Postupak : 2020/2069(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0106/2020

Podneseni tekstovi :

A9-0106/2020

Rasprave :

Glasovanja :

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2020)0144

<Date>{02/06/2020}2.6.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0106/2020</NoDocSe>
PDF 156kWORD 46k

<TitreType>IZVJEŠĆE</TitreType>

<Titre>o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 4/2020 Europske unije za financijsku godinu 2020. uz prijedlog za mobilizaciju Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Portugalu, Španjolskoj, Italiji i Austriji</Titre>

<DocRef>(08097/2020 – C9-0146/2020 – 2020/2069(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Odbor za proračune</Commission>

Izvjestiteljica: <Depute>Monika Hohlmeier</Depute>

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU
 POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 4/2020 Europske unije za financijsku godinu 2020. uz prijedlog za mobilizaciju Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Portugalu, Španjolskoj, Italiji i Austriji

(08097/2020 – C9-0146/2020 – 2020/2069(BUD))

Europski parlament,

 uzimajući u obzir članak 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

 uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

 uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012[1], a posebno njezin članak 44.,

 uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2020., konačno donesen 27. studenog 2019.[2],

 uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.[3],

 uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju[4],

 uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2014/335/EU, Euratom od 26. svibnja 2014. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije[5],

 uzimajući u obzir nacrt izmjene proračuna br. 4/2020 koji je Komisija usvojila 30. travnja 2020. (COM(2020)0190),

 uzimajući u obzir stajalište o nacrtu izmjene proračuna br. 4/2020 koje je Vijeće usvojilo 25. svibnja 2020. i proslijedilo Europskom parlamentu 25. svibnja 2020. (08097/2020 – C9-0146/2020),

 uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Portugalu, Španjolskoj, Italiji i Austriji (COM(2020)0200),

 uzimajući u obzir članke 94. i 96. Poslovnika,

 uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A9-0106/2020),

A. budući da je nacrtom izmjene proračuna br. 4/2020 obuhvaćena predložena mobilizacija Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Portugalu, Španjolskoj, Italiji i Austriji nakon prirodnih katastrofa koje su se dogodile u tim državama članicama tijekom 2019.;

B. budući da Komisija stoga predlaže izmjenu proračuna Unije za 2020. i povećanje proračunske stavke 13 06 01 „Pomoć državama članicama u slučaju prirodnih katastrofa velikih razmjera s teškim posljedicama za životne uvjete, prirodni okoliš ili gospodarstvo” za 272 498 208 EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i odobrenim sredstvima za plaćanje;

C. budući da je Fond solidarnosti Europske unije poseban instrument kao što je to utvrđeno Uredbom o VFO-u i da bi odgovarajuća odobrena sredstva za preuzimanje obveza i plaćanje trebalo unijeti u proračun iznad gornjih granica VFO-a;

1. prihvaća stajalište Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 4/2020;

2. nalaže svojem predsjedniku da proglasi izmjenu proračuna br. 4/2020 konačno donesenom i da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

3. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji, drugim relevantnim institucijama i tijelima te nacionalnim parlamentima.


INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

28.5.2020

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

38

0

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valerie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Fabienne Keller, Petros Kokkalis

 


 

 

POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

38

+

ECR

Bogdan Rzońca

GUE/NGL

Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

NI

Ioannis Lagos

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Fabienne Keller, Moritz Körner, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

VERTS/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro

 

0

-

NI

 

 

0

0

ID

 

 

 

 

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani

 

 

[1] SL L 193, 30.7.2018., str. 1.

[2] SL L 57, 27.2.2020.

[3] SL L 347, 20.12.2013., str. 884.

[4] SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

[5] SL L 168, 7.6.2014., str. 105.

Posljednje ažuriranje: 12. lipnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti