Процедура : 2020/2068(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0105/2020

Внесени текстове :

A9-0105/2020

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P9_TA(2020)0142

<Date>{02/06/2020}2.6.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0105/2020</NoDocSe>
PDF 238kWORD 59k

<TitreType>ДОКЛАД</TitreType>

<Titre>относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Португалия, Испания, Италия и Австрия</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0200 – C9‑0127/2020 – 2020/2068(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Комисия по бюджети</Commission>

Докладчик: <Depute>Жузе Мануел Фернандеш</Depute>

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 
 ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Португалия, Испания, Италия и Австрия

(COM(2020)0200 – C9‑0127/2020 – 2020/2068(BUD))

Европейският парламент,

 като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2020)0200 – C9‑0127/2020),

 като взе предвид Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз[1],

 като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020[2], и по-специално член 10 от него,

 като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление[3], и по-специално точка 11 от него,

 като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

 като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A9-0105/2020),

1. приветства решението като знак за солидарността на Съюза с гражданите и регионите на Съюза, засегнати от природните бедствия;

2. подчертава спешната необходимост от предоставяне на финансова помощ чрез фонд „Солидарност“ на Европейския съюз („Фонда“) на регионите, засегнати от природни бедствия в Съюза през 2019 г.;

3.  счита, че предоставената на държавите членки финансова помощ трябва да се разпредели справедливо към най-засегнатите региони и зони;

4. посочва, че поради изменението на климата природните бедствия ще станат все по-опустошителни и ще настъпват все по-често; призовава за реформа на фонда в предстоящата многогодишна финансова рамка, за да се вземе предвид бъдещият ефект от изменението на климата, като същевременно подчертава, че Фондът е само инструмент за облекчаване на последиците и че изменението на климата налага преди всичко превантивна политика в съответствие с Парижкото споразумение и Зеления пакт;

5. припомня, че съгласно членове 174 и 349 от ДФЕС Европейският съюз осъществява действия, водещи до засилване на териториалното сближаване и отчитащи специфичните особености и ограничения на най-отдалечените региони; припомня, че аналогично природно бедствие в най-отдалечен регион има по-голямо социално и икономическо въздействие, отколкото в който и да е друг европейски регион и следователно възстановяването е по-бавно; поради това счита, че най-отдалечените региони следва да получават по-голямо финансиране в рамките на фонда;

6. одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

7. възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

8.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Португалия, Испания, Италия и Австрия

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз[4], и по-специално член 4, параграф 3 от него,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 година между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление[5], и по-специално точка 11 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид следното:

(1) Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (наричан по-долу „Фондът“) има за цел да се осигури възможност на Съюза да реагира по бърз, ефективен и гъвкав начин на извънредни ситуации, за да се покаже солидарност с населението на регионите, засегнати от природни бедствия.

(2) Съгласно член 10 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета[6] Фондът не трябва да надхвърля максимална годишна сума в размер на 500 000 000 EUR (по цени от 2011 г.).

(3) На 8 ноември 2019 г. Португалия подаде заявление за мобилизиране на средства от Фонда вследствие на екстремни метеорологични явления на Азорските острови.

(4) На 28 ноември 2019 г. Испания подаде заявление за мобилизиране на средства от Фонда вследствие на изключително обилни валежи, довели до наводнения в регионите Валенсия, Мурсия, Кастилия-Ла Манча и Андалусия.

(5) На 10 януари 2020 г. Италия подаде заявление за мобилизиране на средства от Фонда вследствие на екстремни метеорологични явления в 17 региона през есента на 2019 г.

(6) На 29 януари 2020 г. Австрия подаде заявление за мобилизиране на средства от Фонда вследствие на екстремни метеорологични явления през ноември 2019 г.

(7) Заявленията, подадени от Португалия, Испания, Италия и Австрия, отговарят на условията за отпускане на средства от Фонда, определени в член 4 от Регламент (ЕО) № 2012/2002.

(8) Поради това следва да бъдат мобилизирани средства от Фонда, за да се предостави финансиране на Португалия, Испания, Италия и Австрия.

(9) За да се сведе до минимум времето за мобилизиране на средства от Фонда, настоящото решение следва да се прилага от датата на приемането му,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В рамките на общия бюджет на Съюза за финансовата 2020 година от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз се мобилизират средства под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания, както следва:

а) сумата от 8 212 697 EUR се предоставя на Португалия;

б) сумата от 56 743 358 EUR се предоставя на Испания;

в) сумата от 211 707 982 EUR се предоставя на Италия;

г) сумата от 2 329 777 EUR се предоставя на Австрия.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

То се прилага от … [датата на приемането му].
.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

 


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Комисията предлага да се мобилизират средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (наричан по-долу „Фонда“) за предоставяне на финансова помощ във връзка с екстремните метеорологични събития, засегнали Португалия, Испания, Италия и Австрия през есента на 2019 г.

Португалия – ураган

През октомври 2019 г. ураганът Лоренцо премина през Азорските острови, като причини сериозни щети на публични инфраструктури, сред които пристанища, водоснабдяване, енергийни и комуникационни мрежи, пътища, летища, училища и болници. Бедствието засегна сериозно и частните инфраструктури, предприятията, секторите на рибарството, селското стопанство и туризма.

В заявлението, получено от Комисията на 8 ноември 2019 г., португалските органи оценяват общите преки щети на 328,5 милиона евро или 8,4% от БВП на засегнатия регион. Това е значително над праговата стойност за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз в регион на ниво NUTS 2, която е 1% от регионалния БВП, когато става въпрос за най-отдалечените региони, каквито са Азорските острови. Следователно бедствието отговаря на определението за „регионално природно бедствие“ по смисъла на член 2, параграф 3 от Регламента за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз.

Португалия оцени общата стойност на допустимите основни спешни действия и действия по възстановяване, както са определени в член 3, параграф 2 от регламента, на 279,3 милиона евро. Тези разходи се състоят почти изцяло от разходи за възстановяване на транспортната инфраструктура, в частност пристанищата.

Засегнатият регион попада в категорията „по-слабо развити региони“ по линия на европейските структурни и инвестиционни фондове за финансовия период 2014 – 2020 г. Португалските органи не са заявили намерение да пренасочат средства от програмите по европейските структурни и инвестиционни фондове към мерките за възстановяване.

В съответствие с досегашната практика Комисията предлага да се приложи ставка от 2,5% от общите преки щети за случаите, обхванати от разпоредбата за „регионално бедствие“. Следователно общият размер на предложената помощ е 8 212 697 EUR.

Португалия поиска авансово плащане съгласно предвиденото в член 4а от Регламента. На 11 декември 2019 г. Комисията прие решение за изпълнение за отпускане на авансово финансиране в размер на 10% (равно на 821 270 EUR) от очакваните финансови средства на ЕС. Авансовото финансиране беше изплатено изцяло.

 

Испания – наводнения

През септември 2019 г. югоизточната част на Испания беше засегната от рядко метеорологично явление, описвано като „изолиран случай на депресия на голяма надморска височина“. Явлението се характеризира с изключително обилни валежи, които в този случай са надвишавали регистрираните през последните 140 години рекордни стойности и са довели до тежки наводнения в големи зони в регионите Валенсия, Мурсия, Кастилия-Ла Манча и Андалусия. Бедствието е отнело живота на 8 души, хиляди хора е трябвало да бъдат евакуирани, причинило е значителни щети на пътната, железопътната и летищната инфраструктура, на водоснабдителните мрежи, на защитната инфраструктура, на околната среда и на частни домове. Също така плажовете са ерозирали значително, а крайбрежната инфраструктура е била повредена.

В своето заявление от 28 ноември 2019 г., което по искане на Комисията е актуализирано на 18 декември 2019 г. и на 29 януари 2020 г., испанските органи оценяват щетите на 2,270 милиарда евро, което представлява 2,65% от претегления регионален БВП (среден БВП, претеглен спрямо дела на щетите във всеки регион). Всичките четири засегнати региона (Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Castilla-La Mancha and Andalucía) са региони на ниво NUTS 2. В резултат на това заявлението отговаря на критериите за „регионално бедствие“, както е посочено в член 2, параграф 3 от регламента, според който праговата стойност за преки щети е 1,5% от БВП на даден регион.

Разходите за спешни действия и действия по възстановяване са оценени на 650,6 милиона евро, като най-големият дял от тях е за действия по разчистване и за възстановяване на инфраструктурата.

Три от засегнатите региони (Murcia, Castilla-La Mancha and Andalusia) са от така наречените „региони в преход“ по реда на европейските структурни и инвестиционни фондове, а Communidad Valenciana е „по-силно развит регион“. Не е заявено намерение за пренасочване на средства от програмите по европейските структурни и инвестиционни фондове към мерките за възстановяване.

В съответствие с досегашната практика Комисията и тук предлага да се приложи ставка от 2,5% от общите преки щети за случаите, обхванати от разпоредбата за „регионално бедствие“. Следователно общият размер на предложената помощ е 56 743 358 EUR.

Испания е поискала авансово плащане. На 13 февруари 2020 г. Комисията прие решение за изпълнение за отпускане на авансово финансиране в размер на 10% от очакваните финансови средства от Фонда.  Впоследствие съответната сума от 5 674 336 EUR беше изплатена изцяло.

 

Италия – екстремни метеорологични явления

В края на октомври и през ноември 2019 г. поредица от свързани екстремни метеорологични явления засегнаха по-голямата част от територията на Италия от север на юг, като причиниха сериозни щети вследствие на наводнения и свлачища и достигнаха кулминация с катастрофалните наводнения във Венеция. Нанесени са щети в 17 региона, като от тях в най-голяма степен са засегнати Венето, Пиемонт, Лигурия, Сицилия и Емилия-Романя. Само Венето, и особено тежките наводнения в град Венеция, съставлява почти една трета (1,8 милиарда евро) от общите щети. Според анализа на Комисията метеорологичните събития в рамките на това заявление могат да се разглеждат като едно събитие от метеорологична гледна точка.

Във всички засегнати региони бедствието е довело до сериозни смущения в сухопътната мрежа чрез свлачища и паднали дървета, засегнати са речните мрежи, има движение на земни маси и наводняване на обществени и частни сгради. Екстремните метеорологични условия са причинили значителни загуби на свързаната с горите икономика, на селското стопанство и на туризма, нанесли са сериозни щети на защитени обекти по „Натура 2000“, било е нарушено функционирането на пречиствателните станции на канализационните системи и са били прекъснати електрически и газови мрежи.

Във Венето наводненията са нанесли огромни щети на обществени и частни имоти, на търговски и икономически промишлени дейности, както и на дейности в сферата на услугите. Над 85% от град Венеция са били наводнени вследствие на пик на приливите, достигащ височина от над 187 см над морското равнище, което е нанесло значителни щети на художественото и културното наследство в историческия център, в това число значителни щети на артефакти и на ценни предмети на хартиен носител, като книги, ръкописи и архивни документи.

Италианските органи подадоха заявление за отпускане на средства от Фонда на 10 януари 2020 г. Общите преки щети са оценени на 5,620 милиарда евро, т.е. над 157% от прага за „голямо природно бедствие“, приложим за Италия (щети на стойност над 3 милиарда евро по цени от 2011 г.).

Разходите за спешни действия и действия по възстановяване бяха оценени от италианските органи на 1,110 милиарда евро, като най-големите дялове се отнасят до: 1) разходите за възстановяване на защитната инфраструктура и за опазване на културното наследство, и 2) разходите за възстановяване на основната инфраструктура.

От 17-те засегнати региона пет се класифицират като „по-слабо развити региони“ по линия на европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (Базиликата, Калабрия, Кампания, Пулия и Сицилия), Абруцо се квалифицира като „регион в преход“, а останалите региони – като „по-силно развити региони“. Италия не е уведомявала Комисията, че има намерение да пренасочва средства от програмите по европейските структурни и инвестиционни фондове към мерки за възстановяване, нито е поискала авансово плащане.

Комисията счита, че в съответствие с досегашната практика помощта следва да бъде прогресивна, като ставката от 2,5% се прилага за частта от щетите, която е под прага за „голямо природно бедствие“ (т.е. 0,6% от БНД или 3 милиарда евро по цени от 2011 г., като се вземе по-ниската от двете стойности), а 6% – за частта от щетите, надхвърляща този праг. В конкретния случай изчисленото по този начин финансиране от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз възлиза на 211 707 982 EUR.

 

Австрия

През ноември 2019 г. в югозападните части на Австрия имаше тежки наводнения, по-специално в Каринтия и Източен Тирол – две алпийски области, граничещи с Италия. Екстремните метеорологични събития бяха предизвикани от същите метеорологични условия като в Италия и нанесоха значителни щети на основна публична инфраструктура (най-вече пътища, мостове и железопътни линии), частни домове и предприятия. Необичайни снеговалежи и лавини причиниха щети на горското стопанство.

Австрийските органи подадоха заявление за отпускане на средства от Фонда на 29 януари 2020 г. и актуализираха заявлението на 9 март 2020 г. Общата сума на преките щети се оценява на 93,2 милиона евро и е значително под прага за „голямо природно бедствие“, приложим за Австрия (щети над 0,6% от БНД на Австрия или 2, 308 милиарда евро). Тя също така остава под прага за т.нар. „регионално природно бедствие“ (1,5% от регионалния БВП, претеглен спрямо дела на щетите в засегнатите региони). Тъй като бедствието обаче е причинено от същите метеорологични условия като голямото бедствие в Италия, заявлението е допустимо съгласно т. нар. „разпоредба за съседна държава“, описана в член 2, параграф 4 от регламента.

Разходите за спешни действия и действия по възстановяване бяха оценени от австрийските органи на 61,3 милиона евро. Най-големите дялове се отнасят до разходите за ремонт на транспортната мрежа и мерки срещу ерозията на почвата.

Засегнатите региони са „по-развити региони“ по линия на европейските структурни и инвестиционни фондове. Австрийските органи не са поискали авансово плащане. Те заявиха намерението си да използват средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони за мерки за възстановяване на защитни горски територии.

Комисията предлага да се приложи обичайната ставка в размер на 2,5% за бедствия съгласно разпоредбата за „съседна държава“, като по този начин се стигне до предлагането на обща финансова помощ от Фонда в размер на 2 329 777 EUR.

 

Заключение

Общият размер на сумата, предложена за мобилизиране за Испания, Португалия, Италия и Австрия, е 278 993 814 EUR. Това налага изменение на бюджета за 2020 г. посредством проект на коригиращ бюджет. Като се вземе предвид сумата от 6 495 606 EUR, която вече е изплатена под формата на авансови плащания, ПКБ № 4/2020 (COM(2020)190) има за цел увеличаване на финансовите средства по бюджетен ред 13 06 01 „Подпомагане на държавите членки в случай на мащабно природно бедствие със сериозно отражение върху условията на живот, околната среда или икономиката“ с 272 498 208 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания;

Общата налична сума в началото на 2020 г. беше 1 150 524 045 EUR, което представлява сбор от разпределените средства за 2020 г. (597 546 284 EUR) и частта от разпределените средства за 2019 г., които останаха неизразходени и бяха пренесени за 2020 г. (552 977 761 EUR).

Това е първото решение за мобилизиране на средства за 2020 г. До 1 октомври 2020 г. остава на разположение сума в размер на 722 143 660 EUR, което значително надвишава сумата, за която съществува правно изискване да бъде задържана до въпросната дата в съответствие с член 10, параграф 1 от Регламента за МФР (25% от годишната сума за 2020 г., т.е. 149 386 571 EUR).

Докладчикът препоръчва бързо одобрение на предложението за решение на Комисията, приложено към настоящия доклад, което ще доведе до бързото мобилизиране на горепосочените суми, в знак на европейска солидарност с четирите засегнати държави членки. Докладчикът настоятелно призовава това финансиране да се предостави особено спешно на държавите членки, тъй като тези природни бедствия са настъпили още през 2019 г.

 

 

 


 

 

 

ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Йохан Ван Овертвелд

Председател

Комисия по бюджети

БРЮКСЕЛ

Относно: <Titre>Становище относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз</Titre> <DocRef>(COM(2020)02002020/2068(BUD))</DocRef>

Уважаеми господин Председател,

От комисията по регионално развитие беше поискано становище по предложение на Комисията за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (фонд „Солидарност“) за оказване на помощ на Португалия, Испания и Австрия (COM(2020)0200). Доколкото разбирам, в комисията по бюджети скоро ще бъде приет доклад по този въпрос.

 

Във връзка с това предложение ще бъдат мобилизирани средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, както следва:

а) сумата от 8 212 697 EUR ще бъде предоставена на Португалия за подпомагане във връзка с последиците от урагана Лоренцо на Азорските острови през октомври 2019 г.;

б) сумата от 56 743 358 EUR ще бъде предоставена на Испания за подпомагане във връзка с последиците от наводненията в регионите на Валенсия, Мурсия, Кастилия-Ла Манча и Андалусия през септември 2019 г.;

в) сумата от 211 707 982 EUR ще бъде предоставена на Италия за подпомагане във връзка с последиците от екстремни метеорологични явления през есента на 2019 г., които засегнаха особено силно Венето, Пиемонт, Лигурия, Сицилия и Емилия-Романя;

г) сумата от 2 329 777 EUR ще бъде предоставена на Австрия за подпомагане във връзка с последиците от тежки наводнения в югозападните части на Австрия, по-специално в Каринтия и Източен Тирол.

 

Правилата, приложими за финансовите вноски от фонд „Солидарност“, са определени в Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз.

 

Координаторите на комисията обсъдиха предложението и ми възложиха да Ви уведомя с писмо, че мнозинството от членовете на комисията нямат възражения срещу мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за предоставяне на горепосочените суми съобразно предложението на Комисията.

 

С уважение,

Юнус Омаржи

 

 


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

28.5.2020

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

38

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valerie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Fabienne Keller, Petros Kokkalis

 


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

38

+

ECR

Bogdan Rzońca

GUE/NGL

Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

NI

Ioannis Lagos

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Fabienne Keller, Moritz Körner, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

VERTS/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro

 

0

-

NI

 

 

0

0

ID

 

 

 

 

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“

 

 

[1] ОВ L 311, 14.11.2002 г., стр. 3.

[2] ОВ L 347, 20.12.2013 г., p. 884.

 [3] ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

[4] ОВ L 311, 14.11.2002 г., стр. 3.

[5]  ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

[6]  Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).

 Датата да се попълни от Парламента преди публикуването в ОВ.

Последно осъвременяване: 11 юни 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност