Procedure : 2020/2061(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0104/2020

Indgivne tekster :

A9-0104/2020

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 18/06/2020 - 2

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0143

<Date>{02/06/2020}2.6.2020</Date>
<NoDocSe>A9‑0104/2020</NoDocSe>
PDF 153kWORD 47k

<TitreType>BETÆNKNING</TitreType>

<Titre>om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 3/2020 for regnskabsåret 2020 – opførelse af overskuddet fra regnskabsåret 2019</Titre>

<DocRef>(07764/2020 – C9‑0131/2020 – 2020/2061(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Budgetudvalget</Commission>

Ordfører: <Depute>Monika Hohlmeier</Depute>

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 3/2020 for regnskabsåret 2020 – opførelse af overskuddet fra regnskabsåret 2019

(07764/2020 – C9‑0131/2020 – 2020/2061(BUD))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

 der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012[1], særlig artikel 44,

 der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020, endeligt vedtaget den 27. november 2019[2],

 der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020[3],

 der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning[4],

 der henviser til Rådets afgørelse 2014/335/EU, Euratom af 26. maj 2014 om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter[5],

 der henviser til forslag til ændringsbudget nr. 3 til det almindelige budget for 2020, vedtaget af Kommissionen den 15. april 2020 (COM(2020)0180),

 der henviser til Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 3/2020, vedtaget af Rådet den 7. maj 2020 og fremsendt til Europa-Parlamentet den samme dag (07764/2020 – C9‑0131/2020),

 der henviser til sin beslutning om en EU-koordineret indsats til bekæmpelse af covid-19-pandemien og dens konsekvenser[6],

 der henviser til forretningsordenens artikel 94 og 96,

 der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A9‑0104/2020),

A. der henviser til, at formålet med forslaget til ændringsbudget nr. 3/2020 er at opføre overskuddet fra regnskabsåret 2019 på i alt 3 218,4 mio. EUR på 2020-budgettet;

B. der henviser til, at dette overskud hovedsageligt skyldes større indtægter end forventet på 2 414,8 mio. EUR og en underudnyttelse af bevillinger på 803,6 mio. EUR;

C. der henviser til, at den største forskel på indtægtssiden skyldes morarenter og bøder (2 510,5 mio. EUR), som består af bøder i konkurrencesager og morarenter, andre tvangsbøder og renter i forbindelse med bøder og tvangsbøder;

D. der henviser til, at Kommissionens underudnyttelse af betalinger på indtægtssiden når op på 592,3 mio. EUR for 2019 (heraf 351,5 mio. EUR fra nødhjælpsreserven og 94,5 mio. EUR af reserven under udgiftsområde 3 "Sikkerhed og medborgerskab") og 86,3 mio. EUR i fremførsler fra 2018, samt at de øvrige institutioners underudnyttelse når op på 82,4 mio. EUR for 2019 og 39 mio. EUR i fremførsler fra 2017;

1. noterer sig, at forslaget til ændringsbudget nr. 3/2020 som forelagt af Kommissionen udelukkende har til formål at opføre overskuddet fra regnskabsåret 2019 med et beløb på 3 218,4 mio. EUR på budgettet i overensstemmelse med finansforordningens artikel 18 og Rådets holdning hertil;

2. gentager sin holdning om, at alle tilgængelige midler og uudnyttede midler i EU-budgettet, herunder overskuddet, skal anvendes til hurtigt at yde finansiel bistand til de regioner og virksomheder, der er mest berørt af covid-19-pandemien; opfordrer i denne forbindelse medlemsstaterne til fuldt ud at øremærke de forventede reduktioner i deres BNI-baserede bidrag, der hidrører fra 2019-overskuddet, til budgettering af covid-19-relaterede foranstaltninger, helst på EU-plan, med henblik på at sikre en optimal tildeling af midler;

3. bemærker, at bøderne i konkurrencesager ifølge Kommissionen udgjorde 2 510,5 mio. EUR i 2019; påpeger atter engang, at der bør åbnes mulighed for, at eventuelle indtægter, der stammer fra bøder eller er forbundet med for sen betaling kan genanvendes i Unionens budget uden en tilsvarende mindskning af BNI-bidragene; minder om, at det fortsat er af den opfattelse, at den foreslåede EU-reserve (den samlede margen for forpligtelser) i den næste flerårige finansielle ramme bør forhøjes med et beløb svarende til indtægterne fra bøder og sanktioner;

4. godkender Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 3/2020;

5. pålægger sin formand at fastslå, at ændringsbudget nr. 3/2020 er endeligt vedtaget, og drage omsorg for, at det offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

6. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen og til de øvrige institutioner og de berørte organer samt til de nationale parlamenter.


OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

28.5.2020

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

35

2

1

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valerie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Fabienne Keller, Petros Kokkalis

 


 

 

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

35

+

ECR

Bogdan Rzońca

GUE/NGL

Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Fabienne Keller, Moritz Körner, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

VERTS/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro

 

2

-

ID

Joachim Kuhs, Hélène Laporte

 

1

0

NI

Ioannis Lagos

 

 

 

Tegnforklaring:

+ : for

- : imod

0 : hverken/eller

 

 

[1]  EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.

[2]  EUT L 57 af 27.2.2020.

[3] EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

[4]  EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

[5]  EUT L 168 af 7.6.2014, s. 105.

Seneste opdatering: 12. juni 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik