SPRÁVA  o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú určité prechodné ustanovenia týkajúce sa podpory z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) v roku 2021 a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 229/2013 a (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o zdroje a ich distribúciu v roku 2021, a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a (EÚ) č. 1307/2013, pokiaľ ide o ich zdroje a uplatňovanie v roku 2021

11.5.2020 - (COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD)) - ***I

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Spravodajkyňa: Elsi Katainen


Postup : 2019/0254(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A9-0101/2020

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú určité prechodné ustanovenia týkajúce sa podpory z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) v roku 2021 a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 229/2013 a (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o zdroje a ich distribúciu v roku 2021, a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a (EÚ) č. 1307/2013, pokiaľ ide o ich zdroje a uplatňovanie v roku 2021

(COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

 so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2019)0581),

 so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 43 ods. 2 a článok 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C9-0162/2019),

 so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

 so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z...[1],

 zo zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z ..., [2],

 so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov z 26. februára 2020[3]

 so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na stanovisko Výboru pre regionálny rozvoj,

 so zreteľom na list Výboru pre rozpočet,

 so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A9-0101/2020),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh  1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) Komisia navrhla prepojiť SPP so zabezpečením výkonnosti („model vykonávania“). Únia má podľa nového právneho rámca stanoviť základné parametre politiky, akými sú ciele SPP a základné požiadavky, členské štáty pritom majú mať väčšiu zodpovednosť za spôsob, akým plnia ciele a dosahujú cieľové hodnoty. Podľa toho majú členské štáty zostaviť strategické plány SPP, ktoré má Komisia schváliť a členské štáty vykonávať.

(2) Komisia navrhla prepojiť SPP so zabezpečením výkonnosti („model vykonávania“). Únia má podľa nového právneho rámca stanoviť parametre politiky, akými sú ciele SPP a základné požiadavky. Silný rámec Únie je nevyhnutný na zabezpečenie toho, aby SPP zostala spoločnou politikou a aby sa zaručili rovnaké podmienky pre všetkých. Členské štáty budú mať takisto väčšiu zodpovednosť za spôsob, akým plnia ciele a dosahujú cieľové hodnoty. Podľa toho majú členské štáty na základe analýzy ex-ante a posúdenia potrieb zostaviť strategické plány SPP, ktoré má Komisia schváliť a členské štáty vykonávať.

Pozmeňujúci návrh  2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a) So zreteľom na budúcu reformu SPP a s prihliadnutím na nové ambície stanovené v oznámení Komisie z 11. decembra 2019 o európskej zelenej dohode (ďalej len „európska zelená dohoda“) by členské štáty mali naďalej podporovať platné agroenvironmentálne a klimatické opatrenia a akýkoľvek iný nástroj, ktorý môže poľnohospodárom pomôcť v ich úsilí o dosiahnutie ekologického prechodu.

Pozmeňujúci návrh  3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2b) Vo svojom uznesení zo 14. novembra 2018 o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu so zreteľom na dohodu1a Európsky parlament zaujal pozíciu v prospech zachovania financovania SPP pre EÚ-27 na úrovni rozpočtu na roky 2014 – 2020 v reálnom vyjadrení a zahrnutia počiatočnej sumy rezervy z poľnohospodárstva do rozpočtu, konkrétne 383 255 miliónov EUR v cenách roku 2018 (431 946 miliónov EUR v bežných cenách). Údaje uvedené v tomto nariadení by sa preto mali počítať na základe údajov dohodnutých pre VFR na roky 2021 – 2027, alebo ak sa uvedený VFR neprijme včas, na základe predĺžených stropov do roku 2020 a ustanovení v súlade s článkom 312 ods. 4 ZFEÚ.

 

__________________

 

1a P8_TA(2018)0449.

Pozmeňujúci návrh  4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3) Legislatívny postup sa neukončil včas na to, aby členské štáty a Komisia mohli pripraviť všetky prvky potrebné na uplatňovanie nového právneho rámca a strategických plánov SPP od 1. januára 2021, ako Komisia pôvodne navrhovala.

(3) Legislatívny postup sa neukončil včas na to, aby členské štáty a Komisia mohli pripraviť všetky prvky potrebné na uplatňovanie nového právneho rámca a strategických plánov SPP od 1. januára 2021, ako Komisia pôvodne navrhovala. Toto oneskorenie vytvára neistotu a riziká pre poľnohospodárov a celé odvetvie poľnohospodárstva. S cieľom zmierniť túto neistotu by sa v tomto nariadení malo stanoviť, aby sa naďalej uplatňovali súčasné pravidlá a neprerušované platby poľnohospodárom a iným prijímateľom, čím by sa počas prechodného obdobia do dátumu uplatňovania nového právneho rámca („prechodné obdobie“) zabezpečila predvídateľnosť a stabilita.

Pozmeňujúci návrh  5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a) Kontinuita a predvídateľnosť podpory pre poľnohospodárov prostredníctvom SPP sú nevyhnutné na stabilitu poľnohospodárskeho sektora a na zachovanie životaschopnosti vidieckych oblastí a regiónov a predstavujú príspevok k udržateľnosti životného prostredia.

Pozmeňujúci návrh  6

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4) Preto by Únia s cieľom zabezpečiť, aby sa poľnohospodárom a iným prijímateľom mohla poskytovať podpora z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európsky poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) aj v roku 2021, mala naďalej takúto podporu poskytovať počas jedného ďalšieho roka za podmienok stanovených v existujúcom právnom rámci, ktorý sa vzťahuje na obdobie 2014 až 2020. Existujúci právny rámec je stanovený konkrétne v nariadeniach Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/20137 (EÚ) č. 1305/20138, (EÚ) č. 1306/20139, (EÚ) č. 1307/201310, (EÚ) č. 1308/201311, (EÚ) č. 228/201312 a (EÚ) č. 229/2013. Navyše by sa s cieľom uľahčiť prechod z existujúcich režimov podpory na nový právny rámec, ktorý sa vzťahuje na obdobie od 1. januára 2022, mali stanoviť pravidlá na regulovanie toho, ako sa určité formy podpory poskytované na viacročnom základe začlenia do nového právneho rámca.

(4) Preto by Únia s cieľom zabezpečiť, aby sa poľnohospodárom a iným prijímateľom mohla poskytovať podpora z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) aj v roku 2021 a prípadne v roku 2022, mala naďalej takúto podporu poskytovať počas jedného roka alebo prípadne ďalších dvoch rokov za podmienok stanovených v existujúcom právnom rámci, ktorý sa vzťahuje na obdobie 2014 až 2020. Členské štáty by mali zabezpečiť nepretržité pokračovanie tejto podpory poľnohospodárom a iným prijímateľom počas prechodného obdobia. Existujúci právny rámec je stanovený konkrétne v nariadeniach Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/20137 (EÚ) č. 1305/20138, (EÚ) č. 1306/20139, (EÚ) č. 1307/201310, (EÚ) č. 1308/201311, (EÚ) č. 228/201312 a (EÚ) č. 229/2013. Navyše by sa s cieľom uľahčiť prechod z existujúcich režimov podpory na nový právny rámec, ktorý bol naplánovaný na obdobie od 1. januára 2022, mali stanoviť pravidlá na regulovanie toho, ako sa určité formy podpory poskytované na viacročnom základe začlenia do nového právneho rámca.

__________________

__________________

7 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320).

7 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320).

8 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 487).

8 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 487).

9 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549).

9 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549).

10 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 608).

10 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 608).

11 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671).

11 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671).

12 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013 z 13. marca 2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech najvzdialenejších regiónov Únie a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 247/2006 (Ú. v. EÚ L 78, 20.3.2013, s. 23).

12 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013 z 13. marca 2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech najvzdialenejších regiónov Únie a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 247/2006 (Ú. v. EÚ L 78, 20.3.2013, s. 23).

13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 229/2013 z 13. marca 2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech menších ostrovov v Egejskom mori a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1405/2006 (Ú. v. EÚ L 78, 20.3.2013, s. 41).

13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 229/2013 z 13. marca 2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech menších ostrovov v Egejskom mori a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1405/2006 (Ú. v. EÚ L 78, 20.3.2013, s. 41).

Pozmeňujúci návrh  7

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a) Toto nariadenie by malo členským štátom poskytnúť dostatok času na prípravu ich príslušných národných strategických plánov SPP, ako aj administratívnych štruktúr potrebných na úspešnú implementáciu nového právneho rámca. Nemalo by to odrádzať členské štáty od toho, aby včas predložili svoje národné strategické plány. Všetky strategické plány SPP by mali byť pripravené nadobudnúť účinnosť po skončení prechodného obdobia. Odvetviu poľnohospodárstva by sa tým poskytla veľmi potrebná stabilita a istota.

Pozmeňujúci návrh  8

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4b) V záujme dosiahnutia úspešnej modernizácie a zjednodušenia SPP a prispievania k európskej zelenej dohode a stratégii Z farmy na stôl by členské štáty a Komisia mali pri príprave strategických plánov SPP členských štátov intenzívne konzultovať s poľnohospodármi a všetkými príslušnými zúčastnenými stranami. S cieľom zabezpečiť príjemcom hladký prechod do nového programového obdobia by sa mali bezodkladne začať prípravné práce na vypracovaní strategických plánov SPP členských štátov.

Pozmeňujúci návrh  9

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5) Vzhľadom na to, že Únia by mala naďalej podporovať rozvoj vidieka v roku 2021, by členské štáty, ktoré preukážu riziko vyčerpania finančných prostriedkov a skutočnosť, že nie sú schopné prijať nové právne záväzky v súlade s nariadením (EÚ) č. 1305/2013, mali mať možnosť predĺžiť svoje programy rozvoja vidieka alebo niektoré svoje regionálne programy rozvoja vidieka podporované z EPFRV do 31. decembra 2021 a financovať tieto predĺžené programy zo zodpovedajúcich rozpočtových prostriedkov pridelených na rok 2021. Zámerom v predĺžených programoch by malo mať zachovanie minimálne rovnakej celkovej úrovne ambícií v oblasti životného prostredia a klímy.

(5) Vzhľadom na to, že Únia by mala naďalej podporovať rozvoj vidieka počas prechodného obdobia, by členské štáty, ktoré preukážu riziko vyčerpania finančných prostriedkov a skutočnosť, že nie sú schopné prijať nové právne záväzky pre všetky alebo niektoré opatrenia a z nich vyplývajúce výdavky v súlade s nariadením (EÚ) č. 1305/2013, mali mať možnosť predĺžiť svoje programy rozvoja vidieka alebo niektoré svoje regionálne programy rozvoja vidieka podporované z EPFRV počas prechodného obdobia a financovať tieto predĺžené programy zo rozpočtových prostriedkov pridelených na zodpovedajúce roky. Zámerom v predĺžených programoch by malo byť zachovanie minimálne rovnakej celkovej úrovne ambícií v oblasti životného prostredia a klímy, pričom sa vyžaduje minimálne rovnaké percento výdavkov EPFRV na opatrenia uvedené v článku 59 ods. 6 uvedeného nariadenia.

Pozmeňujúci návrh  10

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6) Je možné, že niektoré členské štáty ešte disponujú finančnými prostriedkami, ktoré Únia poskytla v predchádzajúcich rokoch, a preto by členské štáty takisto mali mať možnosť nepredĺžiť svoje programy rozvoja vidieka alebo nepredĺžiť niektoré svoje regionálne programy rozvoja vidieka. Mali by mať možnosť v súlade s nariadením Rady (EÚ) .../... [ nariadenie, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 až 2027]14 presunúť rozpočtové prostriedky pridelené z EPFRV na rok 2021 alebo časť rozpočtových prostriedkov pridelených z EPFRV zodpovedajúcu regionálnym programom rozvoja vidieka, ktoré sa nepredĺžili, do pridelených rozpočtových prostriedkov na roky 2022 až 2025.

(6) Je možné, že niektoré členské štáty ešte disponujú finančnými prostriedkami, ktoré Únia poskytla v predchádzajúcich rokoch, a preto by členské štáty takisto mali mať možnosť nepredĺžiť svoje programy rozvoja vidieka alebo nepredĺžiť niektoré svoje regionálne programy rozvoja vidieka, resp. v prípade potreby doplniť zvyšné finančné prostriedky časťou prostriedkov pridelených na roky prechodného obdobia. Mali by mať možnosť v súlade s nariadením Rady (EÚ) .../... [nariadenie, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 až 2027]14 presunúť rozpočtové prostriedky pridelené z EPFRV na rok 2021 alebo prípadne na rok 2022 alebo časť rozpočtových prostriedkov pridelených z EPFRV, ktorá nebola využitá na predĺženie ich programov rozvoja vidieka, do pridelených rozpočtových prostriedkov na zvyšok programového obdobia.

__________________

__________________

14 Nariadenie VFR Ú. v. EÚ L , , s. .

14 Nariadenie VFR Ú. v. EÚ L , , s. .

Pozmeňujúci návrh  11

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7) S cieľom umožniť Komisii poskytnúť potrebné finančné plánovanie a zodpovedajúce úpravy ročného rozčlenenia podpory zo zdrojov Únie stanovené v prílohe k nariadeniu (EÚ) č. 1305/2013, by členské štáty mali Komisiu čoskoro po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia informovať o svojom prípadnom rozhodnutí predĺžiť svoje programy rozvoja vidieka a v prípade regionálnych programov rozvoja vidieka o tom, ktoré z daných programov sa rozhodli predĺžiť, a v dôsledku toho o tom, ktoré zodpovedajúce sumy rozpočtových prostriedkov pridelených na rok 2021 sa nemajú presunúť do nasledujúcich rokov.

(7) S cieľom umožniť Komisii poskytnúť potrebné finančné plánovanie a zodpovedajúce úpravy ročného rozčlenenia podpory zo zdrojov Únie stanovené v prílohe k nariadeniu (EÚ) č. 1305/2013, by členské štáty mali Komisiu čoskoro po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia informovať o svojom prípadnom rozhodnutí predĺžiť svoje programy rozvoja vidieka, v prípade regionálnych programov rozvoja vidieka o tom, ktoré z daných programov sa rozhodli predĺžiť, a či majú v úmysle čiastočne ich financovať zvyšnými prostriedkami pridelenými z predchádzajúceho rozpočtu, a v dôsledku toho o tom, ktoré zodpovedajúce sumy rozpočtových prostriedkov pridelených na roky počas prechodného obdobia sa nemajú presunúť do nasledujúcich rokov.

Pozmeňujúci návrh  12

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8) V nariadení (EÚ) č. 1303/2013 sa stanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa EPFRV a niektorých iných fondov, ktoré fungujú podľa jednotného rámca. Uvedené nariadenie by sa malo naďalej uplatňovať na programy podporované z EPFRV na programové obdobie 2014 – 2020, ako aj na programy podporované z EPFRV, pri ktorých sa členské štáty rozhodnú predĺžiť dané obdobie do 31. decembra 2021. Predmetné členské štáty a Komisia by mali naďalej používať partnerskú dohodu vypracovanú na obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2020 v súlade s nariadením (EÚ) č. 1303/2013 ako strategický dokument pri vykonávaní podpory poskytovanej z EPFRV na programový rok 2021.

(8) V nariadení (EÚ) č. 1303/2013 sa stanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa EPFRV a niektorých iných fondov, ktoré fungujú podľa jednotného rámca. Uvedené nariadenie by sa malo naďalej uplatňovať na programy podporované z EPFRV na programové obdobie 2014 – 2020, ako aj na programy podporované z EPFRV, pri ktorých sa členské štáty rozhodnú predĺžiť dané obdobie do 31. decembra 2021, alebo prípadne do 31. decembra 2022. Predmetné členské štáty a Komisia by mali naďalej používať partnerskú dohodu vypracovanú na obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2020 v súlade s nariadením (EÚ) č. 1303/2013 ako strategický dokument pri vykonávaní podpory poskytovanej z EPFRV na programový rok 2021 alebo prípadne na programový rok 2022.

Pozmeňujúci návrh  13

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10) V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1310/201315 a delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. 807/201416 sa stanovuje, že výdavky na určité dlhodobé záväzky prijaté podľa určitých právnych úprav, ktorými sa poskytovala podpora na rozvoj vidieka pred nariadením (EÚ) č. 1305/2013, by sa za určitých podmienok v programovom období 2014 – 2020 mali naďalej platiť zo zdrojov EPFRV. Dané výdavky by naďalej mali byť oprávnené počas trvania príslušného právneho záväzku za tých istých podmienok v programovom roku 2021. Z dôvodov právnej zrozumiteľnosti a istoty treba takisto objasniť, že právne záväzky prijaté v rámci opatrení, ktoré zodpovedajú opatreniam nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, na ktoré sa vzťahuje integrovaný administratívny a kontrolný systém, by mali podliehať tomuto integrovanému administratívnemu a kontrolnému systému, a že platby súvisiace s týmito právnymi záväzkami sa musia zrealizovať v období od 1. decembra do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka.

(10) V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1310/201315 a delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. 807/201416 sa stanovuje, že výdavky na určité dlhodobé záväzky prijaté podľa určitých právnych úprav, ktorými sa poskytovala podpora na rozvoj vidieka pred nariadením (EÚ) č. 1305/2013, by sa za určitých podmienok v programovom období 2014 – 2020 mali naďalej platiť zo zdrojov EPFRV. Dané výdavky by naďalej mali byť oprávnené počas trvania príslušného právneho záväzku za tých istých podmienok v programovom roku 2021 alebo prípadne v programovom roku 2022. Z dôvodov právnej zrozumiteľnosti a istoty treba takisto objasniť, že právne záväzky prijaté v rámci opatrení, ktoré zodpovedajú opatreniam nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, na ktoré sa vzťahuje integrovaný administratívny a kontrolný systém, by mali podliehať tomuto integrovanému administratívnemu a kontrolnému systému, a že platby súvisiace s týmito právnymi záväzkami sa musia zrealizovať v období od 1. decembra do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka.

__________________

__________________

15 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1310/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú niektoré prechodné ustanovenia o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013, pokiaľ ide o zdroje a ich rozdeľovanie na rok 2014, a ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o ich uplatňovanie v roku 2014 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 865).

15 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1310/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú niektoré prechodné ustanovenia o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013, pokiaľ ide o zdroje a ich rozdeľovanie na rok 2014, a ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o ich uplatňovanie v roku 2014 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 865).

16 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 807/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a ktorým sa zavádzajú prechodné ustanovenia (Ú. v. EÚ L 227, 31.7.2014, s. 1).

16 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 807/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a ktorým sa zavádzajú prechodné ustanovenia (Ú. v. EÚ L 227, 31.7.2014, s. 1).

Pozmeňujúci návrh  14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14) Vzhľadom na skutočnosť, že strategické plány SPP, ktoré majú členské štáty vypracovať v súlade s novým právnym rámcom, majú byť uplatniteľné od 1. januára 2022, mali by sa stanoviť prechodné pravidlá s cieľom regulovať prechod z existujúcich režimov podpory na nový právny rámec, najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) .../...18 [nariadenie o strategických plánoch SPP].

(14) Vzhľadom na skutočnosť, že strategické plány SPP, ktoré majú členské štáty vypracovať v súlade s novým právnym rámcom, majú byť uplatniteľné od 1. januára 2022 alebo prípadne od 1. januára 2023, by sa mali stanoviť prechodné pravidlá na regulovanie prechodu z existujúcich režimov podpory na nový právny rámec, najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) .../...18[nariadenie o strategických plánoch SPP]. V súlade so zásadami stanovenými v Európskom kódexe správania pre partnerstvo stanovenom delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 240/201418a by členské štáty mali zabezpečiť účasť regionálnych a miestnych orgánov, organizácií občianskej spoločnosti vrátane prijímateľov vo všetkých fázach prípravy, vykonávania, monitorovania a hodnotenia prechodných opatrení a programov.

__________________

__________________

18 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) …/… [nariadenie o strategických plánoch SPP] (Ú. v. EÚ L..., ..., s. ...).

18 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) …/… [nariadenie o strategických plánoch SPP] (Ú. v. EÚ L..., ..., s. ...).

 

18a Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 240/2014 zo 7. januára 2014 o európskom kódexe správania pre partnerstvo v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov (Ú. v. EÚ L 74, 14.3.2014, s. 1).

Pozmeňujúci návrh  15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(14a) Prechodné pravidlá podľa tohto nariadenia majú umožniť predĺženie v súčasnosti platných opatrení počas trvania prechodného obdobia. Počas prechodného obdobia a tak, aby bolo možné čo najlepšie predvídať realizáciu budúceho obnoveného právneho rámca SPP, by sa členské štáty mali vo svojej práci a pri konzultáciách o nastavení svojich budúcich strategických plánov SPP prednostne zamerať na nové zavedené nástroje, a najmä na možnosť rozvíjať operačné programy v nových odvetviach.

Pozmeňujúci návrh  16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16) V nariadení (EÚ) č. 1308/2013 sa stanovujú pravidlá spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a v článkoch 29 až 60 sú zahrnuté určité schémy pomoci. Predmetné schémy pomoci by sa mali začleniť do budúcich strategických plánov SPP členských štátov ako sektorové intervencie uvedené v článku 39 písm. a) až e) nariadenia (EÚ) [nariadenie o strategických plánoch SPP]. S cieľom zabezpečiť koherentnosť, kontinuitu a bezproblémových prechod medzi danými schémami pomoci podľa nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a sektorovými typmi intervencií podľa nariadenia (EÚ) .../... [nariadenie o strategických plánoch SPP] by sa mali stanoviť pravidlá týkajúce sa trvania každej schémy pomoci vzhľadom na dátum, od ktorého budú mať budúce strategické plány SPP členských štátov právne účinky.

(16) V nariadení (EÚ) č. 1308/2013 sa stanovujú pravidlá spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a v článkoch 29 až 60 sú zahrnuté určité schémy pomoci. Predmetné schémy pomoci by sa mali začleniť do budúcich strategických plánov SPP členských štátov ako sektorové intervencie uvedené v článku 39 písm. a) až e) nariadenia (EÚ) [nariadenie o strategických plánoch SPP]. S cieľom zabezpečiť koherentnosť, kontinuitu a bezproblémových prechod medzi danými schémami pomoci podľa nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a sektorovými typmi intervencií podľa nariadenia (EÚ) .../... [nariadenie o strategických plánoch SPP] by sa mali stanoviť pravidlá týkajúce sa trvania každej schémy pomoci.

Odôvodnenie

Malo by sa umožniť zachovanie platných odvetvových programov až do pôvodne plánovaného dňa finalizácie, aby sa výrobcom poskytla právna istota.

Pozmeňujúci návrh  17

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17) Pokiaľ ide o schému pomoci v sektore olivového oleja a stolových olív, existujúce pracovné programy zostavené na obdobie od 1. apríla 2018 do 31. marca 2021 by sa mali predĺžiť do 31. decembra 2021. V prípade schém pomoci v sektore ovocia a zeleniny by sa mali stanoviť pravidlá týkajúce sa modifikácie alebo nahradenia operačných programov.

(17) Pokiaľ ide o schému pomoci v sektore olivového oleja a stolových olív, existujúce pracovné programy zostavené na obdobie od 1. apríla 2018 do 31. marca 2021 by sa mali predĺžiť do konca prechodného obdobia. V prípade schém pomoci v sektore ovocia a zeleniny by sa mali stanoviť pravidlá týkajúce sa modifikácie alebo nahradenia operačných programov. Uznané organizácie výrobcov v sektore ovocia a zeleniny by takisto mali mať možnosť zachovať operačný program až do jeho ukončenia.

Pozmeňujúci návrh  18

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18) S cieľom zabezpečiť kontinuitu pri schémach pomoci v sektore vinohradníctva a vinárstva a sektore včelárstva treba stanoviť pravidlá, ktoré umožnia pokračovanie vykonávania daných schém pomoci do konca príslušných programových období. V tomto období by sa preto mali naďalej uplatňovať niektoré ustanovenia nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v súvislosti s vynaloženými výdavkami a realizovanými platbami na operácie vykonávané podľa nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 po 31. decembri 2021 a do konca daných schém pomoci.

(18) S cieľom zabezpečiť kontinuitu pri schémach pomoci v sektore ovocia a zeleniny, vinohradníctva a vinárstva a sektore včelárstva treba stanoviť pravidlá, ktoré umožnia pokračovanie vykonávania daných schém pomoci do konca príslušných programových období. V tomto období by sa preto mali naďalej uplatňovať niektoré ustanovenia nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v súvislosti s vynaloženými výdavkami a realizovanými platbami na operácie vykonávané podľa nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 po 31. decembri 2021 a do konca daných schém pomoci a operačných programov.

Pozmeňujúci návrh  19

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19) S cieľom obmedziť výrazný prenos záväzkov v oblasti rozvoja vidieka zo súčasného programového obdobia do strategických plánov SPP by trvanie nových viacročných záväzkov v súvislosti s agro-environmentálno-klimatickými otázkami, otázkami ekologického poľnohospodárstva a lesnícko-environmentálnymi otázkami malo byť obmedzené na maximálne tri roky. Predĺženie existujúcich záväzkov by sa malo obmedziť na jeden rok.

(19) S cieľom obmedziť výrazný prenos záväzkov v oblasti rozvoja vidieka zo súčasného programového obdobia do strategických plánov SPP by trvanie nových viacročných záväzkov v súvislosti s agroenvironmentálno-klimatickými otázkami, otázkami ekologického poľnohospodárstva a otázkami dobrých životných podmienok zvierat by spravidla malo byť obmedzené na maximálne päť rokov. Po začatí uplatňovania nariadenia (EÚ) .../... [nariadenie o strategických plánoch SPP] by sa mali prispôsobiť pravidlá týkajúce sa uvedených záväzkov v súlade s daným nariadením. Predĺženie existujúcich záväzkov by sa malo obmedziť na jeden rok.

Pozmeňujúci návrh  20

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20) Zo zdrojov EPFRV by malo byť možné podporovať miestny rozvoj vedený komunitou zavedený v súlade s novými pravidlami stanovenými v nariadení (EÚ) XXXX/XXXX [nové všeobecné nariadenie]. S cieľom predísť situácii, keď by sa v programovom roku 2021 nevyužili finančné prostriedky určené na miestny rozvoj vedený komunitou, by však členské štáty, ktoré sa rozhodnú predĺžiť svoje programy rozvoja vidieka do 31. decembra 2021 a ktoré takisto využívajú možnosť preniesť sumy z priamych platieb do rozvoja vidieka, mali mať možnosť uplatňovať minimálny 5 % podiel prostriedkov pridelených na miestny rozvoj vedený komunitou len na príspevok zo zdrojov EPFRV určený na program rozvoja vidieka predĺžený do 31. decembra 2021 vypočítaný pred presunom súm z priamych platieb.

(20) Zo zdrojov EPFRV by malo byť možné podporovať miestny rozvoj vedený komunitou zavedený v súlade s novými pravidlami stanovenými v nariadení (EÚ) XXXX/XXXX [nové všeobecné nariadenie]. S cieľom predísť situácii, keď by sa v programovom roku 2021, alebo prípadne v programovom roku 2022, nevyužili finančné prostriedky určené na miestny rozvoj vedený komunitou, by však členské štáty, ktoré sa rozhodnú predĺžiť svoje programy rozvoja vidieka a ktoré takisto využívajú možnosť preniesť sumy z priamych platieb do rozvoja vidieka, mali mať možnosť uplatňovať minimálny 5 % podiel prostriedkov pridelených na miestny rozvoj vedený komunitou len na príspevok zo zdrojov EPFRV určený na program rozvoja vidieka predĺžený do 31. decembra 2021, alebo prípadne do 31. decembra 2022, vypočítaný pred presunom súm z priamych platieb.

Pozmeňujúci návrh  21

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21) S cieľom zabezpečiť kontinuitu v prechodnom období by sa na rok 2021 mala zachovať rezerva na krízové situácie v odvetví poľnohospodárstva a mala by sa určiť príslušná suma na rezervu na rok 2021.

(21) S cieľom zabezpečiť kontinuitu v prechodnom období by sa na rok 2021 a prípadne na rok 2022 a mala zachovať rezerva na krízové situácie v odvetví poľnohospodárstva a mala by sa určiť príslušná suma na rezervu na rok 2021 a prípadne na rok 2022.

Pozmeňujúci návrh  22

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22) Pokiaľ ide o úpravy predbežného financovania z EPFRV, malo by sa objasniť, že v prípadoch, ak sa členské štáty rozhodnú predĺžiť obdobie 2014 – 2020 do 31. decembra 2021, nemalo by sa v dôsledku toho poskytnúť žiadne dodatočné predbežné financovanie na dotknuté programy.

(22) Pokiaľ ide o úpravy predbežného financovania z EPFRV, malo by sa objasniť, že v prípadoch, ak sa členské štáty rozhodnú predĺžiť obdobie 2014 – 2020 do 31. decembra 2021 alebo prípadne do 31. decembra 2022, nemalo by sa v dôsledku toho poskytnúť žiadne dodatočné predbežné financovanie na dotknuté programy.

Pozmeňujúci návrh  23

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23) V článku 11 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 sa v súčasnosti členským štátom ukladá povinnosť podávať oznámenia vzhľadom na ich rozhodnutia o znížení časti sumy priamych platieb, ktorá sa má poskytnúť poľnohospodárovi v danom kalendárnom roku a ktorá presahuje 150 000 EUR, a odhadovaný výsledok znižovania len na roky 2015 až 2020. V záujme zabezpečenia pokračovania existujúceho systému by členské štáty mali oznamovať svoje rozhodnutia a odhadovaný výsledok zníženia aj vzhľadom na kalendárny rok 2021.

(23) V článku 11 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 sa v súčasnosti členským štátom ukladá povinnosť podávať oznámenia vzhľadom na ich rozhodnutia o znížení časti sumy priamych platieb, ktorá sa má poskytnúť poľnohospodárovi v danom kalendárnom roku a ktorá presahuje 150 000 EUR, a odhadovaný výsledok znižovania len na roky 2015 až 2020. V záujme zabezpečenia pokračovania existujúceho systému by členské štáty mali oznamovať svoje rozhodnutia a odhadovaný výsledok zníženia aj vzhľadom na kalendárny rok 2021 a prípadne na kalendárny rok 2022.

Pozmeňujúci návrh  24

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24) V článku 14 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 sa členským štátom umožňuje presun finančných prostriedkov medzi priamymi platbami a rozvojom vidieka, pokiaľ ide o kalendárne roky 2014 až 2020. S cieľom zabezpečiť, aby si členské štáty mohli zachovať vlastnú stratégiu, pružnosť medzi piliermi by sa mala umožniť aj na kalendárny rok 2021 (t. j. rozpočtový rok 2022).

(24) V článku 14 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 sa členským štátom umožňuje presun finančných prostriedkov medzi priamymi platbami a rozvojom vidieka, pokiaľ ide o kalendárne roky 2014 až 2020. S cieľom zabezpečiť, aby si členské štáty mohli zachovať vlastnú stratégiu, pružnosť medzi piliermi by sa mala umožniť aj na kalendárny rok 2021 (t. j. rozpočtový rok 2022) a prípadne na kalendárny rok 2022 (t. j. rozpočtový rok 2023).

Pozmeňujúci návrh  25

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25) Na to, aby Komisia mohla stanoviť rozpočtové stropy v súlade s článkom 22 ods. 1, článkom 36 ods. 4, článkom 42 ods. 2, článkom 47 ods. 3, článkom 49 ods. 2, článkom 51 ods. 4 a článkom 53 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, je potrebné, aby členské štáty do 1. augusta 2020 oznámili svoje rozhodnutia o pridelení finančných prostriedkov na jednotlivé schémy na kalendárny rok 2021.

(25) Na to, aby Komisia mohla stanoviť rozpočtové stropy v súlade s článkom 22 ods. 1, článkom 36 ods. 4, článkom 42 ods. 2, článkom 47 ods. 3, článkom 49 ods. 2, článkom 51 ods. 4 a článkom 53 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, je potrebné, aby členské štáty do 1. augusta 2020 oznámili svoje rozhodnutia o pridelení finančných prostriedkov na jednotlivé schémy na kalendárny rok 2021 a prípadne do 1. augusta 2021 svoje rozhodnutia o pridelení finančných prostriedkov na jednotlivé schémy na kalendárny rok 2022.

Pozmeňujúci návrh  26

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(25a) Členské štáty by mali mať možnosť naďalej využívať prechodnú vnútroštátnu pomoc počas obdobia uplatňovania tohto nariadenia. S cieľom znížiť konkurenčné rozdiely medzi poľnohospodármi v členských štátoch v dôsledku rozdielov v platbách na hektár by si členské štáty mali zachovať prechodnú vnútroštátnu pomoc počas trvania prechodného obdobia.

Pozmeňujúci návrh  27

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(27) Členské štáty v súlade so súčasným právnym rámcom v roku 2014 oznámili svoje rozhodnutia vzťahujúce sa na obdobie do kalendárneho roku 2020 a týkajúce sa rozdelenia ročných vnútroštátnych stropov pre režim základných platieb medzi regióny a možných postupných ročných úprav na obdobie, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (EÚ) č. 1307/2013. Je potrebné, aby členské štáty uvedené rozhodnutia oznámili aj vzhľadom na kalendárny rok 2021.

(27) Členské štáty v súlade so súčasným právnym rámcom v roku 2014 oznámili svoje rozhodnutia vzťahujúce sa na obdobie do kalendárneho roku 2020 a týkajúce sa rozdelenia ročných vnútroštátnych stropov pre režim základných platieb medzi regióny a možných postupných ročných úprav na obdobie, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (EÚ) č. 1307/2013. Je potrebné, aby členské štáty uvedené rozhodnutia oznámili aj vzhľadom na kalendárny rok 2021 a prípadne na kalendárny rok 2022.

Pozmeňujúci návrh  28

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28) Mechanizmus vnútornej konvergencie je základným procesom v záujme spravodlivejšej distribúcie priamej podpory príjmu medzi poľnohospodárov. Je čoraz náročnejšie opodstatniť výrazné jednotlivé rozdiely založené na referenčných odkazoch a súvislostiach z minulosti. Základný model vnútornej konvergencie v nariadení (EÚ) č. 1307/2013 spočíva v tom, že členské štáty od roku 2015 uplatňujú jednotnú paušálnu sadzbu na všetky platobné nároky na vnútroštátnej i regionálnej úrovni. S cieľom zabezpečiť jednoduchší prechod na jednotnú hodnotu sa však stanovila výnimka, podľa ktorej členské štáty v období 2015 až 2019 môžu rozlišovať hodnoty platobných nárokov a uplatňovať čiastočnú konvergenciu (tzv. tunelový model). Niektoré členské štáty túto výnimku využili. Členské štáty môžus cieľom pokračovať v procese dosahovania spravodlivejšej distribúcie priamych platieb po roku 2019 smerovať k vnútroštátnemu alebo regionálnemu priemeru namiesto zavedenia jednotnej paušálnej sadzby alebo zachovania hodnoty platobných nárokov na úrovni z roku 2019. Mali by každoročne nahlasovať svoje rozhodnutia týkajúce sa nasledujúceho roka.

(28) Mechanizmus vnútornej konvergencie je základným procesom v záujme spravodlivejšej distribúcie priamej podpory príjmu medzi poľnohospodárov. Je čoraz náročnejšie opodstatniť výrazné jednotlivé rozdiely založené na referenčných odkazoch a súvislostiach z minulosti. Základný model vnútornej konvergencie v nariadení (EÚ) č. 1307/2013 spočíva v tom, že členské štáty od roku 2015 uplatňujú jednotnú paušálnu sadzbu na všetky platobné nároky na vnútroštátnej i regionálnej úrovni. S cieľom zabezpečiť jednoduchší prechod na jednotnú hodnotu sa však stanovila výnimka, podľa ktorej členské štáty v období 2015 až 2019 môžu rozlišovať hodnoty platobných nárokov a uplatňovať čiastočnú konvergenciu (tzv. tunelový model). Niektoré členské štáty túto výnimku využili. Členské štáty by mali s cieľom pokračovať v procese dosahovania spravodlivejšej distribúcie priamych platieb po roku 2019 smerovať k vnútroštátnemu alebo regionálnemu priemeru namiesto zavedenia jednotnej paušálnej sadzby. Mali by každoročne nahlasovať svoje rozhodnutia týkajúce sa nasledujúceho roka.

Pozmeňujúci návrh  29

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(29) V článku 30 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 sa stanovujú postupné úpravy hodnoty platobných nárokov pridelených z rezervy, ktoré majú zodpovedať ročným krokom pri úprave vnútroštátneho stropu stanoveným v prílohe II k uvedenému nariadeniu, a teda „viacročnému“ riadeniu rezervy. Tieto pravidlá by sa mali upraviť tak, aby sa v nich zohľadňovala skutočnosť, že je možné zmeniť hodnotu všetkých pridelených platobných nárokov aj hodnotu rezervy s cieľom prispôsobiť sa zmene sumy v uvedenej prílohe II medzi dvoma rokmi. Okrem toho sa v niektorých členských štátoch, ktoré do roku 2019 nedosiahli paušálnu sadzbu, vnútorná konvergencia realizuje každoročne. Na kalendárne roky 2020 a 2021 treba v roku pridelenia určiť len hodnotu platobných nárokov aktuálneho roka. Jednotková hodnota platobných nárokov, ktoré sa majú prideliť z rezervy v danom roku by sa mala vypočítať po možnej úprave rezervy v súlade s článkom 22 ods. 5 uvedeného nariadenia. V akomkoľvek nasledujúcom roku by sa hodnota platobných nárokov pridelených z rezervy mala prispôsobiť v súlade s uvedeným článkom 22 ods. 5.

(29) V článku 30 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 sa stanovujú postupné úpravy hodnoty platobných nárokov pridelených z rezervy, ktoré majú zodpovedať ročným krokom pri úprave vnútroštátneho stropu stanoveným v prílohe II k uvedenému nariadeniu, a teda „viacročnému“ riadeniu rezervy. Tieto pravidlá by sa mali upraviť tak, aby sa v nich zohľadňovala skutočnosť, že je možné zmeniť hodnotu všetkých pridelených platobných nárokov aj hodnotu rezervy s cieľom prispôsobiť sa zmene sumy v uvedenej prílohe II medzi dvoma rokmi. Okrem toho sa v niektorých členských štátoch, ktoré do roku 2019 nedosiahli paušálnu sadzbu, vnútorná konvergencia realizuje každoročne. Na kalendárne roky 2020 a 2021 a prípadne na kalendárny rok 2022 treba v roku pridelenia určiť len hodnotu platobných nárokov aktuálneho roka. Jednotková hodnota platobných nárokov, ktoré sa majú prideliť z rezervy v danom roku, by sa mala vypočítať po možnej úprave rezervy v súlade s článkom 22 ods. 5 uvedeného nariadenia. V akomkoľvek nasledujúcom roku by sa hodnota platobných nárokov pridelených z rezervy mala prispôsobiť v súlade s uvedeným článkom 22 ods. 5.

Pozmeňujúci návrh  30

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 30

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(30) V článku 36 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 sa stanovuje uplatňovanie režimu jednotnej platby na plochu do 31. decembra 2020. V nariadení o strategických plánoch SPP (EÚ) .../... [nariadenie o strategických plánoch SPP] sa členským štátom umožňuje vykonávať základnú podporu príjmu s tými istými modalitami, t. j. bez pridelenia platobných nárokov na základe referenčných odkazov a súvislostí z minulosti. Preto je vhodné povoliť predĺženie režimu jednotnej platby na plochu na rok 2021.

(30) V článku 36 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 sa stanovuje uplatňovanie režimu jednotnej platby na plochu do 31. decembra 2020. V nariadení o strategických plánoch SPP (EÚ) .../... [nariadenie o strategických plánoch SPP] sa členským štátom umožňuje vykonávať základnú podporu príjmu s tými istými modalitami, t. j. bez pridelenia platobných nárokov na základe referenčných odkazov a súvislostí z minulosti. Preto je vhodné povoliť predĺženie režimu jednotnej platby na plochu na rok 2021 a prípadne na rok 2022.

Pozmeňujúci návrh  31

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 34

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(34) Okrem toho by sa zmeny nariadení (EÚ) č. 228/2013 a (EÚ) č. 229/2013 mali uplatňovať od 1. januára 2021 v súlade s nariadením (EÚ) .../... [nariadenie, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 až 2027],

(34) Pridelené finančné prostriedky uvedené v nariadeniach (EÚ) č. 228/2013 a (EÚ) č. 229/2013 by sa mali uplatňovať od 1. januára 2021 v súlade s nariadením (EÚ) .../... [nariadenie, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 až 2027],

Pozmeňujúci návrh  32

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 34 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(34a) Miestne trhy v najvzdialenejších regiónoch, uvedených v článku 349 ZFEÚ, sú vzhľadom na svoju veľmi malú rozlohu a ostrovný charakter obzvlášť vystavené cenovým výkyvom súvisiacim s dovoznými tokmi zo zvyšku Únie alebo z tretích krajín. Uznané medziodvetvové organizácie v zmysle článku 157 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, najmä v odvetví chovu hospodárskych zvierat, preto zavádzajú kolektívne opatrenia, ktoré najmä zhromažďovaním údajov a šírením informácií umožňujú zachovať konkurencieschopnosť miestnej výroby na danom miestnom trhu. Bez toho, aby boli dotknuté články 28, 29 a 110 ZFEÚ a články 164 a 165 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, je na tento účel vhodné v rámci rozšírených medziodvetvových dohôd a po konzultácii s dotknutými relevantnými stranami umožniť príslušnému členskému štátu, aby jednotlivým hospodárskym subjektom alebo skupinám hospodárskych subjektov, ktoré nie sú členmi medziodvetvovej organizácie, ale ktoré pôsobia na danom miestnom trhu, bez ohľadu na ich pôvod, uložil povinnosť uhradiť danej organizácii všetky finančné príspevky alebo časť finančných príspevkov, ktoré platia jej členovia, a to aj v prípade, že sa príjmami z týchto príspevkov financujú opatrenia na zachovanie len miestnej výroby alebo sa tieto príspevky vyberajú v inej fáze uvádzania na trh.

Pozmeňujúci návrh  33

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 34 b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(34b) Najvzdialenejšie regióny uvedené v článku 349 ZFEÚ vzhľadom na svoju geografickú polohu, najmä odľahlosť, ostrovnú povahu, malú veľkosť, zložitú topografiu a klímu čelia osobitným sociálno-ekonomickým problémom súvisiacim s dodávkou potravín a poľnohospodárskych výrobkov nevyhnutných pre spotrebu alebo poľnohospodársku výrobu. Nariadením (EÚ) č. 228/2013 sa stanovili osobitné opatrenia v poľnohospodárskom sektore na odstránenie ťažkostí spôsobených špecifickou situáciou. V záujme dodržania zásady kontinuity sa toto nariadenie zasadzuje za zachovávanie rozpočtu počas prechodného obdobia. V prípade programu osobitných alternatív pre odľahlosť a ostrovný charakter (POSEI) a v prípade osobitných opatrení pre poľnohospodárstvo v prospech menších ostrovov v Egejskom mori je vhodné obnoviť pridelené finančné prostriedky na ich súčasnej úrovni podľa nariadení (EÚ) č. 228/2013 a (EÚ) č. 229/2013.

Pozmeňujúci návrh  34

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 34 c (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(34c) Ak návrh nariadenia Rady, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 až 2027 (nariadenie o VFR), a súvisiaci návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (nariadenie o strategických plánoch SPP) neboli prijaté a uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie do 30. októbra 2020, prechodné obdobie pôvodne navrhnuté v tomto nariadení, ktoré sa končí 31. decembra 2021, by sa ako posledná možnosť malo predĺžiť o ďalší rok do 31. decembra 2022. V takom prípade by sa príslušné prechodné pravidlá a podmienky uplatniteľné na pôvodné prechodné obdobie mali naďalej uplatňovať počas predĺženého prechodného obdobia a pridelené rozpočtové prostriedky a príslušné časové rámce by sa mali zodpovedajúcim spôsobom upraviť. Malo by to poskytnúť dostatočný stimul a umožniť Európskemu parlamentu a Rade, aby úspešne prijali nový legislatívny rámec pre SPP a zároveň zabezpečili potrebnú stabilitu pre prijímateľov.

Pozmeňujúci návrh  35

 

Návrh nariadenia

Článok -1 (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok -1

 

Prechodné obdobie

 

1. Na účely tohto nariadenia „prechodné obdobie“ je obdobie, ktoré sa začína 1. januára 2021 a končí 31. decembra 2021.

 

2. Odchylne od odseku 1 tohto článku a len v prípade, že návrh nariadenia Rady, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 až 2027, a návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, nebudú prijaté a uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie do 30. októbra 2020, prechodné obdobie na účely tohto nariadenia sa predĺži do 31. decembra 2022.

Pozmeňujúci návrh  36

 

Návrh nariadenia

Hlava I – kapitola I – názov

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pokračovanie uplatňovania nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 v programovom roku 2021 a predĺženie určitých období podľa nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a nariadenia (EÚ) č. 1310/2013

Pokračovanie uplatňovania nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 počas prechodného obdobia a predĺženie určitých období podľa nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a nariadenia (EÚ) č. 1310/2013

Pozmeňujúci návrh  37

 

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty, ktorým hrozí riziko, že v dôsledku nedostatku finančných zdrojov nebudú schopné prijímať nové právne záväzky v súlade s nariadením (EÚ) č. 1305/2013, môžu pri programoch podporovaných z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka predĺžiť obdobie stanovené v článku 26 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 do 31. decembra 2021.

Členské štáty, ktorým hrozí riziko, že v dôsledku nedostatku finančných zdrojov nebudú schopné prijímať nové právne záväzky v súlade s nariadením (EÚ) č. 1305/2013, môžu pri programoch podporovaných z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka predĺžiť obdobie stanovené v článku 26 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 do prechodného obdobia uvedeného v článku -1 tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh  38

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Členské štáty, ktoré sa rozhodnú využiť možnosť stanovenú v prvom pododseku, môžu kompenzovať akékoľvek zníženie celkových pridelených prostriedkov v EPFRV na nasledujúce obdobie viacročného finančného rámca (VFR) so zodpovedajúcim zvýšením ich vnútroštátneho spolufinancovania.

Odôvodnenie

Pokiaľ ide o pokračovanie súčasných pravidiel SPP, členské štáty musia byť schopné zvýšiť svoje spolufinancovanie. Zníženia VFR navrhované Komisiou pre EPFRV nemožno akceptovať. Súčasné programy rozvoja vidieka musia pokračovať bez akýchkoľvek škrtov pre poľnohospodárov a príjemcov. Umožnilo by to členským štátom zachovať environmentálne opatrenia aspoň na súčasnej úrovni, ako to navrhuje Komisia, a členským štátom a poľnohospodárom by to umožnilo prispôsobiť alebo rozšíriť svoje programy na splnenie environmentálnych problémov.

Pozmeňujúci návrh  39

 

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty, ktoré sa rozhodnú využiť možnosť stanovenú v prvom pododseku, Komisii toto rozhodnutie oznámia do desiatich dní od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Ak členské štáty v súlade s článkom 6 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 predložili súbor regionálnych programov, ich oznámenie musí obsahovať aj informácie o tom, ktoré regionálne programy predlžujú, a o zodpovedajúcich prideleniach rozpočtových prostriedkov v rámci ročného rozčlenenia na rok 2021, ako sa stanovuje v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 1305/2013.

Členské štáty, ktoré sa rozhodnú využiť možnosť stanovenú v prvom pododseku, Komisii toto rozhodnutie oznámia do dvoch týždňov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Ak členské štáty v súlade s článkom 6 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 predložili súbor regionálnych programov, ich oznámenie musí obsahovať aj informácie o tom, ktoré regionálne programy predlžujú, a o zodpovedajúcich prideleniach rozpočtových prostriedkov v rámci ročného rozčlenenia na rok 2021, a ak sa uplatňuje článok -1 ods. 2 tohto nariadenia, na rok 2022, ako sa stanovuje v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 1305/2013.

Pozmeňujúci návrh  40

 

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – pododsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak Komisia zastáva názor, že predĺženie obdobia podľa prvého pododseku nie je opodstatnené, informuje o tom členský štát do šiestich týždňov po doručení oznámenia uvedeného v druhom pododseku.

Ak Komisia zastáva názor, že predĺženie obdobia podľa prvého pododseku nie je opodstatnené, informuje o tom členský štát do štyroch týždňov po doručení oznámenia uvedeného v druhom pododseku. Komisia založí hodnotenie žiadosti o predĺženie na jasných a objektívnych kritériách v súlade s nariadením (EÚ) č. 1305/2013, ktoré sa oznámia dotknutému členskému štátu. Komisia oznámi dotknutému členskému štátu dôvody, pre ktoré predĺženie zamietla, a podľa možnosti aj konkrétne odporúčania, ako oznámenie zlepšiť tak, aby bolo uplatniteľné. Dotknutý členský štát môže do štyroch týždňov od prijatia takýchto odporúčaní Komisiou predložiť aktualizované oznámenie, v ktorom vysvetlí, ako bude vykonávať odporúčania Komisie týkajúce sa uplatniteľnosti predĺženia.

Pozmeňujúci návrh  41

 

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – pododsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Oznámením uvedeným v druhom pododseku nie je dotknutá potreba predložiť žiadosť o zmenu programu rozvoja vidieka na rok 2021, ako sa uvádza v článku 11 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013. Pri takej zmene je zámerom zachovať minimálne tú istú úroveň výdavkov EPFRV na opatrenia uvedené v článku 59 ods. 6 uvedeného nariadenia.

Oznámením uvedeným v druhom pododseku nie je dotknutá potreba predložiť žiadosť o zmenu programu rozvoja vidieka na rok 2021 a, ak sa uplatňuje článok -1 ods. 2 tohto nariadenia, na rok 2022, ako sa uvádza v článku 11 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013. Takáto zmena sa nezohľadňuje pri limite ročných úprav, ako je ustanovené v pravidlách prijatých na základe článku 12 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013. Pri uvedenej zmene sa zaručuje rovnaké percento výdavkov EPFRV na opatrenia uvedené v článku 59 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013.

Pozmeňujúci návrh  42

 

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V prípade členských štátov, ktoré sa rozhodnú nevyužiť možnosť stanovenú v odseku 1 tohto článku, sa článok [8] nariadenia (EÚ) .../... [nariadenie, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 až 2027] uplatňuje na pridelené prostriedky nevyužité na rok 2021, ako sa stanovuje v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 1305/2013.

V prípade členských štátov, ktoré sa rozhodnú nevyužiť možnosť stanovenú v odseku 1 tohto článku, sa článok [8] nariadenia (EÚ) .../... [nariadenie, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 až 2027] uplatňuje na pridelené prostriedky nevyužité na rok 2021, a ak sa uplatňuje článok -1 ods. 2 tohto nariadenia, na rok 2022, ako sa stanovuje v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 1305/2013.

Pozmeňujúci návrh  43

 

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak sa členský štát rozhodne využiť možnosť stanovenú v odseku 1 len vzhľadom na určité regionálne programy, pridelené prostriedky uvedené v prvom pododseku tohto odseku predstavujú sumu stanovenú pre daný členský štát na rok 2021 v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 1305/2013, od ktorej sa odpočítajú rozpočtové prostriedky oznámené v súlade s prvým pododsekom odseku 2 pridelené na regionálne programy, ktoré sa predlžujú.

Ak sa členský štát rozhodne využiť možnosť stanovenú v odseku 1 len vzhľadom na určité regionálne programy, pridelené prostriedky uvedené v prvom pododseku tohto odseku predstavujú sumu stanovenú pre daný členský štát na rok 2021, a ak sa uplatňuje článok -1 ods. 2 tohto nariadenia, na rok 2022, v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 1305/2013, od ktorej sa odpočítajú rozpočtové prostriedky oznámené v súlade s prvým pododsekom odseku 2 pridelené na regionálne programy, ktoré sa predlžujú.

Pozmeňujúci návrh  44

 

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Pri programoch, pri ktorých sa členské štáty rozhodnú predĺžiť obdobie 2014 – 2020 v súlade s článkom 1 ods. 1 tohto nariadenia, sa odkazy na obdobia alebo lehoty v článku 50 ods. 1, článku 51 ods. 1, článku 57 ods. 2, článku 65 ods. 2 a 4 a článku 76 prvom odseku nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 predlžujú o jeden rok.

2. Pri programoch, pri ktorých sa členské štáty rozhodnú predĺžiť obdobie 2014 – 2020 v súlade s článkom 1 ods. 1 tohto nariadenia, sa odkazy na obdobia alebo lehoty v článku 50 ods. 1, článku 51 ods. 1, článku 57 ods. 2, článku 65 ods. 2 a 4 a článku 76 prvom odseku nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 predlžujú očas trvania prechodného obdobia uvedeného v článku -1 tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh  45

 

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. V prípade členských štátov, ktoré sa rozhodnú predĺžiť obdobie 2014 – 2020 v súlade s článkom 1 ods. 1 tohto nariadenia, dané členské štáty a Komisia naďalej používajú partnerskú dohodu vypracovanú na obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2020 v súlade s nariadením (EÚ) č. 1303/2013 ako strategický dokument pri vykonávaní podpory poskytovanej z EPFRV na programový rok 2021.

3. V prípade členských štátov, ktoré sa rozhodnú predĺžiť obdobie 2014 – 2020 v súlade s článkom 1 ods. 1 tohto nariadenia, dané členské štáty a Komisia naďalej používajú partnerskú dohodu vypracovanú na obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2020 v súlade s nariadením (EÚ) č. 1303/2013 ako strategický dokument pri vykonávaní podpory poskytovanej z EPFRV počas prechodného obdobia.

Pozmeňujúci návrh  46

 

Návrh nariadenia

Článok 3 – nadpis

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Oprávnenosť určitých druhov výdavkov v roku 2021

Oprávnenosť určitých druhov výdavkov v prechodnom období

Pozmeňujúci návrh  47

 

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Bez toho, aby bol dotknutý článok 65 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, článok 2 ods. 2 tohto nariadenia a článok 38 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, výdavky uvedené v článku 3 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1310/2013 a v článku 16 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 807/2014 sú oprávnené na príspevok z EPFRV z prostriedkov pridelených na rok 2021 na programy podporované z EPFRV, pri ktorých sa členské štáty rozhodnú predĺžiť obdobie 2014 – 2020 v súlade s článkom 1 ods. 1 tohto nariadenia, a to za týchto podmienok:

Bez toho, aby bol dotknutý článok 65 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, článok 2 ods. 2 tohto nariadenia a článok 38 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, výdavky uvedené v článku 3 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1310/2013 a v článku 16 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 807/2014 sú oprávnené na príspevok z EPFRV z prostriedkov pridelených na prechodné obdobie na programy podporované z EPFRV, pri ktorých sa členské štáty rozhodnú predĺžiť obdobie 2014 – 2020 v súlade s článkom 1 ods. 1 tohto nariadenia, a to za týchto podmienok:

Pozmeňujúci návrh  48

 

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) takéto výdavky sú stanovené v príslušnom programe rozvoja vidieka na rok 2021;

a) takéto výdavky sú stanovené v príslušnom programe rozvoja vidieka na roky, na ktoré sa vzťahuje prechodné obdobie;

Pozmeňujúci návrh  49

 

Návrh nariadenia

Hlava I – kapitola II – názov

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Uplatňovanie článkov 25 až 28 nariadenia (EÚ) [nové všeobecné nariadenie] na programový rok 2021

Uplatňovanie článkov 25 až 28 nariadenia (EÚ) [nové všeobecné nariadenie] na programový rok 2021 a prípadne na rok 2022

Pozmeňujúci návrh  50

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Platobné nároky alokované poľnohospodárom pred 1. januárom 2020 sa považujú za zákonné a správne od 1. januára 2021. Hodnota daných platobných nárokov, ktorá sa má považovať za zákonnú a správnu, je hodnota na kalendárny rok 2020 platná k 31. decembru 2020. Tým nie sú dotknuté príslušné články práva Únie, ktoré sa týkajú hodnoty platobných nárokov na kalendárne roky od roku 2021, predovšetkým článok 22 ods. 5 a článok 25 ods. 12 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.

1. Platobné nároky pridelené poľnohospodárom pred 1. januárom 2020 sa považujú za zákonné a správne od 1. januára 2020. Hodnota daných platobných nárokov, ktorá sa má považovať za zákonnú a správnu, je hodnota na kalendárny rok 2019 platná k 31. decembru 2019. Tým nie sú dotknuté príslušné články práva Únie, ktoré sa týkajú hodnoty platobných nárokov na kalendárne roky od roku 2020, predovšetkým článok 22 ods. 5 a článok 25 ods. 12 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.

Odôvodnenie

Rok podania žiadosti 2020 už bude financovaný z viacročného finančného rámca 2021 – 2027 (VFR). Na začiatku nového VFR by sa mala zabezpečiť právna istota a jasnosť tým, že sa všetky platobné nároky pridelené poľnohospodárom do 1. januára 2020 stanú od 1. januára 2020 zákonnými a správnymi.

Pozmeňujúci návrh  51

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Odsek 1 sa neuplatňuje na platobné nároky pridelené poľnohospodárom na základe vecne nesprávnych žiadostí s výnimkou prípadov, ak poľnohospodár pri náležitej starostlivosti chybu nemohol zistiť.

2. Odsek 1 sa neuplatňuje na platobné nároky pridelené poľnohospodárom na základe vecne nesprávnych žiadostí alebo pri porušení pravidla o konflikte záujmov, ako je stanovené v článku 61 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/10461a, s výnimkou prípadov, ak poľnohospodár pri náležitej starostlivosti chybu nemohol zistiť.

 

__________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1).

Pozmeňujúci návrh  52

 

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Výdavky súvisiace s právnymi záväzkami voči prijímateľom, ktoré vznikli v rámci opatrení uvedených v článkoch 23, 39 a 43 nariadenia Rady (ES) č. 1698/200519, na ktoré sa poskytuje podpora na základe nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, sú naďalej oprávnené na príspevok z EPFRV v období 2022 – 2027, na ktoré sa vzťahuje strategický plán SPP, a to za týchto podmienok:

1. Výdavky súvisiace s právnymi záväzkami voči prijímateľom, ktoré vznikli v rámci opatrení uvedených v článkoch 23, 39 a 43 nariadenia Rady (ES) č. 1698/200519, na ktoré sa poskytuje podpora na základe nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, sú naďalej oprávnené na príspevok z EPFRV v období 2022 – 2027, alebo ak sa uplatňuje článok -1 ods. 2 tohto nariadenia, v období 2023 – 2027, na ktoré sa vzťahuje strategický plán SPP, a to za týchto podmienok:

__________________

__________________

19 Nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 277, 21.10.2005, s. 1).

19 Nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 277, 21.10.2005, s. 1).

Pozmeňujúci návrh  53

 

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) takéto výdavky sú stanovené v príslušnom strategickom pláne SPP na obdobie 2022 – 2027 v súlade s nariadením (EÚ) [nariadenie o strategických plánoch SPP] a sú v súlade s nariadením (EÚ) [horizontálne nariadenie];

a) takéto výdavky sú stanovené v príslušnom strategickom pláne SPP na obdobie 2022 – 2027, alebo ak sa uplatňuje článok -1 ods. 2 tohto nariadenia, na obdobie 2023 – 2027, v súlade s nariadením (EÚ) [nariadenie o strategických plánoch SPP] a sú v súlade s nariadením (EÚ) [horizontálne nariadenie];

Pozmeňujúci návrh  54

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Prvý pododsek sa uplatňuje aj v prípade právnych záväzkov voči prijímateľom prijatých na základe príslušných opatrení stanovených v nariadení (ES) č. 1257/1999, ktorým sa poskytla podpora podľa nariadenia (EÚ) č. 1305/2013.

Odôvodnenie

Prechodné ustanovenia by mali takisto umožniť reguláciu dlhodobých záväzkov prijatých v rámci programov rozvoja vidieka pred obdobím 2014 – 2020. Tento prístup umožní platby na záväzky, napr. na zalesňovanie vykonávané v rámci programov rozvoja vidieka na roky 2004 – 2006. Preto by sa mal článok 6 ods. 1 doplniť o ďalší pododsek.

Pozmeňujúci návrh  55

 

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Výdavky súvisiace s právnymi záväzkami voči prijímateľom, ktoré vznikli v rámci viacročných opatrení uvedených v článkoch 28, 29, 33 a 34 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a výdavky súvisiace s právnymi záväzkami na obdobie trvajúce aj po 1. januári 2024, alebo po 1. januári 2025 v členských štátoch, ktoré sa rozhodli predĺžiť obdobie 2014 – 2020 v súlade s článkom 1 ods. 1 tohto nariadenia, podľa článkov 14 až 18, článku 19 ods. 1 písm. a) a b), článku 20, článkov 22 až 27, 35, 38, 39 a 39a nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a podľa článku 35 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 sú oprávnené na príspevok z EPFRV v období 2022 – 2027, na ktoré sa vzťahuje strategický plán SPP, a to za týchto podmienok:

2. Za podmienok stanovených v druhom pododseku sú na príspevok z EPFRV v období 2022 – 2027, alebo ak sa uplatňuje článok -1 ods. 2 tohto nariadenia, v období 2023 – 2027, na ktoré sa vzťahuje strategický plán SPP, oprávnené tieto výdavky:

 

a) výdavky súvisiace s právnymi záväzkami voči prijímateľom, ktoré vznikli v rámci viacročných opatrení uvedených v článkoch 28, 29, 33 a 34 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013;

 

b) výdavky súvisiace s právnymi záväzkami na obdobie trvajúce aj po 1. januári 2024, alebo po 1. januári 2025 v členských štátoch, ktoré sa rozhodli predĺžiť obdobie 2014 – 2020 v súlade s článkom 1 ods. 1 tohto nariadenia, podľa článkov 14 až 18, článku 19 ods. 1 písm. a) a b), článku 20, článkov 22 až 27, 35, 38, 39 a 39a nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a podľa článku 35 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

 

Podmienky oprávnenosti na príspevok z EPFRV v období 2022 – 2027, alebo ak sa uplatňuje článok -1 ods. 2 tohto nariadenia, v období 2023 – 2027, na ktoré sa vzťahuje strategický plán SPP, uvedené v prvom pododseku, sú:

a) takéto výdavky sú stanovené v príslušnom strategickom pláne SPP na obdobie 2022 – 2027 v súlade s nariadením (EÚ) [nariadenie o strategických plánoch SPP] a sú v súlade s nariadením (EÚ) [horizontálne nariadenie];

a) takéto výdavky sú stanovené v príslušnom strategickom pláne SPP na obdobie 2022 – 2027, alebo ak sa uplatňuje článok -1 ods. 2 tohto nariadenia, na obdobie 2023 – 2027, v súlade s nariadením (EÚ) [nariadenie o strategických plánoch SPP] a sú v súlade s nariadením (EÚ) [horizontálne nariadenie];

b) uplatňuje sa sadzba príspevku z EPFRV vzťahujúca sa na zodpovedajúcu intervenciu stanovená v strategickom pláne SPP v súlade s nariadením (EÚ) [nariadenie o strategických plánoch SPP];

b) uplatňuje sa sadzba príspevku z EPFRV vzťahujúca sa na zodpovedajúcu intervenciu stanovená v strategickom pláne SPP v súlade s nariadením (EÚ) [nariadenie o strategických plánoch SPP];

c) integrovaný systém uvedený v článku 63 ods. 2 nariadenia (EÚ) [horizontálne nariadenie] sa vzťahuje na právne záväzky prijaté v rámci opatrení, ktoré zodpovedajú typom intervencií založeným na ploche a zvieratách uvedeným v hlave III kapitolách II a IV nariadenia (EÚ) [nariadenie o strategických plánoch SPP] a príslušné operácie sú jednoznačne určené a

c) integrovaný systém uvedený v článku 63 ods. 2 nariadenia (EÚ) [horizontálne nariadenie] sa vzťahuje na právne záväzky prijaté v rámci opatrení, ktoré zodpovedajú typom intervencií založeným na ploche a zvieratách uvedeným v hlave III kapitolách II a IV nariadenia (EÚ) [nariadenie o strategických plánoch SPP] a príslušné operácie sú jednoznačne určené a

d) platby na právne záväzky uvedené v písmene c) sa realizujú v lehote stanovenej v článku 42 nariadenia (EÚ) [horizontálne nariadenie].

d) platby na právne záväzky uvedené v písmene c) sa realizujú v lehote stanovenej v článku 42 nariadenia (EÚ) [horizontálne nariadenie].

Pozmeňujúci návrh  56

 

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Pracovné programy na podporu olivového oleja a stolových olív uvedené v článku 29 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, zostavené na obdobie od 1. apríla 2018 do 31. marca 2021, sa predlžujú a končia sa 31. decembra 2021. Príslušné organizácie výrobcov uznané podľa článku 152 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, príslušné združenia organizácií výrobcov uznané podľa článku 156 uvedeného nariadenia a príslušné medziodvetvové organizácie uznané podľa článku 157 uvedeného nariadenia pozmenia svoje pracovné programy tak, aby sa v nich zohľadnilo toto predĺženie. Pozmenené pracovné programy sa Komisii oznámia do 31. decembra 2020.

1. Pracovné programy na podporu olivového oleja a stolových olív uvedené v článku 29 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, zostavené na obdobie od 1. apríla 2018 do 31. marca 2021, sa predlžujú a končia sa na konci prechodného obdobia. Príslušné organizácie výrobcov uznané podľa článku 152 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, príslušné združenia organizácií výrobcov uznané podľa článku 156 uvedeného nariadenia a príslušné medziodvetvové organizácie uznané podľa článku 157 uvedeného nariadenia pozmenia svoje pracovné programy tak, aby sa v nich zohľadnilo toto predĺženie. Pozmenené pracovné programy sa Komisii oznámia do 31. decembra 2020, alebo ak sa uplatňuje článok -1 ods. 2 tohto nariadenia, do 31. decembra 2021.

Pozmeňujúci návrh  57

 

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2 – pododsek 1 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Uznané organizácie výrobcov v sektore ovocia a zeleniny s operačným programom, ako sa uvádza v článku 33 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, ktorý členský štát schválil na obdobie trvajúce aj po 31. decembri 2021, do 15. septembra 2021 predložia danému členskému štátu žiadosť o:

Uznané organizácie výrobcov v sektore ovocia a zeleniny s operačným programom, ako sa uvádza v článku 33 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, ktorý členský štát schválil na obdobie trvajúce aj po skončení prechodného obdobia, môžu do 15. septembra 2021 predložiť danému členskému štátu žiadosť o:

Pozmeňujúci návrh  58

 

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak uznaná organizácia výrobcov nepredloží takúto žiadosť do 15. septembra 2021, jej operačný program schválený podľa nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa skončí 31. decembra 2021.

Ak uznaná organizácia výrobcov nepredloží takúto žiadosť, odsek 6 sa uplatňuje na jej operačný program až do ukončenia tohto programu.

Pozmeňujúci návrh  59

 

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Podporné programy v sektore vinohradníctva a vinárstva uvedené v článku 40 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa skončia 15. októbra 2023. Články 39 až 54 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa uplatňujú naďalej aj po 31. decembri 2021, pokiaľ ide o výdavky, ktoré vznikli, a platby, ktoré boli zrealizované, v súvislosti s operáciami vykonávanými podľa uvedeného nariadenia pred 16. októbrom 2023 v rámci schémy pomoci uvedenej v článkoch 39 až 52 uvedeného nariadenia.

3. Podporné programy v sektore vinohradníctva a vinárstva uvedené v článku 40 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa skončia 15. októbra 2023. Články 39 až 54 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa môžu uplatňovať naďalej aj po skončení prechodného obdobia na operácie vybraté podľa uvedeného nariadenia pred 16. októbrom 2023, pokiaľ ide o výdavky, ktoré vznikli, a platby, ktoré boli zrealizované, v rámci schémy pomoci uvedenej v článkoch 39 až 52 uvedeného nariadenia.

Pozmeňujúci návrh  60

 

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Vnútroštátne programy v sektore včelárstva uvedené v článku 55 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa skončia 31. júla 2022. Články 55, 56 a 57 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa uplatňujú naďalej aj po 31. decembri 2021, pokiaľ ide o výdavky, ktoré vznikli, a platby, ktoré boli zrealizované, v súvislosti s operáciami vykonávanými podľa uvedeného nariadenia pred 1. augustom 2022 v rámci schémy pomoci uvedenej v článku 55 uvedeného nariadenia.

4. Vnútroštátne programy v sektore včelárstva uvedené v článku 55 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa skončia 31. júla 2022. Články 55, 56 a 57 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa môžu uplatňovať naďalej aj po skončení prechodného obdobia na operácie vybraté podľa uvedeného nariadenia pred 1. augustom 2022, pokiaľ ide o výdavky, ktoré vznikli, a platby, ktoré boli zrealizované, v rámci schémy pomoci uvedenej v článku 55 uvedeného nariadenia.

 Pozmeňujúci návrh  61

 

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6. Vzhľadom na schémy pomoci uvedené v odsekoch 3 a 4 tohto článku, články 7 ods. 3, články 9, 21, 43, 51, 52, 54, 59, 67, 68, 70 až 75, 77, 91 až 97, 99, 100, článok 102 ods. 2, články 110 a 111 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 a relevantné ustanovenia v delegovaných a vykonávacích aktoch týkajúce sa daných článkov sa naďalej uplatňujú aj po 31. decembri 2021 v súvislosti s výdavkami, ktoré vznikli, a platbami, ktoré boli zrealizované v súvislosti s operáciami vykonávanými podľa nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a po uvedenom dátumu až do konca schém pomoci uvedených v odsekoch 3 a 4 tohto článku.

6. Vzhľadom na schémy pomoci uvedené v odsekoch 2, 3 a 4 tohto článku, články 7 ods. 3, články 9, 21, 43, 51, 52, 54, 59, 67, 68, 70 až 75, 77, 91 až 97, 99, 100, článok 102 ods. 2, články 110 a 111 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 a relevantné ustanovenia v delegovaných a vykonávacích aktoch týkajúce sa daných článkov sa naďalej uplatňujú aj po skončení prechodného obdobia v súvislosti s výdavkami, ktoré vznikli, a platbami, ktoré boli zrealizované v súvislosti s operáciami vykonávanými podľa nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a po uvedenom dátume až do konca schém pomoci uvedených v odsekoch 3 a 4 tohto článku a do skončenia operačných programov uvedených v odseku 2 tohto článku, ak sa uplatňuje.

Pozmeňujúci návrh  62

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – bod -1 (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 1305/2013

Článok 17 – odsek 6 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(-1) V článku 17 sa dopĺňa tento odsek:

 

„6a. Členské štáty môžu naďalej prijímať nové právne záväzky vo vzťahu k prijímateľom počas prechodného obdobia uvedeného článku -1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) .../... [prechodné nariadenie]. Žiadosti o podporu predložené pred rokom 2021 a neschválené pre nedostatok finančných prostriedkov pridelených na túto podporu v danom programe sú počas tohto prechodného obdobia naďalej oprávnené.“

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Odôvodnenie

V tomto nariadení by sa mala objasniť možnosť prechodu žiadostí týkajúcich sa investícií do fyzických aktív, ktoré neboli schválené v súčasnom programovom období z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

Pozmeňujúci návrh  63

 

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – bod 1

Nariadenie (EÚ) č. 1305/2013

Článok 28 – odsek 5 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pri nových záväzkoch, ktoré sa majú prijať od roku 2021, členské štáty určujú kratšie obdobie svojich programov rozvoja vidieka: od jedného do troch rokov. Ak členské štáty v súlade s prvým pododsekom stanovia ročné predĺženie záväzkov po ukončení počiatočného obdobia, od roku 2021 takéto predĺženie nesmie byť dlhšie než jeden rok. Od roku 2021 členské štáty pre nové záväzky, ktoré priamo nadväzujú na záväzky vykonané počas počiatočného obdobia, vo svojich programoch rozvoja vidieka určujú obdobie jedného roka.;

Pri nových záväzkoch, ktoré sa majú prijať od začiatku prechodného obdobia uvedeného v článku -1 nariadenia (EÚ) .../... [prechodné nariadenie], členské štáty určujú kratšie obdobie svojich programov rozvoja vidieka: od jedného do piatich rokov. Ak je to však potrebné na dosiahnutie alebo udržanie požadovaných prínosov pre životné prostredie a klímu, členské štáty môžu stanoviť dlhšie obdobie pre nové záväzky. V takom prípade členské štáty zohľadnia, že tieto záväzky sa budú musieť prispôsobiť pri príprave strategického plánu SPP a vzhľadom na jeho obsah. Ak členské štáty v súlade s prvým pododsekom stanovia ročné predĺženie existujúcich záväzkov po ukončení počiatočného obdobia, od začiatku prechodného obdobia takéto predĺženie nesmie byť dlhšie než jeden rok. Ak podpora príjemcovi klesne pod úroveň poskytnutú v predchádzajúcom plánovacom období, členský štát môže tomuto príjemcovi poskytnúť možnosť odstúpiť od právneho záväzku pred jeho pôvodným ukončením.

Pozmeňujúci návrh  64

 

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – bod 2

Nariadenie (EÚ) č. 1305/2013

Článok 29 – odsek 3 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pri nových záväzkoch, ktoré sa majú prijať od roku 2021, členské štáty určujú kratšie obdobie svojich programov rozvoja vidieka: od jedného do troch rokov. Ak členské štáty v súlade s prvým pododsekom po ukončení počiatočného obdobia stanovia ročné predĺženie zachovania ekologického poľnohospodárstva, od roku 2021 takéto predĺženie nesmie byť dlhšie než jeden rok. Od roku 2021 členské štáty pre nové záväzky, ktoré priamo nadväzujú na záväzky vykonané počas počiatočného obdobia, vo svojich programoch rozvoja vidieka určujú obdobie jedného roka.

Pri nových záväzkoch, ktoré sa majú prijať od začiatku prechodného obdobia uvedeného v článku -1 (EÚ) .../... [prechodné nariadenie], členské štáty určujú obdobie svojich programov rozvoja vidieka: od jedného do piatich rokov. Členské štáty však zohľadnia, že tieto záväzky sa budú musieť prispôsobiť pri príprave strategického plánu SPP a vzhľadom na jeho obsahu a budú musieť zachovávať žiadané prínosy pre životné prostredie a klímu. Ak členské štáty v súlade s prvým pododsekom stanovia ročné predĺženie existujúcich záväzkov po ukončení počiatočného obdobia, od začiatku prechodného obdobia takéto predĺženie nesmie byť dlhšie než jeden rok. Ak podpora príjemcovi klesne pod úroveň poskytnutú v predchádzajúcom plánovacom období, členský štát môže tomuto príjemcovi poskytnúť možnosť odstúpiť od právneho záväzku pred jeho pôvodným ukončením.

Pozmeňujúci návrh  65

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – bod 2 a (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 1305/2013

Článok 31 – odsek 5

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(2a) V článku 31 sa odsek 5 nahrádza takto:

5. Okrem platieb ustanovených v odseku 2 môžu členské štáty poskytnúť platby v rámci tohto opatrenia od roku 2014 do roku 2020 prijímateľom v oblastiach, ktoré boli oprávnené podľa článku 36 písm. a) bodu ii) nariadenia (ES) č. 1698/2005 počas programového obdobia 2007 – 2013. V prípade prijímateľov v oblastiach, ktoré podľa nového vymedzenia uvedeného v článku 32 ods. 3 už nie sú oprávnené, sú tieto platby degresívne počas obdobia najviac štyroch rokov. Uvedené obdobie sa začína dňom ukončenia vymedzovania v súlade s článkom 32 ods. 3 a najneskôr v roku 2019. Tieto platby sa začínajú na úrovni maximálne 80 % priemernej platby stanovenej v programe na programové obdobie 2007 – 2013 v súlade s článkom 36 písm. a) bodom ii) nariadenia (ES) č. 1698/2005 a skončia najneskôr v roku 2020, keď platby nebudú predstavovať viac ako 20 %. Keď uplatňovanie výsledkov degresívnosti dosiahne úroveň platby 25 EUR, členský štát môže naďalej vyplácať platby na tejto úrovni až do konca obdobia postupného ukončenia.

„5. Okrem platieb ustanovených v odseku 2 môžu členské štáty poskytnúť platby v rámci tohto opatrenia od roku 2014 do roku 2020 prijímateľom v oblastiach, ktoré boli oprávnené podľa článku 36 písm. a) bodu ii) nariadenia (ES) č. 1698/2005 počas programového obdobia 2007 – 2013. V prípade prijímateľov v oblastiach, ktoré podľa nového vymedzenia uvedeného v článku 32 ods. 3 už nie sú oprávnené, sú tieto platby degresívne počas obdobia najviac štyroch rokov. Uvedené obdobie sa začína dňom ukončenia vymedzovania v súlade s článkom 32 ods. 3 a najneskôr v roku 2019. Tieto platby sa začínajú na úrovni maximálne 80 % priemernej platby stanovenej v programe na programové obdobie 2007 – 2013 v súlade s článkom 36 písm. a) bodom ii) nariadenia (ES) č. 1698/2005 a skončia najneskôr na konci prechodného obdobia uvedeného v článku -1 nariadenia (EÚ)… /… [prechodné nariadenie], keď platby nebudú predstavovať viac ako 20 %. Keď uplatňovanie výsledkov degresívnosti dosiahne úroveň platby 25 EUR, členský štát môže naďalej vyplácať platby na tejto úrovni až do konca obdobia postupného ukončenia.

Odchylne od prvého pododseku, ak sa degresívne platby začínajú až v roku 2019, uvedené platby sa začínajú na úrovni maximálne 80 % priemernej platby stanovenej na programové obdobie 2014 – 2020. Úroveň platby sa určí tak, aby konečná úroveň v roku 2020 bola polovicou začiatočnej úrovne.

Odchylne od prvého pododseku, ak sa degresívne platby začínajú až v roku 2019, uvedené platby sa začínajú na úrovni maximálne 80 % priemernej platby stanovenej na programové obdobie 2014 – 2020. Úroveň platby sa určí tak, aby konečná úroveň v roku 2020 bola polovicou začiatočnej úrovne. Členské štáty môžu naďalej poskytovať podporu na tejto úrovni počas prechodného obdobia uvedeného v článku -1 nariadenia (EÚ)…/… [prechodné nariadenie].

Po dokončení vymedzenia prijímatelia v oblastiach, ktoré sú naďalej oprávnené, dostávajú v rámci tohto opatrenia platby v plnej výške.

Po dokončení vymedzenia prijímatelia v oblastiach, ktoré sú naďalej oprávnené, dostávajú v rámci tohto opatrenia platby v plnej výške.“

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Odôvodnenie

Predĺžené prechodné obdobie pre oblasti s prírodnými obmedzeniami, ktoré podľa nového vymedzenia už nie sú oprávnené na podporu, zaisťuje poľnohospodárom v týchto oblastiach plynulé prispôsobenie sa novým podmienkam. Tento pozmeňujúci návrh zabezpečuje istotu a kontinuitu podpory európskych poľnohospodárov zo znevýhodnených oblastí počas prechodného obdobia.

Pozmeňujúci návrh  66

 

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (EÚ) č. 1305/2013

Článok 33 – odsek 2 – pododsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pri nových záväzkoch, ktoré sa majú prijať od roku 2021, členské štáty určujú kratšie obdobie svojich programov rozvoja vidieka: od jedného do troch rokov. Ak členské štáty v súlade s prvým pododsekom stanovia ročné obnovenie záväzkov po ukončení počiatočného obdobia, od roku 2021 takéto obnovenie nesmie byť dlhšie než jeden rok.

Pri nových záväzkoch, ktoré sa majú prijať od začiatku tohto prechodného obdobia, členské štáty určujú kratšie obdobie svojich programov rozvoja vidieka: od jedného do piatich rokov. Ak je to však potrebné na dosiahnutie alebo zachovanie požadovaných prínosov pre dobré životné podmienky zvierat, pri nových záväzkoch môžu členské štáty určiť dlhšie obdobie. V takom prípade členské štáty zohľadnia, že sa tieto záväzky budú musieť prispôsobiť pri príprave strategického plánu SPP a vzhľadom na jeho obsah. Členské štáty môžu v súlade s prvým pododsekom stanoviť ročné obnovenie záväzkov po ukončení počiatočného obdobia.

Pozmeňujúci návrh  67

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – bod 3 a (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 1305/2013

Článok 38 – odsek 3 – pododsek 2

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(3a) V článku 38 ods. 3 sa druhý pododsek nahrádza takto:

Podpora podľa článku 36 ods. 1 písm. b) sa poskytuje iba na pokrytie strát spôsobených nepriaznivými poveternostnými udalosťami, chorobou zvierat alebo rastlín, zamorením škodcami alebo opatrením prijatým v súlade so smernicou 2000/29/ES s cieľom odstrániť alebo obmedziť chorobu rastlín alebo šírenie škodcov alebo environmentálnu nehodu, v dôsledku ktorých došlo k zničeniu viac ako 30 % priemernej ročnej produkcie poľnohospodára za predchádzajúce obdobie troch rokov alebo trojročného priemeru za predchádzajúce obdobie piatich rokov, okrem najvyššieho a najnižšieho údaju. Na výpočet ročnej produkcie poľnohospodára sa môžu použiť indexy. Požívaná metóda výpočtu umožňuje určenie skutočnej straty jednotlivého poľnohospodára v danom roku.

Podpora podľa článku 36 ods. 1 písm. b) sa poskytuje iba na pokrytie strát spôsobených nepriaznivými poveternostnými udalosťami, chorobou zvierat alebo rastlín, zamorením škodcami alebo opatrením prijatým v súlade so smernicou 2000/29/ES s cieľom odstrániť alebo obmedziť chorobu rastlín alebo šírenie škodcov alebo environmentálnu nehodu, v dôsledku ktorých došlo k zničeniu viac ako 20 % priemernej ročnej produkcie poľnohospodára za predchádzajúce obdobie troch rokov alebo trojročného priemeru za predchádzajúce obdobie piatich rokov, okrem najvyššieho a najnižšieho údaju. Na výpočet ročnej produkcie poľnohospodára sa môžu použiť indexy. Požívaná metóda výpočtu umožňuje určenie skutočnej straty jednotlivého poľnohospodára v danom roku.

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je predvídať dosiahnutie prahovej hodnoty najmenej 20 % strát, pri ktorej sa spustia kompenzácie v zmysle riadenia rizika. Vyplýva to zo zmien prijatých v rámci programu Omnibus a v súlade s návrhom Komisie v článku 70 nariadenia o strategických plánoch.

Pozmeňujúci návrh  68

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – bod 3 b (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 1305/2013

Článok 39 – odsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(3b) V článku 39 sa odsek 1 nahrádza takto:

1. Podpora podľa článku 36 ods. 1 písm. c) sa poskytuje iba vtedy, ak pokles príjmu presiahne 30 % priemerného ročného príjmu konkrétneho poľnohospodára za predchádzajúce obdobie troch rokov alebo trojročného priemeru za predchádzajúce obdobie piatich rokov, okrem najvyššieho a najnižšieho údaju. Príjem na účely článku 36 ods. 1 písm. c) je suma príjmov, ktoré poľnohospodár získa z trhu, vrátane akejkoľvek formy verejnej podpory po odpočítaní vstupných nákladov. Platby zo vzájomného fondu poľnohospodárom predstavujú kompenzáciu za menej ako 70 % straty príjmu v roku, v ktorom sa výrobca stal oprávneným na získanie tejto pomoci. Na výpočet ročnej straty príjmu poľnohospodára sa môžu použiť indexy.

„1. Podpora podľa článku 36 ods. 1 písm. c) sa poskytuje iba vtedy, ak pokles príjmu presiahne 20 % priemerného ročného príjmu konkrétneho poľnohospodára za predchádzajúce obdobie troch rokov alebo trojročného priemeru za predchádzajúce obdobie piatich rokov, okrem najvyššieho a najnižšieho údaju. Príjem na účely článku 36 ods. 1 písm. c) je suma príjmov, ktoré poľnohospodár získa z trhu, vrátane akejkoľvek formy verejnej podpory po odpočítaní vstupných nákladov. Platby zo vzájomného fondu poľnohospodárom predstavujú kompenzáciu za menej ako 70 % straty príjmu v roku, v ktorom sa výrobca stal oprávneným na získanie tejto pomoci. Na výpočet ročnej straty príjmu poľnohospodára sa môžu použiť indexy.„

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je predvídať dosiahnutie prahovej hodnoty najmenej 20 % strát, pri ktorej sa spustia kompenzácie v zmysle riadenia rizika. Vyplýva to zo zmien prijatých v rámci programu Omnibus a v súlade s návrhom Komisie v článku 70 nariadenia o strategických plánoch.

Pozmeňujúci návrh  69

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – bod 5 a (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 1305/2013

Článok 51 – odsek 2 – pododsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a) V článku 51 ods. 2 sa dopĺňa tento pododsek:

 

 „Ak sa členský štát rozhodne využiť možnosť uvedenú v článku 1 ods. 1 nariadenia (EÚ) .../... [prechodné nariadenie], tento členský štát sa môže rozhodnúť zvýšiť hranicu 4 % uvedenú v tomto odseku až na 6 % počas trvania prechodného obdobia uvedeného v článku -1 tohto nariadenia. Výška tohto zvýšenia sa kompenzuje nižším percentuálnym podielom technickej pomoci v rokoch 2022 – 2027, alebo ak sa uplatňuje článok -1 ods. 2 uvedeného nariadenia, v rokoch 2023 – 2027.“

Odôvodnenie

Podstata navrhovaných zmien v tejto reforme SPP si bude vyžadovať aj značné plánovanie a záväzky poľnohospodárskeho sektora a vnútroštátnych správnych orgánov pri implementácii a plnení cieľov a ambícií. Ak by sa členským štátom umožnilo, aby počas prechodného obdobia využívali väčšie percento finančných prostriedkov pridelených na technickú pomoc, pomohlo by im to pri správnom vývoji nástrojov a opatrení potrebných na dosiahnutie stanovených cieľov. Po prechodnom období by sa mala kompenzovať vyššia suma technickej pomoci, a preto by sa nemala ukladať poľnohospodárom.

 Pozmeňujúci návrh  70

 

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – bod 6 – písmeno a

Nariadenie (EÚ) č. 1305/2013

Článok 58 – odsek 1 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Bez toho, aby boli dotknuté odseky 5, 6 a 7, v súlade s viacročným finančným rámcom na roky 2021 až 2027 celková suma podpory zo zdrojov Únie na rozvoj vidieka podľa tohto nariadenia na obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021 je 11 258 707 816 EUR v bežných cenách.

Bez toho, aby boli dotknuté odseky 5, 6 a 7, v súlade s viacročným finančným rámcom na roky 2021 až 2027 celková suma podpory zo zdrojov Únie na rozvoj vidieka podľa tohto nariadenia na prechodné obdobie, ako je uvedené v článku -1 nariadenia (EÚ) .../.... [prechodné nariadenie], je X * EUR v bežných cenách.

 

__________________

 

* Vo svojom uznesení zo 14. novembra 2018 o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu so zreteľom na dohodu (P8_TA(2018)0449) Európsky parlament zaujal pozíciu v prospech zachovania financovania SPP pre EÚ-27 na úrovni rozpočtu na roky 2014 – 2020 v reálnom vyjadrení a zahrnutia počiatočnej sumy rezervy z poľnohospodárstva do rozpočtu, konkrétne 383 255 miliónov EUR v cenách roku 2018 (431 946 miliónov EUR v bežných cenách). Údaje uvedené v tomto nariadení by sa preto mali počítať na základe údajov dohodnutých pre VFR na roky 2021 – 2027, alebo ak sa uvedený VFR neprijme včas, na základe predĺžených stropov do roku 2020 a ustanovení v súlade s článkom 312 ods. 4 ZFEÚ.

Pozmeňujúci návrh  71

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – bod 9 a (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 1305/2013

Článok 82 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9a) Na koniec hlavy VIII sa dopĺňa tento článok:

 

„Článok 82a

 

Vnútroštátne daňové opatrenia

 

S cieľom obmedziť účinky výkyvov príjmu sa články 107, 108 a 109 ZFEÚ neuplatňujú na vnútroštátne daňové opatrenia, pomocou ktorých sa členské štáty rozhodnú odchýliť od všeobecných daňových pravidiel tým, že sa umožní, aby sa vymeriavací základ dane z príjmov uplatňujúci sa na poľnohospodárov vypočítaval na základe viacročného obdobia, vrátane odloženia časti základu dane alebo možnosti vylúčenia súm umiestnených na vyhradenom poľnohospodárskom sporiacom účte.“

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je predvídať uplatňovanie nového regulačného opatrenia navrhovaného v rámci nariadenia COM(2018) 392 o strategických plánoch vyplývajúcich z SPP v článku 133, ktoré prijal Výbor pre poľnohospodárstvo v apríli 2019. Jeho cieľom je umožniť poľnohospodárom zaviesť systémy preventívneho sporenia bez toho, aby sa na ne vzťahoval systém štátnej pomoci.

Pozmeňujúci návrh  72

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – bod -1 (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 1306/2013

Článok 25

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(-1) Článok 25 sa nahrádza takto:

Článok 25

„Článok 25

Rezerva na krízu v poľnohospodárskom sektore

Rezerva na krízu v poľnohospodárskom sektore

Rezerva určená na poskytnutie dodatočnej podpory pre poľnohospodársky sektor v prípade významnej krízy, ktorá ovplyvňuje poľnohospodársku výrobu alebo distribúciu (ďalej len „rezerva na krízu v poľnohospodárskom sektore“), sa zriadi tak, že na začiatku každého roka sa na priame platby uplatní určité zníženie prostredníctvom mechanizmu finančnej disciplíny podľa článku 26.

Na začiatku každého roka sa v rámci EPZF vytvorí rezerva určená na poskytnutie dodatočnej podpory pre poľnohospodársky sektor v prípade významnej krízy, ktorá ovplyvňuje poľnohospodársku výrobu alebo distribúciu (ďalej len „rezerva na krízu v poľnohospodárskom sektore“).

Celková výška rezervy dosiahne 2 800 miliónov EUR, pričom rovnaké ročné splátky v období rokov 2014 – 2020 dosiahnu 400 miliónov EUR (v cenách z roku 2011) a začlení sa do okruhu 2 viacročného finančného rámca stanoveného v prílohe k nariadeniu (EÚ, Euratom) č. 1311/2013.

Celková výška rezervy dosiahne 2 800 miliónov EUR, pričom rovnaké ročné splátky v období rokov 2014 – 2020 dosiahnu 400 miliónov EUR (v cenách z roku 2011), a začlení sa do okruhu 2 viacročného finančného rámca stanoveného v prílohe k nariadeniu (EÚ, Euratom) č. 1311/2013.

 

Na rok 2021 je výška rezervy 400 miliónov EUR (v cenách z roku 2011) nad rámec rozpočtov EPZF a EPFRV a začlení sa do okruhu 3 viacročného finančného rámca, ako sa stanovuje v prílohe k nariadeniu Rady (EÚ) .../... *[VFR].

 

Na začiatku rokov nasledujúcich po roku 2021 sa výška rezervy rovná aspoň pôvodnej sume pridelenej v roku 2021 a podľa potreby sa upraví prostredníctvom ročného rozpočtového postupu alebo v priebehu roka s ohľadom na vývoj alebo perspektívy kríz trhu v prebiehajúcom alebo nasledujúcom roku a so zreteľom na dostupné príjmy pridelené na EPZF alebo rezervy disponibilných rozpočtových prostriedkov v rámci čiastkového stropu EPZF.

 

Ak tieto dostupné rozpočtové prostriedky nie sú dostatočné, môže sa finančná disciplína použiť ako posledná možnosť na financovanie rezervy až do roku 2021 uvedenej v treťom odseku tohto článku.

 

Odchylne od článku 12 ods. 2 písm. d) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046* sa neviazané rozpočtové prostriedky z rezervy prenášajú bez časového obmedzenia na financovanie rezervy v nasledujúcich rozpočtových rokoch.“

 

__________________

 

* Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012, (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1).

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1306&from=SK)

Odôvodnenie

V súlade so stanoviskom Európskeho parlamentu k VFR cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je v článku o krízovej rezerve uviesť, že počiatočný kapitál rezervy na obdobie 2021 – 2027 by mal byť doplnkom k rozpočtu SPP a mal by sa umiestniť do rezervy na začiatku programového obdobia. Okrem toho, aby sa tieto peniaze nestratili na konci prvého roka, malo by sa počítať s reformou fungovania rezervy, aby sa umožnil prenos neviazaných finančných prostriedkov z roku 2021 do nasledujúcich rokov.

Pozmeňujúci návrh  73

 

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – bod 1

Nariadenie (EÚ) č. 1306/2013

Článok 25 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1) V článku 25 sa dopĺňa tento tretí pododsek:

vypúšťa sa

„Na rok 2021 je výška rezervy 400 miliónov EUR (v cenách z roku 2011) a začlení sa do okruhu 3 viacročného finančného rámca, ako sa stanovuje v prílohe k nariadeniu Rady (EÚ) [xxxx/xxxx]*[VFR].“

 

Pozmeňujúci návrh  74

 

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (EÚ) č. 1306/2013

Článok 35 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Pri programoch, pri ktorých sa členský štát rozhodne v súlade s článkom 1 ods. 1 nariadenia (EÚ) XXXX/XXXX [toto nariadenie] predĺžiť obdobie 2014 – 2020, sa na prostriedky pridelené na rok 2021 nepovoľuje žiadne predbežné financovanie.

5. Pri programoch, pri ktorých sa členský štát rozhodne v súlade s článkom 1 ods. 1 nariadenia (EÚ) XXXX/XXXX [toto nariadenie] predĺžiť obdobie 2014 – 2020, sa na pridelené prostriedky počas prechodného obdobia uvedeného v článku -1 nariadenia (EÚ) .../... [prechodné nariadenie] nepovoľuje žiadne predbežné financovanie.

Pozmeňujúci návrh  75

 

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – bod 1

Nariadenie (EÚ) č. 1307/2013

Článok 11 – odsek 6 – pododsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na rok 2021 členské štáty oznámia Komisii rozhodnutia prijaté v súlade s týmto článkom a akýkoľvek odhadovaný výsledok znižovania do 1. augusta 2020.

Na každý rok prechodného obdobia uvedeného v článku -1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) .../2020 [prechodné nariadenie] členské štáty oznámia Komisii rozhodnutia prijaté v súlade s týmto článkom a akýkoľvek odhadovaný výsledok znižovania do 1. augusta predchádzajúceho roku.

Pozmeňujúci návrh  76

 

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a

Nariadenie (EÚ) č. 1307/2013

Článok 14 – odsek 1 – pododsek 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty sa do 1. augusta 2020 môžu rozhodnúť sprístupniť až 15 % svojich ročných vnútroštátnych stropov na kalendárny rok 2021 stanovených v prílohe II k tomuto nariadeniu ako dodatočnú podporu financovanú zo zdrojov EPFRV v rozpočtovom roku 2022. V dôsledku toho zodpovedajúca suma už nebude k dispozícii na poskytovanie priamych platieb. Také rozhodnutie sa Komisii oznámi do 1. augusta 2020 a stanoví sa v ňom zvolený percentuálny podiel.

Členské štáty sa do 31. decembra 2020 môžu rozhodnúť sprístupniť až 15 % svojich ročných vnútroštátnych stropov na kalendárny rok 2021 stanovených v prílohe II k tomuto nariadeniu ako dodatočnú podporu financovanú zo zdrojov EPFRV v rozpočtovom roku 2022. V dôsledku toho zodpovedajúca suma už nebude k dispozícii na poskytovanie priamych platieb. Také rozhodnutie sa Komisii oznámi do 31. decembra 2020 a stanoví sa v ňom zvolený percentuálny podiel.

Pozmeňujúci návrh  77

 

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a a (nové)

Nariadenie (EÚ) č. 1307/2013

Článok 14 – odsek 1 – pododsek 7 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa) V odseku 1 sa dopĺňa tento pododsek:

 

„Ak sa uplatňuje článok -1 ods. 2 nariadenia (EÚ) .../... [prechodné nariadenie], členské štáty sa môžu rozhodnúť do 31. decembra 2020, že ako dodatočnú podporu financovanú v rámci EPFRV vo finančnom roku 2023 sprístupnia až 15 % svojich ročných vnútroštátnych stropov na kalendárny rok 2022 stanovených v prílohe II k tomuto nariadeniu. V dôsledku toho zodpovedajúca suma už nebude k dispozícii na poskytovanie priamych platieb. Také rozhodnutie sa Komisii oznámi do 31. decembra 2020 a stanoví sa v ňom zvolený percentuálny podiel.“

Pozmeňujúci návrh  78

 

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – bod 2 – písmeno b

Nariadenie (EÚ) č. 1307/2013

Článok 14 – odsek 2 – pododsek 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty, ktoré neprijmú rozhodnutie týkajúce sa rozpočtového roku 2022 uvedené v odseku 1, sa do 1. augusta 2020 môžu rozhodnúť, že ako priame platby sprístupnia až 15 %, alebo v prípade Bulharska, Estónska, Španielska, Lotyšska, Litvy, Poľska, Portugalska, Rumunska, Slovenska, Fínska a Švédska až 25 % sumy vyčlenenej na podporu financovanú z EPFRV v rozpočtovom roku 2022 na základe právnych predpisov Únie prijatých po prijatí nariadenia Rady (EÚ) [xxxx/xxxx]*[VFR]. V dôsledku toho zodpovedajúca suma už nebude k dispozícii na podporu financovanú v rámci EPFRV. Také rozhodnutie sa Komisii oznámi do 1. augusta 2020 a stanoví sa v ňom zvolený percentuálny podiel.

Členské štáty, ktoré neprijmú rozhodnutie týkajúce sa rozpočtového roku 2022 uvedené v odseku 1, sa do 31. decembra 2020 môžu rozhodnúť, že ako priame platby sprístupnia až 15 %, alebo v prípade Bulharska, Estónska, Španielska, Lotyšska, Litvy, Poľska, Portugalska, Rumunska, Slovenska, Fínska a Švédska až 25 % sumy vyčlenenej na podporu financovanú z EPFRV v rozpočtovom roku 2022 na základe právnych predpisov Únie prijatých po prijatí nariadenia Rady (EÚ) [xxxx/xxxx]*[VFR]. V dôsledku toho zodpovedajúca suma už nebude k dispozícii na podporu financovanú v rámci EPFRV. Také rozhodnutie sa Komisii oznámi do 31. decembra 2020 a stanoví sa v ňom zvolený percentuálny podiel.

_______________

_______________

* Nariadenie Rady (EÚ) [...] z [...], ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 až 2027 (U. v. …).“

* Nariadenie Rady (EÚ) [...] z [...], ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 až 2027 (U. v. …).“

Pozmeňujúci návrh  79

 

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – bod 2 – písmeno b a (nové)

Nariadenie (EÚ) č. 1307/2013

Článok 14 – odsek 2 – pododsek 7 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba) V odseku 2 sa dopĺňa tento pododsek:

 

„Ak sa uplatňuje článok -1 ods. 2 nariadenia (EÚ) .../... [prechodné nariadenie], členské štáty, ktoré neprijmú rozhodnutie uvedené v odseku 1 tohto článku za rozpočtový rok 2023, sa môžu do 31. decembra 2020 rozhodnúť sprístupniť ako priame platby až 15 %, alebo v prípade Bulharska, Estónska, Španielska, Lotyšska, Litvy, Poľska, Portugalska, Rumunska, Slovenska, Fínska a Švédska, až do výšky 25 % zo sumy pridelenej na podporu financovanú v rámci EPFRV v rozpočtovom roku 2023 na základe právnych predpisov Únie prijatých po prijatí nariadenia Rady (EÚ) .../... [VFR]. V dôsledku toho zodpovedajúca suma už nebude k dispozícii na podporu financovanú v rámci EPFRV. Také rozhodnutie sa Komisii oznámi do 31. decembra 2020 a stanoví sa v ňom zvolený percentuálny podiel.“

Pozmeňujúci návrh  80

 

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (EÚ) č. 1307/2013

Článok 15a – nadpis

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Oznámenia týkajúce sa kalendárneho roku 2021

Oznámenia týkajúce sa kalendárnych rokov počas prechodného obdobia

Pozmeňujúci návrh  81

 

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (EÚ) č. 1307/2013

Článok 15a – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pokiaľ ide o kalendárny rok 2021 členské štáty do 1. augusta 2020 oznámia percentuálne podiely ročných vnútroštátnych stropov uvedených v článku 22 ods. 2, článku 42 ods. 1, článku 49 ods. 1, článku 51 ods. 1 a článku 53 ods. 6.

Pokiaľ ide o každý kalendárny rok prechodného obdobia, členské štáty do 1. augusta predchádzajúceho roka oznámia percentuálne podiely ročných vnútroštátnych stropov uvedených v článku 22 ods. 2, článku 42 ods. 1, článku 49 ods. 1, článku 51 ods. 1 a článku 53 ods. 6.

Pozmeňujúci návrh  82

 

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – bod 4

Nariadenie (EÚ) č. 1307/2013

Článok 22 – odsek 5 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pokiaľ ide o kalendárny rok 2021, ak sa strop, ktorý pre členský štát stanovila Komisia podľa odseku 1 v dôsledku zmeny sumy stanovenej v prílohe II alebo v dôsledku akéhokoľvek rozhodnutia členského štátu v súlade s odsekom 3 tohto článku, článku 14 ods. 1 alebo 2, článku 42 ods. 1, článku 49 ods. 1, článku 51 ods. 1 alebo článku 53 líši od stropu z predchádzajúceho roka, daný členský štát lineárne zníži alebo zvýši hodnotu všetkých platobných nárokov a/alebo zníži alebo zvýši národnú rezervu alebo regionálne rezervy s cieľom zabezpečiť súlad s odsekom 4 tohto článku.

Pokiaľ ide o každý kalendárny rok prechodného obdobia, ak sa strop, ktorý pre členský štát stanovila Komisia podľa odseku 1 v dôsledku zmeny sumy stanovenej v prílohe II alebo v dôsledku akéhokoľvek rozhodnutia členského štátu v súlade s odsekom 3 tohto článku, článku 14 ods. 1 alebo 2, článku 42 ods. 1, článku 49 ods. 1, článku 51 ods. 1 alebo článku 53 líši od stropu z predchádzajúceho roka, daný členský štát lineárne zníži alebo zvýši hodnotu všetkých platobných nárokov a/alebo zníži alebo zvýši národnú rezervu alebo regionálne rezervy s cieľom zabezpečiť súlad s odsekom 4 tohto článku.

Pozmeňujúci návrh  83

 

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – bod 5

Nariadenie (EÚ) č. 1307/2013

Článok 23 – odsek 6 – pododsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pokiaľ ide o kalendárny rok 2021, členské štáty, ktoré uplatňujú prvý pododsek odseku 1, Komisii do 1. augusta 2020 oznámia rozhodnutia uvedené v odsekoch 2 a 3.

Pokiaľ ide o každý kalendárny rok prechodného obdobia, členské štáty, ktoré uplatňujú prvý pododsek odseku 1, Komisii do 1. augusta predchádzajúceho roka oznámia rozhodnutia uvedené v odsekoch 2 a 3.

Pozmeňujúci návrh  84

 

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – bod 6

Nariadenie (EÚ) č. 1307/2013

Článok 25 – odsek 11 – pododsek 1 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Po vykonaní úpravy uvedenej v článku 22 ods. 5 sa členské štáty, ktoré využili výnimku stanovenú v odseku 4 tohto článku, môžu rozhodnúť, že v prípade platobných nárokov, ktoré majú poľnohospodári k 31. decembru 2019, s nižšou hodnotou než vnútroštátna alebo regionálna jednotková hodnota, vypočítaná v súlade s druhým pododsekom tohto odseku, v roku 2020, zvýšia jednotkovú hodnotu týchto platobných nárokov na úroveň vnútroštátnej alebo regionálnej jednotkovej hodnoty v roku 2020. Pri výpočte tohto zvýšenia treba dodržať tieto podmienky:

Po vykonaní úpravy uvedenej v článku 22 ods. 5 sa členské štáty, ktoré využili výnimku stanovenú v odseku 4 tohto článku, zabezpečia, že v prípade platobných nárokov, ktoré majú poľnohospodári, k 31. decembru 2019, a ak sa uplatňuje článok -1 ods. 2) nariadenia (EÚ) .../... [prechodné nariadenie], k 31. decembru 2020, s nižšou hodnotou než vnútroštátna alebo regionálna jednotková hodnota, vypočítaná v súlade s druhým pododsekom tohto odseku, v nasledujúcom roku prechodného obdobia, zvýšia jednotkovú hodnotu týchto platobných nárokov na úroveň vnútroštátnej alebo regionálnej jednotkovej hodnoty v príslušnom roku. Pri výpočte tohto zvýšenia treba dodržať tieto podmienky:

Pozmeňujúci návrh  85

 

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – bod 6

Nariadenie (EÚ) č. 1307/2013

Článok 25 – odsek 11 – pododsek 1 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) na financovanie daného zvýšenia sa znížia všetky platobné nároky, ktoré majú poľnohospodári v držbe prostredníctvom vlastníctva alebo prenájmu k 31. decembru 2019, alebo časti týchto platobných nárokov, s hodnotou vyššou než vnútroštátna alebo regionálna jednotková hodnota v roku 2020 vypočítanou v súlade s druhým pododsekom. Uvedené zníženie sa uplatňuje na rozdiel medzi hodnotou daných nárokov a vnútroštátnou alebo regionálnou jednotkovou hodnotou v roku 2020. Uplatňovanie uvedeného zníženia je založené na objektívnych a nediskriminačných kritériách, ktoré môžu zahŕňať stanovenie maximálneho zníženia.

b) na financovanie daného zvýšenia sa znížia všetky platobné nároky, ktoré majú poľnohospodári v držbe prostredníctvom vlastníctva alebo prenájmu k 31. decembru 201931 December 2020, a ak sa uplatňuje článok -1 ods. 2 nariadenia (EÚ) .../... [prechodné nariadenie], k 31. decembru 2020, alebo časti týchto platobných nárokov, s hodnotou vyššou než vnútroštátna alebo regionálna jednotková hodnota v nasledujúcom roku prechodného obdobia vypočítanou v súlade s druhým pododsekom. Uvedené zníženie sa uplatňuje na rozdiel medzi hodnotou daných nárokov a vnútroštátnou alebo regionálnou jednotkovou hodnotou v príslušnom roku. Uplatňovanie uvedeného zníženia je založené na objektívnych a nediskriminačných kritériách, ktoré môžu zahŕňať stanovenie maximálneho zníženia.

Pozmeňujúci návrh  86

 

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – bod 6

Nariadenie (EÚ) č. 1307/2013

Článok 25 – odsek 11 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Vnútroštátna alebo regionálna jednotková hodnota na rok 2020 uvedená v prvom pododseku sa vypočíta vydelením vnútroštátneho alebo regionálneho stropu režimu základnej platby stanoveného na rok 2020 v súlade s článkom 22 ods. 1 alebo 23 ods. 2, bez sumy národnej alebo regionálnej rezervy (rezerv), počtom platobných nárokov, ktoré majú poľnohospodári v ¤držbe prostredníctvom vlastníctva alebo prenájmu k 31. decembru 2019.

Vnútroštátna alebo regionálna jednotková hodnota na roky prechodného obdobia uvedená v prvom pododseku sa vypočíta vydelením vnútroštátneho alebo regionálneho stropu režimu základnej platby stanoveného na príslušný rok v súlade s článkom 22 ods. 1 alebo 23 ods. 2, bez sumy národnej alebo regionálnej rezervy (rezerv), počtom platobných nárokov, ktoré majú poľnohospodári v držbe prostredníctvom vlastníctva alebo prenájmu k 31. decembru predchádzajúceho roka.

Pozmeňujúci návrh  87

 

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – bod 6

Nariadenie (EÚ) č. 1307/2013

Článok 25 – odsek 11 – pododsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Odchylne od prvého pododseku členské štáty, ktoré využili výnimku stanovenú v odseku 4, sa môžu rozhodnú zachovať hodnotu platobných nárokov vypočítanú v súlade s uvedeným odsekom s výhradou úpravy uvedenej v článku 22 ods. 5.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh  88

 

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – bod 7

Nariadenie (EÚ) č. 1307/2013

Článok 25 – odsek 12

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

12. Pokiaľ ide o kalendárny rok 2021, členské štáty sa môžu rozhodnúť uplatňovať odsek 11 na príslušný rok, a tak presadzovať ďalšiu vnútornú konvergenciu.

12. Pokiaľ ide o celé obdobie uplatňovania tohto nariadenia, členské štáty musia uplatňovať odsek 11 na príslušný rok, a tak presadzovať ďalšiu vnútornú konvergenciu.

Pozmeňujúci návrh  89

 

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – bod 8

Nariadenie (EÚ) č. 1307/2013

Článok 29 – odsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Ak sa uplatňuje článok -1 ods. 2 nariadenia (EÚ) .../... [prechodné nariadenie], členské štáty oznámia za kalendárny rok 2022 všetky rozhodnutia uvedené v článku 25 ods. 12 tohto nariadenia do 1. augusta 2021.

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:02013R1307-20200201)

Pozmeňujúci návrh  90

 

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – bod 9

Nariadenie (EÚ) č. 1307/2013

Článok 30 – odsek 8 – pododsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V prípade prostriedkov pridelených z rezervy v roku 2021 sa suma rezervy, ktorá sa má v súlade s druhým pododsekom vylúčiť, upraví v súlade s článkom 22 ods. 5 druhým pododsekom. V prípade prostriedkov pridelených z rezervy v roku 2021 sa tretí pododsek tohto odseku neuplatňuje.

V prípade prostriedkov pridelených z rezervy v roku 2021, a ak sa uplatňuje článok -1 ods. 2 nariadenia (EÚ) .../... [prechodné nariadenie], v prípade prostriedkov pridelených z rezervy v roku 2022, sa suma rezervy, ktorá sa má v súlade s druhým pododsekom vylúčiť, upraví v súlade s článkom 22 ods. 5 druhým pododsekom. V prípade prostriedkov pridelených z rezervy v roku 2021, a ak sa uplatňuje článok -1 ods. 2 nariadenia (EÚ) .../... [prechodné nariadenie], v prípade prostriedkov pridelených z rezervy v roku 2022, sa tretí pododsek tohto odseku neuplatňuje.

Pozmeňujúci návrh  91

 

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – bod 10 a (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 1307/2013

Článok 37 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10a) V článku 37 ods. 1 sa dopĺňa tento pododsek:

 

„Členské štáty, ktoré poskytujú prechodnú vnútroštátnu pomoc v roku 2020, ju môžu ďalej poskytovať až do konca prechodného obdobia uvedeného v článku -1 nariadenia (EÚ) .../... [prechodné nariadenie].“

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:02013R1307-20200201)

Pozmeňujúci návrh  92

 

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – bod 10 b (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 1307/2013

Článok 37 – odsek 4 – zarážky 6 a a 6 b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10b) V článku 37 ods. 4 sa dopĺňajú tieto zarážky:

 

„ – 50 % v roku 2021,

 

– ak sa uplatňuje článok -1 ods. 2 nariadenia (EÚ) .../... [prechodné nariadenie], 50 % v roku 2022.“

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:02013R1307-20200201)

Pozmeňujúci návrh  93

 

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – bod 13

Nariadenie (EÚ) č. 1307/2013

Článok 58 – odsek 3 – pododsek 2 – zarážka 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 Bulharsko: 624,11 EUR,

 Bulharsko: X EUR*

 

__________________

 

* Vo svojom uznesení zo 14. novembra 2018 o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu so zreteľom na dohodu (P8_TA(2018)0449) Európsky parlament zaujal pozíciu v prospech zachovania financovania SPP pre EÚ-27 na úrovni rozpočtu na roky 2014 – 2020 v reálnom vyjadrení a zahrnutia počiatočnej sumy rezervy z poľnohospodárstva do rozpočtu, konkrétne 383 255 miliónov EUR v cenách roku 2018 (431 946 miliónov EUR v bežných cenách). Údaje uvedené v tomto nariadení by sa preto mali počítať na základe údajov dohodnutých pre VFR na roky 2021 – 2027, alebo ak sa uvedený VFR neprijme včas, na základe predĺžených stropov do roku 2020 a ustanovení v súlade s článkom 312 ods. 4 ZFEÚ.

Pozmeňujúci návrh  94

 

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – bod 13

Nariadenie (EÚ) č. 1307/2013

Článok 58 – odsek 3 – pododsek 2 – zarážka 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 Grécko: 225,04 EUR,

 Grécko: X EUR*

 

__________________

 

* Vo svojom uznesení zo 14. novembra 2018 o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu so zreteľom na dohodu (P8_TA(2018)0449) Európsky parlament zaujal pozíciu v prospech zachovania financovania SPP pre EÚ-27 na úrovni rozpočtu na roky 2014 – 2020 v reálnom vyjadrení a zahrnutia počiatočnej sumy rezervy z poľnohospodárstva do rozpočtu, konkrétne 383 255 miliónov EUR v cenách roku 2018 (431 946 miliónov EUR v bežných cenách). Údaje uvedené v tomto nariadení by sa preto mali počítať na základe údajov dohodnutých pre VFR na roky 2021 – 2027, alebo ak sa uvedený VFR neprijme včas, na základe predĺžených stropov do roku 2020 a ustanovení v súlade s článkom 312 ods. 4 ZFEÚ.

Pozmeňujúci návrh  95

 

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – bod 13

Nariadenie (EÚ) č. 1307/2013

Článok 58 – odsek 3 – pododsek 2 – zarážka 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 Španielsko: 348,03 EUR,

 Španielsko: X EUR*

 

__________________

 

* Vo svojom uznesení zo 14. novembra 2018 o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu so zreteľom na dohodu (P8_TA(2018)0449) Európsky parlament zaujal pozíciu v prospech zachovania financovania SPP pre EÚ-27 na úrovni rozpočtu na roky 2014 – 2020 v reálnom vyjadrení a zahrnutia počiatočnej sumy rezervy z poľnohospodárstva do rozpočtu, konkrétne 383 255 miliónov EUR v cenách roku 2018 (431 946 miliónov EUR v bežných cenách). Údaje uvedené v tomto nariadení by sa preto mali počítať na základe údajov dohodnutých pre VFR na roky 2021 – 2027, alebo ak sa uvedený VFR neprijme včas, na základe predĺžených stropov do roku 2020 a ustanovení v súlade s článkom 312 ods. 4 ZFEÚ.

Pozmeňujúci návrh  96

 

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – bod 13

Nariadenie (EÚ) č. 1307/2013

Článok 58 – odsek 3 – pododsek 2 – zarážka 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 Portugalsko: 219,09 EUR.;

 Portugalsko: X EUR*.;

 

__________________

 

* Vo svojom uznesení zo 14. novembra 2018 o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu so zreteľom na dohodu (P8_TA(2018)0449) Európsky parlament zaujal pozíciu v prospech zachovania financovania SPP pre EÚ-27 na úrovni rozpočtu na roky 2014 – 2020 v reálnom vyjadrení a zahrnutia počiatočnej sumy rezervy z poľnohospodárstva do rozpočtu, konkrétne 383 255 miliónov EUR v cenách roku 2018 (431 946 miliónov EUR v bežných cenách). Údaje uvedené v tomto nariadení by sa preto mali počítať na základe údajov dohodnutých pre VFR na roky 2021 – 2027, alebo ak sa uvedený VFR neprijme včas, na základe predĺžených stropov do roku 2020 a ustanovení v súlade s článkom 312 ods. 4 ZFEÚ.

Pozmeňujúci návrh  97

 

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – bod 13

Nariadenie (EÚ) č. 1307/2013

Článok 58 – odsek 3 – pododsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Ak sa uplatňuje článok -1 ods. 2 nariadenia (EÚ) .../... [prechodné nariadenie], výška osobitnej platby na hektár plochy, na ktorú možno poskytnúť podporu, sa vypočíta na rok 2022 vynásobením výnosov stanovených v odseku 2 s nasledujúcimi referenčnými sumami:

 

– Bulharsko: X EUR*,

 

– Grécko: X EUR*,

 

– Španielsko: X EUR*,

 

– Portugalsko: X EUR*a.

 

__________________

 

* Vo svojom uznesení zo 14. novembra 2018 o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu so zreteľom na dohodu (P8_TA(2018)0449) Európsky parlament zaujal pozíciu v prospech zachovania financovania SPP pre EÚ-27 na úrovni rozpočtu na roky 2014 – 2020 v reálnom vyjadrení a zahrnutia počiatočnej sumy rezervy z poľnohospodárstva do rozpočtu, konkrétne 383 255 miliónov EUR v cenách roku 2018 (431 946 miliónov EUR v bežných cenách). Údaje uvedené v tomto nariadení by sa preto mali počítať na základe údajov dohodnutých pre VFR na roky 2021 – 2027, alebo ak sa uvedený VFR neprijme včas, na základe predĺžených stropov do roku 2020 a ustanovení v súlade s článkom 312 ods. 4 ZFEÚ.

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:02013R1307-20200201)

Pozmeňujúci návrh  98

 

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1 – bod 1

Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013

Článok 29 – odsek 2 – pododsek 2 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) 10 666 000 EUR pre Grécko;

a) X EUR* pre Grécko;

 

__________________

 

* Vo svojom uznesení zo 14. novembra 2018 o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu so zreteľom na dohodu (P8_TA(2018)0449) Európsky parlament zaujal pozíciu v prospech zachovania financovania SPP pre EÚ-27 na úrovni rozpočtu na roky 2014 – 2020 v reálnom vyjadrení a zahrnutia počiatočnej sumy rezervy z poľnohospodárstva do rozpočtu, konkrétne 383 255 miliónov EUR v cenách roku 2018 (431 946 miliónov EUR v bežných cenách). Údaje uvedené v tomto nariadení by sa preto mali počítať na základe údajov dohodnutých pre VFR na roky 2021 – 2027, alebo ak sa uvedený VFR neprijme včas, na základe predĺžených stropov do roku 2020 a ustanovení v súlade s článkom 312 ods. 4 ZFEÚ.

Pozmeňujúci návrh  99

 

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1 – bod 1

Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013

Článok 29 – odsek 2 – pododsek 2 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) 554 000 EUR pre Francúzsko;

b) X EUR* pre Francúzsko;

 

__________________

 

* Vo svojom uznesení zo 14. novembra 2018 o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu so zreteľom na dohodu (P8_TA(2018)0449) Európsky parlament zaujal pozíciu v prospech zachovania financovania SPP pre EÚ-27 na úrovni rozpočtu na roky 2014 – 2020 v reálnom vyjadrení a zahrnutia počiatočnej sumy rezervy z poľnohospodárstva do rozpočtu, konkrétne 383 255 miliónov EUR v cenách roku 2018 (431 946 miliónov EUR v bežných cenách). Údaje uvedené v tomto nariadení by sa preto mali počítať na základe údajov dohodnutých pre VFR na roky 2021 – 2027, alebo ak sa uvedený VFR neprijme včas, na základe predĺžených stropov do roku 2020 a ustanovení v súlade s článkom 312 ods. 4 ZFEÚ.

Pozmeňujúci návrh  100

 

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1 – bod 1

Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013

Článok 29 – odsek 2 – pododsek 2 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c) 34 590 000 EUR pre Taliansko.;

c) X EUR* pre Taliansko.

 

__________________

 

* Vo svojom uznesení zo 14. novembra 2018 o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu so zreteľom na dohodu (P8_TA(2018)0449) Európsky parlament zaujal pozíciu v prospech zachovania financovania SPP pre EÚ-27 na úrovni rozpočtu na roky 2014 – 2020 v reálnom vyjadrení a zahrnutia počiatočnej sumy rezervy z poľnohospodárstva do rozpočtu, konkrétne 383 255 miliónov EUR v cenách roku 2018 (431 946 miliónov EUR v bežných cenách). Údaje uvedené v tomto nariadení by sa preto mali počítať na základe údajov dohodnutých pre VFR na roky 2021 – 2027, alebo ak sa uvedený VFR neprijme včas, na základe predĺžených stropov do roku 2020 a ustanovení v súlade s článkom 312 ods. 4 ZFEÚ.

Pozmeňujúci návrh  101

 

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1 – bod 1

Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013

Článok 29 – odsek 2 – pododsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Ak sa uplatňuje článok -1 ods. 2 nariadenia (EÚ) .../... [prechodné nariadenie], suma, ktorou Únia financuje pracovné programy uvedené v odseku 1, v roku 2022, je:

 

a) X EUR* pre Grécko;

 

b) X EUR* pre Francúzsko a

 

c) X EUR* pre Taliansko.

 

__________________

 

* Vo svojom uznesení zo 14. novembra 2018 o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu so zreteľom na dohodu (P8_TA(2018)0449) Európsky parlament zaujal pozíciu v prospech zachovania financovania SPP pre EÚ-27 na úrovni rozpočtu na roky 2014 – 2020 v reálnom vyjadrení a zahrnutia počiatočnej sumy rezervy z poľnohospodárstva do rozpočtu, konkrétne 383 255 miliónov EUR v cenách roku 2018 (431 946 miliónov EUR v bežných cenách). Údaje uvedené v tomto nariadení by sa preto mali počítať na základe údajov dohodnutých pre VFR na roky 2021 – 2027, alebo ak sa uvedený VFR neprijme včas, na základe predĺžených stropov do roku 2020 a ustanovení v súlade s článkom 312 ods. 4 ZFEÚ.

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)

Pozmeňujúci návrh  102

 

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1 – bod 2

Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013

Článok 58 – odsek 2 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Výška finančnej pomoci Únie organizáciám výrobcov podľa odseku 1 predstavuje na rok 2021 pre Nemecko 2 188 000 EUR ročne.

Výška finančnej pomoci Únie organizáciám výrobcov podľa odseku 1 predstavuje na rok 2021 pre Nemecko X EUR*.

 

__________________

 

* Vo svojom uznesení zo 14. novembra 2018 o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu so zreteľom na dohodu (P8_TA(2018)0449) Európsky parlament zaujal pozíciu v prospech zachovania financovania SPP pre EÚ-27 na úrovni rozpočtu na roky 2014 – 2020 v reálnom vyjadrení a zahrnutia počiatočnej sumy rezervy z poľnohospodárstva do rozpočtu, konkrétne 383 255 miliónov EUR v cenách roku 2018 (431 946 miliónov EUR v bežných cenách). Údaje uvedené v tomto nariadení by sa preto mali počítať na základe údajov dohodnutých pre VFR na roky 2021 – 2027, alebo ak sa uvedený VFR neprijme včas, na základe predĺžených stropov do roku 2020 a ustanovení v súlade s článkom 312 ods. 4 ZFEÚ.

Pozmeňujúci návrh  103

 

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1 – bod 2

Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013

Článok 58 – odsek 2 – pododsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Ak sa uplatňuje článok -1 ods. 2 nariadenia (EÚ) .../... [prechodné nariadenie], výška finančnej pomoci Únie organizáciám výrobcov podľa odseku 1 predstavuje na rok 2022 pre Nemecko X EUR*.

 

__________________

 

* Vo svojom uznesení zo 14. novembra 2018 o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu so zreteľom na dohodu (P8_TA(2018)0449) Európsky parlament zaujal pozíciu v prospech zachovania financovania SPP pre EÚ-27 na úrovni rozpočtu na roky 2014 – 2020 v reálnom vyjadrení a zahrnutia počiatočnej sumy rezervy z poľnohospodárstva do rozpočtu, konkrétne 383 255 miliónov EUR v cenách roku 2018 (431 946 miliónov EUR v bežných cenách). Údaje uvedené v tomto nariadení by sa preto mali počítať na základe údajov dohodnutých pre VFR na roky 2021 – 2027, alebo ak sa uvedený VFR neprijme včas, na základe predĺžených stropov do roku 2020 a ustanovení v súlade s článkom 312 ods. 4 ZFEÚ.

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)

Pozmeňujúci návrh  104

 

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1 – bod 2 a (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013

Článok 68 – odsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(2 a) V článku 68 sa odsek 1 nahrádza takto:

1. Práva na výsadbu udelené výrobcom v súlade s článkom 85h, článkom 85i alebo článkom 85k nariadenia (ES) č. 1234/2007 pred 31. decembrom 2015, ktoré títo výrobcovia nevyužili a ktoré sú k tomuto dátumu stále platné, sa môžu od 1. januára 2016 zmeniť na povolenia podľa tejto kapitoly.

„1. Práva na výsadbu udelené výrobcom v súlade s článkom 85h, článkom 85i alebo článkom 85k nariadenia (ES) č. 1234/2007 pred 31. decembrom 2015, ktoré títo výrobcovia nevyužili a ktoré sú k tomuto dátumu stále platné, sa môžu od 1. januára 2016 zmeniť na povolenia podľa tejto kapitoly. Takáto zmena sa uskutočňuje na základe žiadosti, ktorú predkladajú títo výrobcovia pred 31. decembrom 2015. Členské štáty sa môžu rozhodnúť povoliť výrobcom, aby takéto žiadosti o zmenu práv na povolenie predkladali do do 31. decembra posledného roka prechodného obdobia uvedeného v článku -1 nariadenia (EÚ) .../...[prechodné nariadenie]“.

Takáto zmena sa uskutočňuje na základe žiadosti, ktorú predkladajú títo výrobcovia pred 31. decembrom 2015. Členské štáty sa môžu rozhodnúť povoliť výrobcom, aby takéto žiadosti o zmenu práv na povolenie predkladali do 31. decembra 2020.

 

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)

Pozmeňujúci návrh  105

 

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1 – bod 2 b (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013

Článok 68 – odsek 2

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(2b) V článku 68 sa odsek 2 nahrádza takto:

2. Povolenia udelené podľa odseku 1 majú rovnakú dobu platnosti ako práva na výsadbu uvedené v odseku 1. Ak sa tieto povolenia nevyužijú, stratia platnosť najneskôr 31. decembra 2018, alebo ak členské štáty prijali rozhodnutie uvedené v odseku 1 druhom pododseku, najneskôr do 31. decembra 2023.

„2. Povolenia udelené podľa odseku 1 majú rovnakú dobu platnosti ako práva na výsadbu uvedené v odseku 1. Ak sa tieto povolenia nevyužijú, stratia platnosť najneskôr 31. decembra 2018, alebo ak členské štáty prijali rozhodnutie uvedené v odseku 1 druhom pododseku, najneskôr do 31. decembra tretieho roka po skončení prechodného obdobia uvedeného v článku -1 nariadenia (EÚ) .../... [prechodné nariadenie].”

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)

Pozmeňujúci návrh  106

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1 – bod 2 c (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013

Článok 167 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2c) V hlave II kapitole III oddiele 4 sa vkladá tento článok:

 

„Článok 167a

 

Pravidlá obchodovania s cieľom zlepšiť a stabilizovať fungovanie spoločného trhu v sektore olivového oleja

 

1. S cieľom zlepšiť a stabilizovať fungovanie spoločného trhu v sektore olivového oleja môžu producentské členské štáty stanoviť pravidlá uvádzania na trh na reguláciu ponuky. Takéto pravidlá sú úmerné sledovaným cieľom a:

 

a) nevzťahujú sa na žiadne operácie po prvom uvedení dotknutého výrobku na trh;

 

b) neumožňujú stanovenie cien, a to ani orientačných či odporúčaných;

 

c) nesmú viesť k tomu, že nebude dostupný priveľký podiel výnosu, ktorý by inak bol k dispozícii.

 

2. Pravidlá uvedené v odseku 1 sa hospodárskym subjektom oznámia ich úplným uverejnením v úradnej publikácii príslušného členského štátu.

 

3. Členské štáty oznámia Komisii všetky rozhodnutia, ktoré prijali podľa tohto článku.“

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EN)

Odôvodnenie

Zaradenie nového článku s cieľom umožniť uplatňovanie podobného mechanizmu ako v článku 167 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 na sektor olivového oleja, čo by umožnilo uspokojiť osobitné potreby odvetvia zlepšením jeho schopnosti samoregulácie.

Pozmeňujúci návrh  107

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1 – bod 2 d (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013

Článok 211 – odsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2d) V článku 211 sa dopĺňa tento odsek:

 

„2a. Odchylne od odseku 1 a s cieľom obmedziť účinky výkyvov príjmov podnecovaním poľnohospodárov, aby v dobrých rokoch vytvárali rezervy na zlé roky, sa články 107, 108 a 109 ZFEÚ neuplatňujú na vnútroštátne daňové opatrenia, pomocou ktorých sa členské štáty rozhodnú odchýliť od všeobecných daňových pravidiel tým, že sa umožní, aby sa vymeriavací základ dane z príjmov uplatňujúci sa na poľnohospodárov vypočítaval na základe viacročného obdobia, medzi iným aj tým, že sa časť základu dane prenesie, čo zahŕňa aj možnosť odložiť časť základu dane alebo vylúčiť sumy umiestnené na vyhradenom poľnohospodárskom sporiacom účte.“

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EN)

Odôvodnenie

S cieľom pomôcť poľnohospodárom čeliť výkyvom príjmov môžu členské štáty prispôsobiť svoje vnútroštátne fiškálne opatrenia tak, aby umožňovali viacročné obdobie alebo dočasné vylúčenie súm uložených na sporiacich účtoch určených na tento účel. Takéto opatrenia by mali byť vyňaté z pravidiel štátnej pomoci.

Pozmeňujúci návrh  108

 

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1 – bod 2 e (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013

Článok 214a – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2e) V článku 214a sa za prvý odsek vkladá tento odsek:

 

„Odchylne od prvého odseku a na základe povolenia Komisie môže Fínsko počas prechodného obdobia stanoveného v článku -1 nariadenia (EÚ) .../... [prechodné nariadenie] naďalej udeľovať vnútroštátnu pomoc, ktorú v roku 2020 poskytlo výrobcom na základe tohto článku. „

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)

Pozmeňujúci návrh  109

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1 – bod 3 a (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013

Príloha VIII – časť I – oddiel D – bod 7 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a) V prílohe VIII časti I oddiele D sa dopĺňa tento odsek:

 

„7a. Odchylne od odsekov 1 a 3 môžu členské štáty vo vymedzených a riadne odôvodnených prípadoch a v prípade homogénnych výrobných a environmentálnych vlastností povoliť vykonanie procesov podľa oddielov B a C vo vinárskej oblasti, ktorá susedí s oblasťou, z ktorej pochádza použité čerstvé hrozno.“

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EN)

Pozmeňujúci návrh  110

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1 – bod 3 b (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013

Príloha VIII – časť I – oddiel D – bod 7 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3b) V prílohe VIII časti I oddiele D sa dopĺňa tento odsek:

 

„7b. V dotknutých vinárskych oblastiach v oblasti, ktorá susedí s dvomi vinárskymi oblasťami, a v prípade homogénnych výrobných a environmentálnych vlastností môžu členské štáty odchylne od odsekov 1 a 3 povoliť vykonanie procesov podľa oddielov B a C vo vinárskej oblasti, ktorá susedí s oblasťou, z ktorej pochádza použité čerstvé hrozno.“

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EN)

Pozmeňujúci návrh  111

 

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek -1 (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 228/2013

Článok 22 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(-1) Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 22a

 

Dohody v rámci odvetvia

 

1. Odchylne od článkov 164 a 165 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, ak medziodvetvová organizácia uznaná podľa článku 157 uvedeného nariadenia pôsobí v najvzdialenejšom regióne a považuje sa za reprezentatívnu pre výrobu jedného alebo viacerých výrobkov uvedeného regiónu, obchod s nimi alebo ich spracovanie, príslušný členský štát môže na požiadanie uvedenej medziodvetvovej organizácie ustanoviť, že niektoré dohody, rozhodnutia alebo zosúladené postupy uvedenej organizácie budú na obdobie jedného roka s možnosťou predĺženia záväzné pre ostatné hospodárske subjekty pôsobiace v dotknutom najvzdialenejšom regióne, ktoré nie sú členmi tejto organizácie, bez ohľadu na to, či ide o jednotlivcov alebo skupiny.

 

2. Ak sú pravidlá uznanej medziodvetvovej organizácie rozšírené podľa odseku 1 a ak sú činnosti, na ktoré sa uvedené pravidlá vzťahujú, vo všeobecnom hospodárskom záujme hospodárskych subjektov, ktorých činnosti súvisia s výrobkami určenými výlučne pre miestny trh v uvedenom najvzdialenejšom regióne, môže členský štát po konzultácii s príslušnými zainteresovanými stranami rozhodnúť, že jednotlivé hospodárske subjekty alebo skupiny, ktoré nie sú členmi uvedenej medziodvetvovej organizácie, ale pôsobia na danom trhu, musia zaplatiť organizácii všetky finančné príspevky alebo časť finančných príspevkov, ktoré platia jej členovia, a to v takom rozsahu, v ktorom majú také príspevky pokryť náklady vznikajúce priamo v dôsledku vykonávania príslušných činností.

 

3. Príslušný členský štát informuje Komisiu o všetkých dohodách, ktorých rozsah pôsobnosti bol rozšírený podľa tohto článku.“

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:02013R0228-20191214)

Pozmeňujúci návrh  112

 

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1

Nariadenie (EÚ) č. 228/2013

Článok 30 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Každý rozpočtový rok Únia financuje opatrenia stanovené v kapitolách III a IV až do výšky ročnej sumy zodpovedajúcej:

vypúšťa sa

 vo francúzskych zámorských departementoch: 267 580 000 EUR,

 

 pre Azory a Madeiru: 102 080 000 EUR,

 

 pre Kanárske ostrovy: 257 970 000 EUR.

 

Pozmeňujúci návrh  113

 

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1

Nariadenie (EÚ) č. 228/2013

Článok 30 – odsek 3 – pododsek 1 – zarážka 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 vo francúzskych zámorských departementoch: 25 900 000 EUR,

 vo francúzskych zámorských departementoch: 35 000 000 EUR,

Pozmeňujúci návrh  114

 

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1

Nariadenie (EÚ) č. 228/2013

Článok 30 – odsek 3 – pododsek 1 – zarážka 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 pre Azory a Madeiru: 20 400 000 EUR,

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh  115

 

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1

Nariadenie (EÚ) č. 228/2013

Článok 30 – odsek 3 – pododsek 1 – zarážka 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 pre Kanárske ostrovy: 69 900 000 EUR.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh  116

 

Návrh nariadenia

Článok 13

Nariadenie (EÚ) č. 229/2013

Článok 18 – odseky 2 a 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 13

vypúšťa sa

Zmeny nariadenia (EÚ) č. 229/2013

 

V článku 18 nariadenia (EÚ) č. 229/2013 sa odseky 2 a 3 nahrádzajú takto:

 

 

2. Únia financuje opatrenia stanovené v kapitolách III a IV až do sumy 23 000 000 miliónov EUR.

 

3. Suma pridelená na financovanie osobitného režimu zásobovania uvedeného v kapitole III nesmie presiahnuť 6 830 000 miliónov EUR.“.

 

 

Pozmeňujúci návrh  117

 

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 1 – bod 2

Nariadenie (EÚ) č. 1305/2013

Príloha I – časť 2 – názov

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Časť 2: Rozdelenie podpory Únie na rozvoj vidieka (2021)

Časť 2: Rozdelenie podpory Únie na rozvoj vidieka (ročne počas prechodného obdobia stanoveného v článku -1 nariadenia (EÚ) …/... [prechodné nariadenie])

Pozmeňujúci návrh  118

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 1 – bod 2

Nariadenie (EÚ) č. 1305/2013

Príloha I – časť 2 – tabuľka

 

Text predložený Komisiou

(bežné ceny v EUR)

 

2021

Belgicko

67 178 046

Bulharsko

281 711 396

Česko

258 773 203

Dánsko

75 812 623

Nemecko

989 924 996

Estónsko

87 875 887

Írsko

264 670 951

Grécko

509 591 606

Španielsko

1 001 202 880

Francúzsko

1 209 259 199

Chorvátsko

281 341 503

Taliansko

1 270 310 371

Cyprus

15 987 284

Lotyšsko

117 307 269

Litva

195 182 517

Luxembursko

12 290 956

Maďarsko

416 202 472

Malta

12 207 322

Holandsko

73 151 195

Rakúsko

480 467 031

Poľsko

1 317 890 530

Portugalsko

493 214 858

Rumunsko

965 503 339

Slovinsko

102 248 788

Slovensko

227 682 721

Fínsko

292 021 227

Švédsko

211 550 876

Spolu EÚ

11 230 561 046

Technická pomoc

28 146 770

Spolu

11 258 707 816

 

Pozmeňujúci návrh

(bežné ceny v EUR)

 

Prechodné obdobie stanovené v článku -1 nariadenia (EÚ)…/... [prechodné nariadenie] (ročne*)

Belgicko

X

Bulharsko

X

Česko

X

Dánsko

X

Nemecko

X

Estónsko

X

Írsko

X

Grécko

X

Španielsko

X

Francúzsko

X

Chorvátsko

X

Taliansko

X

Cyprus

X

Lotyšsko

X

Litva

X

Luxembursko

X

Maďarsko

X

Malta

X

Holandsko

X

Rakúsko

X

Poľsko

X

Portugalsko

X

Rumunsko

X

Slovinsko

X

Slovensko

X

Fínsko

X

Švédsko

X

Spolu EÚ

X

Technická pomoc

X

Spolu

X

___________________

* Vo svojom uznesení zo 14. novembra 2018 o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu so zreteľom na dohodu (P8_TA(2018)0449) Európsky parlament zaujíma pozíciu v prospech zachovania financovania SPP pre EÚ-27 na úrovni rozpočtu na roky 2014 – 2020 v reálnom vyjadrení a zahrnutia počiatočnej sumy rezervy z poľnohospodárstva do rozpočtu, konkrétne 383 255 miliónov EUR v cenách roku 2018 (431 946 miliónov EUR v bežných cenách). Údaje uvedené v tomto nariadení by sa preto mali počítať na základe údajov dohodnutých pre VFR na roky 2021 – 2027, alebo ak sa uvedený VFR neprijme včas, na základe predĺžených stropov do roku 2020 a ustanovení v súlade s článkom 312 ods. 4 ZFEÚ.

Pozmeňujúci návrh  119

Návrh nariadenia

Príloha II – odsek 1 – bod 1

Nariadenie (EÚ) č. 1307/2013

Príloha II – tabuľka – stĺpec 7a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2021

Prechodné obdobie stanovené v článku -1 nariadenia (EÚ)…/... [prechodné nariadenie] (ročne*)

485 604

X

773 772

X

838 844

X

846 125

X

4 823 108

X

167 722

X

1 163 938

X

1 856 029

X

4 710 172

X

7 147 787

X

344 340

X

3 560 186

X

46 750

X

299 634

X

510 820

X

32 131

X

1 219 770

X

4 507

X

703 870

X

664 820

X

2 972 978

X

584 650

X

1 856 173

X

129 053

X

383 806

X

506 000

X

672 761

X

 

______________

 

* Vo svojom uznesení zo 14. novembra 2018 o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu so zreteľom na dohodu (P8_TA(2018)0449) Európsky parlament zaujíma pozíciu v prospech zachovania financovania SPP pre EÚ-27 na úrovni rozpočtu na roky 2014 – 2020 v reálnom vyjadrení a zahrnutia počiatočnej sumy rezervy z poľnohospodárstva do rozpočtu, konkrétne 383 255 miliónov EUR v cenách roku 2018 (431 946 miliónov EUR v bežných cenách). Údaje uvedené v tomto nariadení by sa preto mali počítať na základe údajov dohodnutých pre VFR na roky 2021 – 2027, alebo ak sa uvedený VFR neprijme včas, na základe predĺžených stropov do roku 2020 a ustanovení v súlade s článkom 312 ods. 4 ZFEÚ.

Pozmeňujúci návrh  120

Návrh nariadenia

Príloha II – odsek 1 – bod 2

Nariadenie (EÚ) č. 1307/2013

Príloha III – tabuľka – stĺpec 7a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2021

Prechodné obdobie stanovené v článku -1 nariadenia (EÚ) …/... [prechodné nariadenie] (ročne *,**)

485,6

X

776,3

X

838,8

X

846,1

X

4 823,1

X

167,7

X

1 163,9

X

2 036,6

X

4 768,7

X

7 147,8

X

344,3

X

3 560,2

X

46,8

X

299,6

X

510,8

X

32,1

X