Postup : 2020/2069(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0106/2020

Předložené texty :

A9-0106/2020

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0144

<Date>{02/06/2020}2.6.2020</Date>
<NoDocSe>A9‑0106/2020</NoDocSe>
PDF 160kWORD 45k

<TitreType>ZPRÁVA</TitreType>

<Titre>o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 4/2020 na rozpočtový rok 2020, předkládaný spolu s návrhem na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Portugalsku, Španělsku, Itálii a Rakousku</Titre>

<DocRef>(08097/2020 – C9-0146/2020 – 2020/2069(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Rozpočtový výbor</Commission>

Zpravodajka: <Depute>Monika Hohlmeier</Depute>

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 4/2020 na rozpočtový rok 2020, předkládaný spolu s návrhem na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Portugalsku, Španělsku, Itálii a Rakousku

(08097/2020 – C9-0146/2020 – 2020/2069(BUD))

Evropský parlament,

 s ohledem na článek 314 Smlouvy o fungování Evropské unie,

 s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

 s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012[1], a zejména na článek 44 tohoto nařízení,

 s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2020 přijatý s konečnou platností dne 27. listopadu 2019[2],

 s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020[3],

 s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení[4],

 s ohledem na rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom ze dne 26. května 2014 o systému vlastních zdrojů Evropské unie[5],

 s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 4/2020, který Komise přijala dne 30. dubna 2020 (COM(2020)0190),

 s ohledem na postoj k návrhu opravného rozpočtu č. 4/2020, který Rada přijala dne 25. května 2020 a postoupila Evropskému parlamentu dne 25. května 2020 (08097/2020 – C9-0146/2020),

 s ohledem na návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Portugalsku, Španělsku, Itálii a Rakousku, který vypracovala Komise (COM(2020)0200),

 s ohledem na články 94 a 96 jednacího řádu,

 s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A9‑0106/2020),

A. vzhledem k tomu, že návrh opravného rozpočtu č. 4/2019 zahrnuje návrh na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Portugalsku, Španělsku, Itálii a Rakousku po přírodních katastrofách, k nimž v těchto členských státech došlo v roce 2019;

B. vzhledem k tomu, že Komise proto navrhuje změnit rozpočet na rok 2020 a navýšit prostředky v rozpočtové položce 13 06 01 „Pomoc členským státům v případě závažné přírodní katastrofy, která má vážné následky pro životní podmínky, životní prostředí nebo hospodářství“ o 272 498 208 EUR jak v prostředcích na závazky, tak v prostředcích na platby;

C. vzhledem k tomu, že Fond solidarity Evropské unie je zvláštním nástrojem ve smyslu nařízení o VFR a příslušné prostředky na závazky a na platby mají být zapsány do rozpočtu nad rámec stropů uvedeného VFR;

1. schvaluje postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 4/2020/2020;

2. pověřuje svého předsedu, aby prohlásil opravný rozpočet č. 4/2020/2020 za přijatý s konečnou platností a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, ostatním dotčeným orgánům a institucím, jakož i vnitrostátním parlamentům.


INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

28.5.2020

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

38

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valerie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Fabienne Keller, Petros Kokkalis

 


 

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

38

+

ECR

Bogdan Rzońca

GUE/NGL

Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

NI

Ioannis Lagos

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Fabienne Keller, Moritz Körner, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

VERTS/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro

 

0

-

NI

 

 

0

0

ID

 

 

 

 

Význam zkratek:

+ : pro

- : proti

0 : zdrželi se

 

 

[1] Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.

[2] Úř. věst. L 57, 27.2.2020.

[3] Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

[4] Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

[5] Úř. věst. L 168, 7.6.2014, s. 105.

Poslední aktualizace: 11. června 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí