Procedūra : 2020/2069(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A9-0106/2020

Iesniegtie teksti :

A9-0106/2020

Debates :

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2020)0144

<Date>{02/06/2020}2.6.2020</Date>
<NoDocSe>A9‑0106/2020</NoDocSe>
PDF 162kWORD 46k

<TitreType>ZIŅOJUMS</TitreType>

<Titre>par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2020. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 4/2020 projektu, kas pievienots priekšlikumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu palīdzības sniegšanā Portugālei, Spānijai, Itālijai un Austrijai </Titre>

<DocRef>(08097/2020 – C9-0146/2020 – 2020/2069(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Budžeta komiteja</Commission>

Referente: <Depute>Monika Hohlmeier</Depute>

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
 INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANU ATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2020. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 4/2020 projektu, kas pievienots priekšlikumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu palīdzības sniegšanā Portugālei, Spānijai, Itālijai un Austrijai

(08097/2020 – C9-0146/2020 – 2020/2069(BUD))

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. pantu,

 ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu,

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012[1], un jo īpaši tās 44. pantu,

 ņemot vērā Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējo budžetu, ko galīgajā variantā pieņēma 2019. gada 27. novembrī[2],

 ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam[3],

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību[4],

 ņemot vērā Padomes 2014. gada 26. maija Lēmumu 2014/335/ES, Euratom par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu[5],

 ņemot vērā budžeta grozījuma Nr. 4/2020 projektu, ko Komisija pieņēma 2020. gada 30. aprīlī (COM(2020)0190),

 ņemot vērā nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 4/2020 projektu, ko Padome pieņēma 2020. gada 25. maijā un nosūtīja Eiropas Parlamentam 2020. gada 25. maijā (08097/2020 – C9-0146/2020),

 ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu palīdzības sniegšanā Portugālei, Spānijai, Itālijai un Austrijai (COM(2020)0200),

 ņemot vērā Reglamenta 94. un 96. pantu,

 ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A9‑0106/2020),

A. tā kā budžeta grozījuma Nr. 4/2020 projekts attiecas uz ierosināto Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Portugālei, Spānijai, Itālijai un Austrijai saistībā ar dabas katastrofām, kas notika minētajās dalībvalstīs 2019. gadā;

B. tā kā Komisija tādēļ ierosina grozīt 2020. gada budžetu, palielinot līdzekļus budžeta 13 06 01. pozīcijā “Palīdzība dalībvalstīm lielas dabas katastrofas gadījumā ar ievērojamu ietekmi uz dzīves apstākļiem, vidi vai ekonomiku” par 272 498 208 EUR gan saistību, gan maksājumu apropriācijās;

C. tā kā Eiropas Savienības Solidaritātes fonds ir īpašs instruments, kā definēts DFS regulā, un attiecīgās saistību un maksājumu apropriācijas budžetā ir jāiekļauj papildus DFS noteiktajiem maksimālajiem apjomiem,

1. apstiprina Padomes nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 4/2020 projektu;

2. uzdod priekšsēdētājam paziņot, ka budžeta grozījums Nr. 4/2020 ir pieņemts galīgajā variantā, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

3. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, kā arī citām attiecīgajām iestādēm un struktūrām un dalībvalstu parlamentiem.


INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANU ATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

28.5.2020

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

38

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valerie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Fabienne Keller, Petros Kokkalis

 


 

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

38

+

ECR

Bogdan Rzońca

GUE/NGL

Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

NI

Ioannis Lagos

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Fabienne Keller, Moritz Körner, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

VERTS/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro

 

0

-

NI

 

 

0

0

ID

 

 

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+ : par

- : pret

0 : atturas

 

 

[1] OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.

[2] OV L 57, 27.2.2020., 1. lpp.

[3] OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.

[4] OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

[5] OV L 168, 7.6.2014., 105. lpp.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 8. jūnijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika