Διαδικασία : 2020/2061(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0104/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0104/2020

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/06/2020 - 2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0143

<Date>{02/06/2020}2.6.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0104/2020</NoDocSe>
PDF 169kWORD 48k

<TitreType>ΕΚΘΕΣΗ</TitreType>

<Titre>σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020: Εγγραφή του πλεονάσματος του οικονομικού έτους 2019</Titre>

<DocRef>(07764/2020 – C9‑0131/2020 – 2020/2061(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Επιτροπή Προϋπολογισμών</Commission>

Εισηγήτρια: <Depute>Monika Hohlmeier</Depute>

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020: Εγγραφή του πλεονάσματος του οικονομικού έτους 2019

(07764/2020 – C9‑0131/2020 – 2020/2061(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012[1], και ιδίως το άρθρο 44,

 έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020, που εκδόθηκε οριστικά στις 27 Νοεμβρίου 2019[2],

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020[3],

 έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση[4],

 έχοντας υπόψη την απόφαση 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2014, για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης[5],

 έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2020, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 15 Απριλίου 2020 (COM(2020)0180),

 έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2020, η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 7 Μαΐου 2020 και διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα (07764/2020 – C9‑0131/2020),

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Απριλίου 2020 σχετικά με τη συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της[6],

 έχοντας υπόψη τα άρθρα 94 και 96 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A9-0104/2020),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2020 αποσκοπεί να εγγράψει στον προϋπολογισμό του 2020 το πλεόνασμα από το οικονομικό έτος 2019, που ανέρχεται σε 3 218,4 εκατομμύρια EUR·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κύριες συνιστώσες του εν λόγω πλεονάσματος είναι ένα θετικό αποτέλεσμα στα έσοδα ύψους 2 414,8 εκατομμυρίων EUR και ένα μη δαπανηθέν ποσό στα έξοδα ύψους 803,6 εκατομμυρίων EUR·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον αφορά τα έσοδα, η μεγαλύτερη διαφορά προκύπτει από τους τόκους υπερημερίας και τα πρόστιμα (2 510,5 εκατομμύρια EUR), και ότι το αποτέλεσμα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού αποτελείται από πρόστιμα στον τομέα του ανταγωνισμού και τόκους υπερημερίας, άλλες χρηματικές ποινές και τόκους που συνδέονται με πρόστιμα και χρηματικές ποινές·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον αφορά τα έξοδα, η υστέρηση στην εκτέλεση πληρωμών από την Επιτροπή ανέρχεται σε 592,3 εκατομμύρια  EUR για το 2019 (από τα οποία 351,5  εκατομμύρια EUR αντιστοιχούν στο αποθεματικό επείγουσας βοήθειας και 94,5 εκατομμύρια EUR στο αποθεματικό του τομέα 3 «Ασφάλεια και ιθαγένεια») και 86,3 εκατομμύρια EUR για μεταφορές πιστώσεων από το 2018, και η υστέρηση στην εκτέλεση πληρωμών από τα άλλα θεσμικά όργανα ανέρχεται σε 82,4 εκατομμύρια EUR για το 2018 και 39 εκατομμύρια EUR για μεταφορές πιστώσεων από το 2017·

1. λαμβάνει υπό σημείωση το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2020, όπως υποβλήθηκε από την Επιτροπή, το οποίο αφορά αποκλειστικά την ενσωμάτωση στον προϋπολογισμό του πλεονάσματος που προέκυψε το 2019, δηλαδή ποσού 3 218,4 εκατομμυρίων EUR, σύμφωνα με το άρθρο 18 του δημοσιονομικού κανονισμού, και τη θέση που διατύπωσε σχετικά το Συμβούλιο·

2. επαναλαμβάνει τη θέση του ότι πρέπει να αξιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα μέσα και οι μη χρησιμοποιηθέντες πόροι στον προϋπολογισμό της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του πλεονάσματος, για να παρασχεθεί ταχέως οικονομική βοήθεια στις περιφέρειες και τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί περισσότερο από την πανδημία COVID-19· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη να διαθέσουν τις αναμενόμενες μειώσεις των συνεισφορών τους βάσει του ΑΕΕ που θα προκύψουν από το πλεόνασμα του 2019 εξ ολοκλήρου στην εγγραφή στον προϋπολογισμό μέτρων σε σχέση με την πανδημία COVID-19, κατά προτίμηση σε επίπεδο Ένωσης, ώστε να διασφαλιστεί η βέλτιστη διάθεση των κονδυλίων·

3. σημειώνει ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, τα πρόστιμα στον τομέα του ανταγωνισμού το 2019 ανήλθαν σε ποσό ύψους 2 510,5 εκατομμυρίων EUR· εκτιμά εκ νέου ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης θα πρέπει να μπορεί να ξαναχρησιμοποιεί τα έσοδα που προκύπτουν από πρόστιμα ή συνδέονται με καθυστερήσεις πληρωμών χωρίς αντίστοιχη μείωση των συνεισφορών με βάση το ΑΕΕ· υπενθυμίζει τη θέση του υπέρ της αύξησης του προτεινόμενου αποθεματικού της Ένωσης (συνολικό περιθώριο για αναλήψεις υποχρεώσεων) στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο κατά ποσό ίσο με τα έσοδα από πρόστιμα και χρηματικές ποινές·

4. εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2020·

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαπιστώσει την οριστική έκδοση του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2020 και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

6. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα λοιπά ενδιαφερόμενα θεσμικά όργανα και οργανισμούς, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

28.5.2020

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

35

2

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Λευτέρης Χριστοφόρου, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valerie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Δημήτριος Παπαδημούλης, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Fabienne Keller, Πέτρος Κόκκαλης

 


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

35

+

ECR

Bogdan Rzońca

GUE/NGL

Πέτρος Κόκκαλης, Δημήτριος Παπαδημούλης

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant

PPE

Λευτέρης Χριστοφόρου, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Fabienne Keller, Moritz Körner, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

VERTS/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro

 

2

-

ID

Joachim Kuhs, Hélène Laporte

 

1

0

NI

Ιωάννης Λαγός

 

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 

 

[1]  ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.

[2]  ΕΕ L 57 της 27.2.2020.

[3]  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.

[4]  ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.

[5]  ΕΕ L 168 της 7.6.2014, σ. 105.

Τελευταία ενημέρωση: 11 Ιουνίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου