Процедура : 2020/2061(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0104/2020

Внесени текстове :

A9-0104/2020

Разисквания :

Гласувания :

PV 18/06/2020 - 2

Приети текстове :

P9_TA(2020)0143

<Date>{02/06/2020}2.6.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0104/2020</NoDocSe>
PDF 175kWORD 48k

<TitreType>ДОКЛАД</TitreType>

<Titre>относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 3/2020 на Европейския съюз за финансовата 2020 година – вписване на излишъка от финансовата 2019 година</Titre>

<DocRef>(07764/2020 – C9‑0131/2020 – 2020/2061(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Комисия по бюджети</Commission>

Докладчик: <Depute>Моника Холмайер</Depute>

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 3/2020 на Европейския съюз за финансовата 2020 година – вписване на излишъка от финансовата 2019 година

(07764/2020 – C9‑0131/2020 – 2020/2061(BUD))

Европейският парламент,

 като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

 като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

 като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012[1], и по-специално член 44 от него,

 като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година, приет окончателно на 27 ноември 2019 г.[2],

 като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020[3],

 като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление[4],

 като взе предвид Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 година относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз[5],

 като взе предвид проект на коригиращ бюджет № 3/2020, приет от Комисията на 15 април 2020 г. (COM(2020)0180),

 като взе предвид позицията относно проект на коригиращ бюджет № 3/2020, приета от Съвета на 7 май 2020 г. и предадена на Европейския парламент на същия ден (07764/2020 – C9‑0131/2020),

 като взе предвид своята резолюция от 17 април 2020 г. относно координирани действия на ЕС за борба с пандемията от COVID-19 и последиците от нея[6],

 като взе предвид членове 94 и 96 от своя Правилник за дейността,

 като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A9-0104/2020),

А. като има предвид, че проект на коригиращ бюджет № 3/2020 има за цел вписването в бюджета за 2020 г. на излишъка от финансовата 2019 година, възлизащ на 3,218 милиарда евро;

Б. като има предвид, че основните компоненти на този излишък са положителният резултат на приходите в размер на 2,415 милиарда евро и икономията на разходи в размер на 803,6 милиона евро;

В. като има предвид, че в приходната част най-голямата разлика произтича от лихвите за забава и глобите (2,511 милиарда евро), като резултатът от изпълнението на бюджета включва глоби в областта на конкуренцията и лихви за забава, други имуществени санкции и лихви, свързани с глоби и имуществени санкции;

Г. като има предвид, че в разходната част неусвоените от Комисията бюджетни кредити за плащания възлизат на 592,3 милиона евро за 2019 г. (от които 351,5 милиона евро от Резерва за спешна помощ и 94,5 милиона евро в резерв във функция 3 „Сигурност и гражданство“) и на 86,3 милиона евро преноси от 2018 г., а неусвоените от другите институции средства са в размер на 82,4 милиона евро за 2019 г. и 39 милиона евро преноси от 2017 г.;

1. запознава се с представения от Комисията проект на коригиращ бюджет № 3/2020, чиято единствена цел е вписването в бюджета на излишъка от 2019 г. в размер на 3,218 милиарда евро в съответствие с член 18 от Финансовия регламент, и с позицията на Съвета по него;

2. отново заявява своята позиция, че всички налични средства и неизползвани суми в бюджета на Съюза, включително излишъкът, трябва да се използват за бързо изпращане на финансова помощ на регионите и предприятията, които са засегнати в най-голяма степен от пандемията от COVID-19; във връзка с това призовава държавите членки да предоставят сумите, представляващи очакваните намаления на техните вноски на база брутен национален доход (БНД) и дължащи се на излишъка за 2019 г., изцяло на бюджета за действия, свързани с COVID-19, за предпочитане на равнището на Съюза, за да се гарантира оптимално разпределение на средствата;

3. отбелязва, че според Комисията глобите в областта на конкуренцията през 2019 г. са възлизали на 2,511 милиарда евро; отново изразява мнение, че следва да съществува възможност бюджетът на Съюза да използва отново и приходите от глоби и приходите, свързани с просрочени плащания, без съответно намаление на вноските на база БНД; припомня своята позиция в подкрепа на увеличаването на предложения резерв на Съюза (общия марж за поетите задължения) в следващата многогодишна финансова рамка със сума, равна на приходите от глоби и имуществени санкции;

4. одобрява позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 3/2020;

5. възлага на своя председател да обяви, че коригиращ бюджет № 3/2020 е окончателно приет, и да осигури неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз;

6. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на другите институции и заинтересовани органи и на националните парламенти.


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

28.5.2020

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

35

2

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valerie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Fabienne Keller, Petros Kokkalis

 


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

35

+

ECR

Bogdan Rzońca

GUE/NGL

Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Fabienne Keller, Moritz Körner, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

VERTS/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro

 

2

-

ID

Joachim Kuhs, Hélène Laporte

 

1

0

NI

Ioannis Lagos

 

 

 

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“

[1] OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

[2] ОВ L 57, 27.2.2020 г.

[3] ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

[4] OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

[5] ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105.

Последно осъвременяване: 11 юни 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност