Procedură : 2019/0254(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0101/2020

Texte depuse :

A9-0101/2020

Dezbateri :

PV 15/12/2020 - 4
PV 15/12/2020 - 6
CRE 15/12/2020 - 4
CRE 15/12/2020 - 6

Voturi :

PV 15/12/2020 - 9
PV 16/12/2020 - 2

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0354

<Date>{11/05/2020}11.5.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0101/2020</NoDocSe>
PDF 552kWORD 179k

<TitreType>RAPORT</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) în anul 2021, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 228/2013, (UE) nr. 229/2013 și (UE) nr. 1308/2013 în ceea ce privește resursele și repartizarea acestora pentru anul 2021 și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 1306/2013 și (UE) nr. 1307/2013 în ceea ce privește resursele aferente și aplicarea regulamentelor respective în anul 2021</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD))</DocRef>


<Commission>{AGRI}Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală</Commission>

Raportoare: <Depute>Elsi Katainen</Depute>

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 SCRISOAREA COMISIEI PENTRU BUGETE
 AVIZ AL COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) în anul 2021, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 228/2013, (UE) nr. 229/2013 și (UE) nr. 1308/2013 în ceea ce privește resursele și repartizarea acestora pentru anul 2021 și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 1306/2013 și (UE) nr. 1307/2013 în ceea ce privește resursele aferente și aplicarea regulamentelor respective în anul 2021

(COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

 având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2019)0581),

 având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 43 alineatul (2) și 349 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C9-0162/2019),

 având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din ...[1],

 având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din ... [2],

 având în vedere avizul Curții de Conturi din 26 februarie 2020[3],

 având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere avizul Comisiei pentru dezvoltare regională,

 având în vedere scrisoarea Comisiei pentru bugete,

 având în vedere raportul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A9-0101/2020),

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Comisia a propus să se stabilească o legătură între PAC și obținerea de performanțe („modelul de performanță”). În temeiul noului cadru juridic, Uniunea ar urma să stabilească parametrii de bază ai politicii, cum ar fi obiectivele PAC și cerințele de bază, iar statele membre ar urma să dețină o responsabilitate mai mare în privința modului în care îndeplinesc obiectivele și ating țintele. În consecință, statele membre trebuie să întocmească planuri strategice PAC, care trebuie aprobate de Comisie și puse în aplicare de statele membre.

(2) Comisia a propus să se stabilească o legătură între PAC și obținerea de performanțe („modelul de performanță”). În temeiul noului cadru juridic, Uniunea ar urma să stabilească parametrii politicii, cum ar fi obiectivele PAC și cerințele de bază. Un cadru solid al Uniunii este esențial pentru a asigura faptul că PAC rămâne o politică comună și pentru a garanta condiții de concurență echitabile. Statele membre vor avea, de asemenea, o responsabilitate mai mare în privința modului în care îndeplinesc obiectivele și ating țintele. În consecință, statele membre trebuie să întocmească planuri strategice PAC, bazate pe analize ex-ante și pe evaluarea nevoilor, iar planurile trebuie aprobate de Comisie și puse în aplicare de statele membre.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 2 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) În vederea următoarei reforme a PAC și ținând seama de obiectivele noi și ambițioase prezentate în Comunicarea Comisiei din 11 decembrie 2019 privind Pactul ecologic european, statele membre ar trebui să promoveze în continuare măsurile legate de agromediu și de climă care sunt deja în vigoare, precum și orice alt instrument care poate ajuta fermierii în eforturile lor de realizare a tranziției ecologice.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 2 b (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2b) În Rezoluția sa din 14 noiembrie 2018 referitoare la cadrul financiar multianual 2021-2027 – Poziția Parlamentului în vederea încheierii unui acord 1a, Parlamentul European a adoptat o poziție în favoarea menținerii finanțării PAC pentru UE-27 la nivelul bugetului pentru perioada 2014-2020 în termeni reali, incluzând, totodată, în buget cuantumul inițial al rezervei agricole, și anume 383 255 de milioane EUR la prețurile din 2018 (431 946 de milioane EUR în prețuri curente). Prin urmare, cifrele care figurează în prezentul regulament ar trebui să fie calculate pe baza cifrelor convenite pentru CFM 2021-2027 sau, dacă acest CFM nu este adoptat în timp util, pe baza plafoanelor și a dispozițiilor din 2020 extinse, în conformitate cu articolul 312 alineatul (4) din TFUE.

 

__________________

 

1a P8_TA(2018)0449.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 3</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Procedura legislativă nu a fost încheiată în timp util pentru a permite statelor membre și Comisiei să pregătească toate elementele necesare în vederea aplicării noului cadru juridic și a noilor planuri strategice PAC începând de la 1 ianuarie 2021, conform propunerii inițiale a Comisiei.

(3) Procedura legislativă nu a fost încheiată în timp util pentru a permite statelor membre și Comisiei să pregătească toate elementele necesare în vederea aplicării noului cadru juridic și a noilor planuri strategice PAC începând de la 1 ianuarie 2021, conform propunerii inițiale a Comisiei. Această întârziere creează incertitudine și riscuri pentru fermieri și pentru întregul sector agricol. Pentru a atenua această incertitudine, prezentul regulament ar trebui să prevadă aplicarea în continuare a normelor în vigoare și a efectuarea de plăți neîntrerupte către fermieri și alți beneficiari, oferind astfel previzibilitate și stabilitate în perioada de tranziție, până la data aplicării noului cadru juridic („perioada de tranziție”).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 3 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Pentru ca sectorul agricol să fie stabil și pentru a păstra vitalitatea zonelor și regiunilor rurale și a contribui la sustenabilitatea ecologică, este esențial ca sprijinul acordat fermierilor prin PAC să aibă continuitate și să fie previzibil.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>6</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 4</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Prin urmare, pentru a se asigura faptul că în 2021 se poate acorda sprijin fermierilor și altor beneficiari din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), Uniunea ar trebui să acorde în continuare acest sprijin, timp de încă un an, în condițiile cadrului juridic existent, care acoperă perioada 2014-2020. Cadrul juridic actual este stabilit în special în Regulamentele (UE) nr. 1303/20137, (UE) nr. 1305/20138, (UE) nr. 1306/20139, (UE) nr. 1307/201310, (UE) nr. 1308/201311, (UE) nr. 228/201312 și (UE) nr. 229/201313 ale Parlamentului European și ale Consiliului. În plus, pentru a se facilita tranziția de la schemele de sprijin existente la noul cadru juridic care acoperă perioada ce începe la 1 ianuarie 2022, ar trebui stabilite norme de reglementare a modului în care vor fi integrate în noul cadru juridic anumite ajutoare acordate pe bază multianuală.

(4) Prin urmare, pentru a se asigura faptul că, în 2021 și, după caz, în 2022, se poate acorda sprijin fermierilor și altor beneficiari din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), Uniunea ar trebui să acorde în continuare acest sprijin, timp de încă un an sau, după caz, timp de încă doi ani, în condițiile cadrului juridic existent, care acoperă perioada 2014-2020. Statele membre ar trebui să asigure continuarea fără întrerupere a acestui sprijin pentru fermieri și pentru alți beneficiari în perioada de tranziție. Cadrul juridic actual este stabilit în special în Regulamentele (UE) nr. 1303/20137, (UE) nr. 1305/20138, (UE) nr. 1306/20139, (UE) nr. 1307/201310, (UE) nr. 1308/201311, (UE) nr. 228/201312 și (UE) nr. 229/201313 ale Parlamentului European și ale Consiliului. În plus, pentru a se facilita tranziția de la schemele de sprijin existente la noul cadru juridic preconizat să acopere perioada ce începe la 1 ianuarie 2022, ar trebui stabilite norme de reglementare a modului în care vor fi integrate în noul cadru juridic anumite ajutoare acordate pe bază multianuală.

__________________

__________________

7 Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 320).

7 Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 320).

8 Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 487).

8 Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 487).

9 Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 549).

9 Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 549).

10 Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 608).

10 Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 608).

11 Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 671).

11 Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 671).

12 Regulamentul (UE) nr. 228/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 martie 2013 privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 247/2006 al Consiliului (JO L 78, 20.3.2013, p. 23).

12 Regulamentul (UE) nr. 228/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 martie 2013 privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 247/2006 al Consiliului (JO L 78, 20.3.2013, p. 23).

13 Regulamentul (UE) nr. 229/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 martie 2013 privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea insulelor mici din Marea Egee și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1405/2006 al Consiliului (JO L 78, 20.3.2013, p. 41).

13 Regulamentul (UE) nr. 229/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 martie 2013 privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea insulelor mici din Marea Egee și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1405/2006 al Consiliului (JO L 78, 20.3.2013, p. 41).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>7</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 4 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Prezentul regulament ar trebui să acorde statelor membre timp suficient pentru a-și pregăti planurile naționale strategice privind PAC, precum și structurile administrative necesare pentru punerea în aplicare cu succes a noului cadru juridic. Aceasta nu ar trebui să descurajeze statele membre să își prezinte planurile naționale strategice în timp util. Toate planurile strategice privind PAC ar trebui să fie gata să intre în vigoare după încheierea perioadei de tranziție. Acest lucru ar asigura stabilitatea și securitatea atât de necesare pentru sectorul agricol.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>8</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 4 b (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4b) Pentru îndeplinirea cu succes a obiectivului de modernizare și simplificare a PAC, statele membre și Comisia ar trebui să consulte pe larg fermierii și toate părțile interesate relevante în timpul elaborării planurilor strategice privind PAC ale statelor membre, pentru a contribui la Pactul ecologic european și la strategia „De la fermă la consumator”. Pentru ca beneficiarii să profite de o tranziție fără probleme în noua perioadă de programare, lucrările pregătitoare cu privire la elaborarea planurilor strategice privind PAC ale statelor membre ar trebui să se desfășoare fără întârziere.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>9</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 5</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Având în vedere faptul că Uniunea ar trebui să sprijine în continuare dezvoltarea rurală în 2021, statele membre care demonstrează că sunt expuse riscului de a rămâne fără fonduri și de a nu-și putea asuma noi angajamente juridice în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 ar trebui să dispună de posibilitatea de a-și prelungi până la 31 decembrie 2021 programele de dezvoltare rurală sau anumite programe regionale de dezvoltare rurală sprijinite de FEADR și de a finanța respectivele programe prelungite din alocarea bugetară corespunzătoare pentru anul 2021. Programele prelungite ar trebui să vizeze menținerea cel puțin a aceluiași nivel general de ambiție în domeniul mediului și al climei.

(5) Având în vedere faptul că Uniunea ar trebui să sprijine în continuare dezvoltarea rurală pe parcursul perioadei de tranziție, statele membre care demonstrează că sunt expuse riscului de a rămâne fără fonduri și de a nu-și putea asuma noi angajamente juridice pentru toate măsurile sau pentru anumite măsuri și nici cheltuielile care rezultă din aceste angajamente, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 ar trebui să dispună de posibilitatea de a-și prelungi pe tot parcursul perioadei de tranziție programele de dezvoltare rurală sau anumite programe regionale de dezvoltare rurală sprijinite de FEADR și de a finanța respectivele programe prelungite din alocarea bugetară pentru anii corespunzători. Programele prelungite ar trebui să vizeze menținerea cel puțin a aceluiași nivel general de ambiție în domeniul mediului și al climei, fiind astfel necesar cel puțin același procent al cheltuielilor FEADR pentru măsurile menționate la articolul 59 alineatul (6) din regulamentul respectiv.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>10</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 6</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Întrucât este posibil ca anumite state membre să dispună încă de fonduri furnizate de Uniune în anii precedenți, statele membre ar trebui să aibă, de asemenea, posibilitatea de a nu-și prelungi programele de dezvoltare rurală sau anumite programe regionale de dezvoltare rurală. Statele membre respective ar trebui să aibă posibilitatea de a transfera alocarea bugetară FEADR pentru 2021 sau partea din alocarea bugetară FEADR corespunzătoare programelor regionale de dezvoltare rurală care nu au fost prelungite către alocările financiare pentru anii 2022-2025, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. .../... al Consiliului [Regulamentul de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-2027]14.

(6) Întrucât este posibil ca anumite state membre să dispună încă de fonduri furnizate de Uniune în anii precedenți, statele membre ar trebui să aibă, de asemenea, posibilitatea de a nu-și prelungi programele de dezvoltare rurală sau anumite programe regionale de dezvoltare rurală ori de a completa fondurile rămase cu o parte din alocările destinate perioadei de tranziție, în funcție de necesități. Statele membre respective ar trebui să aibă posibilitatea de a transfera alocarea bugetară FEADR pentru 2021 sau, după caz, pentru 2022 sau partea din alocarea bugetară FEADR care nu a fost utilizată pentru prelungirea programelor lor de dezvoltare rurală către alocările financiare pentru restul perioadei de programare, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. .../... al Consiliului [Regulamentul de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-2027]14.

__________________

__________________

14 Regulamentul CFM JO L , , p. .

14 Regulamentul CFM JO L , , p. .

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>11</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 7</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Pentru a permite Comisiei să pună la dispoziție planificarea financiară necesară și ajustările corespunzătoare ale defalcărilor anuale ale sprijinului din partea Uniunii prevăzute în anexa la Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, statele membre ar trebui să informeze Comisia, la scurt timp după intrarea în vigoare a prezentului regulament, dacă decid să își prelungească programele de dezvoltare rurală și, în cazul programelor regionale de dezvoltare rurală, pe care dintre aceste programe decid să le prelungească și, în consecință, cuantumul corespunzător al alocării bugetare pentru 2021 care nu trebuie transferat către anii următori.

(7) Pentru a permite Comisiei să pună la dispoziție planificarea financiară necesară și ajustările corespunzătoare ale defalcărilor anuale ale sprijinului din partea Uniunii prevăzute în anexa la Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, statele membre ar trebui să informeze Comisia, la scurt timp după intrarea în vigoare a prezentului regulament, dacă decid să își prelungească programele de dezvoltare rurală, în cazul programelor regionale de dezvoltare rurală, pe care dintre aceste programe decid să le prelungească, dacă intenționează să le finanțeze parțial din fondurile rămase din alocarea bugetară anterioară și, în consecință, cuantumul corespunzător al alocării bugetare pentru anii din perioada de tranziție care nu trebuie transferat către anii următori.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>12</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 8</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 stabilește norme comune aplicabile FEADR și altor fonduri care funcționează într-un cadru comun. Regulamentul respectiv ar trebui să se aplice în continuare programelor sprijinite de FEADR pentru perioada de programare 2014-2020, precum și programelor sprijinite de FEADR în cazul cărora statele membre decid prelungirea perioadei respective până la 31 decembrie 2021. Pentru statele membre în cauză, acordul de parteneriat întocmit pentru perioada 1 ianuarie 2014-31 decembrie 2020 în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 ar trebui utilizat în continuare ca document strategic de către statele membre și de către Comisie în legătură cu implementarea sprijinului acordat de FEADR pentru anul de programare 2021.

(8) Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 stabilește norme comune aplicabile FEADR și altor fonduri care funcționează într-un cadru comun. Regulamentul respectiv ar trebui să se aplice în continuare programelor sprijinite de FEADR pentru perioada de programare 2014-2020, precum și programelor sprijinite de FEADR în cazul cărora statele membre decid prelungirea perioadei respective până la 31 decembrie 2021 sau, după caz, până la 31 decembrie 2022. Pentru statele membre în cauză, acordul de parteneriat întocmit pentru perioada 1 ianuarie 2014-31 decembrie 2020 în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 ar trebui utilizat în continuare ca document strategic de către statele membre și de către Comisie în legătură cu implementarea sprijinului acordat de FEADR pentru anul de programare 2021 sau, după caz, pentru anul de programare 2022.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>13</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 10</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Conform Regulamentului (UE) nr. 1310/2013 al Parlamentului European și al Consiliului15 și Regulamentului delegat (UE) nr. 807/2014 al Comisiei16, cheltuielile pentru anumite angajamente pe termen lung asumate în temeiul anumitor regulamente care au acordat sprijin pentru dezvoltare rurală înainte de Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 ar trebui să fie suportate în continuare de FEADR în perioada de programare 2014-2020, în anumite condiții. De asemenea, cheltuielile în cauză ar trebui să fie în continuare eligibile pe durata angajamentului lor juridic respectiv, în aceleași condiții, în anul de programare 2021. Din motive de claritate și de securitate juridică, ar trebui să se clarifice și faptul că angajamentele juridice asumate în temeiul unor măsuri care corespund măsurilor din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 cărora li se aplică sistemul integrat de administrare și control ar trebui să facă obiectul acestui sistem integrat de administrare și control și că plățile aferente acestor angajamente juridice trebuie efectuate în perioada 1 decembrie-30 iunie a anului calendaristic următor.

(10) Conform Regulamentului (UE) nr. 1310/2013 al Parlamentului European și al Consiliului15 și Regulamentului delegat (UE) nr. 807/2014 al Comisiei16, cheltuielile pentru anumite angajamente pe termen lung asumate în temeiul anumitor regulamente care au acordat sprijin pentru dezvoltare rurală înainte de Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 ar trebui să fie suportate în continuare de FEADR în perioada de programare 2014-2020, în anumite condiții. De asemenea, cheltuielile în cauză ar trebui să fie în continuare eligibile pe durata angajamentului lor juridic respectiv, în aceleași condiții, în anul de programare 2021 sau, după caz, în anul de programare 2022. Din motive de claritate și de securitate juridică, ar trebui să se clarifice și faptul că angajamentele juridice asumate în temeiul unor măsuri care corespund măsurilor din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 cărora li se aplică sistemul integrat de administrare și control ar trebui să facă obiectul acestui sistem integrat de administrare și control și că plățile aferente acestor angajamente juridice trebuie efectuate în perioada 1 decembrie-30 iunie a anului calendaristic următor.

__________________

__________________

15 Regulamentul (UE) nr. 1310/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește resursele și repartizarea acestora pentru anul 2014 și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului și a Regulamentelor (UE) nr. 1307/2013, (UE) nr. 1306/2013 și (UE) nr. 1308/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește aplicarea acestora în anul 2014 (JO L 347, 20.12.2013, p. 865).

15 Regulamentul (UE) nr. 1310/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește resursele și repartizarea acestora pentru anul 2014 și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului și a Regulamentelor (UE) nr. 1307/2013, (UE) nr. 1306/2013 și (UE) nr. 1308/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește aplicarea acestora în anul 2014 (JO L 347, 20.12.2013, p. 865).

16 Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de introducere a unor dispoziții tranzitorii (JO L 227, 31.7.2014, p. 1).

16 Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de introducere a unor dispoziții tranzitorii (JO L 227, 31.7.2014, p. 1).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 14</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14) Având în vedere faptul că planurile strategice PAC care trebuie întocmite de statele membre în conformitate cu noul cadru juridic urmează să fie aplicabile de la 1 ianuarie 2022, ar trebui stabilite norme tranzitorii care să reglementeze tranziția de la schemele de sprijin existente la noul cadru juridic, în special la Regulamentul (UE) .../... al Parlamentului European și al Consiliului18 [Regulamentul privind planurile strategice PAC].

(14) Având în vedere faptul că planurile strategice PAC care trebuie întocmite de statele membre în conformitate cu noul cadru juridic urmează să fie aplicabile de la 1 ianuarie 2022 sau de la 1 ianuarie 2023, după caz, ar trebui stabilite norme tranzitorii care să reglementeze tranziția de la schemele de sprijin existente la noul cadru juridic, în special la Regulamentul (UE) .../... al Parlamentului European și al Consiliului18 [Regulamentul privind planurile strategice PAC]. În conformitate cu principiile stabilite în Codul european de conduită în materie de parteneriat, stabilit prin Regulamentul delegat al Comisiei (UE) nr. 240/201418a, statele membre ar trebui să asigure participarea autorităților regionale și locale, a organizațiilor societății civile, inclusiv a beneficiarilor, la toate etapele de pregătire, punere în aplicare, monitorizare și evaluare a măsurilor și programelor tranzitorii.

__________________

__________________

18 Regulamentul (UE) …/… al Parlamentului European și al Consiliului [Planurile strategice PAC] (JO L …, …, p. …).

18 Regulamentul (UE) …/… al Parlamentului European și al Consiliului [Planurile strategice PAC] (JO L …, …, p. …).

 

18a Regulamentul delegat (UE) nr. 240/2014 al Comisiei din 7 ianuarie 2014 privind Codul european de conduită referitor la parteneriat, în cadrul fondurilor structurale și de investiții europene (JO L 74, 14.3.2014, p. 1).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 14 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14a) Dispozițiile tranzitorii prevăzute în prezentul regulament au drept scop să permită prelungirea măsurilor care sunt în vigoare în prezent pe durata perioadei de tranziție. Pe parcursul perioadei de tranziție, pentru a anticipa cât mai corect implementarea viitorului cadru juridic reînnoit privind PAC, statele membre, în cadrul activităților și al consultărilor lor în ceea ce privește prefigurarea viitoarelor lor planuri strategice privind PAC, ar trebui să se concentreze pe noile instrumente prevăzute și, în special, pe posibilitatea noilor sectoare de dezvolta programe operaționale.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 16</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 stabilește norme de organizare comună a piețelor agricole și prevede anumite scheme de ajutoare la articolele 29-60. Schemele de ajutoare respective ar trebui să fie integrate în viitoarele planuri strategice PAC ale statelor membre, ca intervenții sectoriale menționate la articolul 39 literele (a)-(e) din Regulamentul (UE) .../... [Regulamentul privind planurile strategice PAC]. Pentru a se asigura coerența, continuitatea și o tranziție fără probleme între schemele de ajutoare respective din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 și tipurile sectoriale de intervenții din Regulamentul (UE) .../... [Regulamentul privind planurile strategice PAC], este necesar să se stabilească norme privind durata fiecăreia dintre aceste scheme de ajutoare în raport cu data la care începe aplicarea viitoarelor planuri strategice PAC ale statelor membre.

(16) Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 stabilește norme de organizare comună a piețelor agricole și prevede anumite scheme de ajutoare la articolele 29-60. Schemele de ajutoare respective ar trebui să fie integrate în viitoarele planuri strategice PAC ale statelor membre, ca intervenții sectoriale menționate la articolul 39 literele (a)-(e) din Regulamentul (UE) .../... [Regulamentul privind planurile strategice PAC]. Pentru a se asigura coerența, continuitatea și o tranziție fără probleme între schemele de ajutoare respective din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 și tipurile sectoriale de intervenții din Regulamentul (UE) .../... [Regulamentul privind planurile strategice PAC], este necesar să se stabilească norme privind durata fiecăreia dintre aceste scheme de ajutoare.

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Ar trebui să se permită menținerea programelor sectoriale aflate în vigoare până la data prevăzută inițial pentru finalizarea lor, în scopul de a garanta securitatea juridică pentru producători.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>17</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 17</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17) În ceea ce privește schema de ajutoare din sectorul uleiului de măsline și al măslinelor de masă, programele de lucru existente întocmite pentru perioada 1 aprilie 2018-31 martie 2021 ar trebui prelungite până la 31 decembrie 2021. În cazul schemelor de ajutoare din sectorul fructelor și legumelor ar trebui stabilite norme privind modificarea sau înlocuirea programelor operaționale.

(17) În ceea ce privește schema de ajutoare din sectorul uleiului de măsline și al măslinelor de masă, programele de lucru existente întocmite pentru perioada 1 aprilie 2018-31 martie 2021 ar trebui prelungite până la sfârșitul perioadei de tranziție. În cazul schemelor de ajutoare din sectorul fructelor și legumelor ar trebui stabilite norme privind modificarea sau înlocuirea programelor operaționale. Organizațiile de producători recunoscute din sectorul fructelor și legumelor ar trebui să aibă, de asemenea, posibilitatea de a menține programul operațional până la finalizarea acestuia.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>18</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 18</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18) Pentru a se asigura continuitatea în ceea ce privește schemele de ajutoare din sectorul vitivinicol și din sectorul apicol, trebuie stabilite norme care să permită ca aceste scheme de ajutoare să fie implementate în continuare până la sfârșitul perioadelor de programare respective. Prin urmare, anumite dispoziții ale Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 ar trebui să se aplice în continuare în această perioadă în ceea ce privește cheltuielile suportate și plățile efectuate pentru operațiuni implementate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 după 31 decembrie 2021 și până la sfârșitul respectivelor scheme de ajutoare.

(18) Pentru a se asigura continuitatea în ceea ce privește schemele de ajutoare din sectorul fructelor și legumelor, din sectorul vitivinicol și din sectorul apicol, trebuie stabilite norme care să permită ca aceste scheme de ajutoare să fie implementate în continuare până la sfârșitul perioadelor de programare respective. Prin urmare, anumite dispoziții ale Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 ar trebui să se aplice în continuare în această perioadă în ceea ce privește cheltuielile suportate și plățile efectuate pentru operațiuni implementate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 după 31 decembrie 2021 și până la sfârșitul respectivelor scheme de ajutoare și al programelor operaționale.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>19</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 19</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19) Pentru a se limita o reportare semnificativă a angajamentelor din actuala perioadă de programare pentru dezvoltare rurală către planurile strategice PAC, durata noilor angajamente multianuale în ceea ce privește agromediul și clima, agricultura ecologică și silvomediul ar trebui limitată la o perioadă de maximum trei ani. Prelungirea angajamentelor existente ar trebui limitată la un an.

(19) Pentru a se limita o reportare semnificativă a angajamentelor din actuala perioadă de programare pentru dezvoltare rurală către planurile strategice PAC, durata noilor angajamente multianuale în ceea ce privește agromediul și clima, agricultura ecologică și bunăstarea animalelor ar trebui, ca regulă generală, să fie limitată la o perioadă de maximum cinci ani. Odată ce se va aplica Regulamentul (UE) .../... [Regulamentul privind planurile strategice PAC], normele privind respectivele angajamente ar trebui adaptate în conformitate cu regulamentul respectiv. Prelungirea angajamentelor existente ar trebui limitată la un an.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>20</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 20</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20) FEADR ar trebui să poată sprijini dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității care este instituită în conformitate cu noile norme prevăzute de Regulamentul (UE) XXXX/XXXX [noul RDC]. Cu toate acestea, pentru a se evita existența unor fonduri necheltuite pentru dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității în anul de programare 2021, statele membre care decid să își prelungească programele de dezvoltare rurală până la 31 decembrie 2021 și care utilizează, de asemenea, posibilitatea de a transfera cuantumuri de la plățile directe la dezvoltarea rurală ar trebui să poată aplica alocarea minimă de 5 % pentru dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității numai în ceea ce privește contribuția FEADR la dezvoltarea rurală prelungită până la 31 decembrie 2021, calculată înainte de efectuarea transferului cuantumurilor de la plățile directe.

(20) FEADR ar trebui să poată sprijini dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității care este instituită în conformitate cu noile norme prevăzute de Regulamentul (UE) XXXX/XXXX [noul RDC]. Cu toate acestea, pentru a se evita existența unor fonduri necheltuite pentru dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității în anul de programare 2021 sau, după caz, în anul de programare 2022, statele membre care decid să își prelungească programele de dezvoltare rurală și care utilizează, de asemenea, posibilitatea de a transfera cuantumuri de la plățile directe la dezvoltarea rurală ar trebui să poată aplica alocarea minimă de 5 % pentru dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității numai în ceea ce privește contribuția FEADR la dezvoltarea rurală prelungită până la 31 decembrie 2021 sau, după caz, până la 31 decembrie 2022, calculată înainte de efectuarea transferului cuantumurilor de la plățile directe.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>21</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 21</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21) Pentru a se asigura continuitatea în perioada de tranziție, rezerva pentru situațiile de criză din sectorul agricol ar trebui menținută în 2021 și ar trebui inclus și cuantumul relevant al rezervei pentru 2021.

(21) Pentru a se asigura continuitatea în perioada de tranziție, rezerva pentru situațiile de criză din sectorul agricol ar trebui menținută în 2021 și, după caz, în 2022 și ar trebui inclus și cuantumul relevant al rezervei pentru 2021 și, după caz, pentru 2022.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>22</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 22</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22) În ceea ce privește acordurile de prefinanțare din FEADR, ar trebui clarificat faptul că, în cazul în care statele membre decid să prelungească perioada 2014-2020 până la 31 decembrie 2021, aceasta nu ar trebui să conducă la acordarea niciunei prefinanțări suplimentare pentru programele în cauză.

(22) În ceea ce privește acordurile de prefinanțare din FEADR, ar trebui clarificat faptul că, în cazul în care statele membre decid să prelungească perioada 2014-2020 până la 31 decembrie 2021 sau, după caz, până la 31 decembrie 2022, aceasta nu ar trebui să conducă la acordarea niciunei prefinanțări suplimentare pentru programele în cauză.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>23</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 23</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23) Articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 prevede în prezent doar o obligație de notificare pentru statele membre în ceea ce privește deciziile lor și produsul estimat legat de reducerea părții din cuantumul plăților directe care urmează să fie acordată unui agricultor pentru un anumit an calendaristic și care depășește 150 000 EUR, pentru anii 2015-2020. Pentru a se asigura continuitatea sistemului existent, statele membre ar trebui, de asemenea, să își notifice deciziile și produsul estimat al reducerii pentru anul calendaristic 2021.

(23) Articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 prevede în prezent doar o obligație de notificare pentru statele membre în ceea ce privește deciziile lor și produsul estimat legat de reducerea părții din cuantumul plăților directe care urmează să fie acordată unui agricultor pentru un anumit an calendaristic și care depășește 150 000 EUR, pentru anii 2015-2020. Pentru a se asigura continuitatea sistemului existent, statele membre ar trebui, de asemenea, să își notifice deciziile și produsul estimat al reducerii pentru anul calendaristic 2021 și, după caz, pentru anul calendaristic 2022.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>24</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 24</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24) Articolul 14 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 permite statelor membre să transfere fonduri între plățile directe și dezvoltarea rurală în ceea ce privește anii calendaristici 2014-2020. Pentru a se asigura faptul că statele membre își pot menține propria strategie, flexibilitatea dintre piloni ar trebui să fie disponibilă și pentru anul calendaristic 2021 (și anume exercițiul financiar 2022).

(24) Articolul 14 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 permite statelor membre să transfere fonduri între plățile directe și dezvoltarea rurală în ceea ce privește anii calendaristici 2014-2020. Pentru a se asigura faptul că statele membre își pot menține propria strategie, flexibilitatea dintre piloni ar trebui să fie disponibilă și pentru anul calendaristic 2021 (și anume exercițiul financiar 2022) și, după caz, pentru anul calendaristic 2022 (și anume exercițiul financiar 2023).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>25</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 25</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25) Pentru a se permite Comisiei să stabilească plafoanele bugetare în conformitate cu articolul 22 alineatul (1), cu articolul 36 alineatul (4), cu articolul 42 alineatul (2), cu articolul 47 alineatul (3), cu articolul 49 alineatul (2), cu articolul 51 alineatul (4) și cu articolul 53 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, este necesar ca statele membre să își notifice până la 1 august 2020 deciziile privind alocările financiare pentru anul 2021, pentru fiecare schemă în parte.

(25) Pentru a se permite Comisiei să stabilească plafoanele bugetare în conformitate cu articolul 22 alineatul (1), cu articolul 36 alineatul (4), cu articolul 42 alineatul (2), cu articolul 47 alineatul (3), cu articolul 49 alineatul (2), cu articolul 51 alineatul (4) și cu articolul 53 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, este necesar ca statele membre să își notifice până la 1 august 2020 deciziile privind alocările financiare pentru anul calendaristic 2021, pentru fiecare schemă în parte, și, după caz, până la 1 august 2021, deciziile privind alocările financiare pentru anul 2022, pentru fiecare schemă în parte.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>26</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 25 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(25a) Statele membre ar trebui să poată utiliza în continuare ajutorul național tranzitoriu în perioada pe care se aplică prezentul regulament. Pentru a reduce diferențele concurențiale dintre fermierii din statele membre generate de diferențele de plată pe hectar, statele membre ar trebui să mențină ajutorul național tranzitoriu pe durata perioadei de tranziție.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>27</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 27</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27) În conformitate cu cadrul juridic actual, statele membre și-au notificat în 2014 deciziile până în anul calendaristic 2020, referitoare la împărțirea plafonului național anual pentru schema de plată de bază între regiuni și la eventualele modificări anuale progresive pentru perioada care face obiectul Regulamentului (UE) nr. 1307/2013. Este necesar ca statele membre să notifice aceste decizii și pentru anul calendaristic 2021.

(27) În conformitate cu cadrul juridic actual, statele membre și-au notificat în 2014 deciziile până în anul calendaristic 2020, referitoare la împărțirea plafonului național anual pentru schema de plată de bază între regiuni și la eventualele modificări anuale progresive pentru perioada care face obiectul Regulamentului (UE) nr. 1307/2013. Este necesar ca statele membre să notifice aceste decizii și pentru anul calendaristic 2021 și, după caz, și pentru anul calendaristic 2022.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>28</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 28</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28) Mecanismul de convergență internă reprezintă procesul de bază pentru o repartizare mai echitabilă a sprijinului direct pentru venit în rândul agricultorilor. Diferențele semnificative individuale bazate pe referințe istorice vechi sunt din ce în ce mai greu de justificat. În Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, modelul de bază al convergenței interne constă în aplicarea de către statele membre a unei rate forfetare uniforme pentru toate drepturile la plată, la nivel național sau regional, începând din 2015. Cu toate acestea, pentru a se asigura o tranziție mai ușoară către o valoare uniformă, a fost stabilită o derogare care să permită statelor membre să diferențieze valorile drepturilor la plată prin aplicarea convergenței parțiale, denumită și „modelul tunelului”, între 2015 și 2019. Unele state membre au utilizat această derogare. Pentru a continua procesul către o repartizare mai echitabilă a plăților directe, statele membre pot converge în continuare către o medie națională sau regională după 2019, în locul unei rate forfetare uniforme sau al menținerii valorii drepturilor la nivelul lor din 2019. Ele ar trebui să își notifice în fiecare an decizia pentru anul următor.

(28) Mecanismul de convergență internă reprezintă procesul de bază pentru o repartizare mai echitabilă a sprijinului direct pentru venit în rândul agricultorilor. Diferențele semnificative individuale bazate pe referințe istorice vechi sunt din ce în ce mai greu de justificat. În Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, modelul de bază al convergenței interne constă în aplicarea de către statele membre a unei rate forfetare uniforme pentru toate drepturile la plată, la nivel național sau regional, începând din 2015. Cu toate acestea, pentru a se asigura o tranziție mai ușoară către o valoare uniformă, a fost stabilită o derogare care să permită statelor membre să diferențieze valorile drepturilor la plată prin aplicarea convergenței parțiale, denumită și „modelul tunelului”, între 2015 și 2019. Unele state membre au utilizat această derogare. Pentru a continua procesul către o repartizare mai echitabilă a plăților directe, statele membre ar trebui să conveargă în continuare către o medie națională sau regională după 2019, în locul unei rate forfetare uniforme. Ele ar trebui să își notifice în fiecare an decizia pentru anul următor.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>29</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 29</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(29) Articolul 30 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 prevede modificările anuale progresive ale valorii drepturilor la plată alocate din rezervă pentru a reflecta etapele anuale ale plafonului național stabilit în anexa II la regulamentul respectiv, reflectând o gestionare „multianuală” a rezervei. Aceste norme ar trebui adaptate astfel încât să reflecte posibilitatea de a modifica atât valoarea tuturor drepturilor alocate, cât și a rezervei, pentru ajustarea în funcție de o modificare a cuantumului din anexa II între doi ani. Mai mult, în unele state membre care nu au atins o rată forfetară până în 2019, convergența internă este implementată anual. Pentru anii calendaristici 2020 și 2021, în anul alocării trebuie determinată numai valoarea dreptului la plată pentru anul în curs. Valoarea unitară a drepturilor care urmează să fie alocate din rezervă într-un anumit an ar trebui calculată după o posibilă ajustare a rezervei în conformitate cu articolul 22 alineatul (5) din respectivul regulament. În orice an ulterior, valoarea drepturilor la plată alocate din rezervă ar trebui adaptată în conformitate cu articolul 22 alineatul (5) menționat.

(29) Articolul 30 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 prevede modificările anuale progresive ale valorii drepturilor la plată alocate din rezervă pentru a reflecta etapele anuale ale plafonului național stabilit în anexa II la regulamentul respectiv, reflectând o gestionare „multianuală” a rezervei. Aceste norme ar trebui adaptate astfel încât să reflecte posibilitatea de a modifica atât valoarea tuturor drepturilor alocate, cât și a rezervei, pentru ajustarea în funcție de o modificare a cuantumului din anexa II între doi ani. Mai mult, în unele state membre care nu au atins o rată forfetară până în 2019, convergența internă este implementată anual. Pentru anii calendaristici 2020 și 2021 și, după caz, pentru anul calendaristic 2022, în anul alocării trebuie determinată numai valoarea dreptului la plată pentru anul în curs. Valoarea unitară a drepturilor care urmează să fie alocate din rezervă într-un anumit an ar trebui calculată după o posibilă ajustare a rezervei în conformitate cu articolul 22 alineatul (5) din respectivul regulament. În orice an ulterior, valoarea drepturilor la plată alocate din rezervă ar trebui adaptată în conformitate cu articolul 22 alineatul (5) menționat.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>30</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 30</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(30) Articolul 36 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 prevede aplicarea schemei de plată unică pe suprafață (SAPS) până la 31 decembrie 2020. Regulamentul (UE) .../... privind planurile strategice PAC [Regulamentul privind planurile strategice PAC] permite statelor membre să implementeze un sprijin pentru venitul de bază folosind aceleași modalități, și anume fără alocarea drepturilor la plată pe baza referințelor istorice. Prin urmare, este oportun să se permită prelungirea SAPS în 2021.

(30) Articolul 36 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 prevede aplicarea schemei de plată unică pe suprafață (SAPS) până la 31 decembrie 2020. Regulamentul (UE) .../... privind planurile strategice PAC [Regulamentul privind planurile strategice PAC] permite statelor membre să implementeze un sprijin pentru venitul de bază folosind aceleași modalități, și anume fără alocarea drepturilor la plată pe baza referințelor istorice. Prin urmare, este oportun să se permită prelungirea SAPS în 2021 și, după caz, în 2022.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>31</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 34</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(34) În plus, modificările aduse Regulamentelor (UE) nr. 228/2013 și (UE) nr. 229/2013 ar trebui să se aplice de la 1 ianuarie 2021, în conformitate cu Regulamentul (UE) .../... [Regulamentul de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-2027],

(34) Alocările financiare prevăzute în Regulamentele (UE) nr. 228/2013 și (UE) nr. 229/2013 ar trebui să se aplice de la 1 ianuarie 2021, în conformitate cu Regulamentul (UE) .../... [Regulamentul de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-2027],

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>32</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 34 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(34a) Datorită dimensiunii lor foarte reduse și a insularității lor, piețele locale din regiunile ultraperiferice, astfel cum sunt menționate la articolul 349 din TFUE, sunt deosebit de expuse fluctuațiilor de preț legate de fluxurile de importuri din restul Uniunii sau din țări terțe. Prin urmare, organizațiile interprofesionale recunoscute în temeiul articolului 157 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, în special cele din sectorul creșterii animalelor, iau măsuri colective, în special pentru colectarea de date și diseminarea informațiilor, menite să garanteze că producția locală se menține competitivă pe piața locală în cauză. În acest scop, fără a aduce atingere articolelor 28, 29 și 110 din TFUE și articolelor 164 și 165 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, este necesar să se permită ca statul membru în cauză, în cadrul unor acorduri interprofesionale extinse și după consultarea cu actorii implicați, să oblige operatorii individuali sau grupurile de operatori economici care nu sunt membri ai organizației interprofesionale, dar care își desfășoară activitatea pe piața locală în cauză, indiferent de originea acestora, să plătească organizației respective toate sau o parte din contribuțiile financiare plătite de membrii săi, inclusiv în cazurile în care încasările din aceste contribuții finanțează doar măsuri de menținere a producției locale sau în care contribuțiile sunt percepute într-o etapă diferită a procesului de comercializare.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>33</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 34 b (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(34b) Din cauza situării lor geografice, în special a depărtării, insularității, suprafeței reduse și reliefului și climei dificile, regiunile ultraperiferice, astfel cum sunt menționate la articolul 349 din TFUE, se confruntă cu probleme socioeconomice specifice legate de aprovizionarea cu alimente și produse agricole esențiale pentru consum sau pentru producția agricolă. În Regulamentul (UE) nr. 228/2013 au fost prevăzute măsuri specifice în sectorul agricol, în conformitate cu articolul menționat anterior, pentru a remedia dificultățile create de situația specifică în care se află aceste regiuni. Pentru a respecta principiul continuității, prezentul regulament pledează pentru respectarea menținerii bugetului pe parcursul perioadei de tranziție. Pentru Programul de opțiuni specifice pentru zonele îndepărtate și insulare (POSEI) și pentru măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea insulelor mici din Marea Egee, este oportun să se reinstituie alocările financiare la nivelurile actuale prevăzute în Regulamentele (UE) nr. 228/2013 și (UE) nr. 229/2013.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>34</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 34 c (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(34c) În cazul în care o propunere de regulament al Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-2027 (Regulamentul CFM) și propunerea asociată de regulament al Parlamentului European și al Consiliului [Regulamentul privind planurile strategice PAC] nu sunt adoptate și publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene până la 30 octombrie 2020, perioada de tranziție, care, potrivit propunerii inițiale din prezentul regulament, se încheie la 31 decembrie 2021, ar trebui să fie prelungită cu încă un an, până la 31 decembrie 2022, dar ca soluție de ultimă instanță. În acest caz, normele tranzitorii corespunzătoare și condițiile aplicabile perioadei de tranziție inițiale ar trebui să se aplice în continuare în perioada de tranziție prelungită, iar alocările bugetare și intervalele de timp aplicabile ar trebui să fie adaptate în consecință. Acest lucru ar trebui să ofere stimulente suficiente și să permită Parlamentului European și Consiliului să adopte cu succes noul cadru legislativ pentru PAC, asigurând, în același timp, stabilitatea necesară pentru beneficiari.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>35</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul -1 (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul -1

 

Perioada de tranziție

 

1. În scopul prezentului regulament, „perioadă de tranziție” înseamnă perioada care începe la 1 ianuarie 2021 și se încheie la 31 decembrie 2021.

 

2. Prin derogare de la alineatul (1) al prezentului articol și numai în cazul în care propunerea de regulament al Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-2027 și propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează să fie elaborate de statele membre în temeiul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului nu sunt adoptate și publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene până la 30 octombrie 2020, perioada de tranziție în scopul prezentului regulament se prelungește până la 31 decembrie 2022.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>36</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Titlul I – capitolul I – titlu</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Aplicarea în continuare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 pentru anul de programare 2021 și prelungirea anumitor perioade în temeiul Regulamentelor (UE) nr. 1303/2013 și (UE) nr. 1310/2013

Aplicarea în continuare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 pentru perioada de tranziție și prelungirea anumitor perioade în temeiul Regulamentelor (UE) nr. 1303/2013 și (UE) nr. 1310/2013

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>37</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru programele sprijinite de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), statele membre care, din cauza lipsei resurselor financiare, sunt expuse riscului de nu-și putea asuma noi angajamente juridice în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 pot prelungi perioada stabilită la articolul 26 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 până la 31 decembrie 2021.

Pentru programele sprijinite de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), statele membre care, din cauza lipsei resurselor financiare, sunt expuse riscului de nu-și putea asuma noi angajamente juridice în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 pot prelungi perioada stabilită la articolul 26 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 cu perioada de tranziție menționată la articolul (-1) din prezentul regulament.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>38</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Statele membre care decid să utilizeze posibilitatea prevăzută la primul paragraf pot compensa eventualele reduceri ale alocărilor totale ale FEADR pentru perioada următorului cadru financiar multianual (CFM) cu o creștere corespunzătoare a cofinanțării lor naționale.

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

În ceea ce privește continuarea aplicării normelor actuale privind PAC, statele membre trebuie să fie în măsură să crească cofinanțarea lor. Reducerile propuse de Comisie în CFM pentru FEADR nu pot fi acceptate. Programele de dezvoltare rurală actuale trebuie să continue fără nicio reducere pentru fermieri și pentru beneficiari. Acest lucru ar permite statelor membre să-și mențină măsurile de mediu cel puțin la nivelul actual, astfel cum a propus Comisia, și le-ar permite atât statelor membre, cât și fermierilor să-și adapteze programele sau să le prelungească pentru a răspunde provocărilor de mediu.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>39</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre care decid să utilizeze posibilitatea prevăzută la primul paragraf notifică Comisiei decizia lor în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament. În cazul în care statele membre au prezentat un set de programe regionale în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, notificarea respectivă conține, de asemenea, informații privind programele regionale care urmează să fie prelungite și alocarea bugetară corespunzătoare în cadrul defalcării anuale pentru anul 2021, astfel cum este stabilită în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.

Statele membre care decid să utilizeze posibilitatea prevăzută la primul paragraf notifică Comisiei decizia lor în termen de două săptămâni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament. În cazul în care statele membre au prezentat un set de programe regionale în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, notificarea respectivă conține, de asemenea, informații privind programele regionale care urmează să fie prelungite și alocarea bugetară corespunzătoare în cadrul defalcării anuale pentru anul 2021 și, în cazul în care se aplică articolul -1 alineatul (2) din prezentul regulament, pentru anul 2022, astfel cum se prevede în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>40</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 3</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care Comisia consideră că nu este justificată o prelungire a perioadei în temeiul primului paragraf, ea informează statul membru în acest sens în termen de șase săptămâni de la primirea notificării menționate la al doilea paragraf.

În cazul în care Comisia consideră că nu este justificată o prelungire a perioadei în temeiul primului paragraf, ea informează statul membru în acest sens în termen de patru săptămâni de la primirea notificării menționate la al doilea paragraf. Comisia bazează evaluarea cererii de prelungire pe criterii clare și obiective, în conformitate cu Regulamentul (UE) Nr. 1305/2013, care sunt comunicate statului membru în cauză. Comisia comunică statului membru în cauză motivele care justifică refuzul prelungirii, precum și, dacă este posibil, recomandări specifice privind modul de a îmbunătăți notificarea pentru a o face să fie aplicabilă. Statul membru în cauză poate, în termen de patru săptămâni de la comunicarea unor astfel de recomandări de către Comisie, să transmită o notificare actualizată în care explică modul în care va pune în aplicare recomandările Comisiei cu privire la aplicabilitatea prelungirii.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>41</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 4</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Notificarea menționată la al doilea paragraf nu aduce atingere necesității de a depune o cerere de modificare a unui program de dezvoltare rurală pentru anul 2021, astfel cum se menționează la articolul 11 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013. Această modificare urmărește să mențină cel puțin același nivel general al cheltuielilor FEADR pentru măsurile menționate la articolul 59 alineatul (6) din regulamentul respectiv.

Notificarea menționată la al doilea paragraf nu aduce atingere necesității de a depune o cerere de modificare a unui program de dezvoltare rurală pentru anul 2021 și, în cazul în care se aplică articolul -1 alineatul (2) din prezentul regulament, pentru anul 2022, astfel cum se menționează la articolul 11 litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013. Această modificare nu este luată în considerare pentru limita modificărilor anuale prevăzute în normele adoptate în baza articolului 12 din Regulamentul (UE) No 1305/2013. Modificarea respectivă garantează același procentaj al cheltuielilor FEADR pentru măsurile menționate la articolul 59 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>42</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – alineatul 2 – paragraful 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru statele membre care decid să nu utilizeze posibilitatea prevăzută la alineatul (1) din prezentul articol, în cazul alocării neutilizate pentru anul 2021, astfel cum este stabilită în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, se aplică articolul [8] din Regulamentul (UE) .../... [Regulamentul de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-2027].

Pentru statele membre care decid să nu utilizeze posibilitatea prevăzută la alineatul (1) din prezentul articol, în cazul alocării neutilizate pentru anul 2021 și, în cazul în care se aplică articolul -1 alineatul (2) din prezentul regulament, pentru anul 2022, astfel cum se prevede în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, se aplică articolul [8] din Regulamentul (UE) .../... [Regulamentul de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-2027].

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>43</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – alineatul 2 – paragraful 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care un stat membru decide să utilizeze posibilitatea prevăzută la alineatul (1) numai în ceea ce privește anumite programe regionale, alocarea menționată la primul paragraf de la prezentul alineat este cuantumul stabilit pentru statul membru respectiv pentru 2021 în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, minus alocările bugetare notificate în conformitate cu alineatul (2) primul paragraf pentru programele regionale care sunt prelungite.

În cazul în care un stat membru decide să utilizeze posibilitatea prevăzută la alineatul (1) numai în ceea ce privește anumite programe regionale, alocarea menționată la primul paragraf de la prezentul alineat este cuantumul stabilit pentru statul membru respectiv pentru 2021 și, în cazul în care se aplică articolul -1 alineatul (2) din prezentul regulament, pentru 2022, în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, minus alocările bugetare notificate în conformitate cu alineatul (2) primul paragraf pentru programele regionale care sunt prelungite.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>44</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – alineatul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. În cazul programelor pentru care statele membre decid să prelungească perioada 2014-2020 în conformitate cu articolul 1 alineatul (1) din prezentul regulament, trimiterile la perioade sau la termene de la articolul 50 alineatul (1), de la articolul 51 alineatul (1), de la articolul 57 alineatul (2), de la articolul 65 alineatele (2) și (4) și de la articolul 76 primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 se prelungesc cu un an.

2. În cazul programelor pentru care statele membre decid să prelungească perioada 2014-2020 în conformitate cu articolul 1 alineatul (1) din prezentul regulament, trimiterile la perioade sau la termene de la articolul 50 alineatul (1), de la articolul 51 alineatul (1), de la articolul 57 alineatul (2), de la articolul 65 alineatele (2) și (4) și de la articolul 76 primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 se prelungesc cu durata perioadei de tranziție menționate la articolul -1 din prezentul regulament.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>45</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – alineatul 3</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Pentru statele membre care decid să prelungească perioada 2014-2020 în conformitate cu articolul 1 alineatul (1) din prezentul regulament, acordul de parteneriat întocmit pentru perioada 1 ianuarie 2014-31 decembrie 2020 în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 este utilizat în continuare ca document strategic de către statele membre și de către Comisie în legătură cu implementarea sprijinului acordat de FEADR pentru anul 2021.

3. Pentru statele membre care decid să prelungească perioada 2014-2020 în conformitate cu articolul 1 alineatul (1) din prezentul regulament, acordul de parteneriat întocmit pentru perioada 1 ianuarie 2014-31 decembrie 2020 în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 este utilizat în continuare ca document strategic de către statele membre și de către Comisie în legătură cu implementarea sprijinului acordat de FEADR în perioada de tranziție.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>46</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 3 – titlu</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Eligibilitatea anumitor tipuri de cheltuieli în 2021

Eligibilitatea anumitor tipuri de cheltuieli în perioada de tranziție

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>47</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 3 – paragraful 1 – partea introductivă</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fără a aduce atingere articolului 65 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, articolului 2 alineatul (2) din prezentul regulament și articolului 38 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, cheltuielile menționate la articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1310/2013 și la articolul 16 din Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 sunt eligibile pentru o contribuție FEADR din alocarea pentru 2021 aferentă programelor sprijinite de FEADR pentru care statele membre decid să prelungească perioada 2014-2020 în conformitate cu articolul 1 alineatul (1) din prezentul regulament, sub rezerva următoarelor condiții:

Fără a aduce atingere articolului 65 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, articolului 2 alineatul (2) din prezentul regulament și articolului 38 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, cheltuielile menționate la articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1310/2013 și la articolul 16 din Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 sunt eligibile pentru o contribuție FEADR din alocările pentru perioada de tranziție aferente programelor sprijinite de FEADR pentru care statele membre decid să prelungească perioada 2014-2020 în conformitate cu articolul 1 alineatul (1) din prezentul regulament, sub rezerva următoarelor condiții:

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>48</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 3 – paragraful 1 – litera a</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) cheltuielile în cauză sunt prevăzute în programul de dezvoltare respectiv pentru 2021;

(a) cheltuielile în cauză sunt prevăzute în programul de dezvoltare respectiv pentru anii care corespund perioadei de tranziție;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>49</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Titlul I – Capitolul II – titlu</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Aplicarea articolelor 25-28 din Regulamentul (UE) [noul RDC] pentru anul de programare 2021

Aplicarea articolelor 25-28 din Regulamentul (UE) [noul RDC] pentru anul de programare 2021 și, după caz, pentru anul de programare 2022

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>50</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 5 – alineatul 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Drepturile la plată alocate fermierilor înainte de 1 ianuarie 2020 sunt considerate legale și corecte începând de la 1 ianuarie 2021. Valoarea drepturilor care trebuie considerate legale și corecte este valoarea pentru anul calendaristic 2020 valabilă la 31 decembrie 2020. Acest lucru nu aduce atingere articolelor relevante din legislația Uniunii privind valoarea drepturilor la plată pentru anii calendaristici începând cu 2021, în special articolul 22 alineatul (5) și articolul 25 alineatul (12) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

1. Drepturile la plată alocate fermierilor înainte de 1 ianuarie 2020 sunt considerate legale și corecte începând de la 1 ianuarie 2020. Valoarea drepturilor care trebuie considerate legale și corecte este valoarea pentru anul calendaristic 2019 valabilă la 31 decembrie 2019. Acest lucru nu aduce atingere articolelor relevante din legislația Uniunii privind valoarea drepturilor la plată pentru anii calendaristici începând cu 2020, în special articolul 22 alineatul (5) și articolul 25 alineatul (12) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Anul de cerere 2020 va fi deja finanțat din cadrul financiar multianual (CFM) pentru perioada 2021-2027. Odată cu începutul noului CFM ar trebui să se asigure securitate și claritate juridică, considerând toate drepturile la plată alocate fermierilor înainte de 1 ianuarie 2020 ca fiind legale și regulamentare începând cu 1 ianuarie 2020.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>51</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 5 – alineatul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Alineatul (1) nu se aplică drepturilor la plată alocate fermierilor pe baza unor cereri care prezintă erori materiale, cu excepția cazurilor în care eroarea nu ar fi putut fi detectată în mod rezonabil de către fermier.

2. Alineatul (1) nu se aplică drepturilor la plată alocate fermierilor pe baza unor cereri care prezintă erori materiale sau care încalcă regula privind conflictul de interese, astfel cum este prevăzută la articolul 61 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului1a, cu excepția cazurilor în care eroarea nu ar fi putut fi detectată în mod rezonabil de către fermier.

 

__________________

 

1a Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>52</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 6 – alineatul 1 – partea introductivă</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Cheltuielile legate de angajamentele juridice față de beneficiari și suportate în temeiul măsurilor menționate la articolele 23, 39 și 43 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului19 care primesc sprijin în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 sunt în continuare eligibile pentru o contribuție FEADR în perioada 2022-2027 care face obiectul planului strategic PAC, sub rezerva următoarelor condiții:

1. Cheltuielile legate de angajamentele juridice față de beneficiari și suportate în temeiul măsurilor menționate la articolele 23, 39 și 43 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului19 care primesc sprijin în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 sunt în continuare eligibile pentru o contribuție FEADR în perioada 2022-2027 sau, în cazul în care se aplică articolul -1 alineatul (2) din prezentul regulament, în perioada 2023-2027, care face obiectul planului strategic PAC, sub rezerva următoarelor condiții:

__________________

__________________

19 Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) (JO L 277, 21.10.2005, p. 1).

19 Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) (JO L 277, 21.10.2005, p. 1).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>53</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 6 – alineatul 1 – litera a</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) cheltuielile în cauză sunt prevăzute în respectivul plan strategic PAC pentru perioada 2022-2027 în conformitate cu Regulamentul (UE) [Regulamentul privind planurile PAC] și respectă Regulamentul (UE) [HzR];

(a) cheltuielile în cauză sunt prevăzute în respectivul plan strategic PAC pentru perioada 2022-2027 sau, în cazul în care se aplică articolul -1 alineatul (2) din prezentul regulament, pentru perioada 2023-2027, în conformitate cu Regulamentul (UE) [Regulamentul privind planurile PAC] și respectă Regulamentul (UE) [HzR];

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>54</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Primul paragraf se aplică, de asemenea, angajamentelor juridice față de beneficiari asumate în temeiul măsurilor corespunzătoare prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1257/1999, care primesc sprijin în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1305/2013.

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Dispozițiile tranzitorii ar trebui să permită, de asemenea, reglementarea angajamentelor pe termen lung asumate în cadrul programelor de dezvoltare rurală înainte de perioada 2014-2020. Această abordare va permite efectuarea de plăți pentru angajamente, de exemplu pentru măsurile de împădurire întreprinse în cadrul programelor de dezvoltare rurală pentru perioada 2004-2006. Din acest motiv, articolul 6 alineatul (1) ar trebui completat cu un paragraf suplimentar.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>55</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 6 – alineatul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Cheltuielile legate de angajamentele juridice față de beneficiari și suportate în temeiul măsurilor multianuale menționate la articolele 28, 29, 33 și 34 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, precum și cheltuielile legate de angajamente juridice pentru o perioadă care depășește data de 1 ianuarie 2024 sau, în statele membre care au decis să prelungească perioada 2014-2020 în conformitate cu articolul 1 alineatul (1) din prezentul regulament, data de 1 ianuarie 2025, suportate în temeiul articolelor 14-18, al articolului 19 alineatul (1) literele (a) și (b), al articolului 20, al articolelor 22-27, 35, 38, 39 și 39a din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 și al articolului 35 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, sunt eligibile pentru o contribuție FEADR în perioada 2022-2027 care face obiectul planului strategic PAC, sub rezerva următoarelor condiții:

2. Sub rezerva condițiilor stabilite la al doilea paragraf, următoarele cheltuieli sunt eligibile pentru o contribuție din FEADR în perioada 2022-2027 sau, în cazul în care se aplică articolul -1 alineatul (2) din prezentul regulament, în perioada 2023-2027, care face obiectul planului strategic PAC:

 

(a) cheltuielile legate de angajamentele juridice față de beneficiari și suportate în temeiul măsurilor multianuale menționate la articolele 28, 29, 33 și 34 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013;

 

(b) cheltuielile legate de angajamente juridice pentru o perioadă care depășește data de 1 ianuarie 2024 sau, în statele membre care au decis să prelungească perioada 2014-2020 în conformitate cu articolul 1 alineatul (1) din prezentul regulament, data de 1 ianuarie 2025, suportate în temeiul articolelor 14-18, al articolului 19 alineatul (1) literele (a) și (b), al articolelor 20, 22-27, 35, 38, 39 și 39a din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 și al articolului 35 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

 

Condițiile de eligibilitate pentru o contribuție din FEADR în perioada 2022-2027 sau, în cazul în care se aplică articolul -1 alineatul (2) din prezentul regulament, în perioada 2023-2027, care face obiectul planului strategic PAC, menționate la primul paragraf, sunt următoarele:

(a) cheltuielile în cauză sunt prevăzute în respectivul plan strategic PAC pentru perioada 2022-2027 în conformitate cu Regulamentul (UE) [Regulamentul privind planurile strategice PAC] și respectă Regulamentul (UE) [HzR];

(a) cheltuielile în cauză sunt prevăzute în respectivul plan strategic PAC pentru perioada 2022-2027sau, în cazul în care se aplică articolul -1 alineatul (2) din prezentul regulament, pentru perioada 2023-2027, în conformitate cu Regulamentul (UE) [Regulamentul privind planurile strategice PAC] și respectă Regulamentul (UE) [HzR];

(b) se aplică rata contribuției FEADR pentru intervenția corespunzătoare stabilită în planul strategic PAC în conformitate cu Regulamentul (UE) [Regulamentul privind planurile strategice PAC].

(b) se aplică rata contribuției FEADR pentru intervenția corespunzătoare stabilită în planul strategic PAC în conformitate cu Regulamentul (UE) [Regulamentul privind planurile strategice PAC].

(c) sistemul integrat menționat la articolul 63 alineatul (2) din Regulamentul (UE) [HzR] se aplică angajamentelor juridice asumate în temeiul măsurilor care corespund tipurilor de intervenții bazate pe suprafață și pe animale enumerate în titlul III capitolele II și IV din Regulamentul (UE) [Regulamentul privind planurile strategice PAC], iar operațiunile relevante sunt identificate în mod clar și

(c) sistemul integrat menționat la articolul 63 alineatul (2) din Regulamentul (UE) [HzR] se aplică angajamentelor juridice asumate în temeiul măsurilor care corespund tipurilor de intervenții bazate pe suprafață și pe animale enumerate în titlul III capitolele II și IV din Regulamentul (UE) [Regulamentul privind planurile strategice PAC], iar operațiunile relevante sunt identificate în mod clar și

(d) plățile pentru angajamentele juridice menționate la litera (c) sunt efectuate în perioada stabilită la articolul 42 din Regulamentul (UE) [HzR].

(d) plățile pentru angajamentele juridice menționate la litera (c) sunt efectuate în perioada stabilită la articolul 42 din Regulamentul (UE) [HzR].

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>56</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 7 – alineatul 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Programele de lucru pentru sprijinirea sectorului uleiului de măsline și al măslinelor de masă menționate la articolul 29 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, întocmite pentru perioada 1 aprilie 2018-31 martie 2021, se prelungesc și se încheie la 31 decembrie 2021. Organizațiile producătorilor recunoscute în temeiul articolului 152 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, asociațiile relevante de organizații ale producătorilor recunoscute în temeiul articolului 156 din regulamentul respectiv și organizațiile interprofesionale relevante recunoscute în temeiul articolului 157 din același regulament își modifică programele de lucru pentru a ține seama de această prelungire. Programele de lucru modificate sunt notificate Comisiei până la 31 decembrie 2020.

1. Programele de lucru pentru sprijinirea sectorului uleiului de măsline și al măslinelor de masă menționate la articolul 29 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, întocmite pentru perioada 1 aprilie 2018-31 martie 2021, se prelungesc și se încheie la sfârșitul perioadei de tranziție. Organizațiile producătorilor recunoscute în temeiul articolului 152 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, asociațiile relevante de organizații ale producătorilor recunoscute în temeiul articolului 156 din regulamentul respectiv și organizațiile interprofesionale relevante recunoscute în temeiul articolului 157 din același regulament își modifică programele de lucru pentru a ține seama de această prelungire. Programele de lucru modificate sunt notificate Comisiei până la 31 decembrie 2020 sau, în cazul în care se aplică articolul -1 alineatul (2) din prezentul regulament, până la 31 decembrie 2021.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>57</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

O organizație recunoscută a producătorilor din sectorul fructelor și legumelor care are un program operațional menționat la articolul 33 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 și aprobat de un stat membru pentru o durată care depășește data de 31 decembrie 2021 prezintă statului membru respectiv, până la 15 septembrie 2021, o cerere prin care solicită ca programul său operațional:

O organizație recunoscută a producătorilor din sectorul fructelor și legumelor care are un program operațional menționat la articolul 33 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 și aprobat de un stat membru pentru o durată care depășește sfârșitul perioadei de tranziție poate, până la 15 septembrie 2021, prezenta statului membru respectiv o cerere prin care solicită ca programul său operațional:

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>58</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care o organizație recunoscută a producătorilor nu depune o astfel de cerere până la 15 septembrie 2021, programul său operațional aprobat în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 se încheie la 31 decembrie 2021.

În cazul în care o organizație recunoscută a producătorilor nu depune o astfel de cerere, programului său operațional i se aplică alineatul (6) până când programul respectiv se încheie.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>59</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 7 – alineatul 3</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Programele de sprijin în sectorul vitivinicol menționate la articolul 40 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 se încheie la 15 octombrie 2023. Articolele 39-54 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 se aplică în continuare după 31 decembrie 2021 în ceea ce privește cheltuielile suportate și plățile efectuate pentru operațiuni implementate în temeiul regulamentului respectiv înainte de 16 octombrie 2023 în cadrul schemei de ajutoare menționate la articolele 39-52 din același regulament.

3. Programele de sprijin în sectorul vitivinicol menționate la articolul 40 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 se încheie la 15 octombrie 2023. Articolele 39-54 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 pot continua să se aplice după sfârșitul perioadei de tranziție operațiunilor selectate în temeiul regulamentului respectiv înainte de 16 octombrie 2023, în ceea ce privește cheltuielile suportate și plățile efectuate în cadrul schemei de ajutoare menționate la articolele 39-52 din același regulament.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>60</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 7 – alineatul 4</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. Programele naționale din sectorul apiculturii menționate la articolul 55 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 se încheie la 31 iulie 2022. Articolele 55, 56 și 57 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 se aplică în continuare după 31 decembrie 2021 în ceea ce privește cheltuielile suportate și plățile efectuate pentru operațiuni implementate în temeiul regulamentului respectiv înainte de 1 august 2022 în cadrul schemei de ajutoare menționate la articolul 55 din același regulament.

4. Programele naționale din sectorul apiculturii menționate la articolul 55 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 se încheie la 31 iulie 2022. Articolele 55, 56 și 57 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 pot continua să se aplice după sfârșitul perioadei de tranziție operațiunilor selectate în temeiul regulamentului respectiv înainte de 1 august 2022, în ceea ce privește cheltuielile suportate și plățile efectuate în cadrul schemei de ajutoare menționate la articolul 55 din același regulament.

</Amend>

 <Amend>Amendamentul  <NumAm>61</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 7 – alineatul 6</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6. În cazul schemelor de ajutoare menționate la alineatele (3) și (4) din prezentul articol, după 31 decembrie 2021 se aplică în continuare articolul 7 alineatul (3), articolele 9, 21, 43, 51, 52, 54, 59, 67, 68, 70-75, 77, 91-97, 99, 100, articolul 102 alineatul (2) și articolele 110 și 111 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, precum și dispozițiile relevante ale actelor delegate și de punere în aplicare legate de aceste articole, în ceea ce privește cheltuielile suportate și plățile efectuate pentru operațiuni implementate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 după acea dată și până la sfârșitul schemelor de ajutoare menționate la alineatele (3) și (4) din prezentul articol.

6. În cazul schemelor de ajutoare menționate la alineatele (2), (3) și (4) din prezentul articol, după sfârșitul perioadei de tranziție se aplică în continuare articolul 7 alineatul (3), articolele 9, 21, 43, 51, 52, 54, 59, 67, 68, 70-75, 77, 91-97, 99, 100, articolul 102 alineatul (2) și articolele 110 și 111 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, precum și dispozițiile relevante ale actelor delegate și de punere în aplicare legate de aceste articole, în ceea ce privește cheltuielile suportate și plățile efectuate pentru operațiuni implementate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 după acea dată și până la sfârșitul schemelor de ajutoare menționate la alineatele (3) și (4) din prezentul articol și până la sfârșitul programelor operaționale menționate la alineatul (2) din prezentul articol, după caz.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>62</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 8 – paragraful 1 – punctul -1 (nou)</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) nr. 1305/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolul 17 – alineatul 6 a (nou)</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1) La articolul 17 se adaugă următorul alineat:

 

„6a. Statele membre pot continua să își asume noi angajamente juridice față de beneficiari în perioada de tranziție menționată la articolul -1 din Regulamentul (UE) .../... al Parlamentului European și al Consiliului [Regulamentul de tranziție]. Cererile de sprijin depuse înainte de 2021 și neaprobate din cauza lipsei de alocare financiară pentru un astfel de sprijin în programul respectiv sunt în continuare admisibile în cursul acestei perioade de tranziție.”

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02013R1305-20190301)

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

În prezentul regulament ar trebui să se clarifice posibilitatea de a aplica o perioadă de tranziție pentru cererile privind investițiile în active fizice care nu au fost aprobate în actuala perioadă de programare din cauza lipsei de alocare financiară.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>63</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 8 – paragraful 1 – punctul 1</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) nr. 1305/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolul 28 – alineatul 5 – paragraful 2</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru noile angajamente care urmează să fie asumate începând din 2021, statele membre stabilesc în programele de dezvoltare rurală o perioadă mai scurtă, între unul și trei ani. Dacă statele membre prevăd o prelungire anuală a angajamentelor după încheierea perioadei inițiale în conformitate cu primul paragraf, începând din 2021 prelungirea nu depășește un an. Începând din 2021, pentru angajamentele noi care urmează direct unui angajament îndeplinit în perioada inițială, statele membre stabilesc în programele de dezvoltare rurală o perioadă de un an.;

Pentru noile angajamente care urmează să fie asumate de la începerea perioadei de tranziție menționate la articolul -1 din Regulamentul (UE) nr. .../.... [Regulamentul de tranziție], statele membre stabilesc în programele de dezvoltare rurală o perioadă mai scurtă, între unul și cinci ani. Cu toate acestea, dacă este necesar pentru realizarea sau menținerea efectelor benefice urmărite pentru mediu și climă, statele membre pot stabili o perioadă mai lungă pentru angajamente noi. În acest caz, statele membre țin seama de faptul că aceste angajamente trebuie să fie adaptate la elaborarea și conținutul planului strategic PAC. Dacă statele membre prevăd o prelungire anuală a angajamentelor existente după încheierea perioadei inițiale în conformitate cu primul paragraf, prelungirea nu depășește un an de la începerea perioadei de tranziție. În cazul în care sprijinul acordat beneficiarului se situează sub nivelul acordat în perioada de planificare precedentă, statul membru poate oferi beneficiarului în cauză posibilitatea de a se retrage din angajamentul juridic înainte de terminarea perioadei sale inițiale.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>64</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 8 – paragraful 1 – punctul 2</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) nr. 1305/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolul 29 – alineatul 3 – paragraful 2</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru noile angajamente care urmează să fie asumate începând din 2021, statele membre stabilesc în programele de dezvoltare rurală o perioadă mai scurtă, între unul și trei ani. Dacă statele membre prevăd o prelungire anuală a menținerii agriculturii ecologice după încheierea perioadei inițiale în conformitate cu primul paragraf, începând din 2021 prelungirea nu depășește un an. Începând din 2021, pentru angajamentele noi referitoare la menținere care urmează direct angajamentului îndeplinit în perioada inițială, statele membre stabilesc în programele de dezvoltare rurală o perioadă de un an.;

Pentru noile angajamente care urmează să fie asumate de la începerea perioadei de tranziție menționate la articolul -1 din Regulamentul (UE) .../... [Regulamentul de tranziție], statele membre stabilesc în programele de dezvoltare rurală o perioadă mai scurtă, între unul și cinci ani. Cu toate acestea, statele membre țin seama de faptul că aceste angajamente trebuie să fie adaptate la elaborarea și conținutul planului strategic PAC și că efectele benefice urmărite pentru mediu și climă trebuie menținute. Dacă statele membre prevăd o prelungire anuală a angajamentelor existente după încheierea perioadei inițiale în conformitate cu primul paragraf, prelungirea nu depășește un an de la începerea perioadei de tranziție. În cazul în care sprijinul acordat beneficiarului se situează sub nivelul acordat în perioada de planificare precedentă, statul membru poate oferi beneficiarului posibilitatea de a se retrage din angajamentul juridic înainte de terminarea perioadei sale inițiale.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>65</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 8 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) nr. 1305/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolul 31 – alineatul 5</Article2>

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(2a) la articolul 31, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

5. În plus față de plățile prevăzute la alineatul (2), statele membre pot acorda plăți în cadrul acestei măsuri în perioada 2014-2020 beneficiarilor din zonele care au fost eligibile în temeiul articolului 36 litera (a) punctul (ii) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 în perioada de programare 2007-2013. Pentru beneficiarii din zone care nu mai sunt eligibile ca urmare a noii delimitări menționate la articolul 32 alineatul (3), respectivele plăți sunt degresive pe o perioadă de maximum patru ani. Perioada respectivă începe la data finalizării delimitării prevăzute la articolul 32 alineatul (3) și cel târziu în 2019. Nivelul plăților respective începe la maximum 80 % din plata medie fixată în programul pentru perioada de programare 2007-2013 în conformitate cu articolul 36 litera (a) punctul (ii) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 și se încheie cel mai târziu în 2020 la maximum 20 %. În cazul în care aplicarea degresivității face ca nivelul plăților să ajungă la 25 EUR, statul membru poate continua plățile la acest nivel până la finalizarea perioadei de eliminare progresivă a plăților.

5. În plus față de plățile prevăzute la alineatul (2), statele membre pot acorda plăți în cadrul acestei măsuri în perioada 2014-2020 beneficiarilor din zonele care au fost eligibile în temeiul articolului 36 litera (a) punctul (ii) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 în perioada de programare 2007-2013. Pentru beneficiarii din zone care nu mai sunt eligibile ca urmare a noii delimitări menționate la articolul 32 alineatul (3), respectivele plăți sunt degresive pe o perioadă de maximum patru ani. Perioada respectivă începe la data finalizării delimitării prevăzute la articolul 32 alineatul (3) și cel târziu în 2019. Nivelul plăților respective începe la maximum 80 % din plata medie fixată în programul pentru perioada de programare 2007-2013 în conformitate cu articolul 36 litera (a) punctul (ii) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 și se încheie cel mai târziu la sfârșitul perioadei de tranziție menționate în articolul -1 din Regulamentul (UE) .../... [Regulamentul de tranziție], la maximum 20 %. În cazul în care aplicarea degresivității face ca nivelul plăților să ajungă la 25 EUR, statul membru poate continua plățile la acest nivel până la finalizarea perioadei de eliminare progresivă a plăților.

Prin derogare de la primul paragraf, în cazul în care plățile degresive încep numai în anul 2019, plățile respective încep la cel mult 80 % din plata medie fixată în perioada de programare 2014-2020. Nivelul plăților se stabilește în așa fel încât nivelul final în 2020 să fie jumătate din nivelul inițial.

Prin derogare de la primul paragraf, în cazul în care plățile degresive încep numai în anul 2019, plățile respective încep la cel mult 80 % din plata medie fixată în perioada de programare 2014-2020. Nivelul plăților se stabilește în așa fel încât nivelul final în 2020 să fie jumătate din nivelul inițial. Statele membre pot continua să acorde sprijin la acest nivel în timpul perioadei de tranziție menționate în articolul -1 din Regulamentul (UE).../... [Regulamentul de tranziție].

După finalizarea delimitării, beneficiarii din zonele care rămân eligibile primesc integral plățile acordate în cadrul acestei măsuri.

După finalizarea delimitării, beneficiarii din zonele care rămân eligibile primesc integral plățile acordate în cadrul acestei măsuri.

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02013R1305-20190301)

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Prelungirea perioadei de tranziție pentru zonele care se confruntă cu constrângeri naturale, care nu mai sunt admisibile pentru sprijin în cadrul noii delimitări, asigură o adaptare fără probleme la noile condiții pentru fermierii din aceste zone. Amendamentul asigură siguranța și continuitatea sprijinului acordat fermierilor europeni din zonele defavorizate în perioada de tranziție.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>66</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 8 – paragraful 1 – punctul 3</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) nr. 1305/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolul 33 – alineatul 2 – paragraful 3</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru noile angajamente care urmează să fie asumate începând din 2021, statele membre stabilesc în programele de dezvoltare rurală o perioadă mai scurtă, între unul și trei ani. Dacă statele membre prevăd o reînnoire anuală a angajamentelor după încheierea perioadei inițiale în conformitate cu primul paragraf, începând din 2021 reînnoirea nu depășește un an.

Pentru noile angajamente care urmează să fie asumate de la începerea perioadei de tranziție, statele membre stabilesc în programele de dezvoltare rurală o perioadă mai scurtă, între unul și cinci ani. Cu toate acestea, dacă este necesar pentru realizarea sau menținerea efectelor benefice urmărite în materie de calitatea vieții animalelor, statele membre pot stabili o perioadă mai lungă pentru angajamente noi. În acest caz, statele membre țin seama de faptul că aceste angajamente trebuie să fie adaptate la elaborarea și conținutul planului strategic PAC. Statele membre pot prevedea reînnoirea anuală a angajamentelor după încheierea perioadei inițiale în conformitate cu primul paragraf.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>67</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 8 – paragraful 1 – punctul 3 a (nou)</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) nr. 1305/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolul 38 – alineatul 3 – paragraful 2</Article2>

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(3a) La articolul 38 alineatul (3), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

Sprijinul prevăzut la articolul 36 alineatul (1) litera (b) se acordă numai pentru a acoperi pierderile cauzate de izbucnirea unor fenomene climatice nefavorabile, de o boală a animalelor sau a plantelor, de infestarea cu dăunători sau de o măsură adoptată în conformitate cu Directiva 2000/29/CE în scopul eradicării sau al prevenirii răspândirii unei boli a plantelor sau a unei infestări cu dăunători care distrug peste 30 % din producția medie anuală a unui fermier în perioada de trei ani imediat anterioară sau într-o perioadă medie de trei ani bazată pe perioada imediat anterioară de cinci ani, excluzând valorile minime și maxime. Indicii pot fi folosiți pentru a calcula producția anuală a unui fermier. Metoda de calcul folosită permite determinarea pierderilor reale ale unui fermier într-un anumit an.

Sprijinul prevăzut la articolul 36 alineatul (1) litera (b) se acordă numai pentru a acoperi pierderile cauzate de izbucnirea unor fenomene climatice nefavorabile, de o boală a animalelor sau a plantelor, de infestarea cu dăunători sau de o măsură adoptată în conformitate cu Directiva 2000/29/CE în scopul eradicării sau al prevenirii răspândirii unei boli a plantelor sau a unei infestări cu dăunători care distrug peste 20 % din producția medie anuală a unui fermier în perioada de trei ani imediat anterioară sau într-o perioadă medie de trei ani bazată pe perioada imediat anterioară de cinci ani, excluzând valorile minime și maxime. Indicii pot fi folosiți pentru a calcula producția anuală a unui fermier. Metoda de calcul folosită permite determinarea pierderilor reale ale unui fermier într-un anumit an.

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02013R1305-20190301)

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Acest amendament urmărește să anticipeze trecerea la un prag de minimum 20 % de pierderi pentru a activa compensările în materie de gestionare a riscurilor. El decurge din modificările adoptate în cadrul Omnibus și este în conformitate cu propunerea Comisiei de la articolul 70 din Regulamentul privind planurile strategice.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>68</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 8 – paragraful 1 – punctul 3 b (nou)</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) nr. 1305/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolul 39 – alineatul 1</Article2>

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(3b) la articolul 39, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

1. Sprijinul prevăzut la articolul 36 alineatul (1) litera (c) se acordă numai în cazul în care scăderea venitului depășește 30 % din venitul mediu anual al unui fermier în perioada de trei ani imediat anterioară sau într-o perioadă medie de trei ani bazată pe perioada imediat anterioară de cinci ani, excluzând valorile minime și maxime. În sensul articolului 36 alineatul (1) litera (c), venit se referă la suma veniturilor primite de fermier de pe piață, inclusiv orice formă de sprijin public, din care se scad costurile de producție. Plățile acordate fermierilor de fondul mutual compensează mai puțin de 70 % din venitul pierdut în anul în care producătorul dobândește dreptul de a primi asistență. Se pot folosi indici pentru a calcula pierderea anuală a venitului unui fermier.

„1. Sprijinul prevăzut la articolul 36 alineatul (1) litera (c) se acordă numai în cazul în care scăderea venitului depășește 20 % din venitul mediu anual al unui fermier în perioada de trei ani imediat anterioară sau într-o perioadă medie de trei ani bazată pe perioada imediat anterioară de cinci ani, excluzând valorile minime și maxime. În sensul articolului 36 alineatul (1) litera (c), venit se referă la suma veniturilor primite de fermier de pe piață, inclusiv orice formă de sprijin public, din care se scad costurile de producție. Plățile acordate fermierilor de fondul mutual compensează mai puțin de 70 % din venitul pierdut în anul în care producătorul dobândește dreptul de a primi asistență. Se pot folosi indici pentru a calcula pierderea anuală a venitului unui fermier.

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02013R1305-20190301)

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Acest amendament urmărește să anticipeze trecerea la un prag de minimum 20 % de pierderi pentru a activa compensările în materie de gestionare a riscurilor. El decurge din modificările adoptate în cadrul Omnibus și este în conformitate cu propunerea Comisiei de la articolul 70 din Regulamentul privind planurile strategice.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>69</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 8 – paragraful 1 – punctul 5 a (nou)</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) nr. 1305/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolul 51 – alineatul 2 – paragraful 3 a (nou)</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) La articolul 51 alineatul (2), se adaugă următorul paragraf:

 

 „În cazul în care un stat membru decide să utilizeze posibilitatea menționată la articolul 1 alineatul (1) din Regulamentul (UE) .../... [Regulamentul de tranziție], statul membru respectiv poate decide să crească limita de 4 % menționată la prezentul paragraf până la 6 % pe durata perioadei de tranziție menționate la articolul -1 din regulamentul respectiv. Cuantumul unei astfel de creșteri se compensează cu un procent mai mic din asistența tehnică pentru perioada 2022-2027 sau, în cazul în care se aplică articolul -1 alineatul (2) din regulamentul respectiv, pentru perioada 2023-2027.”

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Natura modificărilor propuse în reforma PAC va necesita o planificare semnificativă și angajamente importante din partea sectorului agricol și a administrațiilor naționale în punerea în aplicare și realizarea obiectivelor și ambițiilor. Permisiunea acordată statelor membre să utilizeze un procent mai mare din fondurile alocate asistenței tehnice în perioada de tranziție le-ar ajuta să dezvolte în mod corespunzător instrumentele și măsurile necesare pentru a îndeplini obiectivele stabilite. Nivelul mai ridicat de asistență tehnică ar trebui să fie compensat după perioada de tranziție și, prin urmare, nu ar trebui să fie impus fermierilor.

</Amend>

 <Amend>Amendamentul  <NumAm>70</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 8 – paragraful 1 – punctul 6 – litera a</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) nr. 1305/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolul 58 – alineatul 1 – paragraful 2</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fără a se aduce atingere alineatelor (5), (6) și (7), cuantumul total al sprijinului pentru dezvoltare rurală acordat de Uniune în temeiul prezentului regulament pentru perioada 1 ianuarie 2021-31 decembrie 2021 este de maximum 11 258 707 816 EUR, în prețuri curente, în conformitate cu cadrul financiar multianual pentru perioada 2021-2027.

Fără a se aduce atingere alineatelor (5), (6) și (7), cuantumul total al sprijinului pentru dezvoltare rurală acordat de Uniune în temeiul prezentului regulament pentru perioada de tranziție astfel cum se menționează în articolul -1 din Regulamentul (UE) .../... [Regulamentul de tranziție], este de maximum X* EUR, în prețuri curente, în conformitate cu cadrul financiar multianual pentru perioada 2021-2027.

 

__________________

 

*În Rezoluția sa din 14 noiembrie 2018 referitoare la cadrul financiar multianual 2021-2027 – Poziția Parlamentului în vederea încheierii unui acord (P8_TA(2018)0449), Parlamentul European a adoptat o poziție în favoarea menținerii finanțării PAC pentru UE-27 la nivelul bugetului pentru perioada 2014-2020 în termeni reali, incluzând, totodată, în buget cuantumul inițial al rezervei agricole, și anume 383 255 de milioane EUR la prețurile din 2018 (431 946 de milioane EUR în prețuri curente). Prin urmare, cifrele care figurează în prezentul regulament ar trebui să fie calculate pe baza cifrelor convenite pentru CFM 2021-2027 sau, dacă acest CFM nu este adoptat în timp util, pe baza plafoanelor și a dispozițiilor din 2020 extinse, în conformitate cu articolul 312 alineatul (4) din TFUE.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>71</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 8 – paragraful 1 – punctul 9 a (nou)</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) nr. 1305/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolul 82 a (nou)</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a) La sfârșitul titlului VIII se introduce următorul articol:

 

„Articolul 82a

 

Măsuri fiscale naționale

 

Pentru a limita efectele variabilității veniturilor, articolele 107, 108 și 109 din TFUE nu se aplică măsurilor fiscale naționale prin care statele membre decid să se abată de la normele fiscale generale permițând ca baza de impozitare aplicată fermierilor să fie calculată pe baza unei perioade multianuale, inclusiv reportând o parte a bazei fiscale sau permițând excluderea sumelor plasate într-un cont dedicat de economii agricole.”

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02013R1305-20190301)

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Acest amendament urmărește să anticipeze aplicarea unei noi măsuri de reglementare propuse în cadrul Regulamentului COM (2018)0392 privind planurile strategice PAC la articolul 133 și adoptat de Comisia pentru agricultură în aprilie 2019. Acesta este destinat să permită agricultorilor să instituie sisteme de economii preventive, fără a intra sub incidența sistemului de ajutor de stat.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>72</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 9 – paragraful 1 – punctul -1 (nou)</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) nr. 1306/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolul 25</Article2>

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-1) Articolul 25 se înlocuiește cu următorul text:

Articolul 25

Articolul 25

Rezerva pentru situațiile de criză din sectorul agricol

Rezerva pentru situațiile de criză din sectorul agricol

Se stabilește o rezervă menită să ofere sprijin suplimentar sectorului agricol în cazul unor crize majore care afectează producția sau distribuția agricolă („rezerva pentru situațiile de criză din sectorul agricol”) prin aplicarea, la începutul fiecărui an, a unei reduceri la plățile directe cu ajutorul mecanismului de disciplină financiară menționat la articolul 26.

Se stabilește o rezervă menită să ofere sprijin suplimentar sectorului agricol în cazul unor crize majore care afectează producția sau distribuția agricolă („rezerva pentru situațiile de criză din sectorul agricol”), la începutul fiecărui an, în cadrul FEGA.

Cuantumul total al rezervei este de 2.800 milioane EUR, cu tranșe anuale egale de 400 de milioane EUR (la prețurile din 2011) pentru perioada 2014 - 2020, și este inclus în rubrica 2 din cadrul financiar multianual astfel cum a fost stabilit în anexa la Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013.

Cuantumul total al rezervei este de 2 800 milioane EUR, cu tranșe anuale egale de 400 de milioane EUR (la prețurile din 2011) pentru perioada 2014 - 2020, și este inclus în rubrica 2 din cadrul financiar multianual astfel cum a fost stabilit în anexa la Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013.

 

Pentru 2021, cuantumul rezervei este de 400 milioane EUR (la prețurile din 2011) și este inclus, în plus față de bugetele FEGA și FEADR, la rubrica 3 din cadrul financiar multianual, astfel cum este prevăzut în anexa la Regulamentul (UE) .../... al Consiliului * [CFM].

 

La începutul anilor care urmează după 2021, cuantumul rezervei este cel puțin egal cu cuantumul inițial alocat în 2021 și este ajustat de procedura bugetară anuală sau în cursul anului, dacă este cazul, în funcție de evoluția crizelor de piață sau perspectivele din anul în curs sau din cel următor și ținând seama de veniturile disponibile atribuite FEGA sau de marjele disponibile în cadrul sub-plafonului FEGA.

 

Dacă respectivele credite disponibile nu sunt suficiente, se poate recurge la disciplina financiară ca soluție de ultimă instanță pentru finanțarea rezervei până la suma corespunzătoare anului 2021 menționată la al treilea paragraf din prezentul articol.

 

„Prin derogare de la articolul 12 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului*, creditele din rezervă care nu au fost angajate se reportează fără limită în timp pentru a finanța rezerva în următoarele exerciții financiare.”

 

__________________

 

*Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1306&from=FR)

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

În conformitate cu poziția Parlamentului European privind cadrul financiar multianual, scopul amendamentului este de a introduce la articolul privind rezerva pentru situații de criză o prevedere potrivit căreia capitalul inițial al unei astfel de rezerve pentru perioada 2021-2027 ar trebui să fie suplimentar față de bugetul PAC și ar trebui inclus în rezervă la începutul perioadei de programare. De asemenea, pentru a nu pierde aceste sume la sfârșitul primului an, ar trebui anticipată reforma modului de funcționare a rezervei, pentru a permite reportarea fondurilor neangajate din 2021 în exercițiile următoare.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>73</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 9 – paragraful 1 – punctul 1</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) nr. 1306/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolul 25 – alineatul 3</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) La articolul 25 se adaugă al treilea paragraf, după cum urmează:

eliminat

„Pentru 2021, cuantumul rezervei este de 400 de milioane EUR (la prețurile din 2011) și este inclus la rubrica 3 din cadrul financiar multianual, astfel cum este prevăzut în anexa la Regulamentul (UE) [xxxx/xxxx] al Consiliului*[CFM].”

 

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>74</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 9 – paragraful 1 – punctul 3</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) nr. 1306/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolul 35 – alineatul 5</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5. În cazul programelor pentru care statele membre decid să prelungească perioada 2014-2020 în conformitate cu articolul 1 alineatul (1) din Regulamentul (UE) [XXXX/XXXX] [prezentul regulament], nu se acordă nicio prefinanțare pentru alocarea aferentă anului 2021.

5. În cazul programelor pentru care statele membre decid să prelungească perioada 2014-2020 în conformitate cu articolul 1 alineatul (1) din Regulamentul (UE) [XXXX/XXXX] [prezentul regulament], nu se acordă nicio prefinanțare pentru alocările din perioada de tranziție menționată la articolul -1 din Regulamentul (UE) .../... [Regulamentul de tranziție].

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>75</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 10 – paragraful 1 – punctul 1</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) nr. 1307/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolul 11 – paragraful 6 – subparagraful 4</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru anul 2021, statele membre notifică Comisiei deciziile luate în conformitate cu prezentul articol, precum și orice produs estimat al reducerilor, până la 1 august 2020.

Pentru fiecare an din perioada de tranziție menționată la articolul -1 din Regulamentul (UE) .../2020 al Parlamentului European și al Consiliului [Regulamentul de tranziție], statele membre notifică Comisiei deciziile luate în conformitate cu prezentul articol, precum și orice produs estimat al reducerilor, până la data de 1 august a anului precedent.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>76</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 10 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) nr. 1307/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolul 14 – paragraful 1 – subparagraful 7</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Până la 1 august 2020, statele membre pot decide să pună la dispoziție, ca sprijin suplimentar finanțat din FEADR în exercițiul financiar 2022, maximum 15 % din plafoanele lor naționale anuale pentru anul calendaristic 2021 stabilite în anexa II la prezentul regulament. Ca urmare, cuantumul corespunzător nu mai este disponibil pentru acordarea de plăți directe. Această decizie este notificată Comisiei până la 1 august 2020 și stabilește procentajul ales.

Până la 31 decembrie 2020, statele membre pot decide să pună la dispoziție, ca sprijin suplimentar finanțat din FEADR în exercițiul financiar 2022, maximum 15 % din plafoanele lor naționale anuale pentru anul calendaristic 2021 stabilite în anexa II la prezentul regulament. Ca urmare, cuantumul corespunzător nu mai este disponibil pentru acordarea de plăți directe. Această decizie este notificată Comisiei până la 31 decembrie 2020 și stabilește procentajul ales.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>77</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 10 – paragraful 1 – punctul 2 – litera aa (nouă)</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) nr. 1307/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 7 a (nou)</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) la alineatul (1) se adaugă următorul paragraf:

 

„În cazul în care se aplică articolul -1 alineatul (2) din Regulamentul (UE) .../... [Regulamentul de tranziție], statele membre pot decide, până la 31 decembrie 2020, să pună la dispoziție, ca sprijin suplimentar finanțat din FEADR în exercițiul financiar 2023, maximum 15 % din plafoanele lor naționale anuale pentru anul calendaristic 2022 stabilite în anexa II la prezentul regulament. Ca urmare, cuantumul corespunzător nu mai este disponibil pentru acordarea de plăți directe. Această decizie este notificată Comisiei până la 31 decembrie 2020 și stabilește procentajul ales.”

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>78</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 10 – paragraful 1 – punctul 2 – litera b</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) nr. 1307/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolul 14 – paragraful 2 – subparagraful 7</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Până la 1 august 2020, statele membre care nu iau decizia menționată la alineatul (1) pentru exercițiul financiar 2022 pot decide să pună la dispoziție, ca plăți directe, maximum 15 % sau, în cazul Bulgariei, Estoniei, Spaniei, Letoniei, Lituaniei, Poloniei, Portugaliei, României, Slovaciei, Finlandei și Suediei, maximum 25 % din cuantumul alocat sprijinului finanțat din FEADR în exercițiul financiar 2022 prin acte legislative ale Uniunii adoptate după adoptarea Regulamentului (UE) [xxxx/xxxx] al Consiliului* [CFM]. Ca urmare, cuantumul corespunzător nu mai este disponibil pentru sprijin finanțat din FEADR. Această decizie este notificată Comisiei până la 1 august 2020 și stabilește procentajul ales.

„Până la 31 decembrie 2020, statele membre care nu iau decizia menționată la alineatul (1) pentru exercițiul financiar 2022 pot decide să pună la dispoziție, ca plăți directe, maximum 15 % sau, în cazul Bulgariei, Estoniei, Spaniei, Letoniei, Lituaniei, Poloniei, Portugaliei, României, Slovaciei, Finlandei și Suediei, maximum 25 % din cuantumul alocat sprijinului finanțat din FEADR în exercițiul financiar 2022 prin acte legislative ale Uniunii adoptate după adoptarea Regulamentului (UE) [xxxx/xxxx] al Consiliului* [CFM]. Ca urmare, cuantumul corespunzător nu mai este disponibil pentru sprijin finanțat din FEADR. Această decizie este notificată Comisiei până la 31 decembrie 2020 și stabilește procentajul ales.

_______________

_______________

* Regulamentul (UE) [...] al Consiliului din [...] [de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-2027] (JO …).”

* Regulamentul (UE) [...] al Consiliului din [...] [de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-2027] (JO …).”

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>79</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 10 – paragraful 1 – punctul 2 – litera ba (nouă)</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) nr. 1307/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 7 a (nou)</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) La alineatul (2) se adaugă următorul paragraf:

 

„În cazul în care se aplică articolul -1 alineatul (2) din Regulamentul (UE) .../... [Regulamentul de tranziție], statele membre care nu iau decizia menționată la alineatul (1) din prezentul articol pentru exercițiul financiar 2023 pot decide, până la 31 decembrie 2020, să pună la dispoziție, ca plăți directe, maximum 15 % sau, în cazul Bulgariei, Estoniei, Spaniei, Letoniei, Lituaniei, Poloniei, Portugaliei, României, Slovaciei, Finlandei și Suediei, maximum 25 % din cuantumul alocat sprijinului finanțat din FEADR în exercițiul financiar 2023 prin acte legislative ale Uniunii adoptate după adoptarea Regulamentului (UE) .../... al Consiliului [CFM]. Ca urmare, cuantumul corespunzător nu mai este disponibil pentru sprijin finanțat din FEADR. Această decizie este notificată Comisiei până la 31 decembrie 2020 și stabilește procentajul ales.”

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>80</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 10 – paragraful 1 – punctul 3</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) nr. 1307/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolul 15 a – titlu</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Notificări pentru anul calendaristic 2021

Notificări pentru anii calendaristici din perioada de tranziție

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>81</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 10 – paragraful 1 – punctul 3</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) nr. 1307/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolul 15 a – paragraful 1 </Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru anul calendaristic 2021, statele membre notifică până la 1 august 2020 procentele din plafonul național anual menționate la articolul 22 alineatul (2), la articolul 42 alineatul (1), la articolul 49 alineatul (1), la articolul 51 alineatul (1) și la articolul 53 alineatul (6).

Pentru fiecare an calendaristic din perioada de tranziție, statele membre notifică până la data de 1 august a anului precedent procentele din plafonul național anual menționate la articolul 22 alineatul (2), la articolul 42 alineatul (1), la articolul 49 alineatul (1), la articolul 51 alineatul (1) și la articolul 53 alineatul (6).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>82</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 10 – paragraful 1 – punctul 4</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) nr. 1307/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolul 22 – paragraful 5 – subparagraful 2</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru anul calendaristic 2021, dacă plafonul stabilit pentru un stat membru în conformitate cu alineatul (1) este diferit de cel din anul precedent ca urmare a modificării cuantumului stabilit în anexa II sau ca urmare a unei decizii luate de statul membru respectiv în conformitate cu alineatul (3) din prezentul articol, cu articolul 14 alineatul (1) sau (2), cu articolul 42 alineatul (1), cu articolul 49 alineatul (1), cu articolul 51 alineatul (1) sau cu articolul 53, statul membru respectiv reduce sau majorează în mod liniar valoarea tuturor drepturilor la plată și/sau reduce sau majorează rezerva națională sau rezervele regionale pentru a asigura respectarea alineatului (4) din prezentul articol.

Pentru fiecare an calendaristic din perioada de tranziție, dacă plafonul stabilit pentru un stat membru în conformitate cu alineatul (1) este diferit de cel din anul precedent ca urmare a modificării cuantumului stabilit în anexa II sau ca urmare a unei decizii luate de statul membru respectiv în conformitate cu alineatul (3) din prezentul articol, cu articolul 14 alineatul (1) sau (2), cu articolul 42 alineatul (1), cu articolul 49 alineatul (1), cu articolul 51 alineatul (1) sau cu articolul 53, statul membru respectiv reduce sau majorează în mod liniar valoarea tuturor drepturilor la plată și/sau reduce sau majorează rezerva națională sau rezervele regionale pentru a asigura respectarea alineatului (4) din prezentul articol.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>83</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 10 – paragraful 1 – punctul 5</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) nr. 1307/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolul 23 – paragraful 6 – subparagraful 4</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru anul calendaristic 2021, statele membre care aplică alineatul (1) primul paragraf îi notifică Comisiei, până la 1 august 2020, deciziile menționate la alineatele (2) și (3).

Pentru fiecare an calendaristic din perioada de tranziție, statele membre care aplică alineatul (1) primul paragraf îi notifică Comisiei, până la data de 1 august a anului precedent, deciziile menționate la alineatele (2) și (3).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>84</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 10 – paragraful 1 – punctul 6</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) nr. 1307/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolul 25 – alineatul 11 – paragraful 1 – partea introductivă</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

După aplicarea ajustării menționate la articolul 22 alineatul (5), statele membre care au făcut uz de derogarea prevăzută la alineatul (4) din prezentul articol pot decide ca valoarea unitară a drepturilor la plată deținute de fermieri la 31 decembrie 2019 care au o valoare mai mică decât valoarea unitară națională sau regională pentru anul 2020, calculată în conformitate cu al doilea paragraf de la prezentul alineat, să fie majorată până la valoarea unitară națională sau regională din anul 2020. Această majorare se calculează în următoarele condiții:

După aplicarea ajustării menționate la articolul 22 alineatul (5), statele membre care au făcut uz de derogarea prevăzută la alineatul (4) din prezentul articol se asigură că valoarea unitară a drepturilor la plată deținute de fermieri la 31 decembrie 2019 și, în cazul în care se aplică articolul -1 alineatul (2) din Regulamentul (UE) .../... [Regulamentul de tranziție], la 31 decembrie 2020, care au o valoare mai mică decât valoarea unitară națională sau regională pentru anul următor din perioada de tranziție, calculată în conformitate cu al doilea paragraf de la prezentul alineat, să fie majorată până la valoarea unitară națională sau regională din anul corespunzător. Această majorare se calculează în următoarele condiții:

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>85</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 10 – paragraful 1 – punctul 6</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) nr. 1307/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolul 25 – alineatul 11 – paragraful 1 – litera b</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) pentru a finanța majorarea, se reduc integral sau parțial drepturile la plată în proprietate sau în arendă deținute de fermieri la 31 decembrie 2019 care au o valoare unitară mai mare decât valoarea unitară națională sau regională din anul 2020, calculată în conformitate cu al doilea paragraf. Această reducere se aplică diferenței dintre valoarea drepturilor respective și valoarea unitară națională sau regională din anul 2020. Aplicarea acestei reduceri se bazează pe criterii obiective și nediscriminatorii, care pot include stabilirea unei reduceri maxime.

(b) pentru a finanța majorarea, se reduc integral sau parțial drepturile la plată în proprietate sau în arendă deținute de fermieri la 31 decembrie 2019 și, în cazul în care se aplică articolul -1 alineatul (2) din Regulamentul (UE) .../... [Regulamentul de tranziție], la 31 decembrie 2020 care au o valoare unitară mai mare decât valoarea unitară națională sau regională din anul următor al perioadei de tranziție, calculată în conformitate cu al doilea paragraf. Această reducere se aplică diferenței dintre valoarea drepturilor respective și valoarea unitară națională sau regională din anul corespunzător. Aplicarea acestei reduceri se bazează pe criterii obiective și nediscriminatorii, care pot include stabilirea unei reduceri maxime.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>86</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 10 – paragraful 1 – punctul 6</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) nr. 1307/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolul 25 – alineatul 11 – paragraful 2</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Valoarea unitară națională sau regională pentru anul 2020 menționată la primul paragraf se calculează împărțind plafonul național sau regional pentru schema de plată de bază stabilit pentru anul 2020 în conformitate cu articolul 22 alineatul (1) sau cu articolul 23 alineatul (2), excluzând cuantumul rezervei sau rezervelor naționale sau regionale, la numărul drepturilor la plată în proprietate sau în arendă deținute de fermieri la 31 decembrie 2019.

Valoarea unitară națională sau regională, pentru anii din perioada de tranziție, menționată la primul paragraf se calculează împărțind plafonul național sau regional pentru schema de plată de bază stabilit pentru anul în cauză în conformitate cu articolul 22 alineatul (1) sau cu articolul 23 alineatul (2), excluzând cuantumul rezervei sau rezervelor naționale sau regionale, la numărul drepturilor la plată în proprietate sau în arendă deținute de fermieri la data de 31 decembrie a anului precedent.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>87</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 10 – paragraful 1 – punctul 6</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) nr. 1307/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolul 25 – alineatul 11 – paragraful 3</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prin derogare de la primul paragraf, statele membre care au făcut uz de derogarea prevăzută la alineatul (4) pot decide să mențină valoarea drepturilor la plată calculată în conformitate cu alineatul respectiv, sub rezerva ajustării menționate la articolul 22 alineatul (5).

eliminat

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>88</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 10 – paragraful 1 – punctul 7</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) nr. 1307/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolul 25 – alineatul 12</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

12. Pentru anul calendaristic 2021, statele membre pot decide să aplice în continuare convergența internă, prin aplicarea alineatului (11) la respectivul an.

12. Pentru toată perioada aplicării prezentului regulament, statele membre aplică în continuare convergența internă, prin aplicarea alineatului (11) la respectivul an.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>89</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 10 – paragraful 1 – punctul 8</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) nr. 1307/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolul 29 – alineatul 2 a (nou)</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În cazul în care se aplică articolul -1 alineatul (2) din Regulamentul (UE) .../... [Regulamentul de tranziție], statele membre notifică, până la 1 august 2021, orice decizie pentru anul calendaristic 2022 menționată la articolul 25 alineatul (12) din prezentul regulament.

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02013R1307-20200201)

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>90</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 10 – paragraful 1 – punctul 9</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) nr. 1307/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolul 30 – alineatul 8 – paragraful 4</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru alocările din rezervă în 2021, cuantumul rezervei care trebuie exclus în conformitate cu al doilea paragraf se ajustează în conformitate cu articolul 22 alineatul (5) al doilea paragraf. Pentru alocările din rezervă în 2021, al treilea paragraf de la prezentul alineat nu se aplică.

Pentru alocările din rezervă în 2021 și, în cazul în care se aplică articolul -1 alineatul (2) din Regulamentul (UE) .../... [Regulamentul de tranziție], pentru alocările din rezervă în 2022, cuantumul rezervei care trebuie exclus în conformitate cu al doilea paragraf se ajustează în conformitate cu articolul 22 alineatul (5) al doilea paragraf. Pentru alocările din rezervă în 2021 și, în cazul în care se aplică articolul -1 alineatul (2) din Regulamentul (UE) .../... [Regulamentul de tranziție], pentru alocările din rezervă în 2022, al treilea paragraf de la prezentul alineat nu se aplică.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>91</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 10 – paragraful 1 – punctul 10 a (nou)</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) nr. 1307/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolul 37 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a) La articolul 37 alineatul (1), se adaugă următorul paragraf:

 

„Statele membre care acordă ajutoare naționale tranzitorii în 2020 pot continua să le acorde până la sfârșitul perioadei de tranziție menționate la articolul -1 din Regulamentul (UE) .../... [regulamentul de tranziție].”

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02013R1307-20200201)

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>92</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 10 – paragraful 1 – punctul 10 b (nou)</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) nr. 1307/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolul 37 – alineatul 4 – liniuțele 6 a și 6 b (nou)</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10b) La articolul 37 alineatul (4) se adaugă următoarele liniuțe:

 

„- 50 % în 2021,

 

- în cazul în care se aplică articolul -1 alineatul (2) din Regulamentul (UE) .../... [Regulamentul de tranziție], 50% în 2022.”

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02013R1307-20200201)

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>93</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 10 – paragraful 1 – punctul 13</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) nr. 1307/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolul 58 – alineatul 3 – paragraful 2 – liniuța 1</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 Bulgaria: 624,11 EUR,

 Bulgaria: X* EUR

 

__________________

 

*În Rezoluția sa din 14 noiembrie 2018 referitoare la cadrul financiar multianual 2021-2027 – Poziția Parlamentului în vederea încheierii unui acord (P8_TA(2018)0449), Parlamentul European a adoptat o poziție în favoarea menținerii finanțării PAC pentru UE-27 la nivelul bugetului pentru perioada 2014-2020 în termeni reali, incluzând, totodată, în buget cuantumul inițial al rezervei agricole, și anume 383 255 de milioane EUR la prețurile din 2018 (431 946 de milioane EUR în prețuri curente). Prin urmare, cifrele care figurează în prezentul regulament ar trebui să fie calculate pe baza cifrelor convenite pentru CFM 2021-2027 sau, dacă acest CFM nu este adoptat în timp util, pe baza plafoanelor și a dispozițiilor din 2020 extinse, în conformitate cu articolul 312 alineatul (4) din TFUE.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>94</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 10 – paragraful 1 – punctul 13</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) nr. 1307/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolul 58 – alineatul 3 – paragraful 2 – liniuța 2</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 Grecia: 225,04 EUR,

 Grecia: X* EUR

 

__________________

 

*În Rezoluția sa din 14 noiembrie 2018 referitoare la cadrul financiar multianual 2021-2027 – Poziția Parlamentului în vederea încheierii unui acord (P8_TA(2018)0449), Parlamentul European a adoptat o poziție în favoarea menținerii finanțării PAC pentru UE-27 la nivelul bugetului pentru perioada 2014-2020 în termeni reali, incluzând, totodată, în buget cuantumul inițial al rezervei agricole, și anume 383 255 de milioane EUR la prețurile din 2018 (431 946 de milioane EUR în prețuri curente). Prin urmare, cifrele care figurează în prezentul regulament ar trebui să fie calculate pe baza cifrelor convenite pentru CFM 2021-2027 sau, dacă acest CFM nu este adoptat în timp util, pe baza plafoanelor și a dispozițiilor din 2020 extinse, în conformitate cu articolul 312 alineatul (4) din TFUE.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>95</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 10 – paragraful 1 – punctul 13</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) nr. 1307/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolul 58 – alineatul 3 – paragraful 2 – liniuța 3</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 Spania: 348,03 EUR,

 Spania: X* EUR,

 

__________________

 

*În Rezoluția sa din 14 noiembrie 2018 referitoare la cadrul financiar multianual 2021-2027 – Poziția Parlamentului în vederea încheierii unui acord (P8_TA(2018)0449), Parlamentul European a adoptat o poziție în favoarea menținerii finanțării PAC pentru UE-27 la nivelul bugetului pentru perioada 2014-2020 în termeni reali, incluzând, totodată, în buget cuantumul inițial al rezervei agricole, și anume 383 255 de milioane EUR la prețurile din 2018 (431 946 de milioane EUR în prețuri curente). Prin urmare, cifrele care figurează în prezentul regulament ar trebui să fie calculate pe baza cifrelor convenite pentru CFM 2021-2027 sau, dacă acest CFM nu este adoptat în timp util, pe baza plafoanelor și a dispozițiilor din 2020 extinse, în conformitate cu articolul 312 alineatul (4) din TFUE.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>96</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 10 – paragraful 1 – punctul 13</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) nr. 1307/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolul 58 – alineatul 3 – paragraful 2 – liniuța 4</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 Portugalia: 219,09 EUR.;

 Portugalia: X* EUR;

 

__________________

 

*În Rezoluția sa din 14 noiembrie 2018 referitoare la cadrul financiar multianual 2021-2027 – Poziția Parlamentului în vederea încheierii unui acord (P8_TA(2018)0449), Parlamentul European a adoptat o poziție în favoarea menținerii finanțării PAC pentru UE-27 la nivelul bugetului pentru perioada 2014-2020 în termeni reali, incluzând, totodată, în buget cuantumul inițial al rezervei agricole, și anume 383 255 de milioane EUR la prețurile din 2018 (431 946 de milioane EUR în prețuri curente). Prin urmare, cifrele care figurează în prezentul regulament ar trebui să fie calculate pe baza cifrelor convenite pentru CFM 2021-2027 sau, dacă acest CFM nu este adoptat în timp util, pe baza plafoanelor și a dispozițiilor din 2020 extinse, în conformitate cu articolul 312 alineatul (4) din TFUE.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>97</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 10 – paragraful 1 – punctul 13</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) nr. 1307/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolul 58 – alineatul 3 – paragraful 2 a (nou)</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În cazul în care se aplică articolul -1 alineatul (2) din Regulamentul (UE) .../... [Regulamentul de tranziție], cuantumul plății specifice culturii pe hectar de suprafață eligibilă se calculează pentru 2022 prin înmulțirea nivelurilor de productivitate prevăzute la alineatul (2) cu următoarele cuantumuri de referință:

 

– Bulgaria: X* EUR,

 

– Grecia: X* EUR,

 

– Spania: X* EUR,

 

– Portugalia: X*a EUR.

 

__________________

 

*În Rezoluția sa din 14 noiembrie 2018 referitoare la cadrul financiar multianual 2021-2027 – Poziția Parlamentului în vederea încheierii unui acord (P8_TA(2018)0449), Parlamentul European a adoptat o poziție în favoarea menținerii finanțării PAC pentru UE-27 la nivelul bugetului pentru perioada 2014-2020 în termeni reali, incluzând, totodată, în buget cuantumul inițial al rezervei agricole, și anume 383 255 de milioane EUR la prețurile din 2018 (431 946 de milioane EUR în prețuri curente). Prin urmare, cifrele care figurează în prezentul regulament ar trebui să fie calculate pe baza cifrelor convenite pentru CFM 2021-2027 sau, dacă acest CFM nu este adoptat în timp util, pe baza plafoanelor și a dispozițiilor din 2020 extinse, în conformitate cu articolul 312 alineatul (4) din TFUE.

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02013R1307-20200201)

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>98</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 11 – paragraful 1 – punctul 1</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) nr. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolul 29 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera a</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) 10 666 000 EUR pentru Grecia;

(a) X* EUR pentru Grecia;

 

__________________

 

*În Rezoluția sa din 14 noiembrie 2018 referitoare la cadrul financiar multianual 2021-2027 – Poziția Parlamentului în vederea încheierii unui acord (P8_TA(2018)0449), Parlamentul European a adoptat o poziție în favoarea menținerii finanțării PAC pentru UE-27 la nivelul bugetului pentru perioada 2014-2020 în termeni reali, incluzând, totodată, în buget cuantumul inițial al rezervei agricole, și anume 383 255 de milioane EUR la prețurile din 2018 (431 946 de milioane EUR în prețuri curente). Prin urmare, cifrele care figurează în prezentul regulament ar trebui să fie calculate pe baza cifrelor convenite pentru CFM 2021-2027 sau, dacă acest CFM nu este adoptat în timp util, pe baza plafoanelor și a dispozițiilor din 2020 extinse, în conformitate cu articolul 312 alineatul (4) din TFUE.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>99</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 11 – paragraful 1 – punctul 1</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) nr. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolul 29 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera b</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) 554 000 EUR pentru Franța;

(b) X* EUR pentru Franța;

 

__________________

 

*În Rezoluția sa din 14 noiembrie 2018 referitoare la cadrul financiar multianual 2021-2027 – Poziția Parlamentului în vederea încheierii unui acord (P8_TA(2018)0449), Parlamentul European a adoptat o poziție în favoarea menținerii finanțării PAC pentru UE-27 la nivelul bugetului pentru perioada 2014-2020 în termeni reali, incluzând, totodată, în buget cuantumul inițial al rezervei agricole, și anume 383 255 de milioane EUR la prețurile din 2018 (431 946 de milioane EUR în prețuri curente). Prin urmare, cifrele care figurează în prezentul regulament ar trebui să fie calculate pe baza cifrelor convenite pentru CFM 2021-2027 sau, dacă acest CFM nu este adoptat în timp util, pe baza plafoanelor și a dispozițiilor din 2020 extinse, în conformitate cu articolul 312 alineatul (4) din TFUE.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>100</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 11 – paragraful 1 – punctul 1</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) nr. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolul 29 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera c</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) 34 590 000 EUR pentru Italia.;

(c) X* EUR pentru Italia;

 

__________________

 

*În Rezoluția sa din 14 noiembrie 2018 referitoare la cadrul financiar multianual 2021-2027 – Poziția Parlamentului în vederea încheierii unui acord (P8_TA(2018)0449), Parlamentul European a adoptat o poziție în favoarea menținerii finanțării PAC pentru UE-27 la nivelul bugetului pentru perioada 2014-2020 în termeni reali, incluzând, totodată, în buget cuantumul inițial al rezervei agricole, și anume 383 255 de milioane EUR la prețurile din 2018 (431 946 de milioane EUR în prețuri curente). Prin urmare, cifrele care figurează în prezentul regulament ar trebui să fie calculate pe baza cifrelor convenite pentru CFM 2021-2027 sau, dacă acest CFM nu este adoptat în timp util, pe baza plafoanelor și a dispozițiilor din 2020 extinse, în conformitate cu articolul 312 alineatul (4) din TFUE.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>101</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 11 – paragraful 1 – punctul 1</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) nr. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolul 29 – alineatul 2 – paragraful 2 a (nou)</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În cazul în care se aplică articolul -1 alineatul (2) din Regulamentul (UE) .../... [Regulamentul de tranziție], pentru 2022, finanțarea de către Uniune a programelor de lucru menționate la alineatul (1) este:

 

(a) X* EUR pentru Grecia;

 

(b) X* EUR pentru Franța; și

 

(c) X* EUR pentru Italia.

 

__________________

 

*În Rezoluția sa din 14 noiembrie 2018 referitoare la cadrul financiar multianual 2021-2027 – Poziția Parlamentului în vederea încheierii unui acord (P8_TA(2018)0449), Parlamentul European a adoptat o poziție în favoarea menținerii finanțării PAC pentru UE-27 la nivelul bugetului pentru perioada 2014-2020 în termeni reali, incluzând, totodată, în buget cuantumul inițial al rezervei agricole, și anume 383 255 de milioane EUR la prețurile din 2018 (431 946 de milioane EUR în prețuri curente). Prin urmare, cifrele care figurează în prezentul regulament ar trebui să fie calculate pe baza cifrelor convenite pentru CFM 2021-2027 sau, dacă acest CFM nu este adoptat în timp util, pe baza plafoanelor și a dispozițiilor din 2020 extinse, în conformitate cu articolul 312 alineatul (4) din TFUE.

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02013R1308-20190101)

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>102</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 11 – paragraful 1 – punctul 2</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) nr. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolul 58 – alineatul 2 – paragraful 2</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul Germaniei, finanțarea de către Uniune a ajutorului acordat organizațiilor de producători menționate la alineatul (1) se ridică, pentru 2021, la 2 188 000 EUR.

În cazul Germaniei, finanțarea de către Uniune a ajutorului acordat organizațiilor de producători menționate la alineatul (1) se ridică, pentru 2021, la X* EUR.

 

__________________

 

*În Rezoluția sa din 14 noiembrie 2018 referitoare la cadrul financiar multianual 2021-2027 – Poziția Parlamentului în vederea încheierii unui acord (P8_TA(2018)0449), Parlamentul European a adoptat o poziție în favoarea menținerii finanțării PAC pentru UE-27 la nivelul bugetului pentru perioada 2014-2020 în termeni reali, incluzând, totodată, în buget cuantumul inițial al rezervei agricole, și anume 383 255 de milioane EUR la prețurile din 2018 (431 946 de milioane EUR în prețuri curente). Prin urmare, cifrele care figurează în prezentul regulament ar trebui să fie calculate pe baza cifrelor convenite pentru CFM 2021-2027 sau, dacă acest CFM nu este adoptat în timp util, pe baza plafoanelor și a dispozițiilor din 2020 extinse, în conformitate cu articolul 312 alineatul (4) din TFUE.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>103</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 11 – paragraful 1 – punctul 2</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) nr. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolul 58 – alineatul 2 – paragraful 2 a (nou)</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În cazul în care se aplică articolul -1 alineatul (2) din Regulamentul (UE) .../... [Regulamentul de tranziție], în cazul Germaniei, finanțarea de către Uniune a ajutorului acordat organizațiilor de producători menționate la alineatul (1) se ridică, pentru 2022, la X* EUR.

 

__________________

 

*În Rezoluția sa din 14 noiembrie 2018 referitoare la cadrul financiar multianual 2021-2027 – Poziția Parlamentului în vederea încheierii unui acord (P8_TA(2018)0449), Parlamentul European a adoptat o poziție în favoarea menținerii finanțării PAC pentru UE-27 la nivelul bugetului pentru perioada 2014-2020 în termeni reali, incluzând, totodată, în buget cuantumul inițial al rezervei agricole, și anume 383 255 de milioane EUR la prețurile din 2018 (431 946 de milioane EUR în prețuri curente). Prin urmare, cifrele care figurează în prezentul regulament ar trebui să fie calculate pe baza cifrelor convenite pentru CFM 2021-2027 sau, dacă acest CFM nu este adoptat în timp util, pe baza plafoanelor și a dispozițiilor din 2020 extinse, în conformitate cu articolul 312 alineatul (4) din TFUE.

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02013R1308-20190101)

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>104</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 11 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) nr. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolul 68 – alineatul 1</Article2>

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(2a) La articolul 68, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

1. Drepturile de plantare acordate unor producători în conformitate cu articolul 85h, articolul 85i sau articolul 85k din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 anterior datei de 31 decembrie 2015, care nu au fost utilizate de acești producători și care încă sunt valabile la data respectivă, pot fi convertite în autorizații în conformitate cu prezentul capitol începând cu 1 ianuarie 2016.

"1. Drepturile de plantare acordate unor producători în conformitate cu articolul 85h, articolul 85i sau articolul 85k din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 anterior datei de 31 decembrie 2015, care nu au fost utilizate de acești producători și care încă sunt valabile la data respectivă, pot fi convertite în autorizații în conformitate cu prezentul capitol începând cu 1 ianuarie 2016. Această conversie are loc în urma unei cereri care trebuie prezentată de producătorii respectivi anterior datei de 31 decembrie 2015. Statele membre pot decide să permită producătorilor să prezinte astfel de cereri de conversie a drepturilor în autorizații până la data de 31 decembrie a ultimului an din perioada de tranziție menționată la articolul -1 din Regulamentul (UE) .../... [Regulamentul de tranziție].”

Această conversie are loc în urma unei cereri care trebuie prezentată de producătorii respectivi anterior datei de 31 decembrie 2015. Statele membre pot decide să permită producătorilor să prezinte astfel de cereri de conversie a drepturilor în autorizații până la 31 decembrie 2020.

 

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02013R1308-20190101)

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>105</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 11 – paragraful 1 – punctul 2 b (nou)</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) nr. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolul 68 – alineatul 2</Article2>

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(2b) La articolul 68, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

2. Autorizațiile acordate în conformitate cu alineatul (1) au aceeași perioadă de valabilitate ca drepturile de plantare menționate la alineatul (1). Dacă aceste autorizații nu sunt utilizate, acestea expiră cel târziu la 31 decembrie 2018 sau, dacă statele membre au luat decizia menționată la alineatul (1) al doilea paragraf, cel târziu la 31 decembrie 2023.

"2. Autorizațiile acordate în conformitate cu alineatul (1) au aceeași perioadă de valabilitate ca drepturile de plantare menționate la alineatul (1). Dacă aceste autorizații nu sunt utilizate, acestea expiră cel târziu la 31 decembrie 2018 sau, dacă statele membre au luat decizia menționată la alineatul (1) al doilea paragraf, cel târziu la data de 31 decembrie a celui de-al treilea an de la sfârșitul perioadei de tranziție menționate la articolul -1 din Regulamentul (UE) .../... [Regulamentul de tranziție].”

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02013R1308-20190101)

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>106</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 11 – paragraful 1 – punctul 2 c (nou)</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) nr. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolul 167 a (nou)</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2c) În titlul II capitolul III secțiunea 4 se adaugă următorul articol:

 

„Articolul 167a

 

Norme de comercializare pentru îmbunătățirea și stabilizarea funcționării pieței comune în sectorul uleiului de măsline

 

1. În vederea îmbunătățirii și a stabilizării funcționării pieței comune în sectorul uleiului de măsline, statele membre producătoare pot stabili norme de comercializare pentru a reglementa oferta. Aceste norme sunt proporționale cu obiectivul urmărit și:

 

(a) nu se referă la tranzacții ulterioare primei desfaceri pe piață a produsului în cauză;

 

(b) nu permit fixarea prețurilor, nici măcar cu titlu orientativ sau de recomandare;

 

(c) nu indisponibilizează un procent excesiv din recoltă, care în mod normal ar fi disponibil.

 

2. Normele menționate la alineatul (1) sunt aduse la cunoștința operatorilor prin publicarea lor integrală într-o publicație oficială a respectivului stat membru.

 

3. Statele membre informează Comisia cu privire la orice decizii luate în temeiul prezentului articol.”

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EN)

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Includerea unui nou articol cu scopul de a putea aplica un mecanism similar celui inclus la articolul 167 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 pentru sectorul vinicol în sectorul uleiului de măsline, ceea ce ar permite îndeplinirea nevoilor specifice ale sectorului prin îmbunătățirea competenței sale de autoreglare.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>107</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 11 – paragraful 1 – punctul 2 d (nou)</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) nr. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolul 211 – alineatul 2 a (nou)</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2d) La articolul 211 se adaugă următorul alineat:

 

„2a. Prin derogare de la alineatul (1), pentru a limita efectele variabilității veniturilor, încurajând fermierii să realizeze economii în anii buni pentru a face față anilor slabi, articolele 107, 108 și 109 din TFUE nu se aplică măsurilor fiscale naționale prin care statele membre decid să se abată de la normele fiscale generale, permițând ca baza de impozitare a veniturilor aplicată fermierilor să fie calculată pe baza unei perioade multianuale, inclusiv prin reportarea unei părți a bazei fiscale, prin suspendarea unei părți a acesteia sau prin aprobarea excluderii sumelor plasate într-un cont special de economii agricole.”

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EN)

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Pentru a-i ajuta pe fermieri să facă față variabilității veniturilor, statele membre își pot adapta măsurile fiscale naționale pentru a permite excluderea pe o perioadă multianuală sau doar temporar a sumelor plasate în conturile speciale de economii. Astfel de măsuri ar trebui să fie exceptate de la normele privind ajutoarele de stat.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>108</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 11 – paragraful 1 – punctul 2 e (nou)</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) nr. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolul 214 a – alineatul 1 a (nou)</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2e) La articolul 214a, după primul paragraf, se introduce următorul paragraf:

 

„Prin derogare de la primul paragraf și sub rezerva autorizării de către Comisie, Finlanda poate, în perioada de tranziție prevăzută la articolul -1 din Regulamentul (UE) .../... [Regulamentul de tranziție], să continue să acorde ajutoarele naționale pe care le-a acordat în 2020 producătorilor în temeiul prezentului articol. ”

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02013R1308-20190101)

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>109</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 11 – paragraful 1 – punctul 3 a (nou)</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) nr. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Anexa VIII – Partea I – Secțiunea D – punctul 7 a (nou)</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) În anexa VIII partea I secțiunea D, se adaugă următorul punct:

 

„7a. Fără a aduce atingere punctelor 1 și 3, în cazuri specifice și din motive bine întemeiate și dacă există caracteristici omogene de producție și de mediu, statele membre pot autoriza desfășurarea procedurilor menționate în secțiunile B și C într-o zonă vitivinicolă învecinată cu zona în care au fost recoltați strugurii proaspeți utilizați.”

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EN)

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>110</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 11 – paragraful 1 – punctul 3 b (nou)</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) nr. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Anexa VIII – Partea I – Secțiunea D – punctul 7 b (nou)</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3b) În anexa VIII partea I secțiunea D, se adaugă următorul punct:

 

„7b. În regiunile viticole afectate de zona învecinată cu cele două zone viticole și dacă există caracteristici omogene de producție și de mediu, statele membre pot, fără a aduce atingere punctelor 1 și 3, să autorizeze desfășurarea procedurilor menționate în secțiunile B și C într-o zonă vitivinicolă învecinată cu zona în care au fost recoltați strugurii proaspeți utilizați.”

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EN)

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>111</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 12 – paragraful -1 (nou)</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) nr. 228/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolul 22 a (nou)</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1) Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 22a

 

Acorduri interprofesionale

 

1. Prin derogare de la articolele 164 și 165 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, atunci când o organizație interprofesională recunoscută în temeiul articolului 157 din regulament, care își desfășoară activitatea într-o regiune periferică și este considerată reprezentativă pentru producția ori comercializarea sau procesarea unuia sau mai multor produse din regiunea respectiv[, statul membru în cauză poate conferi caracter obligatoriu, la cererea organizației respective, pentru o perioadă de un an reînnoibilă, acordurilor, deciziilor sau practicilor concertate convenite de organizația respectivă pentru alți operatori, individuali sau nu, care își desfășoară activitatea în regiunea ultraperiferică în cauză și care nu aparțin organizației respective.

 

2. În cazul în care normele unei organizații interprofesionale recunoscute sunt extinse în temeiul alineatului (1) și în cazul în care activitățile care intră sub incidența acestor norme prezintă un interes economic general pentru operatorii economici ale căror activități sunt legate de produsele destinate exclusiv pieței locale a acelei regiuni ultraperiferice, statul membru poate decide, după consultarea actorilor relevanți, că operatorii economici individuali sau grupurile de operatori care nu sunt membri ai organizației interprofesionale, dar care operează pe piața în cauză, au obligația să achite organizației valoarea integrală sau parțială a contribuțiilor financiare plătite de membrii acesteia, în măsura în care aceste contribuții sunt destinate să acopere costurile suportate direct ca rezultat al desfășurării activităților în cauză.

 

3. Statul membru informează Comisia cu privire la orice acord lărgit în temeiul prezentului articol.

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:02013R0228-20191214)

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>112</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 12 – paragraful 1</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) nr. 228/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolul 30 – alineatul 2</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Pentru fiecare exercițiu financiar, Uniunea finanțează măsurile prevăzute în capitolele III și IV până la o sumă anuală de:

eliminat

 pentru departamentele franceze de peste mări: 267 580 000 EUR;

 

 Azore și Madeira: 102 080 000 EUR;

 

 Insulele Canare: 257 970 000 EUR.

 

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>113</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 12 – paragraful 1</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) nr. 228/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolul 30 – alineatul 3 – paragraful 1 – liniuța 1</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 pentru departamentele franceze de peste mări: 25 900 000 EUR;

 pentru departamentele franceze de peste mări: 35 000 000 EUR,

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>114</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 12 – paragraful 1</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) nr. 228/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolul 30 – alineatul 3 – paragraful 1 – liniuța 2</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 Azore și Madeira: 20 400 000 EUR;

eliminat

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>115</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 12 – paragraful 1</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) nr. 228/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolul 30 – alineatul 3 – paragraful 1 – liniuța 3</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 Insulele Canare: 69 900 000 EUR.

eliminat

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>116</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 13</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) nr. 229/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolul 18 – alineatele 2 și 3</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 13

eliminat

Modificări aduse Regulamentului (UE) nr. 229/2013

 

La articolul 18 din Regulamentul (CEE) nr. 229/2013, alineatele (2) și (3) se înlocuiesc cu următorul text:

 

 

2. Uniunea finanțează măsurile prevăzute în capitolele III și IV până la o valoare maximă de 23 000 000 EUR.

 

3. Cuantumul alocat pentru finanțarea regimului specific de aprovizionare prevăzut în capitolul III nu poate depăși valoarea de 6 830 000 EUR.”.

 

 

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>117</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – paragraful 1 – punctul 2</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) nr. 1305/2013</DocAmend2>

<Article2>Anexa I – partea 2 – titlu</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Partea 2: Defalcarea sprijinului pentru dezvoltare rurală din partea Uniunii (2021)

Partea 2: Defalcarea sprijinului pentru dezvoltare rurală din partea Uniunii (anual pentru perioada de tranziție, astfel cum este prevăzută la articolul -1 din Regulamentul (UE) .../... [Regulamentul de tranziție])

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>118</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – paragraful 1 – punctul 2</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) nr. 1305/2013</DocAmend2>

<Article2>Anexa I – partea 2 – tabel</Article2>

<

 

Textul propus de Comisie

(prețuri curente în EUR)

 

2021

Belgia

67 178 046

Bulgaria

281 711 396

Cehia

258 773 203

Danemarca

75 812 623

Germania

989 924 996

Estonia

87 875 887

Irlanda

264 670 951

Grecia

509 591 606

Spania

1 001 202 880

Franța

1 209 259 199

Croația

281 341 503

Italia

1 270 310 371

Cipru

15 987 284

Letonia

117 307 269

Lituania

195 182 517

Luxemburg

12 290 956

Ungaria

416 202 472

Malta

12 207 322

Țările de Jos

73 151 195

Austria

480 467 031

Polonia

1 317 890 530

Portugalia

493 214 858

România

965 503 339

Slovenia

102 248 788

Slovacia

227 682 721

Finlanda

292 021 227

Suedia

211 550 876

Total UE

11 230 561 046

Asistență tehnică

28 146 770

Total

11 258 707 816

 

Amendamentul

(prețuri curente în EUR)

 

Perioada de tranziție, astfel cum este prevăzută la articolul -1 din Regulamentul (UE) .../... [Regulamentul de tranziție] (anual*)

Belgia

X

Bulgaria

X

Cehia

X

Danemarca

X

Germania

X

Estonia

X

Irlanda

X

Grecia

X

Spania

X

Franța

X

Croația

X

Italia

X

Cipru

X

Letonia

X

Lituania

X

Luxemburg

X

Ungaria

X

Malta

X

Țările de Jos

X

Austria

X

Polonia

X

Portugalia

X

România

X

Slovenia

X

Slovacia

X

Finlanda

X