Procedura : 2020/2061(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0104/2020

Teksty złożone :

A9-0104/2020

Debaty :

Głosowanie :

PV 18/06/2020 - 2

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0143

<Date>{02/06/2020}2.6.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0104/2020</NoDocSe>
PDF 164kWORD 47k

<TitreType>SPRAWOZDANIE</TitreType>

<Titre>w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 3/2020 Unii Europejskiej do budżetu ogólnego na rok 2020: zapisanie nadwyżki za rok budżetowy 2019</Titre>

<DocRef>(07764/2020 – C9-0131/2020 – 2020/2061(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Komisja Budżetowa</Commission>

Sprawozdawczyni: <Depute>Monika Hohlmeier</Depute>

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWĄ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 3/2020 Unii Europejskiej do budżetu ogólnego na rok 2020: zapisanie nadwyżki za rok budżetowy 2019

(07764/2020 – C9-0131/2020 – 2020/2061(BUD))

Parlament Europejski,

 uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

 uwzględniając art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

 uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012[1], w szczególności jego art. 44,

 uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 27 listopada 2019 r.[2],

 uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020[3],

 uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami[4],

 uwzględniając decyzję Rady 2014/335/UE, Euratom z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej[5],

 uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 3/2020 przyjęty przez Komisję dnia 15 kwietnia 2020 r. (COM(2020)0180),

 uwzględniając stanowisko dotyczące projektu budżetu korygującego nr 3/2020 przyjęte przez Radę dnia 7 maja 2020 r. i przekazane Parlamentowi Europejskiemu tego samego dnia (07764/2020 – C9-0131/2020),

 uwzględniając swoją rezolucję z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie skoordynowanych działań UE na rzecz walki z pandemią COVID-19 i jej skutkami[6],

 uwzględniając art. 94 i 96 Regulaminu,

 uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A9-0104/2020),

A. mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 3/2020 ma na celu zapisanie w budżecie na rok 2020 nadwyżki z roku budżetowego 2019 w wysokości 3 218,4 mln EUR;

B. mając na uwadze, że główne czynniki tej nadwyżki to dodatni wynik po stronie dochodów w wysokości 2 414,8 mln EUR oraz niepełne wykorzystanie środków przewidzianych na wydatki w wysokości 803,6 mln EUR;

C. mając na uwadze, że po stronie dochodów największa różnica wynika z odsetek od zaległych płatności i grzywien (2 510,5 mln EUR), a na wynik ten składają się grzywny za naruszenie zasad konkurencji oraz odsetki od zaległych płatności, inne kary pieniężne oraz odsetki związane z grzywnami i karami pieniężnymi;

D. mając na uwadze, że po stronie wydatków poziom niepełnego wykorzystania płatności przez Komisję wynosi 592,3 mln EUR w 2019 r. (z czego 351,5 mln pochodzi z rezerwy na pomoc nadzwyczajną, a 94,5 mln EUR z rezerwy w dziale 3 „Bezpieczeństwo i obywatelstwo”) oraz 86,3 mln EUR w odniesieniu do środków przeniesionych z 2018 r., natomiast w przypadku innych instytucji niepełne wykorzystanie środków wynosi 82,4 mln EUR w 2019 r. oraz 39 mln EUR w odniesieniu do środków przeniesionych z 2017 r.;

1. odnotowuje przedstawiony przez Komisję projekt budżetu korygującego nr 3/2020 poświęcony wyłącznie rozdysponowaniu nadwyżki środków budżetowych z 2019 r. wynoszącej 3 218,4 mln EUR, zgodnie z art. 18 rozporządzenia finansowego i stanowiskiem Rady w tej sprawie;

2. potwierdza swoje stanowisko, że wszystkie dostępne środki i niewydane pieniądze w budżecie Unii, w tym nadwyżka, mają być wykorzystane do szybkiego udzielenia pomocy finansowej regionom i przedsiębiorstwom najbardziej dotkniętym pandemią COVID-19; w związku z tym wzywa państwa członkowskie do przeznaczenia oczekiwanych obniżek wkładów opartych na DNB wynikających z nadwyżki z 2019 r. w całości na budżet działań związanych z COVID-19, najlepiej na szczeblu Unii, aby zapewnić optymalny przydział środków;

3. odnotowuje, że według Komisji grzywny za naruszenie zasad konkurencji wyniosły w 2019 r. 2 510,5 mln EUR; podkreśla raz jeszcze, że budżetowi unijnemu należy umożliwić ponowne wykorzystanie wszelkiego dochodu wynikającego z grzywien lub związanego z opóźnieniami w płatnościach bez odpowiedniego zmniejszenia wkładów opartych na DNB; przypomina swoje przychylne stanowisko wobec zwiększenia proponowanej rezerwy Unii (łączny margines na zobowiązania) w kolejnych wieloletnich ramach finansowych o kwotę równą dochodom uzyskanym z grzywien i kar;

4. zatwierdza stanowisko Rady dotyczące projektu budżetu korygującego nr 3/2020;

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do ogłoszenia, że budżet korygujący nr 3/2020 został ostatecznie przyjęty i do zarządzenia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

6. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji, jak również innym instytucjom i właściwym organom oraz parlamentom narodowym.


INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWĄ

Data przyjęcia

28.5.2020

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

35

2

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valerie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Fabienne Keller, Petros Kokkalis

 


 

 

 

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

35

+

ECR

Bogdan Rzońca

GUE/NGL

Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Fabienne Keller, Moritz Körner, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

VERTS/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro

 

2

-

ID

Joachim Kuhs, Hélène Laporte

 

1

0

NI

Ioannis Lagos

 

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+ : za

- : przeciw

0 : wstrzymało się

 

 

[1]  Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.

[2]  Dz.U. L 57 z 27.2.2020.

[3]  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

[4]  Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

[5]  Dz.U. L 168 z 7.6.2014, s. 105.

Ostatnia aktualizacja: 12 czerwca 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności