Procedură : 2020/2069(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0106/2020

Texte depuse :

A9-0106/2020

Dezbateri :

Voturi :

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0144

<Date>{02/06/2020}2.6.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0106/2020</NoDocSe>
PDF 156kWORD 47k

<TitreType>RAPORT</TitreType>

<Titre>referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 4/2020 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 care însoțește propunerea de mobilizare a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a se acorda asistență Portugaliei, Spaniei, Italiei și Austriei</Titre>

<DocRef>(08097/2020 – C9-0146/2020 – 2020/2069(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Comisia pentru bugete</Commission>

Raportoare: <Depute>Monika Hohlmeier</Depute>

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 4/2020 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 care însoțește propunerea de mobilizare a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a se acorda asistență Portugaliei, Spaniei, Italiei și Austriei

(08097/2020 – C9-0146/2020 – 2020/2069(BUD))

Parlamentul European,

 având în vedere articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

 având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012[1], în special articolul 44,

 având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020, adoptat definitiv la 27 noiembrie 2019[2],

 având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020[3],

 având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară[4],

 având în vedere Decizia 2014/335/UE, Euratom a Consiliului din 26 mai 2014 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene[5],

 având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 4/2020 adoptat de Comisie la 30 aprilie 2020 (COM(2020)0190),

 având în vedere poziția privind proiectul de buget rectificativ nr. 4/2020 adoptată de Consiliu la 25 mai 2020 și transmisă Parlamentului European la 25 mai 2020 (08097/2020 – C9-0146/2020),

 având în vedere propunerea Comisiei adresată Parlamentului European și Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea furnizării de asistență Portugaliei, Spaniei, Italiei și Austriei (COM(2020)0200),

 având în vedere articolele 94 și 96 din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A9-0106/2020),

A. întrucât proiectul de buget rectificativ nr. 4/2020 vizează propunerea de mobilizare a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a oferi asistență Portugaliei, Spaniei, Italiei și Austriei în urma unor catastrofe naturale care au avut loc în statele membre respective în cursul anului 2019;

B. întrucât, în consecință, Comisia propune modificarea bugetului pe 2020 și majorarea alocării pentru linia bugetară 13 06 01 „Acordarea de asistență statelor membre în cazul unor catastrofe naturale majore cu repercusiuni grave asupra condițiilor de trai, a mediului natural sau a economiei” cu 272 498 208 EUR atât în credite de angajament, cât și în credite de plată;

C. întrucât Fondul de solidaritate al Uniunii Europene este un instrument special, astfel cum sunt definite aceste instrumente în Regulamentul privind CFM, iar creditele de angajament și de plată corespunzătoare ar trebui să fie înscrise în buget în afara plafoanelor corespunzătoare prevăzute în CFM,

1. aprobă poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 4/2020;

2. încredințează Președintelui sarcina de a constata adoptarea definitivă a bugetului rectificativ nr. 4/2020 și de a asigura publicarea acestuia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și celorlalte instituții și organelor interesate și parlamentelor naționale.

 


INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

28.5.2020

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

38

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valerie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureșan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Membri supleanți prezenți la votul final

Fabienne Keller, Petros Kokkalis

 


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

38

+

ECR

Bogdan Rzońca

GUE/NGL

Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

NI

Ioannis Lagos

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureșan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Fabienne Keller, Moritz Körner, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

VERTS/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro

 

0

-

NI

 

 

0

0

ID

 

 

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri

 

 

[1]  JO L 193, 30.7.2018, p. 1.

[2]  JO L 57, 27.2.2020.

[3]  JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

[4]  JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

[5]  JO L 168, 7.6.2014, p. 105.

Ultima actualizare: 12 iunie 2020Notă juridică - Politica de confidențialitate