Pranešimas - A9-0101/2020Pranešimas
A9-0101/2020

  PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos tam tikros pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl 2021 m. paramos iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF), iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 229 ir (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl 2021 m. išteklių ir jų skirstymo ir iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013, (ES) Nr. 1307/2013 nuostatos dėl 2021 m. išteklių ir taikymo

  11.5.2020 - (COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD)) - ***I

  Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas
  Pranešėja: Elsi Katainen


  Procedūra : 2019/0254(COD)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A9-0101/2020

  EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

  dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos tam tikros pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl 2021 m. paramos iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF), iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 229 ir (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl 2021 m. išteklių ir jų skirstymo ir iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013, (ES) Nr. 1307/2013 nuostatos dėl 2021 m. išteklių ir taikymo

  (COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD))

  (Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

  Europos Parlamentas,

   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2019)0581),

   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 43 straipsnio 2 dalį ir 349 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C9-0162/2019),

   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

   atsižvelgdamas į ... Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[1],

   atsižvelgdamas į ... Regionų komiteto nuomonę[2],

   atsižvelgdamas į 2020 m. vasario 26 d. Audito Rūmų nuomonę[3],

   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

   atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto nuomonę,

   atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto laišką,

   atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pranešimą (A9-0101/2020),

  1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

  2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

  3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

  Pakeitimas  1

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 konstatuojamoji dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (2) Komisija pasiūlė susieti BŽŪP su veiklos rezultatų pasiekimu (įgyvendinimo modelis). Pagal naują teisinę sistemą Sąjunga turi nustatyti pagrindines politikos nuostatas, pavyzdžiui, BŽŪP tikslus ir pagrindinius reikalavimus, o valstybės narės turi prisiimti daugiau atsakomybės už tai, kaip nustatytus tikslus ir siektinus rodiklius pasiekti. Taigi valstybės narės turi parengti BŽŪP strateginius planus, kuriuos tvirtina Komisija, o įgyvendina valstybės narės;

  (2) Komisija pasiūlė susieti BŽŪP su veiklos rezultatų pasiekimu (įgyvendinimo modelis). Pagal naują teisinę sistemą Sąjunga turi nustatyti politikos nuostatas, pavyzdžiui, BŽŪP tikslus ir pagrindinius reikalavimus. Būtina tvirta Sąjungos sistema, kuria būtų užtikrinta, kad BŽŪP išliktų bendra politika, ir būtų užtikrintos vienodos sąlygos. Valstybės narės taip pat turės prisiimti daugiau atsakomybės už tai, kaip nustatytus tikslus ir siektinus rodiklius pasiekti. Taigi valstybės narės turi parengti BŽŪP strateginius planus, pagrįstus ex ante analize ir poreikių vertinimu, kuriuos tvirtina Komisija, o įgyvendina valstybės narės;

  Pakeitimas  2

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (2a) rengiantis kitai BŽŪP reformai ir atsižvelgiant į naujus 2019 m. gruodžio 11 d. Komisijos komunikate dėl Europos žaliojo kurso (toliau – Europos žaliasis kursas) apibrėžtus užmojus, valstybės narės turėtų toliau skatinti taikyti priimtas agrarinės aplinkosaugos ir su klimatu susijusias priemones ir kitas priemones, kuriomis ūkininkams būtų padedama siekti ekologinės pertvarkos;

  Pakeitimas  3

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 b konstatuojamoji dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (2b) 2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento rezoliucijoje „2021–2027 m. daugiametė finansinė programa. Parlamento pozicija siekiant susitarimo“1a Europos Parlamentas pristatė savo poziciją – 27 ES valstybių narių BŽŪP finansavimą realiąja verte išlaikyti tokio lygio, koks buvo 2014–2020 m. biudžete, kartu į biudžetą įtraukiant pradinę žemės ūkio rezervo sumą, t. y. 383 255 mln. EUR 2018 m. kainomis (431 946 mln. EUR dabartinėmis kainomis). Todėl sumos, numatytos šiame reglamente, turėtų būti apskaičiuojamos remiantis sumomis, dėl kurių susitarta 2021–2027 m. DFP, arba, jei DFP nebus priimta laiku, remiantis 2020 m. pratęstomis viršutinėmis ribomis ir nuostatomis pagal SESV 312 straipsnio 4 dalį;

   

  __________________

   

  1a P8_TA(2018)0449.

  Pakeitimas  4

  Pasiūlymas dėl reglamento

  3 konstatuojamoji dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (3) teisėkūros procedūra nebuvo laiku baigta, kad valstybės narės ir Komisija būtų galėjusios parengti visus elementus, kurie yra būtini siekiant naują teisinę sistemą ir BŽŪP strateginius planus taikyti nuo 2021 m. sausio 1 d., kaip iš pradžių siūlė Komisija;

  (3) teisėkūros procedūra nebuvo laiku baigta, kad valstybės narės ir Komisija būtų galėjusios parengti visus elementus, kurie yra būtini siekiant naują teisinę sistemą ir BŽŪP strateginius planus taikyti nuo 2021 m. sausio 1 d., kaip iš pradžių siūlė Komisija. Toks vėlavimas lemia netikrumą ir riziką ūkininkams ir visam žemės ūkio sektoriui. Siekiant panaikinti šį netikrumą, šiuo reglamentu numatyta toliau taikyti dabartines taisykles ir nenutrūkstamai mokėti išmokas ūkininkams ir kitiems paramos gavėjams, taip užtikrinant nuspėjamumą ir stabilumą pereinamuoju laikotarpiu iki naujos teisinės sistemos taikymo pradžios dienos (toliau – pereinamasis laikotarpis);

  Pakeitimas  5

  Pasiūlymas dėl reglamento

  3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (3a) pagal BŽŪP teikiamos paramos ūkininkams nenutrūkstamumas ir nuspėjamumas yra labai svarbūs siekiant užtikrinti žemės ūkio sektoriaus stabilumą, taip pat išsaugoti kaimo vietovių ir regionų gyvybingumą ir prisideda prie aplinkos tvarumo;

  Pakeitimas  6

   

  Pasiūlymas dėl reglamento

  4 konstatuojamoji dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (4) todėl siekiant užtikrinti, kad 2021 m. ūkininkai ir kiti paramos gavėjai gautų Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramą, Sąjunga turėtų dar vienus metus šią paramą teikti pagal dabartinės teisinės sistemos, apimančios 2014–2020 m. laikotarpį, sąlygas. Dabartinė teisinė sistema nustatyta visų pirma Europos Parlamento ir Tarybos reglamentais (ES) Nr. 1303/20137, (ES) Nr. 1305/20138, (ES) Nr. 1306/20139, (ES) Nr. 1307/201310, (ES) Nr. 1308/201311, (ES) Nr. 228/201312 ir (ES) Nr. 229/201313. Be to, siekiant palengvinti perėjimą nuo dabartinių paramos sistemų prie naujos teisinės sistemos, kuri apima laikotarpį nuo 2022 m. sausio 1 d., turėtų būti nustatytos taisyklės, kuriomis būtų reglamentuojama, kaip tam tikra daugiametė parama bus integruota į naująją teisinę sistemą;

  (4) todėl siekiant užtikrinti, kad 2021 m., o atitinkamais atvejais 2022 m. ūkininkai ir kiti paramos gavėjai gautų Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramą, Sąjunga turėtų dar vienus arba atitinkamais atvejais dar dvejus metus šią paramą teikti pagal dabartinės teisinės sistemos, apimančios 2014–2020 m. laikotarpį, sąlygas. Valstybės narės turėtų pereinamuoju laikotarpiu užtikrinti nepertraukiamą tos paramos teikimą ūkininkams ir kitiems paramos gavėjams. Dabartinė teisinė sistema nustatyta visų pirma Europos Parlamento ir Tarybos reglamentais (ES) Nr. 1303/20137, (ES) Nr. 1305/20138, (ES) Nr. 1306/20139, (ES) Nr. 1307/201310, (ES) Nr. 1308/201311, (ES) Nr. 228/201312 ir (ES) Nr. 229/201313. Be to, siekiant palengvinti perėjimą nuo dabartinių paramos sistemų prie naujos teisinės sistemos, kuri, kaip buvo suplanuota, apims laikotarpį nuo 2022 m. sausio 1 d., turėtų būti nustatytos taisyklės, kuriomis būtų reglamentuojama, kaip tam tikra daugiametė parama bus integruota į naująją teisinę sistemą;

  __________________

  __________________

  7 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 320).

  7 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 320).

  8 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1698/2005 (OL L 347, 2013 12 20, p. 487).

  8 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1698/2005 (OL L 347, 2013 12 20, p. 487).

  9 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL L 347, 2013 12 20, p. 549).

  9 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL L 347, 2013 12 20, p. 549).

  10 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės ir panaikinami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 637/2008 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009 (OL L 347, 2013 12 20, p. 608).

  10 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės ir panaikinami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 637/2008 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009 (OL L 347, 2013 12 20, p. 608).

  11 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 347, 2013 12 20, p. 671).

  11 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 347, 2013 12 20, p. 671).

  12 2013 m. kovo 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 228/2013, kuriuo nustatomos specialios žemės ūkio priemonės atokiausiems Sąjungos regionams ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 247/2006 (OL L 78, 2013 3 20, p. 23).

  12 2013 m. kovo 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 228/2013, kuriuo nustatomos specialios žemės ūkio priemonės atokiausiems Sąjungos regionams ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 247/2006 (OL L 78, 2013 3 20, p. 23).

  13 2013 m. kovo 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 229/2013, kuriuo nustatomos specialios žemės ūkio priemonės mažosioms Egėjo jūros saloms ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1405/2006 (OL L 78, 2013 3 20, p. 41).

  13 2013 m. kovo 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 229/2013, kuriuo nustatomos specialios žemės ūkio priemonės mažosioms Egėjo jūros saloms ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1405/2006 (OL L 78, 2013 3 20, p. 41).

  Pakeitimas  7

   

  Pasiūlymas dėl reglamento

  4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (4a) šiuo reglamentu valstybėms narėms turėtų būti suteikta pakankamai laiko parengti atitinkamus BŽŪP nacionalinius strateginius planus, taip pat administracines struktūras, kurių reikia norint iš tiesų įgyvendinti naują teisinę sistemą; Dėl to valstybės narės neturėtų būti atgrasomos laiku pateikti savo atitinkamų nacionalinių strateginių planų. Visi BŽŪP strateginiai planai turėtų būti parengti taip, kad galėtų įsigalioti pasibaigus pereinamajam laikotarpiui. Ūkininkavimo sektoriui tai suteiks tikrai reikalingo stabilumo ir tikrumo;

  Pakeitimas  8

   

  Pasiūlymas dėl reglamento

  4 b konstatuojamoji dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (4b) siekiant iš tiesų modernizuoti ir supaprastinti BŽŪP, valstybės narės ir Komisija valstybių narių BŽŪP strateginių planų rengimo metu turėtų išsamiai konsultuotis su ūkininkais ir visais susijusiais suinteresuotaisiais subjektais, kad prisidėtų prie Europos žaliojo kurso ir strategijos „nuo lauko iki stalo“. Norint užtikrinti paramos gavėjams sklandų perėjimą į naują programavimo laikotarpį reikėtų nedelsiant pradėti rengti valstybių narių BŽŪP strateginius planus;

  Pakeitimas  9

   

  Pasiūlymas dėl reglamento

  5 konstatuojamoji dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (5) atsižvelgiant į tai, kad Sąjunga turėtų toliau remti kaimo plėtrą 2021 m., valstybės narės, kurios įrodo, kad gali nebeturėti lėšų ir nebegalėti prisiimti naujų teisinių įsipareigojimų pagal Reglamentą (ES) Nr. 1305/2013, turėtų turėti galimybę pratęsti EŽŪFKP lėšomis remiamų kaimo plėtros programas arba tam tikras savo regionų kaimo plėtros programas iki 2021 m. gruodžio 31 d. ir finansuoti šias pratęstas programas iš atitinkamų 2021 m. skirtų biudžeto lėšų. Pratęstomis programomis turėtų būti siekiama išlaikyti bent tokį patį bendrą aplinkos ir klimato siekių lygį;

  (5) atsižvelgiant į tai, kad Sąjunga turėtų toliau remti kaimo plėtrą per visą pereinamąjį laikotarpį, valstybės narės, kurios įrodo, kad gali nebeturėti lėšų ir nebegalėti prisiimti naujų teisinių įsipareigojimų vykdyti visas arba tam tikras priemones ir padengti su tuo susijusias išlaidas pagal Reglamentą (ES) Nr. 1305/2013, turėtų turėti galimybę pratęsti EŽŪFKP lėšomis remiamų kaimo plėtros programas arba tam tikras savo regionų kaimo plėtros programas pereinamuoju laikotarpiu ir finansuoti šias pratęstas programas iš atitinkamiems metams skirtų biudžeto lėšų. Pratęstomis programomis turėtų būti siekiama išlaikyti bent tokį patį bendrą aplinkos ir klimato siekių lygį, o tam reikia išlaikyti bent tą pačią EŽŪFKP išlaidų, skirtų to reglamento 59 straipsnio 6 dalyje nurodytoms priemonėms, procentinę dalį;

  Pakeitimas  10

   

  Pasiūlymas dėl reglamento

  6 konstatuojamoji dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (6) kai kurios valstybės narės gali dar turėti joms ankstesniais metais Sąjungos skirtų lėšų, todėl valstybės narės taip pat turėtų turėti galimybę nepratęsti savo kaimo plėtros programų arba tam tikrų savo regionų kaimo plėtros programų. Šios valstybės narės turėtų turėti galimybę perkelti 2021 m. skirtas EŽŪFKP biudžeto lėšas arba dalį EŽŪFKP biudžeto lėšų, skirtų atitinkamoms regionų kaimo plėtros programoms, kurios nebuvo pratęstos, į 2022–2025 m. skirtus finansinius asignavimus pagal Tarybos reglamentą (ES) .../... [Reglamentas, kuriuo nustatoma 2021–2027 m. daugiametė finansinė programa]14;

  (6) kai kurios valstybės narės gali dar turėti joms ankstesniais metais Sąjungos skirtų lėšų, todėl valstybės narės taip pat turėtų turėti galimybę nepratęsti savo kaimo plėtros programų arba tam tikrų savo regionų kaimo plėtros programų arba papildyti likusias lėšas pereinamojo laikotarpio metams skirtų asignavimų dalimi, jei reikia. Šios valstybės narės turėtų turėti galimybę perkelti 2021 m. arba atitinkamais atvejais 2022 m. skirtas EŽŪFKP biudžeto lėšas arba dalį EŽŪFKP biudžeto lėšų, kuri nebuvo panaudota jų kaimo plėtros programoms pratęsti, į likusiems programavimo laikotarpio metams skirtus finansinius asignavimus pagal Tarybos reglamentą (ES) .../... [Reglamentas, kuriuo nustatoma 2021–2027 m. daugiametė finansinė programa]14;

  __________________

  __________________

  14 DFP reglamentas, OL L , , p. .

  14 DFP reglamentas, OL L , , p. .

  Pakeitimas  11

   

  Pasiūlymas dėl reglamento

  7 konstatuojamoji dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (7) kad Komisija galėtų atlikti būtiną finansinį planavimą ir Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 priede nustatyto metinio Sąjungos paramos paskirstymo atitinkamus koregavimus, netrukus po šio reglamento įsigaliojimo valstybės narės turėtų informuoti Komisiją, ar jos nusprendė pratęsti savo kaimo plėtros programas, o regioninių kaimo plėtros programų atveju – kurias iš jų jos nusprendė pratęsti, taigi kuri atitinkama 2021 m. skirta biudžeto lėšų suma nebus perkelta į kitus metus;

  (7) kad Komisija galėtų atlikti būtiną finansinį planavimą ir Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 priede nustatyto metinio Sąjungos paramos paskirstymo atitinkamus koregavimus, netrukus po šio reglamento įsigaliojimo valstybės narės turėtų informuoti Komisiją, ar jos nusprendė pratęsti savo kaimo plėtros programas, regioninių kaimo plėtros programų atveju – kurias iš jų jos nusprendė pratęsti, ir ar jos ketina iš dalies jas finansuoti iš nepanaudotų ankstesnių biudžeto lėšų, taigi kuri atitinkama pereinamojo laikotarpio metams skirta biudžeto lėšų suma nebus perkelta į kitus metus;

  Pakeitimas  12

   

  Pasiūlymas dėl reglamento

  8 konstatuojamoji dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (8) Reglamente (ES) Nr. 1303/2013 nustatomos bendros taisyklės, taikomos EŽŪFKP ir kai kuriems kitiems fondams, veikiantiems pagal bendrą sistemą. Tas reglamentas turėtų būti toliau taikomas 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu EŽŪFKP lėšomis remiamoms programoms, taip pat toms EŽŪFKP lėšomis remiamoms programoms, kurių laikotarpį valstybės narės nutarė pratęsti iki 2021 m. gruodžio 31 d. Tų valstybių narių partnerystės sutartis, sudaryta 2014 m. sausio 1 d. – 2020 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui pagal Reglamentą (ES) Nr. 1303/2013, turėtų būti toliau naudojama kaip valstybių narių ir Komisijos strateginis dokumentas įgyvendinant iš EŽŪFKP 2021 programavimo metams skirtą paramą;

  (8) Reglamente (ES) Nr. 1303/2013 nustatomos bendros taisyklės, taikomos EŽŪFKP ir kai kuriems kitiems fondams, veikiantiems pagal bendrą sistemą. Tas reglamentas turėtų būti toliau taikomas 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu EŽŪFKP lėšomis remiamoms programoms, taip pat toms EŽŪFKP lėšomis remiamoms programoms, kurių laikotarpį valstybės narės nutarė pratęsti iki 2021 m. gruodžio 31 d. arba atitinkamais atvejais iki 2022 m. gruodžio 31 d. Tų valstybių narių partnerystės sutartis, sudaryta 2014 m. sausio 1 d. – 2020 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui pagal Reglamentą (ES) Nr. 1303/2013, turėtų būti toliau naudojama kaip valstybių narių ir Komisijos strateginis dokumentas įgyvendinant iš EŽŪFKP 2021 arba atitinkamais atvejais 2022 programavimo metams skirtą paramą;

  Pakeitimas  13

   

  Pasiūlymas dėl reglamento

  10 konstatuojamoji dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (10) Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1310/201315 ir Komisijos deleguotajame reglamente (ES) Nr. 807/201416 nustatyta, kad išlaidos, susijusios su tam tikrais ilgalaikiais įsipareigojimais, prisiimtais remiantis tam tikrais reglamentais, pagal kuriuos parama kaimo plėtrai buvo teikiama prieš Reglamentą (ES) Nr. 1305/2013, 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu turėtų būti toliau apmokamos EŽŪFKP lėšomis tam tikromis sąlygomis. Tos išlaidos atitinkamų teisinių įsipareigojimų galiojimo laikotarpiu tomis pačiomis sąlygomis toliau turėtų būti tinkamos finansuoti 2021 programavimo metais. Dėl teisinio aiškumo ir tikrumo taip pat turėtų būti paaiškinta, kad teisiniams įsipareigojimams, prisiimtiems pagal priemones, atitinkančias Reglamente (ES) Nr. 1305/2013 nustatytas priemones, kurioms taikoma integruota administravimo ir kontrolės sistema, turėtų būti taikoma ši integruota administravimo ir kontrolės sistema ir kad su šiais teisiniais įsipareigojimais susijusios išmokos turėtų būti išmokėtos nuo gruodžio 1 d. iki kitų kalendorinių metų birželio 30 d.;

  (10) Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1310/201315 ir Komisijos deleguotajame reglamente (ES) Nr. 807/201416 nustatyta, kad išlaidos, susijusios su tam tikrais ilgalaikiais įsipareigojimais, prisiimtais remiantis tam tikrais reglamentais, pagal kuriuos parama kaimo plėtrai buvo teikiama prieš Reglamentą (ES) Nr. 1305/2013, 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu turėtų būti toliau apmokamos EŽŪFKP lėšomis tam tikromis sąlygomis. Tos išlaidos atitinkamų teisinių įsipareigojimų galiojimo laikotarpiu tomis pačiomis sąlygomis toliau turėtų būti tinkamos finansuoti 2021 programavimo metais arba atitinkamais atvejais 2022 programavimo metais. Dėl teisinio aiškumo ir tikrumo taip pat turėtų būti paaiškinta, kad teisiniams įsipareigojimams, prisiimtiems pagal priemones, atitinkančias Reglamente (ES) Nr. 1305/2013 nustatytas priemones, kurioms taikoma integruota administravimo ir kontrolės sistema, turėtų būti taikoma ši integruota administravimo ir kontrolės sistema ir kad su šiais teisiniais įsipareigojimais susijusios išmokos turėtų būti išmokėtos nuo gruodžio 1 d. iki kitų kalendorinių metų birželio 30 d.;

  __________________

  __________________

  15 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1310/2013, kuriuo nustatomos tam tikros pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl paramos kaimo plėtrai iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 nuostatos dėl išteklių ir jų skirstymo 2014 m. ir kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/2009 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų (ES) Nr. 1307/2013, (ES) Nr. 1306/2013 ir (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl jų taikymo 2014 m. (OL L 347, 2013 12 20, p. 865).

  15 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1310/2013, kuriuo nustatomos tam tikros pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl paramos kaimo plėtrai iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 nuostatos dėl išteklių ir jų skirstymo 2014 m. ir kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/2009 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų (ES) Nr. 1307/2013, (ES) Nr. 1306/2013 ir (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl jų taikymo 2014 m. (OL L 347, 2013 12 20, p. 865).

  16 2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 807/2014, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, ir nustatomos pereinamojo laikotarpio nuostatos (OL L 227, 2014 7 31, p. 1).

  16 2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 807/2014, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, ir nustatomos pereinamojo laikotarpio nuostatos (OL L 227, 2014 7 31, p. 1).

  Pakeitimas  14

  Pasiūlymas dėl reglamento

  14 konstatuojamoji dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (14) atsižvelgiant į tai, kad BŽŪP strateginiai planai, kuriuos valstybės narės turės parengti pagal naują teisinę sistemą, bus taikomi nuo 2022 m. sausio 1 d., turėtų būti nustatytos pereinamojo laikotarpio taisyklės, kuriomis būtų reglamentuojamas perėjimas nuo dabartinių paramos sistemų prie naujos teisinė sistemos, visų pirma Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) .../...18 [Reglamentas dėl BŽŪP strateginio plano];

  (14) atsižvelgiant į tai, kad BŽŪP strateginiai planai, kuriuos valstybės narės turės parengti pagal naują teisinę sistemą, bus taikomi nuo 2022 m. sausio 1 d. arba atitinkamais atvejais nuo 2023 m. sausio 1 d., turėtų būti nustatytos pereinamojo laikotarpio taisyklės, kuriomis būtų reglamentuojamas perėjimas nuo dabartinių paramos sistemų prie naujos teisinė sistemos, visų pirma Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) .../...18 [Reglamentas dėl BŽŪP strateginio plano]. Laikantis Komisijos deleguotajame reglamente (ES) Nr. 240/201418a dėl Europos partnerystės elgesio kodekso nustatytų principų, valstybės narės turėtų užtikrinti regioninių ir vietos valdžios institucijų, pilietinės visuomenės organizacijų, įskaitant paramos gavėjus, dalyvavimą visais pereinamojo laikotarpio priemonių ir programų rengimo, įgyvendinimo, stebėsenos ir vertinimo etapais;

  __________________

  __________________

  18 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) …/… [Reglamentas dėl BŽŪP strateginio plano] (OL L …, …, p. …).

  18 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) …/… [Reglamentas dėl BŽŪP strateginio plano] (OL L …, …, p. …).

   

  18a2014 m. sausio 7 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 240/2014 dėl Europos struktūrinių ir investicinių fondų Europos partnerystės elgesio kodekso (OL L 74, 2014 3 14, p. 1).

  Pakeitimas  15

  Pasiūlymas dėl reglamento

  14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (14a) šiame reglamente numatytomis pereinamojo laikotarpio taisyklėmis siekiama sudaryti sąlygas pratęsti šiuo metu galiojančių priemonių taikymo laikotarpį pereinamojo laikotarpio trukmei. Pereinamuoju laikotarpiu ir siekdamos kuo geriau užtikrinti, kad būtų sukurta atnaujinta BŽŪP teisinė sistema, valstybės narės, vykdydamos savo veiklą ir konsultuodamosi dėl savo būsimų BŽŪP strateginių planų nustatymo, turėtų teikti pirmenybę tam, kad būtų apsvarstytos naujos numatytos priemonės, visų pirma galimybė naujiems sektoriams kurti veiklos programas;

  Pakeitimas  16

  Pasiūlymas dėl reglamento

  16 konstatuojamoji dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (16) Reglamentu (ES) Nr. 1308/2013 nustatomos bendro žemės ūkio rinkų organizavimo taisyklės ir į 29–60 straipsnius įtrauktos tam tikros pagalbos sistemos. Šios pagalbos sistemos turėtų būti įtrauktos į būsimus valstybių narių BŽŪP strateginius planus kaip sektorinės intervencinės priemonės, nurodytos Reglamento (ES) .../... [Reglamentas dėl BŽŪP strateginio plano] 39 straipsnio a–e punktuose. Siekiant užtikrinti darnų, tęstinį ir sklandų perėjimą nuo šių Reglamente (ES) Nr. 1308/2013 nustatytų pagalbos sistemų prie Reglamente (ES) .../... [Reglamentas dėl BŽŪP strateginio plano] nustatytų sektorinių intervencinių priemonių turėtų būti nustatytos taisyklės, susijusios su kiekvienos iš šių pagalbos sistemų trukme atsižvelgiant į dieną, nuo kurios teisiškai įsigalios būsimi valstybių narių BŽŪP strateginiai planai;

  (16) Reglamentu (ES) Nr. 1308/2013 nustatomos bendro žemės ūkio rinkų organizavimo taisyklės ir į 29–60 straipsnius įtrauktos tam tikros pagalbos sistemos. Šios pagalbos sistemos turėtų būti įtrauktos į būsimus valstybių narių BŽŪP strateginius planus kaip sektorinės intervencinės priemonės, nurodytos Reglamento (ES) .../... [Reglamentas dėl BŽŪP strateginio plano] 39 straipsnio a–e punktuose. Siekiant užtikrinti darnų, tęstinį ir sklandų perėjimą nuo šių Reglamente (ES) Nr. 1308/2013 nustatytų pagalbos sistemų prie Reglamente (ES) .../... [Reglamentas dėl BŽŪP strateginio plano] nustatytų sektorinių intervencinių priemonių turėtų būti nustatytos taisyklės, susijusios su kiekvienos iš šių pagalbos sistemų trukme;

  Pagrindimas

  Kad gamintojams būtų užtikrintas teisinis tikrumas, galiojančias sektorių programas reikėtų leisti tęsti iki iš pradžių numatytos užbaigimo datos.

  Pakeitimas  17

   

  Pasiūlymas dėl reglamento

  17 konstatuojamoji dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (17) pagalbos sistemų, taikomų alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių sektoriui, dabartinės darbo programos, parengtos laikotarpiui nuo 2018 m. balandžio 1 d. iki 2021 m. kovo 31 d., turėtų būti pratęstos iki 2021 m. gruodžio 31 d. Turėtų būti nustatytos vaisių ir daržovių sektoriaus pagalbos sistemų taisyklės, susijusios su veiklos programų daliniais pakeitimais arba šių programų pakeitimu;

  (17) pagalbos sistemų, taikomų alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių sektoriui, dabartinės darbo programos, parengtos laikotarpiui nuo 2018 m. balandžio 1 d. iki 2021 m. kovo 31 d., turėtų būti pratęstos iki pereinamojo laikotarpio pabaigos. Turėtų būti nustatytos vaisių ir daržovių sektoriaus pagalbos sistemų taisyklės, susijusios su veiklos programų daliniais pakeitimais arba šių programų pakeitimu. Pripažintos gamintojų organizacijos vaisių ir daržovių sektoriuje taip pat turėtų turėti galimybę vykdyti veiklos programą tol, kol ji bus baigta;

  Pakeitimas  18

   

  Pasiūlymas dėl reglamento

  18 konstatuojamoji dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (18) siekiant užtikrinti vyno ir bitininkystės sektorių pagalbos sistemų tęstinumą turėtų būti nustatytos taisyklės, pagal kurias būtų tęsiamas šių pagalbos sistemų įgyvendinimas iki jų atitinkamų programavimo laikotarpių pabaigos. Todėl šiuo laikotarpiu turėtų būti toliau taikomos tam tikros Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos, susijusios su patirtomis išlaidomis ir išmokėtomis išmokomis už veiklą, įgyvendintą pagal Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013 po 2021 m. gruodžio 31 d. ir iki tų pagalbos sistemų pabaigos;

  (18) siekiant užtikrinti vaisių ir daržovių, vyno ir bitininkystės sektorių pagalbos sistemų tęstinumą turėtų būti nustatytos taisyklės, pagal kurias būtų tęsiamas šių pagalbos sistemų įgyvendinimas iki jų atitinkamų programavimo laikotarpių pabaigos. Todėl šiuo laikotarpiu turėtų būti toliau taikomos tam tikros Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos, susijusios su patirtomis išlaidomis ir išmokėtomis išmokomis už veiklą, įgyvendintą pagal Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013 po 2021 m. gruodžio 31 d. ir iki tų pagalbos sistemų ir veiklos programų pabaigos;

  Pakeitimas  19

   

  Pasiūlymas dėl reglamento

  19 konstatuojamoji dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (19) kad nebūtų didelio įsipareigojimų perkėlimo iš dabartinio kaimo plėtros programavimo laikotarpio į BŽŪP strateginius planus, naujų daugiamečių įsipareigojimų, susijusių su agrarinės aplinkosaugos ir klimato sritimi, ekologiniu ūkininkavimu ir miškų aplinkosauga, trukmė turėtų būti ne ilgesnė kaip treji metai. Dabartiniai įsipareigojimai turėtų būti pratęsti ne ilgiau kaip vieniems metams;

  (19) kad nebūtų didelio įsipareigojimų perkėlimo iš dabartinio kaimo plėtros programavimo laikotarpio į BŽŪP strateginius planus, naujų daugiamečių įsipareigojimų, susijusių su agrarinės aplinkosaugos ir klimato sritimi, ekologiniu ūkininkavimu ir gyvūnų gerove, trukmė paprastai turėtų būti ne ilgesnė kaip penkeri metai. Kai įsigalios Reglamentas (ES) .../... [Reglamentas dėl BŽŪP strateginio plano], taisyklės dėl tų įsipareigojimų turėtų būti pritaikytos pagal tą reglamentą. Dabartiniai įsipareigojimai turėtų būti pratęsti ne ilgiau kaip vieniems metams;

  Pakeitimas  20

   

  Pasiūlymas dėl reglamento

  20 konstatuojamoji dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (20) EŽŪFKP lėšomis turėtų būti galima remti bendruomenės inicijuotą vietos plėtrą pagal naujas Reglamento (ES) XXXX/XXXX [Naujas BNR] taisykles. Tačiau siekiant, kad bendruomenės inicijuotos vietos plėtros lėšos neliktų neišleistos 2021 programavimo metais, valstybės narės, kurios nusprendžia pratęsti savo kaimo plėtros programas iki 2021 m. gruodžio 31 d., be to, naudojasi galimybe tiesioginėms išmokoms skirtas sumas perkelti prie kaimo plėtrai skirtų sumų, turėtų turėti galimybę taikyti ne mažesnę kaip 5 % asignavimų sumą, skirtą bendruomenės inicijuotai vietos plėtrai, tik EŽŪFKP įnašui, skiriamam iki 2021 m. gruodžio 31 d. pratęstai kaimo plėtros programai ir apskaičiuotam prieš perkeliant tiesioginėms išmokoms skirtas sumas;

  (20) EŽŪFKP lėšomis turėtų būti galima remti bendruomenės inicijuotą vietos plėtrą pagal naujas Reglamento (ES) XXXX/XXXX [Naujas BNR] taisykles. Tačiau siekiant, kad bendruomenės inicijuotos vietos plėtros lėšos neliktų neišleistos 2021 arba atitinkamais atvejais ir 2022 programavimo metais, valstybės narės, kurios nusprendžia pratęsti savo kaimo plėtros programas, be to, naudojasi galimybe tiesioginėms išmokoms skirtas sumas perkelti prie kaimo plėtrai skirtų sumų, turėtų turėti galimybę taikyti ne mažesnę kaip 5 %asignavimų sumą, skirtą bendruomenės inicijuotai vietos plėtrai, tik EŽŪFKP įnašui, skiriamam iki 2021 m. gruodžio 31 d. arba atitinkamais atvejais 2022 m. gruodžio 31 d. pratęstai kaimo plėtros programai ir apskaičiuotam prieš perkeliant tiesioginėms išmokoms skirtas sumas;

  Pakeitimas  21

   

  Pasiūlymas dėl reglamento

  21 konstatuojamoji dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (21) kad pereinamuoju laikotarpiu būtų užtikrintas tęstinumas, 2021 m. turėtų būti išlaikytas žemės ūkio sektoriaus krizių rezervas ir į jį turėtų būti įtraukta atitinkama 2021 m. skirta šio rezervo suma;

  (21) kad pereinamuoju laikotarpiu būtų užtikrintas tęstinumas, 2021 m. ir atitinkamais atvejais 2022 m. turėtų būti išlaikytas žemės ūkio sektoriaus krizių rezervas ir į jį turėtų būti įtraukta atitinkama 2021 m. ir atitinkamais atvejais 2022 m. skirta šio rezervo suma;

  Pakeitimas  22

   

  Pasiūlymas dėl reglamento

  22 konstatuojamoji dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (22) dėl išankstinio finansavimo iš EŽŪFKP tvarkos turėtų būti aiškiai nustatyta, kad jei valstybės narės nusprendžia pratęsti 2014–2020 m. laikotarpį iki 2021 m. gruodžio 31 d., dėl to susijusioms programoms neturėtų būti skirtas papildomas išankstinis finansavimas;

  (22) dėl išankstinio finansavimo iš EŽŪFKP tvarkos turėtų būti aiškiai nustatyta, kad jei valstybės narės nusprendžia pratęsti 2014–2020 m. laikotarpį iki 2021 m. gruodžio 31 d. arba atitinkamais atvejais iki 2022 m. gruodžio 31 d., dėl to susijusioms programoms neturėtų būti skirtas papildomas išankstinis finansavimas;

  Pakeitimas  23

   

  Pasiūlymas dėl reglamento

  23 konstatuojamoji dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (23) šiuo metu Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 11 straipsnyje numatyta valstybių narių pareiga pranešti tik apie sprendimus ir visas numatomas gauti lėšas sumažinus konkrečiais kalendoriniais metais ūkininkui skirtinų tiesioginių išmokų sumos dalį, viršijančią 150 000 EUR 2015–2020 m. Siekiant užtikrinti dabartinės sistemos tęstinumą, valstybės narės taip pat turėtų pranešti apie savo sprendimus ir 2021 kalendoriniais metais sumažinus išmokas numatomas gauti lėšas;

  (23) šiuo metu Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 11 straipsnyje numatyta valstybių narių pareiga pranešti tik apie sprendimus ir visas numatomas gauti lėšas sumažinus konkrečiais kalendoriniais metais ūkininkui skirtinų tiesioginių išmokų sumos dalį, viršijančią 150 000 EUR 2015–2020 m. Siekiant užtikrinti dabartinės sistemos tęstinumą, valstybės narės taip pat turėtų pranešti apie savo sprendimus ir 2021 ir atitinkamais atvejais 2022 kalendoriniais metais sumažinus išmokas numatomas gauti lėšas;

  Pakeitimas  24

   

  Pasiūlymas dėl reglamento

  24 konstatuojamoji dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (24) remdamosi Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 14 straipsniu valstybės narės gali atlikti 2014–2020 kalendoriniais metais tiesioginėms išmokoms ir kaimo plėtrai skirtų lėšų tarpusavio perkėlimus. Siekiant užtikrinti, kad valstybės narės galėtų laikytis savo strategijos, turėtų būti galima lanksčiai tarp ramsčių perkelti ir 2021 kalendoriniams metams skirtas lėšas (t. y. 2022 finansiniais metais);

  (24) remdamosi Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 14 straipsniu valstybės narės gali atlikti 2014–2020 kalendoriniais metais tiesioginėms išmokoms ir kaimo plėtrai skirtų lėšų tarpusavio perkėlimus. Siekiant užtikrinti, kad valstybės narės galėtų laikytis savo strategijos, turėtų būti galima lanksčiai tarp ramsčių perkelti ir 2021 kalendoriniams metams (t. y. 2022 finansiniams metams) ir atitinkamais atvejais 2022 kalendoriniams metams (t. y. 2023 finansiniams metams) skirtas lėšas;

  Pakeitimas  25

   

  Pasiūlymas dėl reglamento

  25 konstatuojamoji dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (25) kad Komisija galėtų nustatyti biudžeto viršutines ribas pagal Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 22 straipsnio 1 dalį, 36 straipsnio 4 dalį, 42 straipsnio 2 dalį, 47 straipsnio 3 dalį, 49 straipsnio 2 dalį, 51 straipsnio 4 dalį ir 53 straipsnio 7 dalį, būtina, kad valstybės narės apie sprendimus dėl 2021 kalendorinių metų finansinių asignavimų pagal kiekvieną sistemą praneštų iki 2020 m. rugpjūčio 1 d.;

  (25) kad Komisija galėtų nustatyti biudžeto viršutines ribas pagal Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 22 straipsnio 1 dalį, 36 straipsnio 4 dalį, 42 straipsnio 2 dalį, 47 straipsnio 3 dalį, 49 straipsnio 2 dalį, 51 straipsnio 4 dalį ir 53 straipsnio 7 dalį, būtina, kad valstybės narės apie sprendimus dėl 2021 kalendorinių metų finansinių asignavimų pagal kiekvieną sistemą praneštų iki 2020 m. rugpjūčio 1 d., ir atitinkamais atvejais apie sprendimus dėl 2022 kalendorinių metų finansinių asignavimų pagal kiekvieną sistemą praneštų iki 2021 m. rugpjūčio 1 d.;

  Pakeitimas  26

   

  Pasiūlymas dėl reglamento

  25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (25a) valstybėms narėms turėtų būti sudarytos sąlygos toliau naudotis pereinamojo laikotarpio nacionaline pagalba šio reglamento taikymo laikotarpiu. Siekiant sumažinti ūkininkų ir valstybių narių konkurencinius skirtumus, kylančius dėl skirtingų išmokų už hektarą, valstybės narės turėtų išsaugoti nacionalinę pagalbą pereinamuoju laikotarpiu;

  Pakeitimas  27

   

  Pasiūlymas dėl reglamento

  27 konstatuojamoji dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (27) pagal dabartinę teisinę sistemą 2014 m. valstybės narės pranešė apie savo sprendimus iki 2020 kalendorinių metų, susijusius su bazinės išmokos sistemos metinių nacionalinių viršutinių ribų paskirstymu tarp regionų, ir apie galimus metinius laipsniškus pakeitimus Reglamentu (ES) Nr. 1307/2013 nustatytu laikotarpiu. Būtina, kad valstybės narės taip pat praneštų apie šiuos sprendimus, susijusius su 2021 kalendoriniais metais;

  (27) pagal dabartinę teisinę sistemą 2014 m. valstybės narės pranešė apie savo sprendimus iki 2020 kalendorinių metų, susijusius su bazinės išmokos sistemos metinių nacionalinių viršutinių ribų paskirstymu tarp regionų, ir apie galimus metinius laipsniškus pakeitimus Reglamentu (ES) Nr. 1307/2013 nustatytu laikotarpiu. Būtina, kad valstybės narės taip pat praneštų apie šiuos sprendimus, susijusius su 2021 kalendoriniais metais ir atitinkamais atvejais 2022 kalendoriniais metais;

  Pakeitimas  28

   

  Pasiūlymas dėl reglamento

  28 konstatuojamoji dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (28) vidaus konvergencijos mechanizmas – pagrindinis procesas, kuriuo siekiama teisingiau paskirstyti tiesioginę paramą ūkininkų pajamoms. Pavienius didelius skirtumus, grindžiamus istoriškai susiklosčiusiais referenciniais išmokų dydžiais, vis sunkiau pagrįsti. Pagal Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 pagrindinį vidaus konvergencijos modelį nuo 2015 m. nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis valstybės narės taiko visoms teisėms į išmokas vienodą fiksuotąją normą. Tačiau siekiant užtikrinti, kad perėjimas prie vienodos vertės būtų sklandesnis, buvo nustatyta nukrypti leidžianti nuostata, kuria remdamosi valstybės narės nuo 2015 m. iki 2019 m. galėjo diferencijuoti teisių į išmokas vertes taikydamos dalinę konvergenciją (vadinamąjį tunelio modelį). Kai kurios valstybės narės šia nukrypti leidžiančia nuostata pasinaudojo. Siekdamos toliau tęsti teisingesnio tiesioginių išmokų paskirstymo procesą, valstybės narės gali tęsti artėjimą prie nacionalinio arba regioninio vidurkio po 2019 m., užuot taikiusios vienodą fiksuotąją normą arba išlaikiusios 2019 m. teisių į išmokas vertės lygį. Jos turėtų kasmet pranešti apie savo sprendimą dėl kitų metų;

  (28) vidaus konvergencijos mechanizmas – pagrindinis procesas, kuriuo siekiama teisingiau paskirstyti tiesioginę paramą ūkininkų pajamoms. Pavienius didelius skirtumus, grindžiamus istoriškai susiklosčiusiais referenciniais išmokų dydžiais, vis sunkiau pagrįsti. Pagal Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 pagrindinį vidaus konvergencijos modelį nuo 2015 m. nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis valstybės narės taiko visoms teisėms į išmokas vienodą fiksuotąją normą. Tačiau siekiant užtikrinti, kad perėjimas prie vienodos vertės būtų sklandesnis, buvo nustatyta nukrypti leidžianti nuostata, kuria remdamosi valstybės narės nuo 2015 m. iki 2019 m. galėjo diferencijuoti teisių į išmokas vertes taikydamos dalinę konvergenciją (vadinamąjį tunelio modelį). Kai kurios valstybės narės šia nukrypti leidžiančia nuostata pasinaudojo. Siekdamos toliau tęsti teisingesnio tiesioginių išmokų paskirstymo procesą, valstybės narės turėtų tęsti artėjimą prie nacionalinio arba regioninio vidurkio po 2019 m., užuot taikiusios vienodą fiksuotąją normą. Jos turėtų kasmet pranešti apie savo sprendimą dėl kitų metų;

  Pakeitimas  29

   

  Pasiūlymas dėl reglamento

  29 konstatuojamoji dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (29) Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 30 straipsnyje nustatyta, kad iš rezervo paskirtų teisių į išmokas vertė kasmet laipsniškai keičiama atsižvelgiant į to reglamento II priede nustatytų nacionalinių viršutinių ribų metinius etapus pagal daugiamečio rezervo valdymo principą. Šios taisyklės turėtų būti pritaikytos taip, kad būtų galima iš dalies pakeisti visų skirtų teisių į išmokas ir rezervo vertę, kad ji būtų pritaikyta prie II priede nurodytos sumos dvejų metų pokyčio. Be to, kai kuriose valstybėse narėse, kurios iki 2019 m. netaikė fiksuotosios normos, vidaus konvergencija yra įgyvendinama kasmet. Paskirstymo metais turi būti nustatyta tik einamųjų 2020 ir 2021 kalendorinių metų teisių į išmokas vertė. Teisių į išmokas, kurios skiriamos iš rezervo konkrečiais metais, vieneto vertė turėtų būti apskaičiuojama atlikus galimą rezervo koregavimą pagal to reglamento 22 straipsnio 5 dalį. Visais vėlesniais metais teisių į išmokas, kurios skiriamos iš rezervo, vertė turėtų būti pritaikoma pagal 22 straipsnio 5 dalį;

  (29) Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 30 straipsnyje nustatyta, kad iš rezervo paskirtų teisių į išmokas vertė kasmet laipsniškai keičiama atsižvelgiant į to reglamento II priede nustatytų nacionalinių viršutinių ribų metinius etapus pagal daugiamečio rezervo valdymo principą. Šios taisyklės turėtų būti pritaikytos taip, kad būtų galima iš dalies pakeisti visų skirtų teisių į išmokas ir rezervo vertę, kad ji būtų pritaikyta prie II priede nurodytos sumos dvejų metų pokyčio. Be to, kai kuriose valstybėse narėse, kurios iki 2019 m. netaikė fiksuotosios normos, vidaus konvergencija yra įgyvendinama kasmet. Paskirstymo metais turi būti nustatyta tik einamųjų 2020 ir 2021 kalendorinių metų, taip pat atitinkamais atvejais 2022 kalendorinių metų teisių į išmokas vertė. Teisių į išmokas, kurios skiriamos iš rezervo konkrečiais metais, vieneto vertė turėtų būti apskaičiuojama atlikus galimą rezervo koregavimą pagal to reglamento 22 straipsnio 5 dalį. Visais vėlesniais metais teisių į išmokas, kurios skiriamos iš rezervo, vertė turėtų būti pritaikoma pagal 22 straipsnio 5 dalį;

  Pakeitimas  30

   

  Pasiūlymas dėl reglamento

  30 konstatuojamoji dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (30) Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 36 straipsnyje nustatytas vienkartinės išmokos už plotus sistemos (VIPS) taikymas iki 2020 m. gruodžio 31 d. Reglamentu dėl BŽŪP strateginio plano (ES) .../... [Reglamentas dėl BŽŪP strateginio plano] valstybėms narėms suteikiama galimybė remti pagrindines pajamas tomis pačiomis sąlygomis, t. y. neskiriant teisių į išmokas remiantis istoriškai susiklosčiusiais referenciniais išmokų dydžiais. Todėl tikslinga leisti pratęsti VIPS 2021 m.;

  (30) Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 36 straipsnyje nustatytas vienkartinės išmokos už plotus sistemos (VIPS) taikymas iki 2020 m. gruodžio 31 d. Reglamentu dėl BŽŪP strateginio plano (ES) .../... [Reglamentas dėl BŽŪP strateginio plano] valstybėms narėms suteikiama galimybė remti pagrindines pajamas tomis pačiomis sąlygomis, t. y. neskiriant teisių į išmokas remiantis istoriškai susiklosčiusiais referenciniais išmokų dydžiais. Todėl tikslinga leisti pratęsti VIPS 2021 m. ir atitinkamais atvejais 2022 m.;

  Pakeitimas  31

   

  Pasiūlymas dėl reglamento

  34 konstatuojamoji dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (34) be to, reglamentų (ES) Nr. 228/2013 ir (ES) Nr. 229/2013 daliniai pakeitimai turėtų būti taikomi nuo 2021 m. sausio 1 d. pagal Reglamentą (ES) .../... [Reglamentas, kuriuo nustatoma 2021–2027 m. daugiametė finansinė programa],

  (34) be to, reglamentuose (ES) Nr. 228/2013 ir (ES) Nr. 229/2013 numatyti finansiniai asignavimai turėtų būti taikomi nuo 2021 m. sausio 1 d. pagal Reglamentą (ES) .../... [Reglamentas, kuriuo nustatoma 2021–2027 m. daugiametė finansinė programa];

  Pakeitimas  32

   

  Pasiūlymas dėl reglamento

  34 a konstatuojamoji dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (34a) dėl jų labai mažo dydžio ir izoliuotumo vietos rinkos atokiausiuose regionuose, kaip nurodyta SESV 349 straipsnyje, ypač jautriai reaguoja į kainų svyravimus, susijusius su importo iš likusios Sąjungos dalies ar trečiųjų šalių srautais. Taigi, pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 157 straipsnį pripažintos tarpšakinės organizacijos, visų pirma gyvulininkystės sektoriuose, imasi kolektyvinių veiksmų, visų pirma duomenų rinkimo ar informacijos platinimo tikslais, kuriais siekiama užtikrinti, kad vietos produkcija išliktų konkurencinga atitinkamoje vietos rinkoje. Tuo tikslu, neatsižvelgiant į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 28, 29 ir 110 straipsnius ir nepažeidžiant Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 164 ir 165 straipsnių, pagal išplėstus tarpšakinius susitarimus ir pasikonsultavus su atitinkamais suinteresuotais subjektais, būtų tikslinga suteikti atitinkamai valstybei narei galimybę įpareigoti atskirus ūkio subjektus arba ūkio subjektų, kurie nepriklauso tarpšakinei organizacijai, bet veikia atitinkamoje vietos rinkoje, grupes, neatsižvelgiant į jų kilmę, mokėti organizacijai visus jos narių mokamus finansinius įnašus arba jų dalį, taip pat ir tuo atveju, jeigu šių įnašų pajamomis finansuojamos priemonės, kuriomis siekiama išlaikyti tik vietos gamybą, arba jeigu šie įnašai renkami skirtingais prekybos proceso etapais;

  Pakeitimas  33

   

  Pasiūlymas dėl reglamento

  34 b konstatuojamoji dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (34b) dėl geografinės padėties, ypač dėl atokumo, izoliuotumo, nedidelio dydžio, sudėtingos topografijos, atokiausi regionai, kaip nurodyta SESV 349 straipsnyje, susiduria su konkrečiomis socialinėmis ir ekonominėmis problemomis, susijusiomis su maisto ir žemės ūkio produktų, kurie būtini vartojimo ar žemės ūkio gamybos reikmėms, tiekimu. Konkrečios žemės ūkio sektoriaus priemonės, kuriomis, kaip nurodyta tame straipsnyje, būtų pašalinti konkrečios padėties, su kuria susiduria tie regionai, sukelti sunkumai, buvo nustatytos Reglamente (ES) Nr. 228/2013. Siekiant laikytis tęstinumo principo šiame reglamente raginama užtikrinti, kad pereinamuoju laikotarpiu būtų išlaikytas tokio paties dydžio biudžetas. Atokiausiems regionams ir saloms skirtos programos (POSEI) ir konkrečių žemės ūkio priemonių mažosioms Egėjo jūros saloms atveju tikslinga atstatyti finansinius asignavimus iki jų dabartinio lygio, numatyto reglamentuose (ES) Nr. 228/2013 ir (ES) Nr. 229/2013;

  Pakeitimas  34

   

  Pasiūlymas dėl reglamento

  34 c konstatuojamoji dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (34c) jei iki 2020 m. spalio 30 d. nebus priimtas pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 2021–2027 m. daugiametė finansinė programa (DFP reglamentas), ir atitinkamas pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento [BŽŪP strateginių planų reglamentas] ir jei jie nebus paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, kraštutiniu atveju reikėtų šiame reglamente iš pradžių nustatytą 2021 m. gruodžio 31 d. besibaigiantį pereinamąjį laikotarpį pratęsti vienais metai iki 2022 m. gruodžio 31 d. Tokiu atveju atitinkamas pereinamojo laikotarpio taisykles ir sąlygas, kurios taikomos pirminiam pereinamajam laikotarpiui, reikėtų taikyti pratęstu pereinamuoju laikotarpiu ir reikėtų atitinkamai pakeisti biudžeto asignavimus ir taikomus laikotarpius. Tai turėtų suteikti pakankamai paskatų ir sudaryti sąlygas Europos Parlamentui ir Tarybai sėkmingai priimti naują BŽŪP skirtą teisės aktų sistemą, kartu užtikrinant būtiną stabilumą paramos gavėjams;

  Pakeitimas  35

   

  Pasiūlymas dėl reglamento

  -1 straipsnis (naujas)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  -1 straipsnis

   

  Pereinamasis laikotarpis

   

  1. Šiame reglamente sąvoka „pereinamasis laikotarpis“ reiškia laikotarpį, prasidedantį 2021 m. sausio 1 d. ir besibaigiantį 2021 m. gruodžio 31 d.

   

  2. Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies ir tik tuo atveju, jei pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 2021–2027 m. daugiametė finansinė programa, ir pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklės ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1307/2013, nebus priimti ir paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje iki 2020 m. spalio 30 d., pereinamasis laikotarpis, kaip nustatyta šiame reglamente, pratęsiamas iki 2022 m. gruodžio 31 d.

  Pakeitimas  36

   

  Pasiūlymas dėl reglamento

  I antraštinės dalies I skyriaus antraštinė dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Tolesnis Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 taikymas 2021 programavimo metais ir tam tikrų laikotarpių, nustatytų reglamentais (ES) Nr. 1303/2013 ir (ES) Nr. 1310/2013, pratęsimas

  Tolesnis Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 taikymas pereinamuoju laikotarpiu ir tam tikrų laikotarpių, nustatytų reglamentais (ES) Nr. 1303/2013 ir (ES) Nr. 1310/2013, pratęsimas

  Pakeitimas  37

   

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Valstybės narės, kurios dėl finansinių išteklių trūkumo gali neturėti galimybės prisiimti naujų teisinių įsipareigojimų pagal Reglamentą (ES) Nr. 1305/2013, gali pratęsti Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis remiamų programų laikotarpį, nustatytą Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 26 straipsnio 1 dalyje, iki 2021 m. gruodžio 31 d.

  Valstybės narės, kurios dėl finansinių išteklių trūkumo gali neturėti galimybės prisiimti naujų teisinių įsipareigojimų pagal Reglamentą (ES) Nr. 1305/2013, gali pratęsti Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis remiamų programų laikotarpį, nustatytą Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 26 straipsnio 1 dalyje, iki šio reglamento -1 straipsnyje nurodyto pereinamojo laikotarpio.

  Pakeitimas  38

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  Valstybės narės, nusprendusios pasinaudoti pirmoje pastraipoje nurodyta galimybe, gali kompensuoti visą sumažintą bendrų asignavimų iš EŽŪFKP sumą kitu daugiametės finansinės programos (DFP) laikotarpiu, atitinkamai padidindamos savo nacionalinį bendro finansavimo įnašą.

  Pagrindimas

  Atsižvelgiant į dabartinių BŽŪP taisyklių galiojimo pratęsimą, valstybės narės turėtų galėti padidinti savo bendro finansavimo įnašą. Negalima pritarti Komisijos pasiūlymui DFP sumažinti EŽŪFKP skirtą sumą. Reikia toliau įgyvendinti dabartines kaimo plėtros programas nemažinant išmokų ūkininkams ir paramos gavėjams. Tai padėtų valstybėms narėms taikyti bent dabartinio lygmens aplinkosaugines priemones, kaip pasiūlė Komisija, ir suteiktų valstybėms narėms ir ūkininkams galimybių pritaikyti savo programas ar jas pratęsti, kad būtų išspręsti su aplinka susiję klausimai.

  Pakeitimas  39

   

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Valstybės narės, nusprendusios pasinaudoti pirmoje pastraipoje nustatyta galimybe, apie savo sprendimą praneša Komisijai per 10 dienų nuo šio reglamento įsigaliojimo. Jeigu valstybės narės pateikė regioninių programų rinkinį pagal Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 6 straipsnį, į tą pranešimą taip pat įtraukiama informacija apie tai, kurios regioninės programos bus pratęsiamos, ir informacija apie atitinkamas iš biudžeto skiriamas lėšas pagal 2021 m. metinį paskirstymą, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 I priede.

  Valstybės narės, nusprendusios pasinaudoti pirmoje pastraipoje nustatyta galimybe, apie savo sprendimą praneša Komisijai per dvi savaites nuo šio reglamento įsigaliojimo. Jeigu valstybės narės pateikė regioninių programų rinkinį pagal Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 6 straipsnį, į tą pranešimą taip pat įtraukiama informacija apie tai, kurios regioninės programos bus pratęsiamos, ir informacija apie atitinkamas iš biudžeto skiriamas lėšas pagal 2021 m. metinį paskirstymą ir, jei taikoma šio reglamento -1 straipsnio 2 dalis, pagal 2022 m. metinį paskirstymą, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 I priede.

  Pakeitimas  40

   

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Jeigu Komisija mano, kad pirmoje pastraipoje numatytas laikotarpio pratęsimas yra nepagrįstas, apie tai ji informuoja valstybę narę per šešias savaites nuo antroje pastraipoje nurodyto pranešimo gavimo.

  Jeigu Komisija mano, kad pirmoje pastraipoje numatytas laikotarpio pratęsimas yra nepagrįstas, apie tai ji valstybę narę informuoja per keturias savaites nuo antroje pastraipoje nurodyto pranešimo gavimo. Pagal Reglamentą (ES) Nr. 1305/2013 Komisija prašymo pratęsti laikotarpį vertinimą pagrindžia aiškiais ir objektyviais kriterijais, kuriuos ji perduoda atitinkamai valstybei narei. Komisija atitinkamai valstybei narei nurodo savo atsisakymo leisti pratęsti laikotarpį priežastis, taip pat, jei įmanoma, pateikia konkrečias rekomendacijas, kaip patobulinti pranešimą, kad būtų galima pratęsti laikotarpį. Atitinkama valstybė narė per keturias savaites nuo tokių Komisijos rekomendacijų gavimo pateikia atnaujintą pranešimą ir paaiškina, kaip įgyvendins Komisijos rekomendacijas dėl galimybės pratęsti laikotarpį.

  Pakeitimas  41

   

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 4 pastraipa

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Antroje pastraipoje nurodytas pranešimas nedaro poveikio poreikiui pateikti prašymą iš dalies pakeisti 2021 m. kaimo plėtros programą pagal Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 11 straipsnio pirmos pastraipos a punktą. Tokio dalinio pakeitimo tikslas – išlaikyti bent tokį patį bendrą EŽŪFKP išlaidų, skirtų to reglamento 59 straipsnio 6 dalyje nurodytoms priemonėms, lygį.

  Antroje pastraipoje nurodytas pranešimas nedaro poveikio poreikiui pateikti prašymą iš dalies pakeisti 2021 m. ir, kai taikoma šio reglamento -1 straipsnio 2 dalis, 2022 m. kaimo plėtros programą pagal Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 11 straipsnio a punktą. Į šį pakeitimą neatsižvelgiama skaičiuojant metinių pakeitimų ribą, kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 12 straipsnio pagrindu priimtose taisyklėse. Tuo pakeitimu užtikrinama, kad bus išlaikytas toks pats procentinis EŽŪFKP išlaidų, skirtų Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 59 straipsnio 6 dalyje nurodytoms priemonėms, dydis.

  Pakeitimas  42

   

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Jeigu valstybės narės nusprendžia nesinaudoti šio straipsnio 1 dalyje nustatyta galimybe, 2021 m. nepanaudotoms lėšoms, kurios joms skiriamos pagal Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 I priedą, taikomas Reglamento (ES) .../... [Reglamento, kuriuo nustatoma 2021–2027 m. daugiametė finansinė programa] [8] straipsnis.

  Jeigu valstybės narės nusprendžia nesinaudoti šio straipsnio 1 dalyje nustatyta galimybe, 2021 m. ir, kai taikoma šio reglamento -1 straipsnio 2 dalis, 2022 m. nepanaudotoms lėšoms, kurios joms skiriamos pagal Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 I priedą, taikomas Reglamento (ES) .../... [Reglamento, kuriuo nustatoma 2021–2027 m. daugiametė finansinė programa] [8] straipsnis.

  Pakeitimas  43

   

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Jeigu valstybė narė nusprendžia pasinaudoti 1 dalyje nustatyta galimybe tik tam tikrų regioninių programų atveju, šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytų skiriamų lėšų suma yra tai valstybei narei 2021 m. Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 I priede nustatyta suma, iš kurios išskaičiuojamos pratęsiamoms regioninėms programoms iš biudžeto skiriamos lėšos, apie kurias pranešta pagal 2 dalies pirmą pastraipą.

  Jeigu valstybė narė nusprendžia pasinaudoti 1 dalyje nustatyta galimybe tik tam tikrų regioninių programų atveju, šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytų skiriamų lėšų suma yra tai valstybei narei 2021 m. ir, kai taikoma šio reglamento -1 straipsnio 2 dalis, 2022 m. Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 I priede nustatyta suma, iš kurios išskaičiuojamos pratęsiamoms regioninėms programoms iš biudžeto skiriamos lėšos, apie kurias pranešta pagal 2 dalies pirmą pastraipą.

  Pakeitimas  44

   

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 2 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2. Nuorodos į programų, kurių 2014–2020 m. laikotarpį valstybės narės nusprendė pratęsti pagal šio reglamento 1 straipsnio 1 dalį, laikotarpius arba terminus, nurodytus Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 50 straipsnio 1 dalyje, 51 straipsnio 1 dalyje, 57 straipsnio 2 dalyje, 65 straipsnio 2 ir 4 dalyse ir 76 straipsnio pirmoje pastraipoje, pratęsiamos vienais metais.

  2. Nuorodos į programų, kurių 2014–2020 m. laikotarpį valstybės narės nusprendė pratęsti pagal šio reglamento 1 straipsnio 1 dalį, laikotarpius arba terminus, nurodytus Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 50 straipsnio 1 dalyje, 51 straipsnio 1 dalyje, 57 straipsnio 2 dalyje, 65 straipsnio 2 ir 4 dalyse ir 76 straipsnio pirmoje pastraipoje, pratęsiamos šio reglamento -1 straipsnyje nurodytam pereinamajam laikotarpiui.

  Pakeitimas  45

   

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 3 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  3. Valstybės narės, kurios nusprendė pratęsti 2014–2020 m. laikotarpį pagal šio reglamento 1 straipsnio 1 dalį, partnerystės sutartį, sudarytą 2014 m. sausio 1 d.–2020 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui pagal Reglamentą (ES) Nr. 1303/2013, toliau naudoja kaip valstybių narių ir Komisijos strateginį dokumentą, įgyvendindamos iš EŽŪFKP 2021 m. skirtą paramą.

  3. Valstybės narės, kurios nusprendė pratęsti 2014–2020 m. laikotarpį pagal šio reglamento 1 straipsnio 1 dalį, partnerystės sutartį, sudarytą 2014 m. sausio 1 d.–2020 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui pagal Reglamentą (ES) Nr. 1303/2013, toliau naudoja kaip valstybių narių ir Komisijos strateginį dokumentą, įgyvendindamos iš EŽŪFKP pereinamajam laikotarpiui skirtą paramą.

  Pakeitimas  46

   

  Pasiūlymas dėl reglamento

  3 straipsnio antraštinė dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Tam tikrų išlaidų rūšių atitiktis finansavimo reikalavimams 2021 m.

  Tam tikrų išlaidų rūšių atitiktis finansavimo reikalavimams pereinamuoju laikotarpiu

  Pakeitimas  47

   

  Pasiūlymas dėl reglamento

  3 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Nedarant poveikio Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 65 straipsnio 2 daliai, šio reglamento 2 straipsnio 2 daliai ir Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 38 straipsniui, Reglamento (ES) Nr. 1310/2013 3 straipsnio 1 dalyje ir Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 807/2014 16 straipsnyje nurodytos išlaidos yra tinkamos finansuoti skiriant EŽŪFKP įnašą iš lėšų, skirtų 2021 m. finansuoti EŽŪFKP lėšomis remiamoms programoms, kurių 2014–2020 m. laikotarpį valstybės narės nusprendė pratęsti pagal šio reglamento 1 straipsnio 1 dalį, jeigu laikomasi toliau išvardytų sąlygų:

  Nedarant poveikio Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 65 straipsnio 2 daliai, šio reglamento 2 straipsnio 2 daliai ir Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 38 straipsniui, Reglamento (ES) Nr. 1310/2013 3 straipsnio 1 dalyje ir Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 807/2014 16 straipsnyje nurodytos išlaidos yra tinkamos finansuoti skiriant EŽŪFKP įnašą iš lėšų, skirtų pereinamuoju laikotarpiu finansuoti EŽŪFKP lėšomis remiamoms programoms, kurių 2014–2020 m. laikotarpį valstybės narės nusprendė pratęsti pagal šio reglamento 1 straipsnio 1 dalį, jeigu laikomasi toliau išvardytų sąlygų:

  Pakeitimas  48

   

  Pasiūlymas dėl reglamento

  3 straipsnio 1 pastraipos a punktas

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  a) tokios išlaidos numatytos atitinkamoje 2021 m. kaimo plėtros programoje;

  a) tokios išlaidos numatytos atitinkamoje pereinamojo laikotarpio metų kaimo plėtros programoje;

  Pakeitimas  49

   

  Pasiūlymas dėl reglamento

  I antraštinės dalies II skyriaus antraštinė dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Reglamento (ES) [NAUJAS BNR] 25–28 straipsnių taikymas 2021 programavimo metais

  Reglamento (ES) [NAUJAS BNR] 25–28 straipsnių taikymas 2021 ir, kai taikoma, 2022 programavimo metais

  Pakeitimas  50

  Pasiūlymas dėl reglamento

  5 straipsnio 1 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1. Teisės į išmokas, skirtos ūkininkams iki 2020 m. sausio 1 d., laikomos teisėtomis ir tvarkingomis nuo 2021 m. sausio 1 d. Teisėta ir tvarkinga laikoma šių teisių į išmokas vertė yra 2020 kalendorinių metų vertė, galiojanti 2020 m. gruodžio 31 d. Ši nuostata nedaro poveikio atitinkamiems Sąjungos teisės straipsniams, susijusiems su teisių į išmokas verte kalendoriniais metais, einančiais nuo 2021 m., visų pirma Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 22 straipsnio 5 daliai ir 25 straipsnio 12 daliai.

  1. Teisės į išmokas, skirtos ūkininkams iki 2020 m. sausio 1 d., laikomos teisėtomis ir tvarkingomis nuo 2020 m. sausio 1 d. Teisėta ir tvarkinga laikoma šių teisių į išmokas vertė yra 2019 kalendorinių metų vertė, galiojanti 2019 m. gruodžio 31 d. Ši nuostata nedaro poveikio atitinkamiems Sąjungos teisės straipsniams, susijusiems su teisių į išmokas verte kalendoriniais metais, einančiais nuo 2020 m., visų pirma Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 22 straipsnio 5 daliai ir 25 straipsnio 12 daliai.

  Pagrindimas

  2020 paraiškų teikimo metai bus finansuojami iš 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos (DFP) fondo. Pradėjus vykdyti naują DFP, reikėtų užtikrinti teisinį tikrumą ir aiškumą numatant, kad teisės į išmokas, skirtas ūkininkams iki 2020 m. sausio 1 d., būtų laikomos teisėtomis ir tvarkingomis nuo 2020 m. sausio 1 d.

  Pakeitimas  51

  Pasiūlymas dėl reglamento

  5 straipsnio 2 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2. 1 dalis netaikoma teisėms į išmokas, skirtoms ūkininkams pagal neteisingais faktais pagrįstas paraiškas, išskyrus atvejus, kai yra pagrindo manyti, kad ūkininkas negalėjo aptikti tokios klaidos.

  2. 1 dalis netaikoma teisėms į išmokas, skirtoms ūkininkams pagal neteisingais faktais pagrįstas paraiškas, arba kuriomis pažeista interesų konflikto taisyklė, nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/10461a 61 straipsnyje, išskyrus atvejus, kai yra pagrindo manyti, kad ūkininkas negalėjo aptikti tokios klaidos.

   

  __________________

   

  1a 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 193, 2018 7 30, p. 1).

  Pakeitimas  52

   

  Pasiūlymas dėl reglamento

  6 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1. Su teisiniais įsipareigojimais paramos gavėjams susijusios išlaidos, patirtos įgyvendinant Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/200519 23, 39 ir 43 straipsniuose nurodytas priemones, kurioms skiriama parama pagal Reglamentą (ES) Nr. 1305/2013, yra toliau tinkamos finansuoti skiriant EŽŪFKP įnašą 2022–2027 m. laikotarpiu, kurį apima BŽŪP strateginis planas, jeigu laikomasi toliau išvardytų sąlygų:

  1. Su teisiniais įsipareigojimais paramos gavėjams susijusios išlaidos, patirtos įgyvendinant Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/200519 23, 39 ir 43 straipsniuose nurodytas priemones, kurioms skiriama parama pagal Reglamentą (ES) Nr. 1305/2013, yra toliau tinkamos finansuoti skiriant EŽŪFKP įnašą 2022–2027 m. arba, kai taikoma šio reglamento -1 straipsnio 2 dalis, 2023–2027 m. laikotarpiu, kurį apima BŽŪP strateginis planas, jeigu laikomasi toliau išvardytų sąlygų:

  __________________

  __________________

  19 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai (OL L 277, 2005 10 21, p. 1).

  19 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai (OL L 277, 2005 10 21, p. 1).

  Pakeitimas  53

   

  Pasiūlymas dėl reglamento

  6 straipsnio 1 dalies a punktas

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  a) tokios išlaidos numatytos atitinkamame 2022–2027 m. BŽŪP strateginiame plane pagal Reglamentą (ES) [Reglamentas dėl BŽŪP plano] ir atitinka Reglamentą (ES) [Horizontalusis reglamentas];

  a) tokios išlaidos numatytos atitinkamame 2022–2027 m. arba, kai taikoma šio reglamento -1 straipsnio 2 dalis, 2023–2027 m. BŽŪP strateginiame plane pagal Reglamentą (ES) [Reglamentas dėl BŽŪP plano] ir atitinka Reglamentą (ES) [Horizontalusis reglamentas];

  Pakeitimas  54

  Pasiūlymas dėl reglamento

  6 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  Ši pastraipa taip pat taikoma pagal reglamente (EB) Nr. 1257/1999 numatytas atitinkamas priemones prisiimtiems teisiniams įsipareigojimams paramos gavėjams, gaunantiems paramą pagal Reglamentą (ES) Nr. 1305/2013.

  Pagrindimas

  Pereinamojo laikotarpio nuostatomis taip pat turėtų būti sudaryta galimybė reguliuoti pagal kaimo plėtros programas anksčiau negu 2014–2020 m. laikotarpiu prisiimtus ilgalaikius įsipareigojimus. Vadovaujantis šiuo požiūriu, bus galima skirti išmokas įsipareigojimams, pvz., pagal 2004–2006 m. laikotarpio kaimo plėtros programas vykdomam apželdinimui mišku. Todėl 6 straipsnio 1 nuostatą reikėtų papildyti dar viena pastraipa.

  Pakeitimas  55

   

  Pasiūlymas dėl reglamento

  6 straipsnio 2 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2. Su teisiniais įsipareigojimais paramos gavėjams susijusios išlaidos, patirtos įgyvendinant Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 28, 29, 33 ir 34 straipsniuose nurodytas daugiametes priemones, ir išlaidos, susijusios su valstybių narių, nusprendusių pratęsti 20142020 m. laikotarpį pagal šio reglamento 1 straipsnio 1 dalį, teisiniais įsipareigojimais, susijusiais su laikotarpiais po 2024 m. sausio 1 d. arba po 2025 m. sausio 1 d., patirtos pagal Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 14–18 straipsnius, 19 straipsnio 1 dalies a ir b punktus, 20 straipsnį, 22–27 straipsnius, 35, 38, 39 ir 39a straipsnius ir Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 35 straipsnį, yra tinkamos finansuoti skiriant EŽŪFKP įnašą 2022–2027 m. laikotarpiu, kurį apima BŽŪP strateginis planas, jeigu laikomasi toliau išvardytų sąlygų:

  2. Toliau pateikiamos išlaidos, kurioms taikomos antroje pastraipoje išdėstytos sąlygos, yra tinkamos finansuoti skiriant EŽŪFKP įnašą 2022–2027 m. arba, kai taikoma šio reglamento -1 straipsnio 2 dalis, 2023–2027 m. laikotarpiu, kurį apima BŽŪP strateginis planas:

   

  a) su teisiniais įsipareigojimais paramos gavėjams susijusios išlaidos, patirtos įgyvendinant Tarybos reglamento (EB) Nr. 1305/2005 28, 29, 33 ir 34 straipsniuose nurodytas priemones;

   

  b) išlaidos, susijusios su valstybių narių, nusprendusių pratęsti 2014–2020 m. laikotarpį pagal šio reglamento 1 straipsnio 1 dalį, teisiniais įsipareigojimais, susijusiais su laikotarpiais po 2024 m. sausio 1 d. arba po 2025 m. sausio 1 d., nurodytos Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 14–18 straipsniuose, 19 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose, 20 straipsnyje, 22–27 straipsniuose, 35, 38, 39 ir 39a straipsniuose ir Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 35 straipsnyje.

   

  Tinkamumo finansuoti skiriant EŽŪFKP įnašą 2022–2027 m. arba, kai taikoma šio reglamento -1 straipsnio 2 dalis, 2023–2027 m. laikotarpiu, kurį apima BŽŪP strateginis planas, sąlygos yra tokios:

  a) tokios išlaidos numatytos atitinkamame 2022–2027 m. BŽŪP strateginiame plane pagal Reglamentą (ES) [Reglamentas dėl BŽŪP strateginio plano] ir atitinka Reglamentą (ES) [Horizontalusis reglamentas];

  a) tokios išlaidos numatytos atitinkamame 2022–2027 m. arba, kai taikoma šio reglamento -1 straipsnio 2 dalis, 2023–2027 m. BŽŪP strateginiame plane pagal Reglamentą (ES) [Reglamentas dėl BŽŪP strateginio plano] ir atitinka Reglamentą (ES) [Horizontalusis reglamentas];

  b) taikoma BŽŪP strateginiame plane pagal Reglamentą (ES) [Reglamentas dėl BŽŪP strateginio plano] nustatyta atitinkamos intervencinės priemonės EŽŪFKP įnašo norma;

  b) taikoma BŽŪP strateginiame plane pagal Reglamentą (ES) [Reglamentas dėl BŽŪP strateginio plano] nustatyta atitinkamos intervencinės priemonės EŽŪFKP įnašo norma;

  c) Reglamento (ES) [Horizontalusis reglamentas] 63 straipsnio 2 dalyje nurodyta integruotoji sistema taikoma teisiniams įsipareigojimams, prisiimtiems pagal priemones, kurios atitinka su plotu ir su gyvuliais susijusias intervencines priemones, išvardytas Reglamento (ES) [Reglamentas dėl BŽŪP strateginio plano] III antraštinės dalies II ir IV skyriuose, ir kurių atitinkamos operacijos yra aiškiai nurodytos; taip pat

  c) Reglamento (ES) [Horizontalusis reglamentas] 63 straipsnio 2 dalyje nurodyta integruotoji sistema taikoma teisiniams įsipareigojimams, prisiimtiems pagal priemones, kurios atitinka su plotu ir su gyvuliais susijusias intervencines priemones, išvardytas Reglamento (ES) [Reglamentas dėl BŽŪP strateginio plano] III antraštinės dalies II ir IV skyriuose, ir kurių atitinkamos operacijos yra aiškiai nurodytos;

  d) išmokos, skiriamos c punkte nurodytiems teisiniams įsipareigojimams vykdyti, išmokamos per Reglamento (ES) [Horizontalusis reglamentas] 42 straipsnyje nustatytą laikotarpį.

  d) išmokos, skiriamos c punkte nurodytiems teisiniams įsipareigojimams vykdyti, išmokamos per Reglamento (ES) [Horizontalusis reglamentas] 42 straipsnyje nustatytą laikotarpį.

  Pakeitimas  56

   

  Pasiūlymas dėl reglamento

  7 straipsnio 1 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1. Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 29 straipsnyje nurodytos alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių sektoriaus paramos darbo programos, parengtos 2018 m. balandžio 1 d.–2021 m. kovo 31 d. laikotarpiui, pratęsiamos ir baigiasi 2021 m. gruodžio 31 d. Pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 152 straipsnį pripažintos atitinkamos gamintojų organizacijos, pagal to reglamento 156 straipsnį pripažintos atitinkamos gamintojų organizacijų asociacijos ar pagal to reglamento 157 straipsnį pripažintos atitinkamos tarpšakinės organizacijos atsižvelgdamos į šį pratęsimą pakeičia savo darbo programas. Pakeistos darbo programos pateikiamos Komisijai iki 2020 m. gruodžio 31 d.

  1. Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 29 straipsnyje nurodytos alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių sektoriaus paramos darbo programos, parengtos 2018 m. balandžio 1 d.–2021 m. kovo 31 d. laikotarpiui, pratęsiamos ir baigiasi pereinamojo laikotarpio pabaigoje. Pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 152 straipsnį pripažintos atitinkamos gamintojų organizacijos, pagal to reglamento 156 straipsnį pripažintos atitinkamos gamintojų organizacijų asociacijos ar pagal to reglamento 157 straipsnį pripažintos atitinkamos tarpšakinės organizacijos atsižvelgdamos į šį pratęsimą pakeičia savo darbo programas. Pakeistos darbo programos pateikiamos Komisijai iki 2020 m. gruodžio 31 d. arba, kai taikoma šio reglamento -1 straipsnio 2 dalis, iki 2021 m. gruodžio 31 d.

  Pakeitimas  57

   

  Pasiūlymas dėl reglamento

  7 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Pripažintos vaisių ir daržovių sektoriaus gamintojų organizacijos, kurių Reglamento (ES) 1308/2013 33 straipsnyje nurodytas veiklos programas valstybė narė patvirtino laikotarpiui po 2021 m. gruodžio 31 d., iki 2021 m. rugsėjo 15 d. pateikia prašymą tai valstybei narei, kad ši veiklos programa:

  Pripažintos vaisių ir daržovių sektoriaus gamintojų organizacijos, kurių Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 33 straipsnyje nurodytas veiklos programas valstybė narė patvirtino laikotarpiui po pereinamojo laikotarpio pabaigos, iki 2021 m. rugsėjo 15 d. gali pateikti prašymą tai valstybei narei, kad ši veiklos programa:

  Pakeitimas  58

   

  Pasiūlymas dėl reglamento

  7 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Jeigu pripažinta gamintojų organizacija tokio prašymo iki 2021 m. rugsėjo 15 d. nepateikia, jos veiklos programa, patvirtinta pagal Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, baigiasi 2021 m. gruodžio 31 d.

  Jeigu pripažinta gamintojų organizacija tokio prašymo nepateikia, jos veiklos programai iki jos galiojimo pabaigos taikoma 6 dalis.

  Pakeitimas  59

   

  Pasiūlymas dėl reglamento

  7 straipsnio 3 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  3. Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 40 straipsnyje nurodytos paramos programos vyno sektoriuje baigiasi 2023 m. spalio 15 d. Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 39–54 straipsniai toliau taikomi po 2021 m. gruodžio 31 d. tiek, kiek tai susiję su patirtomis išlaidomis ir išmokėtomis išmokomis už remiantis tuo reglamentu iki 2023 m. spalio 16 d. įgyvendintą veiklą pagal pagalbos sistemą, nustatytą to reglamento 39–52 straipsniuose.

  3. Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 40 straipsnyje nurodytos paramos programos vyno sektoriuje baigiasi 2023 m. spalio 15 d. Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 39–54 straipsniai pasibaigus pereinamajam laikotarpiui gali būti toliau taikomi remiantis tuo reglamentu iki 2023 m. spalio 16 d. pasirinktai veiklai tiek, kiek tai susiję su patirtomis išlaidomis ir išmokėtomis išmokomis pagal pagalbos sistemą, nustatytą to reglamento 39–52 straipsniuose.

  Pakeitimas  60

   

  Pasiūlymas dėl reglamento

  7 straipsnio 4 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  4. Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 55 straipsnyje nurodytos bitininkystės sektoriui skirtos nacionalinės programos baigiasi 2022 m. liepos 31 d. Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 55, 56 ir 57 straipsniai toliau taikomi po 2021 m. gruodžio 31 d. tiek, kiek tai susiję su patirtomis išlaidomis ir išmokėtomis išmokomis už remiantis tuo reglamentu iki 2022 m. rugpjūčio 1 d. įgyvendintą veiklą pagal pagalbos sistemą, nustatytą to reglamento 55 straipsnyje.

  4. Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 55 straipsnyje nurodytos bitininkystės sektoriui skirtos nacionalinės programos baigiasi 2022 m. liepos 31 d. Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 55, 56 ir 57 straipsniai pasibaigus pereinamajam laikotarpiui gali būti toliau taikomi pagal tą reglamentą iki 2022 m. rugpjūčio 1 d. pasirinktai veiklai tiek, kiek tai susiję su patirtomis išlaidomis ir išmokėtomis išmokomis pagal pagalbos sistemą, nustatytą to reglamento 55 straipsnyje.

   Pakeitimas  61

   

  Pasiūlymas dėl reglamento

  7 straipsnio 6 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  6. Kiek tai susiję su šio straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytomis pagalbos sistemomis, Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 7 straipsnio 3 dalis, 9, 21, 43, 51, 52, 54, 59, 67, 68, 70–75, 77, 91–97, 99, 100 straipsniai, 102 straipsnio 2 dalis, 110 ir 111 straipsniai ir su šiais straipsniais susijusios atitinkamos deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų nuostatos toliau taikomi po 2021 m. gruodžio 31 d. tiek, kiek tai susiję su patirtomis išlaidomis ir išmokėtomis išmokomis už veiklą, įgyvendintą pagal Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013 po tos dienos ir iki pagalbos sistemų, nurodytų šio straipsnio 3 ir 4 dalyse, pabaigos.

  6. Kiek tai susiję su šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse nurodytomis pagalbos sistemomis, Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 7 straipsnio 3 dalis, 9, 21, 43, 51, 52, 54, 59, 67, 68, 70–75, 77, 91–97, 99, 100 straipsniai, 102 straipsnio 2 dalis, 110 ir 111 straipsniai ir su šiais straipsniais susijusios atitinkamos deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų nuostatos toliau taikomi pasibaigus pereinamajam laikotarpiui tiek, kiek tai susiję su patirtomis išlaidomis ir išmokėtomis išmokomis už veiklą, įgyvendintą pagal Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013 po tos dienos ir iki pagalbos sistemų, nurodytų šio straipsnio 3 ir 4 dalyse, pabaigos ir, jei taikoma, iki šio straipsnio 2 dalyje nurodytų veiklos programų pabaigos.

  Pakeitimas  62

  Pasiūlymas dėl reglamento

  8 straipsnio 1 pastraipos -1 punktas (naujas)

  Reglamentas (ES) Nr. 1305/2013

  17 straipsnio 6 a dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  -1) 17 straipsnis papildomas šia pastraipa:

   

  „6a. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EU) .../... [Pereinamojo laikotarpio reglamentas] -1 straipsnyje nurodomu pereinamuoju laikotarpiu valstybės narės gali ir toliau prisiimti naujų teisinių įsipareigojimų paramos gavėjams. Paramos paraiškos, pateiktos iki 2021 m. ir nepatvirtintos dėl to, kad atitinkamoje programoje nėra tokiai paramai skirtų finansinių asignavimų, yra toliau atitinkančios reikalavimus tuo pereinamuoju laikotarpiu.“

   (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

  Pagrindimas

  Šiame reglamente turėtų būti patikslinta galimybė taikyti pereinamojo laikotarpio paraiškas, susijusias su investicijomis į materialųjį turtą, kurios nebuvo patvirtintos dabartiniu programavimo laikotarpiu dėl to, kad joms nebuvo numatyta finansinių asignavimų.

  Pakeitimas  63

   

  Pasiūlymas dėl reglamento

  8 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas

  Reglamentas (ES) Nr. 1305/2013

  28 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Valstybės narės savo kaimo plėtros programose nustato trumpesnį, t. y. 1–3 metų, laikotarpį, taikomą naujiems įsipareigojimams, kurie bus prisiimti nuo 2021 m. Jeigu valstybės narės numato kasmet pratęsti įsipareigojimus pasibaigus pirmoje pastraipoje nustatytam pradiniam laikotarpiui, nuo 2021 m. pratęsimas negali būti ilgesnis nei vieni metai. Nuo 2021 m. valstybės narės savo kaimo plėtros programose nustato vienų metų laikotarpį, taikomą naujiems įsipareigojimams, prisiimtiems iš karto po pradiniu laikotarpiu įvykdytų įsipareigojimų.

  Valstybės narės savo kaimo plėtros programose nustato trumpesnį, t. y. 1–5 metų, laikotarpį, taikomą naujiems įsipareigojimams, kurie bus prisiimti nuo pereinamojo laikotarpio, nurodyto Reglamento (ES) .../... [Pereinamojo laikotarpio reglamentas] -1 straipsnyje, pradžios. Tačiau, jei to reikia, kad būtų pasiekta arba išlaikyta norima nauda aplinkai ir klimatui, valstybės narės gali nustatyti ilgesnį laikotarpį, taikomą naujiems įsipareigojimams. Tokiu atveju valstybės narės atsižvelgia į tai, kad tuos įsipareigojimus reikia pritaikyti rengiant BŽŪP strateginį planą ir nustatant jo turinį. Jeigu valstybės narės numato kasmet pratęsti esamus įsipareigojimus pasibaigus pirmoje pastraipoje nustatytam pradiniam laikotarpiui, pratęsimas negali būti ilgesnis nei vieni metai nuo pereinamojo laikotarpio pradžios. Jei parama jos gavėjui nesiekia ankstesniuoju planavimo laikotarpiu suteiktos paramos lygio, valstybė narė gali suteikti paramos gavėjui galimybę atsisakyti vykdyti teisinius įsipareigojimus jo pradiniam laikotarpiui dar nepasibaigus.

  Pakeitimas  64

   

  Pasiūlymas dėl reglamento

  8 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

  Reglamentas (ES) Nr. 1305/2013

  29 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Valstybės narės savo kaimo plėtros programose nustato trumpesnį, t. y. 1–3 metų, laikotarpį, taikomą naujiems įsipareigojimams, kurie bus prisiimti nuo 2021 m. Jeigu valstybės narės numato kasmet pratęsti ekologinio ūkininkavimo išlaikymą pasibaigus pirmoje pastraipoje nustatytam pradiniam laikotarpiui, nuo 2021 m. pratęsimas negali būti ilgesnis nei vieni metai. Nuo 2021 m. valstybės narės savo kaimo plėtros programose nustato vienų metų laikotarpį, taikomą naujiems įsipareigojimams, susijusiems su ekologinio ūkininkavimo išlaikymu, prisiimtiems iš karto po pradiniu laikotarpiu įvykdytų įsipareigojimų.

  Valstybės narės savo kaimo plėtros programose nustato 1–5 metų laikotarpį, taikomą naujiems įsipareigojimams, kurie bus prisiimti nuo pereinamojo laikotarpio, nurodyto Reglamento (ES) .../... [Pereinamojo laikotarpio reglamentas] -1 straipsnyje, pradžios. Tačiau valstybės narės atsižvelgia į tai, kad tuos įsipareigojimus reikia pritaikyti rengiant BŽŪP strateginį planą ir nustatant jo turinį ir kad jais turi būti išlaikyta norima nauda aplinkai ir klimatui. Jeigu valstybės narės numato kasmet pratęsti esamus įsipareigojimus pasibaigus pirmoje pastraipoje nustatytam pradiniam laikotarpiui, pratęsimas negali būti ilgesnis nei vieni metai nuo pereinamojo laikotarpio pradžios. Jei parama jos gavėjui nesiekia ankstesniuoju planavimo laikotarpiu suteiktos paramos lygio, valstybė narė gali suteikti paramos gavėjui galimybę atsisakyti vykdyti teisinius įsipareigojimus jo pradiniam laikotarpiui dar nepasibaigus.

  Pakeitimas  65

  Pasiūlymas dėl reglamento

  8 straipsnio 1 pastraipos 2 a punktas (naujas)

  Reglamentas (ES) Nr. 1305/2013

  31 straipsnio 5 dalis

   

  Dabartinis tekstas

  Pakeitimas

   

  2a) 31 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

  5. Be 2 dalyje numatytų išmokų valstybės narės išmokas pagal šią priemonę 2014–2020 m. gali skirti paramos gavėjams, įsikūrusiems vietovėse, kurios 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu atitiko reikalavimus pagal Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 36 straipsnio a punkto ii papunktį. Paramos gavėjams, įsikūrusiems vietovėse, kurios po 32 straipsnio 3 dalyje nurodyto naujo ribų nustatymo reikalavimų nebeatitinka, tos išmokos proporcingai mažinamos per ne ilgesnį kaip ketverių metų laikotarpį. Tas laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo dienos, kai baigiamas ribų nustatymas pagal 32 straipsnio 3 dalį ir ne vėliau kaip 2019 m. Kai tos išmokos pradedamos mokėti, jos negali viršyti 80 % vidutinės išmokos, nustatytos programoje 2007–2013 m. programavimo laikotarpiui pagal Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 36 straipsnio a dalies ii punktą, ir jų mokėjimas užbaigiamas ne vėliau kaip 2020 m., neviršijant 20 %. Kai išmokų lygis dėl proporcingo mažinimo pasiekia 25 EUR ribą, valstybė narė šio lygio išmokas gali toliau mokėti, kol užbaigiamas laipsniško nutraukimo laikotarpis.

  „5. Be 2 dalyje numatytų išmokų valstybės narės išmokas pagal šią priemonę 2014–2020 m. gali skirti paramos gavėjams, įsikūrusiems vietovėse, kurios 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu atitiko reikalavimus pagal Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 36 straipsnio a punkto ii papunktį. Paramos gavėjams, įsikūrusiems vietovėse, kurios po 32 straipsnio 3 dalyje nurodyto naujo ribų nustatymo reikalavimų nebeatitinka, tos išmokos proporcingai mažinamos per ne ilgesnį kaip ketverių metų laikotarpį. Tas laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo dienos, kai baigiamas ribų nustatymas pagal 32 straipsnio 3 dalį ir ne vėliau kaip 2019 m. Kai tos išmokos pradedamos mokėti, jos neviršija 80 % vidutinės išmokos, programoje nustatytos pagal Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 36 straipsnio a dalies ii punktą 2007–2013 m. programavimo laikotarpiui, ir jų mokėjimas užbaigiamas ne vėliau kaip pereinamojo laikotarpio, nurodyto Reglamento (ES) …/… [Pereinamojo laikotarpio reglamentas] -1 straipsnyje, pabaigoje, neviršijant 20 %. Kai išmokų lygis dėl proporcingo mažinimo pasiekia 25 EUR ribą, valstybė narė šio lygio išmokas gali toliau mokėti, kol užbaigiamas laipsniško nutraukimo laikotarpis.

  Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, jeigu išmokas pradedama proporcingai mažinti tik 2019 m., jos neviršija 80 % 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu nustatytos vidutinės išmokos. Išmokų lygis nustatomas taip, kad 2020 m. paskutinių mokamų išmokų lygis siektų pusę pradinių išmokų lygio.

  Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, jeigu išmokas pradedama proporcingai mažinti tik 2019 m., jos neviršija 80 % 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu nustatytos vidutinės išmokos. Išmokų lygis nustatomas taip, kad 2020 m. paskutinių mokamų išmokų lygis siektų pusę pradinių išmokų lygio. Valstybės narės gali toliau teikti tokio lygio paramą Reglamento (ES)…/… [Pereinamojo laikotarpio reglamentas] -1 straipsnyje nurodytu pereinamuoju laikotarpiu.

  Baigus nustatyti ribas, vietovėse, kurios tebeatitinka reikalavimus, įsikūrę paramos gavėjai gauna viso dydžio išmoką pagal šią priemonę.

  Baigus nustatyti ribas, vietovėse, kurios tebeatitinka reikalavimus, įsikūrę paramos gavėjai gauna viso dydžio išmoką pagal šią priemonę.

   (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

  Pagrindimas

  Nustačius ilgesnį pereinamąjį laikotarpį, taikytiną vietovėmis, kuriose esama gamtinių kliūčių ir kurios nebeatitinka paramos skyrimo reikalavimų, bus užtikrintas sklandus šių vietovių ūkininkų prisitaikymas prie naujų sąlygų. Pakeitimu Europos ūkininkams iš mažiau palankių ūkininkauti vietovių pereinamuoju laikotarpiu užtikrinamas tikrumas dėl paramos ir jos tęstinumas.

  Pakeitimas  66

   

  Pasiūlymas dėl reglamento

  8 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas

  Reglamentas (ES) Nr. 1305/2013

  33 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Valstybės narės savo kaimo plėtros programose nustato trumpesnį, t. y. 1–3 metų, laikotarpį, taikomą naujiems įsipareigojimams, kurie bus prisiimti nuo 2021 m. Jeigu valstybės narės numato kasmet atnaujinti įsipareigojimus pasibaigus pirmoje pastraipoje nustatytam pradiniam laikotarpiui, nuo 2021 m. atnaujinimas negali būti ilgesnis nei vieni metai.

  Valstybės narės savo kaimo plėtros programose nustato trumpesnį, t. y. 1–5 metų, laikotarpį, taikomą naujiems įsipareigojimams, kurie bus prisiimti nuo pereinamojo laikotarpio pradžios. Tačiau, jei to reikia, kad būtų pasiekta arba išlaikyta norima gyvūnų gerovė, valstybės narės gali nustatyti ilgesnį laikotarpį, taikomą naujiems įsipareigojimams. Tokiu atveju valstybės narės atsižvelgia į tai, kad tuos įsipareigojimus reikia pritaikyti rengiant BŽŪP strateginį planą ir nustatant jo turinį. Valstybės narės gali atnaujinti įsipareigojimus pasibaigus pirmoje pastraipoje nustatytam pradiniam laikotarpiui.

  Pakeitimas  67

  Pasiūlymas dėl reglamento

  8 straipsnio 1 pastraipos 3 a punktas (naujas)

  Reglamentas (ES) Nr. 1305/2013

  38 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

   

  Dabartinis tekstas

  Pakeitimas

   

  3a) 38 straipsnio 3 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

  Parama pagal 36 straipsnio 1 dalies b punktą skiriama tik siekiant kompensuoti nuostolius, patirtus dėl nepalankių klimato reiškinių, gyvūnų ar augalų ligos arba kenkėjų antpuolio, arba dėl priemonės, patvirtintos pagal Direktyvą 2000/29/EB siekiant išnaikinti augalų ligą arba kenkėjus arba sustabdyti jų plitimą arba apriboti su aplinka susijusio įvykio padarinius, kurią taikant buvo sunaikinta daugiau kaip 30 % ūkininko vidutinės metinės praėjusių trejų metų laikotarpio produkcijos arba praėjusių penkerių metų laikotarpio vidutinės trejų metų produkcijos, neįskaitant didžiausios ir mažiausios vertės. Metinei ūkininko produkcijai apskaičiuoti gali būti naudojami indeksai. Tokiu apskaičiavimo metodu turi būti nustatomi faktiniai atskiro ūkininko nuostoliai atitinkamais metais.

  „Parama pagal 36 straipsnio 1 dalies b punktą skiriama tik siekiant kompensuoti nuostolius, patirtus dėl nepalankių klimato reiškinių, gyvūnų ar augalų ligos arba kenkėjų antpuolio, arba dėl priemonės, patvirtintos pagal Direktyvą 2000/29/EB siekiant išnaikinti augalų ligą arba kenkėjus arba sustabdyti jų plitimą arba apriboti su aplinka susijusio įvykio padarinius, kurią taikant buvo sunaikinta daugiau kaip 20 % ūkininko vidutinės metinės praėjusių trejų metų laikotarpio produkcijos arba praėjusių penkerių metų laikotarpio vidutinės trejų metų produkcijos, neįskaitant didžiausios ir mažiausios vertės. Metinei ūkininko produkcijai apskaičiuoti gali būti naudojami indeksai. Tokiu apskaičiavimo metodu turi būti nustatomi faktiniai atskiro ūkininko nuostoliai atitinkamais metais.

   (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

  Pagrindimas

  Šiuo pakeitimu siekiama numatyti, kad atsižvelgiant į rizikos valdymą būtų kompensuojama mažiausiai 20 proc. nuostolių. Tai susiję su pakeitimais, priimtais įgyvendinant „Omnibus“ reglamentą ir atsižvelgiant į Komisijos pasiūlymą, nurodytą reglamento dėl strateginių planų 70 straipsnyje.

  Pakeitimas  68

  Pasiūlymas dėl reglamento

  8 straipsnio 1 pastraipos 3 b punktas (naujas)

  Reglamentas (ES) Nr. 1305/2013

  39 straipsnio 1 dalis

   

  Dabartinis tekstas

  Pakeitimas

   

  3b) 39 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

  1. Parama pagal 36 straipsnio 1 dalies c punktą skiriama tik tuo atveju, jei pajamų sumažėjimas viršija 30 % atskiro ūkininko vidutinių metinių praėjusių trejų metų laikotarpio pajamų arba praėjusių penkerių metų laikotarpio vidutinių trejų metų pajamų, neįskaitant didžiausios ir mažiausios vertės. 36 straipsnio 1 dalies c punkte pajamos yra įplaukų, kurias ūkininkas gauna iš rinkos, įskaitant bet kokios formos viešąją paramą, suma, atskaičius gamybos sąnaudas. Iš tarpusavio pagalbos fondo ūkininkams mokamomis išmokomis kompensuojama mažiau kaip 70 % pajamų, prarastų tais metais, kuriais gamintojas įgyja teisę gauti šią pagalbą. Per metus ūkininko prarastoms pajamoms apskaičiuoti gali būti naudojami indeksai.

  „1. Parama pagal 36 straipsnio 1 dalies c punktą skiriama tik tuo atveju, jei pajamų sumažėjimas viršija 20 % atskiro ūkininko vidutinių metinių praėjusių trejų metų laikotarpio pajamų arba praėjusių penkerių metų laikotarpio vidutinių trejų metų pajamų, neįskaitant didžiausios ir mažiausios vertės. 36 straipsnio 1 dalies c punkte pajamos yra įplaukų, kurias ūkininkas gauna iš rinkos, įskaitant bet kokios formos viešąją paramą, suma, atskaičius gamybos sąnaudas. Iš tarpusavio pagalbos fondo ūkininkams mokamomis išmokomis kompensuojama mažiau kaip 70 % pajamų, prarastų tais metais, kuriais gamintojas įgyja teisę gauti šią pagalbą. Per metus ūkininko prarastoms pajamoms apskaičiuoti gali būti naudojami indeksai.

   (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

  Pagrindimas

  Šiuo pakeitimu siekiama numatyti, kad atsižvelgiant į rizikos valdymą būtų kompensuojama mažiausiai 20 proc. nuostolių. Tai susiję su pakeitimais, priimtais įgyvendinant „Omnibus“ reglamentą ir atsižvelgiant į Komisijos pasiūlymą, nurodytą reglamento dėl strateginių planų 70 straipsnyje.

  Pakeitimas  69

  Pasiūlymas dėl reglamento

  8 straipsnio 1 pastraipos 5 a punktas (naujas)

  Reglamentas (ES) Nr. 1305/2013

  51 straipsnio 2 dalies 3 a pastraipa (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  5a) 51 straipsnio 2 dalis papildoma šia pastraipa:

   

   „Jei valstybė narė nusprendžia pasinaudoti Reglamento (ES) .../... [Pereinamojo laikotarpio reglamentas] 1 straipsnio 1 dalyje nurodyta galimybe, ji gali nuspręsti to reglamento -1 straipsnyje nurodytu pereinamuoju laikotarpiu iki 6 % padidinti šioje dalyje nurodytą 4 % ribą. Tokia padidinta suma kompensuojama mažesne techninės pagalbos procentine dalimi 2022–2027 m. arba, kai taikoma to reglamento -1 straipsnio 2 dalis, 2023–2027 m.“

  Pagrindimas

  Dėl pasiūlytų BŽŪP reformos pakeitimų pobūdžio reikės aktyvaus žemės ūkio sektoriaus ir nacionalinių administravimo institucijų planavimo ir įsipareigojimų siekiant šios politikos tikslų ir užmojų ir juos įgyvendinant. Sudarant galimybę valstybėms narėms nustatyti didesnę techninės pagalbos lėšų procentinę dalį pereinamuoju laikotarpiu, valstybėms narėms bus lengviau tinkamai plėtoti priemones ir įrankius, kurių reikia siekiant išsikeltų tikslų. Didesnė techninės pagalbos dalis turėtų būti kompensuojama pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, todėl nereikėtų nustatyti tokio įpareigojimo ūkininkams.

   Pakeitimas  70

   

  Pasiūlymas dėl reglamento

  8 straipsnio 1 pastraipos 6 punkto a papunktis

  Reglamentas (ES) Nr. 1305/2013

  58 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Nedarant poveikio 5, 6 ir 7 dalims bendra Sąjungos paramos kaimo plėtrai pagal šį reglamentą skiriama suma laikotarpiui nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. yra ne didesnė kaip 11 258 707 816 EUR dabartinėmis kainomis pagal 2021–2027 m. daugiametę finansinę programą.

  Nedarant poveikio 5, 6 ir 7 dalims bendra Sąjungos paramos kaimo plėtrai pagal šį reglamentą skiriama suma pereinamajam laikotarpiui, kuris nurodytas Reglamento (ES) .../... [Pereinamojo laikotarpio reglamentas] -1 straipsnyje, yra ne didesnė kaip X* EUR dabartinėmis kainomis pagal 2021–2027 m. daugiametę finansinę programą.

   

  __________________

   

  * 2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento rezoliucijoje „2021–2027 m. daugiametė finansinė programa. Parlamento pozicija siekiant susitarimo“ (P8_TA(2018)0449) Europos Parlamentas išdėstė savo poziciją 27 ES valstybių narių BŽŪP finansavimą realiąja verte išlaikyti tokio lygio, koks buvo 2014–2020 m. biudžete (kartu į biudžetą įtraukiant pradinę žemės ūkio rezervo sumą), t. y. 383 255 mln. EUR 2018 m. kainomis (431 946 mln. EUR dabartinėmis kainomis). Todėl sumos, numatytos šiame reglamente, turėtų būti apskaičiuojamos remiantis sumomis, dėl kurių susitarta 2021–2027 m. DFP, arba, jei DFP nebus priimta laiku, remiantis 2020 m. pratęstomis viršutinėmis ribomis ir nuostatomis pagal SESV 312 straipsnio 4 dalį.

  Pakeitimas  71

  Pasiūlymas dėl reglamento

  8 straipsnio 1 pastraipos 9 a punktas (naujas)

  Reglamentas (ES) Nr. 1305/2013

  82 a straipsnis (naujas)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  9a) VIII antraštinės dalies pabaigoje įterpiamas šis straipsnis:

   

  „82a straipsnis

   

  Nacionalinės fiskalinės priemonės

   

  Siekiant sumažinti pajamų skirtumo poveikį, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107, 108 ir 109 straipsniai netaikomi nacionalinėms fiskalinėms priemonėms, pagal kurias valstybės narės nusprendžia nesilaikyti bendrųjų apmokestinimo taisyklių, leisdamos ūkininkams taikomą pajamų mokesčio bazę apskaičiuoti atsižvelgiant į daugiametį laikotarpį, be kita ko, atidedant dalį mokesčio bazės arba leidžiant neįtraukti į specialią žemės ūkio taupomąją sąskaitą pervestų lėšų.“

   (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

  Pagrindimas

  Šiuo pakeitimu siekiama numatyti naujos reguliavimo priemonės, siūlomos Reglamento COM(2018)392 dėl BŽŪP strateginių planų 133 straipsnyje, taikymą. Šį reglamentą 2019 m. balandžio mėn. priėmė Žemės ūkio komitetas. Šia priemone siekiama sudaryti sąlygas ūkininkams kurti prevencines taupymo schemas, netaikant jiems valstybės pagalbos schemos.

  Pakeitimas  72

  Pasiūlymas dėl reglamento

  9 straipsnio 1 pastraipos -1 punktas (naujas)

  Reglamentas (ES) Nr. 1306/2013

  25 straipsnis

   

  Dabartinis tekstas

  Pakeitimas

   

  -1) 25 straipsnis pakeičiamas taip:

  25 straipsnis

  25 straipsnis

  Žemės ūkio sektoriaus krizių rezervas

  Žemės ūkio sektoriaus krizių rezervas

  Žemės ūkio sektoriaus krizių rezervas, skirtas suteikti papildomos paramos žemės ūkio sektoriui didelių krizių, kurios daro poveikį žemės ūkio gamybai ar paskirstymui, atveju (toliau – žemės ūkio sektoriaus krizių rezervas), sudaromas kiekvienų metų pradžioje taikant tiesioginių išmokų sumažinimą su 26 straipsnyje nurodytu finansinės drausmės mechanizmu.

  Žemės ūkio sektoriaus krizių rezervas, skirtas suteikti papildomos paramos žemės ūkio sektoriui didelių krizių, kurios daro poveikį žemės ūkio gamybai ar paskirstymui, atveju (toliau – žemės ūkio sektoriaus krizių rezervas), EŽŪGF sudaromas kiekvienų metų pradžioje.

  Bendra rezervo suma yra 2 800 mln. EUR, 2014–2020 m. laikotarpiui kasmet skiriant po 400 mln. EUR (2011 m. kainomis), kuri įtraukiama į Daugiametės finansinės programos 2 išlaidų kategoriją, kaip nustatyta Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013 priede.

  Bendra rezervo suma yra 2 800 mln. EUR, 2014–2020 m. laikotarpiui kasmet skiriant po 400 mln. EUR (2011 m. kainomis), kuri įtraukiama į Daugiametės finansinės programos 2 išlaidų kategoriją, kaip nustatyta Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013 priede.

   

  2021 m. rezervo suma yra 400 mln. EUR (2011 m. kainomis), ji įtraukiama, be EŽŪGF ir EŽŪFKP biudžetų, į daugiametės finansinės programos 3 išlaidų kategoriją, kaip nustatyta Tarybos reglamento (ES) .../... *[DFP] priede.

   

  Metų, einančių po 2021 m., pradžioje rezervo suma yra bent jau lygi pradinei 2021 m. skirtai sumai ir yra koreguojama vykdant metinę biudžeto sudarymo procedūrą arba tais metais, kai tinkama, atsižvelgiant į rinkos krizės pokyčius ar perspektyvas einamaisiais ar kitais metais ir į turimas EŽŪGF skirtas pajamas arba turimas maržas pagal EŽŪGF tarpinę viršutinę ribą.

   

  Jei šių turimų asignavimų nepakanka, kaip paskutinė priemonė rezervui finansuoti iki ši straipsnio trečioje pastraipoje nurodytos 2021 m. sumos gali būti panaudotas finansinės drausmės mechanizmas.

   

  Nukrypstant nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 12 straipsnio 2 dalies d punkto, įsipareigojimams nepriskirti rezervo asignavimai perkeliami neribotam laikui siekiant kitais finansiniais metais finansuoti rezervą.“

   

  __________________

   

  * 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 193, 2018 7 30, p. 1).“

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1306

  Pagrindimas

  Remiantis Europos Parlamento pozicija dėl daugiametės finansinės programos, šiuo pakeitimu siekiama straipsnyje dėl krizių rezervo nurodyti, kad pradinė tokio rezervo suma 2021–2027 m. laikotarpiui turėtų papildyti BŽŪP biudžetą ir turėtų būti įtraukta į rezervą programavimo laikotarpio pradžioje. Be to, siekiant neprarasti šių lėšų pirmųjų metų pabaigoje, reikėtų numatyti rezervo veikimo reformą, kad būtų galima iš 2021 m. į tolesnius metus perkelti įsipareigojimams nepriskirtas lėšas.

  Pakeitimas  73

   

  Pasiūlymas dėl reglamento

  9 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas

  Reglamentas (ES) Nr. 1306/2013

  25 straipsnio 3 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1) 25 straipsnis papildomas šia trečia pastraipa:

  Išbraukta.

  „2021 m. rezervo suma yra 400 mln. EUR (2011 m. kainomis), ji įtraukiama į daugiametės finansinės programos 3 išlaidų kategoriją, kaip nustatyta Tarybos reglamento (ES) [xxxx/xxxx]* [DFP] priede.

   

  Pakeitimas  74

   

  Pasiūlymas dėl reglamento

  9 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas

  Reglamentas (ES) Nr. 1306/2013

  35 straipsnio 5 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  5. Programoms, kurių 2014–2020 m. laikotarpį valstybė narė nusprendė pratęsti pagal Reglamento (ES) [XXXX/XXXX] [Šis reglamentas] 1 straipsnio 1 dalį, nebus skiriamas išankstinis finansavimas, susijęs su 2021 m. asignavimu.

  5. Programoms, kurių 2014–2020 m. laikotarpį valstybė narė nusprendė pratęsti pagal Reglamento (ES) [XXXX/XXXX] [Šis reglamentas] 1 straipsnio 1 dalį, nebus skiriamas išankstinis finansavimas pereinamojo laikotarpio, kuris nurodytas Reglamento (ES) .../... [Pereinamojo laikotarpio reglamentas] -1 straipsnyje, asignavimams.

  Pakeitimas  75

   

  Pasiūlymas dėl reglamento

  10 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas

  Reglamentas (ES) Nr. 1307/2013

  11 straipsnio 6 dalies 4 pastraipa

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2021 metams valstybės narės ne vėliau kaip 2020 m. rugpjūčio 1 d. praneša Komisijai apie pagal šį straipsnį priimtus sprendimus ir visas sumažinus išmokas numatomas gauti lėšas.

  Kiekvieniems pereinamojo laikotarpio, nurodyto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) .../2020 [Pereinamojo laikotarpio reglamentas] -1 straipsnyje, metams valstybės narės ne vėliau kaip iki prieš tai einančių metų rugpjūčio 1 d. praneša Komisijai apie pagal šį straipsnį priimtus sprendimus ir visas sumažinus išmokas numatomas gauti lėšas.

  Pakeitimas  76

   

  Pasiūlymas dėl reglamento

  10 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto a papunktis

  Reglamentas (ES) Nr. 1307/2013

  14 straipsnio 1 dalies 7 pastraipa

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Ne vėliau kaip 2020 m. rugpjūčio 1 d. valstybės narės gali nuspręsti skirti papildomą paramą, 2022 finansiniais metais finansuojamą iš EŽŪFKP, neviršijančią 15 % jų metinių nacionalinių viršutinių ribų 2021 kalendoriniais metais, nustatytų šio reglamento II priede. Todėl atitinkama suma nebegali būti naudojama tiesioginėms išmokoms skirti. Apie tą sprendimą jos praneša Komisijai ne vėliau kaip iki 2020 m. rugpjūčio 1 d. ir nustato pasirinktą procentinę dalį.

  Ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d. valstybės narės gali nuspręsti skirti papildomą paramą, 2022 finansiniais metais finansuojamą iš EŽŪFKP, neviršijančią 15 % jų metinių nacionalinių viršutinių ribų 2021 kalendoriniais metais, nustatytų šio reglamento II priede. Todėl atitinkama suma nebegali būti naudojama tiesioginėms išmokoms skirti. Apie tą sprendimą jos praneša Komisijai ne vėliau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d. ir nustato pasirinktą procentinę dalį.

  Pakeitimas  77

   

  Pasiūlymas dėl reglamento

  10 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto a a papunktis (naujas)

  Reglamentas (ES) Nr. 1307/2013

  14 straipsnio 1 dalies 7 a pastraipa (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  aa) 1 dalis papildoma šia pastraipa:

   

  „Kai taikoma Reglamento (ES) .../... [Pereinamojo laikotarpio reglamentas] -1 straipsnio 2 dalis, ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d. valstybės narės gali nuspręsti skirti papildomą paramą, 2023 finansiniais metais finansuojamą iš EŽŪFKP, neviršijančią 15 % jų metinių nacionalinių viršutinių ribų 2022 kalendoriniais metais, nustatytų šio reglamento II priede. Todėl atitinkama suma nebegali būti naudojama tiesioginėms išmokoms skirti. Apie tą sprendimą jos praneša Komisijai ne vėliau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d. ir nustato pasirinktą procentinę dalį.“

  Pakeitimas  78

   

  Pasiūlymas dėl reglamento

  10 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto b papunktis

  Reglamentas (ES) Nr. 1307/2013

  14 straipsnio 2 dalies 7 pastraipa

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Ne vėliau kaip 2020 m. rugpjūčio 1 d. valstybės narės, kurios nepriima 1 dalyje nurodyto sprendimo dėl 2022 finansinių metų, gali nuspręsti tiesioginėms išmokoms skirti 15 % neviršijančią sumą, o Bulgarija, Estija, Ispanija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Portugalija, Rumunija, Slovakija, Suomija ir Švedija – 25 % neviršijančią sumą, skirtą paramai, finansuojamai iš EŽŪFKP 2022 finansiniais metais pagal Sąjungos teisės aktą, priimtą po to, kai bus priimtas Tarybos reglamentas (ES) [xxxx/xxxx]* [DFP]. Todėl atitinkama suma nebegali būti naudojama paramai, finansuojamai iš EŽŪFKP. Apie tą sprendimą jos praneša Komisijai ne vėliau kaip iki 2020 m. rugpjūčio 1 d. ir nustato pasirinktą procentinę dalį.

  Ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d. valstybės narės, kurios nepriima 1 dalyje nurodyto sprendimo dėl 2022 finansinių metų, gali nuspręsti tiesioginėms išmokoms skirti 15 % neviršijančią sumą, o Bulgarija, Estija, Ispanija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Portugalija, Rumunija, Slovakija, Suomija ir Švedija – 25 % neviršijančią sumą, skirtą paramai, finansuojamai iš EŽŪFKP 2022 finansiniais metais pagal Sąjungos teisės aktą, priimtą po to, kai bus priimtas Tarybos reglamentas (ES) [xxxx/xxxx]* [DFP]. Todėl atitinkama suma nebegali būti naudojama paramai, finansuojamai iš EŽŪFKP. Apie tą sprendimą jos praneša Komisijai ne vėliau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d. ir nustato pasirinktą procentinę dalį.

  _______________

  _______________

  * Tarybos reglamentas (ES) [...], [kuriuo nustatoma 2021–2027 m. daugiametė finansinė programa (OL ...)“;

  * Tarybos reglamentas (ES) [...], [kuriuo nustatoma 2021–2027 m. daugiametė finansinė programa (OL ...)“;

  Pakeitimas  79

   

  Pasiūlymas dėl reglamento

  10 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto b a papunktis (naujas)

  Reglamentas (ES) Nr. 1307/2013

  14 straipsnio 2 dalies 7 a pastraipa (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  ba) 2 dalis papildoma šia pastraipa:

   

  „Kai taikoma Reglamento (ES) .../... [Pereinamojo laikotarpio reglamentas] -1 straipsnio 2 dalis, ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d. valstybės narės, nepriėmusios šio straipsnio 1 dalyje nurodyto sprendimo dėl 2023 finansinių metų, gali nuspręsti skirti tiesioginių išmokų, kurių suma neviršija 15 % arba (Bulgarijos, Estijos, Ispanijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Portugalijos, Rumunijos, Slovakijos, Suomijos ir Švedijos atveju) 25 % sumos, skirtos finansavimui iš EŽŪFKP 2023 finansiniais metais, priimant Sąjungos teisės aktą, kuris priimamas po Tarybos reglamento (ES) [xxxx/xxxx] [DFP] priėmimo. Todėl atitinkama suma nebegali būti naudojama paramai, finansuojamai iš EŽŪFKP. Apie tą sprendimą jos praneša Komisijai ne vėliau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d. ir nustato pasirinktą procentinę dalį.“

  Pakeitimas  80

   

  Pasiūlymas dėl reglamento

  10 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas

  Reglamentas (ES) Nr. 1307/2013

  15 a straipsnio antraštinė dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Su 2021 kalendoriniais metais susiję pranešimai

  Su pereinamojo laikotarpio kalendoriniais metais susiję pranešimai

  Pakeitimas  81

   

  Pasiūlymas dėl reglamento

  10 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas

  Reglamentas (ES) Nr. 1307/2013

  15a straipsnio 1 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Valstybės narės praneša apie 2021 kalendorinių metų metinės nacionalinės viršutinės ribos procentines dalis, nurodytas 22 straipsnio 2 dalyje, 42 straipsnio 1 dalyje, 49 straipsnio 1 dalyje, 51 straipsnio 1 dalyje ir 53 straipsnio 6 dalyje, iki 2020 m. rugpjūčio 1 d.

  Valstybės narės praneša apie kiekvienų pereinamojo laikotarpio kalendorinių metų metinės nacionalinės viršutinės ribos procentines dalis, nurodytas 22 straipsnio 2 dalyje, 42 straipsnio 1 dalyje, 49 straipsnio 1 dalyje, 51 straipsnio 1 dalyje ir 53 straipsnio 6 dalyje, iki prieš tai einančių metų rugpjūčio 1 d.

  Pakeitimas  82

   

  Pasiūlymas dėl reglamento

  10 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas

  Reglamentas (ES) Nr. 1307/2013

  22 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Jei Komisijos pagal šio straipsnio 1 dalį valstybei narei 2021 kalendoriniams metams nustatyta viršutinė riba skiriasi nuo ankstesniais metais nustatytos viršutinės ribos dėl II priede nustatytos sumos pasikeitimo arba bet kurio tos valstybės narės sprendimo, priimto remiantis šio straipsnio 3 dalimi, 14 straipsnio 1 arba 2 dalimis, 42 straipsnio 1 dalimi, 49 straipsnio 1 dalimi, 51 straipsnio 1 dalimi arba 53 straipsniu, ta valstybė narė linijiniu būdu sumažina arba padidina visų teisių į išmokas vertę ir (arba) sumažina arba padidina nacionalinį rezervą arba regioninius rezervus, kad užtikrintų, jog būtų laikomasi šio straipsnio 4 dalies.

  Jei Komisijos pagal šio straipsnio 1 dalį valstybei narei kiekvieniems pereinamojo laikotarpio kalendoriniams metams nustatyta viršutinė riba skiriasi nuo ankstesniais metais nustatytos viršutinės ribos dėl II priede nustatytos sumos pasikeitimo arba bet kurio tos valstybės narės sprendimo, priimto remiantis šio straipsnio 3 dalimi, 14 straipsnio 1 arba 2 dalimis, 42 straipsnio 1 dalimi, 49 straipsnio 1 dalimi, 51 straipsnio 1 dalimi arba 53 straipsniu, ta valstybė narė linijiniu būdu sumažina arba padidina visų teisių į išmokas vertę ir (arba) sumažina arba padidina nacionalinį rezervą arba regioninius rezervus, kad užtikrintų, jog būtų laikomasi šio straipsnio 4 dalies.

  Pakeitimas  83

   

  Pasiūlymas dėl reglamento

  10 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas

  Reglamentas (ES) Nr. 1307/2013

  23 straipsnio 6 dalies 4 pastraipa

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Valstybės narės, taikydamos 1 dalies pirmą pastraipą, iki 2020 m. rugpjūčio 1 d. praneša Komisijai apie su 2021 kalendoriniais metais susijusius sprendimus, nurodytus 2 ir 3 dalyse.

  Valstybės narės, taikydamos 1 dalies pirmą pastraipą, iki prieš tai einančių metų rugpjūčio 1 d. praneša Komisijai apie su kiekvienais pereinamojo laikotarpio kalendoriniais metais susijusius sprendimus, nurodytus 2 ir 3 dalyse.

  Pakeitimas  84

   

  Pasiūlymas dėl reglamento

  10 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas

  Reglamentas (ES) Nr. 1307/2013

  25 straipsnio 11 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Pritaikiusios 22 straipsnio 5 dalyje nurodytą koregavimą, valstybės narės, kurios pasinaudojo šio straipsnio 4 dalyje nustatyta nukrypti leidžiančia nuostata, gali nuspręsti, kad teisių į išmokas, kurias ūkininkai turėjo 2019 m. gruodžio 31 d. ir kurių vertė yra mažesnė už nacionalinę arba regioninę vieneto vertę 2020 m., apskaičiuotą pagal šios dalies antrą pastraipą, vieneto vertė būtų padidinta iki nacionalinės arba regioninės vieneto vertės 2020 m. Šis padidinimas apskaičiuojamas pagal toliau išvardytas sąlygas:

  Pritaikiusios 22 straipsnio 5 dalyje nurodytą koregavimą, valstybės narės, kurios pasinaudojo šio straipsnio 4 dalyje nustatyta nukrypti leidžiančia nuostata, užtikrina, kad teisių į išmokas, kurias ūkininkai turėjo 2019 m. gruodžio 31 d. ir, kai taikoma Reglamento (ES) .../... [Pereinamojo laikotarpio reglamentas] -1 straipsnio 2 dalis, 2020 m. gruodžio 31 d. ir kurių vertė yra mažesnė už nacionalinę arba regioninę vieneto vertę pereinamojo laikotarpio kitais metais, apskaičiuotą pagal šios dalies antrą pastraipą, vieneto vertė būtų padidinta iki nacionalinės arba regioninės vieneto vertės atitinkamais metais. Šis padidinimas apskaičiuojamas pagal toliau išvardytas sąlygas:

  Pakeitimas  85

   

  Pasiūlymas dėl reglamento

  10 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas

  Reglamentas (ES) Nr. 1307/2013

  25 straipsnio 11 dalies 1 pastraipos b punktas

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  b) siekiant finansuoti padidinimą sumažinamos visos nuosavybės arba nuomos pagrindais įgytos teisės į išmokas arba jų dalis, kurias ūkininkai turėjo 2019 m. gruodžio 31 d. ir kurių vertė yra didesnė už nacionalinę arba regioninę vieneto vertę 2020 m., apskaičiuotą pagal šios dalies antrą pastraipą. Šis sumažinimas taikomas šių teisių į išmokas vertės ir nacionalinės arba regioninės vieneto vertės 2020 m. skirtumui. Šio sumažinimo taikymas grindžiamas objektyviais ir nediskriminaciniais kriterijais, į kuriuos gali būti įtrauktas didžiausio sumažinimo nustatymas.

  b) siekiant finansuoti padidinimą sumažinamos visos nuosavybės arba nuomos pagrindais įgytos teisės į išmokas arba jų dalis, kurias ūkininkai turėjo 2019 m. gruodžio 31 d. ir, kai taikoma Reglamento (ES) .../... [Pereinamojo laikotarpio reglamentas] -1 straipsnio 2 dalis, 2020 m. gruodžio 31 d. ir kurių vertė yra didesnė už nacionalinę arba regioninę vieneto vertę pereinamojo laikotarpio kitais metais, apskaičiuotą pagal šios dalies antrą pastraipą. Šis sumažinimas taikomas šių teisių į išmokas vertės ir nacionalinės arba regioninės vieneto vertės atitinkamais metais skirtumui. Šio sumažinimo taikymas grindžiamas objektyviais ir nediskriminaciniais kriterijais, į kuriuos gali būti įtrauktas didžiausio sumažinimo nustatymas.

  Pakeitimas  86

   

  Pasiūlymas dėl reglamento

  10 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas

  Reglamentas (ES) Nr. 1307/2013

  25 straipsnio 11 dalies 2 pastraipa

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Pirmoje pastraipoje nurodyta nacionalinė arba regioninė vieneto vertė 2020 m. apskaičiuojama bazinės išmokos sistemos nacionalinę arba regioninę viršutinę ribą, nustatytą pagal 22 straipsnio 1 dalį arba 23 straipsnio 2 dalį 2020 m., išskyrus nacionalinio rezervo arba regioninio (-ų) rezervo (-ų) sumą, padalijant iš nuosavybės arba nuomos pagrindais įgytų teisių į išmokas, kurias ūkininkai turėjo 2019 m. gruodžio 31 d., skaičiaus.

  Pirmoje pastraipoje nurodyta nacionalinė arba regioninė vieneto vertė pereinamojo laikotarpio metais apskaičiuojama bazinės išmokos sistemos nacionalinę arba regioninę viršutinę ribą, nustatytą pagal 22 straipsnio 1 dalį arba 23 straipsnio 2 dalį atitinkamais metais, išskyrus nacionalinio rezervo arba regioninio (-ų) rezervo (-ų) sumą, padalijant iš nuosavybės arba nuomos pagrindais įgytų teisių į išmokas, kurias ūkininkai turėjo prieš tai einančių metų gruodžio 31 d., skaičiaus.

  Pakeitimas  87

   

  Pasiūlymas dėl reglamento

  10 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas

  Reglamentas (ES) Nr. 1307/2013

  25 straipsnio 11 dalies 3 pastraipa

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Nukrypdamos nuo pirmos pastraipos, valstybės narės, kurios pasinaudojo 4 dalyje nustatyta nukrypti leidžiančia nuostata, gali nuspręsti taikyti tą pačią teisių į išmoką vertę, kuri buvo apskaičiuota pagal tą dalį ir kuriai taikomas 22 straipsnio 5 dalyje nurodytas koregavimas.

  Išbraukta.

  Pakeitimas  88

   

  Pasiūlymas dėl reglamento

  10 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas

  Reglamentas (ES) Nr. 1307/2013

  25 straipsnio 12 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  12. Valstybės narės gali nuspręsti toliau taikyti vidinę konvergenciją 2021 kalendoriniais metais, atitinkamiems metams taikydamos 11 dalį.

  12. Valstybės narės toliau taiko vidinę konvergenciją per visą šio reglamento taikymo laikotarpį, atitinkamiems metams taikydamos 11 dalį.

  Pakeitimas  89

   

  Pasiūlymas dėl reglamento

  10 straipsnio 1 pastraipos 8 punktas

  Reglamentas (ES) Nr. 1307/2013

  29 straipsnio 2 a dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  Kai taikoma Reglamento (ES) .../... [Pereinamojo laikotarpio reglamentas] -1 straipsnio 2 dalis, valstybės narės iki 2021 m. rugpjūčio 1 d. praneša apie visus sprendimus dėl 2022 kalendorinių metų, nurodytus šio reglamento 25 straipsnio 12 dalyje.

   (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:02013R1307-20200201)

  Pakeitimas  90

   

  Pasiūlymas dėl reglamento

  10 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas

  Reglamentas (ES) Nr. 1307/2013

  30 straipsnio 8 dalies 4 pastraipa

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Su paskirstymais iš 2021 m. rezervo susijusi rezervo suma, kuri turi būti neįtraukiama pagal antrą pastraipą, koreguojama pagal 22 straipsnio 5 dalies antrą pastraipą. Šios dalies trečia pastraipa paskirstymams iš 2021 m. rezervo netaikoma.

  Su paskirstymais iš 2021 m. ir, kai taikoma Reglamento (ES) .../... [Pereinamojo laikotarpio reglamentas] -1 straipsnio 2 dalis, su 2022 m. rezervo paskirstymais susijusi rezervo suma, kuri turi būti neįtraukiama pagal antrą pastraipą, koreguojama pagal 22 straipsnio 5 dalies antrą pastraipą. Šios dalies trečia pastraipa paskirstymams iš 2021 m. rezervo ir, kai taikoma Reglamento (ES) .../... [Pereinamojo laikotarpio reglamentas] -1 straipsnio 2 dalis, paskirstymams iš 2022 m. rezervo netaikoma.

  Pakeitimas  91

   

  Pasiūlymas dėl reglamento

  10 straipsnio 1 pastraipos 10 a punktas (naujas)

  Reglamentas (ES) Nr. 1307/2013

  37 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  10a) 37 straipsnio 1 dalis papildoma šia pastraipa:

   

  „Pereinamąją nacionalinę pagalbą 2020 m. teikiančios valstybės narės gali toliau ją teikti iki pereinamojo laikotarpio, nurodyto Reglamento (ES) .../... [Pereinamojo laikotarpio reglamentas] -1 straipsnyje, pabaigos.“;

   (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:02013R1307-20200201)

  Pakeitimas  92

   

  Pasiūlymas dėl reglamento

  10 straipsnio 1 pastraipos 10 b punktas (naujas)

  Reglamentas (ES) Nr. 1307/2013

  37 straipsnio 4 dalies 6 a ir 6 b įtraukos (naujos)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  10b) 37 straipsnio 4 dalis papildoma šiomis įtraukomis:

   

  „ – 50 proc. 2021 m.,

   

  kai taikoma Reglamento (ES) .../... [Pereinamojo laikotarpio reglamentas] -1 straipsnio 2 dalis – 50 proc. 2022 m.“

   (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:02013R1307-20200201)

  Pakeitimas  93

   

  Pasiūlymas dėl reglamento

  10 straipsnio 1 pastraipos 13 punktas

  Reglamentas (ES) Nr. 1307/2013

  58 straipsnio 3 dalies 2 pastraipos 1 įtrauka

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   Bulgarija – 624,11 EUR,

   Bulgarija – X EUR,

   

  __________________

   

  * 2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento rezoliucijoje „2021–2027 m. daugiametė finansinė programa. Parlamento pozicija siekiant susitarimo“ (P8_TA(2018)0449) Europos Parlamentas išdėstė savo poziciją 27 ES valstybių narių BŽŪP finansavimą realiąja verte išlaikyti tokio lygio, koks buvo 2014–2020 m. biudžete (kartu į biudžetą įtraukiant pradinę žemės ūkio rezervo sumą), t. y. 383 255 mln. EUR 2018 m. kainomis (431 946 mln. EUR dabartinėmis kainomis). Todėl sumos, numatytos šiame reglamente, turėtų būti apskaičiuojamos remiantis sumomis, dėl kurių susitarta 2021–2027 m. DFP, arba, jei DFP nebus priimta laiku, remiantis 2020 m. pratęstomis viršutinėmis ribomis ir nuostatomis pagal SESV 312 straipsnio 4 dalį.

  Pakeitimas  94

   

  Pasiūlymas dėl reglamento

  10 straipsnio 1 pastraipos 13 punktas

  Reglamentas (ES) Nr. 1307/2013

  58 straipsnio 3 dalies 2 pastraipos 2 įtrauka

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   Graikija – 225,04 EUR,

   Graikija – X EUR,

   

  __________________

   

  * 2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento rezoliucijoje „2021–2027 m. daugiametė finansinė programa. Parlamento pozicija siekiant susitarimo“ (P8_TA(2018)0449) Europos Parlamentas išdėstė savo poziciją 27 ES valstybių narių BŽŪP finansavimą realiąja verte išlaikyti tokio lygio, koks buvo 2014–2020 m. biudžete (kartu į biudžetą įtraukiant pradinę žemės ūkio rezervo sumą), t. y. 383 255 mln. EUR 2018 m. kainomis (431 946 mln. EUR dabartinėmis kainomis). Todėl sumos, numatytos šiame reglamente, turėtų būti apskaičiuojamos remiantis sumomis, dėl kurių susitarta 2021–2027 m. DFP, arba, jei DFP nebus priimta laiku, remiantis 2020 m. pratęstomis viršutinėmis ribomis ir nuostatomis pagal SESV 312 straipsnio 4 dalį.

  Pakeitimas  95

   

  Pasiūlymas dėl reglamento

  10 straipsnio 1 pastraipos 13 punktas

  Reglamentas (ES) Nr. 1307/2013

  58 straipsnio 3 dalies 2 pastraipos 3 įtrauka

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   Ispanija – 348,03 EUR,

   Ispanija – X EUR,

   

  __________________

   

  * 2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento rezoliucijoje „2021–2027 m. daugiametė finansinė programa. Parlamento pozicija siekiant susitarimo“ (P8_TA(2018)0449) Europos Parlamentas išdėstė savo poziciją 27 ES valstybių narių BŽŪP finansavimą realiąja verte išlaikyti tokio lygio, koks buvo 2014–2020 m. biudžete (kartu į biudžetą įtraukiant pradinę žemės ūkio rezervo sumą), t. y. 383 255 mln. EUR 2018 m. kainomis (431 946 mln. EUR dabartinėmis kainomis). Todėl sumos, numatytos šiame reglamente, turėtų būti apskaičiuojamos remiantis sumomis, dėl kurių susitarta 2021–2027 m. DFP, arba, jei DFP nebus priimta laiku, remiantis 2020 m. pratęstomis viršutinėmis ribomis ir nuostatomis pagal SESV 312 straipsnio 4 dalį.

  Pakeitimas  96

   

  Pasiūlymas dėl reglamento

  10 straipsnio 1 pastraipos 13 punktas

  Reglamentas (ES) Nr. 1307/2013

  58 straipsnio 3 dalies 2 pastraipos 4 įtrauka

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   Portugalija – 219,09 EUR.

   Portugalija – X* EUR.;

   

  __________________

   

  * 2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento rezoliucijoje „2021–2027 m. daugiametė finansinė programa. Parlamento pozicija siekiant susitarimo“ (P8_TA(2018)0449) Europos Parlamentas išdėstė savo poziciją 27 ES valstybių narių BŽŪP finansavimą realiąja verte išlaikyti tokio lygio, koks buvo 2014–2020 m. biudžete (kartu į biudžetą įtraukiant pradinę žemės ūkio rezervo sumą), t. y. 383 255 mln. EUR 2018 m. kainomis (431 946 mln. EUR dabartinėmis kainomis). Todėl sumos, numatytos šiame reglamente, turėtų būti apskaičiuojamos remiantis sumomis, dėl kurių susitarta 2021–2027 m. DFP, arba, jei DFP nebus priimta laiku, remiantis 2020 m. pratęstomis viršutinėmis ribomis ir nuostatomis pagal SESV 312 straipsnio 4 dalį.

  Pakeitimas  97

   

  Pasiūlymas dėl reglamento

  10 straipsnio 1 pastraipos 13 punktas

  Reglamentas (ES) Nr. 1307/2013

  58 straipsnio 3 dalies 2 a pastraipa (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  Kai taikoma Reglamento (ES) .../... [Pereinamojo laikotarpio reglamentas] -1 straipsnio 2 dalis, specialiosios išmokos už reikalavimus atitinkančio ploto hektarą 2022 m. suma apskaičiuojama 2 dalyje nustatytą derlingumo dydį padauginant iš šių referencinių sumų:

   

  – Bulgarija – X* EUR,

   

  – Graikija – X* EUR,

   

  – Ispanija – X* EUR,

   

  – Portugalija – X*a EUR.

   

  __________________

   

  * 2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento rezoliucijoje „2021–2027 m. daugiametė finansinė programa. Parlamento pozicija siekiant susitarimo“ (P8_TA(2018)0449) Europos Parlamentas išdėstė savo poziciją 27 ES valstybių narių BŽŪP finansavimą realiąja verte išlaikyti tokio lygio, koks buvo 2014–2020 m. biudžete (kartu į biudžetą įtraukiant pradinę žemės ūkio rezervo sumą), t. y. 383 255 mln. EUR 2018 m. kainomis (431 946 mln. EUR dabartinėmis kainomis). Todėl sumos, numatytos šiame reglamente, turėtų būti apskaičiuojamos remiantis sumomis, dėl kurių susitarta 2021–2027 m. DFP, arba, jei DFP nebus priimta laiku, remiantis 2020 m. pratęstomis viršutinėmis ribomis ir nuostatomis pagal SESV 312 straipsnio 4 dalį.

   (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:02013R1307-20200201)

  Pakeitimas  98

   

  Pasiūlymas dėl reglamento

  11 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas

  Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

  29 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos a punktas

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  a) 10 666 000 EUR Graikijai;

  a) EUR* Graikijai;

   

  __________________

   

  * 2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento rezoliucijoje „2021–2027 m. daugiametė finansinė programa. Parlamento pozicija siekiant susitarimo“ (P8_TA(2018)0449) Europos Parlamentas išdėstė savo poziciją 27 ES valstybių narių BŽŪP finansavimą realiąja verte išlaikyti tokio lygio, koks buvo 2014–2020 m. biudžete (kartu į biudžetą įtraukiant pradinę žemės ūkio rezervo sumą), t. y. 383 255 mln. EUR 2018 m. kainomis (431 946 mln. EUR dabartinėmis kainomis). Todėl sumos, numatytos šiame reglamente, turėtų būti apskaičiuojamos remiantis sumomis, dėl kurių susitarta 2021–2027 m. DFP, arba, jei DFP nebus priimta laiku, remiantis 2020 m. pratęstomis viršutinėmis ribomis ir nuostatomis pagal SESV 312 straipsnio 4 dalį.

  Pakeitimas  99

   

  Pasiūlymas dėl reglamento

  11 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas

  Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

  29 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos b punktas

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  b) 554 000 EUR Prancūzijai;

  b) X EUR* Prancūzijai;

   

  __________________

   

  * 2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento rezoliucijoje „2021–2027 m. daugiametė finansinė programa. Parlamento pozicija siekiant susitarimo“ (P8_TA(2018)0449) Europos Parlamentas išdėstė savo poziciją 27 ES valstybių narių BŽŪP finansavimą realiąja verte išlaikyti tokio lygio, koks buvo 2014–2020 m. biudžete (kartu į biudžetą įtraukiant pradinę žemės ūkio rezervo sumą), t. y. 383 255 mln. EUR 2018 m. kainomis (431 946 mln. EUR dabartinėmis kainomis). Todėl sumos, numatytos šiame reglamente, turėtų būti apskaičiuojamos remiantis sumomis, dėl kurių susitarta 2021–2027 m. DFP, arba, jei DFP nebus priimta laiku, remiantis 2020 m. pratęstomis viršutinėmis ribomis ir nuostatomis pagal SESV 312 straipsnio 4 dalį.

  Pakeitimas  100

   

  Pasiūlymas dėl reglamento

  11 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas

  Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

  29 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos c punktas

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  c) 34 590 000 EUR Italijai.

  c) X EUR* Italijai.

   

  __________________

   

  * 2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento rezoliucijoje „2021–2027 m. daugiametė finansinė programa. Parlamento pozicija siekiant susitarimo“ (P8_TA(2018)0449) Europos Parlamentas išdėstė savo poziciją 27 ES valstybių narių BŽŪP finansavimą realiąja verte išlaikyti tokio lygio, koks buvo 2014–2020 m. biudžete (kartu į biudžetą įtraukiant pradinę žemės ūkio rezervo sumą), t. y. 383 255 mln. EUR 2018 m. kainomis (431 946 mln. EUR dabartinėmis kainomis). Todėl sumos, numatytos šiame reglamente, turėtų būti apskaičiuojamos remiantis sumomis, dėl kurių susitarta 2021–2027 m. DFP, arba, jei DFP nebus priimta laiku, remiantis 2020 m. pratęstomis viršutinėmis ribomis ir nuostatomis pagal SESV 312 straipsnio 4 dalį.

  Pakeitimas  101

   

  Pasiūlymas dėl reglamento

  11 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas

  Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

  29 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  Kai taikoma Reglamento (ES) .../... [Pereinamojo laikotarpio reglamentas] -1 straipsnio 2 dalis, Sąjungos finansavimas 2022 m. darbo programoms, nurodytoms 1 dalyje, yra toks:

   

  a) X EUR* Graikijai;

   

  b) X EUR* Prancūzijai; ir

   

  c) X EUR* Italijai.

   

  __________________

   

  * 2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento rezoliucijoje „2021–2027 m. daugiametė finansinė programa. Parlamento pozicija siekiant susitarimo“ (P8_TA(2018)0449) Europos Parlamentas išdėstė savo poziciją 27 ES valstybių narių BŽŪP finansavimą realiąja verte išlaikyti tokio lygio, koks buvo 2014–2020 m. biudžete (kartu į biudžetą įtraukiant pradinę žemės ūkio rezervo sumą), t. y. 383 255 mln. EUR 2018 m. kainomis (431 946 mln. EUR dabartinėmis kainomis). Todėl sumos, numatytos šiame reglamente, turėtų būti apskaičiuojamos remiantis sumomis, dėl kurių susitarta 2021–2027 m. DFP, arba, jei DFP nebus priimta laiku, remiantis 2020 m. pratęstomis viršutinėmis ribomis ir nuostatomis pagal SESV 312 straipsnio 4 dalį.

   (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)

  Pakeitimas  102

   

  Pasiūlymas dėl reglamento

  11 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

  Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

  58 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Sąjungos finansavimas, 2021 m. skiriamas pagalbai 1 dalyje numatytoms gamintojų organizacijoms Vokietijoje, yra 2 188 000 EUR.

  Sąjungos finansavimas, 2020 m. skiriamas pagalbai 1 dalyje numatytoms gamintojų organizacijoms Vokietijoje, yra X EUR*.

   

  __________________

   

  * 2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento rezoliucijoje „2021–2027 m. daugiametė finansinė programa. Parlamento pozicija siekiant susitarimo“ (P8_TA(2018)0449) Europos Parlamentas išdėstė savo poziciją 27 ES valstybių narių BŽŪP finansavimą realiąja verte išlaikyti tokio lygio, koks buvo 2014–2020 m. biudžete (kartu į biudžetą įtraukiant pradinę žemės ūkio rezervo sumą), t. y. 383 255 mln. EUR 2018 m. kainomis (431 946 mln. EUR dabartinėmis kainomis). Todėl sumos, numatytos šiame reglamente, turėtų būti apskaičiuojamos remiantis sumomis, dėl kurių susitarta 2021–2027 m. DFP, arba, jei DFP nebus priimta laiku, remiantis 2020 m. pratęstomis viršutinėmis ribomis ir nuostatomis pagal SESV 312 straipsnio 4 dalį.

  Pakeitimas  103

   

  Pasiūlymas dėl reglamento

  11 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

  Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

  58 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  Kai taikoma Reglamento (ES) .../... [Pereinamojo laikotarpio reglamentas] -1 straipsnio 2 dalis, Vokietijai skirtas Sąjungos finansavimas pagalbai nurodytoms gamintojų organizacijoms, kaip nurodyta 1 dalyje, 2022 m. yra X* EUR.

   

  __________________

   

  * 2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento rezoliucijoje „2021–2027 m. daugiametė finansinė programa. Parlamento pozicija siekiant susitarimo“ (P8_TA(2018)0449) Europos Parlamentas išdėstė savo poziciją 27 ES valstybių narių BŽŪP finansavimą realiąja verte išlaikyti tokio lygio, koks buvo 2014–2020 m. biudžete (kartu į biudžetą įtraukiant pradinę žemės ūkio rezervo sumą), t. y. 383 255 mln. EUR 2018 m. kainomis (431 946 mln. EUR dabartinėmis kainomis). Todėl sumos, numatytos šiame reglamente, turėtų būti apskaičiuojamos remiantis sumomis, dėl kurių susitarta 2021–2027 m. DFP, arba, jei DFP nebus priimta laiku, remiantis 2020 m. pratęstomis viršutinėmis ribomis ir nuostatomis pagal SESV 312 straipsnio 4 dalį.

   (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)

  Pakeitimas  104

   

  Pasiūlymas dėl reglamento

  11 straipsnio 1 pastraipos 2 a punktas (naujas)

  Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

  68 straipsnio 1 dalis

   

  Dabartinis tekstas

  Pakeitimas

   

  2a) 68 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

  1. Sodinimo teisės, iki 2015 m. gruodžio 31 d. suteiktos gamintojams remiantis Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 85h, 85i ar 85k straipsniu, kuriomis tie gamintojai nepasinaudojo ir kurios tą dieną tebegalioja, pagal šį skyrių gali būti pakeistos leidimais nuo 2016 m. sausio 1 d.

  „1. Sodinimo teisės, iki 2015 m. gruodžio 31 d. suteiktos gamintojams remiantis Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 85h, 85i ar 85k straipsniu, kuriomis tie gamintojai nepasinaudojo ir kurios tą dieną tebegalioja, pagal šį skyrių gali būti pakeistos leidimais nuo 2016 m. sausio 1 d. Toks pakeitimas įvykdomas esant prašymui, kurį minėti gamintojai turi pateikti iki 2015 m. gruodžio 31 d. Valstybės narės gali nuspręsti leisti gamintojams pateikti tokius prašymus pakeisti teises leidimais iki paskutinių pereinamojo laikotarpio, kuris nurodytas Reglamento (ES) .../... [Pereinamojo laikotarpio reglamentas] -1 straipsnyje, metų gruodžio 31 dienos.“

  Toks pakeitimas įvykdomas esant prašymui, kurį minėti gamintojai turi pateikti iki 2015 m. gruodžio 31 d. Valstybės narės gali nuspręsti leisti gamintojams pateikti tokius prašymus pakeisti teises leidimais iki 2020 m. gruodžio 31 d.

   

   (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)

  Pakeitimas  105

   

  Pasiūlymas dėl reglamento

  11 straipsnio 1 pastraipos 2 b punktas (naujas)

  Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

  68 straipsnio 2 dalis

   

  Dabartinis tekstas

  Pakeitimas

   

  2b) 68 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

  2. Pagal 1 dalį suteiktų leidimų galiojimo laikotarpis yra toks pat kaip ir 1 dalyje nurodytų sodinimo teisių. Jei šiais leidimais nesinaudojama, jie nustoja galioti ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 31 d. arba, jei valstybės narės priima 1 dalies antroje pastraipoje nurodytą sprendimą, vėliausiai 2023 m. gruodžio 31 d.

  „2. Pagal 1 dalį suteiktų leidimų galiojimo laikotarpis yra toks pat kaip ir 1 dalyje nurodytų sodinimo teisių. Jei šiais leidimais nesinaudojama, jie nustoja galioti ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 31 d. arba, jei valstybės narės priima 1 dalies antroje pastraipoje nurodytą sprendimą, vėliausiai iki trečiųjų metų gruodžio 31 d., pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, kuris nurodytas Reglamento (ES) .../... [Pereinamojo laikotarpio reglamentas] -1 straipsnyje.“

   (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)

  Pakeitimas  106

  Pasiūlymas dėl reglamento

  11 straipsnio 1 pastraipos 2 c punktas (naujas)

  Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

  167 a straipsnis (naujas)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  2c) II antraštinės dalies III skyriaus 4 skirsnis papildomas šiuo straipsniu:

   

  „167a straipsnis

   

  Prekybos taisyklės, skirtos alyvuogių aliejaus sektoriaus bendrosios rinkos veikimui gerinti ir stabilizuoti

   

  1. Siekdamos gerinti ir stabilizuoti alyvuogių aliejaus sektoriaus bendrosios rinkos veikimą, alyvuogių aliejų gaminančios valstybės narės gali nustatyti pasiūlai reguliuoti skirtas prekybos taisykles. Tokios taisyklės turi būti proporcingos siekiamam tikslui ir neturi:

   

  a) būti susijusios su jokiu sandoriu po atitinkamo produkto pateikimo rinkai pirmą kartą;

   

  b) leisti nustatyti kainų, įskaitant atvejus, kai kainos nustatomos orientaciniais ar rekomendaciniais tikslais;

   

  c) atimti galimybės naudoti perteklinę derliaus dalį, kurią įprastai būtų galima naudoti.

   

  2. Ūkio subjektų dėmesys į 1 dalyje nurodytas taisykles atkreipiamas, jas visas paskelbiant atitinkamos valstybės narės oficialiajame leidinyje.

   

  3. Valstybės narės praneša Komisijai apie visus pagal šį straipsnį priimtus sprendimus.“;

   (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=LT)

  Pagrindimas

  Įtraukiamas naujas straipsnis, kad alyvuogių aliejaus sektoriui būtų galima taikyti panašų mechanizmą į tą, kuris yra įtrauktas į Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 167 straipsnį ir taikomas vyno sektoriui, nes taip būtų galima patenkinti specialiuosius sektoriaus poreikius, padidinant jo savireguliacijos pajėgumą.

  Pakeitimas  107

  Pasiūlymas dėl reglamento

  11 straipsnio 1 pastraipos 2 d punktas (naujas)

  Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

  211 straipsnio 2 a dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  2d) 211 straipsnis papildomas šia dalimi:

   

  „2a. Nukrypstant nuo 1 dalies ir siekiant apriboti pajamų kintamumo poveikį skatinant ūkininkus sutaupyti lėšų palankiais metais, kad būtų lengviau nepalankiais metais, SESV 107, 108 ir 109 straipsniai netaikomi nacionalinėms fiskalinėms priemonėms, pagal kurias valstybės narės nusprendžia nesilaikyti bendrųjų apmokestinimo taisyklių, leisdamos ūkininkams taikomą pajamų mokesčio bazę apskaičiuoti atsižvelgiant į daugiametį laikotarpį, be kita ko, perkeliant mokesčio bazės dalį į ateinančius metus, įskaitant mokesčio bazės dalies atidėjimą, arba leidžiant neįtraukti į specialią žemės ūkio taupomąją sąskaitą pervestų lėšų.“

   (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=LT)

  Pagrindimas

  Siekdamos padėti ūkininkams išsilaikyti esant pajamų kintamumui, valstybės narės gali pritaikyti savo fiskalines priemones, kad būtų galima atsižvelgti į daugiametį laikotarpį arba neįtraukti į specialią taupomąją sąskaitą pervestų lėšų. Tokioms priemonėms neturėtų būti taikomos valstybės pagalbos taisyklės.

  Pakeitimas  108

   

  Pasiūlymas dėl reglamento

  11 straipsnio 1 pastraipos 2 e punktas (naujas)

  Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

  214a straipsnio 1 a dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  2e) 214a straipsnyje po pirmos pastraipos įterpiama ši pastraipa:

   

  „Nukrypstant nuo pirmos dalies nuostatų ir gavus Komisijos leidimą, Suomija gali, vadovaudamasi šiuo straipsniu, pereinamuoju laikotarpiu, nurodytu Reglamento (ES) .../... [Pereinamojo laikotarpio reglamentas] -1 straipsnyje, toliau teikti nacionalinę pagalbą, kurią ji teikia gamintojams 2020 m.“

   (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)

  Pakeitimas  109

  Pasiūlymas dėl reglamento

  11 straipsnio 1 pastraipos 3 a punktas (naujas)

  Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

  VIII priedo I dalies D skirsnio 7 a punktas (naujas)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  3a) Į VIII priedo I dalies D skirsnį įtraukiamas toks punktas:

   

  „7a. „Nepaisant 1 ir 3 dalių, apibrėžtais ir tinkamai pagrįstais atvejais, esant vienodoms gamybos ir aplinkos savybėms, valstybės narės gali leisti, kad B ir C skirsniuose nurodytos operacijos būtų vykdomos vynuogių auginimo zonoje, esančioje šalia tos, kurioje buvo nuimtas naudojamų šviežių vynuogių derlius.“;

   (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=LT)

  Pakeitimas  110

  Pasiūlymas dėl reglamento

  11 straipsnio 1 pastraipos 3 b punktas (naujas)

  Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

  VIII priedo I dalies D skirsnio 7 b punktas (naujas)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  3b) Į VIII priedo I dalies D skirsnį įtraukiamas toks punktas:

   

  „7b. „Vynuogių auginimo teritorijose tarp dviejų besiribojančių vynuogių auginimo zonų, esant vienodoms gamybos ir aplinkos savybėms, valstybės narės gali leisti, kad B ir C punktuose nurodytos operacijos būtų vykdomos vynuogių auginimo zonoje, esančioje šalia tos, kurioje buvo nuimtas naudojamų šviežių vynuogių derlius.“;

   (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=LT)

  Pakeitimas  111

   

  Pasiūlymas dėl reglamento

  12 straipsnio -1 pastraipa (nauja)

  Reglamentas (ES) Nr. 228/2013

  22 a straipsnis (naujas)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  -1) įterpiamas šis straipsnis:

   

  „22a straipsnis

   

  Tarpšakiniai prekybos susitarimai

   

  1. Tais atvejais, kai pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 157 straipsnį pripažinta tarpšakinė organizacija vykdo veiklą atokiausiame regione ir yra laikoma atstovaujamąja tam tikro (-ų) produkto (-ų) gamybos, prekybos juo (jais) arba jo (jų) perdirbimo srityje tame regione, atitinkama valstybė narė, nukrypdama nuo minėto reglamento 164 ir 165 straipsnių, tos tarpšakinės organizacijos prašymu gali vienų metų laikotarpiui, kuris gali būti pratęsiamas, nustatyti, kad kai kurie susitarimai, sprendimai ar suderinti veiksmai, dėl kurių susitarta toje organizacijoje, būtų privalomi kitiems tame atokiausiame regione atskirai ar grupėmis veikiantiems ekonominės veiklos vykdytojams, kurie tai organizacijai nepriklauso.

   

  2. Jei pripažintos tarpšakinės organizacijos taisyklių taikymo sritis išplečiama pagal 1 dalį, o veikla, kuriai taikomos tos taisyklės, atitinka ekonominės veiklos vykdytojų, kurių veikla susijusi tik su to paties atokaus regiono vietos rinkai skirtais produktais, bendrą ekonominį interesą, valstybė narė, pasikonsultavusi su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, gali nuspręsti, kad tai tarpšakinei organizacijai nepriklausantys, bet toje rinkoje veikiantys atskiri ekonominės veiklos vykdytojai ar jų grupės mokėtų organizacijai visus jos narių mokamus finansinius įnašus arba jų dalį tiek, kiek tokie įnašai yra skirti vykdant tą veiklą tiesiogiai patirtoms išlaidoms padengti.

   

  3. Atitinkama valstybė narė informuoja Komisiją apie visus susitarimus, kurių taikymo sritis buvo išplėsta, kaip numatyta pagal šį straipsnį.“

   (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:02013R0228-20191214)

  Pakeitimas  112

   

  Pasiūlymas dėl reglamento

  12 straipsnio 1 pastraipa

  Reglamentas (ES) Nr. 228/2013

  30 straipsnio 2 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2. Kiekvienais finansiniais metais Sąjunga finansuoja III ir IV skyriuose nurodytas priemones neviršydama tokios metinės sumos:

  Išbraukta.

   Prancūzijos užjūrio departamentai: 267 580 000 EUR,

   

   Azorų ir Madeiros salos: 102 080 000 EUR,

   

   Kanarų salos: 257 970 000 EUR.

   

  Pakeitimas  113

   

  Pasiūlymas dėl reglamento

  12 straipsnio 1 pastraipa

  Reglamentas (ES) Nr. 228/2013

  30 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos 1 įtrauka

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   Prancūzijos užjūrio departamentai: 25 900 000 EUR,

   Prancūzijos užjūrio departamentai: 35 000 000 EUR,

  Pakeitimas  114

   

  Pasiūlymas dėl reglamento

  12 straipsnio 1 pastraipa

  Reglamentas (ES) Nr. 228/2013

  30 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos 2 įtrauka

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   Azorų ir Madeiros salos: 20 400 000 EUR,

  Išbraukta.

  Pakeitimas  115

   

  Pasiūlymas dėl reglamento

  12 straipsnio 1 pastraipa

  Reglamentas (ES) Nr. 228/2013

  30 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos 3 įtrauka

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   Kanarų salos: 69 900 000 EUR.

  Išbraukta.

  Pakeitimas  116

   

  Pasiūlymas dėl reglamento

  13 straipsnis

  Reglamentas (ES) Nr. 229/2013

  18 straipsnio 2 ir 3 dalys

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  13 straipsnis

  Išbraukta.

  Reglamento (ES) Nr. 229/2013 daliniai pakeitimai

   

  Reglamento (ES) Nr. 229/2013 18 straipsnio 2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:

   

   

  2. III ir IV skyriuose nurodytas priemones Sąjunga finansuoja neviršydama 23 000 000 EUR sumos.

   

  3. Suma, skiriama III skyriuje nurodytai specialiai tiekimo tvarkai finansuoti, negali viršyti 6 830 000 EUR.“ .

   

   

  Pakeitimas  117

   

  Pasiūlymas dėl reglamento

  I priedo 1 pastraipos 2 punktas

  Reglamentas (ES) Nr. 1305/2013

  I priedo 2 dalies antraštinė dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Antra dalis: Sąjungos paramos kaimo plėtrai paskirstymas (2021 m.)

  Antra dalis: Sąjungos paramos kaimo plėtrai paskirstymas (kiekvienais Reglamento (ES) .../... [Pereinamojo laikotarpio reglamentas] -1 straipsnyje nurodyto pereinamojo laikotarpio metais)

  Pakeitimas  118

  Pasiūlymas dėl reglamento

  I priedo 1 pastraipos 2 punktas

  Reglamentas (ES) Nr. 1305/2013

  I priedo 2 dalies lentelė

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  (dabartinėmis kainomis EUR)

   

  2021 m.

  Belgija

  67 178 046

  Bulgarija

  281 711 396

  Čekija

  258 773 203

  Danija

  75 812 623

  Vokietija

  989 924 996

  Estija

  87 875 887

  Airija

  264 670 951

  Graikija

  509 591 606

  Ispanija

  1 001 202 880

  Prancūzija

  1 209 259 199

  Kroatija

  281 341 503

  Italija

  1 270 310 371

  Kipras

  15 987 284

  Latvija

  117 307 269

  Lietuva

  195 182 517

  Liuksemburgas

  12 290 956

  Vengrija

  416 202 472

  Мalta

  12 207 322

  Nyderlandai

  73 151 195

  Austrija

  480 467 031

  Lenkija

  1 317 890 530

  Portugalija

  493 214 858

  Rumunija

  965 503 339

  Slovėnija

  102 248 788

  Slovakija

  227 682 721

  Suomija

  292 021 227

  Švedija

  211 550 876

  Iš viso ES

  11 230 561 046

  Techninė parama

  28 146 770

  Iš viso

  11 258 707 816

   

  Pakeitimas

  (dabartinėmis kainomis EUR)

   

  Reglamento (ES) .../... [Pereinamojo laikotarpio reglamentas] -1 straipsnyje nurodytas pereinamasis laikotarpis (kasmet*)

  Belgija

  X

  Bulgarija

  X

  Čekija

  X

  Danija

  X

  Vokietija

  X

  Estija

  X

  Airija

  X

  Graikija

  X

  Ispanija

  X

  Prancūzija

  X

  Kroatija

  X

  Italija

  X

  Kipras

  X

  Latvija

  X

  Lietuva

  X

  Liuksemburgas

  X

  Vengrija

  X

  Мalta

  X

  Nyderlandai

  X

  Austrija

  X

  Lenkija

  X

  Portugalija

  X

  Rumunija

  X

  Slovėnija

  X

  Slovakija

  X

  Suomija

  X

  Švedija

  X

  Iš viso ES

  X

  Techninė parama

  X

  Iš viso

  X

  ___________________

  * 2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento rezoliucijoje „2021–2027 m. daugiametė finansinė programa. Parlamento pozicija siekiant susitarimo“ (P8_TA(2018)0449) Europos Parlamentas parodo savo poziciją 27 ES valstybių narių bendros žemės ūkio politikos finansavimą realiąja verte išlaikyti tokio lygio, koks buvo 2014–2020 m. biudžete (kartu į biudžetą įtraukiant pradinę žemės ūkio rezervo sumą), t. y. 383 255 mln. EUR 2018 m. kainomis (431 946 mln. EUR dabartinėmis kainomis). Todėl sumos, numatytos šiame reglamente, turėtų būti apskaičiuojamos remiantis sumomis, dėl kurių susitarta 2021–2027 m. DFP, arba, jei DFP nebus priimta laiku, remiantis 2020 m. pratęstomis viršutinėmis ribomis ir nuostatomis pagal SESV 312 straipsnio 4 dalį.

  Pakeitimas  119

  Pasiūlymas dėl reglamento

  II priedo 1 pastraipos 1 punktas

  Reglamentas (ES) Nr. 1307/2013

  II priedo lentelės 7a stulpelis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2021 m.

  Reglamento (ES) .../... [Pereinamojo laikotarpio reglamentas] -1 straipsnyje nurodytas pereinamasis laikotarpis (kasmet*)

  485 604

  X

  773 772

  X

  838 844

  X

  846 125

  X

  4 823 108

  X

  167 722

  X

  1 163 938

  X

  1 856 029

  X

  4 710 172

  X

  7 147 787

  X

  344 340

  X

  3 560 186

  X

  46 750

  X

  299 634

  X

  510 820

  X

  32 131

  X

  1 219 770

  X

  4 507

  X

  703 870

  X

  664 820

  X

  2 972 978

  X

  584 650

  X

  1 856 173

  X

  129 053

  X

  383 806

  X

  506 000

  X

  672 761

  X

   

  ______________

   

  * 2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento rezoliucijoje „2021–2027 m. daugiametė finansinė programa. Parlamento pozicija siekiant susitarimo“ (P8_TA(2018)0449) Europos Parlamentas parodo savo poziciją 27 ES valstybių narių bendros žemės ūkio politikos finansavimą realiąja verte išlaikyti tokio lygio, koks buvo 2014–2020 m. biudžete (kartu į biudžetą įtraukiant pradinę žemės ūkio rezervo sumą), t. y. 383 255 mln. EUR 2018 m. kainomis (431 946 mln. EUR dabartinėmis kainomis). Todėl sumos, numatytos šiame reglamente, turėtų būti apskaičiuojamos remiantis sumomis, dėl kurių susitarta 2021–2027 m. DFP, arba, jei DFP nebus priimta laiku, remiantis 2020 m. pratęstomis viršutinėmis ribomis ir nuostatomis pagal SESV 312 straipsnio 4 dalį.

  Pakeitimas  120

  Pasiūlymas dėl reglamento

  II priedo 1 pastraipos 2 punktas

  Reglamentas (ES) Nr. 1307/2013

  III priedo lentelės 7a stulpelis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2021 m.

  Reglamento (ES) .../... [Pereinamojo laikotarpio reglamentas] -1 straipsnyje nurodytas pereinamasis laikotarpis (kasmet*)

  485,6

  X

  776,3

  X

  838,8

  X

  846,1

  X

  4 823,1

  X

  167,7

  X

  1 163,9

  X

  2 036,6

  X

  4 768,7

  X

  7 147,8

  X

  344,3

  X

  3 560,2

  X

  46,8

  X

  299,6

  X

  510,8

  X

  32,1

  X

  1 219,8

  X

  4,5

  X

  703,9

  X

  664,8

  X

  2 973,0

  X

  584,8

  X

  1 856,2

  X

  129,1

  X

  383,8

  X

  506,0

  X

  672,8

  X

   

  ______________

   

  * 2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento rezoliucijoje „2021–2027 m. daugiametė finansinė programa. Parlamento pozicija siekiant susitarimo“ (P8_TA(2018)0449) Europos Parlamentas parodo savo poziciją 27 ES valstybių narių bendros žemės ūkio politikos finansavimą realiąja verte išlaikyti tokio lygio, koks buvo 2014–2020 m. biudžete (kartu į biudžetą įtraukiant pradinę žemės ūkio rezervo sumą), t. y. 383 255 mln. EUR 2018 m. kainomis (431 946 mln. EUR dabartinėmis kainomis). Todėl sumos, numatytos šiame reglamente, turėtų būti apskaičiuojamos remiantis sumomis, dėl kurių susitarta 2021–2027 m. DFP, arba, jei DFP nebus priimta laiku, remiantis 2020 m. pratęstomis viršutinėmis ribomis ir nuostatomis pagal SESV 312 straipsnio 4 dalį.

   

  ** Sumos apima išlaidas, susijusias su ankstesniu penkerių metų programavimo laikotarpiu įgyvendintais veiksmais, su kuriais susijusios išmokos mokamos dabartiniu penkerių metų programavimo laikotarpiu.

  Pakeitimas  121

  Pasiūlymas dėl reglamento

  III priedas

  Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

  VI priedo antraštinė dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  44 STRAIPSNIO 1 DALYJE NURODYTŲ PARAMOS PROGRAMŲ BIUDŽETO RIBOS

  44 STRAIPSNIO 1 DALYJE NURODYTŲ PARAMOS PROGRAMŲ BIUDŽETO RIBOS*

   

  __________________

   

  * Sumos taip pat apima išlaidas, susijusias su ankstesniu penkerių metų programavimo laikotarpiu įgyvendintais veiksmais, su kuriais susijusios išmokos mokamos dabartiniu penkerių metų programavimo laikotarpiu.

  Pagrindimas

  Šis pakeitimas atitinka šio reglamento 7 straipsnio 3 dalyje pateiktą pakeitimą, susijusį su nacionalinėmis vynininkystės programomis.

  Pakeitimas  122

  Pasiūlymas dėl reglamento

  III priedas

  Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

  VI priedo lentelės 6 stulpelis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Nuo 2021 m.

