Процедура : 2018/0178(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0107/2020

Внесени текстове :

A9-0107/2020

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P9_TA(2020)0130

<Date>{02/06/2020}2.6.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0107/2020</NoDocSe>
PDF 206kWORD 56k

<TitreType>ПРЕПОРЪКА ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ</TitreType>     <RefProcLect>***II</RefProcLect>

<Titre>относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за насърчаване на инвестициите в устойчиво развитие и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 </Titre>

<DocRef>(05639/2/2020 – C9-0132/2020 – 2018/0178(COD)</DocRef>


<Commission>{CJ36}Комисия по икономически и парични въпроси
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните</Commission>

Докладчици: <Depute>Бас Ейкхаут, Сирпа Пиетикяйнен</Depute>

(Съвместни заседания на комисии – член 58 от Правилника за дейността)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 КРАТКА ОБОСНОВКА
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за насърчаване на инвестициите в устойчиво развитие и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088

(05639/2/2020 – C9-0132/2020 –2018/0178(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

 като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (05639/2/2020 – C9-0132/2020),

 като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 17 октомври 2018 г.[1],

  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 5 декември 2018 г.[2],

 като взе предвид позицията си на първо четене [3] относно предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0353),

 като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

 като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентните комисии в съответствие с член 74, параграф 4 от Правилника за дейността,

 като взе предвид член 67 от своя Правилник за дейността,

 като взе предвид съвместните разисквания на комисията по икономически и парични въпроси и комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните в съответствие с член 58 от Правилника за дейността,

 като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по икономически и парични въпроси и на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A9-0107/2020),

1. одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2. констатира, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

3. възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета в съответствие с член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

4. възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

5. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


 

 


 

КРАТКА ОБОСНОВКА

Позицията на Съвета на първо четене отразява споразумението, постигнато между Парламента и Съвета по време на междуинституционалните преговори на ранен етап на второ четене, след проверка от юрист-лингвистите. След като с гласуването си на 23 януари 2020 г. комисията по икономически и парични въпроси (ECON) и комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (ENVI) потвърдиха резултатите от тези междуинституционални преговори, като докладчици предлагаме комисиите ECON и ENVI да препоръчат позицията на Съвета на първо четене да бъде приета в пленарната зала без изменение.

 


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Титла

Създаване на рамка за насърчаване на инвестициите в устойчиво развитие

Позовавания

05639/2/2020 – C9-0132/2020 – 2018/0178(COD)

Дата на 1-во четене в ЕП – Номер P

28.3.2019 T8-0325/2019

Предложение на Комисията

COM(2018)0353 - C8-0207/2018

Дата на обявяване в заседание на получаването на позицията на Съвета на първо четене

15.5.2020

Водещи комисии

 Дата на обявяване в заседание

ECON

15.5.2020

ENVI

15.5.2020

 

 

Докладчици:

 Дата на назначаване

Bas Eickhout

14.10.2019

Sirpa Pietikäinen

14.10.2019

 

 

Член 58 ‒ Процедура на съвместни комисии

 Дата на обявяване в заседание

 

15.11.2018

Дата на приемане

28.5.2020

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

96

29

7

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nikos Androulakis, Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Gunnar Beck, Aurelia Beigneux, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Monika Beňová, Stefan Berger, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Malin Björk, Simona Bonafè, Gilles Boyer, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Miriam Dalli, Esther de Lange, Christian Doleschal, Francesca Donato, Marco Dreosto, Bas Eickhout, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Eleonora Evi, Agnès Evren, Fredrick Federley, Markus Ferber, Jonás Fernández, Pietro Fiocchi, Raffaele Fitto, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Valentino Grant, Catherine Griset, Claude Gruffat, José Gusmão, Jytte Guteland, Enikő Győri, Teuvo Hakkarainen, Anja Hazekamp, Eero Heinäluoma, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Danuta Maria Hübner, Jan Huitema, Yannick Jadot, Stasys Jakeliūnas, Othmar Karas, Billy Kelleher, Petros Kokkalis, Athanasios Konstantinou, Joanna Kopcińska, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Peter Liese, Sylvia Limmer, Javi López, César Luena, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Fulvio Martusciello, Costas Mavrides, Liudas Mažylis, Joëlle Mélin, Jörg Meuthen, Silvia Modig, Csaba Molnár, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Dan-Ștefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Ville Niinistö, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Grace O’Sullivan, Dimitrios Papadimoulis, Jutta Paulus, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Sirpa Pietikäinen, Dragoș Pîslaru, Luisa Regimenti, Evelyn Regner, Frédérique Ries, Antonio Maria Rinaldi, María Soraya Rodríguez Ramos, Sándor Rónai, Rob Rooken, Alfred Sant, Silvia Sardone, Christine Schneider, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Günther Sidl, Pedro Silva Pereira, Nicolae Ştefănuță, Paul Tang, Irene Tinagli, Nils Torvalds, Edina Tóth, Véronique Trillet-Lenoir, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Stéphanie Yon-Courtin, Anna Zalewska, Marco Zanni, Roberts Zīle

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Hildegard Bentele, Damien Carême, Margarita de la Pisa Carrión, Chris MacManus, Michèle Rivasi, Bogdan Rzońca

Дата на внасяне

2.6.2020

 


 

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

96

+

GUE/NGL

Malin BJÖRK, José GUSMÃO, Anja HAZEKAMP, Petros KOKKALIS, Chris MACMANUS, Silvia MODIG, Dimitrios PAPADIMOULIS

NI

Eleonora EVI, Athanasios KONSTANTINOU, Piernicola PEDICINI

PPE

Bartosz ARŁUKOWICZ, Hildegard BENTELE, Isabel BENJUMEA BENJUMEA, Stefan BERGER, Nathalie COLIN-OESTERLÉ, Christian DOLESCHAL, Agnès EVREN, Markus FERBER, Frances FITZGERALD, José Manuel GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL, Danuta Maria HÜBNER, Othmar KARAS, Georgios KYRTSOS, Esther DE LANGE, Peter LIESE, Aušra MALDEIKIENĖ, Fulvio MARTUSCIELLO, Liudas MAŽYLIS, Dolors MONTSERRAT, Dan-Ștefan MOTREANU, Siegfried MUREŞAN, Luděk NIEDERMAYER, Lídia PEREIRA, Sirpa PIETIKÄINEN, Christine SCHNEIDER, Ralf SEEKATZ, Inese VAIDERE, Pernille WEISS, Michal WIEZIK

Renew

Gilles BOYER, Pascal CANFIN, Luis GARICANO, Martin HOJSÍK, Jan HUITEMA, Billy KELLEHER, Ondřej KOVAŘÍK, Caroline NAGTEGAAL, Dragoș PÎSLARU, Frédérique RIES, María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS, Nicolae ŞTEFĂNUȚĂ, Nils TORVALDS, Véronique TRILLET-LENOIR, Stéphanie YON-COURTIN

S&D

Nikos ANDROULAKIS, Marek BALT, Marek BELKA, Monika BEŇOVÁ, Simona BONAFÈ, Delara BURKHARDT, Sara CERDAS, Mohammed CHAHIM, Tudor CIUHODARU, Miriam DALLI, Jonás FERNÁNDEZ, Jytte GUTELAND, Eero HEINÄLUOMA, Javi LÓPEZ, César LUENA, Pedro MARQUES, Costas MAVRIDES, Csaba MOLNÁR, Alessandra MORETTI, Evelyn REGNER, Sándor RÓNAI, Alfred SANT, Joachim SCHUSTER, Günther SIDL, Pedro SILVA PEREIRA, Paul TANG, Irene TINAGLI, Tiemo WÖLKEN

Verts/ALE

Margrete AUKEN, Damien CAREME, Bas EICKHOUT, Sven GIEGOLD, Claude GRUFFAT, Stasys JAKELIŪNAS, Pär HOLMGREN, Yannick JADOT, Ville NIINISTÖ, Grace O'SULLIVAN, Jutta PAULUS, Kira Marie PETER-HANSEN, Michèle RIVASI, Ernest URTASUN

 

29

-

ECR

Sergio BERLATO, Derk Jan EPPINK, Pietro FIOCCHI, Raffaele FITTO, Joanna KOPCIŃSKA, Margarita DE LA PISA CARRIÓN, Rob ROOKEN, Bogdan RZONCA, Johan VAN OVERTVELDT, Alexandr VONDRA, Anna ZALEWSKA, Roberts ZĪLE

GUE/NGL

Mick WALLACE,

ID

Simona BALDASSARRE, Gunnar BECK, Francesca DONATO, Marco DREOSTO, Valentino GRANT, Teuvo HAKKARAINEN, Sylvia LIMMER, Jörg MEUTHEN, Luisa REGIMENTI, Antonio Maria RINALDI, Silvia SARDONE, Marco ZANNI

NI

Lefteris NIKOLAOU-ALAVANOS

PPE

Traian BĂSESCU

Renew

Engin EROGLU, Fredrick FEDERLEY

 

7

0

ID

Aurelia BEIGNEUX, Catherine GRISET, Joëlle MÉLIN

PPE

Alexander BERNHUBER, Enikő GYŐRI, Edina TÓTH

S&D

Petar VITANOV

 

Легенда на използваните знаци:

+ : Гласове „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“

 

 

[1] OВ C 62, 15.2.2019 г., стp. 103.

[2] OВ C 86, 7.3.2019 г., стp. 24.

[3] Приети текстове от 28.3.2019 г., P8_TA(2019)0325.

Последно осъвременяване: 12 юни 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност