Διαδικασία : 2018/0178(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0107/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0107/2020

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0130

<Date>{02/06/2020}2.6.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0107/2020</NoDocSe>
PDF 199kWORD 56k

<TitreType>ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ</TitreType>     <RefProcLect>***II</RefProcLect>

<Titre> σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εν όψει της έγκρισης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088</Titre>

<DocRef>(05639/2/2020 – C9-0132/2020 – 2018/0178(COD))</DocRef>


<Commission>{ECON}Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων</Commission>

Εισηγητές: <Depute>Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen</Depute>

(Κοινή διαδικασία επιτροπών – άρθρο 58 του Κανονισμού)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εν όψει της έγκρισης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088

(05639/2/2020 – C9-0132/2020 – 2018/0178(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (05639/2/2020 – C9-0132/2020),

 έχοντας υπόψη την από 17ης Οκτωβρίου 2018[1] γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,

  έχοντας υπόψη την από 5ης Δεκεμβρίου 2018[2] γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

 έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση[3] σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0353),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από τις αρμόδιες επιτροπές σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη τις κοινές συνεδριάσεις της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων και της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 58 του Κανονισμού,

 έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A9-0107/2020),

1. εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2. διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4. αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.


 

 


 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση αποτυπώνει τη συμφωνία που επετεύχθη σε διοργανικές διαπραγματεύσεις μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σε στάδιο πρώιμης δεύτερης ανάγνωσης, κατόπιν επαλήθευσης από τους γλωσσομαθείς νομικούς. Δεδομένου ότι η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (ECON) και η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (ENVI), κατά την ψηφοφορία τους της 23ης Ιανουαρίου 2020, έχουν ήδη επικυρώσει το αποτέλεσμα των εν λόγω διοργανικών διαπραγματεύσεων, προτείνουμε, ως εισηγητές σας, όπως η ECON και η ENVI συστήσουν στην Ολομέλεια να επικυρώσει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση, χωρίς να την τροποποιήσει.

 


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων

Έγγραφα αναφοράς

05639/2/2020 – C9-0132/2020 – 2018/0178(COD)

Ημερομηνία πρώτης ανάγνωσης του ΕΚ – Αριθ. P

28.3.2019 T8-0325/2019

Η πρόταση της Επιτροπής

COM(2018)0353 - C8-0207/2018

Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια της παραλαβής της θέσης του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση

15.5.2020

Επιτροπές αρμόδιες επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

15.5.2020

ENVI

15.5.2020

 

 

Εισηγητές

 Ημερομηνία ορισμού

Bas Eickhout

14.10.2019

Sirpa Pietikäinen

14.10.2019

 

 

Άρθρο 58 – Κοινή διαδικασία επιτροπών

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

 

15.11.2018

Ημερομηνία έγκρισης

28.5.2020

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

96

29

7

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Νίκος Ανδρουλάκης, Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Gunnar Beck, Aurelia Beigneux, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Monika Beňová, Stefan Berger, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Malin Björk, Simona Bonafè, Gilles Boyer, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Miriam Dalli, Esther de Lange, Christian Doleschal, Francesca Donato, Marco Dreosto, Bas Eickhout, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Eleonora Evi, Agnès Evren, Fredrick Federley, Markus Ferber, Jonás Fernández, Pietro Fiocchi, Raffaele Fitto, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Valentino Grant, Catherine Griset, Claude Gruffat, José Gusmão, Jytte Guteland, Enikő Győri, Teuvo Hakkarainen, Anja Hazekamp, Eero Heinäluoma, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Danuta Maria Hübner, Jan Huitema, Yannick Jadot, Stasys Jakeliūnas, Othmar Karas, Billy Kelleher, Πέτρος Κόκκαλης, Αθανάσιος Κωνσταντίνου, Joanna Kopcińska, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Peter Liese, Sylvia Limmer, Javi López, César Luena, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Fulvio Martusciello, Costas Mavrides, Liudas Mažylis, Joëlle Mélin, Jörg Meuthen, Silvia Modig, Csaba Molnár, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Dan-Ștefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Ville Niinistö, Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος, Grace O’Sullivan, Δημήτριος Παπαδημούλης, Jutta Paulus, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Sirpa Pietikäinen, Dragoș Pîslaru, Luisa Regimenti, Evelyn Regner, Frédérique Ries, Antonio Maria Rinaldi, María Soraya Rodríguez Ramos, Sándor Rónai, Rob Rooken, Alfred Sant, Silvia Sardone, Christine Schneider, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Günther Sidl, Pedro Silva Pereira, Nicolae Ştefănuță, Paul Tang, Irene Tinagli, Nils Torvalds, Edina Tóth, Véronique Trillet-Lenoir, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Stéphanie Yon-Courtin, Anna Zalewska, Marco Zanni, Roberts Zīle

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Hildegard Bentele, Damien Carême, Margarita de la Pisa Carrión, Chris MacManus, Michèle Rivasi, Bogdan Rzońca

Ημερομηνία κατάθεσης

2.6.2020

 


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

96

+

GUE/NGL

Malin BJÖRK, José GUSMÃO, Anja HAZEKAMP, Πέτρος ΚΟΚΚΑΛΗΣ, Chris MACMANUS, Silvia MODIG, Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ

NI

Eleonora EVI, Αθανάσιος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Piernicola PEDICINI

PPE

Bartosz ARŁUKOWICZ, Hildegard BENTELE, Isabel BENJUMEA BENJUMEA, Stefan BERGER, Nathalie COLIN-OESTERLÉ, Christian DOLESCHAL, Agnès EVREN, Markus FERBER, Frances FITZGERALD, José Manuel GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL, Danuta Maria HÜBNER, Othmar KARAS, Georgios KYRTSOS, Esther DE LANGE, Peter LIESE, Aušra MALDEIKIENĖ, Fulvio MARTUSCIELLO, Liudas MAŽYLIS, Dolors MONTSERRAT, Dan-Ștefan MOTREANU, Siegfried MUREŞAN, Luděk NIEDERMAYER, Lídia PEREIRA, Sirpa PIETIKÄINEN, Christine SCHNEIDER, Ralf SEEKATZ, Inese VAIDERE, Pernille WEISS, Michal WIEZIK

Renew

Gilles BOYER, Pascal CANFIN, Luis GARICANO, Martin HOJSÍK, Jan HUITEMA, Billy KELLEHER, Ondřej KOVAŘÍK, Caroline NAGTEGAAL, Dragoș PÎSLARU, Frédérique RIES, María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS, Nicolae ŞTEFĂNUȚĂ, Nils TORVALDS, Véronique TRILLET-LENOIR, Stéphanie YON-COURTIN

S&D

Νίκος ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ, Marek BALT, Marek BELKA, Monika BEŇOVÁ, Simona BONAFÈ, Delara BURKHARDT, Sara CERDAS, Mohammed CHAHIM, Tudor CIUHODARU, Miriam DALLI, Jonás FERNÁNDEZ, Jytte GUTELAND, Eero HEINÄLUOMA, Javi LÓPEZ, César LUENA, Pedro MARQUES, Κώστας ΜΑΥΡΙΔΗΣ, Csaba MOLNÁR, Alessandra MORETTI, Evelyn REGNER, Sándor RÓNAI, Alfred SANT, Joachim SCHUSTER, Günther SIDL, Pedro SILVA PEREIRA, Paul TANG, Irene TINAGLI, Tiemo WÖLKEN

Verts/ALE

Margrete AUKEN, Damien CAREME, Bas EICKHOUT, Sven GIEGOLD, Claude GRUFFAT, Stasys JAKELIŪNAS, Pär HOLMGREN, Yannick JADOT, Ville NIINISTÖ, Grace O'SULLIVAN, Jutta PAULUS, Kira Marie PETER-HANSEN, Michèle RIVASI, Ernest URTASUN

 

29

-

ECR

Sergio BERLATO, Derk Jan EPPINK, Pietro FIOCCHI, Raffaele FITTO, Joanna KOPCIŃSKA, Margarita DE LA PISA CARRIÓN, Rob ROOKEN, Bogdan RZONCA, Johan VAN OVERTVELDT, Alexandr VONDRA, Anna ZALEWSKA, Roberts ZĪLE

GUE/NGL

Mick WALLACE,

ID

Simona BALDASSARRE, Gunnar BECK, Francesca DONATO, Marco DREOSTO, Valentino GRANT, Teuvo HAKKARAINEN, Sylvia LIMMER, Jörg MEUTHEN, Luisa REGIMENTI, Antonio Maria RINALDI, Silvia SARDONE, Marco ZANNI

NI

Λευτέρης ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΑΛΑΒΑΝΟΣ

PPE

Traian BĂSESCU

Renew

Engin EROGLU, Fredrick FEDERLEY

 

7

0

ID

Aurelia BEIGNEUX, Catherine GRISET, Joëlle MÉLIN

PPE

Alexander BERNHUBER, Enikő GYŐRI, Edina TÓTH

S&D

Petar VITANOV

 

Σημασία συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

[1] ΕΕ C 62 της 15.2.2019, σ. 103.

[2] ΕΕ C 86 της 7.3.2019, σ. 24.

[3] Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 28.3.2019, P8_TA(2019)0325.

Τελευταία ενημέρωση: 12 Ιουνίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου