Menettely : 2020/2061(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0104/2020

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0104/2020

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 18/06/2020 - 2

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0143

<Date>{02/06/2020}2.6.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0104/2020</NoDocSe>
PDF 147kWORD 47k

<TitreType>MIETINTÖ</TitreType>

<Titre>neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 3/2020 varainhoitovuoden 2020 yleiseen talousarvioon – varainhoitovuoden 2019 ylijäämän ottaminen talousarvioon</Titre>

<DocRef>(07764/2020 – C9‑0131/2020 – 2020/2061(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Budjettivaliokunta</Commission>

Esittelijä: <Depute>Monika Hohlmeier</Depute>

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
 TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 3/2020 varainhoitovuoden 2020 yleiseen talousarvioon – varainhoitovuoden 2019 ylijäämän ottaminen talousarvioon

(07764/2020 – C9‑0131/2020 – 2020/2061(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan,

 ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

 ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046[1] ja erityisesti sen 44 artiklan,

 ottaa huomioon 27. marraskuuta 2019 lopullisesti hyväksytyn Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2020[2],

 ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013[3],

 ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen[4],

 ottaa huomioon Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä 26. toukokuuta 2014 annetun neuvoston päätöksen 2014/335/EU, Euratom[5],

 ottaa huomioon komission 15. huhtikuuta 2020 antaman esityksen lisätalousarvioksi nro 3/2020 (COM(2020)0180),

 ottaa huomioon neuvoston 7. toukokuuta 2020 vahvistaman ja samana päivänä parlamentille toimittaman kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 3/2020 (07764/2020 – C9‑0131/2020),

 ottaa huomioon 17. huhtikuuta 2020 antamansa päätöslauselman EU:n yhteensovitetuista toimista covid-19-pandemian ja sen seurausten torjumiseksi[6],

 ottaa huomioon työjärjestyksen 94 ja 96 artiklan,

 ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A9-0104/2020),

A. ottaa huomioon, että lisätalousarvioesityksen nro 3/2020 tarkoituksena on ottaa vuoden 2020 talousarvioon varainhoitovuoden 2019 ylijäämä, joka on 3 218,4 miljoonaa euroa;

B. ottaa huomioon, että ylijäämä muodostui pääasiassa tulojen positiivisesta toteutumasta (2 414,8 miljoonaa euroa) sekä määrärahojen ennakoitua vähäisemmästä käytöstä (803,6 miljoonaa euroa);

C. ottaa huomioon, että tulopuolella suurin ero johtuu viivästyskoroista ja sakoista (2 510,5 miljoonaa euroa) ja toteutuma koostuu kilpailun alalla määrätyistä sakoista, viivästyskoroista, muista uhkasakoista ja sakkoihin ja uhkasakkoihin liittyvistä koroista;

D. ottaa huomioon, että menopuolella komissio jätti vuonna 2019 käyttämättä määrärahoja 592,3 miljoonaa euroa (joista 351,5 miljoonaa euroa liittyi hätäapuvaraukseen ja 94,5 miljoonaa euroa varaukseen otsakkeessa 3 ”Turvallisuus ja kansalaisuus”) ja varainhoitovuodelta 2018 siirrettyjä määrärahoja 86,3 miljoonaa euroa ja että muilta toimielimiltä jäi käyttämättä 82,4 miljoonaa euroa vuodelta 2019 ja 39 miljoonaa euroa vuodelta 2017 siirrettyjä määrärahoja;

1. panee merkille komission antaman lisätalousarvioesityksen nro 3/2020, jonka ainoana tarkoituksena on sisällyttää talousarvioon vuoden 2019 ylijäämä 3 218,4 miljoonaa euroa varainhoitoasetuksen 18 artiklan mukaisesti, ja lisätalousarvioesitystä koskevan neuvoston kannan;

2. toistaa kantansa, että kaikki käytettävissä olevat varat ja unionin talousarviossa käyttämättä jääneet varat, myös ylijäämä, on käytettävä nopean rahoitustuen antamiseen alueille ja yrityksille, joita covid-19-pandemia on koetellut eniten; kehottaa tässä yhteydessä jäsenvaltioita osoittamaan niiden odotettavissa olevat, vuoden 2019 ylijäämästä johtuvat BKTL-perusteisten maksuosuuksien vähennykset kokonaisuudessaan covid-19-pandemiaan liittyvien toimien rahoittamiseen mieluiten unionin tasolla, jotta varmistetaan varojen optimaalinen kohdentaminen;

3. panee merkille, että komission mukaan kilpailusakot tuottivat 2 510,5 miljoonaa euroa vuonna 2019; katsoo jälleen, että unionin talousarviossa olisi oltava mahdollista käyttää sakoista saadut tai maksuviivästyksistä johtuvat tulot ilman, että BKTL-maksuosuuksia pienennetään vastaavasti; palauttaa mieliin kantansa, jonka mukaan ehdotettua unionin varausta (sitoumusten kokonaisliikkumavara) olisi seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä kasvatettava sakoista ja uhkasakoista saatuja tuloja vastaavalla määrällä;

4. hyväksyy neuvoston kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 3/2020;

5. kehottaa puhemiestä toteamaan lisätalousarvion nro 3/2020 lopullisesti hyväksytyksi ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

6. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, asianomaisille muille toimielimille ja elimille sekä kansallisille parlamenteille.


TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

28.5.2020

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

35

2

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valerie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Fabienne Keller, Petros Kokkalis

 


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

35

+

ECR

Bogdan Rzońca

GUE/NGL

Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Fabienne Keller, Moritz Körner, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

VERTS/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro

 

2

-

ID

Joachim Kuhs, Hélène Laporte

 

1

0

NI

Ioannis Lagos

 

 

 

Symbolien selitys:

+ : puolesta

- : vastaan

0 : tyhjää

 

 

 

[1] EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.

[2] EUVL L 57, 27.2.2020.

[3] EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.

[4] EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

[5] EUVL L 168, 7.6.2014, s. 105.

Päivitetty viimeksi: 12. kesäkuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö