Postopek : 2020/2061(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A9-0104/2020

Predložena besedila :

A9-0104/2020

Razprave :

Glasovanja :

PV 18/06/2020 - 2

Sprejeta besedila :

P9_TA(2020)0143

<Date>{02/06/2020}2.6.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0104/2020</NoDocSe>
PDF 153kWORD 46k

<TitreType>POROČILO</TitreType>

<Titre>o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 3/2020 k splošnemu proračunu za leto 2020: vključitev presežka iz proračunskega leta 2019</Titre>

<DocRef>(07764/2020 – C9-0131/2020 – 2020/2061(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Odbor za proračun</Commission>

Poročevalka: <Depute>Monika Hohlmeier</Depute>

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 3/2020 k splošnemu proračunu za leto 2020: vključitev presežka iz proračunskega leta 2019

(07764/2020 – C9-0131/2020 – 2020/2061(BUD))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju člena 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

 ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

 ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012[1] in zlasti člena 44 Uredbe,

 ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2020, ki je bil dokončno sprejet dne 27. novembra 2019[2],

 ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020[3],

 ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju[4],

 ob upoštevanju Sklepa Sveta 2014/335/EU, Euratom z dne 26. maja 2014 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije[5],

 ob upoštevanju predloga spremembe proračuna št. 3/2020, ki ga je Komisija sprejela dne 15. aprila 2020 (COM(2020)0180),

 ob upoštevanju stališča o predlogu spremembe proračuna št. 3/2020, ki ga je Svet sprejel 7. maja 2020 in ga istega dne posredoval Evropskemu parlamentu (07764/2020 – C9-0131/2014),

 ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17 aprila 2020 o usklajenem ukrepanju Evropske unije za boj proti pandemiji covida-19 in njenim posledicam[6]

 ob upoštevanju člena 94 in 96 Poslovnika,

 ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A9-0104/2020),

A. ker je namen predloga spremembe proračuna št. 3/2020 prenesti v proračun za leto 2020 presežek iz proračunskega leta 2019 v višini 3218,4 milijona;

B. ker presežek sestavljajo predvsem pozitivna realizacija (prihodki) v višini 2414,8 milijona EUR in neporabljena sredstva (odhodki) v višini 803,6 milijona EUR;

C. ker največja razlika pri prihodkih izvira iz zamudnih obresti in glob (2510,5 milijona EUR), pri čemer realizacijo sestavljajo globe in zamudne obresti za kršitve pravil konkurence ter druga plačila denarnih kazni in obresti, povezane s plačilom glob in denarnih kazni;

D. ker je nezadostno izvrševanje plačil Komisije pri odhodkih znašalo 592,3 milijona EUR za leto 2019 (od tega 351,5 milijonov EUR iz rezerve za nujno pomoč in 94,5 milijona EUR iz rezerve v razdelku 3 Varnost in državljanstvo) in 86,3 milijonov EUR v prenosih iz leta 2018, nezadostno izvrševanje plačil drugih institucij pa 82,4 milijona EUR za leto 2019 ter 39 milijona EUR v prenosih iz leta 2017;

1. je seznanjen s predlogom spremembe proračuna št. 3/2020, kot ga je predložila Komisija in ki je namenjen zgolj temu, da se presežek iz leta 2019 v višini 3218,4 milijona EUR vključi v proračun v skladu s členom 18 finančne uredbe in stališčem Sveta o tem predlogu;

2. ponavlja stališče, da je treba vsa razpoložljiva sredstva in neporabljen denar v proračunu Unije, vključno s presežkom, uporabiti za hitro finančno pomoč regijam in podjetjem, ki jih je pandemija covida-19 najbolj prizadela; zato države članice poziva, naj pričakovano zmanjšanje prispevkov na osnovi BND, ki izhaja iz presežka v letu 2019, v celoti namenijo financiranju ukrepov v zvezi s covidom-19 in zaradi optimalne razporeditve sredstev po možnosti na ravni Unije;

3. ugotavlja, da je vrednost glob za kršitve pravil konkurence leta 2019 po oceni Komisije znašala 2510,5 milijona EUR; ponovno izraža, da bi morala v okviru proračuna Unije obstajati možnost za ponovno uporabo vseh prihodkov od glob ali zamud pri plačilih, ne da bi se zmanjšali prispevki na podlagi BND; opozarja na svoje stališče v prid povečanju predlagane rezerve Unije (skupna razlika v okviru obveznosti) v naslednjem večletnem finančnem okviru za znesek, ki bo ustrezal prihodkom od glob in kazni;

4. odobri stališče Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 3/2020;

5. naroči svojemu predsedniku, naj razglasi, da je sprememba proračuna št. 3/2020 dokončno sprejeta, in poskrbi za njeno objavo v Uradnem listu Evropske unije;

6. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji, drugim zadevnim institucijam in organom ter nacionalnim parlamentom.


INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

28.5.2020

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

35

2

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valerie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Joanis Lagos (Ioannis Lagos), Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Fabienne Keller, Petros Kokalis (Petros Kokkalis)

 


 

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

35

+

ECR

Bogdan Rzońca

GUE/NGL

Petros Kokalis (Petros Kokkalis), Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant

PPE

Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Fabienne Keller, Moritz Körner, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

VERTS/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro

 

2

-

ID

Joachim Kuhs, Hélène Laporte

 

1

0

NI

Joanis Lagos (Ioannis Lagos)

 

 

 

Uporabljeni znaki:

+ : za

- : proti

0 : vzdržani

 

 

[1] UL L 193, 30.7.2018, str. 1.

[2] UL L 57, 27.2.2020.

[3] UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

[4] UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

[5] UL L 168, 7.6.2014, str. 105.

Zadnja posodobitev: 11. junij 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov