Процедура : 2020/2069(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0106/2020

Внесени текстове :

A9-0106/2020

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P9_TA(2020)0144

<Date>{02/06/2020}2.6.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0106/2020</NoDocSe>
PDF 174kWORD 47k

<TitreType>ДОКЛАД</TitreType>

<Titre>относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 4/2020 на Европейския съюз за финансовата 2020 година, придружаващ предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за предоставяне на средства на Португалия, Испания, Италия и Австрия</Titre>

<DocRef>(08097/2020 – C9‑0146/2020 – 2020/2069(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Комисия по бюджети</Commission>

Докладчик: <Depute>Моника Холмайер</Depute>

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 4/2020 на Европейския съюз за финансовата 2020 година, придружаващ предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за предоставяне на средства на Португалия, Испания, Италия и Австрия

(08097/2020 – C9‑0146/2020 – 2020/2069(BUD))

Европейският парламент,

 като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

 като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

 като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012[1], и по-специално член 44 от него,

 като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година, приет окончателно на 27 ноември 2019 г.[2],

 като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020[3],

 като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление[4],

 като взе предвид Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 година относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз[5],

 като взе предвид проект на коригиращ бюджет № 4/2020, приет от Комисията на 30 април 2020 г. (COM(2020)0190),

 като взе предвид позицията относно проект на коригиращ бюджет № 4/2020, приета от Съвета на 25 май 2020 г. и предадена на Европейския парламент на 25 май 2020 г. (08097/2020 – C9‑0146/2020),

 като взе предвид предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Португалия, Испания, Италия и Австрия (COM(2020)0200),

 като взе предвид членове 94 и 96 от своя Правилник за дейността,

 като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A9-0106/2020),

A. като има предвид, че проектът на коригиращ бюджет № 4/2020 разглежда предложеното мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за предоставяне на помощ на Португалия, Испания, Италия и Австрия вследствие на природни бедствия, настъпили в тези държави членки през 2019 г.;

Б. като има предвид, че Комисията следователно предлага да се измени бюджетът за 2020 г. и да се увеличат финансовите средства по бюджетен ред 13 06 01 „Подпомагане на държавите членки в случай на мащабно природно бедствие със сериозно отражение върху условията на живот, околната среда или икономиката“ с 272 498 208 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания;

В. като има предвид, че фонд „Солидарност“ на Европейския съюз е специален инструмент съгласно определението в Регламента за МФР и че съответните бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания следва да бъдат включени в бюджета над таваните на МФР;

1. одобрява позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 4/2020;

2. възлага на своя председател да обяви, че коригиращ бюджет № 4/2020 е окончателно приет, и да осигури неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз;

3. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на другите институции и заинтересовани органи и на националните парламенти.

 


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

28.5.2020

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

38

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valerie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Fabienne Keller, Petros Kokkalis

 


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

38

+

ECR

Bogdan Rzońca

GUE/NGL

Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

NI

Ioannis Lagos

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Fabienne Keller, Moritz Körner, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

VERTS/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro

 

0

-

NI

 

 

0

0

ID

 

 

 

 

Легенда на използваните знаци:

+ : Гласове „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“

 

 

[1] OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

[2] ОВ L 57, 27.2.2020 г.

[3] ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

[4] OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

[5] ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105.

Последно осъвременяване: 12 юни 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност