Tuarascáil - A9-0107/2020Tuarascáil
A9-0107/2020

MOLADH DON DARA LÉAMH ar an seasamh ón gComhairle ar an gcéad léamh d’fhonn rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le creat a bhunú chun infheistíocht inbhuanaithe a éascú, agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2019/2088, a ghlacadh

2.6.2020 - (05639/2/2020 – C9-0132/2020 – 2018/0178(COD) - ***II

An Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta
An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia
Rapóirtéirí: Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
(Nós imeachta comhchoiste – Riail 58 de na Rialacha Nós Imeachta)

Nós Imeachta : 2018/0178(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe :  
A9-0107/2020
Téacsanna arna gcur síos :
A9-0107/2020
Díospóireachtaí :
Vótaí :
Téacsanna arna nglacadh :

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an seasamh ón gComhairle ar an gcéad léamh d’fhonn rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le creat a bhunú chun infheistíocht inbhuanaithe a éascú, agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2019/2088, a ghlacadh

(05639/2/2020 – C9-0132/2020 –2018/0178(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an dara léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

 ag féachaint don seasamh ón gComhairle ar an gcéad léamh (05639/2/2020 – C9-0132/2020),

 ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 17 Deireadh Fómhair 2018[1],

  ag féachaint don tuairim ó Choiste na Réigiún an 5 Nollaig 2018[2]

 ag féachaint dá seasamh ar an gcéad léamh[3] ar an togra ón gCoimisiún chuig an bParlaimint agus chuig an gComhairle (COM(2018)0353),

 ag féachaint d’Airteagal 294(7) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

 ag féachaint don chomhaontú sealadach a d’fhormheas na coistí freagracha faoi Riail 74(4) dá Rialacha Nós Imeachta,

 ag féachaint do Riail 67 dá Rialacha Nós Imeachta,

 ag féachaint do chomhphléití an Choiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta agus an Choiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia faoi Riail 58 de na Rialacha Nós Imeachta,

 ag féachaint don mholadh don dara léamh ón gCoiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta agus ón gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia (A9-0107/2020),

1. ag formheas an tseasaimh ón gComhairle ar an gcéad léamh;

2. á thabhairt dá haire go nglactar an gníomh i gcomhréir le seasamh na Comhairle;

3. á threorú dá hUachtarán an gníomh a shíniú le hUachtarán na Comhairle, i gcomhréir le hAirteagal 297(1) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh;

4. á threorú dá hArdrúnaí an gníomh a shíniú, a luaithe a fhíoraítear go bhfuil na nósanna imeachta go léir curtha i gcrích go cuí, agus, i gcomhaontú le hArdrúnaí na Comhairle, socrú a dhéanamh maidir lena fhoilsiú in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh;

5. á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.


 

 


 

RÉASÚNÚ GEARR

Tá an seasamh ón gComhairle ar an gcéad léamh ina léiriú ar an gcomhaontú ar thángthas air idir an Pharlaimint agus an Chomhairle i gcaibidlíochtaí idirinstitiúideacha go luath ag céim an dara léamh, tar éis fíorú dlítheangeolaíoch. Ós rud é, ag a vótáil an 23 Eanáir 2020, gur dheimhnigh an Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta (ECON) agus an Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia (ENVI) cheana toradh na gcaibidlíochtaí idirinstitiúideacha sin, mar bhur Rapóirtéirí, táimid ag moladh go molfadh ECON-ENVI go ndeimhneodh an Suí Iomlánach seasamh na Comhairle ar an gcéad léamh, gan é a leasú.

