Förfarande : 2020/2069(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0106/2020

Ingivna texter :

A9-0106/2020

Debatter :

Omröstningar :

Antagna texter :

P9_TA(2020)0144

<Date>{02/06/2020}2.6.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0106/2020</NoDocSe>
PDF 147kWORD 46k

<TitreType>BETÄNKANDE</TitreType>

<Titre>om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 4/2020 för budgetåret 2020 som åtföljer förslaget om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Portugal, Spanien, Italien och Österrike</Titre>

<DocRef>(08097/2020 – C9‑0146/2020 – 2020/2069(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Budgetutskottet</Commission>

Föredragande: <Depute>Monika Hohlmeier</Depute>

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION
 INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 4/2020 för budgetåret 2020 som åtföljer förslaget om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Portugal, Spanien, Italien och Österrike

(08097/2020 – C9‑0146/2020 – 2020/2069(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

 med beaktande av artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012[1], särskilt artikel 44,

 med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020, slutgiltigt antagen den 27 november 2019[2],

 med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020[3],

 med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning[4],

 med beaktande av rådets beslut 2014/335/EU, Euratom av den 26 maj 2014 om systemet för Europeiska unionens egna medel[5],

 med beaktande av det förslag till ändringsbudget nr 4/2020 som kommissionen antog den 30 april 2020 (COM(2020)0190),

 med beaktande av den ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 4/2020 som rådet antog den 25 maj 2020 och översände till Europaparlamentet den 25 maj 2020 (08097/2020 – C9‑0146/2020),

 med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för stöd till Portugal, Spanien, Italien och Österrike (COM(2020)0200),

 med beaktande av artiklarna 94 och 96 i arbetsordningen,

 med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A9-0106/2020), och av följande skäl:

A. Förslaget till ändringsbudget nr 4/2020 omfattar det föreslagna utnyttjandet av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Portugal, Spanien, Italien och Österrike till följd av naturkatastrofer som inträffade i dessa medlemsstater under 2019.

B. Kommissionen föreslår därför en ändring av budgeten för 2020 och en ökning av budgetpost 13 06 01 ”Stöd till medlemsstater i samband med en större naturkatastrof som får allvarliga konsekvenser på levnadsvillkoren, naturmiljön och ekonomin” med 272 498 208 EUR både i åtagande- och betalningsbemyndiganden.

C. Europeiska unionens solidaritetsfond definieras enligt förordningen om den fleråriga budgetramen som ett särskilt instrument och motsvarande åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden bör budgeteras utanför den fleråriga budgetramens tak.

1. Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 4/2020.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att förklara ändringsbudget nr 4/2020 slutgiltigt antagen och se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen, övriga institutioner och berörda organ samt till de nationella parlamenten.

 


INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

28.5.2020

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

38

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valerie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Fabienne Keller, Petros Kokkalis

 


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

38

+

ECR

Bogdan Rzońca

GUE/NGL

Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

NI

Ioannis Lagos

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Fabienne Keller, Moritz Körner, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

VERTS/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro

 

0

-

NI

 

 

0

0

ID

 

 

 

 

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster

 

 

[1]  EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.

[2]  EUT L 57, 27.2.2020.

[3]  EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

[4]  EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

[5]  EUT L 168, 7.6.2014, s. 105.

Senaste uppdatering: 11 juni 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy