Ziņojums - A9-0104/2020Ziņojums
A9-0104/2020

ZIŅOJUMS par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2020. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 3/2020 projektu: 2019. finanšu gada pārpalikuma ieskaitīšana

2.6.2020 - (07764/2020 – C9-0131/2020 – 2020/2061(BUD))

Budžeta komiteja
Referente: Monika Hohlmeier

Procedūra : 2020/2061(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A9-0104/2020
Iesniegtie teksti :
A9-0104/2020
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2020. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 3/2020 projektu: 2019. finanšu gada pārpalikuma ieskaitīšana

(07764/2020 – C9-0131/2020 – 2020/2061(BUD))

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. pantu,

 ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu,

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012[1], un jo īpaši tās 44. pantu,

 ņemot vērā Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējo budžetu, ko galīgajā variantā pieņēma 2019. gada 27. novembrī[2],

 ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam[3],

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību[4],

 ņemot vērā Padomes 2014. gada 26. maija Lēmumu 2014/335/ES, Euratom par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu[5],

 ņemot vērā budžeta grozījuma Nr. 3/2020 projektu, ko Komisija pieņēma 2020. gada 15. aprīlī (COM(2020)0180),

 ņemot vērā nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 3/2020 projektu, ko Padome pieņēma 2020. gada 7. maijā un nosūtīja Eiropas Parlamentam tajā pašā dienā (07764/2020 – C9-0131/2020),

 ņemot vērā 2020. gada 17. aprīļa rezolūciju par koordinētu ES rīcību Covid-19 pandēmijas un tās seku apkarošanai[6],

 ņemot vērā Reglamenta 94. un 96. pantu,

 ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu(A9‑0104/2020),

A. tā kā budžeta grozījuma Nr. 3/2020 projekta mērķis ir iekļaut 2020. gada budžetā 2019. finanšu gada budžeta pārpalikumu, proti, EUR 3218,4 miljonus;

B. tā kā minēto pārpalikumu galvenokārt veido pozitīvs budžeta izpildes rezultāts ieņēmumu daļā — 2414,8 EUR miljoni — un neizlietoti līdzekļi izdevumu daļā 803,6 miljonu EUR apmērā;

C. tā kā attiecībā uz ieņēmumiem lielākās atšķirības pamatā ir nokavējuma procenti un naudas sodi (2510,5 miljoni EUR), budžeta izpildes rezultātu veidojot konkurences jomā uzliktajiem naudas sodiem un nokavējuma procentiem, citiem soda maksājumiem un procentiem, kas saistīti ar naudas sodiem un soda maksājumiem;

D. tā kā izdevumu daļā maksājumiem paredzētie līdzekļi, kurus Komisija nav izlietojusi, 2019. gadā ir 592,3 miljoni EUR (no tiem 351,5 miljoni EUR no rezerves palīdzībai ārkārtas gadījumos un 94,5 miljoni EUR no 3. izdevumu kategorijas “Drošība un pilsonība” rezerves) un no 2018. gada pārnesumiem — 86,3 miljoni EUR, bet pārējo iestāžu neizlietoto līdzekļu summa ir 82,4 miljoni EUR 2019. gadā un 39 miljoni EUR no 2017. gada pārnesumiem,

1. pieņem zināšanai Komisijas iesniegto budžeta grozījuma Nr. 3/2020 projektu, kas attiecas tikai uz 3218,4 miljonu EUR lielā 2019. gada budžeta pārpalikuma iekļaušanu budžetā saskaņā ar Finanšu regulas 18. pantu, un Padomes nostāju attiecībā uz to;

2. atkārtoti pauž nostāju, ka visi Savienības budžetā pieejamie līdzekļi un neizlietotās summas, tostarp pārpalikums, ir jāizmanto, lai ātri sniegtu finansiālu palīdzību reģioniem un uzņēmumiem, kurus visvairāk skārusi Covid-19 pandēmija; šajā sakarībā aicina dalībvalstis gaidāmos uz NKI balstīto iemaksu samazinājumus, kuri izriet no 2019. gada pārpalikuma, pilnībā veltīt ar Covid-19- saistīto darbību budžeta veidošanai, vēlams, Savienības līmenī, lai nodrošinātu līdzekļu optimālu piešķiršanu;

3. norāda, ka saskaņā ar Komisijas sniegto informāciju 2019. gadā konkurences jomā tika piemēroti naudas sodi 2510,5 miljonu EUR apmērā; vēlreiz pauž uzskatu, ka būtu jādod iespēja Savienības budžetā iekļaut ieņēmumus, ko rada naudas sodi vai kas saistīti ar novēlotiem maksājumiem, attiecīgi nesamazinot uz NKI balstītās iemaksas; atgādina, ka Parlaments joprojām atbalsta to, lai ierosinātā Savienības rezerve (vispārējā rezerve saistībām) nākamajā daudzgadu finanšu shēmā tiktu palielināta par summu, kas ir līdzvērtīga ieņēmumiem, kurus gūst no naudas sodiem un soda maksājumiem;

4. apstiprina Padomes nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 3/2020 projektu;

5. uzdod priekšsēdētājam paziņot, ka budžeta grozījums Nr. 3/2020 ir pieņemts galīgajā variantā, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

6. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, kā arī citām attiecīgajām iestādēm un struktūrām un dalībvalstu parlamentiem.


INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANU ATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

28.5.2020

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

35

2

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valerie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Fabienne Keller, Petros Kokkalis


 

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

35

+

ECR

Bogdan Rzońca

GUE/NGL

Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Fabienne Keller, Moritz Körner, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

VERTS/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro

 

2

-

ID

Joachim Kuhs, Hélène Laporte

 

1

0

NI

Ioannis Lagos

 

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+ : par

- : pret

0 : atturas

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 8. jūnijs
Juridisks paziņojums - Privātuma politika