Nós Imeachta : 2020/2069(BUD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A9-0106/2020

Téacsanna arna gcur síos :

A9-0106/2020

Díospóireachtaí :

Vótaí :

Téacsanna arna nglacadh :

P9_TA(2020)0144

<Date>{02/06/2020}2.6.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0106/2020</NoDocSe>
PDF 150kWORD 47k

<TitreType>TUARASCÁIL</TitreType>

<Titre>ar an seasamh ón gComhairle i ndáil le Dréachtbhuiséad leasaitheach Uimh. 4/2020 ó Pharlaimint na hEorpa don bhliain airgeadais 2020 a ghabhann leis an togra maidir le Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh a shlógadh chun cúnamh a thabhairt don Phortaingéil, don Spáinn, don Iodáil agus don Ostair</Titre>

<DocRef>(08097/2020 – C9‑0146/2020 – 2020/2069(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}An Coiste um Buiséid</Commission>

Rapóirtéir: <Depute>Monika Hohlmeier</Depute>

TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
 FAISNÉIS MAIDIR LE GLACADH SA CHOISTE FREAGRACH
 VÓTÁIL CHRÍOCHNAITHEACH LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

maidir leis an seasamh ón gComhairle i ndáil le Dréachtbhuiséad leasaitheach Uimh. 4/2020 ó Pharlaimint na hEorpa don bhliain airgeadais 2020 a ghabhann leis an togra maidir le Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh a shlógadh chun cúnamh a thabhairt don Phortaingéil, don Spáinn, don Iodáil agus don Ostair

(08097/2020 – C9‑0146/2020 – 2020/2069(BUD))

Tá Parlaimint na hEorpa,

 ag féachaint d’Airteagal 314 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

 ag féachaint d’Airteagal 106a den Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach,

 ag féachaint do Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 2018/1046 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE, agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012[1], agus go háirithe Airteagal 44 de,

 ag féachaint do bhuiséad ginearálta an Aontais Eorpaigh don bhliain airgeadais 2020, mar a glacadh go cinntitheach é an 27 Samhain 2019[2],

 ag féachaint do Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1311/2013 ón gComhairle an 2 Nollaig 2013 lena leagtar síos an creat airgeadais ilbhliantúil do na blianta 2014-2020[3],

 ag féachaint do Chomhaontú Idirinstitiúideach an 2 Nollaig 2013 idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le smacht buiséadach, maidir le comhar i gcúrsaí buiséadacha agus maidir le bainistíocht fhónta airgeadais[4],

 ag féachaint do Chinneadh 2014/335/AE, Euratom ón gComhairle an 26 Bealtaine 2014 maidir le córas acmhainní dílse an Aontais Eorpaigh[5],

 ag féachaint do Dhréachtbhuiséad leasaitheach Uimh. 4/2020, a ghlac an Coimisiún an 30 Aibreán 2020 (COM(2020)0190),

 ag féachaint don seasamh maidir le Dréachtbhuiséad leasaitheach Uimh. 4/2020 a ndearna an Chomhairle é a ghlacadh an 25 Bealtaine 2020 agus é a chur ar aghaidh chun na Parlaiminte an 25 Bealtaine 2020 (08097/2020 – C9‑0146/2020),

 ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle maidir le Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh a shlógadh chun cúnamh a thabhairt don Phortaingéil, don Spáinn, don Iodáil agus don Ostair (COM(2020)0200),

 ag féachaint do Rialacha 94 agus 96 dá Rialacha Nós Imeachta,

 ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Buiséid (A9-0106/2020),

A. de bhrí go gcumhdaítear le Dréachtbhuiséad leasaitheach Uimh. 4/2020 slógadh molta Chiste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh chun cúnamh a thabhairt don Phortaingéil, don Spáinn, don Iodáil agus don Ostair i ndiaidh na dtubaistí nádúrtha a tharla sna Ballstáit sin le linn 2019;

B. de bhrí go molann an Coimisiún, mar thoradh air sin, leasú a dhéanamh ar bhuiséad 2020 agus méadú EUR 272 498 208 a dhéanamh ar líne bhuiséid 13 06 01 ‘Cúnamh do na Ballstáit i gcás mórthubaiste nádúrtha a bhfuil iarmhairtí tromchúiseacha aici do dhálaí maireachtála, don chomhshaol nádúrtha nó don gheilleagar’, i leithreasuithe faoi chomhair gealltanas agus i leithreasuithe íocaíochta araon.

C. de bhrí gur ionstraim speisialta é Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh mar a shainmhínítear i Rialachán CAI é, agus go bhfuil na leithreasuithe faoi chomhair gealltanas agus na leithreasuithe íocaíochta atá comhfhreagrach le buiséadú thar uasteorainneacha CAI agus os a gcionn;

1. ag formheas an tseasaimh ón gComhairle maidir le Dréachtbhuiséad leasaitheach Uimh. 4/2020;

2. á threorú dá hUachtarán a dhearbhú go bhfuil Buiséad leasaitheach Uimh. 4/2020 glactha go cinntitheach agus socrú a dhéanamh maidir lena fhoilsiú in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh;

3. á threorú dá hUachtarán an rún seo a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún, chuig na hinstitiúidí agus na comhlachtaí eile lena mbaineann agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

 


FAISNÉIS MAIDIR LE GLACADH SA CHOISTE FREAGRACH

Dáta an ghlactha

28.5.2020

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

38

0

0

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valerie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Fabienne Keller, Petros Kokkalis

 


VÓTÁIL CHRÍOCHNAITHEACH LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

38

+

ECR

Bogdan Rzońca

GUE/NGL

Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

NI

Ioannis Lagos

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Fabienne Keller, Moritz Körner, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

VERTS/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro

 

0

-

NI

 

 

0

0

ID

 

 

 

 

Eochair:

+ : i bhfabhar

- : i gcoinne

0 : staonadh

 

 

[1]  IO L 193, 30.7.2018, lch. 1.

[2]  IO L 57, 27.2.2020

[3] IO L 347, 20.12.2013, lch. 884.

[4] IO C 373, 20.12.2013, lch. 1.

[5] IO L 168, 7.6.2014, lch. 105.

An nuashonrú is déanaí: 12 Meitheamh 2020Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais