Procedură : 2019/2214(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0102/2020

Texte depuse :

A9-0102/2020

Dezbateri :

Voturi :

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0123

<Date>{11/05/2020}11.5.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0102/2020</NoDocSe>
PDF 473kWORD 160k

<TitreType>RAPORT</TitreType>

<Titre>referitor la estimarea veniturilor și cheltuielilor Parlamentului pentru exercițiul financiar 2021</Titre>

<DocRef>(2019/2214(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Comisia pentru bugete</Commission>

Raportor: <Depute>Olivier Chastel</Depute>

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 ANEXĂ: PROIECT DE ESTIMARE A BUGETULUI
 INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la estimarea veniturilor și cheltuielilor Parlamentului pentru exercițiul financiar 2021

(2019/2214(BUD))

Parlamentul European,

 având în vedere articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012[1], în special articolul 39,

 având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020[2],

 având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară[3],

 având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1023/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2013 de modificare a Statutului funcționarilor Uniunii Europene și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene[4],

 având în vedere Rezoluția sa din 26 octombrie 2017 referitoare la combaterea hărțuirii sexuale și a abuzului sexual în UE[5],

 având în vedere Rezoluția sa din 11 septembrie 2018 referitoare la prevenirea și combaterea hărțuirii morale și a hărțuirii sexuale la locul de muncă, în spațiile publice și în viața politică a UE[6],

 având în vedere Rezoluția sa din 15 ianuarie 2019 referitoare la integrarea dimensiunii de gen în cadrul Parlamentului European[7],

 

 având în vedere Rezoluția sa din 28 martie 2019 referitoare la estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2020[8],

 având în vedere rezoluția sa din 23 octombrie 2019 referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020[9],

 având în vedere Rezoluția sa din 27 noiembrie 2019 referitoare la proiectul comun de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 aprobat de comitetul de conciliere în cadrul procedurii bugetare[10],

 având în vedere Comunicarea Comisiei adresată Parlamentului European, Consiliului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social și Comitetului Regiunilor privind Pactul ecologic european (COM(2019)0640) - punctul 2.1.4 privind „Construirea și renovarea clădirilor într-un mod eficient din punct de vedere energetic și din punctul de vedere al utilizării resurselor”;

 având în vedere raportul prezentat Biroului de către Secretarul General privind proiectul preliminar de estimare a bugetului Parlamentului pentru exercițiul financiar 2021,

 având în vedere proiectul preliminar de estimare a bugetului întocmit de Birou la 9 martie 2020 în conformitate cu articolul 25 alineatul (7) și articolul 102 alineatul (1) din Regulamentul de procedură al Parlamentului,

 având în vedere proiectul de estimare a bugetului întocmit de Comisia pentru bugete în conformitate cu articolul 102 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al Parlamentului,

 având în vedere articolul 102 din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A9-0102/2020),

A. întrucât această procedură reprezintă prima procedură bugetară completă desfășurată în noua legislatură și vizează primul an al cadrului financiar multianual 2021-2027;

B. întrucât printre obiectivele prioritare propuse de Secretarul General pentru bugetul pe 2021 se numără: asigurarea resurselor necesare pentru cel de al doilea an complet după alegerea noului Parlament chiar și ținând cont de ambițiile Comisiei recent instalate și asigurarea resurselor pentru proiectele prioritare care vizează interacțiunea cu cetățenii, proiectele imobiliare multianuale, Parlamentul ecologic, securitatea și dezvoltarea în domeniul IT;

C. întrucât epidemia de Covid-19 are consecințe umanitare, sociale, financiare și economice; întrucât FMI estimează o contracție globală de 3 % în 2020 și o scădere de 7,4 % a PIB-ului zonei euro pentru anul 2020; întrucât măsurile adoptate de Parlament în 2020, cum ar fi filtrarea aerului în proporție de 100 %, întărirea mecanismelor de curățare, adaptarea și punerea în practică a noilor soluții informatice și de telecomunicații, vor avea consecințe asupra bugetului Parlamentului pentru 2021; întrucât bugetul pe 2021 va trebui să abordeze consecințele epidemiei din Covid-19; întrucât bugetul Parlamentului garantează capacitatea sa de a-și exercita pe deplin competențele legislative și permite buna funcționare a acestuia;

D. întrucât Secretarul General a propus un buget de 2 110 467 628 EUR pentru proiectul preliminar de estimare a bugetului Parlamentului pentru 2021, ceea ce reprezintă o creștere cu 3,52 % față de bugetul pe 2020; întrucât estimările adoptate de Parlament au reprezentat o creștere de 2,3 % (1 953 de milioane EUR) pentru 2018, o creștere cu 2,48 % (1 999 de milioane EUR) pentru 2019 și o creștere cu 2,68 % (2 050 de milioane EUR) pentru 2020;

E. întrucât bugetul este alcătuit, în proporție de aproape două treimi, din cheltuieli indexate ce privesc, în cea mai mare parte, remunerațiile, pensiile, cheltuielile medicale și indemnizațiile deputaților activi și pensionați (20 %) și ale personalului (34 %), precum și clădirile (12 %), care sunt ajustate, în conformitate cu Statutul funcționarilor și cu Statutul deputaților, în funcție de indexarea sectorială sau de rata inflației;

F. întrucât Parlamentul European a subliniat deja în Rezoluția sa din 29 aprilie 2015 referitoare la estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2016[11] că bugetul Parlamentului ar trebui să aibă o bază realistă și să fie în conformitate cu principiile disciplinei bugetare și bunei gestiuni financiare;

G. întrucât credibilitatea Parlamentului în calitatea sa de componentă a autorității bugetare depinde într-o anumită măsură de capacitatea sa de a-și gestiona cheltuielile proprii și de a promova democrația la nivelul Uniunii;

H. întrucât Fondul facultativ de pensii a fost înființat în 1990 prin Normele Biroului privind regimul (facultativ) de pensii complementare[12]; întrucât, la reuniunea sa din 10 decembrie 2018, Biroul a decis să modifice normele aplicabile sistemului de pensii prin creșterea vârstei de pensionare de la 63 la 65 de ani și introducerea unei taxe de 5 % din cuantumul pensiilor viitorilor pensionari, în vederea îmbunătățirii sustenabilității acestor plăți; întrucât, potrivit estimărilor, aceste modificări ale normelor au redus deficitul actuarial cu 13,3 milioane EUR,

I. întrucât volumul activităților legislative ale deputaților în Parlamentul European s-a mărit și a fost completat în mod semnificativ cu activități de comunicare, având în vedere că cetățenii sunt mai interesați ca niciodată de afacerile europene și, în prezent, se așteaptă să țină legătura cu reprezentanții lor prin intermediul rețelelor de socializare tradiționale și noi; întrucât, prin urmare, rata de execuție a indemnizațiilor de asistență parlamentară a crescut în ultimii ani;

J. întrucât, la 16 iunie 1999, Curtea de Conturi a emis avizul nr. 5/99 privind fondul și sistemul de pensii pentru deputații în Parlamentul European,

Cadrul general

1. subliniază că cea mai mare parte a bugetului Parlamentului se stabilește prin obligații contractuale sau statutorii și este supusă indexării anuale, iar, pentru 2021, aceste obligații sunt estimate la 32 de milioane EUR;

2. subliniază că 2020 este ultimul an vizat de actualul cadru financiar multianual; reamintește că Parlamentul s-a menținut în mare parte în cota de 20 %-22 % de la Rubrica 5 - Administrație și că, în ultimii ani, rata de creștere a fost mai redusă decât rata de scădere prevăzută la rubrica 5;

3. salută acordul la care s-a ajuns în cadrul reuniunilor de conciliere dintre Birou și Comisia pentru bugete desfășurate la 28 aprilie 2020, de a stabili majorarea bugetului pe 2020 cu 2,54 %, procent ce corespunde unui nivel global al estimărilor de 2 090 467 628 EUR pentru 2021, a reduce nivelul cheltuielilor din proiectul preliminar de estimare a bugetului aprobat de Birou la 9 martie 2020 cu 20 de milioane EUR și a reduce în mod corespunzător creditele propuse pentru următoarele linii bugetare:

1004 - Cheltuieli de deplasare ordinare; 1005 - Alte cheltuieli de deplasare; 1200 - Remunerații și indemnizații; 2007 - Construirea de clădiri și amenajarea spațiilor; 2024 - Consumul de energie; 300 - Cheltuieli de misiune și de deplasare ale personalului între cele trei locuri de desfășurare a activității; 302 - Cheltuieli de protocol și de reprezentare; 3042 - Reuniuni, congrese, conferințe și delegații; 3242 - Cheltuieli de publicare, informare și participare la manifestări publice; 325 - Cheltuieli aferente Birourilor de legătură; 422 - Cheltuieli aferente asistenței parlamentare; 10 1 - Rezervă pentru cheltuieli neprevăzute;

4. ia act de negocierile în curs privind noul cadru financiar multianual 2021-2027 și de incertitudinea în ceea ce privește nivelul de finanțare al noii Rubrici 7 - Administrația publică europeană; subliniază că Parlamentul a îndeplinit obiectivul de reducere cu 5 % a personalului și a realizat, de fapt, o reducere totală de 6 %; evidențiază că, de la adoptarea Tratatului de la Lisabona, Parlamentul a fost nevoit să facă față unui număr crescut de sarcini și de comisii de specialitate, fapt care s-a concretizat într-o creștere semnificativă a activităților legislative și de coordonare; remarcă că, în ultimul mandat legislativ, au fost realizate sinergii și economii semnificative; subliniază că funcționarea Parlamentului depinde de îndeplinirea sarcinilor sale administrative, care necesită efective suficiente; remarcă faptul că pensiile interinstituționale vizate în această rubrică sunt preconizate să crească semnificativ în anii următori;

5. observă că proiectul preliminar de estimare a bugetului întocmit de Secretarul General pleacă de la prezumția unei retrageri ordonate a Regatului Unit din Uniune; înțelege din acest raport că majoritatea economiilor rezultate din retragerea Regatului Unit din Uniune au fost deja incorporate în bugetul pe 2020, care ține cont de faptul că Parlamentul va avea doar 705 membri începând din 1 februarie 2020; este surprins însă că estimările pentru 2021 nu urmează tendința logică de economisire la liniile bugetare afectate direct de retragerea Regatului Unit din Uniune; se întreabă asupra motivelor care stau la baza majorării costurilor cu deplasările (linia 1004) și cu asistența parlamentară (linia 4220) între 2018 și 2021, în pofida reducerii numărului de deputați și de asistenți parlamentari acreditați (APA) ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniune; solicită o analiză detaliată și o justificare a costurilor și economiilor aferente retragerii Regatului Unit din Uniune, înainte de lectura din această toamnă;

6. ia act de explicația oferită în cadrul Comisiei pentru bugete potrivit căreia un număr tot mai mare de deputați au luat decizia de a angaja un al patrulea asistent pentru a face față volumului crescut de activitate parlamentară; observă că, după retragerea Regatului Unit din Uniune, un număr mai mic de deputați trebuie să gestioneze același volum de activitate legislativă; constată că decizia de a pune la dispoziție un al doilea birou în sediul Parlamentului de la Strasbourg a încurajat deputații să ia mai mulți asistenți cu ei în misiuni; ia act de explicația oferită în cadrul Comisiei pentru bugete potrivit căreia deputații au efectuat mai multe deplasări în ultimii ani și, cel mai probabil, vor continua să facă acest lucru în 2021;

7. subliniază că funcțiile esențiale ale Parlamentului sunt de a colegifera, împreună cu Consiliul, și de a decide cu privire la bugetul Uniunii, de a-i reprezenta pe cetățeni și a controla activitatea altor instituții ale Uniunii; consideră, de asemenea, că înființarea recentă a unor comisii sau subcomisii speciale nu ar trebui să aibă drept consecință reducerea personalului din celelalte comisii;

8. subliniază rolul Parlamentului în consolidarea conștiinței politice europene și în promovarea valorilor Uniunii;

9. subliniază că, în comparație cu propunerea Biroului, sunt necesare economii considerabile pentru ca propunerea să se apropie de rata generală a inflației preconizată pentru 2021 și că trebuie puse în aplicare măsuri semnificative pentru a asigura cea mai eficientă și mai transparentă utilizare a fondurilor publice; recomandă ca, în acest sens, să se acorde o atenție corespunzătoare costului proiectelor, nu numai de către membrii Comisiei pentru bugete a Parlamentului în momentul luării deciziei asupra bugetului anual împreună cu Biroul, ci și, cel mai târziu, până la momentul luării deciziei privind lansarea proiectelor;

10. atrage atenția asupra numărului mare de reuniuni extraordinare ale comisiilor la Strasbourg și asupra numărului tot mai mare de misiuni ale personalului între cele trei locuri de desfășurare a activității; îndeamnă Parlamentul să reducă la minimum aceste reuniuni extraordinare, astfel încât deputații să se poată concentra pe ordinea de zi a ședinței plenare, banii contribuabililor să fie economisiți, iar amprenta de CO2 să fie redusă prin reducerea numărului de misiuni ale personalului;

11. evidențiază, în acest sens, că cererile votate de Parlament ar trebui din principiu să fie puse în aplicare fără întârziere;

Transparență și precizie

12. salută noua abordare adoptată în ultimii ani la pregătirea raportului Secretarului General, cum ar fi furnizarea de informații suplimentare privind planificarea pe termen mediu și lung, investițiile, obligațiile statutare, cheltuielile operaționale și metodologia, astfel cum a solicitat autoritatea bugetară;

13. subliniază că bugetul Parlamentului pe 2021 trebuie să fie realist și precis în ceea ce privește corelarea nevoilor cu costurile aferente, pentru a evita alocările bugetare excesive;

14. subliniază că ar trebui acordată întreaga atenție asigurării faptului că resursele bugetare și de personal aflate la dispoziția Parlamentului sunt utilizate în modul cel eficient posibil din punctul de vedere al costurilor, pentru a permite instituției și membrilor săi să legifereze cu succes; reiterează faptul că acest lucru implică o planificare și o organizare atentă a metodelor sale de lucru și, ori de câte ori este posibil, punerea în comun a funcțiilor și structurilor pentru a evita birocrația inutilă, suprapunerile funcționale și paralelismele în activitate;

15. consideră că Parlamentul ar trebui să asigure achiziții publice de înaltă calitate și responsabile din punct de vedere social, astfel încât contractele să fie acordate societăților care respectă standardele de mediu și standardele fundamentale de muncă; solicită un control mai strict al condițiilor de muncă ale personalului extern al Parlamentului;

Interacțiunea cu cetățenii

16. subliniază că Parlamentul este singura instituție a Uniunii supusă sufragiului universal, ale cărei decizii au un impact real asupra cetățenilor Uniunii; consideră că este de o importanță fundamentală să li se asigure cetățenilor o mai bună înțelegere a activităților Parlamentului;

17. salută noua declarație de misiune a birourilor de legătură ale Parlamentului European (EPLO) și accentul pus pe implicarea proactivă într-o comunicare bidirecțională cu cetățenii și cu părțile interesate la nivel local și regional, printr-o comunicare mai dinamică, precum și prin implicarea părților interesate și o interacțiune mai pronunțată cu cetățenii; ia act de generalizarea centrelor „Europa Experience” în toate statele membre; consideră că este extrem de important ca Parlamentul să aibă un contact permanent cu cetățenii europeni prin diferite canale de comunicare, în spiritul unui dialog politic multidimensional, nu numai în anul electoral, ci pe durata întregii legislaturi;

18. ia act de faptul că centrele „Europa Experience” informează publicul european, în special tineretul, cu privire la competențele esențiale ale Parlamentului; constată că au fost deja inaugurate centre „Europa Experience” la Berlin, Copenhaga, Helsinki, Ljubljana și Strasbourg și, în 2020, la Tallinn, iar în 2021 este planificată deschiderea de noi centre „Europa Experience” în noua clădire Konrad Adenauer din Luxemburg, precum și la Roma, Paris, Varșovia, Stockholm și Praga; solicită o evaluare continuă a rezultatelor obținute; solicită o defalcare detaliată a cheltuielilor de înființare a noilor centre „Europa Experience” în 2021, înainte de lectura bugetului de către Parlament din toamna anului 2020, precum și o planificare bugetară multianuală detaliată, care să țină seama de costurile de funcționare ale fiecărui centru deja deschis;

19. solicită mai multe informații despre modalitățile și costurile creării unei serii de versiuni mobile a Parlamentariumului, care ar urma să efectueze turnee prin statele membre pentru a-i informa pe cetățeni cu privire la Parlamentul European și la Uniunea Europeană; subliniază că acest tip de inițiativă trebuie descentralizată și pusă în practică la nivelul centrelor „Europa Experience”, pentru a realiza economii și a proceda în mod rațional; ia act de faptul că proiectul include o aplicație pentru mobil care conține cele mai bune selecții din conținutul existent al Parlamentariumului;

20. regretă intenția Parlamentului și decizia Biroului de a-și extinde activitățile și prezența diplomatică dincolo de frontierele Uniunii, în Indonezia (Jakarta), Etiopia (Addis Abeba) și în Statele Unite ale Americii (New York), și se întreabă care este valoarea adăugată a acestui demers; solicită să se efectueze o analiză detaliată și riguroasă a costurilor de reprezentare și a costurilor inerente unei astfel de extinderi, și anume a costurilor cu cazarea, secretariatul, personalul, locuințele și transportul, analiză care să fie transmisă Comisiei pentru bugete a Parlamentului; solicită, de asemenea, o mai bună colaborare între Serviciul European de Acțiune Externă și Parlamentul European în ceea ce privește natura activității și statutul angajaților Parlamentului în timpul misiunii lor externe; solicită să se furnizeze o analiză a valorii adăugate a reprezentării actuale a Parlamentului la Washington;

21. salută faptul că Parlamentul depune eforturi considerabile pentru a oferi servicii vizitatorilor, îndeosebi tinerilor, care vor constitui și în continuare un grup-țintă important; invită serviciile responsabile să furnizeze informații cu privire la opțiunile de călătorie sustenabile și să evalueze posibilitatea instituirii unui stimulent financiar pentru a alege un astfel de mod de transport ori de câte ori circumstanțele permit acest lucru; solicită Biroului să examineze fezabilitatea creării unui „centru tematic pentru persoanele în vârstă”, care să pună în evidență programele și politicile Uniunii care sunt benefice pentru îmbătrânirea activă; solicită mai multe informații cu privire la noua strategie pentru vizitatori și campania de informare pe patru ani, înainte ca Parlamentul să efectueze lectura bugetului în toamna anului 2020; solicită o evaluare detaliată a campaniei de comunicare realizate înainte de alegerile europene din 2019 și pe durata acestora; consideră că orice nouă măsură de comunicare ar trebui să se bazeze pe o analiză obiectivă și faptică a acestei evaluări;

22. salută propunerea de a transforma Evenimentul tineretului european (EYE), organizat în prezent o dată la doi ani, într-un proces coerent, astfel încât în perioada dintre două evenimente EYE să aibă loc interacțiuni semnificative între Parlament și tineri; este însă de părere că Parlamentul ar trebui să ramburseze cheltuielile de deplasare și de cazare la Strasbourg ale tinerilor care participă la eveniment, din motive de echitate și justiție socială; solicită ca modalitățile de rambursare să fie prezentate clar pe site-ul Parlamentului; invită Parlamentul European să organizeze întâlniri similare la nivel local între deputați și tineri, prin intermediul EPLO;

Proiecte imobiliare multianuale

23. își reiterează solicitarea de a se asigura un proces decizional transparent în domeniul politicii imobiliare, bazat pe o informare timpurie, ținând seama în mod corespunzător de articolul 266 din Regulamentul financiar;

24. recomandă ca planificarea bugetară anuală să țină cont de renovarea periodică a tuturor clădirilor și ca o sumă corespunzând unui procent de 3 % din suprafața totală a tuturor clădirilor să fie alocată în acest scop, astfel cum se menționează deja în Strategia imobiliară după 2019 adoptată de Birou la 16 aprilie 2018[13]; consideră că o astfel de alocare ține de o politică imobiliară regulată și anticipativă care ar trebui să se concentreze, de asemenea, pe o modernizare profundă și ar trebui să se asigure că Parlamentul depune eforturi pentru o îmbunătățire maximă a eficienței energetice și, prin urmare, pentru realizarea de economii în ceea ce privește consumul de energie și costurile aferente clădirilor sale;

25. ia act de faptul că, după finalizarea, în 2020, a lucrărilor la aripa estică a noii clădiri Konrad Adenauer din Luxemburg și după transferul treptat al personalului în noua clădire, lucrările la aripa vestică ar trebui să înceapă în 2021; solicită detalii suplimentare despre cheltuielile pentru gestionarea proiectului de construcție a aripii vestice și pentru supravegherea și securitatea șantierului de construcții; își reiterează dorința de a obține din partea Secretarului General detalii despre transferul treptat al personalului; solicită, de asemenea, o reexaminare a spațiilor necesare Parlamentului, având în vedere intensificarea preconizată a telemuncii;

26. salută reducerea de 11,5 milioane EUR în 2021, comparativ cu 2020, reprezentând costuri cu închirierea, întreținerea și energia, ca urmare a mutării în noua clădire Konrad Adenauer și a renunțării la Turnurile A și B din Luxemburg; solicită o prezentare de ansamblu a tuturor celorlalte clădiri închiriate în prezent care vor rămâne ocupate în 2021, precum și o proiecție detaliată a cheltuielilor tot mai mari cu energia;

27. ia act de practica curentă de a utiliza „transferurile colectoare” la sfârșit de an pentru a contribui la proiectele imobiliare în curs; subliniază că astfel de „transferuri colectoare” au loc în mod sistematic la aceleași capitole, titluri și, adeseori, exact la aceleași linii bugetare; ia act de explicația oferită Comisiei pentru bugete a Parlamentului de serviciile Parlamentului, potrivit căreia acesta a economisit în ultimii ani aproape 100 milioane EUR în dobânzi grație acestei practici și, prin urmare, a fost în măsură să își mențină proiectele importante de construcții sub control din punct de vedere financiar; subliniază că rata de execuție a bugetului Parlamentului este de aproape 99 %; consideră că o astfel de practică, chiar dacă e legală, riscă să fie percepută ca o supraestimare bugetară programată în anumite domenii, pentru a genera fonduri pentru finanțarea politicii imobiliare a Parlamentului; solicită un proces de reflecție asupra finanțării investițiilor-cheie din domeniul politicii imobiliare, pe baza unei mai mari transparențe și a unei planificări detaliate;

28.   solicită Biroului să își facă cunoscută decizia privind viitorul clădirii Spaak din Bruxelles, precum și toate documentele justificative disponibile în cadrul serviciilor; constată că renovarea ar putea, de asemenea, să constituie o ocazie de a optimiza suprafețele deja disponibile în funcție de nevoile curente ale Parlamentului descrise în strategia imobiliară actualizată pentru perioada de după 2019; ia act de faptul că clădirea Spaak nu va fi disponibilă pe parcursul lucrărilor de renovare pentru o perioadă de aproximativ cinci ani; își reiterează solicitarea de a se transmite o estimare și o defalcare detaliată a costurilor Comisiei pentru bugete după ce Biroul va fi luat o decizie; reamintește că bugetul pentru 2021 include elemente pentru pregătirea lucrărilor în clădirea Spaak;

29. invită Secretarul General să aibă în vedere o perioadă adecvată pentru recuperarea materialelor reciclabile, cum ar fi cuprul, placările și alte elemente, pentru reutilizare și reconversie, prin intermediul unei companii specializate;

30.  reamintește că o vastă majoritate a Parlamentului și-a exprimat, prin diferite rezoluții, sprijinul pentru un sediu unic, pentru a asigura cheltuirea eficientă a banilor contribuabililor Uniunii și a-și asuma responsabilitatea instituțională de a reduce amprenta sa de carbon; subliniază că dispersarea geografică a celor trei locuri ale Parlamentului reprezintă 6 % din bugetul total al instituției, în timp ce impactul său anual asupra mediului este estimat la între 11 000 și 19 000 de tone de emisii de CO2; reiterează percepția publică negativă cauzată de această dispersare; reamintește că este necesar să se găsească soluții pentru a se optimiza activitatea parlamentară și instituțională, costurile financiare și amprenta de carbon;

31. salută ideea că Parlamentul se angajează să realizeze adaptarea și renovarea clădirilor sale pentru a crea un mediu accesibil tuturor utilizatorilor în conformitate cu standardele Uniunii; subliniază că lucrările pentru îmbunătățirea accesibilității persoanelor cu handicap și cu mobilitate redusă au început deja la Strasbourg, iar proiectele vor continua în 2021, la Bruxelles și la Strasbourg, dar și în șase EPLO; solicită ca Parlamentul să continue renovările în toate celelalte clădiri ale sale, angajându-se să respecte cerințele de accesibilitate funcțională pentru spațiul construit, prevăzute în anexa III la Directiva (UE) 2019/882[14], și raportându-se la standardele internaționale și europene pertinente pentru a îndeplini aceste cerințe în cadrul procedurilor de achiziții, astfel încât deputații, personalul și vizitatorii cu handicap și cu mobilitate redusă să poată avea acces la clădiri și să poată folosi infrastructurile acestora în condiții egale cu celelalte persoane, în conformitate cu obligațiile stabilite prin Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap;

Securitate, TI și dezvoltarea infrastructurii

32. sprijină investițiile făcute de Parlament pentru a fi în continuare un loc de muncă modern și eficient; consideră că siguranța clădirilor și securitatea cibernetică sunt esențiale pentru siguranța și funcționarea Parlamentului; salută faptul că, atunci când lucrările la intrarea clădirii WEISS vor fi terminate, Parlamentul își va fi încheiat aproape toate lucrările de asigurare a securității tuturor clădirilor sale; solicită informații actualizate cu privire la costurile totale ale acestui proiect; reiterează faptul că securitatea informatică rămâne o prioritate de vârf, alături de serviciile de cloud puternice și sigure, cu respectarea deplină a protecției datelor; invită Parlamentul să studieze posibilitatea utilizării infrastructurii cu sursă deschisă;

33. salută strategia digitală Workplace4MEP, care oferă soluții pentru mobilitate și eficiență; consideră că implementarea unor dispozitive hibride de înaltă calitate contribuie la îndeplinirea obiectivului de management de mediu vizând reducerea consumului de hârtie cu 50 % până în 2024; se așteaptă ca, din punct de vedere bugetar, această implementare să conducă la economii de costuri semnificative din cauza eliminării treptate a altor tipuri de dispozitive;

34. ia act de faptul că DG TRAD își propune să dezvolte un instrument capabil să transcrie automat și să traducă dezbaterile parlamentare multilingve în timp real, astfel încât toți cetățenii să aibă acces egal la informații în limba maternă; subliniază că eficacitatea și valoarea adăugată a acestor instrumente trebuie să fie asigurate și dovedite în avans, în toate cele 24 de limbi oficiale; solicită efectuarea unei analize a costului total al întregului proiect și a impactului asupra resurselor umane; solicită, de asemenea, să se efectueze o estimare a calendarului disponibilității acestei tehnologii; consideră că mijloacele dedicate multilingvismului, și anume traducerea și interpretariatul, nu ar trebui reduse, atât timp cât volumul de muncă nu se reduce;

35. solicită îmbunătățiri în ceea ce privește actualul sistem de localizare și urmărire a problemelor legate de tehnologia informației între unitățile operaționale ale serviciilor Parlamentului, în vederea creșterii eficienței și a transparenței; solicită, în special, simplificarea raportării cheltuielilor de deplasare ale deputaților pentru a asigura un sistem eficient, rapid și ușor de utilizat și urmărirea cererilor;

36. solicită dezvoltarea în continuare a unor instalații de muncă la distanță stabile și sigure pentru toate dispozitivele;

Parlamentul ecologic și mobilitatea sustenabilă

37. subliniază că, din 2016, Parlamentul este prima instituție a UE care are un bilanț neutru al emisiilor de carbon deoarece, după ce a depus toate eforturile posibile pentru a-și reduce emisiile de CO2, își compensează 100 % din emisiile care nu pot fi reduse;

38. reamintește că ansamblul amprentei de carbon a Parlamentului cuprinde următoarele șapte categorii principale: consumul de energie; scurgerile de gaze refrigerante, transportul de marfă, transportul de persoane, furnizarea de echipamente și servicii, deșeurile directe și activele imobilizate; salută decizia Biroului de a stabili obiective de mediu noi și mai ambițioase pentru actuala legislatură, care ar trebui îndeplinite până în 2024 în domenii-cheie, cum ar fi reducerea amprentei de carbon, reducerea emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul persoanelor, reducerea consumului de gaz, păcură și încălzire urbană, reducerea consumului de energie electrică, reducerea consumului de hârtie, reducerea deșeurilor nereciclate, reducerea consumului de apă și reducerea risipei de alimente; solicită ca o foaie de parcurs detaliată privind realizarea acestor obiective să fie prezentată Comisiei pentru bugete a Parlamentului; solicită o reexaminare anuală a rezultatelor și opțiunea de a crește nivelul de ambiție al acestor standarde până la jumătatea mandatului, în 2022;

39.  salută noua politică de parcare dezvoltată pentru parcările Parlamentului, menită să promoveze utilizarea vehiculelor electrice, și anume biciclete, biciclete tip cargo, trotinete și autoturisme, prin instalarea de stații de reîncărcare cu energie electrică; solicită extinderea acestei politici la toate celelalte parcări ale Parlamentului; sprijină toate măsurile viitoare pentru a încuraja deputații și personalul să reducă utilizarea autoturismelor și să acorde prioritate utilizării transportului public și bicicletelor, incluzând totodată stimulente financiare;

40.  îi încurajează pe deputați să folosească posibilități de transport care respectă obiectivele de mediu avute în vedere de Parlament; solicită Biroului să revizuiască normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European[15], astfel încât deputații să fie rambursați pentru biletele de avion flexibile la clasa economy atunci când se deplasează pe teritoriul Uniunii, cu excepția zborurilor cu durate mai lungi de patru ore sau a zborurilor cu escală; ia act de faptul că deplasările multor deputați din circumscripțiile lor către locurile de desfășurare a activității Parlamentului necesită călătorii lungi, care pot fi efectuate numai cu avionul;

41. solicită protejarea mediului și economisirea resurselor; își exprimă îngrijorarea, în acest sens, că mulți deputați nu își folosesc permisul de călătorii feroviare gratuite în Belgia; invită Biroul să ofere detaliile financiare ale acordului cu SNCB/NMBS și să găsească o soluție de optimizare a utilizării acestui permis; reamintește solicitarea sa privind utilizarea pe scară mai largă a videoconferințelor, inclusiv cu participanți externi, prin utilizarea unui software larg răspândit și a altor tehnologii;

42. salută avizul chestorilor din 18 februarie 2020 de a încuraja secretariatele membrilor și grupurilor politice să aplice politica de utilizare voluntară în comun a cutiilor de transport, cu scopul de a reduce numărul camioanelor necesare pentru misiunile la Strasbourg, contribuind astfel la reducerea amprentei de carbon a Parlamentului; solicită o analiză a alternativelor la utilizarea cutiilor de transport, în conformitate cu obiectivul EMAS vizând un PE „fără hârtie”, cât mai curând posibil;

Aspecte referitoare la deputați și la asistenții parlamentari acreditați

43. își reiterează preocuparea cu privire la cheltuielile suplimentare pentru interpretarea explicațiilor orale ale voturilor în timpul sesiunilor plenare; subliniază că costul traducerii și interpretării explicațiilor orale ale voturilor este estimat la 21 431 EUR pe zi de vot sau 900 102 EUR pe an; reamintește că deputații care doresc să își explice pozițiile de vot dispun și de alte posibilități, cum ar fi explicația scrisă a voturilor sau diverse instrumente de comunicare publică; în acest context, solicită o utilizare rezonabilă a resurselor Parlamentului și consideră că, pentru a realiza economii semnificative, explicațiile orale ale voturilor ar putea fi eliminate;

44. reamintește că la articolul 27 alineatele (1) și (2) din Statutul deputaților în Parlamentul European[16] se prevăd următoarele: „Fondul de pensii facultativ stabilit de Parlament se păstrează după intrarea în vigoare a prezentului statut pentru deputați sau foștii deputați care au dobândit deja drepturi sau sunt pe cale de a dobândi drepturi în respectivul fond” și că „drepturile dobândite și drepturile viitoare se păstrează integral”; constată, de asemenea, că la sfârșitul anului 2018, valoarea activelor nete de care trebuie să se țină cont și angajamentul actuarial se ridicau la 112,3 milioane EUR și, respectiv, la 398,4 milioane EUR, ducând la un deficit actuarial estimat de 286,1 milioane EUR; subliniază că acest lucru provoacă îngrijorări cu privire la posibila epuizare a Fondului voluntar de pensii; îl invită pe Secretarul General și Biroul să respecte pe deplin Statutul deputaților și să stabilească cu Fondul de pensii un plan clar pentru ca Parlamentul să își asume și să își preia obligațiile și responsabilitățile privind sistemul de pensii facultativ al deputaților săi; sprijină solicitarea Biroului de a îi încredința Secretarului General sarcina de a investiga modalitățile de asigurare a unei finanțări sustenabile a Fondului voluntar de pensii în conformitate cu dispozițiile Statutului deputaților, asigurând, în același timp, transparența deplină; consideră că ar trebui analizate toate modalitățile posibile pentru a găsi o soluție justă la această problemă, reducând în același timp răspunderea Parlamentului la un nivel minimum; face apel la Birou și la membrii Fondului voluntar de pensii să sprijine măsurile care vizează limitarea deficitului Fondului facultativ de pensii;

45. își reiterează apelul la transparență în ceea ce indemnizația pentru cheltuieli generale a deputaților, în concordanță cu apelurile repetate din plenul Parlamentului; îndeamnă Biroul să reia imediat discuțiile cu privire la indemnizația pentru cheltuieli generale și să propună un acord cât mai curând posibil; consideră că un astfel de acord ar trebui să includă norme comune pentru o mai mare transparență și responsabilitate financiară: subliniază că nicio măsură nouă de creștere a transparenței nu ar trebui să creeze o birocrație inutilă pentru deputați și birourile acestora, în măsura posibilului;

46.  reamintește solicitarea sa adresată Biroului de a găsi o soluție tehnică pentru a permite deputaților să își exercite dreptul de vot atunci când se află în concediu de maternitate, de paternitate, în concediu medical de lungă durată sau în cazuri de forță majoră; solicită Biroului să clarifice limitele juridice, financiare și tehnice pe care le implică o astfel de soluție;

47. salută măsurile luate de Parlament cu privire la epidemia de Covid-19, inclusiv noile metode temporare de lucru și care permit utilizarea infrastructurilor Parlamentului în lupta împotriva coronavirusului; îi solicită Biroului să propună măsuri suplimentare pentru a aborda consecințele epidemiei de Covid-19; îi solicită Secretarului General să evalueze consecințele financiare ale acestor măsuri pentru bugetele Parlamentului pentru 2020 și 2021 și să le prezinte Comisiei pentru bugete înainte de lectura bugetului de către Parlament în toamna anului 2020; îi solicită Secretarului General să elaboreze orientări detaliate pentru o mai bună pregătire pentru orice evenimente de forță majoră viitoare, pentru a asigura îndeplinirea în continuare a funcțiilor legislative ale Parlamentului în cazul în care buna funcționare nu poate fi susținută;

48. își reamintește solicitarea privind cuantumul indemnizațiilor plătite asistenților parlamentari acreditați pentru misiunile pe care le desfășoară între cele trei locuri de desfășurare a activității Parlamentului, cu scopul de a se asigura că Biroul armonizează acest cuantum cu nivelul sistemelor de indemnizații pentru funcționari și alți agenți; consideră că orice majorare a pachetului deputaților pentru asistență parlamentară pe parcursul mandatului ar trebui să aibă acest scop ca primă justificare;

49. solicită Biroului să examineze dacă este posibilă extinderea statutului asistenților parlamentari acreditați la asistenții locali și să prezinte o evaluare a impactului financiar pentru o astfel de decizie; solicită clarificări cu privire la criteriile avute în vedere pentru a stabili tabelul de remunerare pentru asistenții locali și solicită o analiză detaliată a acestora pentru a le evalua caracterul actualizat; recomandă să se acorde atenție asigurării unor sarcini și salarii proporționale pentru asistenți în statele membre;

50. invită din nou Conferința președinților să revizuiască dispozițiile de punere în aplicare care reglementează activitatea delegațiilor și misiunile în afara Uniunii Europene; subliniază că o astfel de revizuire ar trebui să aibă în vedere posibilitatea ca asistenții parlamentari acreditați, sub rezerva anumitor condiții, să însoțească deputații în delegațiile și misiunile oficiale ale Parlamentului;

51. invită Biroul să examineze actualul sistem de alocare bugetară către comisii pentru a evalua avantajele și dezavantajele acestuia și pentru a spori flexibilitatea și autonomia comisiilor în planificarea și alocarea finanțării pentru sarcini și misiuni;

52. solicită Biroului să asigure o flexibilitate totală a prezenței deputaților în cursul Săptămânilor verzi, pentru a le facilita modalitățile de lucru;

Alte aspecte

53. salută acordurile de cooperare existente dintre Parlament, Comitetul Regiunilor și Comitetul Economic și Social European și dorește să se identifice și alte domenii în care funcțiile administrative ar putea fi partajate; invită Secretarul General să evalueze cooperarea actuală dintre instituțiile Uniunii pentru a identifica și alte potențiale sinergii și economii;

54. regretă creșterea recentă a prețurilor la cantinele Parlamentului, în special la restaurantul cu autoservire din clădirea Altiero Spinelli din Bruxelles; consideră că această creștere nu a fost însoțită de o îmbunătățire a calității alimentelor; solicită Biroului să evalueze posibilitatea contractării unui nou prestator de servicii pentru restaurantul cu autoservire din clădirea Altiero Spinelli și să revizuiască politica sa de subvenționare, astfel încât preparatele să fie mai accesibile ca preț;

55. reamintește recomandările din rezoluțiile Parlamentului din 26 octombrie 2017, 11 septembrie 2018 și 15 ianuarie 2019 referitoare la combaterea hărțuirii sexuale și a abuzurilor în Uniune, precum și măsurile de prevenire și de combatere a hărțuirii morale și sexuale; solicită Secretarului General să furnizeze toate informațiile privind acțiunile întreprinse în acest sens, precum și programul pentru viitorul apropiat; solicită Secretarului General să prezinte o evaluare a noilor proceduri de combatere a hărțuirii înainte de a prezenta Biroului estimările pentru 2022; este de părere că personalul, ca și deputații, ar trebui încurajați să participe la instructaje pentru a reduce la minimum apariția unor astfel de evenimente în interiorul Parlamentului;

56. constată că noua agenție de turism a Parlamentului a început să funcționeze la 1 ianuarie 2019; constată că deputații au întâmpinat dificultăți în a comunica cu centrul de apeluri al serviciului de voiaj în timpul și în afara programului de lucru și solicită o îmbunătățire a disponibilității; pledează pentru un mecanism simplu și ușor de utilizat de depunere a plângerilor, care să permită rezolvarea rapidă a oricăror probleme; regretă că biletele propuse de agenție nu sunt întotdeauna cele mai rentabile și că deputații se confruntă cu întârzieri considerabile în rambursarea cheltuielilor de călătorie; solicită DG FINS să lanseze un sondaj pentru măsurarea satisfacției privind serviciile agenției de turism și solicită o evaluare a activității acestora în cadrul contractului aflat în derulare;

57. invită Secretarul General și Biroul să promoveze o cultură a întocmirii bugetului în funcție de performanțe în întreaga administrație a Parlamentului și să promoveze abordarea bazată pe gestionarea de maximă eficiență, cu scopul de a îmbunătăți eficiența și durabilitatea mediului, a reduce formalitățile administrative și a diminua birocrația în activitatea internă a instituției; subliniază că gestionarea de maximă eficiență constă în îmbunătățirea continuă a procedurii de lucru, grație simplificării și experienței acumulate de personalul administrativ;

58. subliniază că Parlamentul ar trebui să fie un loc sigur, atât fizic, cât și psihologic, în care să se lucreze; își exprimă îngrijorarea cu privire la efectele noilor contracte de curățenie în Parlament asupra lucrătorilor; îndeamnă Secretarul General să verifice dacă contractanții externi respectă cele mai înalte standarde de drept al muncii, mai ales în ceea ce privește presiunea psihologică și condițiile de muncă;

59. adoptă estimarea bugetului pentru exercițiul financiar 2021;

60. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei prezenta rezoluție și estimarea bugetului.

 


ANEXĂ: PROIECT DE ESTIMARE A BUGETULUI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROIECT DE ESTIMARE A BUGETULUI

2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Contribuția Uniunii Europene la finanțarea cheltuielilor Parlamentului pentru exercițiul financiar 2021

 

 

 

Rubrica

Sumă

 

 

Cheltuieli

2 090 467 628

Resurse proprii

175 511 000

Contribuția datorată

1 914 956 628

 

 

 


SITUAȚIA VENITURILOR

 

Titlul - Capitolul - Articolul - Postul

Rubrica

Bugetul 2021

Bugetul 2020

Execuția 2019

4

VENITURI PROVENITE DE LA PERSONALUL INSTITUȚIILOR ȘI AL ALTOR ORGANISME ALE UNIUNII

4 0

IMPOZITE ȘI REȚINERI DIVERSE

4 0 0

Încasări din impozitul pe remunerațiile, salariile și indemnizațiile membrilor instituției, ale funcționarilor, ale celorlalți agenți și ale beneficiarilor de pensii

82 777 000

81 408 600

82 599 719

4 0 3

Încasări din contribuția temporară care afectează remunerațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți în activitate

p.m.

p.m.

30 623

4 0 4

Încasări din prelevarea specială și din taxa de solidaritate care afectează remunerațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți în activitate

12 683 000

12 057 800

11 738 427

Capitolul 4 0 — Total

95 460 000

93 466 400

94 368 769

4 1

CONTRIBUȚII LA SISTEMUL DE PENSII

4 1 0

Contribuția personalului la finanțarea sistemului de pensii

69 989 000

67 037 700

67 799 457

4 1 1

Transferul sau achiziționarea drepturilor la pensie de către personal

10 000 000

10 000 000

7 409 567

4 1 2

Contribuția funcționarilor și a agenților temporari aflați în concediu în interes personal la sistemul de pensii

10 000

10 000

47 173

Capitolul 4 1 — Total

79 999 000

77 047 700

75 256 197

4 2

ALTE CONTRIBUȚII LA SISTEMUL DE PENSII

4 2 1

Contribuții ale deputaților în Parlamentul European la un sistem de pensii

p.m.

p.m.

0

Capitolul 4 2 — Total

p.m.

p.m.

0

Titlul 4 — Total

175 459 000

170 514 100

169 624 966

5

VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIEI

5 0

ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILE (LIVRĂRI DE BUNURI) ȘI IMOBILE

5 0 0

Încasări din vânzarea de bunuri mobile (livrări de bunuri)

5 0 0 0

Încasări din vânzarea de mijloace de transport

p.m.

p.m.

14 600,0

5 0 0 1

Încasări din vânzarea de alte bunuri mobile

p.m.

p.m.

0,0

5 0 0 2

Încasări din livrările de bunuri către alte departamente din cadrul unei instituții a Uniunii sau către alte instituții sau organe ale Uniunii — venituri alocate

p.m.

p.m.

0,0

5 0 1

Încasări din vânzarea de bunuri imobile — venituri alocate

p.m.

p.m.

0,0

5 0 2

Încasări din vânzarea de publicații, imprimate și filme

1.000

p.m.

0,0

Capitolul 5 0 — Total

p.m.

p.m.

14.600,0

5 1

ÎNCASĂRI DIN CHIRII

5 1 1

Încasări din închirieri și subînchirieri de bunuri imobile și rambursarea de cheltuieli locative

5 1 1 0

Încasări din închirieri și subînchirieri de bunuri imobile — venituri alocate

p.m.

p.m.

3 491 616,0

5 1 1 1

Rambursarea de cheltuieli locative — venituri alocate

p.m.

p.m.

223 525,0

Capitolul 5 1 — Total

p.m.

 

3 715 141

5 2

VENITURI DIN INVESTIȚII SAU ÎMPRUMUTURI ACORDATE, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE

5 2 0

Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare și altele, încasate în conturile instituției

50 000

50 000

1 887

Capitolul 5 2 — Total

50 000

50 000

1 887

5 5

VENITURI PROVENITE DIN ÎNCASĂRILE PENTRU SERVICIILE ȘI LUCRĂRILE PRESTATE

5 5 0

Venituri provenite din încasările pentru serviciile și lucrările prestate în beneficiul altor departamente din cadrul unei instituții a Uniunii sau al altor instituții sau organe ale Uniunii, inclusiv cuantumul indemnizațiilor de misiune plătite în numele altor instituții sau organe ale Uniunii și rambursate de către acestea — venituri alocate

p.m.

p.m.

9 956 672

5 5 1

Venituri provenite de la terți pentru serviciile și lucrările prestate la cererea acestora — venituri alocate

p.m.

p.m.

4 021 749

Capitolul 5 5 — Total

p.m.

p.m.

13 978 421

5 7

ALTE CONTRIBUȚII ȘI RESTITUIRI AFERENTE FUNCȚIONĂRII ADMINISTRATIVE A INSTITUȚIEI

5 7 0

Venituri provenind din restituirea sumelor plătite nejustificat — venituri alocate

p.m.

p.m.

7 392 531

5 7 1

Venituri corespunzătoare unei anumite destinații, precum veniturile provenite de la fundații, din subvenții, donații și moșteniri, inclusiv veniturile alocate proprii fiecărei instituții — venituri alocate

p.m.

p.m.

1 367 642

5 7 2

Rambursarea cheltuielilor de asigurări sociale efectuate în numele unei alte instituții

p.m.

p.m.

0

5 7 3

Alte contribuții și restituiri aferente funcționării administrative a instituției

p.m.

p.m.

289 984

Capitolul 5 7 — Total

p.m.

p.m.

9 050 157

5 8

INDEMNIZAȚII DIVERSE

5 8 1

Venituri provenind din indemnizațiile de asigurări încasate — venituri alocate

p.m.

p.m.

1 062 266

Capitolul 5 8 — Total

p.m.

p.m.

1 062 266

Titlul 5 — Total

50 000

50 000

27 822 472

6

CONTRIBUȚII ȘI RESTITUIRI ÎN CADRUL ACORDURILOR ȘI PROGRAMELOR UNIUNII

6 6

ALTE CONTRIBUȚII ȘI RESTITUIRI

6 6 0

Alte contribuții și restituiri

6 6 0 0

Alte contribuții și restituiri

p.m.

p.m.

8 760 095

Capitolul 6 6 — Total

p.m.

p.m.

8 760 095

Titlul 6 — Total

p.m.

p.m.

8 760 095

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

9 0 0

Venituri diverse

1 000

1 000

1 313 538

Capitolul 9 0 — Total

1 000

1 000

1 313 538

Titlul 9 — Total

1 000

1 000

1 313 538

TOTAL GENRAL

175 510 000

170 565 100

207 521 071

 

 

 

 


SITUAȚIA CHELTUIELILOR

Recapitularea generală a creditelor (2021 și 2020) și a execuției (2019)

Titlul - Capitolul - Articolul - Postul

Rubrica

Bugetul 2021

Bugetul 2020

Execuția 2019

1

PERSONALUL INSTITUȚIEI

1 0

MEMBRII INSTITUȚIEI

209 713 000

225 783 000

232 951 931

1 2

FUNCȚIONARI ȘI AGENȚI TEMPORARI

710 160 000

704 388 000

661 640 519

1 4

ALTE CATEGORII DE PERSONAL ȘI SERVICII EXTERNE

179 092 808

168 336 000

148 520 789

1 6

ALTE CHELTUIELI LEGATE DE PERSONALUL INSTITUȚIEI

22 955 600

22 478 000

17 791 968

Titlul 1 — Total

1 121 921 408

1 120 985 000

1 060 905 207

2

CLĂDIRI, MOBILIER, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE

2 0

CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE

231 157 000

228 140 000

251 193 446

2 1

INFORMATICĂ, ECHIPAMENTE ȘI MOBILIER

192 697 500

175 644 000

178 484 368

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

6 746 500

6 834 000

6 222 519

Titlul 2 — Total

430 601 000

410 618 000

435 900 332

3

CHELTUIELI AFERENTE EXERCITĂRII DE CĂTRE INSTITUȚIE A MISIUNILOR SALE GENERALE

3 0

REUNIUNI ȘI CONFERINȚE

34 610 500

34 151 500

29 515 665

3 2

EXPERTIZĂ ȘI INFORMARE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCȚIE ȘI DIFUZARE

149 599 720

131 415 500

122 426 245

Titlul 3 — Total

184 210 220

165 567 000

151 941 910

4

CHELTUIELI AFERENTE EXERCITĂRII DE CĂTRE INSTITUȚIE A MISIUNILOR SALE SPECIFICE

4 0

CHELTUIELI SPECIFICE ALE ANUMITOR INSTITUȚII ȘI ALE ANUMITOR ORGANE

134 000 000

128 000 000

131 155 223

4 2

CHELTUIELI AFERENTE ASISTENȚEI PARLAMENTARE

214 435 000

207 659 000

192 869 851

4 4

REUNIUNI ȘI ALTE ACTIVITĂȚI ALE DEPUTAȚILOR ȘI ALE FOȘTILOR DEPUTAȚI

500 000

480 000

460 000

Titlul 4 — Total

348 935 000

336 139 000

324 485 074

5

Autoritatea pentru partidele politice europene și fundațiile politice europene și Comitetul de personalități independente

5 0

Cheltuielile autorității pentru partidele politice europene și fundațiile politice europene și ale comitetului de personalități independente

300 000

285 000

p.m.

Titlul 5 — Total

300 000

285 000

p.m.

10

ALTE CHELTUIELI

10 0

CREDITE PROVIZORII

p.m.

p.m.

p.m.

10 1

REZERVĂ PENTRU CHELTUIELI NEPREVĂZUTE

4 500 000

5 151 000

p.m.

10 3

REZERVĂ PENTRU EXTINDERE

p.m.

p.m.

p.m.

10 4

REZERVĂ PENTRU POLITICA DE INFORMARE ȘI DE COMUNICARE

p.m.

p.m.

p.m.

10 5

CREDITE PROVIZORII PENTRU CLĂDIRI

p.m.

p.m.

p.m.

10 6

REZERVĂ PENTRU NOI OBIECTIVE PRIORITARE

p.m.

p.m.

p.m.

10 8

REZERVĂ EMAS

p.m.

p.m.

p.m.

Titlul 10 — Total

4 500 000

5 151 000

p.m.

TOTAL GENRAL

2 090 467 628

2 038 745 000

1 973 232 524

 


SECȚIUNEA I — PARLAMENTUL EUROPEAN

Venituri — RESURSE PROPRII

Titlul 4 — VENITURI PROVENITE DE LA PERSOANE CARE LUCREAZĂ CU INSTITUȚIILE ȘI CU ALTE ORGANISME ALE UNIUNII

Capitolul 4 0 — Impozite și rețineri diverse

Articolul 4 0 0 — Încasări din impozitul pe remunerațiile, salariile și indemnizațiile membrilor instituției, ale funcționarilor, ale celorlalți agenți și ale beneficiarilor de pensii

Cifre

Bugetul 2021

Bugetul 2020

Execuția 2019

82 777 000

81 408 600

82 599 719,21

Temei juridic

Protocolul privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, în special articolul 12.

Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 260/68 al Consiliului din 29 februarie 1968 de stabilire a condițiilor și a procedurii de aplicare a impozitului stabilit în beneficiul Comunităților Europene (JO L 56, 4.3.1968, p. 8).

Articolul 4 0 3 — Încasări din contribuția temporară care afectează remunerațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți în activitate

Cifre

Bugetul 2021

Bugetul 2020

Execuția 2019

p.m.

p.m.

30 622,67

Temei juridic

Statutul funcționarilor Comunităților Europene, în special articolul 66a din respectivul statut, în versiunea în vigoare până la 15 decembrie 2003.

Articolul 4 0 4 — Încasări din prelevarea specială și din taxa de solidaritate care afectează remunerațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți în activitate

Cifre

Bugetul 2021

Bugetul 2020

Execuția 2019

12 683 000

12 057 800

11 738 427,05

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 66a.

Capitolul 4 1 — CONTRIBUȚIA LA SISTEMUL DE PENSII

Articolul 4 1 0 — Contribuția personalului la finanțarea sistemului de pensii

Cifre

Bugetul 2021

Bugetul 2020

Execuția 2019

69 989 000

67 037 700

67 799 457,03

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 83 alineatul (2).

Articolul 4 1 1 — Transferul sau achiziționarea drepturilor la pensie de către personal

Cifre

Bugetul 2021

Bugetul 2020

Execuția 2019

10 000 000

10 000 000

7 409 566,64

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 4, articolul 11 alineatele (2) și (3) și articolul 48 din anexa VIII.

Articolul 4 1 2 — Contribuția funcționarilor și a agenților temporari aflați în concediu în interes personal la sistemul de pensii

Cifre

Bugetul 2021

Bugetul 2020

Execuția 2019

10 000

10 000

47 172,84

Capitolul 4 2 — ALTE CONTRIBUȚII LA SISTEMUL DE PENSII

Articolul 4 2 1 — Contribuții ale membrilor Parlamentului la un sistem de pensii

Cifre

Bugetul 2021

Bugetul 2020

Execuția 2019

p.m.

p.m.

0,—

Temei juridic

Normele privind cheltuielile și indemnizațiile deputaților în Parlamentul European, în special anexa III.

Titlul 5 — VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIEI

Capitolul 5 0 — ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILE (LIVRĂRI DE BUNURI) ȘI IMOBILE

Articolul 5 0 0 — Încasări din vânzarea de bunuri mobile (livrări de bunuri)

Postul 5 0 0 0 — Încasări din vânzarea de mijloace de transport

Cifre

Bugetul 2021

Bugetul 2020

Execuția 2019

p.m.

p.m.

14 600,00

Comentarii

Acest post este destinat înregistrării veniturilor provenite din vânzarea sau răscumpărarea parțială a mijloacelor de transport aparținând instituției.

Postul 5 0 0 1 — Încasări din vânzarea de alte bunuri mobile

Cifre

Bugetul 2021

Bugetul 2020

Execuția 2019

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Acest post este destinat înregistrării veniturilor provenite din vânzarea sau răscumpărarea parțială de bunuri mobile aparținând instituției, altele decât mijloace de transport.

Postul 5 0 0 2 — Încasări din livrările de bunuri către alte departamente din cadrul unei instituții a Uniunii sau către alte instituții sau organe ale Uniunii — venituri alocate

Cifre

Bugetul 2021

Bugetul 2020

Execuția 2019

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

În conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt considerate ca fiind venituri alocate și conduc la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost suportate cheltuielile inițiale care au dat naștere veniturilor corespondente.

Articolul 5 0 1 — Venituri provenite din vânzarea de clădiri și terenuri — Venituri alocate

Cifre

Bugetul 2021

Bugetul 2020

Execuția 2019

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Prezentul articol este destinat înregistrării veniturilor provenite din vânzarea de bunuri imobile aparținând instituției.

În conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt considerate ca fiind venituri alocate și conduc la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost suportate cheltuielile inițiale care au dat naștere veniturilor corespondente.

Articolul 5 0 2 — Încasări din vânzarea de publicații, imprimate și filme

Cifre

Bugetul 2021

Bugetul 2020

Execuția 2019

1 000

p.m.

0,—

Comentarii

Acest articol cuprinde, de asemenea, veniturile din vânzarea acestor produse pe suport electronic.

Capitolul 5 1 — ÎNCASĂRI DIN ÎNCHIRIERI

Articolul 5 1 1 — Încasări din închirieri și subînchirieri de bunuri imobile și rambursarea de cheltuieli locative

Postul 5 1 1 0 — Încasări din închirieri și subînchirieri de bunuri imobile – Venituri alocate

Cifre

Bugetul 2021

Bugetul 2020

Execuția 2019

p.m.

p.m.

3 491 615,87

Comentarii

În conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt considerate ca fiind venituri alocate și conduc la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost suportate cheltuielile inițiale care au dat naștere veniturilor corespondente.

Detaliile privind cheltuielile și veniturile rezultate din împrumuturi și închirieri sau din prestări de servicii în cadrul acestui post sunt prezentate într-o anexă la prezentul buget.

Postul 5 1 1 1 — Rambursarea de cheltuieli locative — Venituri alocate

Cifre

Bugetul 2021

Bugetul 2020

Execuția 2019

p.m.

p.m.

223 525,30

Comentarii

În conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt considerate ca fiind venituri alocate și conduc la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost suportate cheltuielile inițiale care au dat naștere veniturilor corespondente.

Capitolul 5 2 — VENITURI DIN INVESTIȚII SAU ÎMPRUMUTURI ACORDATE, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE

Articolul 5 2 0 — Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare și altele, încasate în conturile instituției

Cifre

Bugetul 2021

Bugetul 2020

Execuția 2019

50 000

50 000

1 886,62

Comentarii

Acest articol este destinat înregistrării veniturilor provenite din investiții sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare și altele, încasate în conturile instituției.

Capitolul 5 5 — VENITURI PROVENITE DIN ÎNCASĂRILE PENTRU SERVICIILE ȘI LUCRĂRILE PRESTATE

Articolul 5 5 0 — Venituri provenite din încasările pentru serviciile și lucrările prestate în beneficiul altor departamente din cadrul unei instituții a Uniunii sau al altor instituții sau organe ale Uniunii, inclusiv cuantumul indemnizațiilor de misiune plătite în numele altor instituții sau organe ale Uniunii și rambursate de către acestea — Venituri alocate

Cifre

Bugetul 2021

Bugetul 2020

Execuția 2019

p.m.

p.m.

9 956 671,53

Comentarii

În conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt considerate ca fiind venituri alocate și conduc la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost suportate cheltuielile inițiale care au dat naștere veniturilor corespondente.

Articolul 5 5 1 — Venituri provenite de la terți pentru serviciile și lucrările prestate la cererea acestora — Venituri alocate

Cifre

Bugetul 2021

Bugetul 2020

Execuția 2019

p.m.

p.m.

4 021 749,23

Comentarii

În conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt considerate ca fiind venituri alocate și conduc la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost suportate cheltuielile inițiale care au dat naștere veniturilor corespondente.

Capitolul 5 7 — ALTE CONTRIBUȚII ȘI RESTITUIRI AFERENTE FUNCȚIONĂRII ADMINISTRATIVE A INSTITUȚIEI

Articolul 5 7 0 — Venituri provenind din restituirea sumelor plătite nejustificat — Venituri alocate

Cifre

Bugetul 2021

Bugetul 2020

Execuția 2019

p.m.

p.m.

7 392 531,07

Comentarii

În conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt considerate ca fiind venituri alocate și conduc la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost suportate cheltuielile inițiale care au dat naștere veniturilor corespondente.

Articolul 5 7 1 — Venituri corespunzătoare unei anumite destinații, precum veniturile provenite de la fundații, din subvenții, donații și moșteniri, inclusiv veniturile alocate proprii fiecărei instituții — Venituri alocate

Cifre

Bugetul 2021

Bugetul 2020

Execuția 2019

p.m.

p.m.

1 367 641,98

Comentarii

În conformitate cu articolul 21 alineatul (2) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt considerate ca fiind venituri alocate și duc la constituirea unor credite suplimentare înscrise la liniile bugetare corespunzătoare cheltuielii inițiale pe baza căreia s-au obținut aceste venituri.

Articolul 5 7 2 — Rambursarea cheltuielilor de asigurări sociale efectuate în numele unei alte instituții

Cifre

Bugetul 2021

Bugetul 2020

Execuția 2019

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Acest articol este destinat înregistrării veniturilor aferente rambursării de cheltuieli de asigurări sociale efectuate în numele unei alte instituții.

Articolul 5 7 3 — Alte contribuții și restituiri aferente funcționării administrative a instituției

Cifre

Bugetul 2021

Bugetul 2020

Execuția 2019

p.m.

p.m.

289 983,77

Capitolul 5 8 — INDEMNIZAȚII DIVERSE

Articolul 5 8 1 — Venituri provenind din indemnizațiile de asigurări încasate – Venituri alocate

Cifre

Bugetul 2021

Bugetul 2020

Execuția 2019

p.m.

p.m.

1 062 266,08

Comentarii

În conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt considerate ca fiind venituri alocate și conduc la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost suportate cheltuielile inițiale care au dat naștere veniturilor corespondente.

Acest articol cuprinde, de asemenea, rambursarea de către societățile de asigurare a remunerațiilor funcționarilor implicați în accidente.

Titlul 6 — CONTRIBUȚII ȘI RESTITUIRI ÎN CADRUL ACORDURILOR ȘI AL PROGRAMELOR UNIUNII

Capitolul 6 6 — ALTE CONTRIBUȚII ȘI RESTITUIRI

Articolul 6 6 0 — Alte contribuții și restituiri

Postul 6 6 0 0 — Alte contribuții și restituiri

Cifre

Bugetul 2021

Bugetul 2020

Execuția 2019

p.m.

p.m.

8 760 095,01

Titlul 9 — VENITURI DIVERSE

Capitolul 9 0 — VENITURI DIVERSE

Articolul 9 0 0 — Venituri diverse

Cifre

Bugetul 2021

Bugetul 2020

Execuția 2019

1 000

1 000

1 313 538,44

Comentarii

Acest articol este destinat înregistrării veniturilor diverse.

Detaliile privind cheltuielile și veniturile rezultate din împrumuturi și închirieri sau din prestări de servicii din cadrul acestui articol sunt prezentate într-o anexă la prezentul buget.

Cheltuieli — CHELTUIELI

Titlul 1 — PERSOANE CARE LUCREAZĂ CU INSTITUȚIA

Capitolul 1 0 — MEMBRII INSTITUȚIEI

Articolul 1 0 0 — Indemnizații și alocații

Postul 1 0 0 0 — Indemnizații

Cifre

Bugetul 2021

Credite 2020

Execuția 2019

78 580 000

76 589 000

82 537 681,69

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere finanțarea indemnizațiilor prevăzute de Statutul deputaților.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

Temei juridic

Statutul deputaților în Parlamentul European, în special articolele 9 și 10.

Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolele 1 și 2.

Postul 1 0 0 4 — Cheltuieli de deplasare ordinare

Cifre

Bugetul 2021

Credite 2020

Execuția 2019

67 400 000

65 808 000

65 106 000,00

Comentarii

Acest credit este destinat rambursării cheltuielilor de deplasare și de ședere legate de deplasările spre și dinspre locurile de desfășurare a activității și alte misiuni.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 25 000 EUR.

Temei juridic

Statutul deputaților în Parlamentul European, în special articolul 20.

Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolele 10-21 și 24.

Postul 1 0 0 5 — Alte cheltuieli pentru deplasări

Cifre

Bugetul 2021

Credite 2020

Execuția 2019

5 500 000

5 562 000

5 900 000,00

Comentarii

Acest credit este destinat rambursării cheltuielilor pentru deplasările complementare și a cheltuielilor pentru deplasările efectuate în statul membru în care a fost ales deputatul.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 1 000 EUR.

Temei juridic

Statutul deputaților în Parlamentul European, în special articolul 20.

Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolele 22 și 23.

Postul 1 0 0 6 — Indemnizație pentru cheltuieli generale

Cifre

Bugetul 2021

Credite 2020

Execuția 2019

39 500 000

40 000 000

45 468 945,16

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente activității parlamentare a deputaților, în conformitate cu Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 170 000 EUR.

Temei juridic

Statutul deputaților în Parlamentul European, în special articolul 20.

Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolele 25-28.

Postul 1 0 0 7 — Indemnizații pentru exercitarea funcțiilor

Cifre

Bugetul 2021

Credite 2020

Execuția 2019

191 000

190 000

176 226,28

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere indemnizațiile forfetare de ședere și de reprezentare aferente funcțiilor Președintelui Parlamentului European.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 100 EUR.

Temei juridic

Statutul deputaților în Parlamentul European, în special articolul 20.

Decizia Biroului din17 iunie 2009.

Articolul 1 0 1 — Asigurări de accident, de boală și alte măsuri de protecție socială

Postul 1 0 1 0 — Asigurări de accident, de boală și alte cheltuieli de asigurări sociale

Cifre

Bugetul 2021

Credite 2020

Execuția 2019

3 123 000

3 058 000

2 669 905,55

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere asigurările de accident, rambursarea cheltuielilor medicale ale deputaților și asigurările de pierdere și furt pentru efectele și obiectele personale ale deputaților.

De asemenea, acesta este destinat să acopere asigurările și asistența oferită deputaților care se află în deplasare oficială și au nevoie de repatriere, dacă se îmbolnăvesc grav, sunt victime ale unui accident sau ale unor incidente neprevăzute care împiedică buna desfășurare a deplasării. Asistența cuprinde organizarea repatrierii și achitarea cheltuielilor aferente.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 200 000 EUR.

Temei juridic

Statutul deputaților în Parlamentul European, în special articolele 18 și 19.

Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolele 3-9 și articolul 29.

Normele comune privind asigurările de accident și de boli profesionale ale funcționarilor Uniunii Europene.

Normele comune privind asigurările de boală ale funcționarilor Comunităților Europene.

Decizia Comisiei de stabilire a dispozițiilor generale de punere în aplicare privind rambursarea cheltuielilor medicale.

Postul 1 0 1 2 — Intervenții specifice în beneficiul deputaților cu handicap

Cifre

Bugetul 2021

Credite 2020

Execuția 2019

1 258 000

892 000

430 321,22

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere anumite cheltuieli necesare furnizării de asistență unui deputat cu handicap grav.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

Temei juridic

Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolul 30.

Articolul 1 0 2 — Indemnizații tranzitorii

Cifre

Bugetul 2021

Credite 2020

Execuția 2019

2 010 000

19 300 000

19 270 101,89

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere finanțarea indemnizației tranzitorii la încetarea mandantului unui deputat.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

Temei juridic

Statutul deputaților în Parlamentul European, în special articolul 13.

Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolele 45-48 și 77.

Articolul 1 0 3 — Pensii

Postul 1 0 3 0 — Pensii pentru limită de vârstă (CID)

Cifre

Bugetul 2021

Credite 2020

Execuția 2019

9 270 000

11 490 000

8 962 229,00

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere plata unei pensii pentru limită de vârstă după încheierea mandatului unui deputat.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 150 000 EUR.

Temei juridic

Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolul 75 și anexa III la Normele referitoare la cheltuielile și indemnizațiile deputaților în Parlamentul European (denumite în continuare „normele CID”).

Postul 1 0 3 1 — Pensii de invaliditate (CID)

Cifre

Bugetul 2021

Credite 2020

Execuția 2019

171 000

167 000

161 509,45

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere plata unei pensii în caz de invaliditate a unui deputat, ce survine în cursul mandatului acestuia.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

Temei juridic

Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolul 75 și anexa II la Normele referitoare la cheltuielile și indemnizațiile deputaților în Parlamentul European (denumite în continuare „normele CID”).

Postul 1 0 3 2 — Pensii de urmaș (CID)

Cifre

Bugetul 2021

Credite 2020

Execuția 2019

1 959 000

1 976 000

1 869 010,87

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere plata unei pensii de urmaș sau de orfan în caz de deces al unui deputat sau al unui fost deputat.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 15 000 EUR.

Temei juridic

Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolul 75 și anexa I la Normele referitoare la cheltuielile și indemnizațiile deputaților în Parlamentul European (denumite în continuare „normele CID”).

Postul 1 0 3 3 — Regimul facultativ de pensii al membrilor

Cifre

Bugetul 2021

Credite 2020

Execuția 2019

1 000

1 000

 

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cota-parte a instituției din contribuția la regimul facultativ de pensii complementare al deputaților.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 500 EUR.

Temei juridic

Statutul deputaților în Parlamentul European, în special articolul 27.

Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolul 76 și anexa VII la Normele referitoare la cheltuielile și indemnizațiile deputaților în Parlamentul European (denumite în continuare „normele CID”).

Articolul 1 0 5 — Cursuri de limbi străine și informatică

Cifre

Bugetul 2021

Credite 2020

Execuția 2019

750 000

750 000

400 000,00

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente cursurilor de limbi străine și cheltuielile aferente cursurilor de informatică pentru deputați.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 100 EUR.

Temei juridic

Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolul 44.

Decizia Biroului din 23 octombrie 2017 privind cursurile de limbi străine și de informatică pentru deputați.

Capitolul 1 2 — FUNCȚIONARI ȘI AGENȚI TEMPORARI

Articolul 1 2 0 —  Remunerații și alte drepturi

Postul 1 2 0 0 —  Remunerații și indemnizații

Cifre

Bugetul 2021

Credite 2020

Execuția 2019

704 500 000

698 190 000

657 194 111,45

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere în special următoarele elemente, pentru funcționarii și agenții temporari care ocupă un post prevăzut în organigramă:

 salariile, indemnizațiile și alocațiile aferente salariilor;

 asigurarea de boală, asigurarea de accident și de boli profesionale, precum și alte cheltuieli de asigurări sociale;

 indemnizațiile forfetare pentru ore suplimentare;

 celelalte alocații și indemnizații diverse;

 plata cheltuielilor de călătorie pentru funcționarul sau agentul temporar, pentru soțul sau soția sa și pentru persoanele aflate în întreținerea sa de la locul de muncă la locul de origine;

 efectele coeficienților de corecție aplicabili remunerațiilor și cotei din plăți transferate într-o altă țară decât cea a locului de muncă;

 asigurarea de șomaj pentru agenții temporari, precum și plățile pe care instituția trebuie să le efectueze în beneficiul agenților temporari pentru a constitui sau a menține drepturile acestora la pensie în țara lor de origine.

Acest credit este destinat să acopere, de asemenea, primele de asigurare „accidente – activități sportive” pentru utilizatorii centrelor sportive ale Parlamentului European de la Bruxelles, Luxemburg și Strasbourg.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar se estimează la 450 000 EUR.

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene.

Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene.

Postul 1 2 0 2 — Ore suplimentare plătite

Cifre

Bugetul 2021

Credite 2020

Execuția 2019

100 000

150 000

46 000,00

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere plata orelor suplimentare în condițiile prevăzute în temeiul juridic.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 100 EUR.

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 56 și anexa VI.

Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene.

Postul 1 2 0 4 — Drepturi conexe începerii activității, transferului și încetării activității

Cifre

Bugetul 2021

Credite 2020

Execuția 2019

3 000 000

3 010 000

2 560 000,00

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

 cheltuielile de călătorie datorate funcționarilor și agenților temporari (inclusiv membrilor familiilor lor) la începerea sau la încetarea activității sau în cazul unui transfer care implică schimbarea locului de muncă;

 indemnizațiile de instalare și de reinstalare și cheltuielile de mutare datorate funcționarilor și agenților temporari care trebuie să își schimbe reședința după începerea activității sau în urma unui transfer la un nou loc de muncă, precum și în momentul încetării definitive a activității, urmată de stabilirea într-o altă localitate;

 diurnele datorate funcționarilor și agenților temporari care dovedesc că sunt obligați să își schimbe reședința la începerea activității sau în cazul unui transfer la un nou loc de muncă;

 indemnizația de plecare pentru un funcționar după perioada de probă, în caz de inaptitudine manifestă;

 indemnizația de reziliere de către instituție a contractului unui agent temporar;

 diferența dintre cotizațiile plătite de către agenții contractuali unui sistem de pensii într-un stat membru și cele datorate sistemului de la nivelul Uniunii în cazul reclasificării unui contract.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 100 EUR.

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene.

Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene.

Articolul 1 2 2 — Indemnizații după încetarea anticipată a activității

Postul 1 2 2 0 — Indemnizații în caz de pensionare și concediu în interes de serviciu

Cifre

Bugetul 2021

Credite 2020

Execuția 2019

2 560 000

3 038 000

1 840 407,81

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere indemnizațiile care trebuie plătite:

 funcționarilor disponibilizați ca urmare a unei măsuri de reducere a numărului de locuri de muncă din instituție;

 funcționarilor puși în concediu acordat în scopuri organizatorice legate de dobândirea de noi competențe în cadrul instituției;

 funcționarilor și agenților temporari angajați de grupurile politice, care ocupă un post din gradele AD 16 sau AD 15 și sunt pensionați în interes de serviciu.

Acest credit acoperă, de asemenea, cota-parte a angajatorului din asigurarea medicală și efectele coeficienților de corecție aplicabili acestor indemnizații (cu excepția persoanelor care beneficiază de dispozițiile articolului 42c din Statutul funcționarilor, cărora nu li se aplică coeficienți de corecție).

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 100 EUR.

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolele 41, 42c și 50 și anexa IV, precum și articolul 48a din Regimul aplicabil celorlalți agenți.

Postul 1 2 2 2 — Indemnizații pentru încetarea definitivă a activității și sistemul special de pensionare pentru funcționari și agenți temporari

Cifre

Bugetul 2021

Credite 2020

Execuția 2019

p.m.

p.m.

 

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

 indemnizațiile care trebuie plătite în conformitate cu Statutul funcționarilor sau cu Regulamentele (CE, Euratom, CECO) nr. 2689/95 și (CE, Euratom) nr. 1748/2002 ale Consiliului;

 cota-parte a angajatorului din asigurarea medicală a beneficiarilor indemnizațiilor;

 efectul coeficienților de corecție aplicabili diverselor indemnizații.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 100 EUR.

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolele 64 și 72.

Regulamentul (CE, Euratom, CECO) nr. 2689/95 al Consiliului din 17 noiembrie 1995 de instituire, cu ocazia aderării Austriei, Finlandei și Suediei, a unor măsuri specifice de încetare definitivă a activității funcționarilor Comunităților Europene (JO L 280, 23.11.1995, p. 4).

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1748/2002 al Consiliului din 30 septembrie 2002 de stabilire, în cadrul modernizării instituției, a unor măsuri speciale privind încetarea definitivă a funcțiilor unor funcționari ai Comunităților Europene, numiți într-un post permanent al Parlamentului European și ca agenți temporari ai grupurilor politice din Parlamentul European (JO L 264, 2.10.2002, p. 9).

Capitolul 1 4 — ALTE CATEGORII DE PERSONAL ȘI SERVICII EXTERNE

Articolul 1 4 0 — Alți agenți și personal extern

Postul 1 4 0 0 — Alți agenți — Secretariatul general și grupurile politice

Cifre

Bugetul 2021

Credite 2020

Execuția 2019

65 350 000

63 063 000

56 672 946,01

Comentarii

Acest credit este destinat în special să acopere următoarele cheltuieli:

 remunerațiile, inclusiv alocațiile și indemnizațiile, ale celorlalți agenți, inclusiv ale agenților contractuali și ale consilierilor speciali (în sensul Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene), cotizațiile angajatorului la diversele sisteme de securitate socială, în principal la sistemul comunitar, precum și efectele coeficienților de corecție aplicabili remunerațiilor acestor agenți;

 angajarea de personal interimar;

 facturile emise de PMO pentru angajarea agenților însărcinați cu tratarea dosarelor administrative ale agenților Parlamentului European (în special alocațiile de șomaj, drepturile de pensie etc.).

Acest credit nu este destinat să acopere cheltuielile pentru:

 aferente celorlalți agenți afectați în cadrul Direcției Generale Securitate și care ocupă funcții legate de securitatea persoanelor și a bunurilor, securitatea informațiilor, precum și evaluarea riscurilor,

 aferente celorlalți agenți afectați în cadrul Direcției Generale Securitate și care ocupă funcția de șofer sau care coordonează activitățile legate de aceasta.

O parte din acest credit trebuie să fie utilizată pentru recrutarea de agenți contractuali cu dizabilități în conformitate cu deciziile Biroului din 7 și 9 iulie 2008.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 200 000 EUR.

Temei juridic

Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene (titlurile IV, V și VI).

Dispozițiile generale de punere în aplicare privind concursurile și procedurile de selecție, recrutarea și încadrarea în grad a funcționarilor și a celorlalți agenți ai Parlamentului European (Decizia Secretarului General al Parlamentului European din 17 octombrie 2014).

Postul 1 4 0 1 — Alți agenți — Securitate

Cifre

Bugetul 2021

Credite 2020

Execuția 2019

38 990 000

31 622 000

29 319 030,17

Comentarii

Acest credit este destinat în special să acopere cheltuielile pentru alți agenți afectați în cadrul Direcției Generale Securitate care ocupă funcții legate de securitatea persoanelor și a bunurilor, securitatea informațiilor, precum și evaluarea riscurilor:

 remunerațiile agenților contractuali și ale agenților contractuali auxiliari, inclusiv alocațiile și indemnizațiile, precum și efectele coeficienților de corecție aplicabili remunerațiilor lor.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 500 000 EUR.

Temei juridic

Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene (titlul IV).

Dispozițiile generale de punere în aplicare privind concursurile și procedurile de selecție, recrutarea și încadrarea în grad a funcționarilor și a celorlalți agenți ai Parlamentului European (Decizia Secretarului General al Parlamentului European din 17 octombrie 2014).

Postul 1 4 0 2 — Alți agenți — Șoferi în cadrul Secretariatului General

Cifre

Bugetul 2021

Credite 2020

Execuția 2019

7 630 000

7 266 000

6 173 530,08

Comentarii

Acest credit este destinat în special să acopere cheltuielile pentru alți agenți afectați în cadrul Direcției Generale Securitate care îndeplinesc sarcina de șofer sau care coordonează activitățile legate de aceasta:

 remunerațiile agenților contractuali și ale agenților contractuali auxiliari, inclusiv alocațiile și indemnizațiile, precum și efectele coeficienților de corecție aplicabili remunerațiilor lor.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 100 EUR.

Temei juridic

Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene (titlul IV).

Dispozițiile generale de punere în aplicare privind concursurile și procedurile de selecție, recrutarea și încadrarea în grad a funcționarilor și a celorlalți agenți ai Parlamentului European (Decizia Secretarului General al Parlamentului European din 17 octombrie 2014).

Postul 1 4 0 4 — Stagii, experți naționali detașați, schimburi de funcționari și vizite de studiu

Cifre

Bugetul 2021

Credite 2020

Execuția 2019

10 130 440

9 337 000

9 084 770,31

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

 plățile acordate stagiarilor absolvenți de studii superioare (burse), inclusiv eventualele alocații pentru locuință,

 cheltuielile de deplasare pentru stagiari;

 cheltuielile suplimentare direct legate de handicapul lor;

 cheltuielile cu asigurarea medicală și asigurarea în caz de accident pentru stagiari;

 cheltuielile legate de organizarea sesiunilor de informare sau de formare pentru stagiari;

 plata unei subvenții în beneficiul Comitetului pentru stagii Schuman;

 cheltuielile aferente schimbului de personal dintre Parlamentul European și funcția publică din statele membre, țările candidate sau organizațiile internaționale menționate în normele aplicabile;

 cheltuielile aferente detașării unor experți naționali la Parlamentul European, în special indemnizațiile și cheltuielile de călătorie pentru aceștia;

 cheltuielile de asigurare în caz de accident pentru experții naționali detașați;

 indemnizațiile pentru vizitele de studiu și bursele de studiu;

 organizarea de acțiuni de formare de interpreți de conferință și traducători, în special în colaborare cu școlile de interpreți și universitățile care oferă programe de formare a traducătorilor, precum și acordarea de burse pentru formarea și perfecționarea profesională a interpreților și traducătorilor, achiziționarea de material didactic și cheltuielile conexe.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

Temei juridic

Decizia Biroului Parlamentului European din 7 martie 2005 referitoare la normele privind punerea unor funcționari ai Parlamentului European și a unor agenți temporari ai grupurilor politice la dispoziția autorităților naționale, a organismelor asimilate acestora și a unor organizații internaționale.

Decizia Biroului Parlamentului European din 4 mai 2009 referitoare la normele privind detașarea unor experți naționali la Parlamentul European.

Decizia Secretarului General al Parlamentului European din 18 iunie 2019 referitoare la normele interne privind stagiile și vizitele de studiu la Secretariatul General al Parlamentului European.

Postul 1 4 0 5 — Cheltuieli aferente serviciilor de interpretare

Cifre

Bugetul 2021

Credite 2020

Execuția 2019

49 418 368

48 832 000

43 870 170,00

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere următoarele cheltuieli:

 retribuțiile și indemnizațiile asimilate, cotizațiile sociale, cheltuielile de deplasare și alte cheltuieli ale agenților interpreți de conferință recrutați de Parlamentul European pentru reuniunile organizate de acesta în scop propriu sau în folosul altor instituții sau organisme, în cazul în care serviciile necesare nu pot fi asigurate de interpreții Parlamentului European (funcționari sau agenți temporari);

 cheltuielile pentru operatori, tehnicieni și administratori de conferință pentru reuniunile menționate anterior, în cazul în care serviciile respective nu pot fi asigurate de funcționari, agenți temporari sau alți agenți ai Parlamentului European;

 cheltuielile legate de serviciile prestate în folosul Parlamentului de către interpreții altor instituții regionale, naționale sau internaționale;

 cheltuielile aferente activităților legate de interpretariat, în special cele legate de pregătirea reuniunilor și formarea și selecționarea interpreților;

 sumele plătite Comisiei pentru gestionarea plăților pentru interpreți de conferință.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 2 600 000 EUR.

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene.

Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene.

Convenția care stabilește condițiile de lucru și condițiile financiare pentru interpreții de conferință (precum și normele de aplicare aferente), adoptate la 28 iulie 1999, așa cum au fost consemnate la 13 octombrie 2004 și revizuite la 31 iulie 2008.

Postul 1 4 0 6 — Observatori

Cifre

Bugetul 2021

Credite 2020

Execuția 2019

p.m.

p.m.

 

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii plăților aferente cheltuielilor pentru observatori, în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 100 EUR.

Articolul 1 4 2 — Servicii de traducere externe

Cifre

Bugetul 2021

Credite 2020

Execuția 2019

7 574 000

8 216 000

3 400 342,56

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu serviciile de traducere, editare, dactilografiere, codificare și asistență tehnică prestate de terți.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 50 000 EUR.

Capitolul 1 6 — ALTE CHELTUIELI LEGATE DE PERSONALUL INSTITUȚIEI

Articolul 1 6 1 — Cheltuieli aferente administrării personalului

Postul 1 6 1 0 — Cheltuieli de recrutare

Cifre

Bugetul 2021

Credite 2020

Execuția 2019

150 000

163 000

88 822,39

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

 cheltuielile de organizare a concursurilor prevăzute la articolul 3 din Decizia 2002/621/CE, precum și cheltuielile de călătorie și de ședere ale candidaților la interviurile de angajare;

 cheltuielile de organizare a procedurilor de selecție a personalului.

În cazuri justificate în mod corespunzător de nevoile funcționale și după consultarea Oficiului pentru Selecția Personalului Comunităților Europene, acest credit poate fi utilizat pentru concursuri organizate chiar de instituție.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 100 EUR.

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolele 27-31, articolul 33 și anexa III.

Decizia 2002/620/CE a Parlamentului European, a Consiliului, a Comisiei, a Curții de Justiție, a Curții de Conturi, a Comitetului Economic și Social, a Comitetului Regiunilor și a Ombudsmanului European din 25 iulie 2002 de înființare a Oficiului pentru Selecția Personalului Comunităților Europene (JO L 197, 26.7.2002, p. 53) și Decizia 2002/621/CE a secretarilor generali ai Parlamentului European, Consiliului și Comisiei, a grefierului Curții de Justiție, a secretarilor generali ai Curții de Conturi, Comitetului Economic și Social și Comitetului Regiunilor și a reprezentantului Ombudsmanului European din 25 iulie 2002 privind organizarea și funcționarea Oficiului pentru Selecția Personalului Comunităților Europene (JO L 197, 26.7.2002, p. 56).

Postul 1 6 1 2 — Învățare și dezvoltare

Cifre

Bugetul 2021

Credite 2020

Execuția 2019

8 115 000

8 127 000

6 158 112,47

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru formarea personalului în vederea îmbunătățirii competențelor acestuia și a performanței și eficienței instituției, de exemplu prin intermediul unor cursuri de limbi străine vizând limbile de lucru oficiale.

Creditul este destinat, de asemenea, acoperirii cheltuielilor aferente altor formări pentru deputați.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 100 EUR.

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 24a.

Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene.

Articolul 1 6 3 — Intervenții în favoarea personalului instituției

Postul 1 6 3 0 — Serviciul social

Cifre

Bugetul 2021

Credite 2020

Execuția 2019

867 250

760 000

493 000,00

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

 în cadrul unei politici interinstituționale în favoarea persoanelor cu handicap aparținând următoarelor categorii:

—  funcționari și agenți temporari în activitate;

—  soții și soțiile funcționarilor și agenților temporari în activitate;

—  copiii aflați în întreținere în sensul Statutului funcționarilor Uniunii Europene;

rambursarea, în limitele posibilităților bugetare, după epuizarea drepturilor eventual acordate la nivel național în țara de reședință sau de origine, a cheltuielilor de altă natură decât medicale care sunt recunoscute ca fiind necesare și sunt generate de handicap, justificate în mod corespunzător și nerambursate de către regimul comun de asigurări medicale;

 intervențiile în favoarea funcționarilor și a agenților care sunt într-o situație deosebit de dificilă;

 acordarea unei subvenții în beneficiul Comitetului pentru personal și pentru cheltuielile accesorii ale Serviciului social. Contribuțiile sau rambursarea cheltuielilor Comitetului pentru personal pentru participanții la activități de asistență socială vor fi destinate să finanțeze activități care au o dimensiune socială, culturală sau lingvistică, dar nu vor constitui subvenții destinate individual unor membri ai personalului sau unor familii;

 alte măsuri cu caracter social, la nivel instituțional și interinstituțional, în favoarea funcționarilor, a celorlalți agenți și a personalului pensionat;

 finanțării unor măsuri de înlesnire rezonabilă sau a cheltuielilor de analiză medicală sau socială specifice pentru funcționari, pentru alți agenți cu dizabilități în curs de recrutare sau care au nevoie de înlesniri ca urmare a unor evenimente survenite în cursul carierei, precum și pentru stagiarii cu dizabilități în curs de selectare, în conformitate cu articolul 1d din Statutul funcționarilor, în special măsuri de asistență personală la locul de muncă și pe durata misiunilor.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 70 000 EUR.

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 1d, articolul 9 alineatul (3) al treilea paragraf și articolul 76.

Postul 1 6 3 1 — Mobilitate

Cifre

Bugetul 2021

Credite 2020

Execuția 2019

1 610 000

1 490 000

837 005,32

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu planul de mobilitate din diferitele locuri de desfășurare a activității.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

Postul 1 6 3 2 — Relații sociale între membrii personalului și alte intervenții sociale

Cifre

Bugetul 2021

Credite 2020

Execuția 2019

265 000

252 000

240 000,00

Comentarii

Acest credit este destinat să încurajeze și să susțină financiar inițiative de promovare a relațiilor sociale între membrii personalului de diverse naționalități, de exemplu prin subvenții pentru cluburi, cercuri sportive și asociații culturale ale personalului, precum și să contribuie la costul unei structuri permanente de întrunire (pentru activități culturale, sportive și recreative, restaurant) în timpul liber.

Acest credit acoperă, de asemenea, participarea financiară la activitățile sociale interinstituționale.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 600 000 EUR.

Articolul 1 6 5 — Activități privind întregul personal al instituției

Postul 1 6 5 0 — Sănătate și prevenire

Cifre

Bugetul 2021

Credite 2020

Execuția 2019

1 892 350

1 820 000

1 159 480,00

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de funcționare ale serviciilor medicale, ale Serviciului de gestionare a absențelor medicale, ale Unității pentru prevenire și bunăstare la locul de muncă, precum și ale Unității pentru egalitate, incluziune și diversitate din Bruxelles, Luxemburg și Strasbourg, inclusiv controalele medicale, achiziționarea de materiale și produse farmaceutice, precum și cheltuielile legate de examinările medicale, în special în contextul medicinei muncii, de examinările medicale prealabile angajării, de examinările medicale periodice și screeningul medical în cazul posturilor din sectorul securității, al pazei și cu risc definit, de rapoartele de expertiză medicală și măsurile ergonomice, cheltuielile ocazionate de funcționarea comisiei de invaliditate și de procedurile de arbitraj și opiniile experților, precum și cheltuielile legate de serviciile furnizate de medici și de specialiști paramedicali externi, pe care agenții medicali le consideră a fi necesare.

Acest credit acoperă, de asemenea, cheltuielile de achiziționare a anumitor instrumente de lucru considerate necesare din punct de vedere medical și cheltuielile cu prestatorii de servicii medicale, paramedicale sau de suplinire pe termen scurt.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 100 EUR.

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 33, articolul 59 și articolul 8 din anexa II.

Postul 1 6 5 2 — Cheltuieli cu restaurantele

Cifre

Bugetul 2021

Credite 2020

Execuția 2019

750 000

800 000

892 867,53

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de catering pentru evenimente și ședințe oficiale la nivel înalt, precum și anumite măsuri sociale convenite de Parlamentul European.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 100 EUR.

Postul 1 6 5 4 — Structuri de îngrijire a copiilor

Cifre

Bugetul 2021

Credite 2020

Execuția 2019

8 655 000

8 440 000

7 307 680,00

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cota-parte a Parlamentului European din totalul cheltuielilor organizaționale și cele aferente prestării de servicii pentru structurile interne de îngrijire a copiilor, precum și pentru cele externe de îngrijire a copiilor cu care a fost încheiat un contract.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 3 300 000 EUR.

Postul 1 6 5 5 — Contribuția Parlamentului European la Școlile Europene de tipul II acreditate

Cifre

Bugetul 2021

Credite 2020

Execuția 2019

651 000

626 000

615 000,00

Comentarii

Punerea în aplicare a Deciziei C(2013) 4886 a Comisiei din 1 august 2013 de punere în aplicare a contribuției UE plătite pe o bază proporțională școlilor acreditate de Consiliul superior al Școlilor europene în funcție de numărul de copii înscriși ai personalului UE, precum și de înlocuire a Deciziei C(2009) 7719 a Comisiei din 14 octombrie 2009, astfel cum a fost modificată prin Decizia C(2010) 7993 a Comisiei din 8 decembrie 2010 (JO C 222, 2.8.2013, p. 8).

Acest credit este destinat să acopere contribuția Parlamentului European la cheltuielile Școlilor Europene de tipul II acreditate de către Consiliul superior al Școlilor Europene sau rambursarea contribuției plătite de Comisie în numele Parlamentului European pentru Școlile Europene de tipul II acreditate de către Consiliul superior al Școlilor Europene. Creditul acoperă cheltuielile aferente școlarizării copiilor personalului statutar al Parlamentului European în respectivele școli.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 100 EUR.

Titlul 2 — CLĂDIRI, MOBILIER, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE

Comentarii

Întrucât societățile de asigurare au anulat acoperirea riscului de conflicte de muncă și de atentate teroriste la care sunt expuse clădirile Parlamentului European, acest risc trebuie să fie acoperit de la bugetul general al Uniunii.

Prin urmare, creditele înscrise la acest titlu acoperă toate cheltuielile ocazionate de daunele cauzate de conflicte de muncă și atentate teroriste.

Capitolul 2 0 — Clădiri și cheltuieli conexe

Articolul 2 0 0 — Clădiri

Postul 2 0 0 0 — Chirii

Cifre

Bugetul 2021

Credite 2020

Execuția 2019

26 301 000

33 291 000

29 006 950,47

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere chiriile pentru clădirile ocupate, parțial sau integral, de către Parlamentul European.

Acest credit acoperă, de asemenea, impozitele pe clădiri. Chiriile sunt calculate pentru 12 luni, pe baza contractelor existente sau în curs de pregătire, care prevăd, în mod normal, indexarea în funcție de costul vieții sau de costul de construcție.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 3 000 000 EUR.

Contribuțiile financiare din partea statelor membre sau a agențiilor ori entităților publice ale acestora sub formă de finanțare sau de rambursare a costurilor și a taxelor aferente legate de achiziția sau utilizarea terenurilor și clădirilor, precum și a taxelor legate de clădirile și infrastructurile instituției sunt considerate venituri alocate externe în sensul articolului 21 alineatul (2) din Regulamentul financiar.

Postul 2 0 0 1 — Plata chiriei pentru locațiunea pe termen lung

Cifre

Bugetul 2021

Credite 2020

Execuția 2019

p.m.

p.m.

30 990 016,00

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere plata anuală a chiriei pentru locațiunea pe termen lung a clădirilor sau a părților de clădiri, în temeiul contractelor în vigoare sau al contractelor în curs de pregătire.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 50 000 EUR.

Contribuțiile financiare din partea statelor membre sau a agențiilor ori entităților publice ale acestora sub formă de finanțare sau de rambursare a costurilor și a taxelor aferente legate de achiziția sau utilizarea terenurilor și clădirilor, precum și a taxelor legate de clădirile și infrastructurile instituției sunt considerate venituri alocate externe în sensul articolului 21 alineatul (2) din Regulamentul financiar.

Postul 2 0 0 3 — Achiziționarea de bunuri imobile

Cifre

Bugetul 2021

Credite 2020

Execuția 2019

p.m.

p.m.

 

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziționarea de bunuri imobile. Subvențiile pentru terenuri și viabilizarea acestora sunt tratate conform Regulamentului financiar.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 810 000 EUR.

Contribuțiile financiare din partea statelor membre sau a agențiilor ori entităților publice ale acestora sub formă de finanțare sau de rambursare a costurilor și a taxelor aferente legate de achiziția sau utilizarea terenurilor și clădirilor, precum și a taxelor legate de clădirile și infrastructurile instituției sunt considerate venituri alocate externe în sensul articolului 21 alineatul (2) din Regulamentul financiar.

Postul 2 0 0 7 — Construcția de clădiri și amenajarea spațiilor

Cifre

Bugetul 2021

Credite 2020

Execuția 2019

96 927 000

82 730 000

90 508 522,14

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

 costurile aferente construcției de clădiri (lucrări, onorariile consultanților, amenajările și mobilierul indispensabile recepției clădirii și toate costurile aferente);

 cheltuielile aferente lucrărilor de amenajare și celelalte cheltuieli auxiliare, inclusiv onorariile arhitecților sau inginerilor.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 472 000 EUR.

Contribuțiile financiare din partea statelor membre sau a agențiilor ori entităților publice ale acestora sub formă de finanțare sau de rambursare a costurilor și a taxelor aferente legate de achiziția sau utilizarea terenurilor și clădirilor, precum și a taxelor legate de clădirile și infrastructurile instituției sunt considerate venituri alocate externe în sensul articolului 21 alineatul (2) din Regulamentul financiar.

Postul 2 0 0 8 — Gestiune imobiliară specifică

Cifre

Bugetul 2021

Credite 2020

Execuția 2019

5 607 000

5 429 000

4 638 553,38

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente gestiunii imobiliare care nu sunt prevăzute în mod expres la alte articole din prezentul capitol, în special:

 gestionarea și tratarea deșeurilor;

 controalele obligatorii, controalele de calitate, expertizele, auditurile, monitorizarea regulamentară etc.;

 biblioteca tehnică;

 asistența de gestiune (Building Helpdesk);

 gestionarea planurilor clădirilor și a suporturilor de informare;

 alte cheltuieli.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 268 000 EUR.

Articolul 2 0 2 — Cheltuieli aferente clădirilor

Postul 2 0 2 2 – Întreținerea, mentenanța, gestionarea și curățenia clădirilor

Cifre

Bugetul 2021

Credite 2020

Execuția 2019

67 790 000

64 180 000

62 863 456,11

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de întreținere, mentenanță, gestionare și curățenie aferente clădirilor (spații și echipamente tehnice) ocupate, în proprietate sau în chirie, de Parlamentul European, conform contractelor în curs.

Înainte de reînnoirea sau încheierea contractelor, instituția se consultă cu celelalte instituții asupra condițiilor contractuale (preț, moneda aleasă, indexare, durată, alte clauze) obținute de fiecare dintre ele, cu respectarea articolului 164 din Regulamentul financiar.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 479 000 EUR.

Postul 2 0 2 4 — Consumul de energie

Cifre

Bugetul 2021

Credite 2020

Execuția 2019

17 580 000

16 100 000

15 726 721,16

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere în special cheltuielile ocazionate de consumul de apă, gaz, electricitate și de încălzire.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 150 000 EUR.

Postul 2 0 2 6 — Securitatea și supravegherea clădirilor

Cifre

Bugetul 2021

Credite 2020

Execuția 2019

16 030 000

23 750 000

16 705 207,36

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere în special cheltuielile cu paza și supravegherea clădirilor ocupate de Parlamentul European în cele trei locuri de desfășurare a activității, a birourilor de informare ale Parlamentului European din Uniune, precum și a antenelor din țări terțe.

Înainte de reînnoirea sau încheierea contractelor, instituția se consultă cu celelalte instituții asupra condițiilor contractuale (preț, moneda aleasă, indexare, durată, alte clauze) obținute de fiecare dintre ele, cu respectarea articolului 164 din Regulamentul financiar.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 100 000 EUR.

Postul 2 0 2 8 — Asigurări

Cifre

Bugetul 2021

Credite 2020

Execuția 2019

922 000

2 660 000

754 019,05

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere plata primelor de asigurare.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

Capitolul 2 1 — INFORMATICĂ, ECHIPAMENTE ȘI MOBILIER

Comentarii

În ceea ce privește achizițiile publice, instituția se consultă cu celelalte instituții asupra condițiilor contractuale obținute de fiecare dintre ele.

Articolul 2 1 0 — Informatică și telecomunicații

Postul 2 1 0 0 — Informatică și telecomunicații — Activități recurente de funcționare — Activități

Cifre

Bugetul 2021

Credite 2020

Execuția 2019

29 326 000

29 545 500

28 764 464,69

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente achiziționării, închirierii, întreținerii și mentenanței hardware-ului și a software-ului, precum și cheltuielile aferente asistenței oferite de societățile de servicii și de consultanță pentru activitățile recurente necesare bunei funcționări a sistemelor informatice și de telecomunicații ale Parlamentului European. Aceste cheltuieli vizează în special sistemele din centrul informatic și de telecomunicații, sistemul informatic al diverselor departamente și gestionarea rețelei.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 302 000 EUR.

Postul 2 1 0 1 — Informatică și telecomunicații — Operațiuni curente — Infrastructură

Cifre

Bugetul 2021

Credite 2020

Execuția 2019

30 104 000

25 409 000

23 534 285,34

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente achiziționării, închirierii, întreținerii și mentenanței hardware-ului și software-ului, precum și cheltuielile aferente asistenței oferite de societățile de servicii și de consultanță pentru activitățile recurente de gestionare și de întreținere a infrastructurilor aferente sistemelor informatice și de telecomunicații ale Parlamentului European, inclusiv serviciile legate de Cloud. Aceste cheltuieli vizează în special infrastructurile aferente rețelelor, cablajului, telecomunicațiilor, echipamentelor individuale și sistemelor de vot.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 106 000 EUR.

Postul 2 1 0 2 — Informatică și telecomunicații — Operațiuni curente — Asistența generală oferită utilizatorilor

Cifre

Bugetul 2021

Credite 2020

Execuția 2019

14 136 000

12 870 000

12 091 037,99

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente achiziționării, închirierii, întreținerii și mentenanței hardware-ului și software-ului, precum și cheltuielile aferente asistenței oferite de societățile de servicii și de consultanță pentru activitățile recurente de sprijin și de asistență generală oferite utilizatorilor în legătură cu sistemele informatice și de telecomunicații ale Parlamentului European. Aceste cheltuieli vizează serviciile de asistență pentru deputați și pentru alți utilizatori, în special pentru aplicațiile administrative, legislative, utilizate în domeniul securității și siguranței, precum și cele legate de comunicare.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 15 000 EUR.

Postul 2 1 0 3 — Informatică și telecomunicații — Operațiuni curente — Gestionarea aplicațiilor TIC

Cifre

Bugetul 2021

Credite 2020

Execuția 2019

29 821 000

26 840 000

20 326 119,48

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor aferente achiziționării, închirierii, întreținerii și mentenanței hardware-ului și software-ului și lucrărilor conexe, precum și cheltuielilor aferente asistenței externe oferite de societățile de servicii și de consultanță în domeniul informaticii pentru activitățile recurente de gestionare a aplicațiilor TIC ale instituției. Aceste cheltuieli vizează în special aplicațiile aferente deputaților, comunicațiilor, securității și siguranței precum și aplicațiile administrative și legislative.

Acest credit este destinat să acopere și cheltuielile legate de instrumentele TIC finanțate în comun în cadrul cooperării interinstituționale în domeniul lingvistic, ca urmare a deciziilor adoptate de Comitetul Interinstituțional pentru Traducere și Interpretare.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 6 000 EUR.

Postul 2 1 0 4 — Informatică și telecomunicații — Investiții în infrastructură

Cifre

Bugetul 2021

Credite 2020

Execuția 2019

20 361 000

15 487 000

26 278 868,38

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente achiziționării hardware-ului și software-ului, precum și cheltuielile aferente asistenței oferite de societățile de servicii și de consultanță pentru investițiile aferente infrastructurilor sistemelor informatice și de telecomunicații ale Parlamentului European. Investițiile vizează în special sistemele din centrul informatic și de telecomunicații, rețelele, cablajul și sistemele de videoconferință.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 105 000 EUR.

Postul 2 1 0 5 — Informatică și telecomunicații — Investiții în proiecte

Cifre

Bugetul 2021

Credite 2020

Execuția 2019

31 973 000

25 981 000

33 176 490,40

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente achiziționării hardware-ului și software-ului, precum și cheltuielile aferente asistenței oferite de societățile de servicii și de consultanță în legătură cu investițiile aferente proiectelor TIC existente sau noi. Investițiile vizează în special aplicațiile aferente deputaților, aplicațiile din domeniul legislativ, administrativ, financiar, al comunicațiilor, securității și siguranței, precum și cele aferente gestionării TIC.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

Articolul 2 1 2 — Mobilier

Cifre

Bugetul 2021

Credite 2020

Execuția 2019

5 910 000

7 400 000

7 571 521,18

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziția, închirierea, întreținerea și reparația mobilierului, în special achiziția de mobilier ergonomic de birou, înlocuirea mobilierului învechit și scos din uz, precum și a echipamentelor de birou. Este destinat să acopere, de asemenea, cheltuielile diverse de gestiune a bunurilor mobile ale Parlamentului European.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

Articolul 2 1 4 — Echipament și instalații tehnice

Cifre

Bugetul 2021

Credite 2020

Execuția 2019

26 467 500

27 923 500

23 376 896,50

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziția, închirierea, întreținerea și reparația de echipamente și instalații tehnice, precum și gestionarea acestora, în special:

 diverse echipamente și instalații tehnice, fixe și mobile, pentru editare, securizare (inclusiv programele informatice), restaurare, imobile, formarea personalului, centrele sportive ale instituției etc.;

 echipamente, în special pentru atelierul de tipografie, serviciul telefonic, cantine, magazinele pentru personal, securitate, serviciul tehnic de conferințe, sectorul audiovizual etc.;

 echipamente speciale (electronice, informatice, electrice) cu prestațiile externe aferente.

Acest credit acoperă, de asemenea, cheltuielile de publicitate pentru revânzarea și eliminarea bunurilor casate, precum și cheltuielile legate de asistența tehnică (consultanță) pentru dosarele pentru care este necesar să se apeleze la competențe de specialitate externe.

Acest credit acoperă, de asemenea, costurile aferente transportului de echipamente necesare pentru furnizarea de servicii tehnice de conferință atunci când acestea sunt solicitate de către un deputat, de o delegație, de un grup politic sau de un organ parlamentar european în întreaga lume. Aceste costuri includ costurile de transport, precum și toate costurile administrative aferente.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 190 000 EUR.

Articolul 2 1 6 — Transportul deputaților, al altor persoane și al bunurilor

Cifre

Bugetul 2021

Credite 2020

Execuția 2019

4 599 000

4 188 000

3 364 683,72

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziția, leasingul, întreținerea, exploatarea și reparația mijloacelor de transport (parc auto și biciclete) și închirierea de mașini, taxiuri, autocare și camioane, cu sau fără șofer, inclusiv asigurările aferente și alte cheltuieli de gestionare. La înlocuirea parcului auto sau la achiziționarea, leasingul sau închirierea de mijloace de transport se vor prefera mijloacele de transport cel mai puțin poluante, cum ar fi mașinile hibride.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 100 000 EUR.

Capitolul 2 3 — CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

Comentarii

În ceea ce privește achizițiile publice, instituția se consultă cu celelalte instituții asupra condițiilor contractuale obținute de fiecare dintre ele.

Articolul 2 3 0 — Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse

Cifre

Bugetul 2021

Credite 2020

Execuția 2019

1 366 000

1 413 000

1 253 104,27

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achizițiile de hârtie, plicuri, materiale de birou, produse pentru imprimerie și atelierele de reproducere a documentelor etc., precum și cheltuielile de gestionare aferente.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 38 000 EUR.

Articolul 2 3 1 — Cheltuieli financiare

Cifre

Bugetul 2021

Credite 2020

Execuția 2019

60 000

60 000

35 000,00

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile bancare (comisioane, agiouri, costuri diverse) și celelalte cheltuieli financiare, inclusiv cheltuielile conexe pentru finanțarea clădirilor.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 100 EUR.

Articolul 2 3 2 — Cheltuieli judiciare și daune

Cifre

Bugetul 2021

Credite 2020

Execuția 2019

1 245 000

1 370 000

544 637,00

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

 sumele la plata cărora Parlamentul European este eventual condamnat prin hotărâri pronunțate de Curtea de Justiție, de Tribunal, sau de instanțele naționale;

 costurile legate de angajarea de avocați externi pentru reprezentarea Parlamentului European în fața instanțelor naționale și ale Uniunii, angajarea de consilieri juridici sau experți pentru a acorda asistență Serviciului Juridic;

 rambursarea cheltuielilor pentru avocați în cadrul procedurilor disciplinare și asimilate;

 cheltuieli privind daunele și dobânzile;

 compensațiile convenite pe cale amiabilă în temeiul titlului III capitolul 11 din Regulamentul de procedură al Tribunalului și/sau al titlului IV capitolul 7 din Regulamentul de procedură al Curții,

 amenzile administrative impuse de Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

Temei juridic

Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).

Articolul 2 3 6 — Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere

Cifre

Bugetul 2021

Credite 2020

Execuția 2019

221 000

224 000

286 650,45

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de francare, de procesare și de expediere de către serviciile poștale naționale și serviciile de mesagerie.

Acest credit este destinat să acopere, de asemenea, costul serviciilor de curierat.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

Articolul 2 3 7 — Mutări

Cifre

Bugetul 2021

Credite 2020

Execuția 2019

1 860 000

1 830 000

2 655 810,27

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente lucrărilor de mutare și de manipulare efectuate prin intermediul unor societăți specializate în acest domeniu sau de către manipulanți temporari puși la dispoziție de agenții externe.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

Articolul 2 3 8 — Alte cheltuieli administrative

Cifre

Bugetul 2021

Credite 2020

Execuția 2019

1 732 000

1 674 500

1 207 564,72

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

 asigurările care nu sunt prevăzute în mod expres la alt post;

 achiziția și întreținerea de uniforme de serviciu pentru aprozi, șoferi, recepționeri, magazineri și manipulanți, precum și pentru personalul Unității pentru vizite și seminare, al Unității Parlamentarium, al serviciului medical, al serviciului de securitate, al serviciilor de întreținere a clădirilor și al diverselor servicii tehnice;

 diverse cheltuieli de funcționare și gestiune, inclusiv comisioanele de gestiune plătite PMO în legătură cu pensiile statutare ale foștilor deputați, cheltuielile aferente verificării de securitate a personalului extern care lucrează în incintele sau în sistemele Parlamentului European, achiziționarea de bunuri și servicii care nu sunt specificate în mod expres la alte posturi;

 diverse achiziții legate de activitățile Sistemului de management de mediu și de audit (EMAS) (campanii de promovare etc.).

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

Articolul 2 3 9 — Activitățile EMAS, inclusiv promovarea, și Sistemul de compensare a emisiilor de dioxid de carbon în cadrul Parlamentului European

Cifre

Bugetul 2021

Credite 2020

Execuția 2019

262 500

262 500

239 752,37

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente activităților EMAS menite să îmbunătățească performanța ecologică a Parlamentului European, inclusiv promovarea acestor activități, precum și Sistemului de compensare a emisiilor de dioxid de carbon în cadrul Parlamentului European.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 26 000 EUR.

Titlul 3 — CHELTUIELI AFERENTE EXERCITĂRII DE CĂTRE INSTITUȚIE A MISIUNILOR SALE GENERALE

Capitolul 3 0 — REUNIUNI ȘI CONFERINȚE

Articolul 3 0 0 — Cheltuieli de misiune și de deplasare între cele trei locuri de desfășurare a activității ale personalului

Cifre

Bugetul 2021

Credite 2020

Execuția 2019

28 565 000

28 140 000

25 023 507,64

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente deplasărilor personalului instituției, ale experților naționali detașați, ale stagiarilor și ale personalului celorlalte instituții europene sau internaționale invitat de instituție, între locul de muncă și unul dintre cele trei locuri de desfășurare a activității Parlamentului European (Bruxelles, Luxemburg și Strasbourg) și cheltuielile aferente misiunilor în orice alt loc decât cele trei locuri de desfășurare a activității. Cheltuielile sunt constituite din cheltuieli de transport, diurne, cheltuieli de cazare și indemnizații compensatorii pentru orarele solicitante. Sunt acoperite și cheltuielile conexe (inclusiv anularea titlurilor de transport și a rezervărilor de cazare, cheltuielile legate de sistemul de facturare electronică, cheltuielile aferente asigurărilor pentru misiuni).

Acest credit este destinat să acopere și cheltuielile aferente unor eventuale compensări ale emisiilor de dioxid de carbon legate de misiuni și de deplasările personalului.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 200 000 EUR.

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 71 și articolele 11, 12 și 13 din anexa VII.

Articolul 3 0 2 — Cheltuieli de protocol și de reprezentare

Cifre

Bugetul 2021

Credite 2020

Execuția 2019

845 500

910 500

693 976,40

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

 cheltuielile aferente obligațiilor de protocol ce revin instituției, inclusiv în ceea ce privește activitatea legată de evaluarea opțiunilor științifice (STOA) și alte activități de perspectivă, precum și cheltuielile de reprezentare ale membrilor instituției;

 cheltuielile de reprezentare ale Președintelui în cursul deplasărilor acestuia în afara locurilor de desfășurare a activității;

 cheltuielile de reprezentare și participarea la cheltuielile de secretariat ale Cabinetului Președintelui;

 cheltuielile de protocol și de reprezentare ale Secretariatului General, inclusiv achiziționarea de articole și medalii pentru funcționarii care au 15 și/sau 25 de ani de muncă;

 cheltuieli diverse ale Serviciului protocol, precum drapele, standuri de expunere, invitații și imprimarea de meniuri;

 cheltuieli de deplasare și de ședere ale vizitatorilor VIP ai instituției;

 cheltuielile de obținere a vizelor pentru deplasările oficiale ale deputaților și ale membrilor personalului;

 cheltuielile de primire și de reprezentare și alte cheltuieli specifice pentru deputații care exercită o funcție oficială în cadrul Parlamentului European.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 100 EUR.

Articolul 3 0 4 — Cheltuieli diverse aferente reuniunilor

Postul 3 0 4 0 — Cheltuieli diverse aferente reuniunilor interne

Cifre

Bugetul 2021

Credite 2020

Execuția 2019

300 000

300 000

479 862,62

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente servirii, în cursul reuniunilor Parlamentului European sau al reuniunilor interinstituționale desfășurate în Parlamentul European, de băuturi răcoritoare și de altă natură și, ocazional, de gustări, precum și cheltuielile aferente gestionării acestor servicii.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

Postul 3 0 4 2 — Reuniuni, congrese, conferințe și delegații

Cifre

Bugetul 2021

Credite 2020

Execuția 2019

2 780 000

2 671 000

1 582 736,43

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere în special cheltuielile, altele decât cele acoperite de capitolul 1 0 și de articolul 3 0 0, legate de:

 organizarea de reuniuni în afara locurilor de desfășurare a activității (comisii sau delegații ale acestora, grupuri politice), inclusiv, dacă este cazul, cheltuielile de reprezentare;

 organizarea delegațiilor interparlamentare, a delegațiilor ad hoc, a comisiilor parlamentare mixte, a comisiilor parlamentare de cooperare și a delegațiilor parlamentare la Organizația Mondială a Comerțului (OMC), precum și la Conferința parlamentară privind OMC și comitetul său director;

 organizarea delegațiilor la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE, la Adunarea Parlamentară EuroLat, la Adunarea Parlamentară Euronest, precum și la organele acestora;

 organizarea Adunării Parlamentare a Uniunii pentru Mediterana (EMPA), a comisiilor și biroului acesteia; aceste cheltuieli includ contribuția Parlamentului European la bugetul secretariatului autonom al EMPA sau achitarea directă a cheltuielilor care reprezintă cota-parte a Parlamentului European în bugetul EMPA;

 cotizațiile la organizațiile internaționale la care este membru Parlamentul European sau unul dintre organele sale (Uniunea Interparlamentară, Asociația Secretarilor Generali de Parlamente, Grupul 12 Plus al Uniunii Interparlamentare);

 rambursarea către Comisie, pe baza unui acord de prestare servicii semnat între Parlament și Comisie, a cotei-părți datorate de Parlamentul European cu titlu de cheltuieli pentru fabricarea permiselor de liberă trecere comunitare (echipamente, personal și furnituri), conform Protocolului privind privilegiile și imunitățile ( articolul 6), articolului 23 din Statutul funcționarilor Uniunii Europene, articolelor 11 și 81 din regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii, precum și Regulamentului (UE) nr. 1417/2013 al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind stabilirea formei permisului de liberă trecere emis de Uniunea Europeană (JO L 353, 28.12.2013, p. 26).

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

Postul 3 0 4 9 — Cheltuieli pentru serviciile agențiilor de voiaj

Cifre

Bugetul 2021

Credite 2020

Execuția 2019

2 120 000

2 130 000

1 735 582,00

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente funcționării agenției de voiaj cu care Parlamentul European are contract.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 6 000 EUR.

Capitolul 3 2 — EXPERTIZĂ ȘI INFORMARE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCȚIE ȘI DIFUZARE

Articolul 3 2 0 — Achiziționarea de servicii de expertiză

Cifre

Bugetul 2021

Credite 2020

Execuția 2019

6 629 500

7 137 000

3 270 718,85

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

 costurile aferente contractelor încheiate cu experți calificați și institute de cercetare pentru studii și alte activități de cercetare (ateliere, mese rotunde, grupuri și audieri de experți, conferințe) sau aferente asistenței tehnice, care necesită competențe specifice și sunt realizate pentru organele Parlamentului European, pentru comisiile parlamentare, pentru delegațiile parlamentare și pentru administrație;

 achiziționarea sau închirierea de surse de informare specializate, cum ar fi baze de date specializate, literatură de specialitate sau asistență tehnică, atunci când sunt necesare pentru completarea contractelor încheiate cu experți calificați menționate mai sus;

 cheltuielile de deplasare, de ședere și cheltuielile conexe ale experților și ale altor personalități, inclusiv ale persoanelor care au adresat petiții Parlamentului European, convocate pentru a participa la lucrările comisiilor, ale delegațiilor și ale grupurilor de studiu și de lucru, precum și la ateliere de lucru;

 cheltuielile aferente difuzării produselor cercetării parlamentare interne sau externe și a altor produse relevante, în beneficiul instituției și al publicului (în special prin intermediul publicării pe internet, al bazelor de date interne, al broșurilor și al publicațiilor);

 cheltuielile aferente participării unor persoane externe la lucrările unor organe precum Consiliul de disciplină;

 costurile aferente controlului veridicității documentelor furnizate de candidații la recrutarea de către furnizori externi specializați.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 50 000 EUR.

Articolul 3 2 1 — Cheltuieli aferente serviciilor de cercetare parlamentară, inclusiv biblioteca, arhivele istorice, Comitetul pentru viitorul științei și tehnologiei (STOA) și Centrul european pentru mass-media științifică

Cifre

Bugetul 2021

Credite 2020

Execuția 2019

9 830 000

9 750 000

6 945 062,02

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile legate de activitatea DG EPRS și a serviciilor centrale ale Secretarului General, în special:

 achiziția serviciilor care țin de competențe de specialitate și de sprijinire a activităților de cercetare din cadrul Parlamentului European (inclusiv articole, studii, ateliere, seminare, mese rotunde, grupuri de experți și conferințe), care pot fi realizate, dacă este necesar, în parteneriat cu alte instituții, organizații internaționale, departamente de cercetare și biblioteci din cadrul parlamentelor naționale, grupuri de reflecție, organisme de cercetare și alți experți calificați;

 achiziția serviciilor care țin de competențe de specialitate privind studiile de impact și evaluările ex ante și ex post, valoarea adăugată europeană și evaluarea alegerilor științifice și tehnologice (STOA);

 achiziția sau închirierea de cărți, reviste, ziare, baze de date, produse ale agențiilor de presă și de orice alte suporturi informaționale destinate bibliotecii, în diferite formate, inclusiv cheltuielile aferente drepturilor de autor, sistemul de gestionare a calității, echipamentele și lucrările de legare și conservare și alte servicii pertinente;

 costul serviciilor externe de arhivare (organizarea, selecția, descrierea, transpunerea pe diferite suporturi și dematerializarea, achiziția de surse arhivistice primare);

 achiziția, elaborarea, instalarea, exploatarea și întreținerea documentației specifice pentru bibliotecă și arhivare și a echipamentelor specifice pentru mediatecă, inclusiv a echipamentelor și a sistemelor electrice, electronice și informatice, precum și a echipamentelor pentru legare și conservare;

 cheltuielile aferente difuzării produselor cercetării parlamentare interne sau externe și a altor produse relevante, în beneficiul instituției și al publicului (în special prin intermediul publicării pe internet, al bazelor de date interne, al broșurilor și al publicațiilor);

 cheltuielile de deplasare, de ședere și cheltuielile conexe suportate de experții și autorii invitați să participe la prezentări, seminare, ateliere sau alte activități de acest tip organizate;

 participarea serviciilor responsabile ale Comitetului pentru viitorul științei și tehnologiei (STOA) la activitățile organismelor științifice europene și internaționale;

 obligațiile ce îi revin Parlamentului European în temeiul acordurilor de cooperare internațională și interinstituțională, inclusiv contribuția Parlamentului European la cheltuielile legate de gestionarea arhivelor istorice ale Uniunii în conformitate cu Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 354/83 al Consiliului.

 costurile Centrului european pentru mass-media științifică, ale cărui operațiuni sunt supervizate de Comitetul pentru viitorul științei și tehnologiei (STOA) al Parlamentului European, în vederea consolidării interfeței dintre Parlamentul European, comunitatea științifică și mass-media, în special pentru a promova crearea de rețele, formarea și diseminarea cunoștințelor. Sunt incluse, de exemplu:

—  organizarea de activități și cheltuielile (inclusiv cheltuieli de deplasare, cazare și catering) legate de invitațiile adresate jurnaliștilor, părților interesate și altor experți pentru a acoperi activitățile în cauză;

—  instituirea și menținerea unor rețele în interfața dintre Parlamentul European, comunitatea științifică și mass-media;

—  organizarea de seminare, conferințe și cursuri de formare cu privire la actualele evoluții și aspecte științifice și tehnologice, precum și cu privire la natura și eficiența jurnalismului științific;

—  valorificarea expertizei și a informațiilor din mediul academic, mass-media și/sau din alte surse din domeniul științei și tehnologiei în beneficiul factorilor de decizie și al cetățenilor;

—  punerea la dispoziția unui public mai larg a cercetărilor și a diferitelor documente ale Parlamentului European din domeniul științei și tehnologiei, utilizând în acest scop suporturi scrise, audiovizuale și de alt tip;

—  dezvoltarea unor tehnici și metode pentru îmbunătățirea capacității de a identifica și disemina surse de încredere în domeniul științei și tehnologiei;

—  promovarea instalării, modernizării și/sau a utilizării echipamentelor tehnice și a instalațiilor mass-media de ultimă generație în sprijinul acestui dialog;

—  aprofundarea cooperării și, în general, legături mai strânse între Parlament, mass-media, universitățile și centrele de cercetare pertinente din acest domeniu, inclusiv prin promovarea prin intermediul mass-mediei a rolului și activității Centrului european pentru mass-media științifică, precum și a accesibilității acestuia pentru cetățeni.

Creditele de la acest post pot fi utilizate și pentru a sprijini dialogul Parlamentului European cu comunitatea academică, cu mass-media, cu grupurile de reflecție și cu publicul, în ceea ce privește activitățile prospective legate de tendințele pe termen lung cu care se confruntă factorii de decizie din Uniunea Europeană, atât în domeniul științei, cât și la nivel mai larg, prin intermediul unor seminare, publicații și alte activități enumerate mai sus.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 100 EUR.

Temei juridic

Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 354/83 al Consiliului din 1 februarie 1983 privind deschiderea către public a arhivelor istorice ale Comunității Economice Europene și ale Comunității Europene a Energiei Atomice și modificările ulterioare (JO L 43, 15.2.1983, p. 1).

Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (JO L 145, 31.5.2001, p. 43).

Decizia Biroului Parlamentului European din 28 noiembrie 2001 privind normele de reglementare a accesului public la documentele Parlamentului European, astfel cum a fost modificată ultima dată la 22 iunie 2011 (JO C 216, 22.7.2011, p. 19).

Decizia Biroului Parlamentului European din 2 iulie 2012 referitoare la „Normele privind gestionarea documentelor în cadrul Parlamentului European”.

Decizia Biroului Parlamentului European din 10 martie 2014 privind normele privind procesarea patrimoniului arhivistic al deputaților și al foștilor deputați europeni.

Rezoluția Parlamentului European din 8 octombrie 2013 referitoare la planificarea orientată spre viitor a politicilor și tendințele pe termen lung: implicații bugetare pentru consolidarea capacităților (JO C 181, 19.5.2016, p. 16), în special alineatele 7 și 9.

Rezoluția Parlamentului European din 29 aprilie 2015 referitoare la estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2016 (JO C 346, 21.9.2016, p. 188), în special punctul 30.

Rezoluția Parlamentului European din 14 aprilie 2016 referitoare la estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2017 (JO C 58, 15.2.2018, p. 257), în special punctul 54.

Rezoluția Parlamentului European din 18 aprilie 2018 referitoare la estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2019 (JO C 390, 18.11.2019, p. 215), în special punctul 49.

Rezoluția Parlamentului European din 28 martie 2019 referitoare la estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2020 [Texte adoptate, P8_TA(2019)0326] și îndeosebi punctul 47 al acesteia.

Articolul 3 2 2 — Cheltuieli de documentare

Cifre

Bugetul 2021

Credite 2020

Execuția 2019

3 216 000

2 627 500

3 178 622,53

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

 abonamentele la ziare, la periodice, la agenții de presă, la publicațiile și serviciile online ale acestora, inclusiv drepturile de autor pentru reproducerea și difuzarea în scris și/sau prin mijloace electronice a acestor abonamente și contractele de servicii pentru revista presei și extrasele din presă;

 abonamentele sau contractele de prestări de servicii pentru furnizarea de rezumate și analize ale conținutului periodicelor sau pentru înregistrarea pe suport optic a articolelor extrase din aceste periodice;

 cheltuielile aferente utilizării bazelor de date documentare și statistice externe, cu excepția echipamentelor informatice și a costurilor serviciilor de telecomunicații;

 achiziționarea de noi dicționare, glosare, pe orice suport, sau reînnoirea acestora, inclusiv pentru noile secțiuni lingvistice, și a altor lucrări destinate serviciilor lingvistice și unităților pentru calitate legislativă.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 100 EUR.

Articolul 3 2 3 — Sprijinirea democrației și consolidarea capacității parlamentare a parlamentelor din țări terțe

Cifre

Bugetul 2021

Credite 2020

Execuția 2019

1 400 000

1 335 000

596 105,90

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

 cheltuielile pentru programele de schimb de informații și de cooperare dintre Parlamentul European și parlamentele naționale din țările aflate în etapa de preaderare, în special țările din Balcanii de Vest și Turcia;

 cheltuielile angajate pentru promovarea relațiilor dintre Parlamentul European și parlamentele naționale alese în mod democratic din țări terțe (în afara celor menționate la liniuța precedentă), precum și relațiile cu organizațiile parlamentare regionale omoloage. Activitățile în cauză vizează în special să consolideze capacitatea parlamentară a democrațiilor noi și emergente, în special din țările aflate în vecinătatea Uniunii Europene ( sudică și estică),

 cheltuielile angajate pentru a promova activitățile de susținere a medierii și acțiunile destinate tinerilor lideri politici din Uniunea Europeană, precum și din țările aflate în vecinătatea extinsă a Uniunii: Maghreb, Europa de Est și Rusia, dialogul israeliano-palestinian și alte țări prioritare stabilite de către Grupul de susținere a democrației și de coordonare a alegerilor,

 cheltuielile angajate pentru organizarea Premiului Saharov (în special cuantumul premiului, cheltuielile legate de deplasarea și primirea laureatului sau laureaților și a celorlalți candidați finaliști, cheltuielile de funcționare a rețelei Saharov și cheltuielile legate de misiunile membrilor rețelei) și pentru activități de promovare a drepturilor omului.

Aceste operațiuni includ vizite de informare la Parlamentul European la Bruxelles, la Luxemburg sau la Strasbourg, precum și vizite în statele membre și în statele terțe. Acest credit acoperă integral sau parțial cheltuielile suportate de participanți, în special cele de călătorie, deplasare, cazare și diurnă.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 100 EUR.

Temei juridic

Decizia Biroului din 12 decembrie 2011 de înființare a Direcției de sprijinire a democrației în cadrul Direcției Generale Politici Externe ale Uniunii.

Articolul 3 2 4 — Producție și difuzare

Postul 3 2 4 0 — Jurnalul Oficial

Cifre

Bugetul 2021

Credite 2020

Execuția 2019

p.m.

p.m.

638 250,69

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere partea instituției din cheltuielile de publicare, de difuzare și din alte cheltuieli conexe ale Oficiului pentru Publicații pentru textele pe care Parlamentul trebuie să le publice în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

Postul 3 2 4 1 — Publicații electronice și tradiționale

Cifre

Bugetul 2021

Credite 2020

Execuția 2019

5 053 000

4 410 000

4 681 880,16

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

 toate cheltuielile de editare digitală (site-uri intranet) și tradițională (documente și imprimate diverse, subcontractate), inclusiv difuzarea;

 actualizarea și întreținerea evolutivă și corectivă a sistemelor editoriale.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 6 000 EUR.

Postul 3 2 4 2 — Cheltuieli de publicare, informare și participare la manifestări publice

Cifre

Bugetul 2021

Credite 2020

Execuția 2019

28 420 000

22 780 000

33 132 241,09

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

 cheltuielile de comunicare referitoare la valorile instituției prin intermediul publicațiilor de informare, inclusiv al publicațiilor electronice, al activităților de informare, al relațiilor publice, al participării la manifestări publice, târguri și expoziții;

 cheltuielile de comunicare pentru a conferi Parlamentului European o imagine publică coerentă, pozitivă și recognoscibilă, pentru a dezvolta produse de comunicare de la faza de concept creativ până la produsul final și a consolida capacitățile în direcția unei agenții de comunicare internă, inclusiv accesul la instrumentele din domeniul comunicării și la consultanță de specialitate externă;

 cofinanțarea acțiunilor de comunicare prin intermediul unui program de granturi pentru a promova și a multiplica o mai bună înțelegere a identității, rolului și naturii politice a Parlamentului European și pentru a stimula colaborarea cu rețelele de multiplicatori;

 costurile legate de monitorizarea opiniei publice;

 costurile legate de monitorizarea și combaterea riscurilor reputaționale, a dezinformării și a amenințărilor hibride, precum și sensibilizarea cu privire la toate acestea,

 costul inițiativelor culturale de interes european, cum ar fi premiul LUX pentru cinematografia europeană al Parlamentului European;

 costul legat de organizarea și realizarea practică a evenimentelor pentru tineret, consolidarea vizibilității Parlamentului European pe rețelele de socializare, activitatea de monitorizare a tendințelor în domeniul tineretului;

 costurile legate de internetul mobil, de tehnologiile interactive, de spațiile de socializare, de platformele de colaborare și de schimbările în comportamentul internauților pentru a aduce Parlamentul European mai aproape de cetățeni;

 costurile legate de producerea, distribuirea și găzduirea, de către Parlamentul European, a videoclipurilor pentru internet și a altor materiale multimedia gata de difuzare, în concordanță cu strategia de comunicare a Parlamentului European.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 50 000 EUR.

Postul 3 2 4 3 — Centrele pentru vizitatori ale Parlamentului European

Cifre

Bugetul 2021

Credite 2020

Execuția 2019

31 811 500

21 947 500

12 050 023,02

Comentarii

Acest credit este destinat să finanțeze instalațiile, materialele și expozițiile din centrele pentru vizitatori ale Parlamentului European și în special:

 Parlamentariumul — Centrul pentru vizitatori al Parlamentului European din Bruxelles, inclusiv punctele de informare mobile;

 zonele de primire, centrele „Europa Experience” și punctele de informare din afara Bruxellesului;

 activitățile Casei istoriei europene, cum ar fi amenajarea specifică a interiorului, achiziționarea de colecții, costurile aferente contractelor încheiate cu experți calificați, organizarea de expoziții și cheltuielile de funcționare, inclusiv cheltuielile aferente achiziției de cărți, reviste și de alte publicații legate de activitatea Casei istoriei europene;

 cheltuieli pentru operele de artă ale Parlamentului European, atât cheltuielile de achiziție și de cumpărare a materialelor specifice, cât și cheltuielile curente conexe, cum ar fi onorariile experților calificați, cheltuielile legate de conservare, de înrămare, de restaurare, de curățare, de asigurare, precum și cheltuielile de transport ocazionale.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 4 000 000 EUR.

Postul 3 2 4 4 — Organizarea și primirea grupurilor de vizitatori, programul Euroscola și invitații adresate multiplicatorilor de opinie din țări terțe

Cifre

Bugetul 2021

Credite 2020

Execuția 2019

33 148 470

31 767 000

28 153 356,64

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

 subvențiile acordate grupurilor de vizitatori, precum și cheltuielile de supraveghere și de infrastructură conexe, finanțarea stagiilor pentru multiplicatorii de opinie din țări terțe (EUVP) și cheltuielile de funcționare a programelor Euroscola, Euromed-Scola și Euronest-Scola; programele Euromed-Scola și Euronest-Scola se desfășoară în fiecare an, cu excepția anilor electorali, alternativ în clădirile Parlamentului European de la Bruxelles și cele de la Strasbourg;

 activitățile de promovare a EUVP;

 cheltuielile legate de punerea în aplicare a noii strategii pentru vizitatori și de organizarea zilelor porților deschise.

Acest credit va fi majorat anual cu un coeficient de corecție în funcție de variațiile venitului național brut (VNB) și ale prețurilor.

Fiecare deputat din Parlamentul European are dreptul de a invita cel mult cinci grupuri, însumând 110 vizitatori, într-un an calendaristic. Grupurile de vizitatori aflate în mod oficial sub patronajul unui deputat pot, pe baza unei invitații din partea deputatului, să participe la programul Euroscola.

Este inclusă o sumă adecvată pentru vizitatorii cu dizabilități.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 500 000 EUR.

Temei juridic

Decizia Biroului din 16 decembrie 2002 privind normele de reglementare a primirii grupurilor de vizitatori și a programelor Euroscola, Euromed-Scola și Euronest-Scola, consolidată la 3 mai 2004, astfel cum a fost modificată la 24 octombrie 2016.

Postul 3 2 4 5 — Organizarea de colocvii și seminare

Cifre

Bugetul 2021

Credite 2020

Execuția 2019

2 902 750

2 957 000

2 401 279,82

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

 cheltuielile sau subvențiile aferente organizării de colocvii și de seminare naționale sau internaționale destinate multiplicatorilor de opinie din statele membre, din țările în curs de aderare și din țările în care Parlamentul European are un birou de legătură, precum și cheltuielile de organizare a colocviilor și simpozioanelor parlamentare;

 cheltuielile aferente realizării „operațiunilor hemiciclu” la Strasbourg și Bruxelles, conform programului anual adoptat de Birou;

 cheltuielile aferente serviciilor de gestionare a conferințelor, măsurile și instrumentele de sprijinire a gestionării conferințelor și a multilingvismului, cum ar fi seminare și conferințe, reuniunile cu responsabilii pentru formarea interpreților și a traducătorilor, măsuri și acțiuni de sensibilizare cu privire la multilingvism și la profesia de interpret și de traducător, inclusiv un program de subvenții pentru universitățile, școlile și alte organisme care se ocupă de studii de interpretare sau de traducere, soluții privind comunicarea virtuală, precum și participarea la acțiuni și măsuri similare organizate împreună cu alte servicii în contextul cooperării interinstituționale și internaționale;

 cheltuielile aferente organizării de colocvii și seminare legate de tehnologiile informației și comunicațiilor;

 cheltuielile legate de invitarea jurnaliștilor la ședințe plenare, reuniuni ale comisiilor, conferințe de presă și alte activități parlamentare.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 25 000 EUR.

Postul 3 2 4 8 — Cheltuieli pentru informare audiovizuală

Cifre

Bugetul 2021

Credite 2020

Execuția 2019

17 553 500

17 579 500

19 203 325,75

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

 achiziția, închirierea, întreținerea, reparația și gestionarea echipamentelor și a instalațiilor tehnice în sectorul audiovizual;

 bugetul de funcționare a sectorului audiovizual (servicii în regie proprie și asistență externă, precum prestări de servicii tehnice pentru stațiile radio și de televiziune, realizarea, producția, coproducția și difuzarea de programe audiovizuale, închirierea de frecvențe și transmiterea de programe de televiziune și de radio, alte acțiuni de dezvoltare a relațiilor instituției cu organismele de difuziune audiovizuală);

 cheltuielile aferente transmiterii în direct, pe internet, a ședințelor plenare și a reuniunilor comisiilor parlamentare;

 crearea unor arhive adecvate care să garanteze presei și cetățenilor accesul permanent la aceste informații;

 cheltuielile legate de întreținerea infrastructurii informatice în sălile de presă de la Bruxelles și Strasbourg.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 50 000 EUR.

Temei juridic

Rezoluția Parlamentului European din 12 martie 2002 privind orientările pentru procedura bugetară 2003 (JO C 47 E, 27.2.2003, p. 72).

Rezoluția Parlamentului European din 14 mai 2002 privind estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului pentru exercițiul financiar 2003 (JO C 180 E, 31.7.2003, p. 150).

Rezoluția Parlamentului European din 14 mai 2003 privind estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului pentru exercițiul financiar 2004 (JO C 67 E, 17.3.2004, p. 179).

Postul 3 2 4 9 — Schimburi de informații cu parlamentele naționale

Cifre

Bugetul 2021

Credite 2020

Execuția 2019

235 000

225 000

95 378,09

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

 cheltuielile angajate pentru favorizarea relațiilor dintre Parlamentul European și parlamentele naționale. cheltuielile în cauză vizează relațiile parlamentare, altele decât cele care intră sub incidența capitolelor 1 0 și 3 0, schimburile de informații și documente, asistența pentru analizarea și gestionarea informațiilor, inclusiv schimburile cu Centrul European de Cercetare și Documentare Parlamentară (CERDP);

 finanțarea programelor de cooperare și a operațiunilor de formare a funcționarilor Parlamentului European și ai parlamentelor naționale și, în general, a activităților ce vizează întărirea capacităților lor parlamentare.

Aceste activități de formare includ vizite de informare la sediile Parlamentului European de la Bruxelles, Luxemburg și Strasbourg; creditele cuprind, integral sau parțial, cheltuielile participanților, în special cheltuielile de călătorie, deplasare, de cazare și diurna;

 acțiunile de cooperare, în special cele legate de activitatea legislativă, precum și acțiunile legate de activitatea de documentare, de analiză și de informare, de securizare a domeniului www.ipex.eu, inclusiv acțiunile desfășurate în cadrul CERDP.

Acest credit vizează finanțarea cooperării dintre Parlamentul European și parlamentele naționale în domeniul controlului parlamentar al PESC/PSAC, în conformitate cu dispozițiile Tratatului privind Uniunea Europeană și ale Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolele 9 și 10 din Protocolul nr. 1 privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 100 EUR.

Temei juridic

Conferințele președinților Adunărilor parlamentare europene (iunie 1977) și ale parlamentelor din Uniunea Europeană (septembrie 2000, martie 2001).

Articolul 3 2 5 — Cheltuieli aferente birourilor de legătură

Cifre

Bugetul 2021

Credite 2020

Execuția 2019

9 400 000

8 900 000

8 080 000,00

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile birourilor de legătură ale Parlamentului European în statele membre:

 cheltuielile aferente comunicării și informării (informare și manifestări publice; internet — producție, promovare, consultanță; seminare; producții audiovizuale);

 cheltuieli generale și diverse cheltuieli mărunte (pentru materiale de birou, telecomunicații, taxe poștale, întreținere, transport, stocare, obiecte promoționale generice, baze de date și abonamente de presă etc.);

 campanii media și organizarea programului „Școli ambasadoare ale Parlamentului European”.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 10 000 EUR.

Titlul 4 — CHELTUIELI AFERENTE EXERCITĂRII DE CĂTRE INSTITUȚIE A MISIUNILOR SALE SPECIFICE

Capitolul 4 0 — CHELTUIELI SPECIFICE ALE ANUMITOR INSTITUȚII ȘI ALE ANUMITOR ORGANE

Articolul 4 0 0 — Cheltuieli administrative de funcționare, activități de informare și cheltuieli ale grupurilor politice și ale deputaților neafiliați

Cifre

Bugetul 2021

Credite 2020

Execuția 2019

65 000 000

65 000 000

64 000 000,00

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere, pentru grupurile politice și deputații neafiliați:

 cheltuielile de secretariat, administrative și de funcționare;

 cheltuielile aferente activităților lor politice și de informare în cadrul activităților politice ale Uniunii.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 1 000 000 EUR.

Temei juridic

Decizia Biroului Parlamentului European din 30 iunie 2003 privind utilizarea creditelor din postul bugetar 4 0 0, astfel cum a fost modificată ultima dată la 13 ianuarie 2020.

Articolul 4 0 2 — Contribuții la partidele politice europene

Cifre

Bugetul 2021

Credite 2020

Execuția 2019

46 000 000

42 000 000

47 455 223,22

Comentarii

Acest credit este destinat să finanțeze partidele politice la nivel european. Buna guvernare și controlul solid al utilizării fondurilor trebuie să fie asigurate.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 100 EUR.

Temei juridic

Tratatul privind Uniunea Europeană, îndeosebi articolul 10 alineatul (4).

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și îndeosebi articolul 224.

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene (JO L 317, 4.11.2014, p. 1).

Decizia Biroului Parlamentului European din 1 iulie 2019 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene (JO C 249, 25.7.2019, p. 2).

Articolul 4 0 3 — Contribuții la fundațiile politice europene

Cifre

Bugetul 2021

Credite 2020

Execuția 2019

23 000 000

21 000 000

19 700 000,00

Comentarii

Creditul este destinat să finanțeze fundațiile politice la nivel european. Buna guvernare și controlul solid al utilizării fondurilor trebuie să fie asigurate.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 100 EUR.

Temei juridic

Tratatul privind Uniunea Europeană, îndeosebi articolul 10 alineatul (4).

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și îndeosebi articolul 224.

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene (JO L 317, 4.11.2014, p. 1).

Decizia Biroului Parlamentului European din 1 iulie 2019 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene (JO C 249, 25.7.2019, p. 2).

Capitolul 4 2 — CHELTUIELI AFERENTE ASISTENȚEI PARLAMENTARE

Articolul 4 2 2 — Cheltuieli aferente asistenței parlamentare

Cifre

Bugetul 2021

Credite 2020

Execuția 2019

214 435 000

207 659 000

192 869 851,15

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

 costurile legate de personalul și de prestatorii de servicii responsabili cu furnizarea asistenței parlamentare acordate deputaților, precum și costurile aferente agenților de plată;

 cheltuielile aferente misiunilor și formării (cursuri externe) asistenților parlamentari acreditați, precum și cheltuielile aferente unor eventuale compensări ale emisiilor de dioxid de carbon legate de misiuni și de deplasările acestora;

 diferențele de curs valutar acoperite de la bugetul Parlamentului European, în conformitate cu dispozițiile aplicabile rambursării cheltuielilor de asistență parlamentară, precum și cheltuielile legate de prestarea de servicii de sprijin pentru gestionarea asistenței parlamentare;

 remunerarea stagiarilor absolvenți de studii superioare (burse de studii);

 compensații pentru vizitele de studiu la cabinetele deputaților;

 cheltuielile de deplasare pentru stagiari și persoanele care efectuează vizite de studiu la cabinetele deputaților;

 asigurarea medicală și asigurarea în caz de accident pentru stagiari și persoanele care efectuează vizite de studiu la cabinetele deputaților;

 cheltuielile legate de organizarea sesiunilor de informare sau de formare pentru stagiari;

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 775 000 EUR.

Temei juridic

Statutul deputaților în Parlamentul European, în special articolul 21.

Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolele 33-44.

Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene, în special articolul 5a și articolele 125-139.

Decizia Biroului Parlamentului European din 14 aprilie 2014 privind normele de aplicare a titlului VII din Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene.

Decizia Biroului Parlamentului European din 10 decembrie 2018 privind stagiarii deputaților.

Decizia Secretarului General al Parlamentului European din 18 iunie 2019 referitoare la normele interne privind stagiile și vizitele de studiu la Secretariatul General al Parlamentului European.

Capitolul 4 4 — REUNIUNI ȘI ALTE ACTIVITĂȚI ALE DEPUTAȚILOR ȘI ALE FOȘTILOR DEPUTAȚI

Articolul 4 4 0 — Cheltuieli aferente reuniunilor și altor activități ale foștilor deputați

Cifre

Bugetul 2021

Credite 2020

Execuția 2019

250 000

240 000

230 000,00

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile reuniunilor Asociației foștilor deputați în Parlamentul European, precum și, după caz, alte cheltuieli conexe.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 100 EUR.

Articolul 4 4 2 — Costul reuniunilor și al altor activități ale Asociației Parlamentare Europene

Cifre

Bugetul 2021

Credite 2020

Execuția 2019

250 000

240 000

230 000,00

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile reuniunilor Asociației Parlamentare Europene, precum și, după caz, alte cheltuieli conexe.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 100 EUR.

Titlul 5 — AUTORITATEA PENTRU PARTIDELE POLITICE EUROPENE ȘI FUNDAȚIILE POLITICE EUROPENE ȘI COMITETUL DE PERSONALITĂȚI INDEPENDENTE

Capitolul 5 0 — Cheltuieli pentru Autoritatea pentru partidele politice europene și fundațiile politice europene și Comitetul de personalități independente

Articolul 5 0 0 — Cheltuielile operaționale ale Autorității pentru partidele politice europene și fundațiile politice europene

Cifre

Bugetul 2021

Credite 2020

Execuția 2019

300 000

285 000

 

Comentarii

Aceste credite sunt destinate să acopere cheltuielile Autorității pentru partidele politice europene și fundațiile politice europene, pentru a asigura funcționarea sa deplină și independentă.

Acoperă, în special, cheltuielile specifice domeniului de competență al Autorității în ceea ce privește formarea profesională, achiziționarea de software și de echipamente IT, achiziționarea de servicii de expertiză, serviciile de consultanță și documentație, cheltuielile judiciare și daunele, precum și activitățile de publicare și informare. De asemenea, creditele acoperă cheltuielile destinate plății facturilor adresate de o instituție în cazul în care se depășește volumul sau costul bunurilor sau serviciilor puse la dispoziția Autorității de către instituții în temeiul acordurilor de servicii încheiate în conformitate cu articolul 6 alineatul (4) și următoarele din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014. Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 300 000 EUR. Veniturile respective includ, în special, sprijinul pentru funcționarea Autorității acordat de către alte instituții decât Parlamentul European, în conformitate cu articolul 6 alineatul (6) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014.

Temei juridic

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene (JO L 317, 4.11.2014, p. 1), în special articolul 6 alineatele (1) și (7).

Articolul 5 0 1 — Cheltuieli legate de Comitetul de personalități independente

Cifre

Bugetul 2021

Credite 2020

Execuția 2019

p.m.

p.m.

 

Comentarii

Aceste credite sunt destinate să acopere cheltuielile legate de secretariatul și finanțarea Comitetului de personalități independente.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 100 EUR.

Temei juridic

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene (JO L 317, 4.11.2014, p. 1), în special articolul 11 alineatul (2).

Titlul 10 — ALTE CHELTUIELI

Capitolul 10 0 — CREDITE PROVIZORII

Cifre

Bugetul 2021

Credite 2020

Execuția 2019

 

 

 

Capitolul 10 1 — REZERVĂ PENTRU CHELTUIELI NEPREVĂZUTE

Cifre

Bugetul 2021

Credite 2020

Execuția 2019

4 500 000

5 151 000

 

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile neprevăzute generate de deciziile bugetare adoptate în cursul exercițiului.

Capitolul 10 3 — REZERVĂ PENTRU EXTINDERE

Cifre

Bugetul 2021

Credite 2020

Execuția 2019

p.m.

p.m.

 

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile pregătirii instituției pentru extindere.

Capitolul 10 4 — REZERVĂ PENTRU POLITICA DE INFORMARE ȘI DE COMUNICARE

Cifre

Bugetul 2021

Credite 2020

Execuția 2019

p.m.

p.m.

 

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile privind politica de informare și de comunicare.

Capitolul 10 5 — CREDITE PROVIZORII PENTRU CLĂDIRI

Cifre

Bugetul 2021

Credite 2020

Execuția 2019

p.m.

p.m.

 

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu investițiile imobiliare și lucrările de amenajare ale instituției. Biroul Parlamentului European a solicitat adoptarea unei strategii pe termen lung coerente și responsabile în domeniul proprietății bunurilor imobiliare, care să ia în considerare problema specială a creșterii costurilor de întreținere, a nevoilor de renovare și a costurilor de securitate și să asigure utilizarea corespunzătoare a bugetului Parlamentului European.

Capitolul 10 6 — REZERVE PENTRU PROIECTE PRIORITARE ÎN CURS DE DEZVOLTARE

Cifre

Bugetul 2021

Credite 2020

Execuția 2019

p.m.

p.m.

 

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu proiectele prioritare în curs de dezvoltare ale instituției.

Capitolul 10 8 — REZERVĂ EMAS

Cifre

Bugetul 2021

Credite 2020

Execuția 2019

p.m.

p.m.

 

Comentarii

În urma deciziilor ce urmează a fi adoptate de către Birou pentru punerea în aplicare a Planului de acțiune EMAS, în special în urma auditului emisiilor de dioxid de carbon generate de Parlamentul European, acest credit este destinat să acopere rubricile operaționale corespunzătoare.

 


PERSONAL

Secțiunea I — Parlamentul European

 

Grupă de funcții și grad

 

2021

2020

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Altele

Grupuri politice

Altele

Grupuri politice

În afara clasificării

1

 

 

 

1

 

 

 

AD 16

13

 

1

7

13

 

1

7

AD 15

54

 

1

5

54

 

1

5

AD 14

212

2

7

36

212

2

7

36

AD 13

424

8

2

38

424

8

2

38

AD 12

339

 

15

61

339

 

13

61

AD 11

220

 

6

28

175

 

8

28

AD 10

439

 

11

43

389

 

11

33

AD 9

468

 

9

56

478

 

9

58

AD 8

251

 

4

50

261

 

4

51

AD 7

160

 

9

62

205

 

7

63

AD 6

106

 

4

66

86

 

6

53

AD 5

101

 

4

65

101

 

4

84

Subtotal AD

2 787

10

73

517

2 737

10

73

517

AST 11

104

10

 

37

99

10

 

37

AST 10

68

 

19

35

68

 

19

35

AST 9

588

 

8

41

573

 

6

39

AST 8

267

 

8

42

297

 

10

44

AST 7

283

 

4

50

283

 

2

48

AST 6

423

 

12

79

383

 

13

65

AST 5

414

 

7

88

424

 

8

87

AST 4

216

 

4

69

281

 

1

73

AST 3

78

 

12

71

83

 

15

75

AST 2

4

 

 

47

4

 

 

52

AST 1

1

 

 

59

1

 

 

63

Subtotal AST

2 446

10

74

618

2 496

10

74

618

AST/SC 6

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 5

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 4

5

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 3

30

 

 

 

25

 

 

 

AST/SC 2

125

 

 

 

100

 

 

 

AST/SC 1

46

 

 

 

81

 

 

 

Subtotal AST/SC

206

 

 

 

206

 

 

 

Total

5 440[17]

20[18]

147[19]

1 135

5 440[20]

20[21]

147[22]

1 135

Total general

6 722[23]

6 722[24]

 

 

 

 


VENITURI ALOCATE

 

Linie bugetară

Rubrica

Venituri realizate

Previziuni

2019

2021