Förfarande : 2020/2061(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0104/2020

Ingivna texter :

A9-0104/2020

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/06/2020 - 2

Antagna texter :

P9_TA(2020)0143

<Date>{02/06/2020}2.6.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0104/2020</NoDocSe>
PDF 147kWORD 47k

<TitreType>BETÄNKANDE</TitreType>

<Titre>om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 3/2020 för budgetåret 2020 – införande av överskottet från budgetåret 2019</Titre>

<DocRef>(07764/2020 – C9-0131/2020 – 2020/2061(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Budgetutskottet</Commission>

Föredragande: <Depute>Monika Hohlmeier</Depute>

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION
 INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 3/2020 för budgetåret 2020 – införande av överskottet från budgetåret 2019

(07764/2020 – C9-0131/2020 – 2020/2061(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

 med beaktande av artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012[1], särskilt artikel 44,

 med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020, slutgiltigt antagen den 27 november 2019[2],

 med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020[3],

 med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning[4],

 med beaktande av rådets beslut 2014/335/EU, Euratom av den 26 maj 2014 om systemet för Europeiska unionens egna medel[5],

 med beaktande av det förslag till ändringsbudget nr 3/2020 som kommissionen antog den 15 april 2020 (COM(2020)0180),

 med beaktande av den ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 3/2020 som rådet antog den 7 maj 2020 och översände till Europaparlamentet samma dag (07764/2020 – C9-0131/2020),

 med beaktande av sin resolution av den 17 april 2020 om en samordnad EU-insats mot covid-19-pandemin och dess konsekvenser[6],

 med beaktande av artiklarna 94 och 96 i arbetsordningen,

 med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A9-0104/2020), och av följande skäl:

A. Förslaget till ändringsbudget nr 3/2020 syftar till att i budgeten för 2020 införa överskottet från budgetåret 2019, vilket uppgår till 3 218,4 miljoner EUR.

B. De två huvuddelarna i detta överskott utgörs av ett överskott på 2 414,8 miljoner EUR på inkomstsidan och ett underutnyttjande av utgifterna med 803,6 miljoner EUR.

C. På intäktssidan härrör den största skillnaden från dröjsmålsränta och böter (2 510,5 miljoner EUR), där utfallet består av böter för konkurrensöverträdelser och dröjsmålsränta, andra straffavgifter och räntor kopplade till böter och straffavgifter.

D. På utgiftssidan uppgår underutnyttjandet i kommissionens betalningar för 2019 till 592,3 miljoner EUR (varav 351,5 miljoner EUR för 2018 från reserven för katastrofbistånd) och 94,5 miljoner EUR i reserven under rubrik 3 ”Säkerhet och medborgarskap”), 86,3 miljoner EUR för överföringar från 2018, och underutnyttjande från övriga institutioners sida till 82,4 miljoner EUR för 2019 och 39 miljoner EUR för överföringar från 2017.

1. Europaparlamentet noterar förslaget till ändringsbudget nr 3/2020, som lagts fram av kommissionen och som uteslutande handlar om införandet i budgeten av överskottet för 2019, dvs. ett belopp på 3 218,4 miljoner EUR, i enlighet med artikel 18 i budgetförordningen och rådets ståndpunkt.

2. Europaparlamentet upprepar sin ståndpunkt att alla tillgängliga medel och oanvända belopp i unionens budget, inklusive överskottet, ska användas för att snabbt sätta in finansiellt stöd till de regioner och företag som drabbas hårdast av covid-19-pandemin. Medlemsstaterna uppmanas i detta sammanhang att använda de förväntade minskningarna av sina BNI-baserade bidrag till följd av 2019 års överskott helt och hållet till budgetering av covid-19-relaterade åtgärder, helst på unionsnivå så att en optimal fördelning av medlen säkras.

3. Europaparlamentet noterar att enligt kommissionen uppgick böterna för konkurrensöverträdelser under 2019 till 2 510,5 miljoner EUR. Parlamentet anser att man bör göra det möjligt att återanvända inkomster som härrör från böter eller är kopplade till sena betalningar i unionsbudgeten utan en motsvarande minskning av de BNI-grundade bidragen. Parlamentet påminner om sin ståndpunkt att man bör öka den föreslagna unionsreserven (samlad marginal för åtaganden) i nästa fleråriga budgetram med ett belopp som motsvarar de inkomster som härrör från böter och straffavgifter.

4. Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 3/2020.

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att förklara ändringsbudget nr 3/2020 slutgiltigt antagen och se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

6. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen, övriga institutioner och berörda organ samt till de nationella parlamenten.


INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

28.5.2020

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

35

2

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valerie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Fabienne Keller, Petros Kokkalis

 


 

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

35

+

ECR

Bogdan Rzońca

GUE/NGL

Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Fabienne Keller, Moritz Körner, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

VERTS/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro

 

2

-

ID

Joachim Kuhs, Hélène Laporte

 

1

0

NI

Ioannis Lagos

 

 

 

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster

 

 

[1] EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.

[2] EUT L 57, 27.2.2020.

[3] EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

[4] EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

[5] EUT L 168, 7.6.2014, s. 105.

Senaste uppdatering: 11 juni 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy