Procedura : 2020/2069(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0106/2020

Teksty złożone :

A9-0106/2020

Debaty :

Głosowanie :

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0144

<Date>{02/06/2020}2.6.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0106/2020</NoDocSe>
PDF 164kWORD 47k

<TitreType>SPRAWOZDANIE</TitreType>

<Titre>w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 4/2020 na rok budżetowy 2020, towarzyszącego wnioskowi w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Portugalii, Hiszpanii, Włochom i Austrii</Titre>

<DocRef>(08097/2020 – C9‑0146/2020 – 2020/2069(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Komisja Budżetowa</Commission>

Sprawozdawczyni: <Depute>Monika Hohlmeier</Depute>

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWĄ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 4/2020 na rok budżetowy 2020, towarzyszącego wnioskowi w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Portugalii, Hiszpanii, Włochom i Austrii

(08097/2020 – C9‑0146/2020 – 2020/2069(BUD))

Parlament Europejski,

 uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

 uwzględniając art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

 uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012[1], w szczególności jego art. 44,

 uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 w formie przyjętej ostatecznie w dniu 27 listopada 2019 r.[2],

 uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020[3],

 uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami[4],

 uwzględniając decyzję Rady 2014/335/UE, Euratom z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej[5],

 uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 4/2020 przyjęty przez Komisję dnia 30 kwietnia 2020 r. (COM(2020)0190),

 uwzględniając stanowisko dotyczące projektu budżetu korygującego nr 4/2020 przyjęte przez Radę dnia 25 maja 2020 r. i przekazane Parlamentowi Europejskiemu dnia 25 maja 2020 r. (08097/2020 – C9‑0146/2020),

 uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w sprawie uruchomienia środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Portugalii, Hiszpanii, Włochom i Austrii (COM(2020)0200),

 uwzględniając art. 94 i 96 Regulaminu,

 uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A9-0106/2020),

A. mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 4/2020 obejmuje proponowane uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Portugalii, Hiszpanii, Włochom i Austrii w związku z klęskami żywiołowymi, których doświadczyły te państwa członkowskie w 2019 r.;

B. mając na uwadze, że w rezultacie Komisja proponuje wprowadzić poprawkę do budżetu na 2020 r. i zwiększyć linię budżetową 13 06 01 „Wspieranie państw członkowskich w przypadku poważnych klęsk żywiołowych istotnie wpływających na warunki życia, środowisko naturalne lub gospodarkę” o kwotę 272 498 208 EUR w środkach na zobowiązania oraz środkach na płatności;

C. mając na uwadze, że Fundusz Solidarności Unii Europejskiej jest specjalnym instrumentem określonym w rozporządzeniu w sprawie wieloletnich ram finansowych, a odpowiednie środki na zobowiązania oraz środki na płatności należy ująć w budżecie poza pułapami przyjętymi w wieloletnich ramach finansowych;

1. zatwierdza stanowisko Rady dotyczące projektu budżetu korygującego nr 4/2020;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do ogłoszenia, że budżet korygujący nr 4/2020 został ostatecznie przyjęty i do zarządzenia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji, jak również innym instytucjom i właściwym organom oraz parlamentom narodowym.

 


INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWĄ

Data przyjęcia

28.5.2020

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

38

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valerie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Fabienne Keller, Petros Kokkalis

 


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

38

+

ECR

Bogdan Rzońca

GUE/NGL

Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

NI

Ioannis Lagos

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Fabienne Keller, Moritz Körner, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

VERTS/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro

 

0

-

NI

 

 

0

0

ID

 

 

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+ : za

- : przeciw

0 : wstrzymało się

 

 

[1]  Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.

[2]  Dz.U. L 57 z 27.2.2020.

[3]  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

[4]  Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

[5]  Dz.U. L 168 z 7.6.2014, s. 105.

Ostatnia aktualizacja: 12 czerwca 2020Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności