Menettely : 2020/2069(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0106/2020

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0106/2020

Keskustelut :

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0144

<Date>{02/06/2020}2.6.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0106/2020</NoDocSe>
PDF 147kWORD 46k

<TitreType>MIETINTÖ</TitreType>

<Titre>neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 4 varainhoitovuodeksi 2020: oheisasiakirja ehdotukseen Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta Portugalin, Espanjan, Italian ja Itävallan avustamiseksi</Titre>

<DocRef>(08097/2020 – C9‑0146/2020 – 2020/2069(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Budjettivaliokunta</Commission>

Esittelijä: <Depute>Monika Hohlmeier</Depute>

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
 TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 4 varainhoitovuodeksi 2020: oheisasiakirja ehdotukseen Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta Portugalin, Espanjan, Italian ja Itävallan avustamiseksi

(08097/2020 – C9‑0146/2020 – 2020/2069(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan,

 ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

 ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 [1]ja erityisesti sen 44 artiklan,

 ottaa huomioon 27. marraskuuta 2019 lopullisesti hyväksytyn Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2020[2],

 ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013[3],

 ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen[4],

 ottaa huomioon Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä 26. toukokuuta 2014 annetun neuvoston päätöksen 2014/335/EU, Euratom[5],

 ottaa huomioon komission 30. huhtikuuta 2020 antaman esityksen lisätalousarvioksi nro 4/2020 (COM(2020)0190),

 ottaa huomioon neuvoston 25. toukokuuta 2020 vahvistaman ja 25. toukokuuta 2020 parlamentille toimittaman kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 4/2020 (08097/2020 – C9‑0146/2020),

 ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta Portugalin, Espanjan, Italian ja Itävallan avustamiseksi (COM(2020)0200),

 ottaa huomioon työjärjestyksen 94 ja 96 artiklan,

 ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A9-0106/2020),

A. ottaa huomioon, että esitys lisätalousarvioksi nro 4/2020 kattaa Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen ehdotetun käyttöönoton avun tarjoamiseksi Portugalille, Espanjalle, Italialle ja Itävallalle näissä jäsenvaltioissa vuoden 2019 aikana tapahtuneiden luonnonkatastrofien johdosta;

B. ottaa huomioon, että komissio ehdottaa näin ollen, että vuoden 2020 talousarviota tarkistetaan ja momentille 13 06 01 ”Apu jäsenvaltioille sellaisen suuren luonnonkatastrofin yhteydessä, jolla on vakavia vaikutuksia elinoloihin, luonnonympäristöön tai talouselämään” lisätään 272 498 208 euroa sekä maksusitoumus- että maksumäärärahoina;

C. toteaa, että Euroopan unionin solidaarisuusrahasto on monivuotista rahoituskehystä koskevassa asetuksessa tarkoitettu erityisrahoitusväline ja että asianomaisia maksusitoumus- ja maksumäärärahoja ei pidä sisällyttää monivuotisessa rahoituskehyksessä vahvistettuihin enimmäismääriin;

1. hyväksyy neuvoston kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 4/2020;

2. kehottaa puhemiestä toteamaan lisätalousarvion nro 4/2020 lopullisesti hyväksytyksi ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, asianomaisille muille toimielimille ja elimille sekä kansallisille parlamenteille.

 


TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

28.5.2020

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

38

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valerie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Fabienne Keller, Petros Kokkalis

 


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

38

+

ECR

Bogdan Rzońca

GUE/NGL

Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

NI

Ioannis Lagos

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Fabienne Keller, Moritz Körner, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

VERTS/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro

 

0

-

NI

 

 

0

0

ID

 

 

 

 

Symbolien selitys:

+ : puolesta

- : vastaan

0 : tyhjää

 

 

[1] EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.

[2] EUVL L 57, 27.2.2020.

[3] EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.

[4] EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

[5] EUVL L 168, 7.6.2014, s. 105.

Päivitetty viimeksi: 11. kesäkuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö