POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih prehodnih določbah za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) v letu 2021, o spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 229/2013 in (EU) št. 1308/2013 glede sredstev in njihove razdelitve v letu 2021 ter o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1307/2013 glede njihovih sredstev in uporabe v letu 2021

11.5.2020 - (COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD)) - ***I

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
Poročevalka: Elsi Katainen


Postopek : 2019/0254(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A9-0101/2020

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih prehodnih določbah za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) v letu 2021, o spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 229/2013 in (EU) št. 1308/2013 glede sredstev in njihove razdelitve v letu 2021 ter o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1307/2013 glede njihovih sredstev in uporabe v letu 2021

(COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

 ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2019)0581),

 ob upoštevanju člena 294(2), člena 43(2) in člena 349 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C9-0162/2019),

 ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

 ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne ... [1],

 ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne ... [2],

 ob upoštevanju mnenja Računskega sodišča z dne 26. februarja 2020 [3],

 ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

 ob upoštevanju mnenja Odbora za regionalni razvoj,

 ob upoštevanju pisma Odbora za proračun,

 ob upoštevanju poročila Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (A9-0101/2020),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) Komisija je predlagala, da se SKP poveže z zagotavljanjem smotrnosti („model izvajanja“). V skladu z novim pravnim okvirom mora Unija določiti osnovne parametre politike, kot so cilji SKP in osnovne zahteve, države članice pa morajo prevzeti večjo odgovornost glede izpolnjevanja in doseganja teh ciljev. Države članice morajo zato pripraviti strateške načrte SKP, ki jih odobri Komisija, izvajajo pa države članice.

(2) Komisija je predlagala, da se SKP poveže z zagotavljanjem smotrnosti („model izvajanja“). V skladu z novim pravnim okvirom mora Unija določiti parametre politike, kot so cilji SKP in osnovne zahteve. Unija nujno potrebuje trden okvir, da bo SKP ostala skupna politika in da se zagotovijo enaki konkurenčni pogoji. Države članice morajo prevzeti tudi večjo odgovornost glede izpolnjevanja in doseganja teh ciljev. Države članice morajo zato na podlagi predhodne analize in ocene potreb pripraviti strateške načrte SKP, ki jih odobri Komisija, izvajajo pa države članice.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a) Države članice bi morale pred naslednjo reformo SKP in ob upoštevanju novih ciljev iz sporočila Komisije z dne 11. decembra 2019 o evropskem zelenem dogovoru še bolj podpreti obstoječe kmetijsko-okoljske in podnebne ukrepe in druga orodja, ki lahko kmetom pomagajo pri ekološkem prehodu.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2b) Evropski parlament se je v resoluciji z dne 14. novembra 2018 o večletnem finančnem okviru 2021–2027 – stališče Parlamenta v luči dogovora1a zagovarjal stališče, da se financiranje SKP za EU-27 ohrani na ravni proračuna za obdobje 2014–2020 v realnem smislu, hkrati pa se načrtuje začetni znesek kmetijske rezerve, tj. 383 255 milijonov EUR v cenah iz leta 2018 (431 946 milijonov EUR v tekočih cenah). Zneske, ki se določijo v tej uredbi, bi bilo zato treba izračunati na podlagi zneskov, dogovorjenih za večletni finančni okvir za obdobje 2021–2027, v primeru, da se ne sprejmejo pravočasno, pa na podlagi razširjenih zgornjih mej za leto 2020 in določb v skladu s členom 312(4) PDEU.

 

__________________

 

1a P8_TA(2018)0449.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Zakonodajni postopek ni bil zaključen pravočasno, da bi lahko države članice in Komisija pripravile vse potrebne elemente za uporabo novega pravnega okvira in strateških načrtov SKP od 1. januarja 2021 naprej, kot je sprva predlagala Komisija.

(3) Zakonodajni postopek ni bil zaključen pravočasno, da bi lahko države članice in Komisija pripravile vse potrebne elemente za uporabo novega pravnega okvira in strateških načrtov SKP od 1. januarja 2021 naprej, kot je sprva predlagala Komisija. Ta zamuda je povzročila negotovost in tveganja za kmete in ves kmetijski sektor. Da se ta negotovost odpravi, bi morala ta uredba zagotavljati nadaljnjo uporabo veljavnih pravil in neprekinjena plačila kmetom in drugim upravičencem ter s tem predvidljivost in stabilnost v prehodnem obdobju do datuma začetka uporabe novega pravnega okvira (prehodno obdobje).

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a) Neprekinjenost in predvidljivost podpore kmetom prek SKP sta bistvenega pomena za stabilnost kmetijskega sektorja in ohranjanje vitalnosti podeželskih območij in regij ter prispevek k okoljski trajnosti.

Predlog spremembe  6

 

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Da bi se lahko odobrila podpora iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) kmetom in drugim upravičencem v letu 2021, bi morala Unija zagotavljanje takšne podpore podaljšati za eno leto pod pogoji iz obstoječega pravnega okvira, ki zajema obdobje 2014–2020. Obstoječi pravni okvir je določen zlasti v uredbah Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 1303/20137, (EU) št. 1305/20138, (EU) št. 1306/20139, (EU) št. 1307/201310, (EU) št. 1308/201311, (EU) št. 228/201312 in (EU) št. 229/201313. Poleg tega bi bilo treba za lažji prehod iz obstoječih shem podpore v novi pravni okvir, ki zajema obdobje od 1. januarja 2022, določiti pravila, ki urejajo, kako se določena podpora, dodeljena na večletni osnovi, vključuje v novi pravni okvir.

(4) Da bi se lahko odobrila podpora iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) kmetom in drugim upravičencem v letu 2021 in po potrebi v letu 2020, bi morala Unija zagotavljanje takšne podpore podaljšati za eno ali po potrebi za še dve leti pod pogoji iz obstoječega pravnega okvira, ki zajema obdobje 2014–2020. Države članice bi morale zagotoviti neprekinjeno zagotavljanje te podpore kmetom in drugim upravičencem v prehodnem obdobju. Obstoječi pravni okvir je določen zlasti v uredbah Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 1303/20137, (EU) št. 1305/20138, (EU) št. 1306/20139, (EU) št. 1307/201310, (EU) št. 1308/201311, (EU) št. 228/201312 in (EU) št. 229/201313. Poleg tega bi bilo treba za lažji prehod iz obstoječih shem podpore v novi pravni okvir, ki naj bi zajemal obdobje od 1. januarja 2022, določiti pravila, ki urejajo, kako se določena podpora, dodeljena na večletni osnovi, vključuje v novi pravni okvir.

__________________

__________________

7 Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 320).

7 Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 320).

8 Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L 347, 20.12.2013, str. 487).

8 Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L 347, 20.12.2013, str. 487).

9 Uredba (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (ES) št. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L 347, 20.12.2013, str. 549).

9 Uredba (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (ES) št. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L 347, 20.12.2013, str. 549).

10 Uredba (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008 in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (UL L 347, 20.12.2013, str. 608).

10 Uredba (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008 in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (UL L 347, 20.12.2013, str. 608).

11 Uredba (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L 347, 20.12.2013, str. 671).

11 Uredba (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L 347, 20.12.2013, str. 671).

12 Uredba (EU) št. 228/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. marca 2013 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 247/2006 (UL L 78, 20.3.2013, str. 23).

12 Uredba (EU) št. 228/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. marca 2013 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 247/2006 (UL L 78, 20.3.2013, str. 23).

13 Uredba (EU) št. 229/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. marca 2013 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v korist manjših egejskih otokov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1405/2006 (UL L 78, 20.3.2013, str. 41).

13 Uredba (EU) št. 229/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. marca 2013 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v korist manjših egejskih otokov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1405/2006 (UL L 78, 20.3.2013, str. 41).

Predlog spremembe  7

 

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a) Države članice bi morale imeti v skladu s to uredbo dovolj časa za pripravo nacionalnih strateških načrtov za SKP, hkrati pa bi morala uredba predpisovati upravne strukture, ki so potrebne za uspešno izvajanje novega pravnega okvira. To držav članice ne bi smelo odvračati od pravočasne predložitve nacionalnih strateških načrtov. Po izteku prehodnega obdobja bi morali biti vsi strateški načrti SKP pripravljeni, da začnejo veljati. To bi zagotovilo še kako nujno stabilnost in gotovost za kmetijski sektor.

Predlog spremembe  8

 

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4b) Države članice in Komisija bi se morale pri pripravi strateških načrtov SKP držav članic obširno posvetovati s kmeti in vsemi ustreznimi deležniki, da bi bila posodobitev in poenostavitev SKP uspešna in bi prispevali k evropskemu zelenemu dogovoru ter strategiji „od vil do vilic“. Nemudoma bi bilo treba začeti pripravljati strateške načrte SKP držav članic, da bi se upravičencem omogočil nemoten prehod v novo programsko obdobje.

Predlog spremembe  9

 

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Glede na to, da naj bi Unija v letu 2021 še naprej podpirala razvoj podeželja, bi morale države članice, pri katerih obstaja tveganje, da jim bo zmanjkalo sredstev in ne bodo mogle prevzeti novih pravnih obveznosti v skladu z Uredbo (EU) št. 1305/2013, imeti možnost, da svoje programe razvoja podeželja ali nekatere programe regionalnega razvoja podeželja, ki jih podpira EKSRP, podaljšajo do 31. decembra 2021 in financirajo iz ustrezne dodelitve proračunskih sredstev za leto 2021. Podaljšani programi bi morali biti namenjeni ohranjanju vsaj enake splošne ravni okoljskih in podnebnih ciljev.

(5) Glede na to, da naj bi Unija v prehodnem obdobju še naprej podpirala razvoj podeželja, bi morale države članice, pri katerih obstaja tveganje, da jim bo zmanjkalo sredstev in ne bodo mogle prevzeti novih pravnih obveznosti za vse ali nekatere ukrepe in izdatkov, ki iz njih izhajajo, v skladu z Uredbo (EU) št. 1305/2013, imeti možnost, da svoje programe razvoja podeželja ali nekatere programe regionalnega razvoja podeželja, ki jih podpira EKSRP, v prehodnem obdobju podaljšajo in financirajo iz ustrezne dodelitve proračunskih sredstev za ustrezna leta. Podaljšani programi bi morali biti namenjeni ohranjanju vsaj enake splošne ravni okoljskih in podnebnih ciljev, pri čemer bi se zahteval vsaj enak odstotek izdatkov EKSRP za ukrepe iz člena 59(6) te uredbe.

Predlog spremembe  10

 

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) Ker imajo nekatere države članice morda še vedno na voljo sredstva, ki jih je Unija zagotovila v prejšnjih letih, bi morale imeti države članice tudi možnost, da svojih programov razvoja podeželja ali nekaterih programov regionalnega razvoja podeželja ne podaljšajo. Navedene države članice bi morale imeti možnost, da proračunska sredstva EKSRP, dodeljena za leto 2021, ali del dodeljenih proračunskih sredstev EKSRP, ki ustreza nepodaljšanim regionalnim programom razvoja podeželja, prenesejo v finančna sredstva, dodeljena za obdobje 2022–2025 v skladu z Uredbo Sveta (EU) .../... [uredba o večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027]14.

(6) Ker imajo nekatere države članice morda še vedno na voljo sredstva, ki jih je Unija zagotovila v prejšnjih letih, bi morale imeti države članice tudi možnost, da svojih programov razvoja podeželja ali nekaterih programov regionalnega razvoja podeželja ne podaljšajo ali da po potrebi dopolnijo preostala sredstva z delom dodeljenih sredstev za leta v prehodnem obdobju. Navedene države članice bi morale imeti možnost, da proračunska sredstva EKSRP, dodeljena za leto 2021 ali po potrebi za leto 2022 prehodnega obdobja, ali del dodeljenih proračunskih sredstev EKSRP, ki ni bil porabljen za podaljšanje njihovih programov razvoja podeželja, prenesejo v finančna sredstva, dodeljena za preostalo programsko obdobje v skladu z Uredbo Sveta (EU) .../... [uredba o večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027]14.

__________________

__________________

14 Uredba o večletnem finančnem okviru, UL L , , str. .

14 Uredba o večletnem finančnem okviru, UL L , , str. .

Predlog spremembe  11

 

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) Da bi Komisija lahko zagotovila potrebno finančno načrtovanje in ustrezne prilagoditve letnih razčlenitev podpore Unije iz Priloge k Uredbi (EU) št. 1305/2013, bi morale države članice Komisijo kmalu po začetku veljavnosti te uredbe obvestiti, ali se bodo odločile za podaljšanje svojih programov razvoja podeželja, glede regionalnih programov razvoja podeželja pa, katere od njih se bodo odločile podaljšati in katerega ustreznega zneska proračunskih sredstev, dodeljenih za leto 2021, zato ne bodo prenesle v naslednja leta.

(7) Da bi Komisija lahko zagotovila potrebno finančno načrtovanje in ustrezne prilagoditve letnih razčlenitev podpore Unije iz Priloge k Uredbi (EU) št. 1305/2013, bi morale države članice Komisijo kmalu po začetku veljavnosti te uredbe obvestiti, ali se bodo odločile za podaljšanje svojih programov razvoja podeželja, glede regionalnih programov razvoja podeželja pa, katere od njih se bodo odločile podaljšati in ali jih nameravajo delno financirati s preostalim delom predhodno dodeljenih proračunskih sredstev ter katerega ustreznega zneska proračunskih sredstev, dodeljenih za leta v prehodnem obdobju, zato ne bodo prenesle v naslednja leta.

Predlog spremembe  12

 

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) Uredba (EU) št. 1303/2013 določa skupna pravila, ki se uporabljajo za EKSRP in nekatere druge sklade, ki delujejo na podlagi skupnega okvira. Navedena uredba bi se morala še naprej uporabljati za programe, podprte iz EKSRP v programskem obdobju 2014–2020, in za tiste programe, podprte iz EKSRP, za katere se države članice odločijo to obdobje podaljšati do 31. decembra 2021. Za navedene države članice bi morale države članice in Komisija partnerski sporazum, pripravljen za obdobje od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2020 v skladu z Uredbo (EU) št. 1303/2013, še naprej uporabljati kot strateški dokument za izvajanje podpore, ki se zagotavlja iz EKSRP za programsko leto 2021.

(8) Uredba (EU) št. 1303/2013 določa skupna pravila, ki se uporabljajo za EKSRP in nekatere druge sklade, ki delujejo na podlagi skupnega okvira. Navedena uredba bi se morala še naprej uporabljati za programe, podprte iz EKSRP v programskem obdobju 2014–2020, in za tiste programe, podprte iz EKSRP, za katere se države članice odločijo to obdobje podaljšati do 31. decembra 2021 ali po potrebi do 31. decembra 2022. Za navedene države članice bi morale države članice in Komisija partnerski sporazum, pripravljen za obdobje od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2020 v skladu z Uredbo (EU) št. 1303/2013, še naprej uporabljati kot strateški dokument za izvajanje podpore, ki se zagotavlja iz EKSRP za programsko leto 2021 ali po potrebi za programsko leto 2022.

Predlog spremembe  13

 

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10) Uredba (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta in Sveta15 ter Delegirana uredba Komisije (EU) št. 807/201416 določata, da bi moral EKSRP v programskem obdobju 2014–2020 pod določenimi pogoji še naprej kriti izdatke za nekatere dolgoročne obveznosti, prevzete v skladu z nekaterimi uredbami, ki so podpirale razvoj podeželja pred Uredbo (EU) št. 1305/2013. Ti izdatki bi morali biti v programskem letu 2021 pod enakimi pogoji še naprej upravičeni v času trajanja zadevne pravne obveznosti. Zaradi pravne jasnosti in varnosti bi bilo treba tudi pojasniti, da je treba za pravne obveznosti, prevzete v okviru ukrepov, ki ustrezajo ukrepom iz Uredbe (EU) št. 1305/2013, za katere se uporablja integriran administrativni in kontrolni sistem, uporabljati ta integriran administrativni in kontrolni sistem ter da je treba plačila v zvezi s temi pravnimi obveznostmi izvesti v obdobju med 1. decembrom in 30. junijem naslednjega koledarskega leta.

(10) Uredba (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta in Sveta15 ter Delegirana uredba Komisije (EU) št. 807/201416 določata, da bi moral EKSRP v programskem obdobju 2014–2020 pod določenimi pogoji še naprej kriti izdatke za nekatere dolgoročne obveznosti, prevzete v skladu z nekaterimi uredbami, ki so podpirale razvoj podeželja pred Uredbo (EU) št. 1305/2013. Ti izdatki bi morali biti v programskem letu 2021 ali po potrebi v programskem letu 2022 pod enakimi pogoji še naprej upravičeni v času trajanja zadevne pravne obveznosti. Zaradi pravne jasnosti in varnosti bi bilo treba tudi pojasniti, da je treba za pravne obveznosti, prevzete v okviru ukrepov, ki ustrezajo ukrepom iz Uredbe (EU) št. 1305/2013, za katere se uporablja integriran administrativni in kontrolni sistem, uporabljati ta integriran administrativni in kontrolni sistem ter da je treba plačila v zvezi s temi pravnimi obveznostmi izvesti v obdobju med 1. decembrom in 30. junijem naslednjega koledarskega leta.

__________________

__________________

15 Uredba (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi nekaterih prehodnih določb glede podpore za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sredstev in njihove razdelitve za leto 2014 in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu 2014 (UL L 347, 20.12.2013, str. 865).

15 Uredba (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi nekaterih prehodnih določb glede podpore za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sredstev in njihove razdelitve za leto 2014 in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu 2014 (UL L 347, 20.12.2013, str. 865).

16 Delegirana uredba Komisije (EU) št. 807/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in o uvedbi prehodnih določb (UL L 227, 31.7.2014, str. 1).

16 Delegirana uredba Komisije (EU) št. 807/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in o uvedbi prehodnih določb (UL L 227, 31.7.2014, str. 1).

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14) Glede na to, da je treba strateške načrte SKP, ki jih države članice pripravijo v skladu z novim pravnim okvirom, uporabljati od 1. januarja 2022, bi bilo treba sprejeti prehodna pravila za ureditev prehoda iz obstoječih programov podpore v nov pravni okvir, zlasti Uredbo (EU) .../... Evropskega parlamenta in Sveta18 [uredba o strateških načrtih SKP].

(14) Glede na to, da je treba strateške načrte SKP, ki jih države članice pripravijo v skladu z novim pravnim okvirom, uporabljati od 1. januarja 2022 ali po potrebi od 1. januarja 2023, bi bilo treba sprejeti prehodna pravila za ureditev prehoda iz obstoječih programov podpore v nov pravni okvir, zlasti Uredbo (EU) .../... Evropskega parlamenta in Sveta18 [uredba o strateških načrtih SKP]. Države članice bi morale v skladu z načeli Evropskega kodeksa dobre prakse za partnerstvo iz Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 240/201418a zagotoviti sodelovanje regionalnih in lokalnih organov, organizacij civilne družbe in upravičencev v vseh fazah priprave, izvajanja, spremljanja in ocenjevanja prehodnih ukrepov in programov.

__________________

__________________

18 Uredba (EU) .../... Evropskega parlamenta in Sveta [strateški načrt SKP] (UL L ..., ..., str. ...).

18 Uredba (EU) .../... Evropskega parlamenta in Sveta [strateški načrt SKP] (UL L ..., ..., str. ...).

 

18a Delegirana uredba Komisije (EU) št. 240/2014 z dne 7. januarja 2014 o Evropskem kodeksu dobre prakse za partnerstvo v okviru evropskih strukturnih in investicijskih skladov (UL L 74, 14.3.2014, str. 1).

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(14a) Namen prehodnih določb iz te uredbe je omogočiti podaljšanje trenutno veljavnih ukrepov za prehodno obdobje. V prehodnem obdobju in za boljšo pripravo na prihodnji prenovljeni pravni okvir za SKP bi se morale države članice pri svojem delu in posvetovanjih o preoblikovanju svojih prihodnjih strateških načrtov SKP osredotočiti na načrtovana nova orodja in zlasti na možnost, da novi sektorji razvijajo operativne programe.

Predlog spremembe  16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16) Uredba (EU) št. 1308/2013 določa pravila za skupno ureditev kmetijskih trgov in v členih 29 do 60 vključuje nekatere sheme pomoči. Te sheme pomoči bi bilo treba vključiti v prihodnje strateške načrte SKP držav članic kot sektorske intervencije iz točk (a) do (e) člena 39 Uredbe (EU) .../... [uredba o strateških načrtih SKP]. Da se zagotovijo skladnost, kontinuiteta in nemoten prehod med temi shemami pomoči iz Uredbe (EU) št. 1308/2013 in sektorskimi vrstami intervencij iz Uredbe (EU) .../... [uredba o strateških načrtih SKP], bi bilo treba določiti pravila o trajanju vsake sheme pomoči glede na datum, od katerega imajo prihodnji strateški načrti SKP držav članic pravne učinke.

(16) Uredba (EU) št. 1308/2013 določa pravila za skupno ureditev kmetijskih trgov in v členih 29 do 60 vključuje nekatere sheme pomoči. Te sheme pomoči bi bilo treba vključiti v prihodnje strateške načrte SKP držav članic kot sektorske intervencije iz točk (a) do (e) člena 39 Uredbe (EU) .../... [uredba o strateških načrtih SKP]. Da se zagotovijo skladnost, kontinuiteta in nemoten prehod med temi shemami pomoči iz Uredbe (EU) št. 1308/2013 in sektorskimi vrstami intervencij iz Uredbe (EU) .../... [uredba o strateških načrtih SKP], bi bilo treba določiti pravila o trajanju vsake sheme pomoči.

Obrazložitev

Omogočiti bi bilo treba ohranitev veljavnih sektorskih programov do datuma, ki je bil prvotno predviden za zaključek, da se proizvajalcem zagotovi pravna varnost.

Predlog spremembe  17

 

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17) Za shemo pomoči v sektorju oljčnega olja in namiznih oljk bi bilo treba obstoječe delovne programe, pripravljene za obdobje od 1. aprila 2018 do 31. marca 2021, podaljšati do 31. decembra 2021. Za sheme pomoči v sektorju sadja in zelenjave bi bilo treba določiti pravila o spremembi ali zamenjavi operativnih programov.

(17) Za shemo pomoči v sektorju oljčnega olja in namiznih oljk bi bilo treba obstoječe delovne programe, pripravljene za obdobje od 1. aprila 2018 do 31. marca 2021, podaljšati do izteka prehodnega obdobja. Za sheme pomoči v sektorju sadja in zelenjave bi bilo treba določiti pravila o spremembi ali zamenjavi operativnih programov. Priznane organizacije proizvajalcev v sektorju sadja in zelenjave bi morale imeti prav tako možnost, da operativni program še naprej izvajajo do njegovega izteka.

Predlog spremembe  18

 

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18) Za zagotovitev kontinuitete v zvezi s shemami pomoči v vinskem sektorju in sektorju čebelarstva bi bilo treba določiti pravila, ki omogočajo, da se te sheme pomoči izvajajo še naprej do konca ustreznih programskih obdobij. Zato bi bilo treba v tem obdobju še naprej uporabljati nekatere določbe Uredbe (EU) št. 1306/2013 v zvezi z nastalimi odhodki in plačili za dejavnosti, ki se izvajajo v skladu z Uredbo (EU) št. 1308/2013 po 31. decembru 2021 in do konca navedenih shem pomoči.

(18) Za zagotovitev kontinuitete v zvezi s shemami pomoči v sektorju sadja in zelenjave, vinskem sektorju in sektorju čebelarstva bi bilo treba določiti pravila, ki omogočajo, da se te sheme pomoči izvajajo še naprej do konca ustreznih programskih obdobij. Zato bi bilo treba v tem obdobju še naprej uporabljati nekatere določbe Uredbe (EU) št. 1306/2013 v zvezi z nastalimi odhodki in plačili za dejavnosti, ki se izvajajo v skladu z Uredbo (EU) št. 1308/2013 po 31. decembru 2021 in do konca navedenih shem pomoči in operativnih programov.

Predlog spremembe  19

 

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19) Da bi omejili znaten prenos obveznosti za razvoj podeželja iz sedanjega programskega obdobja v strateške načrte SKP, bi bilo treba trajanje novih večletnih obveznosti v zvezi s kmetijsko-okoljsko-podnebnimi obveznostmi, ekološkim kmetovanjem in gozdarsko-okoljskimi obveznostmi omejiti na obdobje do največ let. Podaljšanje obstoječih obveznosti bi moralo biti omejeno na eno leto.

(19) Da bi omejili znaten prenos obveznosti za razvoj podeželja iz sedanjega programskega obdobja v strateške načrte SKP, bi bilo treba trajanje novih večletnih obveznosti v zvezi s kmetijsko-okoljsko-podnebnimi obveznostmi, ekološkim kmetovanjem in dobrobitjo živali na splošno omejiti na obdobje do največ petih let. Ko se začne Uredba (EU) .../... [uredba o strateških načrtih SKP] uporabljati, bi bilo treba pravila, ki se nanašajo na te obveznosti, prilagoditi v skladu s to uredbo. Podaljšanje obstoječih obveznosti bi moralo biti omejeno na eno leto.

Predlog spremembe  20

 

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20) EKSRP bi moral biti na voljo za podpiranje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v skladu z novimi pravili iz Uredbe (EU) XXXX/XXXX [nova uredba o skupnih določbah]. Da bi se izognili neporabljenim sredstvom za lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, v programskem letu 2021, pa bi morale imeti države članice, ki se odločijo za podaljšanje svojih programov razvoja podeželja do 31. decembra 2021 in uporabijo tudi možnost prenosa zneskov iz neposrednih plačil v razvoj podeželja, možnost, da uporabijo 5-odstotno minimalno dodelitev sredstev za lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, samo za prispevek EKSRP razvoju podeželja, ki je podaljšan do 31. decembra 2021 in izračunan pred prenosom zneskov iz neposrednih plačil.

(20) EKSRP bi moral biti na voljo za podpiranje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v skladu z novimi pravili iz Uredbe (EU) XXXX/XXXX [nova uredba o skupnih določbah]. Da bi se izognili neporabljenim sredstvom za lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, v programskem letu 2021 ali po potrebi v programskem letu 2022, pa bi morale imeti države članice, ki se odločijo za podaljšanje svojih programov razvoja podeželja in uporabijo tudi možnost prenosa zneskov iz neposrednih plačil v razvoj podeželja, možnost, da uporabijo 5-odstotno minimalno dodelitev sredstev za lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, samo za prispevek EKSRP razvoju podeželja, ki je podaljšan do 31. decembra 2021 ali po potrebi do 31. decembra 2022 in izračunan pred prenosom zneskov iz neposrednih plačil.

Predlog spremembe  21

 

Predlog uredbe

Uvodna izjava 21

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21) Da se zagotovi kontinuiteta v prehodnem obdobju, bi bilo treba rezervo za krize v kmetijskem sektorju ohraniti za leto 2021 in vključiti ustrezni znesek rezerve za leto 2021.

(21) Da se zagotovi kontinuiteta v prehodnem obdobju, bi bilo treba rezervo za krize v kmetijskem sektorju ohraniti za leto 2021 in po potrebi za leto 2022 ter vključiti ustrezni znesek rezerve za leto 2021 in po potrebi za leto 2022.

Predlog spremembe  22

 

Predlog uredbe

Uvodna izjava 22

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22) Glede ureditev predhodnega financiranja iz EKSRP bi bilo treba pojasniti, da odločitev držav članic o podaljšanju obdobja 2014–2020 do 31. decembra 2021 ne bi smela povzročiti dodatnega predhodnega financiranja, odobrenega za zadevne programe.

(22) Glede ureditev predhodnega financiranja iz EKSRP bi bilo treba pojasniti, da odločitev držav članic o podaljšanju obdobja 2014–2020 do 31. decembra 2021 ali po potrebi do 31. decembra 2022 ne bi smela povzročiti dodatnega predhodnega financiranja, odobrenega za zadevne programe.

Predlog spremembe  23

 

Predlog uredbe

Uvodna izjava 23

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23) Člen 11 Uredbe (EU) št. 1307/2013 trenutno določa le obveznost držav članic, da za obdobje 2015–2020 sporočijo svoje odločitve in ocenjen rezultat zmanjšanj dela zneska neposrednih plačil, odobrenih kmetu za določeno koledarsko leto, ki presegajo 150 000 EUR. Da bi zagotovili nadaljevanje obstoječega sistema, bi morale države članice svoje odločitve in ocenjen rezultat zmanjšanj sporočiti tudi za koledarsko leto 2021.

(23) Člen 11 Uredbe (EU) št. 1307/2013 trenutno določa le obveznost držav članic, da za obdobje 2015–2020 sporočijo svoje odločitve in ocenjen rezultat zmanjšanj dela zneska neposrednih plačil, odobrenih kmetu za določeno koledarsko leto, ki presegajo 150 000 EUR. Da bi zagotovili nadaljevanje obstoječega sistema, bi morale države članice svoje odločitve in ocenjen rezultat zmanjšanj sporočiti tudi za koledarsko leto 2021 in po potrebi za koledarsko leto 2022.

Predlog spremembe  24

 

Predlog uredbe

Uvodna izjava 24

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24) Člen 14 Uredbe (EU) št. 1307/2013 državam članicam omogoča, da prenašajo sredstva med neposrednimi plačili in razvojem podeželja za koledarska leta v obdobju 2014–2020. Da bi lahko države članice ohranile svoje strategije, bi morala biti prožnost med stebroma na voljo tudi za koledarsko leto 2021 (tj. proračunsko leto 2022).

(24) Člen 14 Uredbe (EU) št. 1307/2013 državam članicam omogoča, da prenašajo sredstva med neposrednimi plačili in razvojem podeželja za koledarska leta v obdobju 2014–2020. Da bi lahko države članice ohranile svoje strategije, bi morala biti prožnost med stebroma na voljo tudi za koledarsko leto 2021 (tj. proračunsko leto 2022) in po potrebi za koledarsko leto 2022 (tj. proračunsko leto 2023).

Predlog spremembe  25

 

Predlog uredbe

Uvodna izjava 25

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(25) Da bi Komisija lahko določila zgornje meje proračuna v skladu s členi 22(1), 36(4), 42(2), 47(3), 49(2), 51(4) in 53(7) Uredbe (EU) št. 1307/2013, jo morajo države članice do 1. avgusta 2020 uradno obvestiti o svojih odločitvah o dodelitvah finančnih sredstev po shemah za koledarsko leto 2021.

(25) Da bi Komisija lahko določila zgornje meje proračuna v skladu s členi 22(1), 36(4), 42(2), 47(3), 49(2), 51(4) in 53(7) Uredbe (EU) št. 1307/2013, jo morajo države članice do 1. avgusta 2020 uradno obvestiti o svojih odločitvah o dodelitvah finančnih sredstev po shemah za koledarsko leto 2021 in po potrebi do 1. avgusta 2021 o svojih odločitvah o dodelitvah finančnih sredstev po shemah za koledarsko leto 2022.

Predlog spremembe  26

 

Predlog uredbe

Uvodna izjava 25 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(25a) Države članice bi morale imeti možnost, da v obdobju uporabe te uredbe še naprej uporabljajo prehodno nacionalno pomoč. Da bi se zmanjšale konkurenčne razlike med kmeti v državah članicah, ki ji povzročajo razlike v plačilih na hektar, bi morale države članice v prehodnem obdobju ohraniti prehodno državno pomoč .

Predlog spremembe  27

 

Predlog uredbe

Uvodna izjava 27

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(27) Države članice so v skladu s sedanjim pravnim okvirom leta 2014 sporočile svoje odločitve o razdelitvi letne nacionalne zgornje meje za shemo osnovnega plačila med regije do koledarskega leta 2020 in o možnih postopnih letnih spremembah za obdobje, ki ga zajema Uredba (EU) št. 1307/2013. Države članice morajo sporočiti navedene odločitve tudi za koledarsko leto 2021.

(27) Države članice so v skladu s sedanjim pravnim okvirom leta 2014 sporočile svoje odločitve o razdelitvi letne nacionalne zgornje meje za shemo osnovnega plačila med regije do koledarskega leta 2020 in o možnih postopnih letnih spremembah za obdobje, ki ga zajema Uredba (EU) št. 1307/2013. Države članice morajo sporočiti navedene odločitve tudi za koledarsko leto 2021 in po potrebi za koledarsko leto 2022.

Predlog spremembe  28

 

Predlog uredbe

Uvodna izjava 28

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(28) Mehanizem notranje konvergence je temeljni proces za pravičnejšo porazdelitev neposredne dohodkovne podpore med kmete. Velike individualne razlike, ki temeljijo na starih, preteklih referencah, je čedalje težje upravičiti. V Uredbi (EU) št. 1307/2013 osnovni model notranje konvergence vključuje enotno pavšalno stopnjo, ki jo države članice od leta 2015 uporabljajo za vse plačilne pravice na nacionalni ali regionalni ravni. Zaradi lažjega prehoda na enotno vrednost pa je bilo določeno odstopanje, ki je državam članicam med letoma 2015 in 2019 omogočalo razlikovanje vrednosti plačilnih pravic z uporabo delne konvergence, imenovano tudi „tunelni model“. Nekatere države članice so to odstopanje uporabile. Da bi države članice nadaljevale proces za pravičnejšo porazdelitev neposrednih plačil, se lahko po letu 2019 še naprej približujejo nacionalnemu ali regionalnemu povprečju, namesto da bi uporabile enotno pavšalno stopnjo ali ohranile vrednost pravic na ravni iz leta 2019. Vsako leto bi morale sporočiti svojo odločitev za naslednje leto.

(28) Mehanizem notranje konvergence je temeljni proces za pravičnejšo porazdelitev neposredne dohodkovne podpore med kmete. Velike individualne razlike, ki temeljijo na starih, preteklih referencah, je čedalje težje upravičiti. V Uredbi (EU) št. 1307/2013 osnovni model notranje konvergence vključuje enotno pavšalno stopnjo, ki jo države članice od leta 2015 uporabljajo za vse plačilne pravice na nacionalni ali regionalni ravni. Zaradi lažjega prehoda na enotno vrednost pa je bilo določeno odstopanje, ki je državam članicam med letoma 2015 in 2019 omogočalo razlikovanje vrednosti plačilnih pravic z uporabo delne konvergence, imenovano tudi „tunelni model“. Nekatere države članice so to odstopanje uporabile. Da bi države članice nadaljevale proces za pravičnejšo porazdelitev neposrednih plačil, bi se morale po letu 2019 še naprej približevati nacionalnemu ali regionalnemu povprečju, namesto da bi uporabile enotno pavšalno stopnjo. Vsako leto bi morale sporočiti svojo odločitev za naslednje leto.

Predlog spremembe  29

 

Predlog uredbe

Uvodna izjava 29

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(29) Člen 30 Uredbe (EU) št. 1307/2013 določa postopne letne spremembe vrednosti plačilnih pravic, dodeljenih iz rezerve, ki odražajo letne stopnje nacionalne zgornje meje iz Priloge II k navedeni uredbi, kar odraža „večletno“ upravljanje rezerve. Ta pravila bi bilo treba prilagoditi tako, da bodo omogočala spremembo vrednosti vseh dodeljenih pravic in rezerve z namenom prilagajanja spremembam zneska v navedeni prilogi II v obdobju dveh let. Poleg tega se v nekaterih državah članicah, ki do leta 2019 niso dosegle pavšalnega zneska, notranja konvergenca izvaja vsako leto. Za koledarski leti 2020 in 2021 je treba v letu dodelitve sredstev določiti samo vrednost plačilne pravice za tekoče leto. Vrednost na enoto pravic, ki se dodelijo iz rezerve v posameznem letu, je treba izračunati po morebitni prilagoditvi rezerve v skladu s členom 22(5) navedene uredbe. Vsako naslednje leto bi bilo treba vrednost plačilnih pravic, ki se dodelijo iz rezerve, prilagoditi v skladu z navedenim členom 22(5).

(29) Člen 30 Uredbe (EU) št. 1307/2013 določa postopne letne spremembe vrednosti plačilnih pravic, dodeljenih iz rezerve, ki odražajo letne stopnje nacionalne zgornje meje iz Priloge II k navedeni uredbi, kar odraža „večletno“ upravljanje rezerve. Ta pravila bi bilo treba prilagoditi tako, da bodo omogočala spremembo vrednosti vseh dodeljenih pravic in rezerve z namenom prilagajanja spremembam zneska v navedeni prilogi II v obdobju dveh let. Poleg tega se v nekaterih državah članicah, ki do leta 2019 niso dosegle pavšalnega zneska, notranja konvergenca izvaja vsako leto. Za koledarski leti 2020 in 2021 ter po potrebi koledarsko leto 2022 je treba v letu dodelitve sredstev določiti samo vrednost plačilne pravice za tekoče leto. Vrednost na enoto pravic, ki se dodelijo iz rezerve v posameznem letu, je treba izračunati po morebitni prilagoditvi rezerve v skladu s členom 22(5) navedene uredbe. Vsako naslednje leto bi bilo treba vrednost plačilnih pravic, ki se dodelijo iz rezerve, prilagoditi v skladu z navedenim členom 22(5).

Predlog spremembe  30

 

Predlog uredbe

Uvodna izjava 30

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(30) Člen 36 Uredbe (EU) št. 1307/2013 določa uporabo sheme enotnega plačila na površino do 31. decembra 2020. Uredba o strateških načrtih SKP (EU) .../... [uredba o strateških načrtih SKP] omogoča državam članicam izvajanje osnovne dohodkovne podpore pod enakimi pogoji, tj. brez dodelitve plačilnih pravic na podlagi preteklih referenc. Zato je primerno omogočiti podaljšanje sheme enotnega plačila na površino v leto 2021.

(30) Člen 36 Uredbe (EU) št. 1307/2013 določa uporabo sheme enotnega plačila na površino do 31. decembra 2020. Uredba o strateških načrtih SKP (EU) .../... [uredba o strateških načrtih SKP] omogoča državam članicam izvajanje osnovne dohodkovne podpore pod enakimi pogoji, tj. brez dodelitve plačilnih pravic na podlagi preteklih referenc. Zato je primerno omogočiti podaljšanje sheme enotnega plačila na površino v leto 2021 in po potrebi leto 2022.

Predlog spremembe  31

 

Predlog uredbe

Uvodna izjava 34

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(34) Poleg tega bi bilo treba od 1. januarja 2021 uporabljati spremembe uredb (EU) št. 228/2013 in (EU) št. 229/2013 v skladu z Uredbo (EU) .../... [uredba o večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027] –

(34) Od 1. januarja 2021 bi bilo treba uporabljati dodelitve finančnih sredstev iz uredb (EU) št. 228/2013 in (EU) št. 229/2013 v skladu z Uredbo (EU) .../... [uredba o večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027].

Predlog spremembe  32

 

Predlog uredbe

Uvodna izjava 34 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(34a) Lokalni trgi najbolj oddaljenih regij iz člena 349 PDEU so zaradi svoje majhnosti in otoške lege še posebej izpostavljeni nihanju cen, povezanemu z uvoznimi tokovi iz ostalih delov Unije ali tretjih držav. Zato medpanožne organizacije, priznane v skladu s členom 157 Uredbe (EU) št. 1308/2013, zlasti tiste v živinorejskem sektorju, uvajajo skupne ukrepe, ki omogočajo, da se lokalna proizvodnja ohrani na lokalnem trgu, in sicer ukrepe za zbiranje podatkov ali širjenje informacij. V ta namen bi bilo treba ne glede na člene 28, 29 in 110 Pogodbe o delovanju Evropske unije ter brez poseganja v člena 164 in 165 Uredbe (EU) št. 1308/2013 zadevni državi članici omogočiti, da v okviru razširjenih panožnih sporazumov in po posvetovanju z ustreznimi deležnikov odloči, da posamezni gospodarski subjekti ali skupine izvajalcev, ki niso člani medpanožne organizacije in ki delujejo na lokalnem trgu, plačajo finančni prispevek, ne glede na njihovo poreklo, tudi če je prihodek od teh prispevkov namenjen financiranju ukrepov za ohranjanje lokalne proizvodnje ali če se ti prispevki zaračunajo na drugi ravni trgovine.

Predlog spremembe  33

 

Predlog uredbe

Uvodna izjava 34 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(34b) Najbolj oddaljene regije iz člena 349 PDEU se zaradi svoje geografske lege, zlasti oddaljenosti, otoške lege, majhnosti, težavne topografije ali podnebja soočajo s posebnimi socialno-ekonomskimi težavami, povezanimi z oskrbo s hrano in kmetijskimi proizvodi, ki so nujno potrebno za potrošnjo ali kmetijsko proizvodnjo. Uredba (EU) št. 228/2013 določa posebne ukrepe v kmetijskem sektorju za odpravo težav zaradi posebnega položaja, kot je naveden v omenjenem členu. Da bi se spoštovalo načelo kontinuitete, se v uredbi podpira ohranitev proračuna v prehodnem obdobju. Kar zadeva shemo iz programa možnosti za oddaljene in otoške regije (POSEI) in posebne ukrepe za kmetijstvo v korist manjših egejskih otokov, je treba ponovno uvesti sedanjo višino dodeljenih finančnih sredstev, določeno v uredbah (EU) št. 228/2013 in (EU) št. 229/2013.

Predlog spremembe  34

 

Predlog uredbe

Uvodna izjava 34 c (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(34c) Če predlog uredbe Sveta o večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027 in s tem povezan predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (uredba o strateških načrtih SKP) ne bosta sprejeta in objavljena v Uradnem listu Evropske unije do 30. oktobra 2020, bi bilo treba prvotno predlagano prehodno obdobje iz te uredbe, ki naj bi se končalo 31. decembra 2021, v skrajni sili podaljšati še za eno leto, tj. do 31. decembra 2022. V tem primeru bi bilo treba v podaljšanem obdobju še naprej uporabljati ustrezna prehodna pravila in pogoje, ki naj bi veljali v prvotnem prehodnem obdobju, in ustrezno prilagoditi dodeljena proračunska sredstva in veljavne časovne okvire. To naj bi zagotovilo zadostno spodbudo in omogočilo, da bi Evropski parlament in Svet uspešno sprejela novi zakonodajni okvir za SKP, obenem pa bi zagotovilo tudi potrebno stabilnost za upravičence.

Predlog spremembe  35

 

Predlog uredbe

Člen -1 (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen -1

 

Prehodno obdobje

 

1. V tej uredbi „prehodno obdobje“ pomeni obdobje od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2021.

 

2. Z odstopanjem od prvega odstavka tega člena in le če predlog uredbe Sveta o večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027 in predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil o podpori za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice v okviru skupne kmetijske politike (strateški načrti SKP) in se financirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ne bosta sprejeta in objavljena v Uradnem listu Evropske unije do 30. oktobra 2020, se prehodno obdobje za namene te uredbe podaljša do 31. decembra 2022.

Predlog spremembe  36

 

Predlog uredbe

Naslov I – poglavje I – naslov

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Nadaljnja uporaba Uredbe (EU) št. 1303/2013 za programsko leto 2021 in podaljšanje nekaterih obdobij v skladu z uredbama (EU) št. 1303/2013 in (EU) št. 1310/2013

Nadaljnja uporaba Uredbe (EU) št. 1303/2013 v prehodnem obdobju in podaljšanje nekaterih obdobij v skladu z uredbama (EU) št. 1303/2013 in (EU) št. 1310/2013

Predlog spremembe  37

 

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za programe, ki jih podpira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP), lahko države članice, ki zaradi pomanjkanja finančnih sredstev morda ne bi mogle prevzeti novih pravnih obveznosti v skladu z Uredbo (EU) št. 1305/2013, podaljšajo obdobje iz člena 26(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013 do 31. decembra 2021.

Za programe, ki jih podpira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP), lahko države članice, ki zaradi pomanjkanja finančnih sredstev morda ne bi mogle prevzeti novih pravnih obveznosti v skladu z Uredbo (EU) št. 1305/2013, podaljšajo obdobje iz člena 26(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013 za prehodno obdobje iz člena -1 te uredbe.

Predlog spremembe  38

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Države članice, ki se odločijo uporabiti možnost iz prvega pododstavka, lahko morebitno zmanjšanje skupnih dodeljenih sredstev v EKSRP za naslednje obdobje večletnega finančnega okvira nadomestijo z ustreznim povečanjem nacionalnega sofinanciranja.

Obrazložitev

Glede nadaljnje veljavnosti sedanjih pravil SKP morajo imeti države članice možnost povečati sofinanciranje. Zmanjšanje sredstev za EKSRP v večletnem finančnem okviru, ki ga predlaga Komisija, je nesprejemljivo. Sedanji programi za razvoj podeželja se morajo nadaljevati brez zmanjšanja sredstev za kmete in upravičence. Tako bodo lahko države članice okoljske ukrepe ohranile vsaj na sedanji ravni, kot je predlagala Komisija. Poleg tega bodo lahko države članice in kmeti svoje programe prilagodili in razširili glede na okoljske izzive.

Predlog spremembe  39

 

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice, ki se odločijo uporabiti možnost iz prvega pododstavka, uradno obvestijo Komisijo o svoji odločitvi v 10 dneh po začetku veljavnosti te uredbe. Kadar države članice predložijo več regionalnih programov v skladu s členom 6 Uredbe (EU) št. 1305/2013, v tem obvestilu navedejo tudi informacije o tem, kateri regionalni program nameravajo podaljšati, in o ustrezni dodelitvi proračunskih sredstev v okviru letne razdelitve za leto 2021, kot je določeno v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 1305/2013.

Države članice, ki se odločijo uporabiti možnost iz prvega pododstavka, uradno obvestijo Komisijo o svoji odločitvi v dveh tednih po začetku veljavnosti te uredbe. Kadar države članice predložijo več regionalnih programov v skladu s členom 6 Uredbe (EU) št. 1305/2013, v tem obvestilu navedejo tudi informacije o tem, kateri regionalni program nameravajo podaljšati, in o ustrezni dodelitvi proračunskih sredstev v okviru letne razdelitve za leto 2021 in, če se uporabi člen -1(2) te uredbe, za leto 2022, kot je določeno v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 1305/2013.

Predlog spremembe  40

 

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če Komisija meni, da podaljšanje obdobja iz prvega pododstavka ni upravičeno, o tem obvesti državo članico v 6 tednih po prejemu obvestila iz drugega pododstavka.

Če Komisija meni, da podaljšanje obdobja iz prvega pododstavka ni upravičeno, o tem obvesti državo članico v štirih tednih po prejemu obvestila iz drugega pododstavka. Komisija prošnjo za podaljšanje v skladu z Uredbo (EU) št. 1305/2013 ocenjuje glede na jasna in objektivna merila, ki jih sporoči zadevni državi članici. Komisija državi članic sporoči razloge za zavrnitev podaljšanja in ji po možnosti poda izrecna priporočila, kako izboljšati obvestilo, da ga bo mogoče uporabiti. Država članica lahko v štirih tednih od prejema priporočil Komisije predloži posodobljeno obvestilo in v njem pojasni, kako bo izvajala priporočila Komisije glede uporabe podaljšanja.

Predlog spremembe  41

 

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Obvestilo iz drugega pododstavka ne posega v potrebo po predložitvi zahteve za spremembo programa razvoja podeželja za leto 2021, ki je navedena v členu 11(1)(a) Uredbe (EU) št. 1305/2013. Namen take spremembe je ohraniti vsaj enako skupno raven odhodkov EKSRP za ukrepe iz člena 59(6) navedene uredbe.

Obvestilo iz drugega pododstavka ne posega v potrebo po predložitvi zahteve za spremembo programa razvoja podeželja za leto 2021 in, če se uporabi člen -1(2) te uredbe, za leto 2022, ki je navedena v točki (a) člena 11 Uredbe (EU) št. 1305/2013. Ta sprememba se ne upošteva pri omejitvi letnih sprememb v skladu s pravili, sprejetimi na podlagi člena 12 Uredbe (EU) št. 1305/2013. S to spremembo se zagotovi enak odstotek odhodkov EKSRP za ukrepe iz člena 59(6) Uredbe (EU) št. 1305/2013.

Predlog spremembe  42

 

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za države članice, ki se ne odločijo za uporabo možnosti iz odstavka 1 tega člena, se člen [8] Uredbe (EU) .../... [uredba o večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027] uporablja za dodelitev neporabljenih sredstev za leto 2021, določenih v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 1305/2013.

Za države članice, ki se ne odločijo za uporabo možnosti iz odstavka 1 tega člena, se člen [8] Uredbe (EU) .../... [uredba o večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027] uporablja za dodelitev neporabljenih sredstev za leto 2021 in, če se uporabi člen -1(2) iz te uredbe, za leto 2022, določenih v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 1305/2013.

Predlog spremembe  43

 

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če se država članica odloči, da bo možnost iz odstavka 1 uporabila le za nekatere regionalne programe, so dodeljena sredstva iz prvega pododstavka tega odstavka znesek, določen za to državo članico za leto 2021 v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 1305/2013, od katerega se odštejejo dodeljena proračunska sredstva, sporočena v skladu s prvim pododstavkom odstavka 2 za regionalne programe, ki se podaljšajo.

Če se država članica odloči, da bo možnost iz odstavka 1 uporabila le za nekatere regionalne programe, so dodeljena sredstva iz prvega pododstavka tega odstavka znesek, določen za to državo članico za leto 2021 in, če se uporabi člen -1(2), za leto 2022 v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 1305/2013, od katerega se odštejejo dodeljena proračunska sredstva, sporočena v skladu s prvim pododstavkom odstavka 2 za regionalne programe, ki se podaljšajo.

Predlog spremembe  44

 

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Za programe, za katere se države članice v skladu s členom 1(1) te uredbe odločijo podaljšati obdobje 2014–2020, se sklicevanja na časovna obdobja ali roke iz členov 50(1), 51(1), 57(2), člena 65(2) in (4) ter prvega odstavka člena 76 Uredbe (EU) št. 1303/2013 podaljšajo za eno leto.

2. Za programe, za katere se države članice v skladu s členom 1(1) te uredbe odločijo podaljšati obdobje 2014–2020, se sklicevanja na časovna obdobja ali roke iz členov 50(1), 51(1), 57(2), člena 65(2) in (4) ter prvega odstavka člena 76 Uredbe (EU) št. 1303/2013 podaljšajo za prehodno obdobje iz člena -1 te uredbe.

Predlog spremembe  45

 

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Za države članice, ki se odločijo za podaljšanje obdobja 2014–2020 v skladu s členom 1(1) te uredbe, države članice in Komisija partnerski sporazum, pripravljen za obdobje od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2020 v skladu z Uredbo (EU) št. 1303/2013, še naprej uporabljajo kot strateški dokument za izvajanje podpore, dodeljene iz EKSRP za leto 2021.

3. Za države članice, ki se odločijo za podaljšanje obdobja 2014–2020 v skladu s členom 1(1) te uredbe, države članice in Komisija partnerski sporazum, pripravljen za obdobje od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2020 v skladu z Uredbo (EU) št. 1303/2013, še naprej uporabljajo kot strateški dokument za izvajanje podpore, dodeljene iz EKSRP v prehodnem obdobju.

Predlog spremembe  46

 

Predlog uredbe

Člen 3 – naslov

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Upravičenost nekaterih vrst odhodkov v letu 2021

Upravičenost nekaterih vrst odhodkov v prehodnem obdobju

Predlog spremembe  47

 

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Brez poseganja v člen 65(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013, člen 2(2) te uredbe in člen 38 Uredbe (EU) št. 1306/2013 so izdatki iz člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1310/2013 in člena 16 Delegirane uredbe (EU) št. 807/2014 upravičeni do prispevka EKSRP iz sredstev za leto 2021 za programe, ki jih podpira EKSRP in za katere se države članice odločijo podaljšati obdobje 2014–2020 v skladu s členom 1(1) te uredbe, ob upoštevanju naslednjih pogojev:

Brez poseganja v člen 65(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013, člen 2(2) te uredbe in člen 38 Uredbe (EU) št. 1306/2013 so izdatki iz člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1310/2013 in člena 16 Delegirane uredbe (EU) št. 807/2014 upravičeni do prispevka EKSRP iz sredstev za prehodno obdobje za programe, ki jih podpira EKSRP in za katere se države članice odločijo podaljšati obdobje 2014–2020 v skladu s členom 1(1) te uredbe, ob upoštevanju naslednjih pogojev:

Predlog spremembe  48

 

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) takšni izdatki so določeni v zadevnem programu za razvoj podeželja za leto 2021;

(a) takšni izdatki so določeni v zadevnem programu za razvoj podeželja za leta, ki jih zajema prehodno obdobje;

Predlog spremembe  49

 

Predlog uredbe

Naslov I – poglavje II – naslov

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Uporaba členov 25 do 28 Uredbe (EU) [nova uredba o skupnih določbah] za programsko leto 2021

Uporaba členov 25 do 28 Uredbe (EU) [nova uredba o skupnih določbah] za programsko leto 2021 in po potrebi leto 2022

Predlog spremembe  50

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Plačilne pravice, dodeljene kmetom pred 1. januarjem 2020, se štejejo za zakonite in pravilne od 1. januarja 2021. Vrednost teh pravic, ki se štejejo za zakonite in pravilne, je vrednost za koledarsko leto 2020, veljavna na dan 31. decembra 2020. To ne posega v ustrezne člene prava Unije, ki zadevajo vrednost plačilnih pravic za koledarska leta od leta 2021 naprej, zlasti člen 22(5) in člen 25(12) Uredbe (EU) št. 1307/2013.

1. Plačilne pravice, dodeljene kmetom pred 1. januarjem 2020, se štejejo za zakonite in pravilne od 1. januarja 2020. Vrednost teh pravic, ki se štejejo za zakonite in pravilne, je vrednost za koledarsko leto 2019, veljavna na dan 31. decembra 2019. To ne posega v ustrezne člene prava Unije, ki zadevajo vrednost plačilnih pravic za koledarska leta od leta 2020 naprej, zlasti člen 22(5) in člen 25(12) Uredbe (EU) št. 1307/2013.

Obrazložitev

Leto zahtevka 2020 se bo financiralo že iz večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027. Z začetkom novega večletnega finančnega okvira je treba zagotoviti pravno gotovost in jasnost, tako da vse plačilne pravice, ki so bile kmetom dodeljene pred 1. januarjem 2020, veljajo od tega dneva za zakonite in pravilne.

Predlog spremembe  51

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Odstavek 1 se ne uporablja za plačilne pravice, dodeljene kmetom na podlagi vsebinsko napačnih zahtevkov, razen v primerih, ko ni razumno pričakovati, da bi kmet lahko napako odkril.

2. Odstavek 1 se ne uporablja za plačilne pravice, dodeljene kmetom na podlagi vsebinsko napačnih zahtevkov ali če je bilo kršeno pravilo o navzkrižju interesov, kot določa člen 61 Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta1a, razen v primerih, ko ni razumno pričakovati, da bi kmet lahko napako odkril.

 

__________________

 

1a Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L 193, 30.7.2018, str. 1).

Predlog spremembe  52

 

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Odhodki v zvezi s pravnimi obveznostmi do upravičencev, nastalimi v okviru ukrepov iz členov 23, 39 in 43 Uredbe Sveta (ES) št. 1698/200519, ki prejemajo podporo v skladu z Uredbo (EU) št. 1305/2013, so še naprej upravičeni do prispevka EKSRP v obdobju 2022–2027, ki ga zajema strateški načrt SKP, ob upoštevanju naslednjih pogojev:

1. Odhodki v zvezi s pravnimi obveznostmi do upravičencev, nastalimi v okviru ukrepov iz členov 23, 39 in 43 Uredbe Sveta (ES) št. 1698/200519, ki prejemajo podporo v skladu z Uredbo (EU) št. 1305/2013, so še naprej upravičeni do prispevka EKSRP v obdobju 2022–2027 ali, če se uporablja člen -1(2) te uredbe, 2023–2027, ki ga zajema strateški načrt SKP, ob upoštevanju naslednjih pogojev:

__________________

__________________

19 Uredba Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L 277, 21.10.2005, str. 1).

19 Uredba Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L 277, 21.10.2005, str. 1).

Predlog spremembe  53

 

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) takšni odhodki so določeni v ustreznem strateškem načrtu SKP za obdobje 2022–2027 v skladu z Uredbo (EU) [uredba o načrtu SKP] in skladni z Uredbo (EU) [HZU];

(a) takšni odhodki so določeni v ustreznem strateškem načrtu SKP za obdobje 2022–2027 ali, kjer se uporablja člen -1(2) te uredbe, 2023–2027, v skladu z Uredbo (EU) [uredba o načrtu SKP] in skladni z Uredbo (EU) [HZU];

Predlog spremembe  54

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Prvi pododstavek se uporablja tudi za pravne obveznosti do upravičencev, prevzete na podlagi ustreznih ukrepov iz Uredbe (ES) št. 1257/1999, ki prejemajo podporo na podlagi Uredbe (EU) št. 1305/2013.

Obrazložitev

Prehodne določbe bi morale omogočati tudi ureditev dolgoročnih obveznosti, nastalih v okviru programov za razvoj podeželja iz časa pred obdobjem 2014–2020. S tem pristopom bodo omogočena plačila za obveznosti, na primer pogozdovanje, nastale v okviru programov za razvoj podeželja iz obdobja 2004–2006. Zato bi bilo treba člen 6(1) dopolniti z novim odstavkom.

Predlog spremembe  55

 

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Odhodki v zvezi s pravnimi obveznostmi do upravičencev, nastalimi v okviru večletnih ukrepov iz členov 28, 29, 33 in 34 Uredbe (EU) št. 1305/2013, in odhodki v zvezi s pravnimi obveznostmi za obdobje po 1. januarju 2024 ali po 1. januarju 2025 v državah članicah, ki so se odločile za podaljšanje obdobja 2014–2020 v skladu s členom 1(1) te uredbe, v skladu s členi 14 do 18, točkama (a) in (b) člena 19(1), členom 20, členi 22 do 27, 35, 38, 39 in 39a Uredbe (EU) št. 1305/2013 ter v skladu s členom 35 Uredbe (EU) št. 1303/2013, so upravičeni do prispevka EKSRP v obdobju 2022–2027, ki ga zajema strateški načrt SKP, ob upoštevanju naslednjih pogojev:

2. Pod pogoji iz drugega pododstavka so naslednji odhodki upravičeni do prispevka EKSRP v obdobju 2022–2027 ali, če se uporablja člen -1(2) te uredbe, v obdobju 2023–2027, ki ga zajema strateški načrt SKP:

 

(a) odhodki v zvezi s pravnimi obveznostmi do upravičencev, nastalimi v okviru večletnih ukrepov iz členov 28, 29, 33 in 34 Uredbe (EU) št. 1305/2013;

 

(b) odhodki v zvezi s pravnimi obveznostmi za obdobje po 1. januarju 2024 ali po 1. januarju 2025 v državah članicah, ki so se odločile za podaljšanje obdobja 2014–2020 v skladu s členom 1(1) te uredbe, v skladu s členi 14 do 18, točkama (a) in (b) člena 19(1), členom 20, členi 22 do 27, 35, 38, 39 in 39a Uredbe (EU) št. 1305/2013 ter v skladu s členom 35 Uredbe (EU) št. 1303/2013.

 

Pogoji za upravičenost do prispevka EKSRP v obdobju 2022–2027 ali, če se uporablja člen -1(2) te uredbe, v obdobju 2023–2017, ki ga zajema strateški načrt SKP iz prvega pododstavka, so:

(a) takšni odhodki so določeni v ustreznem strateškem načrtu SKP za obdobje 2022–2027 v skladu z Uredbo (EU) [uredba o strateških načrtih SKP] in skladni z Uredbo (EU) [HZU];

(a) takšni odhodki so določeni v ustreznem strateškem načrtu SKP za obdobje 2022–2027 ali, če se uporablja člen -1(2) te uredbe, za obdobje 2023–2027 v skladu z Uredbo (EU) [uredba o strateških načrtih SKP] in skladni z Uredbo (EU) [HZU];

(b) uporablja se stopnja prispevka EKSRP za zadevno intervencijo iz strateškega načrta SKP v skladu z Uredbo (EU) [uredba o strateških načrtih SKP];

(b) uporablja se stopnja prispevka EKSRP za zadevno intervencijo iz strateškega načrta SKP v skladu z Uredbo (EU) [uredba o strateških načrtih SKP];

(c) integrirani sistem iz člena 63(2) Uredbe (EU) [HZU] se uporablja za pravne obveznosti, prevzete v okviru ukrepov, ki ustrezajo vrstam intervencij na osnovi površin in živali, določenim v poglavjih II in IV naslova III Uredbe (EU) [uredba o strateških načrtih SKP], zadevne dejavnosti pa so jasno opredeljene; ter

(c) integrirani sistem iz člena 63(2) Uredbe (EU) [HZU] se uporablja za pravne obveznosti, prevzete v okviru ukrepov, ki ustrezajo vrstam intervencij na osnovi površin in živali, določenim v poglavjih II in IV naslova III Uredbe (EU) [uredba o strateških načrtih SKP], zadevne dejavnosti pa so jasno opredeljene; ter

(d) plačila za pravne obveznosti iz točke (c) se izvedejo v roku iz člena 42 Uredbe (EU) [HZU].

(d) plačila za pravne obveznosti iz točke (c) se izvedejo v roku iz člena 42 Uredbe (EU) [HZU].

Predlog spremembe  56

 

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Delovni programi za podporo sektorju oljčnega olja in namiznih oljk iz člena 29 Uredbe (EU) št. 1308/2013, pripravljeni za obdobje od 1. aprila 2018 do 31. marca 2021, se podaljšajo in končajo 31. decembra 2021. Ustrezne organizacije proizvajalcev, priznane v skladu s členom 152 Uredbe (EU) št. 1308/2013, ustrezna združenja organizacij proizvajalcev, priznana v skladu s členom 156 navedene uredbe, in ustrezne medpanožne organizacije, priznane v skladu s členom 157 navedene uredbe, spremenijo svoje delovne programe tako, da bodo upoštevali to podaljšanje. O spremenjenih delovnih programih uradno Komisijo obvestijo do 31. decembra 2020.

1. Delovni programi za podporo sektorju oljčnega olja in namiznih oljk iz člena 29 Uredbe (EU) št. 1308/2013, pripravljeni za obdobje od 1. aprila 2018 do 31. marca 2021, se podaljšajo in končajo ob izteku prehodnega obdobja. Ustrezne organizacije proizvajalcev, priznane v skladu s členom 152 Uredbe (EU) št. 1308/2013, ustrezna združenja organizacij proizvajalcev, priznana v skladu s členom 156 navedene uredbe, in ustrezne medpanožne organizacije, priznane v skladu s členom 157 navedene uredbe, spremenijo svoje delovne programe tako, da bodo upoštevali to podaljšanje. O spremenjenih delovnih programih uradno Komisijo obvestijo do 31. decembra 2020 ali, kjer se uporablja člen -1(2) te uredbe, do 31. decembra 2021.

Predlog spremembe  57

 

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 1 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Priznana organizacija proizvajalcev v sektorju sadja in zelenjave, ki ima operativni program iz člena 33 Uredbe (EU) št. 1308/2013 in ki ga je država članica odobrila za obdobje po 31. decembru 2021, do 15. septembra 2021 tej državi članici predloži zahtevo, da se operativni program:

Priznana organizacija proizvajalcev v sektorju sadja in zelenjave, ki ima operativni program iz člena 33 Uredbe (EU) št. 1308/2013 in ki ga je država članica odobrila za obdobje po izteku prehodnega obdobja, do 15. septembra 2021 tej državi članici predloži zahtevo, da se operativni program:

Predlog spremembe  58

 

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če priznana organizacija proizvajalcev take zahteve ne predloži do 15. septembra 2021, se njen operativni program, odobren na podlagi Uredbe (EU) št. 1308/2013, konča 31. decembra 2021.

Če priznana organizacija proizvajalcev take zahteve ne predloži, se za njen operativni program do konca programa uporablja odstavek 6.

Predlog spremembe  59

 

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Podporni programi v vinskem sektorju iz člena 40 Uredbe (EU) št. 1308/2013 se končajo 15. oktobra 2023. Členi 39 do 54 Uredbe (EU) št. 1308/2013 se po 31. decembru 2021 še naprej uporabljajo za nastale izdatke in izvedena plačila za dejavnosti, ki se izvajajo v skladu z navedeno uredbo pred 16. oktobrom 2023 v okviru sheme pomoči iz členov 39 do 52 navedene uredbe.

3. Podporni programi v vinskem sektorju iz člena 40 Uredbe (EU) št. 1308/2013 se končajo 15. oktobra 2023. Členi 39 do 54 Uredbe (EU) št. 1308/2013 se lahko po izteku prehodnega obdobja še naprej uporabljajo za dejavnosti, ki se izberejo v skladu z navedeno uredbo pred 16. oktobrom 2023, kar zadeva nastale izdatke in izvedena plačila v okviru sheme pomoči iz členov 39 do 52 navedene uredbe.

Predlog spremembe  60

 

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Nacionalni programi v sektorju čebelarstva iz člena 55 Uredbe (EU) št. 1308/2013 se končajo 31. julija 2022. Členi 55, 56 in 57 Uredbe (EU) št. 1308/2013 se po 31. decembru 2021 še naprej uporabljajo za nastale izdatke in izvedena plačila za dejavnosti, ki se izvajajo v skladu z navedeno uredbo pred 1. avgustom 2022 v okviru sheme pomoči iz člena 55 navedene uredbe.

4. Nacionalni programi v sektorju čebelarstva iz člena 55 Uredbe (EU) št. 1308/2013 se končajo 31. julija 2022. Členi 55, 56 in 57 Uredbe (EU) št. 1308/2013 se lahko po izteku prehodnega obdobja še naprej uporabljajo za dejavnosti, ki se izberejo v skladu z navedeno uredbo pred 1. avgustom 2022, kar zadeva nastale izdatke in izvedena plačila v okviru sheme pomoči iz člena 55 navedene uredbe.

Predlog spremembe  61

 

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. V zvezi s shemami pomoči iz odstavkov 3 in 4 tega člena se člen 7(3), členi 9, 21, 43, 51, 52, 54, 59, 67, 68, 70 do 75, 77, 91 do 97, 99, 100, člen 102(2), člena 110 in 111 Uredbe (EU) št. 1306/2013 ter ustrezne določbe delegiranih in izvedbenih aktov, povezane z navedenimi členi, po 31. decembru 2021 še naprej uporabljajo v zvezi z nastalimi izdatki in izvedenimi plačili za dejavnosti, ki se izvajajo v skladu z Uredbo (EU) št. 1308/2013 po tem datumu in do konca shem pomoči iz odstavkov 3 in 4 tega člena.

6. V zvezi s shemami pomoči iz odstavkov 2, 3 in 4 tega člena se člen 7(3), členi 9, 21, 43, 51, 52, 54, 59, 67, 68, 70 do 75, 77, 91 do 97, 99, 100, člen 102(2), člena 110 in 111 Uredbe (EU) št. 1306/2013 ter ustrezne določbe delegiranih in izvedbenih aktov, povezane z navedenimi členi, po izteku prehodnega obdobja še naprej uporabljajo v zvezi z nastalimi izdatki in izvedenimi plačili za dejavnosti, ki se izvajajo v skladu z Uredbo (EU) št. 1308/2013 po tem datumu in do izteka shem pomoči iz odstavkov 3 in 4 tega člena in do izteka operativnih programov iz odstavka 2 tega člena, kadar je to primerno.

Predlog spremembe  62

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – točka -1 (novo)

Uredba (EU) št. 1305/2013

Člen 17 – odstavek 6 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1) V členu 17 se doda naslednji odstavek:

 

„6a. Države članice lahko še naprej prevzemajo nove pravne obveznosti v zvezi z upravičenci v času prehodnega obdobja iz člena -1 Uredbe (EU) .../... Evropskega parlamenta in Sveta [prehodna uredba]. Vloge za podporo, ki so bile oddane pred letom 2021 in niso bile odobrene, ker niso bila dodeljena finančna sredstva za to podporo v zadevnem programu, so še naprej upravičene v prehodnem obdobju.“

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Obrazložitev

V tej uredbi bi bilo treba pojasniti možnost prehoda vlog v zvezi z naložbami v osnovna sredstva, ki niso odobrene v tekočem programskem obdobju, ker niso dodeljena finančna sredstva.

Predlog spremembe  63

 

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – točka 1

Uredba (EU) št. 1305/2013

Člen 28 – odstavek 5 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za nove obveznosti, ki jih je treba prevzeti od leta 2021 naprej, države članice v svojih programih razvoja podeželja določijo krajše obdobje od enega do treh let. Če države članice določijo letno podaljšanje obveznosti po zaključku začetnega obdobja v skladu s prvim pododstavkom, podaljšanje po letu 2021 ne sme biti daljše od enega leta. Države članice od leta 2021 za nove obveznosti, ki neposredno sledijo obveznosti, izpolnjeni v začetnem obdobju, v svojih programih razvoja podeželja določijo obdobje enega leta.

Za nove obveznosti, ki jih je treba prevzeti od začetka prehodnega obdobja iz člena -1 Uredbe (EU) .../2020 Evropskega parlamenta in Sveta [prehodna uredba], države članice v svojih programih razvoja podeželja določijo krajše obdobje od enega do petih let. Države članice lahko vseeno po potrebi, da bi dosegle ali ohranile želene okoljske in podnebne koristi, za nove obveznosti določijo daljše obdobje. V tem primeru upoštevajo, da je treba te obveznosti prilagoditi pripravi in vsebini strateškega načrta SKP. Če države članice določijo letno podaljšanje veljavnih obveznosti po zaključku začetnega obdobja v skladu s prvim pododstavkom, podaljšanje ne sme biti daljše od enega leta po začetku prehodnega obdobja. Če se podpora upravičencem zniža pod raven, odobreno v prejšnjem obdobju načrtovanja, lahko država članica upravičencu da možnost, da se odloči za izvzetje iz pravne obveznosti pred prvotnim zaključkom obdobja.

Predlog spremembe  64

 

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – točka 2

Uredba (EU) št. 1305/2013

Člen 29 – odstavek 3 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za nove obveznosti, ki jih je treba prevzeti od leta 2021 naprej, države članice v svojih programih razvoja podeželja določijo krajše obdobje od enega do treh let. Če države članice določijo letno podaljšanje za nadaljevanje izvajanja ekološkega kmetovanja po koncu začetnega obdobja v skladu s prvim pododstavkom, podaljšanje po letu 2021 ne sme biti daljše od enega leta. Države članice od leta 2021 za nove obveznosti v zvezi z nadaljevanjem izvajanja ekološkega kmetovanja, ki neposredno sledijo obveznosti, izpolnjeni v začetnem obdobju, v svojih programih razvoja podeželja določijo obdobje enega leta.

Za nove obveznosti, ki jih je treba prevzeti od začetka prehodnega obdobja iz člena -1 Uredbe (EU) .../... [prehodna uredba] naprej, države članice v svojih programih razvoja podeželja določijo krajše obdobje od enega do petih let. Upoštevajo pa, da je treba te obveznosti prilagoditi pripravi in vsebini strateškega načrta SKP ter da morajo ohraniti želene okoljske in podnebne koristi. Če države članice določijo letno podaljšanje veljavnih obveznosti po zaključku začetnega obdobja v skladu s prvim pododstavkom, podaljšanje ne sme biti daljše od enega leta po začetku prehodnega obdobja. Če se podpora upravičencem zniža pod raven, odobreno v prejšnjem obdobju načrtovanja, lahko država članica upravičencu da možnost, da se odloči za izvzetje iz pravne obveznosti pred prvotnim zaključkom obdobja.

Predlog spremembe  65

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)

Uredba (EU) št. 1305/2013

Člen 31 – odstavek 5

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(2a) v členu 31 se odstavek 5 nadomesti z naslednjim:

5. Države članice lahko upravičencem na območjih, ki so bila v programskem obdobju 2007–2013 upravičena do plačil na podlagi člena 36(a)(ii) Uredbe (ES) št. 1698/2005, v obdobju od leta 2014 do leta 2020 poleg plačil iz odstavka 2 odobrijo tudi plačila v okviru tega ukrepa. Pri upravičencih na območjih, ki zaradi nove razmejitve iz člena 32(3) niso več upravičena, se navedena plačila v obdobju največ štirih let postopno znižujejo. To obdobje se začne na dan, ko je končana razmejitev iz člena 32(3), najpozneje pa leta 2019. Ta plačila na začetku znašajo največ 80 % povprečnega plačila, določenega v programu za programsko obdobje 2007–2013 v skladu s členom 36(a)(ii) Uredbe (ES) št. 1698/2005, ter se končajo najpozneje v letu 2020, ko znašajo največ 20 %. Kadar raven plačila zaradi postopnega zniževanja doseže 25 EUR, lahko država članica izplačevanje plačil na tej ravni nadaljuje do zaključka obdobja postopnega opuščanja plačil.

„5. Države članice lahko upravičencem na območjih, ki so bila v programskem obdobju 2007–2013 upravičena do plačil na podlagi člena 36(a)(ii) Uredbe (ES) št. 1698/2005, v obdobju od leta 2014 do leta 2020 poleg plačil iz odstavka 2 odobrijo tudi plačila v okviru tega ukrepa. Pri upravičencih na območjih, ki zaradi nove razmejitve iz člena 32(3) niso več upravičena, se navedena plačila v obdobju največ štirih let postopno znižujejo. To obdobje se začne na dan, ko je končana razmejitev iz člena 32(3), najpozneje pa leta 2019. Ta plačila na začetku znašajo največ 80 % povprečnega plačila, določenega v programu za programsko obdobje 2007–2013 v skladu s členom 36(a)(ii) Uredbe (ES) št. 1698/2005, ter se končajo najpozneje ob izteku prehodnega obdobja iz člena -1 Uredbe (EU) .../... [prehodna uredba], ko znašajo največ 20 %. Kadar raven plačila zaradi postopnega zniževanja doseže 25 EUR, lahko država članica izplačevanje plačil na tej ravni nadaljuje do zaključka obdobja postopnega opuščanja plačil.

Z odstopanjem od prvega pododstavka se, če se plačila, ki se postopno znižujejo, začnejo šele v letu 2019, navedena plačila začnejo pri največ 80 % povprečnega plačila, določenega za programsko obdobje 2014–2020. Raven plačila je določena tako, da končna raven za leto 2020 znaša polovico začetne ravni.

Z odstopanjem od prvega pododstavka se, če se plačila, ki se postopno znižujejo, začnejo šele v letu 2019, navedena plačila začnejo pri največ 80 % povprečnega plačila, določenega za programsko obdobje 2014–2020. Raven plačila je določena tako, da končna raven za leto 2020 znaša polovico začetne ravni. Države članice lahko v prehodnem obdobju iz člena -1 Uredbe (EU).../... [prehodna uredba] nadaljujejo podporo na tej ravni.

Po končani razmejitvi upravičenci na območjih, ki so še naprej upravičena do plačil, prejmejo celotno plačilo v okviru tega ukrepa.

Po končani razmejitvi upravičenci na območjih, ki so še naprej upravičena do plačil, prejmejo celotno plačilo v okviru tega ukrepa.

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Obrazložitev

Podaljšano prehodno obdobje za območja z naravnimi omejitvami, ki niso več upravičena do podpore v skladu z novo razmejitvijo, zagotavlja nemoteno prilagajanje novim pogojem za kmete na teh območjih. Predlog spremembe zagotavlja gotovost in kontinuiteto podpore za evropske kmete iz prikrajšanih območij v prehodnem obdobju.

Predlog spremembe  66

 

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (EU) št. 1305/2013

Člen 33 – odstavek 2 – pododstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za nove obveznosti, ki jih je treba prevzeti od leta 2021 naprej, države članice v svojih programih razvoja podeželja določijo krajše obdobje od enega do treh let. Če države članice določijo letno podaljšanje obveznosti po zaključku začetnega obdobja v skladu s prvim pododstavkom, podaljšanje po letu 2021 ne sme biti daljše od enega leta.

Za nove obveznosti, ki jih je treba prevzeti od začetka prehodnega obdobja naprej, države članice v svojih programih razvoja podeželja določijo krajše obdobje od enega do petih let. Države članice lahko vseeno po potrebi, da bi dosegle ali ohranile koristi za dobrobit živali, za nove obveznosti določijo daljše obdobje. V tem primeru upoštevajo, da je treba te obveznosti prilagoditi pripravi in vsebini strateškega načrta SKP. Države članice lahko določijo podaljšanje obveznosti po zaključku začetnega obdobja v skladu s prvim pododstavkom.

Predlog spremembe  67

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – točka 3 a (novo)

Uredba (EU) št. 1305/2013

Člen 38 – odstavek 3 – pododstavek 2

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(3a) v členu 38(3) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

Podpora iz točke (b) člena 36(1) se lahko odobri le za kritje izgube, nastale zaradi slabih vremenskih razmer, izbruha bolezni živali ali rastlin, napada škodljivcev, ukrepa, sprejetega v skladu z Direktivo 2000/29/ES za odpravo ali zajezitev širjenja bolezni rastlin ali škodljivcev, ali okoljske nesreče, zaradi česar je uničenega več kot 30 % povprečnega letnega pridelka kmeta v predhodnem triletnem obdobju ali triletnega povprečja v predhodnem petletnem obdobju, pri čemer sta izključeni najvišja in najnižja vrednost. Za izračun letnega pridelka kmeta se lahko uporabijo indeksi. Uporabljena metoda izračuna omogoča določitev dejanske izgube posameznega kmeta v danem letu.

Podpora iz točke (b) člena 36(1) se lahko odobri le za kritje izgube, nastale zaradi slabih vremenskih razmer, izbruha bolezni živali ali rastlin, napada škodljivcev, ukrepa, sprejetega v skladu z Direktivo 2000/29/ES za odpravo ali zajezitev širjenja bolezni rastlin ali škodljivcev, ali okoljske nesreče, zaradi česar je uničenega več kot 20 % povprečnega letnega pridelka kmeta v predhodnem triletnem obdobju ali triletnega povprečja v predhodnem petletnem obdobju, pri čemer sta izključeni najvišja in najnižja vrednost. Za izračun letnega pridelka kmeta se lahko uporabijo indeksi. Uporabljena metoda izračuna omogoča določitev dejanske izgube posameznega kmeta v danem letu.

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je predvideti prehod na vsaj 20 % izgub kot spodbudo za nadomestila za obvladovanje tveganja. To je nadaljevanje sprememb, sprejetih v okviru uredbe omnibus, in v skladu s predlogom Komisije iz člena 70 uredbe o strateških načrtih.

Predlog spremembe  68

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – točka 3 b (novo)

Uredba (EU) št. 1305/2013

Člen 39 – odstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(3b) v členu 39 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

1. Podpora iz točke (c) člena 36(1) se odobri le, kadar zmanjšanje dohodka presega 30 % povprečnega letnega dohodka posameznega kmeta v predhodnem triletnem obdobju ali triletnega povprečja v predhodnem petletnem obdobju, pri čemer sta izključeni najvišja in najnižja vrednost. Dohodek za namene točke (c) člena 36(1) pomeni vsoto prihodkov, ki jih kmet prejme na trgu, vključno s katero koli obliko javne podpore, pri čemer se odštejejo vhodni stroški. S plačili vzajemnega sklada kmetom se krije manj kot 70 % izgube dohodka proizvajalca v letu, ko slednji postane upravičen do prejemanja te pomoči. Za izračun letne izgube dohodka kmeta se lahko uporabijo indeksi.

1. Podporo iz točke (c) člena 36(1) se odobri le, kadar zmanjšanje dohodka presega 20 % povprečnega letnega dohodka posameznega kmeta v predhodnem triletnem obdobju ali triletnega povprečja v predhodnem petletnem obdobju, pri čemer sta izključeni najvišja in najnižja vrednost. Dohodek za namene točke (c) člena 36(1) pomeni vsoto prihodkov, ki jih kmet prejme na trgu, vključno s katero koli obliko javne podpore, pri čemer se odštejejo vhodni stroški. S plačili vzajemnega sklada kmetom se krije manj kot 70 % izgube dohodka proizvajalca v letu, ko slednji postane upravičen do prejemanja te pomoči. Za izračun letne izgube dohodka kmeta se lahko uporabijo indeksi.

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je predvideti prehod na vsaj 20 % izgub kot spodbudo za nadomestila za obvladovanje tveganja. To je nadaljevanje sprememb, sprejetih v okviru uredbe omnibus, in v skladu s predlogom Komisije iz člena 70 uredbe o strateških načrtih.

Predlog spremembe  69

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – točka 5 a (novo)

Uredba (EU) št. 1305/2013

Člen 51 – odstavek 2 – pododstavek 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a) v členu 51(2) se doda naslednji pododstavek:

 

„Če se država članica odloči uporabiti možnost iz člena 1(1) Uredbe (EU).../... [prehodna uredba], se lahko odloči, da bo povišala 4-% zgornjo mejo iz tega odstavka na največ 6 % v prehodnem obdobju iz člena -1 te Uredbe. Znesek tega povečanja se izravna z nižjim odstotkom tehnične pomoči v letih 2022–2027 ali, kjer se uporablja člen -1(2) te uredbe, v letih 2023–2027.“

Obrazložitev

Zaradi narave predlaganih sprememb v reformi SKP bodo potrebni znatno načrtovanje in zaveze kmetijskega sektorja in nacionalnih uprav pri izvajanju ter izpolnjevanju njenih ciljev in ambicij. Omogočanje državam članicam, da uporabijo večji odstotek sredstev, dodeljenih za tehnično pomoč v prehodnem obdobju, bi jim bilo v pomoč pri ustreznem razvoju orodij in ukrepov, potrebnih za doseganje zastavljenih ciljev. Večji znesek tehnične pomoči bi bilo treba nadomestiti po prehodnem obdobju in zato ne bi smel biti naložen kmetom.

Predlog spremembe  70

 

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – točka 6 – točka a

Uredba (EU) št. 1305/2013

Člen 58 – odstavek 1 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Brez poseganja v odstavke 5, 6 in 7 skupni znesek podpore Unije za razvoj podeželja na podlagi te uredbe za obdobje od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2021 v skladu z večletnim finančnim okvirom za obdobje 2021–2027 znaša največ 11 258 707 816 EUR v tekočih cenah.

Brez poseganja v odstavke 5, 6 in 7 skupni znesek podpore Unije za razvoj podeželja na podlagi te uredbe za prehodno obdobje iz člena -1 Uredbe (EU).../...  [prehodna uredba] v skladu z večletnim finančnim okvirom za obdobje 2021–2027 znaša največ X* EUR v tekočih cenah.

 

__________________

 

* Evropski parlament je v resoluciji z dne 14. novembra 2018 o večletnem finančnem okviru 2021–2027 – stališče Parlamenta v luči dogovora (P8_TA(2018)0449) zagovarjal stališče, da se financiranje SKP za EU-27 ohrani na ravni proračuna za obdobje 2014–2020 v realnem smislu, hkrati pa se načrtuje začetni znesek kmetijske rezerve, tj. 383 255 milijonov EUR v cenah iz leta 2018 (431 946 milijonov EUR v tekočih cenah). Zneske, ki se določijo v tej uredbi, bi bilo zato treba izračunati na podlagi zneskov, dogovorjenih za večletni finančni okvir za obdobje 2021–2027, v primeru, da se ne sprejmejo pravočasno, pa na podlagi razširjenih zgornjih mej za leto 2020 in določb v skladu s členom 312(4) PDEU.

Predlog spremembe  71

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – točka 9 a (novo)

Uredba (EU) št. 1305/2013

Člen 82 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a) na koncu naslova VIII se doda naslednji člen:

 

„Člen 82a

 

Nacionalni davčni ukrepi

 

Za omilitev učinkov spremenljivosti dohodkov se členi 107, 108 in 109 PDEU ne uporabljajo za nacionalne davčne ukrepe, s katerimi se države članice odločijo za odstopanje od splošnih davčnih pravil in dovolijo izračun osnove za dohodnino, ki se uporablja za kmete, na podlagi večletnega obdobja, med drugim tako, da se odloži del davčne osnove ali dovoli izključitev zneskov, vloženih v namenski kmetijski varčevalni račun.“

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je predvideti uporabo novega regulativnega ukrepa, predlaganega v okviru Uredbe COM(2018)0392 o strateških načrtih SKP iz člena 133, ki jo je aprila 2019 sprejel Odbor za kmetijstvo. S tem naj bi se kmetom omogočilo, da vzpostavijo previdnostne varčevalne sheme in ob tem ne padejo v sistem državne pomoči.

Predlog spremembe  72

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1 – točka -1 (novo)

Uredba (EU) št. 1306/2013

Člen 25

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(-1) člen 25 se nadomesti z naslednjim:

Člen 25

Člen 25

Rezerva za krize v kmetijskem sektorju

Rezerva za krize v kmetijskem sektorju

Vzpostavi se rezerva, namenjena zagotovitvi dodatne podpore kmetijskemu sektorju v primeru večjih kriz, ki vplivajo na kmetijsko proizvodnjo ali distribucijo (v nadaljnjem besedilu: rezerva za krize v kmetijskem sektorju), in sicer tako, da se na začetku vsakega leta uporabi znižanje neposrednih plačil z mehanizmom finančne discipline iz člena 26.

Rezerva, namenjena zagotovitvi dodatne podpore kmetijskemu sektorju v primeru večjih kriz, ki vplivajo na kmetijsko proizvodnjo ali distribucijo (v nadaljnjem besedilu: rezerva za krize v kmetijskem sektorju), se vzpostavi na začetku vsakega leta v EKJS

Skupni znesek rezerve je 2800 milijonov EUR z enakimi letnimi obroki v znesku 400 milijonov EUR (v cenah iz leta 2011) za obdobje 2014–2020 in bo vključen v razdelek 2 večletnega finančnega okvira, kot je določen v Prilogi k Uredbi (EU, Euratom) št. 1311/2013.

Skupni znesek rezerve je 2800 milijonov EUR z enakimi letnimi obroki v znesku 400 milijonov EUR (v cenah iz leta 2011) za obdobje 2014–2020 in bo vključen v razdelek 2 večletnega finančnega okvira, kot je določen v Prilogi k Uredbi (EU, Euratom) št. 1311/2013.

 

Znesek rezerve za leto 2021 znaša 400 milijonov EUR (v cenah iz leta 2011) kot dodatek k proračunoma EKJS in EKSRP in bo vključen v razdelek 3 večletnega finančnega okvira, kot je določen v Prilogi k Uredbi Sveta (EU) …/… * [večletni finančni okvir].

 

Na začetku let po 2021 je znesek rezerve najmanj enak prvotnemu znesku, ki je bil dodeljen za leto 2021, in se po potrebi prilagodi v okviru letnega proračunskega postopka ali med letom glede na razvoj tržne krize ali glede na obete za tekoče ali naslednje leto in glede na razpoložljive prihodke, dodeljene EKJS, ali razpoložljive razlike v okviru zgornje meje EKJS.

 

Če te razpoložljive odobritve niso zadostne, se lahko kot zadnja možnost uporabi finančna disciplina za financiranje rezerve do zneska za leto 2021 iz tretjega odstavka tega člena.

 

Z odstopanjem od člena 12(2)(d) Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta* se odobritve iz rezerve, za katere obveznosti niso prevzete, brez časovne omejitve prenesejo za financiranje rezerve v naslednjih proračunskih letih.“

 

__________________

 

* Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L 193, 30.7.2018, str. 1).“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1306&from=FR)

Obrazložitev

V skladu s stališčem Evropskega parlamenta o večletnem finančnem okviru je namen tega predloga spremembe, da se v členu o krizni rezervi navede, da bi bilo treba začetni kapital rezerve za obdobje 2021–2027 dodati k proračunu SKP in ga vključiti v rezervo na začetku programskega obdobja. Poleg tega bi bilo treba predčasno opraviti reformo delovanja rezerve, da bi se omogočil prenos sredstev od neprevzetih iz leta 2021 v naslednja leta, da se ta denar ne bi izgubil.

Predlog spremembe  73

 

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1 – točka 1

Uredba (EU) št. 1306/2013

Člen 25 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) v členu 25 se doda tretji pododstavek:

črtano

„Znesek rezerve za leto 2021 znaša 400 milijonov EUR (v cenah iz leta 2011) in bo vključen v razdelek 3 večletnega finančnega okvira, kot je določen v Prilogi k Uredbi Sveta (EU) [xxxx/xxxx]* [večletni finančni okvir].

 

Predlog spremembe  74

 

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (EU) št. 1306/2013

Člen 35 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Za programe, za katere se države članice v skladu s členom 1(1) Uredbe (EU) [XXXX/XXXX] [ta uredba] odločijo za podaljšanje obdobja 2014–2020, se za sredstva za leto 2021 predhodno financiranje ne odobri.

5. Za programe, za katere se države članice v skladu s členom 1(1) Uredbe (EU) [XXXX/XXXX] [ta uredba] odločijo za podaljšanje obdobja 2014–2020, se za sredstva v prehodnem obdobju iz člena -1 Uredbe (EU).../... [prehodna uredba] predhodno financiranje ne odobri.

Predlog spremembe  75

 

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – točka 1

Uredba (EU) št. 1307/2013

Člen 11 – odstavek 6 – pododstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za leto 2021 države članice do 1. avgusta 2020 uradno obvestijo Komisijo o odločitvah, sprejetih v skladu s tem členom, in o vsakem ocenjenem rezultatu zmanjšanj.

Za vsako leto prehodnega obdobja iz člena -1 Uredbe (EU) .../2020 Evropskega parlamenta in Sveta [prehodna uredba] države članice do 1. avgusta prejšnjega leta uradno obvestijo Komisijo o odločitvah, sprejetih v skladu s tem členom, in o vsakem ocenjenem rezultatu zmanjšanj.

Predlog spremembe  76

 

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – točka 2 – točka a

Uredba (EU) št. 1307/2013

Člen 14 – odstavek 1 – pododstavek 7

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice se lahko do 1. avgusta 2020 odločijo, da kot dodatno podporo, ki se financira v okviru EKSRP v proračunskem letu 2022, dajo na voljo do 15 % svojih letnih nacionalnih zgornjih mej za koledarsko leto 2021, ki so določene v Prilogi II k tej uredbi. Ustrezni znesek zato ni več na voljo za odobritev neposrednih plačil. O tej odločitvi Komisijo uradno obvestijo do 1. avgusta 2020 in v obvestilu navedejo izbrani odstotek.

Države članice se lahko do 31. decembra 2020 odločijo, da kot dodatno podporo, ki se financira v okviru EKSRP v proračunskem letu 2022, dajo na voljo do 15 % svojih letnih nacionalnih zgornjih mej za koledarsko leto 2021, ki so določene v Prilogi II k tej uredbi. Ustrezni znesek zato ni več na voljo za odobritev neposrednih plačil. O tej odločitvi uradno obvestijo Komisijo do 31. decembra 2020 in v obvestilu navedejo izbrani odstotek.

Predlog spremembe  77

 

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – točka 2 – točka a a (novo)

Uredba (EU) št. 1307/2013

Člen 14 – odstavek 1 – pododstavek 7 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa) v odstavku 1 se doda naslednji pododstavek:

 

„Kjer se uporablja člen -1(2) Uredbe (EU) .../... [prehodna uredba] se lahko države članice do 31. decembra 2020 odločijo, da kot dodatno podporo, ki se financira v okviru EKSRP v proračunskem letu 2023, dajo na voljo do 15 % svojih letnih nacionalnih zgornjih mej za koledarsko leto 2022, ki so določene v Prilogi II k tej uredbi. Ustrezni znesek zato ni več na voljo za odobritev neposrednih plačil. O tej odločitvi uradno obvestijo Komisijo do 31. decembra 2020 in v obvestilu navedejo izbrani odstotek.“

Predlog spremembe  78

 

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – točka 2 – točka b

Uredba (EU) št. 1307/2013

Člen 14 – odstavek 2 – pododstavek 7

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice, ki ne sprejmejo odločitve iz odstavka 1 za proračunsko leto 2022, se lahko do 1. avgusta 2020 odločijo, da kot neposredna plačila dajo na voljo do 15 %, Bolgarija, Estonija, Španija, Latvija, Litva, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Finska in Švedska pa do 25 % zneska, namenjenega za podporo, financirano v okviru EKSRP v proračunskem letu 2022, z zakonodajo Unije, sprejeto po sprejetju Uredbe Sveta (EU) [xxxx/xxxx]* [večletni finančni okvir]. Ustrezni znesek zato ni več na voljo za podporo, financirano v okviru EKSRP. O tej odločitvi Komisijo uradno obvestijo do 1. avgusta 2020 in v obvestilu navedejo izbrani odstotek.

Države članice, ki ne sprejmejo odločitve iz odstavka 1 za proračunsko leto 2022, se lahko do 31.decembra 2020 odločijo, da kot neposredna plačila dajo na voljo do 15 %, Bolgarija, Estonija, Španija, Latvija, Litva, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Finska in Švedska pa do 25 % zneska, namenjenega za podporo, financirano v okviru EKSRP v proračunskem letu 2022, z zakonodajo Unije, sprejeto po sprejetju Uredbe Sveta (EU) [xxxx/xxxx]* [večletni finančni okvir]. Ustrezni znesek zato ni več na voljo za podporo, financirano v okviru EKSRP. O tej odločitvi uradno obvestijo Komisijo do 31. decembra 2020 in v obvestilu navedejo izbrani odstotek.

_______________

_______________

* Uredba Sveta (EU) [...] z dne [...] [o večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027 (UL …).“

* Uredba Sveta (EU) [...] z dne [...] [o večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027 (UL …).“

Predlog spremembe  79

 

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – točka 2 – točka b a (novo)

Uredba (EU) št. 1307/2013

Člen 14 – odstavek 2 – pododstavek 7 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba) v odstavku 2 se doda naslednji pododstavek:

 

„Kjer se uporablja člen -1(2) Uredbe (EU) .../... [prehodna uredba], se lahko države članice, ki ne sprejmejo odločitve iz odstavka 1 tega člena za proračunsko leto 2023, do 1. avgusta 2021 odločijo, da kot neposredna plačila dajo na voljo do 15 %, Bolgarija, Estonija, Španija, Latvija, Litva, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Finska in Švedska pa do 25 % zneska, namenjenega za podporo, financirano v okviru EKSRP v proračunskem letu 2023, z zakonodajo Unije, sprejeto po sprejetju Uredbe Sveta (EU) …/… [večletni finančni okvir]. Ustrezni znesek zato ni več na voljo za podporo, financirano v okviru EKSRP. O tej odločitvi uradno obvestijo Komisijo do 31. decembra 2020 in v obvestilu navedejo izbrani odstotek.“

Predlog spremembe  80

 

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (EU) št. 1307/2013

Člen 15 a – naslov

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Obvestila za koledarsko leto 2021

Obvestila za koledarska leta prehodnega obdobja

Predlog spremembe  81

 

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (EU) št. 1307/2013

Člen 15 a – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice za koledarsko leto 2021 do 1. avgusta 2020 sporočijo odstotke letne nacionalne zgornje meje iz členov 22(2), 42(1), 49(1), 51(1) in 53(6).

Države članice za vsako koledarsko leto prehodnega obdobja do 1. avgusta prejšnjega leta sporočijo odstotke letne nacionalne zgornje meje iz členov 22(2), 42(1), 49(1), 51(1) in 53(6).

Predlog spremembe  82

 

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – točka 4

Uredba (EU) št. 1307/2013

Člen 22 – odstavek 5 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če se za državo članico zgornja meja za koledarsko leto 2021, ki jo določi Komisija v skladu z odstavkom 1, razlikuje od tiste za preteklo leto zaradi spremembe zneska iz Priloge II ali zaradi odločitve, ki jo sprejme navedena država članica v skladu z odstavkom 3 tega člena, členom 14(1) ali (2), členom 42(1), 49(1), 51(1) ali členom 53, navedena država članica linearno zmanjša ali poveča vrednost vseh plačilnih pravic in/ali zmanjša ali poveča nacionalno rezervo ali regionalne rezerve, da se zagotovi skladnost z odstavkom 4 tega člena.

Če se za državo članico zgornja meja za vsako koledarsko leto prehodnega obdobja, ki jo določi Komisija v skladu z odstavkom 1, razlikuje od tiste za preteklo leto zaradi spremembe zneska iz Priloge II ali zaradi odločitve, ki jo sprejme navedena država članica v skladu z odstavkom 3 tega člena, členom 14(1) ali (2), členom 42(1), 49(1), 51(1) ali členom 53, navedena država članica linearno zmanjša ali poveča vrednost vseh plačilnih pravic in/ali zmanjša ali poveča nacionalno rezervo ali regionalne rezerve, da se zagotovi skladnost z odstavkom 4 tega člena.

Predlog spremembe  83

 

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – točka 5

Uredba (EU) št. 1307/2013

Člen 23 – odstavek 6 – pododstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za koledarsko leto 2021 države članice, ki uporabljajo prvi pododstavek odstavka 1, Komisijo o odločitvah iz odstavkov 2 in 3 obvestijo do 1. avgusta 2020.

Za vsako koledarsko leto prehodnega obdobja države članice, ki uporabljajo prvi pododstavek odstavka 1, Komisijo o odločitvah iz odstavkov 2 in 3 obvestijo do 1. avgusta prejšnjega leta.

Predlog spremembe  84

 

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – točka 6

Uredba (EU) št. 1307/2013

Člen 25 – odstavek 11 – pododstavek 1 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Po uporabi prilagoditve iz člena 22(5) se lahko države članice, ki so uporabile odstopanje iz odstavka 4 tega člena, odločijo, da se za plačilne pravice, ki jih imajo kmetje na dan 31. decembra 2019 in katerih vrednost je nižja od nacionalne ali regionalne vrednosti na enoto za leto 2020, izračunane v skladu z drugim pododstavkom tega odstavka, vrednost na enoto v letu 2020 poveča na nacionalno ali regionalno vrednost na enoto. Povečanje se izračuna pod naslednjimi pogoji:

Po uporabi prilagoditve iz člena 22(5) države članice, ki so uporabile odstopanje iz odstavka 4 tega člena, zagotovijo, da se za plačilne pravice, ki jih imajo kmetje na dan 31. decembra 2019 in, kjer se uporablja člen -1(2) Uredbe (EU).../... [prehodna uredba], 31. decembra 2020, in katerih vrednost je nižja od nacionalne ali regionalne vrednosti na enoto za leto 2020, izračunane v skladu z drugim pododstavkom tega odstavka, vrednost na enoto v prehodnem obdobju poveča na nacionalno ali regionalno vrednost na enoto. Povečanje se izračuna pod naslednjimi pogoji:

Predlog spremembe  85

 

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – točka 6

Uredba (EU) št. 1307/2013

Člen 25 – odstavek 11 – pododstavek 1 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) za financiranje povečanja se znižajo vse ali del lastniških ali zakupljenih plačilnih pravic, ki jih imajo kmetje na dan 31. decembra 2019 in katerih vrednost je višja od nacionalne ali regionalne vrednosti na enoto v letu 2020, izračunane v skladu z drugim pododstavkom. To znižanje se nanaša na razliko med vrednostjo navedenih pravic in nacionalno ali regionalno vrednostjo na enoto v letu 2020. Uporaba tega znižanja temelji na objektivnih in nediskriminatornih merilih, ki lahko vključujejo določitev največjega zmanjšanja.

(b) za financiranje povečanja se znižajo vse ali del lastniških ali zakupljenih plačilnih pravic, ki jih imajo kmetje na dan 31. decembra 2019 in, kjer se uporablja člen -1(2) Uredbe (EU) .../... [prehodna uredba], 31. decembra 2020, katerih vrednost je višja od nacionalne ali regionalne vrednosti na enoto v naslednjem letu prehodnega obdobja, izračunane v skladu z drugim pododstavkom. To znižanje se nanaša na razliko med vrednostjo navedenih pravic in nacionalno ali regionalno vrednostjo na enoto v ustreznem letu. Uporaba tega znižanja temelji na objektivnih in nediskriminatornih merilih, ki lahko vključujejo določitev največjega zmanjšanja.

Predlog spremembe  86

 

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – točka 6

Uredba (EU) št. 1307/2013

Člen 25 – odstavek 11 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Nacionalna ali regionalna vrednost na enoto za leto 2020 iz prvega pododstavka se izračuna tako, da se nacionalna ali regionalna zgornja meja sheme osnovnega plačila, ki se za leto 2020 določi v skladu s členom 22(1) ali 23(2), razen zneska nacionalnih ali regionalnih rezerv, deli s številom lastniških ali zakupljenih plačilnih pravic, ki jih imajo kmetje 31. decembra 2019.

Nacionalna ali regionalna vrednost na enoto za leta prehodnega obdobja iz prvega pododstavka se izračuna tako, da se nacionalna ali regionalna zgornja meja sheme osnovnega plačila, ki se za zadevno leto določi v skladu s členom 22(1) ali 23(2), razen zneska nacionalnih ali regionalnih rezerv, deli s številom lastniških ali zakupljenih plačilnih pravic, ki jih imajo kmetje 31. decembra predhodnega leta.

Predlog spremembe  87

 

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – točka 6

Uredba (EU) št. 1307/2013

Člen 25 – odstavek 11 – pododstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Z odstopanjem od prvega pododstavka se lahko države članice, ki so uporabile odstopanje iz odstavka 4, odločijo ohraniti vrednost plačilnih pravic, izračunano v skladu z navedenim odstavkom, ob upoštevanju prilagoditve iz člena 22(5).

črtano

Predlog spremembe  88

 

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – točka 7

Uredba (EU) št. 1307/2013

Člen 25 – odstavek 12

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

12. Države članice se lahko za koledarsko leto 2021 odločijo za nadaljnjo notranjo konvergenco z uporabo odstavka 11 za zadevno leto.

12. Za ves čas uporabe te uredbe se morajo države članice odločiti za novo notranjo konvergenco z uporabo odstavka 11 za zadevno leto.

Predlog spremembe  89

 

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – točka 8

Uredba (EU) št. 1307/2013

Člen 29 – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Kjer se uporablja člen -1(2) Uredbe (EU) .../... [prehodna uredba], države članice za koledarsko leto 2022 sporočijo vse odločitve iz člena 25(12) te uredbe do 1. avgusta 2021.

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0399&from=EN)

Predlog spremembe  90

 

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – točka 9

Uredba (EU) št. 1307/2013

Člen 30 – odstavek 8 – pododstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za dodelitve sredstev iz rezerve v letu 2021 se znesek rezerve, ki se izključi v skladu z drugim pododstavkom, prilagodi v skladu z drugim pododstavkom člena 22(5). Za dodelitve sredstev iz rezerve v letu 2021 se tretji pododstavek tega odstavka ne uporablja.

Za dodelitve sredstev iz rezerve v letu 2021 in, kjer se uporablja člen -1(2) Uredbe (EU) .../...[prehodna uredba], za dodelitve sredstev iz rezerve v letu 2022 se znesek rezerve, ki se izključi v skladu z drugim pododstavkom, prilagodi v skladu z drugim pododstavkom člena 22(5).

Za dodelitve sredstev iz rezerve v letu 2021 in, kjer se uporablja člen -1(2) Uredbe (EU) .../... [prehodna uredba], za dodelitve sredstev iz rezerve v letu 2022 se tretji pododstavek tega odstavka ne uporablja.

Predlog spremembe  91

 

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – točka 10 a (novo)

Uredba (EU) št. 1307/2013

Člen 37 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10a) v členu 37(1) se doda naslednji pododstavek:

 

„Države članice, ki dodeljujejo prehodno nacionalno pomoč v letu 2020, lahko s tem nadaljujejo do konca prehodnega obdobja iz člena -1 Uredbe (EU) .../... [prehodna uredba].“

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0399&from=EN)

Predlog spremembe  92

 

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – točka 10 b (novo)

Uredba (EU) št. 1307/2013

Člen 37 – odstavek 4 – alinei 6 a in 6 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10b) v členu 37(4) se dodata naslednji alinei:

 

„– 50 % v letu 2021,

 

– kjer se uporablja člen -1(2) Uredbe (EU).../... [prehodna uredba], 50 % v letu 2022.“

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0399&from=EN)

Predlog spremembe  93

 

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – točka 13

Uredba (EU) št. 1307/2013

Člen 58 – odstavek 3 – pododstavek 2 – alinea 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 Bolgarija: 624,11 EUR,

 Bolgarija: X* EUR,

 

__________________

 

* Evropski parlament je v resoluciji z dne 14. novembra 2018 o večletnem finančnem okviru 2021–2027 – stališče Parlamenta v luči dogovora (P8_TA(2018)0449) zagovarjal stališče, da se financiranje SKP za EU-27 ohrani na ravni proračuna za obdobje 2014–2020 v realnem smislu, hkrati pa se načrtuje začetni znesek kmetijske rezerve, tj. 383 255 milijonov EUR v cenah iz leta 2018 (431 946 milijonov EUR v tekočih cenah). Zneske, ki se določijo v tej uredbi, bi bilo zato treba izračunati na podlagi zneskov, dogovorjenih za večletni finančni okvir za obdobje 2021–2027, v primeru, da se ne sprejmejo pravočasno, pa na podlagi razširjenih zgornjih mej za leto 2020 in določb v skladu s členom 312(4) PDEU.

Predlog spremembe  94

 

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – točka 13

Uredba (EU) št. 1307/2013

Člen 58 – odstavek 3 – pododstavek 2 – alinea 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 Grčija: 225,04 EUR,

 Grčija: X*,EUR,

 

__________________

 

* Evropski parlament je v resoluciji z dne 14. novembra 2018 o večletnem finančnem okviru 2021–2027 – stališče Parlamenta v luči dogovora (P8_TA(2018)0449) zagovarjal stališče, da se financiranje SKP za EU-27 ohrani na ravni proračuna za obdobje 2014–2020 v realnem smislu, hkrati pa se načrtuje začetni znesek kmetijske rezerve, tj. 383 255 milijonov EUR v cenah iz leta 2018 (431 946 milijonov EUR v tekočih cenah). Zneske, ki se določijo v tej uredbi, bi bilo zato treba izračunati na podlagi zneskov, dogovorjenih za večletni finančni okvir za obdobje 2021–2027, v primeru, da se ne sprejmejo pravočasno, pa na podlagi razširjenih zgornjih mej za leto 2020 in določb v skladu s členom 312(4) PDEU.

Predlog spremembe  95

 

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – točka 13

Uredba (EU) št. 1307/2013

Člen 58 – odstavek 3 – pododstavek 2 – alinea 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 Španija: 348,03 EUR,

 Španija: X* EUR,

 

__________________

 

* Evropski parlament je v resoluciji z dne 14. novembra 2018 o večletnem finančnem okviru 2021–2027 – stališče Parlamenta v luči dogovora (P8_TA(2018)0449) zagovarjal stališče, da se financiranje SKP za EU-27 ohrani na ravni proračuna za obdobje 2014–2020 v realnem smislu, hkrati pa se načrtuje začetni znesek kmetijske rezerve, tj. 383 255 milijonov EUR v cenah iz leta 2018 (431 946 milijonov EUR v tekočih cenah). Zneske, ki se določijo v tej uredbi, bi bilo zato treba izračunati na podlagi zneskov, dogovorjenih za večletni finančni okvir za obdobje 2021–2027, v primeru, da se ne sprejmejo pravočasno, pa na podlagi razširjenih zgornjih mej za leto 2020 in določb v skladu s členom 312(4) PDEU.

Predlog spremembe  96

 

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – točka 13

Uredba (EU) št. 1307/2013

Člen 58 – odstavek 3 – pododstavek 2 – alinea 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 Portugalska: 219,09 EUR.

 Portugalska: X* EUR.

 

__________________

 

* Evropski parlament je v resoluciji z dne 14. novembra 2018 o večletnem finančnem okviru 2021–2027 – stališče Parlamenta v luči dogovora (P8_TA(2018)0449) zagovarjal stališče, da se financiranje SKP za EU-27 ohrani na ravni proračuna za obdobje 2014–2020 v realnem smislu, hkrati pa se načrtuje začetni znesek kmetijske rezerve, tj. 383 255 milijonov EUR v cenah iz leta 2018 (431 946 milijonov EUR v tekočih cenah). Zneske, ki se določijo v tej uredbi, bi bilo zato treba izračunati na podlagi zneskov, dogovorjenih za večletni finančni okvir za obdobje 2021–2027, v primeru, da se ne sprejmejo pravočasno, pa na podlagi razširjenih zgornjih mej za leto 2020 in določb v skladu s členom 312(4) PDEU.

Predlog spremembe  97

 

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – točka 13

Uredba (EU) št. 1307/2013

Člen 58 – odstavek 3 – pododstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Kjer se uporablja člen -1(2) Uredbe (EU) .../... [prehodna uredba], se znesek posebnega plačila za določeno kmetijsko rastlino na hektar upravičene površine za leto 2022 izračuna tako, da se donosi iz odstavka 2 pomnožijo z naslednjimi referenčnimi zneski:

 

– Bolgarija: X* EUR,

 

– Grčija: X* EUR,

 

– Španija: X* EUR,

 

– Portugalska: X*a EUR.

 

__________________

 

* Evropski parlament je v resoluciji z dne 14. novembra 2018 o večletnem finančnem okviru 2021–2027 – stališče Parlamenta v luči dogovora (P8_TA(2018)0449) zagovarjal stališče, da se financiranje SKP za EU-27 ohrani na ravni proračuna za obdobje 2014–2020 v realnem smislu, hkrati pa se načrtuje začetni znesek kmetijske rezerve, tj. 383 255 milijonov EUR v cenah iz leta 2018 (431 946 milijonov EUR v tekočih cenah). Zneske, ki se določijo v tej uredbi, bi bilo zato treba izračunati na podlagi zneskov, dogovorjenih za večletni finančni okvir za obdobje 2021–2027, v primeru, da se ne sprejmejo pravočasno, pa na podlagi razširjenih zgornjih mej za leto 2020 in določb v skladu s členom 312(4) PDEU.

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0399&from=EN)

Predlog spremembe  98

 

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 1 – točka 1

Uredba (EU) št. 1308/2013

Člen 29 – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) 10 666 000 EUR za Grčijo;

(a) X* EUR za Grčijo;

 

__________________

 

* Evropski parlament je v resoluciji z dne 14. novembra 2018 o večletnem finančnem okviru 2021–2027 – stališče Parlamenta v luči dogovora (P8_TA(2018)0449) zagovarjal stališče, da se financiranje SKP za EU-27 ohrani na ravni proračuna za obdobje 2014–2020 v realnem smislu, hkrati pa se načrtuje začetni znesek kmetijske rezerve, tj. 383 255 milijonov EUR v cenah iz leta 2018 (431 946 milijonov EUR v tekočih cenah). Zneske, ki se določijo v tej uredbi, bi bilo zato treba izračunati na podlagi zneskov, dogovorjenih za večletni finančni okvir za obdobje 2021–2027, v primeru, da se ne sprejmejo pravočasno, pa na podlagi razširjenih zgornjih mej za leto 2020 in določb v skladu s členom 312(4) PDEU.

Predlog spremembe  99

 

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 1 – točka 1

Uredba (EU) št. 1308/2013

Člen 29 – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) 554 000 EUR za Francijo;

(b) X* EUR za Francijo;

 

__________________

 

* Evropski parlament je v resoluciji z dne 14. novembra 2018 o večletnem finančnem okviru 2021–2027 – stališče Parlamenta v luči dogovora (P8_TA(2018)0449) zagovarjal stališče, da se financiranje SKP za EU-27 ohrani na ravni proračuna za obdobje 2014–2020 v realnem smislu, hkrati pa se načrtuje začetni znesek kmetijske rezerve, tj. 383 255 milijonov EUR v cenah iz leta 2018 (431 946 milijonov EUR v tekočih cenah). Zneske, ki se določijo v tej uredbi, bi bilo zato treba izračunati na podlagi zneskov, dogovorjenih za večletni finančni okvir za obdobje 2021–2027, v primeru, da se ne sprejmejo pravočasno, pa na podlagi razširjenih zgornjih mej za leto 2020 in določb v skladu s členom 312(4) PDEU.

Predlog spremembe  100

 

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 1 – točka 1

Uredba (EU) št. 1308/2013

Člen 29 – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) 34 590 000 EUR za Italijo.;

(c) X* EUR za Italijo.;

 

__________________

 

* Evropski parlament je v resoluciji z dne 14. novembra 2018 o večletnem finančnem okviru 2021–2027 – stališče Parlamenta v luči dogovora (P8_TA(2018)0449) zagovarjal stališče, da se financiranje SKP za EU-27 ohrani na ravni proračuna za obdobje 2014–2020 v realnem smislu, hkrati pa se načrtuje začetni znesek kmetijske rezerve, tj. 383 255 milijonov EUR v cenah iz leta 2018 (431 946 milijonov EUR v tekočih cenah). Zneske, ki se določijo v tej uredbi, bi bilo zato treba izračunati na podlagi zneskov, dogovorjenih za večletni finančni okvir za obdobje 2021–2027, v primeru, da se ne sprejmejo pravočasno, pa na podlagi razširjenih zgornjih mej za leto 2020 in določb v skladu s členom 312(4) PDEU.

Predlog spremembe  101

 

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 1 – točka 1

Uredba (EU) št. 1308/2013

Člen 29 – odstavek 2 – pododstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Kjer se uporablja člen -1(2) Uredbe (EU) .../... [prehodna uredba], je financiranje delovnih programov iz odstavka 1 s strani Unije za leto 2022, kot sledi:

 

(a) X* EUR za Grčijo;

 

(b) X* EUR za Francijo ter

 

(c) X* EUR za Italijo.

 

__________________

 

* Evropski parlament je v resoluciji z dne 14. novembra 2018 o večletnem finančnem okviru 2021–2027 – stališče Parlamenta v luči dogovora (P8_TA(2018)0449) zagovarjal stališče, da se financiranje SKP za EU-27 ohrani na ravni proračuna za obdobje 2014–2020 v realnem smislu, hkrati pa se načrtuje začetni znesek kmetijske rezerve, tj. 383 255 milijonov EUR v cenah iz leta 2018 (431 946 milijonov EUR v tekočih cenah). Zneske, ki se določijo v tej uredbi, bi bilo zato treba izračunati na podlagi zneskov, dogovorjenih za večletni finančni okvir za obdobje 2021–2027, v primeru, da se ne sprejmejo pravočasno, pa na podlagi razširjenih zgornjih mej za leto 2020 in določb v skladu s členom 312(4) PDEU.

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=SL)

Predlog spremembe  102

 

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 1 – točka 2

Uredba (EU) št. 1308/2013

Člen 58 – odstavek 2 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Financiranje Unije za pomoč organizacijam proizvajalcev iz odstavka 1 za leto 2021 znaša 2 188 000 EUR za Nemčijo.

Financiranje Unije za pomoč organizacijam proizvajalcev iz odstavka 1 za leto 2021 znaša X* EUR za Nemčijo.

 

__________________

 

* Evropski parlament je v resoluciji z dne 14. novembra 2018 o večletnem finančnem okviru 2021–2027 – stališče Parlamenta v luči dogovora (P8_TA(2018)0449) zagovarjal stališče, da se financiranje SKP za EU-27 ohrani na ravni proračuna za obdobje 2014–2020 v realnem smislu, hkrati pa se načrtuje začetni znesek kmetijske rezerve, tj. 383 255 milijonov EUR v cenah iz leta 2018 (431 946 milijonov EUR v tekočih cenah). Zneske, ki se določijo v tej uredbi, bi bilo zato treba izračunati na podlagi zneskov, dogovorjenih za večletni finančni okvir za obdobje 2021–2027, v primeru, da se ne sprejmejo pravočasno, pa na podlagi razširjenih zgornjih mej za leto 2020 in določb v skladu s členom 312(4) PDEU.

Predlog spremembe  103

 

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 1 – točka 2

Uredba (EU) št. 1308/2013

Člen 58 – odstavek 2 – pododstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Kjer se uporablja člen -1(2) Uredbe (EU) .../... [prehodna uredba], je financiranje Unije za pomoč organizacijam proizvajalcev iz odstavka 1 za leto 2022 v Nemčiji X EUR*.

 

__________________

 

* Evropski parlament je v resoluciji z dne 14. novembra 2018 o večletnem finančnem okviru 2021–2027 – stališče Parlamenta v luči dogovora (P8_TA(2018)0449) zagovarjal stališče, da se financiranje SKP za EU-27 ohrani na ravni proračuna za obdobje 2014–2020 v realnem smislu, hkrati pa se načrtuje začetni znesek kmetijske rezerve, tj. 383 255 milijonov EUR v cenah iz leta 2018 (431 946 milijonov EUR v tekočih cenah). Zneske, ki se določijo v tej uredbi, bi bilo zato treba izračunati na podlagi zneskov, dogovorjenih za večletni finančni okvir za obdobje 2021–2027, v primeru, da se ne sprejmejo pravočasno, pa na podlagi razširjenih zgornjih mej za leto 2020 in določb v skladu s členom 312(4) PDEU.

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=SL)

Predlog spremembe  104

 

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)

Uredba (EU) št. 1308/2013

Člen 68 – odstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(2a) v členu 68 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

1. Pravice do zasaditve, ki se pred 31. decembrom 2015 dodelijo pridelovalcem v skladu s členom 85h, členom 85i ali členom 85k Uredbe (ES) št. 1234/2007 in jih ti pridelovalci niso izkoristili ter so do navedenega datuma še veljavne, se lahko od 1. januarja 2016 pretvorijo v dovoljenja iz tega poglavja.

1. Pravice do zasaditve, ki se pred 31. decembrom 2015 dodelijo pridelovalcem v skladu s členom 85h, členom 85i ali členom 85k Uredbe (ES) št. 1234/2007 in jih ti pridelovalci niso izkoristili ter so do navedenega datuma še veljavne, se lahko od 1. januarja 2016 pretvorijo v dovoljenja iz tega poglavja. Take pretvorbe se izvedejo na zahtevo, ki jo morajo ti pridelovalci predložiti pred 31. decembrom 2015. Države članice lahko odločijo, da bodo pridelovalcem dovolile predložiti tovrstno zahtevo za pretvorbo pravic v dovoljenja do 31. decembra zadnjega leta prehodnega obdobja iz člena – 1 Uredbe (EU).../...[prehodna uredba].“

Take pretvorbe se izvedejo na zahtevo, ki jo morajo ti pridelovalci predložiti pred 31. decembrom 2015. Države članice lahko odločijo, da bodo pridelovalcem dovolile predložiti tovrstno zahtevo za pretvorbo pravic v dovoljenja do 31. decembra 2020.

 

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=SL)

Predlog spremembe  105

 

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 1 – točka 2 b (novo)

Uredba (EU) št. 1308/2013

Člen 68 – odstavek 2

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(2b) v členu 68 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

2. Dovoljenja, ki se izdajo v skladu z odstavkom 1, veljajo enako obdobje kot pravice do zasaditve iz odstavka 1. Če se ta dovoljenja ne uporabijo, prenehajo veljati najpozneje 31. decembra 2018 oziroma, če je država članica sprejela odločitev iz drugega pododstavka odstavka 1, najpozneje do 31. decembra 2023.

2. Dovoljenja, ki se izdajo v skladu z odstavkom 1, veljajo enako obdobje kot pravice do zasaditve iz odstavka 1. Če se ta dovoljenja ne uporabijo, prenehajo veljati najpozneje 31. decembra 2018 oziroma, če je država članica sprejela odločitev iz drugega pododstavka odstavka 1, najpozneje do 31. decembra tretjega leta po koncu prehodnega obdobja iz člena -1 Uredbe (EU).../... [prehodna uredba].“

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=SL)

Predlog spremembe  106

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 1 – točka 2 c (novo)

Uredba (EU) št. 1308/2013

Člen 167 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2c) V oddelku 4 poglavja III naslova II se vstavi naslednji člen:

 

„Člen 167a

 

Pravila trženja za boljše in stabilnejše delovanje skupnega trga za oljčno olje

 

1. Države članice proizvajalke lahko za boljše in stabilnejše delovanje skupnega trga v sektorju oljčnega olja določijo pravila trženja za urejanje ponudbe. Takšna pravila morajo biti sorazmerna z zastavljenim ciljem in ne smejo:

 

(a) zadevati poslov po prvem trženju zadevnega proizvoda;

 

(b) omogočati določanja cen, vključno z okvirnimi ali priporočenimi cenami;

 

(c) omogočati zadrževanja prevelikega deleža pridelka, ki bi sicer bil na voljo.

 

2. Pravila iz odstavka 1 se v celoti objavijo v uradni publikaciji zadevne države članice, tako da so izvajalci o njih obveščeni.

 

3. Države članice uradno obvestijo Komisijo o kakršnih koli odločitvah, sprejetih na podlagi tega člena.“

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EN)

Obrazložitev

Vključitev novega člena z namenom, da se v sektorju oljčnega olja uporabi podoben mehanizem kot v členu 167 Uredbe (EU) št. 1308/2013 za vinski sektor, kar bi omogočilo izpolnjevanje posebnih potreb sektorja z izboljšanjem njegove zmožnosti samourejanja.

Predlog spremembe  107

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 1 – točka 2 d (novo)

Uredba (EU) št. 1308/2013

Člen 211 – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2d) v členu 211 se doda naslednji odstavek:

 

2a. Z odstopanjem od odstavka 1 in da bi se omejili učinki spremenljivosti dohodkov s spodbujanjem kmetov, naj varčujejo v dobrih letih, da bi lahko lažje prestali slaba, se členi 107, 108 in 109 PDEU ne uporabljajo za nacionalne davčne ukrepe, s katerimi se države članice odločijo za odstopanje od splošnih davčnih pravil in dovolijo izračun osnove za dohodnino, ki se uporablja za kmete, na podlagi večletnega obdobja, tudi s prenosom dela davčne osnove naprej, z odložitvijo dela davčne osnove ali omogočanjem izključitve zneskov, vloženih v namenski kmetijski varčevalni račun.“

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EN)

Obrazložitev

Da bi kmetom pomagale spoprijeti se s spremenljivostjo dohodka, lahko države članice prilagodijo svoje nacionalne fiskalne ukrepe, da se omogoči izračun osnove na podlagi večletnega obdobja ali začasna izključitev zneskov, vloženih v namenske varčevalne račune. Ti ukrepi bi morali biti izvzeti iz zakonodaje o državni pomoči.

Predlog spremembe  108

 

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 1 – točka 2 e (novo)

Uredba (EU) št. 1308/2013

Člen 214 a – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2e) v členu 214a se za prvim odstavkom vstavi naslednji odstavek:

 

„Z odstopanjem od prvega odstavka in po odobritvi Komisije lahko Finska v prehodnem obdobju iz člena -1 Uredbe (EU) .../... [prehodna uredba] še naprej dodeljuje nacionalno pomoč, ki jo je leta 2020 dodelila proizvajalcem na podlagi tega člena. “

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=SL)

Predlog spremembe  109

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 1 – točka 3 a (novo)

Uredba (EU) št. 1308/2013

Priloga VIII – del I – oddelek D – točka 7 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a) pod oddelek D dela I Priloge VIII se doda naslednja točka:

 

„7a. Ne glede na odstavka 1 in 3 lahko države članice v omejenih in ustrezno utemeljenih primerih, ko homogene proizvodne in okoljske značilnosti to omogočajo, dovolijo, da se postopki iz oddelka B in C izvedejo na sosednjem vinorodnem območju, ki je blizu območja, na katerem je bilo potrgano uporabljeno sveže grozdje.“

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EN)

Predlog spremembe  110

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 1 – točka 3 b (novo)

Uredba (EU) št. 1308/2013

Priloga VIII – del I – oddelek D – točka 7 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3b) pod oddelek D dela I Priloge VIII se doda naslednja točka:

 

„7b. Ne glede na točki 1 in 3 lahko države članice na območjih, ki mejijo na dve vinorodni območji, ko homogene proizvodne in okoljske značilnosti to omogočajo, dovolijo, da se postopki iz oddelka B in C izvedejo na sosednjem vinorodnem območju, ki je blizu območja, na katerem je bilo potrgano uporabljeno sveže grozdje.“

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EN)

Predlog spremembe  111

 

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek -1 (novo)

Uredba (EU) št. 228/2013

Člen 22 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1) vstavi se naslednji člen:

 

„Člen 22a

 

Panožni sporazumi

 

1. Kadar se z odstopanjem od členov 164 in 165 Uredbe (EU) št. 1308/2013 medpanožna organizacija, priznana v skladu s členom 157 naveden uredbe, ki deluje v najbolj oddaljeni regiji in šteje za reprezentativno glede proizvodnje ali predelave določenega proizvoda ali trgovanja z njim, lahko zadevna država članica na zahtevo te organizacije določi, da so sporazumi, sklepi ali usklajena ravnanja, ki jih sprejme ta organizacija, za eno leto z možnostjo podaljšanja zavezujoči za druge izvajalce, ki delujejo v zadevni najbolj oddaljeni regiji ne glede na to, ali so izvajalci posamezniki ali skupine, in ki niso vključeni v navedeno organizacijo.

 

2. Če se pravila priznane medpanožne organizacije v skladu z odstavkom 1 razširijo in so dejavnosti, ki jih ta pravila zajemajo, v splošnem gospodarskem interesu gospodarskih subjektov, katerih dejavnosti so povezane s proizvodi, namenjenimi izključno lokalnemu trgu zadevne najbolj oddaljene regije, lahko država članica po posvetovanju z ustreznimi deležniki posameznim gospodarskim subjektom ali njihovim skupinam, ki sicer niso člani organizacije, a delujejo na tem trgu, naloži obveznost, da organizaciji v celoti ali deloma plačajo finančni prispevek, ki ga plačujejo člani, kolikor se ti prispevki namenijo za kritje neposrednih stroškov, povezanih z izvajanjem zadevnih dejavnosti.

 

3. Če se na podlagi tega člena razširi področje uporabe katerega koli sporazuma, zadevna država članica o tem obvesti Komisijo.“

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0399&from=EN)

Predlog spremembe  112

 

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1

Uredba (EU) št. 228/2013

Člen 30 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Unija v vsakem proračunskem letu financira ukrepe iz poglavij III in IV, in sicer v okviru naslednjih letnih zneskov:

črtano

 za francoske čezmorske departmaje: 267 580 000 EUR,

 

 za Azore in Madeiro: 102 080 000 EUR,

 

 za Kanarske otoke: 257 970 000 EUR.

 

Predlog spremembe  113

 

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1

Uredba (EU) št. 228/2013

Člen 30 – odstavek 3 – pododstavek 1 – alinea 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 za francoske čezmorske departmaje: 25 900 000 EUR,

 za francoske čezmorske departmaje: 35 000 000 EUR,

Predlog spremembe  114

 

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1

Uredba (EU) št. 228/2013

Člen 30 – odstavek 3 – pododstavek 1 – alinea 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 za Azore in Madeiro: 20 400 000 EUR,

črtano

Predlog spremembe  115

 

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1

Uredba (EU) št. 228/2013

Člen 30 – odstavek 3 – pododstavek 1 – alinea 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 za Kanarske otoke: 69 900 000 EUR.

črtano

Predlog spremembe  116

 

Predlog uredbe

Člen 13

Uredba (EU) št. 229/2013

Člen 18 – odstavka 2 in 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 13

črtano

Spremembe Uredbe (EU) št. 229/2013

 

Odstavka 2 in 3 člena 18 Uredbe (EU) št. 229/2013 se nadomestita z naslednjim:

 

 

2. Unija financira ukrepe iz poglavij III in IV do letnega zneska 23 000 000 EUR.

 

3. Letni znesek za financiranje posebnega režima preskrbe iz poglavja III ne presega 6 830 000 EUR.

 

 

Predlog spremembe  117

 

Predlog uredbe

Priloga I – odstavek 1 – točka 2

Uredba (EU) št. 1305/2013

Priloga I – del 2 – naslov

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Del dve: Razdelitev podpore Unije za razvoj podeželja (2021)

Del dve: Razdelitev podpore Unije za razvoj podeželja (vsako leto v prehodnem obdobju, kot je določeno v členu -1 Uredbe (EU) .../... [prehodna uredba])

Predlog spremembe  118

Predlog uredbe

Priloga I – odstavek 1 – točka 2

Uredba (EU) št. 1305/2013

Priloga I – del 2 – tabela

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

(tekoče cene v EUR)

 

2021

Belgija

67 178 046

Bolgarija

281 711 396

Češka

258 773 203

Danska

75 812 623

Nemčija

989 924 996

Estonija

87 875 887

Irska

264 670 951

Grčija

509 591 606

Španija

1 001 202 880

Francija

1 209 259 199

Hrvaška

281 341 503

Italija

1 270 310 371

Ciper

15 987 284

Latvija

117 307 269

Litva

195 182 517

Luksemburg

12 290 956

Madžarska

416 202 472

Malta

12 207 322

Nizozemska

73 151 195

Avstrija

480 467 031

Poljska

1 317 890 530

Portugalska

493 214 858

Romunija

965 503 339

Slovenija

102 248 788

Slovaška

227 682 721

Finska

292 021 227

Švedska

211 550 876

EU skupaj

11 230 561 046

Tehnična pomoč

28 146 770

Skupaj

11 258 707 816

 

Predlog spremembe

(tekoče cene v EUR)

 

Prehodno obdobje, kot je določeno v členu -1 Uredbe (EU) .../... [prehodna uredba] (letno*)

Belgija

X

Bolgarija

X

Češka

X

Danska

X

Nemčija

X

Estonija

X

Irska

X

Grčija

X

Španija

X

Francija

X

Hrvaška

X

Italija

X

Ciper

X

Latvija

X

Litva

X

Luksemburg

X

Madžarska

X

Malta

X

Nizozemska

X

Avstrija

X

Poljska

X

Portugalska

X

Romunija

X

Slovenija

X

Slovaška

X

Finska

X

Švedska

X

EU skupaj

X

Tehnična pomoč

X

Skupaj

X

___________________

* Evropski parlament je v resoluciji z dne 14. novembra 2018 o večletnem finančnem okviru 2021–2027 – stališče Parlamenta v luči dogovora (P8_TA(2018)0449) zagovarjal stališče, da se financiranje SKP za EU-27 ohrani na ravni proračuna za obdobje 2014–2020 v realnem smislu, hkrati pa se načrtuje začetni znesek kmetijske rezerve, tj. 383 255 milijonov EUR v cenah iz leta 2018 (431 946 milijonov EUR v tekočih cenah). Zneske, ki se določijo v tej uredbi, bi bilo zato treba izračunati na podlagi zneskov, dogovorjenih za večletni finančni okvir za obdobje 2021–2027, v primeru, da se ne sprejmejo pravočasno, pa na podlagi razširjenih zgornjih mej za leto 2020 in določb v skladu s členom 312(4) PDEU.

Predlog spremembe  119

Predlog uredbe

Priloga II – odstavek 1 – točka 1

Uredba (EU) št. 1307/2013

Priloga II – tabela – stolpec 7 a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2021

Prehodno obdobje, kot je določeno v členu -1 Uredbe (EU) .../... [prehodna uredba] (letno*)

485 604

X

773 772

X

838 844

X

846 125

X

4 823 108

X

167 722

X

1 163 938

X

1 856 029

X

4 710 172

X

7 147 787

X

344 340

X

3 560 186

X

46 750

X

299 634

X

510 820

X

32 131

X

1 219 770

X

4 507

X

703 870

X

664 820

X

2 972 978

X

584 650

X

1 856 173

X

129 053

X

383 806

X

506 000

X

672 761

X

 

______________

 

* Evropski parlament je v resoluciji z dne 14. novembra 2018 o večletnem finančnem okviru 2021–2027 – stališče Parlamenta v luči dogovora (P8_TA(2018)0449) zagovarjal stališče, da se financiranje SKP za EU-27 ohrani na ravni proračuna za obdobje 2014–2020 v realnem smislu, hkrati pa se načrtuje začetni znesek kmetijske rezerve, tj. 383 255 milijonov EUR v cenah iz leta 2018 (431 946 milijonov EUR v tekočih cenah). Zneske, ki se določijo v tej uredbi, bi bilo zato treba izračunati na podlagi zneskov, dogovorjenih za večletni finančni okvir za obdobje 2021–2027, v primeru, da se ne sprejmejo pravočasno, pa na podlagi razširjenih zgornjih mej za leto 2020 in določb v skladu s členom 312(4) PDEU.

Predlog spremembe  120

Predlog uredbe

Priloga II – odstavek 1 – točka 2

Uredba (EU) št. 1307/2013

Priloga III – tabela – stolpec 7 a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2021

Prehodno obdobje, kot je določeno v členu -1 Uredbe (EU) .../... [prehodna uredba] (letno*,**)

485,6

X

776,3

X

838,8

X

846,1

X

4 823,1

X

167,7

X

1 163,9

X

2 036,6

X

4 768,7

X

7 147,8

X

344,3

X

3 560,2

X

46,8

X

299,6

X

510,8

X

32,1

X

1 219,8

X

4,5

X

703,9

X

664,8

X

2 973,0

X

584,8

X

1 856,2

X

129,1

X

383,8

X

506,0

X

672,8

X

 

______________

 

* Evropski parlament je v resoluciji z dne 14. novembra 2018 o večletnem finančnem okviru 2021–2027 – stališče Parlamenta v luči dogovora (P8_TA(2018)0449) zagovarjal stališče, da se financiranje SKP za EU-27 ohrani na ravni proračuna za obdobje 2014–2020 v realnem smislu, hkrati pa se načrtuje začetni znesek kmetijske rezerve, tj. 383 255 milijonov EUR v cenah iz leta 2018 (431 946 milijonov EUR v tekočih cenah). Zneske, ki se določijo v tej uredbi, bi bilo zato treba izračunati na podlagi zneskov, dogovorjenih za večletni finančni okvir za obdobje 2021–2027, v primeru, da se ne sprejmejo pravočasno, pa na podlagi razširjenih zgornjih mej za leto 2020 in določb v skladu s členom 312(4) PDEU.

 

** Zneski, ki vključujejo odhodke, povezane z dejavnostmi, izvedenimi v okviru prejšnjega petletnega programskega obdobja, za katere so bila izvedena plačila v sedanjem petletnem programskem obdobju.

Predlog spremembe  121

Predlog uredbe

Priloga III

Uredba (EU) št. 1308/2013

Priloga VI – naslov

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

PRORAČUNSKE OMEJITVE ZA PODPORNE PROGRAME IZ ČLENA 44(1)

PRORAČUNSKE OMEJITVE ZA PODPORNE PROGRAME IZ ČLENA 44(1)*

 

__________________

 

* Zneski, ki vključujejo odhodke, povezane z dejavnostmi, izvedenimi v okviru prejšnjega petletnega programskega obdobja, za katere so bila izvedena plačila v sedanjem petletnem programskem obdobju.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je v skladu s predlogom spremembe člena 7(3) te uredbe o nacionalnih vinogradniških programih.

Predlog spremembe  122

Predlog uredbe

Priloga III

Uredba (EU) št. 1308/2013

Priloga VI – tabela – stolpec 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

od 2021 naprej

od 2021 naprej*

25 721

X

4 954

X

37 381

X

23 030

X

202 147

X

269 628

X

10 410

X

323 883

X

4 465

X

43

X

27 970

X

13 155

X

62 670

X

45 844

X

4 849

X

4 887

X

 

_______________

 

* Evropski parlament je v resoluciji z dne 14. novembra 2018 o večletnem finančnem okviru 2021–2027 – stališče Parlamenta v luči dogovora (P8_TA(2018)0449) zagovarjal stališče, da se financiranje SKP za EU-27 ohrani na ravni proračuna za obdobje 2014–2020 v realnem smislu, hkrati pa se načrtuje začetni znesek kmetijske rezerve, tj. 383 255 milijonov EUR v cenah iz leta 2018 (431 946 milijonov EUR v tekočih cenah). Zneske, ki se določijo v tej uredbi, bi bilo zato treba izračunati na podlagi zneskov, dogovorjenih za večletni finančni okvir za obdobje 2021–2027, v primeru, da se ne sprejmejo pravočasno, pa na podlagi razširjenih zgornjih mej za leto 2020 in določb v skladu s členom 312(4) PDEU.

 


OBRAZLOŽITEV

Zakonodajni postopek za reformo skupne kmetijske politike ni bil zaključen pravočasno, da bi lahko države članice in Komisija pripravile vse potrebne elemente za uporabo novega pravnega okvira in strateških načrtov SKP od 1. januarja 2021 dalje,  zato je Evropska komisija 31. oktobra 2019 predlagala uredbo o prehodu SKP za leto 2021.

Zamuda pri dokončanju reforme SKP in večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027 ustvarja negotovost za kmete in kmetijski sektor. Da bi zmanjšali negotovost, to poročilo temelji na predlogu Komisije, da se zagotovi nadaljnja uporaba veljavnih pravil in neprekinjena plačila kmetom in drugim upravičencem.

Cilj poročevalke je vzpostaviti stabilnost in varnost za kmete in kmetijski sektor kot celoto ter zagotoviti jasno usmeritev k novemu programskemu obdobju SKP. To je treba doseči z uravnoteženo in poenostavljeno prehodno uredbo na podlagi sedanjih pravil SKP. Poročevalka meni, da je to bistvenega pomena, saj bodo kmetje in živilski sektor le nekaj mesecev pred začetkom veljavnosti zakonodaje seznanjeni s končno vsebino nove prehodne uredbe in njenimi posledicami. Ker se naložbe v kmetije in naročila za naslednje leto izvajajo v poletnih mesecih, poročevalka poudarja, da je treba ohraniti obstoječa pravila in strukturo, ter meni, da je preudarno, da evropske institucije sprejemajo hitre in jasne odločitve glede te uredbe.

Poročevalka se strinja z glavnim načelom predloga Evropske komisije, da ostajajo stara pravila in se pridobijo nova sredstva, vendar kategorično poudarja, da v prehodnem obdobju v nobenem primeru kmetje ne smejo delati na podlagi starih pravil z manj denarja. Ta osnutek poročila močno nasprotuje vsakemu zmanjšanju sredstev za kmetijstvo, saj je prihodek evropskih kmetov že sedaj v povprevčju nižji kot v drugih sektorjih. Ta uredba bi morala spoštovati določbo v Pogodbi o delovanju Evropske unije, ki določa zagotovitev primerne življenjske ravni kmetov. Poročilo zato temelji na proračunski vrstici, ki jo je sprejel Evropski parlament o večletnem finančnem okviru in ki zahteva, da sredstva EU za kmetijski sektor ostanejo na sedanji ravni. 

Poročevalka meni, da je ta uredba pomemben most med programskimi obdobji SKP, in meni, da bi morale imeti države članice na podlagi prehodne uredbe dovolj časa za pripravo nacionalnih strateških načrtov ter upravnih struktur in struktur IT, potrebnih za uspešno izvajanje novega pravnega okvira. Zato bi ustrezno prehodno obdobje, ki bi upoštevalo te časovne okvire, kmetijskemu sektorju zagotovilo zelo potrebno stabilnost in gotovost pri prehodu na novo programsko obdobje SKP.

V poročilu se poudarja, da se morajo države članice in Evropska komisija med pripravo strateških načrtov SKP obširno posvetovati s kmeti in vsemi ustreznimi deležniki. Izraženo je mnenje, da bi bilo treba nemudoma začeti pripravljati strateške načrte držav članic, da bi se kmetom zagotovil nemoten prehod v novo programsko obdobje.

Trajanje

Komisija je predlagala enoletno prehodno obdobje. Poročevalka sicer načeloma podpira ta časovni okvir, a kaže, da je zaradi zapletenosti in sedanjega stanja v postopku odločanja o naslednjem večletnem finančnem okviru in reformi SKP možno, da enoletno prehodno obdobje ne bo zadostovalo. Glede na predlog o SKP po letu 2020 Evropska komisija predvideva, da bodo države članice in nacionalne uprave potrebovale vsaj eno leto za pripravo svojih strateških načrtov, Evropska komisija pa bi nato imela nekaj mesecev časa za njihovo odobritev. Čeprav se strinja z načelom enoletnega prehodnega obdobja, je poročevalka zaradi tega predlagala zaščitni ukrep, ki bi po potrebi omogočil podaljšanje prehodnega obdobja za dodatno leto.

30. september 2020 je bil določen kot rok za objavo začetka uporabe zaščitnega ukrepa v Uradnem listu in je bil izračunan ob upoštevanju zapletenosti zakonodajnega postopka in časa, ki je potreben, da se lahko uspešno uporabijo nova pravila SKP. Pri določanju roka, ki je združljiv z navedenim časovnim okvirom, poročevalka meni, da je dogovor med sozakonodajalcema zadostno jamstvo za države članice, da začnejo postopek priprave. Poročevalka meni, da bi bilo treba dogovor doseči najpozneje do 30. junija 2020.

Poročevalka ima pragmatičen pristop do prehodne uredbe in poudarja, da bi jo bilo treba ločiti od reforme SKP. Vodilno načelo poročevalke pri pripravi tega poročila je, da se nove pobude ne bi smele uvesti v prehodna pravila. Podlaga za ta pristop je, da bo zakonodaja začela veljati 11 mesecev po vložitvi tega poročila in da ni niti pošteno niti realistično pričakovati, da bodo evropski kmetje izvajali nove ukrepe, ki jih sozakonodajalca pred začetkom veljavnosti zakonodaje nista v celoti preučila in sprejela.

V okviru reforme SKP bodo uvedeni novi ukrepi in pravila, Komisija pa je sporočila, da jih je treba dodatno preučiti glede na sporočilo o evropskem zelenem dogovoru, ki je bilo objavljeno 11. decembra 2019. Poročevalka meni, da je evropski zeleni dogovor pomemben in celosten predlog za dolgoročno oblikovanje evropskega kmetijstva in proizvodnje hrane v prihodnosti. Vendar meni, da je treba te vidike obravnavati v predlogih reforme SKP, ne pa v tej uredbi, da bi se izognili dvema vzporednima procesoma reforme, saj bi to vneslo veliko negotovost in dodatne stroške za kmete in kmetijski sektor na splošno.

Izgradnja kontinuitete in priložnosti za prehodno obdobje

Poročevalka poudarja, da morajo vsi ukrepi, sprejeti v prehodnem obdobju, temeljiti na veljavnih pravilih in orodjih. Glede nadaljnje veljavnosti sedanjih pravil SKP je poročevalka predlagala, da bi morale imeti države članice možnost povečati sofinanciranje v okviru drugega stebra. Pomembno je, da se omogoči nadaljnje izvajanje sedanjih programov za razvoj podeželja brez zmanjšanja sredstev za kmete in druge upravičence.

Poleg tega bi se tako podprla zaveza držav članic, da se okoljski ukrepi ohranijo vsaj na sedanji ravni, kot je predlagala Komisija. V poročilu se predlaga, naj imajo države članice v prehodnem obdobju možnost razširiti obseg kmetijsko-okoljskih in podnebnih ukrepov v okviru svojega programa za razvoj podeželja.

V poročilo se prilagaja postopek odobritve Evropske komisije za razširitev programov razvoja podeželja. Poročevalka meni, da bi morala Komisija ustrezno utemeljiti svojo odločitev, da zavrne podaljšanje programov, kar bi omogočilo pravočasno zagotovitev pravne varnosti in stalnosti plačil kmetom. Jasno je, da so pravočasne in natančne smernice za države članice nujno potrebne, da bi se izognili vsakršni nevarnosti za stabilnost kmetijskega sektorja.

V poročilu se predlaga racionalizacija trajanja že sprejetih operativnih programov. Zaradi zagotavljanja pravne varnosti in omogočanja enake obravnave bi bilo treba omogočiti, da se operativni programi v sektorju sadja in zelenjave vse do konca ne spremenijo.

Za večino ukrepov za razvoj podeželja se lahko šteje, da je primerna omejitev za nove obveznosti, sprejete v letu 2021, največ 3 leta. Po drugi strani pa so kmetijsko-okoljsko-podnebni ukrepi iz člena 28(5) Uredbe 1305/2013, ki prispevajo k izvajanju okvirne direktive o vodi, direktiv o Naturi 2000 ali uredbe o porazdelitvi prizadevanj (Uredba (EU) 2018/842) odvisni od možnosti, da se upravičencem, ki prejemajo nadomestilo za ohranjanje zemljišč v dobrih pogojih, zagotovijo dolgoročne zaveze v skladu z navedenimi pravnimi akti. Zato se omejitev 3 let ne bi smela uporabljati za te ukrepe, če so vključeni v okvir novega strateškega načrta SKP.

Poročevalka predlaga, naj sedanja pravila veljajo tudi za prehodno nacionalno pomoč in druge podobne sisteme, ki se s predlogom Komisije niso podaljšali. Namen tega pristopa je, da se v prehodnem obdobju na splošno zagotovi neprekinjena podpora kmetom in drugim upravičencem ter zadevnim sektorjem omogoči, da se prilagodijo. Z nadaljnjimi plačili se kmetom lahko zagotovijo stabilnost, predvidljivost in možnost načrtovanja. Nenadna odprava teh plačil bi zelo negativno vplivala na številne občutljive kmetijske sektorje v Evropi.

Poročilo pripravlja podlago za lažji prehod na novo SKP s povečanjem tehnične pomoči in spodbujanjem držav članic, naj čim prej začnejo pripravljati strateške načrte. Prehod na novo programsko obdobje pomeni dodatne upravne zahteve za nacionalne uprave, kar bi lahko vplivalo na končne upravičence. Ker so predlagane spremembe v reformi SKP vsebinske narave, bo potrebno tudi večje načrtovanje in prevzem obveznosti kmetijskega sektorja za izvajanje ter uresničevanje ciljev in ambicij. Poročevalka meni, da je treba državam članicam omogočiti, da uporabijo več sredstev, dodeljenih za tehnično pomoč v prehodnem obdobju, da lahko ustrezno razvijajo orodja in sprejmejo ukrepe, potrebne za doseganje zastavljenih ciljev. Po prehodnem obdobju bi bilo treba nadomestiti večji znesek za tehnično pomoč, finančno breme pa se ne bi smelo preložiti na kmete.


 

 

PISMO ODBORA ZA PRORAČUN

G. Norbert Lins

Predsednik

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

BRUSELJ

Zadeva: Mnenje o uredbi o nekaterih prehodnih določbah za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) v letu 2021 (COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD))

Spoštovani gospod predsednik!

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja (AGRI) pripravlja poročilo o predlogu Komisije za uredbo o nekaterih prehodnih določbah za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) v letu 2021 (2019/0254(COD)).

 

Odbor za proračun se je odločil, da bo pripravil mnenje v obliki pisma.

 

A. Ker je Komisija maja/junija 2018 predložila sklop proračunskih in sektorskih zakonodajnih predlogov ob upoštevanju naslednjega večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027, vključno z novimi predpisi za reformiran Evropski kmetijski jamstveni sklad (EKJS) in Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP);

B. ker bo uspešen prehod na naslednjo generacijo programov porabe in podpore v obdobju finančnega načrtovanja 2021–2027 odvisen od pravočasnega sprejetja krovne zakonodaje o večletnem finančnem okviru in temeljnih aktov za reformirane finančne instrumente;

C. ker je bil v zakonodajnih pogajanjih med Svetom in Evropskim parlamentom dosežen znaten napredek v zvezi z večino sektorske zakonodaje, vendar je pri pogajanjih o reformirani skupni kmetijski politiki prišlo do resnih postopkovnih zamud;

D. ker se zdi, da Svet zelo počasi napreduje k sklenitvi sporazuma o finančnem svežnju za naslednji večletni finančni okvir;

E. ker končni upravičenci in prejemniki sredstev EU, ki politike in temeljne programe dejansko izvajajo, ne bi smeli biti oškodovani zaradi zakonodajnih zamud in pravnih negotovosti;

F. ker je treba že pred 1. januarjem 2021 poleg veljavne pravne podlage pripraviti veliko operativnih in strateških načrtov, da se bodo lahko nove politike začele uporabljati;

G. ker je Evropski parlament ob upoštevanju navedenega 10. oktobra 2019 sprejel resolucijo z naslovom Večletni finančni okvir 2021–2027 in lastna sredstva: čas je za izpolnitev pričakovanj državljanov, v kateri poziva k varovalni mreži za zaščito upravičencev programov EU in Komisijo poziva, naj začne pripravljati načrt izrednih ukrepov za večletni finančni okvir, da bi zagotovila neprekinjeno financiranje, če bo treba sedanji večletni finančni okvir podaljšati;

H. ker bi se morala stalna finančna podpora kmetom v okviru neposrednih plačil v letu 2021 nadaljevati brez pravnih neskladij; ker so spremembe potrebne, da se omogočita uporaba notranje konvergence in podaljšanje sheme enotnega plačila na površino za leto 2021; ker je treba za več programov posodobiti zneske za leto 2021;

I. ker bi države članice brez natančno opredeljenih nacionalnih sredstev po letu 2020 tvegale, da ne bodo mogle prevzeti novih pravnih obveznosti na področju razvoja podeželja;

J. ker bi brez nekaterih tehničnih prilagoditev prišlo do neskladij glede rezerve za krizne razmere, rokov v zvezi s podaljšanjem programa za razvoj podeželja in določb o predhodnem financiranju;

 

ker priznava zamude pri pravnih postopkih in si prizadeva zagotoviti izvedljiv prehod iz enega obdobja finančnega okvira v drugo ter se zaveda tveganj za države članice in končne upravičence, ki bi bila lahko posledica pravnih negotovosti, Odbor za proračun:

 

1. podpira cilje prehodnega svežnja, kot jih predlaga Komisija, zlasti nadaljevanje podpore SKP v okviru obeh stebrov v letu 2021 v skladu s sedanjimi pravili, če bi prišlo do nadaljnjih zamud v pogajanjih o svežnju reforme kmetijske politike za obdobje 2021–2027;

2. poziva k hitremu sprejetju prehodne uredbe; 

3. prosi za pregledne in pravočasne informacije o morebitnih s tem povezanih spremembah pravne podlage SKP, ki bi vplivale na letne proračunske postopke za leto 2020 in naprej;

4. pričakuje, da ti prehodni ukrepi ne bodo posegali v reformo skupne kmetijske politike niti povzročili dodatnih zamud v sektorskem zakonodajnem postopku v zvezi z njo.

 

 

S spoštovanjem!

 

 

 

Johan Van Overtveldt


 

 

MNENJE ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ (28.4.2020)

za Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih prehodnih določbah za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) v letu 2021, o spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 229/2013 in (EU) št. 1308/2013 glede sredstev in njihove razdelitve v letu 2021 ter o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1307/2013 glede njihovih sredstev in uporabe v letu 2021

(COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD))

Pripravljavec mnenja: Herbert Dorfmann

 

 

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Ker še vedno potekajo pogajanja o zakonodajnem okviru, ki bo urejal skupno kmetijsko politiko po letu 2020, je treba za nemoten prehod sprejeti prehodne ukrepe, da bo mogoče do uvedbe novega sistema še naprej uporabljati veljavne uredbe.

Spremeniti je treba veljavne uredbe in predvsem vključiti veljavne zneske oziroma zgornje meje, ki jih je treba določiti za novi večletni finančni okvir za obdobje 2021–2027.

V predlogu Komisije je predvideno enoletno prehodno obdobje, zato mnenje omogoča podaljšanje do leta 2022, če uredba o novi SKP ne bo sprejeta do 30. oktobra 2020.

Pri Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja se obdobje obveščanja za države članice podaljša z 10 na 20 dni. Glede novih obveznosti, ki se prevzamejo po letu 2021, traja obdobje, ki se določi v programu razvoja podeželja, štiri in ne tri leta.

Na podlagi mnenja je mogoče uporabiti dodeljena sredstva EKSRP za obdobje 2022–2027 za že prevzete ukrepe, ki vključujejo plačila po 31. decembru 2021, če se sredstva v celoti porabijo (kot v primeru člena 3 Uredbe 1310/2013). Ker samo letni proračun EKSRP za leto 2021 ne bo zadostoval za financiranje obveznosti iz programskega obdobja 2014–2021 in za katere so bila odobrena sredstva EKSRP v celoti porabljena, je treba Komisiji omogočiti, da programske odobritve za obdobje 2022–2027 nameni novim obveznostim in tako zagotovi kontinuiteto za obveznosti iz obdobja 2014–2021.

Proračun za program POSEI je treba za najbolj oddaljene regije Francije, Španije in Portugalske ohraniti na sedanji ravni, skupaj z višjo zgornjo mejo za francosko nacionalno ovojnico za program POSEI, s čimer pa se splošni proračun tega programa ne poveča oziroma se ne zmanjša financiranje za najbolj oddaljene španske in portugalske regije.

 

Dodana je tudi prilagoditev določb skupne ureditve trgov glede podaljšanja pravil za medpanožne organizacije v najbolj oddaljenih regijah. Z odstopanjem se ohranjajo lokalna proizvodnja, industrija in delovna mesta na trgih, ki nudijo izredno malo priložnosti.

 

V skladu s stališčem Evropskega parlamenta o večletnem finančnem okviru se v mnenju  v členu o krizni rezervi navede, da bi bilo treba začetni kapital rezerve dodati k proračunu SKP in ga vključiti v rezervo na začetku programskega obdobja. Poleg tega bi bilo treba predčasno opraviti reformo delovanja rezerve, da bi omogočili prenos razpoložljivih sredstev iz leta 2021 v naslednja leta, da se ta denar ne bi izgubil.

Navsezadnje pa odbor potrjuje stališče Evropskega parlamenta iz resolucije z dne 14. novembra 2018 o večletnem finančnem okviru.

 


PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) Komisija je predlagala, da se SKP poveže z zagotavljanjem smotrnosti („model izvajanja“). V skladu z novim pravnim okvirom mora Unija določiti osnovne parametre politike, kot so cilji SKP in osnovne zahteve, države članice pa morajo prevzeti večjo odgovornost glede izpolnjevanja in doseganja teh ciljev. Države članice morajo zato pripraviti strateške načrte SKP, ki jih odobri Komisija, izvajajo pa države članice.

(2) Komisija je predlagala, da se SKP poveže z zagotavljanjem smotrnosti („model izvajanja“). V skladu z novim pravnim okvirom mora Unija določiti parametre politike, kot so cilji SKP in osnovne zahteve. Unija nujno potrebuje trden okvir, da bo SKP ostala skupna politika in da se zagotovijo enaki konkurenčni pogoji. Tudi države članice bodo imele večjo odgovornost glede tega, kako izpolnjujejo cilje in dosegajo ciljne vrednosti. Države članice morajo zato na podlagi predhodne analize in ocene potreb pripraviti strateške načrte SKP, ki jih odobri Komisija, izvajajo pa države članice.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a) Neprekinjenost in predvidljivost podpore kmetom prek skupne kmetijske politike sta bistvenega pomena za stabilnost kmetijskega sektorja in ohranjanje vitalnosti podeželskih območij in regij ter prispevek k okoljski trajnostnosti.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Da bi se lahko odobrila podpora iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) kmetom in drugim upravičencem v letu 2021, bi morala Unija zagotavljanje takšne podpore podaljšati za eno leto pod pogoji iz obstoječega pravnega okvira, ki zajema obdobje 2014–2020. Obstoječi pravni okvir je določen zlasti v uredbah Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 1303/20137 , (EU) št. 1305/20138 , (EU) št. 1306/20139 , (EU) št. 1307/201310 , (EU) št. 1308/201311 , (EU) št. 228/201312 in (EU) št. 229/201313 . Poleg tega bi bilo treba za lažji prehod iz obstoječih shem podpore v novi pravni okvir, ki zajema obdobje od 1. januarja 2022, določiti pravila, ki urejajo, kako se določena podpora, dodeljena na večletni osnovi, vključuje v novi pravni okvir.

(4) Da bi se lahko odobrila podpora iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) kmetom in drugim upravičencem v letu 2021, bi morala Unija zagotavljanje takšne podpore podaljšati za eno ali po potrebi za še dve leti pod pogoji iz obstoječega pravnega okvira, ki zajema obdobje 2014–2020. Obstoječi pravni okvir je določen zlasti v uredbah Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 1303/20137, (EU) št. 1305/20138, (EU) št. 1306/20139, (EU) št. 1307/201310, (EU) št. 1308/201311, (EU) št. 228/201312 in (EU) št. 229/201313. Poleg tega bi bilo treba za lažji prehod iz obstoječih shem podpore v novi pravni okvir, ki zajema obdobje od 1. januarja 2022, določiti pravila, ki urejajo, kako se določena podpora, dodeljena na večletni osnovi, vključuje v novi pravni okvir.

__________________

__________________

7 Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določb