  Nuo 2021 m.*

  25 721

  X

  4 954

  X

  37 381

  X

  23 030

  X

  202 147

  X

  269 628

  X

  10 410

  X

  323 883

  X

  4 465

  X

  43

  X

  27 970

  X

  13 155

  X

  62 670

  X

  45 844

  X

  4 849

  X

  4 887

  X

   

  _______________

   

  * 2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento rezoliucijoje „2021–2027 m. daugiametė finansinė programa. Parlamento pozicija siekiant susitarimo“ (P8_TA(2018)0449) Europos Parlamentas parodo savo poziciją 27 ES valstybių narių bendros žemės ūkio politikos finansavimą realiąja verte išlaikyti tokio lygio, koks buvo 2014–2020 m. biudžete (kartu į biudžetą įtraukiant pradinę žemės ūkio rezervo sumą), t. y. 383 255 mln. EUR 2018 m. kainomis (431 946 mln. EUR dabartinėmis kainomis). Todėl sumos, numatytos šiame reglamente, turėtų būti apskaičiuojamos remiantis sumomis, dėl kurių susitarta 2021–2027 m. DFP, arba, jei DFP nebus priimta laiku, remiantis 2020 m. pratęstomis viršutinėmis ribomis ir nuostatomis pagal SESV 312 straipsnio 4 dalį.

   

   


   

  AIŠKINAMOJI DALIS

  Bendros žemės ūkio politikos reformos teisėkūros procedūra nebuvo laiku baigta, kad valstybės narės ir Komisija būtų galėjusios parengti visus elementus, kurie yra būtini siekiant naują teisinę sistemą ir BŽŪP strateginius planus taikyti nuo 2021 m. sausio 1 d. Todėl Europos Komisija 2019 m. spalio 31 d. pateikė pasiūlymą dėl BŽŪP reglamentavimo pereinamuoju laikotarpiu 2021 m.

  Vėluojant susitarti dėl BŽŪP reformos ir 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos atsiranda netikrumas ūkininkams ir žemės ūkio sektoriui. Siekiant panaikinti šį netikrumą, šis pranešimas parengtas vadovaujantis Komisijos pasiūlymu užtikrinti tolesnį dabartinių taisyklių taikymą ir išmokų ūkininkams ir kitiems paramos gavėjams mokėjimą.

  Pranešėja siekia sudaryti stabilią ir saugią aplinką ūkininkams ir visam žemės ūkio sektoriui, taip pat užtikrinti aiškų kelią, kuriuo bus einama nauju BŽŪP programavimo laikotarpiu. Šių tikslų reikia siekti parengiant harmoningą ir suderintą Pereinamojo laikotarpio reglamentą, kuris būtų pagrįstas dabartinėmis BŽŪP taisyklėmis. Pranešėja mano, kad tai itin svarbu, nes ūkininkai ir maisto sektorius žinos galutinį Pereinamojo laikotarpio turinį ir jo poveikį tik likus keliems mėnesiams iki teisės akto įsigaliojimo. Atsižvelgiant į tai, kad daugelio ūkių lygmens investicijos vykdomos ir užsakymai kitiems metams pateikiami vasaros mėnesiais, pranešėja pabrėžia, kad būtina nenustoti taikyti dabartinių taisyklių ir laikytis dabartinių sistemų; pranešėja taip pat mano, kad reikia greito ir aiškaus ES institucijų sprendimo dėl šio reglamento.

  Pranešėja pritaria pagrindiniam Europos Komisijos pasiūlymo principui toliau taikyti senas taisykles ir skirti lėšų, tačiau kategoriškai nesutinka, jog pereinamuoju laikotarpiu ūkininkams, dirbantiems pagal senas taisykles, būtų skiriama mažiau pinigų. Šiame pranešimo projekte griežtai nesutinkama su bet kokiu žemės ūkio finansavimo mažinimu, nes ES ūkininkų pajamos jau dabar yra mažesnės už vidutines pajamas, palyginti su kitais sektoriais. Šiuo reglamentu reikėtų laikytis nuostatų, kad būtų užtikrintas sąžiningas gyvenimo lygis ūkininkams, kaip įtvirtinta Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo. Todėl rengiant pranešimą vadovautasi Europos Parlamento priimta biudžeto eilute dėl daugiametės finansinės programos, kurioje raginama išlaikyti dabartinio lygmens ES finansavimą žemės ūkio sektoriui.

  Pranešėja mano, jog šis reglamentas yra svarbi BŽŪP programavimo laikotarpius jungianti sąsaja, ir mano, kad Pereinamojo laikotarpio reglamentas turėtų suteikti valstybėms narėms pakankamai laiko parengti atitinkamus nacionalinius strateginius planus, taip pat administracines struktūras, kurių reikia norint iš tiesų įgyvendinti naują teisinę sistemą. Todėl pakankamas pereinamasis laikotarpis, kuriuo atsižvelgiama į šiuos laikotarpius, pereinant prie naujo BŽŪP programavimo laikotarpio, suteiktų reikalingo stabilumo ir aiškumo ūkininkavimo sektoriui.

  Pranešime pabrėžiama, jog valstybės narės ir Komisija valstybių narių BŽŪP strateginių planų rengimo metu turi išsamiai konsultuotis su ūkininkais ir visais susijusiais suinteresuotaisiais subjektais. Tvirtinama, kad norint užtikrinti sklandų ūkininkų perėjimą į naują programavimo laikotarpį reikėtų nedelsiant pradėti rengti valstybių narių strateginius planus.

  Trukmė

  Savo pasiūlyme Komisija pasiūlė nustatyti vienų metų pereinamąjį laikotarpį. Nors pranešėja iš esmės pritaria pasiūlymui dėl trukmės, tačiau akivaizdu, kad dėl sprendimų dėl daugiametės finansinės programos ir BŽŪP reformos priėmimo procedūros sudėtingumo ir dabartinės padėties gali nepakakti vienų metų pereinamojo laikotarpio. Remiantis pasiūlymu dėl BŽŪP dėl laikotarpio po 2020 m., Europos Komisija numatė, kad valstybėms narėms ir nacionalinėms administravimo institucijoms reikės bent vienų metų savo strateginiams planams parengti, o Europos Komisijai liktų keli mėnesiai patvirtinimo procesui. Dėl šių priežasčių ir sutikdama su vienų metų pereinamojo laikotarpio principu, pranešėja pasiūlė nustatyti garantiją, kuri suteiktų galimybę, jei reikia, dar vienais metais pratęsti pereinamąjį laikotarpį.

  Paskelbimo Oficialiajame leidinyje data – 2020 m. rugsėjo 30 d. – nustatyta siekiant pradėti taikyti garantiją, kuri nustatyta atsižvelgiant į teisėkūros procedūros sudėtingumą ir laiką, kurio reikia, kad būtų galima sėkmingai taikyti naujos BŽŪP taisykles. Nustatydama terminą, atitinkantį minėtą laikotarpį, pranešėja mano, kad laikas, kai susitars teisės aktų leidėjai, bus pakankama garantija valstybėms narėms pradėti pasirengimo procesą. Pranešėjos nuomone šį susitarimą reikėtų pasiekti vėliausiai 2020 m. birželio 30 d.

  Pranešėja laikosi pragmatiško požiūrio į Pereinamojo laikotarpio reglamentą ir pabrėžia, kad jį reikėtų atskirti nuo BŽŪP reformos. Pagrindinis principas, kuriuo rengdama šį pranešimą vadovavosi pranešėja, yra tai, kad pereinamojo laikotarpio taisyklėse nereikėtų nustatyti naujų iniciatyvų. Šis požiūris grindžiamas tuo, kad šis teisės aktas įsigalios po 11 mėnesių nuo šio pranešimo pateikimo ir visai nesąžininga ir nerealu prašyti ES ūkininkų pradėti įgyvendinti naujas priemones, kurios nebuvo išsamiai aptartos ir patvirtintos teisės aktų leidėjų prieš įsigaliojant teisės aktui.

  Vykdant BŽŪP reformą bus nustatytos naujos priemonės ir taisyklės ir Komisija nustatė, kad, atsižvelgiant į Komunikatą dėl Europos žaliojo kurso, kuris paskelbtas 2019 m. gruodžio 11 d., reikia išsamiau apsvarstyti šias priemones ir taisykles. Pranešėja mano, kad Europos žaliasis kursas yra svarbus visa apimantis pasiūlymus, formuojantis ilgalaikę ES žemės ūkio ir maisto gamybos perspektyvą. Vis dėlto, pranešėja mano, kad šias idėjas reikia svarstyti aptariant pasiūlymus dėl BŽŪP reformos, o ne šiame reglamente, nes kyla dviejų lygiagrečių reformų procesų pavojus, dėl kurio ūkininkai ir visas žemės ūkio sektorius patirtų didelį ir brangų netikrumą.

  Nuoseklumo ir galimybių užtikrinimas pereinamuoju laikotarpiu

  Pranešėja pabrėžia, kad visas pereinamuoju laikotarpiu taikomas priemones reikia grįsti dabartinėmis taisyklėmis ir mechanizmais. Atsižvelgiant į dabartinių BŽŪP taisyklių galiojimo pratęsimą, pranešėja pasiūlė sudaryti galimybę valstybėms narėms padidinti savo bendro finansavimo įnašą antrajame ramstyje. Svarbu sudaryti sąlygas toliau įgyvendinti dabartines kaimo plėtros programas nemažinant išmokų ūkininkams ir paramos gavėjams.

  Be to, ši galimybė padėtų valstybėms narėms vykdyti įsipareigojimą išlaikyti bent dabartinio lygmens aplinkosaugos priemones, kaip pasiūlė Komisija. Pranešime siūloma nustatyti, kad valstybės narės, pereinamuoju laikotarpiu įgyvendindamos savo kaimo plėtros programą, turėtų galimybę išplėsti savo žemės ūkio ir aplinkosaugos, taip pat klimato srities priemonių taikymo sritį.

  Pranešime koreguojamas Europos Komisijos patvirtinimo procesas, taikomas kaimo plėtros programų pratęsimui. Remiantis pranešėja, Komisija turėtų pakankamai pagrįsti sprendimą neleisti pratęsti programų, ir tai turėtų padėti laiku užtikrinti išmokų teisinį saugumą ir tęstinumą ūkininkams. Tvirtinama, kad tinkamu laiku rengiamos išsamios konsultacijos valstybėms narėms yra itin svarbios siekiant išvengti rizikos žemės ūkio sektoriaus stabilumui.

  Pranešime siūloma suderinti jau priimtų veiksmų programų trukmę. Siekiant užtikrinti teisinį tikrumą ir sudaryti sąlygas laikytis vienodo požiūrio į veiksmų programas vaisių ir daržovių sektoriuje, turėtų būti leidžiama nekeisti taisyklių iki atitinkamų programų galiojimo pabaigos.

  Ilgiausias trejų metų laikotarpis, taikomas naujiems 2021 m. prisiimtiems įsipareigojimams, yra pagrįstas daugumos kaimo plėtros priemonių atveju. Kita vertus, žemės ūkio, aplinkosaugos ir klimato srities priemonėms pagal Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 28 straipsnio 5 dalį, padedančioms įgyvendinti Vandens pagrindų direktyvą, direktyvas dėl tinklo „Natura 2000“ ar vykdyti Reglamentą (ES) 2018/842 dėl veiksmų pasidalijimo, įtaką daro galimybė nustatyti ilgalaikius įsipareigojimus paramos gavėjams teikti kompensacijas už žemės išlaikymą, kaip nustatyta minėtuose teisės aktuose. Todėl trejų metų ribos nereikėtų taikyti šioms priemonėms, jei jos bus integruotos į naują BŽŪP strateginių planų sistemą.

  Pranešėja siūlo laikytis principo toliau taikyti dabartines taisykles ir pereinamojo laikotarpio nacionalinės pagalbos ir kitų panašių sistemų nuostatoms, kurių galiojimo Komisijos pasiūlyme pratęsti numatyta nebuvo. Toks požiūris atitiktų bendrą tikslą užtikrinti nepertraukiamą paramos teikimą ūkininkams ir kitiems paramos gavėjams pereinamuoju laikotarpiu ir suteiktų sąlygų prisitaikyti atitinkamiems sektoriams. Toliau mokant šias išmokas ūkininkams galima užtikrinti stabilumą, nuspėjamumą ir galimybes planuoti. Nutraukus šių išmokų mokėjimą staiga kai kurie jautrūs žemės ūkio sektoriai Europoje patirtų didelį neigiamą poveikį.

  Pranešime nurodytas sklandesnio perėjimo prie naujos BŽŪP pagrindas – padidinta techninės pagalbos apimtis ir valstybės narės skatinamos kuo anksčiau pradėti rengti strateginius planus. Perėjimas į naują programavimo laikotarpį kelia papildomų administravimo reikalavimų nacionalinėms administravimo įstaigoms ir gali kilti rizika, kad nukentės galutiniai paramos gavėjai. Dėl esminio pasiūlytų BŽŪP reformos pakeitimų pobūdžio reikės aktyvaus žemės ūkio sektoriaus planavimo ir įsipareigojimų siekti ir įgyvendinti šios politikos tikslus ir užmojus. Pranešėja mano, kad būtina sudaryti galimybę valstybėms narėms nustatyti didesnę techninės pagalbos lėšų procentinę dalį pereinamuoju laikotarpiu, siekiant tinkamai plėtoti priemones ir įrankius, kurių reikia siekiant išsikeltų tikslų. Didesnė techninės pagalbos dalis turėtų būti kompensuojama pasibaigus pereinamajam laikotarpiui ir nereikėtų šios finansinės naštos perkelti ūkininkams.

   


  BIUDŽETO KOMITETO LAIŠKAS

  Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto

  pirmininkui

  Norbertui Linsui

  BRIUSELIS

  Tema: Nuomonė dėl reglamento, kuriuo nustatomos tam tikros pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl 2021 m. paramos iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) (COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD))

  Gerb. Pirmininke,

  Žemės ūkio ir kaimo plėtros (AGRI) komitetas rengia pranešimą dėl Komisijos pasiūlymo dėl reglamento, kuriuo nustatomos tam tikros pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl 2021 m. paramos iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) (2019/0254(COD)).

   

  Biudžeto komitetas nusprendė pateikti laiško forma išdėstytą nuomonę:

   

  A. kadangi 2018 m. gegužės–birželio mėn. Komisija, atsižvelgdama į kitą 2021–2027 m. – daugiametę finansinę programą (DFP), pateikė su biudžetu ir sektoriniais teisės aktais susijusių pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų ir naujų reglamentų dėl reformuotų Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) rinkinį;

  B. kadangi perėjimo prie kitos kartos išlaidų programų ir paramos sistemų 2021–2027 m. finansinio programavimo laikotarpiu sėkmę lems tai, ar bus laiku priimti visa apimantys DFP teisės aktai ir pagrindiniai aktai dėl reformuotų finansavimo priemonių;

  C. kadangi Tarybos ir Europos Parlamento teisėkūros derybose buvo padaryta didelė pažanga daugumos sektorinių teisės aktų klausimais; tačiau vykstant deryboms dėl reformuotos bendros žemės ūkio politikos buvo didelių procedūrinių vėlavimų;

  D. kadangi atrodo, kad Taryba labai lėtai vykdo procedūrą, kuria siekiama sudaryti susitarimą dėl kitos DFP finansinio paketo;

  E. kadangi dėl vėlavimo vykdyti teisėkūros procesą ir teisinio netikrumo neturėtų nukentėti atitinkamą politiką įgyvendinantys ir esmines programas vykdantys ES lėšų gavėjai ir galutiniai paramos gavėjai;

  F. kadangi dar iki 2021 m. sausio 1 d. šalia galiojančio teisinio pagrindo reikia parengti įvairių operatyvinių ir strateginių planų, kad būtų galima pradėti įgyvendinti naują politiką;

  G. kadangi, esant tokioms aplinkybėms, Europos Parlamentas 2019 m. spalio 10 d. priėmė rezoliuciją „2021–2027 m. daugiametė finansinė programa ir nuosavi ištekliai: laikas pateisinti piliečių lūkesčius“, kurioje raginama nustatyti ES programų paramos gavėjų apsaugos priemones ir Komisija primygtinai raginama pradėti rengti DFP atsarginių priemonių planą, siekiant užtikrinti finansavimo tęstinumą, jei būtų būtina pratęsti dabartinę DFP;

  H. kadangi nuolatinė parama ūkininkams pagal tiesioginių išmokų schemas 2021 m. turėtų būti teikiama be teisinių priemonių nenuoseklumo; kadangi reikia pakeitimų, kad būtų galima taikyti vidaus konvergencijos procesą ir pratęsti vienkartinės išmokos už plotus sistemos galiojimą 2021-iesiems metams; kadangi reikia atnaujinti 2021-iesiems metams kai kurioms programoms skirtas sumas;

  I. kadangi, neturint laikotarpiui po 2020 m. skirtų tiksliai suformuotų nacionalinių paketų, valstybėms narėms kyla rizika nebegalėti prisiimti naujų teisinių įsipareigojimų kaimo plėtros srityje;

  J. kadangi, neatlikus tam tikrų techninių pakeitimų, krizių rezervas išsibalansuos, nederės galutiniai terminai, susiję su kaimo plėtros programos galiojimo pratęsimu ir išankstinio finansavimo nuostatomis;

   

  pripažindamas, kad vykdant teisines procedūras yra vėluojama, ir siekdamas užtikrinti patikimą perėjimą iš vieno finansinės programos laikotarpio į kitą, taip pat suvokdamas valstybėms narėms ir galutiniams paramos gavėjams dėl teisinio netikrumo galinčią kilti riziką, Biudžeto komitetas:

   

  1. pritaria Komisijos pasiūlyto pereinamojo laikotarpio priemonių rinkinio tikslams, visų pirma BŽŪP paramos pagal abu ramsčius tęstinumui 2021 m., taikant dabartines taisykles, jei derybos dėl 2021–2027 m. žemės ūkio reformos dokumentų rinkinio būtų toliau vilkinamos;

  2. ragina greitai priimti pereinamojo laikotarpio reglamentą;

  3. prašo skaidriai ir laiku pranešti apie atitinkamus BŽŪP teisinio pagrindo pokyčius, turinčius įtakos metinėms 2020 m. ir kitų metų biudžetų procedūroms;

  4. tikisi, kad šios pereinamojo laikotarpio priemonės nepadarys poveikio ir nelems papildomo vėlavimo sektorių teisėkūros procese, kuriuo siekiama reformuoti bendrą žemės ūkio politiką.

   

   

  Pagarbiai

   

   

   

  Johan Van Overtveldt


   

   

  REGIONINĖS PLĖTROS KOMITETO NUOMONĖ (28.4.2020)

  pateikta Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetui

  dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos tam tikros pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl 2021 m. paramos iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF), iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 229 ir (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl 2021 m. išteklių ir jų skirstymo ir iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013, (ES) Nr. 1307/2013 nuostatos dėl 2021 m. išteklių ir taikymo

  (COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD))

  Nuomonės referentas: Herbert Dorfmann

   

   

   

  TRUMPAS PAGRINDIMAS

  Kadangi vis dar deramasi dėl teisės aktų sistemos, kuria bus reglamentuojama bendra žemės ūkio politika po 2020 m., siekiant užtikrinti sklandų perėjimą, būtina priimti pereinamojo laikotarpio priemones, kurios sudarytų sąlygas pratęsti galiojančių reglamentų taikymą iki tol, kol bus įdiegta naujoji sistema.

  Galiojantys reglamentai turi būti iš dalies pakeisti, ypač siekiant įtraukti taikytinas sumas ir (arba) viršutines ribas, kurios turi būti nustatytos naujoje 2021–2027 m. daugiametėje finansinėje programoje (DFP).

  Kadangi Komisijos pasiūlyme numatytas 1 metų pereinamasis laikotarpis, nuomonėje numatyta galimybė jį pratęsti iki 2022 m., jei naujasis BŽŪP reglamentas nebus priimtas iki 2020 m. spalio 30 d.

  EŽŪFKP: valstybių narių pranešimo laikotarpis pratęsiamas nuo 10 iki 20 dienų. Kalbant apie naujus įsipareigojimams, prisiimtinus nuo 2021 m., kaimo plėtros programose nustatytas laikotarpis gali trukti ne trejus, o ketverius metus.

  Nuomonėje numatoma galimybė panaudoti 2022–2027 m. Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) asignavimus priemonėms, dėl kurių jau prisiimti įsipareigojimai, susiję su mokėjimais po 2021 m. gruodžio 31 d. tuo atveju, jei lėšos būtų visiškai panaudotos (kaip numatyta Reglamento 1310/2013 3 straipsnyje). Kadangi vien tik EŽŪFKP 2021 m. metinio biudžeto nepakaks norint finansuoti 2014–2021 m. programavimo laikotarpio įsipareigojimus (šio laikotarpio EŽŪFKP asignavimai yra visiškai panaudoti), Komisijai turėtų būti suteikta galimybė atidėti 2022–2027 m. programavimo laikotarpio asignavimus naujiems įsipareigojimams, kad būtų užtikrintas 2014–2021 m. įsipareigojimų tęstinumas.

  Buvo atsižvelgta į būtinybę išlaikyti dabartinio dydžio POSEI biudžetą Prancūzijos, Ispanijos ir Portugalijos atokiausiems regionams, taip pat į padidintą Prancūzijos POSEI paketo viršutinę ribą nedidinant bendro POSEI biudžeto ir nepanaikinant Ispanijos ir Portugalijos atokiausiems regionams skiriamo finansavimo.

   

  Taip pat pritaikomas BRO nuostatos, susijusios su taisyklių taikymo išplėtimu tarpšakinėms organizacijoms atokiausiuose regionuose. Nukrypti leidžiančia nuostata užtikrinama, kad būtų išsaugotos vietos gamyba, pramonė ir darbo vietos rinkose, kuriose galimybės yra labai ribotos.

   

  Laikantis Europos Parlamento pozicijos dėl DFP, nuomonėje siekiama straipsnyje dėl krizių rezervo nurodyti, kad pradinė rezervo suma turėtų papildyti BŽŪP biudžetą ir turėtų būti įrašyta į rezervą programavimo laikotarpio pradžioje. Be to, siekiant neprarasti šių lėšų, reikia numatyti rezervo veikimo reformą, kad būtų galima iš 2021 m. į tolesnius metus perkelti įsipareigojimams nepriskirtas lėšas.

  Komitetas dar kartą patvirtina savo poziciją, kurią EP išreiškė savo 2018 m. lapkričio 14 d. rezoliucijoje dėl DFP.


  PAKEITIMAI

  Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

  Pakeitimas  1

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 konstatuojamoji dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (2) Komisija pasiūlė susieti BŽŪP su veiklos rezultatų pasiekimu (įgyvendinimo modelis). Pagal naują teisinę sistemą Sąjunga turi nustatyti pagrindines politikos nuostatas, pavyzdžiui, BŽŪP tikslus ir pagrindinius reikalavimus, o valstybės narės turi prisiimti daugiau atsakomybės už tai, kaip nustatytus tikslus ir siektinus rodiklius pasiekti. Taigi valstybės narės turi parengti BŽŪP strateginius planus, kuriuos tvirtina Komisija, o įgyvendina valstybės narės;

  (2) Komisija pasiūlė susieti BŽŪP su veiklos rezultatų pasiekimu (įgyvendinimo modelis). Pagal naują teisinę sistemą Sąjunga turi nustatyti politikos nuostatas, pavyzdžiui, BŽŪP tikslus ir pagrindinius reikalavimus. Būtina tvirta Sąjungos sistema, kuria būtų užtikrinta, kad BŽŪP išliktų bendra politika, ir būtų garantuotos vienodos sąlygos. Valstybės narės taip pat turės prisiimti daugiau atsakomybės už tai, kaip nustatytus tikslus ir siektinus rodiklius pasiekti. Taigi valstybės narės turi parengti BŽŪP strateginius planus, pagrįstus ex ante analize ir poreikių vertinimu, kuriuos tvirtina Komisija, o įgyvendina valstybės narės;

  Pakeitimas  2

  Pasiūlymas dėl reglamento

  3 a konstatuojamoji dalis (nauja)