 


AN NÓS IMEACHTA - COISTE FREAGRACH

Teideal

Creat a bhunú chun infheistíocht inbhuanaithe a éascú

Tagairtí

05639/2/2020 – C9-0132/2020 – 2018/0178(COD)

Dáta don chéad léamh ag an bParlaimint – P uimhir

28.3.2019 T8-0325/2019

Togra ón gCoimisiún

COM(2018)0353 - C8-0207/2018

Fógra sa suí iomlánach go bhfuarthas an seasamh ón gComhairle ar an gcéad léamh (dáta)

15.5.2020

Coistí freagracha

 Dáta a fhógartha sa suí iomlánach

ECON

15.5.2020

ENVI

15.5.2020

 

 

Rapóirtéirí

 Dáta an cheapacháin

Bas Eickhout

14.10.2019

Sirpa Pietikäinen

14.10.2019

 

 

Riail 58 – An nós imeachta comhchoiste

 Dáta a fhógartha sa suí iomlánach

 

15.11.2018

Dáta a ghlactha

28.5.2020

 

 

 

Dáta na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

96

29

7

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Nikos Androulakis, Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Gunnar Beck, Aurelia Beigneux, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Monika Beňová, Stefan Berger, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Malin Björk, Simona Bonafè, Gilles Boyer, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Miriam Dalli, Esther de Lange, Christian Doleschal, Francesca Donato, Marco Dreosto, Bas Eickhout, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Eleonora Evi, Agnès Evren, Fredrick Federley, Markus Ferber, Jonás Fernández, Pietro Fiocchi, Raffaele Fitto, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Valentino Grant, Catherine Griset, Claude Gruffat, José Gusmão, Jytte Guteland, Enikő Győri, Teuvo Hakkarainen, Anja Hazekamp, Eero Heinäluoma, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Danuta Maria Hübner, Jan Huitema, Yannick Jadot, Stasys Jakeliūnas, Othmar Karas, Billy Kelleher, Petros Kokkalis, Athanasios Konstantinou, Joanna Kopcińska, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Peter Liese, Sylvia Limmer, Javi López, César Luena, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Fulvio Martusciello, Costas Mavrides, Liudas Mažylis, Joëlle Mélin, Jörg Meuthen, Silvia Modig, Csaba Molnár, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Dan-Ștefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Ville Niinistö, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Grace O’Sullivan, Dimitrios Papadimoulis, Jutta Paulus, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Sirpa Pietikäinen, Dragoș Pîslaru, Luisa Regimenti, Evelyn Regner, Frédérique Ries, Antonio Maria Rinaldi, María Soraya Rodríguez Ramos, Sándor Rónai, Rob Rooken, Alfred Sant, Silvia Sardone, Christine Schneider, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Günther Sidl, Pedro Silva Pereira, Nicolae Ştefănuță, Paul Tang, Irene Tinagli, Nils Torvalds, Edina Tóth, Véronique Trillet-Lenoir, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Stéphanie Yon-Courtin, Anna Zalewska, Marco Zanni, Roberts Zīle

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair don vótáil chríochnaitheach

Hildegard Bentele, Damien Carême, Margarita de la Pisa Carrión, Chris MacManus, Michèle Rivasi, Bogdan Rzońca

Dáta don chur síos

2.6.2020

 


 

VÓTÁLA CHRÍOCHNAITHEACH LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

96

+

GUE/NGL

Malin BJÖRK, José GUSMÃO, Anja HAZEKAMP, Petros KOKKALIS, Chris MACMANUS, Silvia MODIG, Dimitrios PAPADIMOULIS

NI

Eleonora EVI, Athanasios KONSTANTINOU, Piernicola PEDICINI

PPE

Bartosz ARŁUKOWICZ, Hildegard BENTELE, Isabel BENJUMEA BENJUMEA, Stefan BERGER, Nathalie COLIN-OESTERLÉ, Christian DOLESCHAL, Agnès EVREN, Markus FERBER, Frances FITZGERALD, José Manuel GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL, Danuta Maria HÜBNER, Othmar KARAS, Georgios KYRTSOS, Esther DE LANGE, Peter LIESE, Aušra MALDEIKIENĖ, Fulvio MARTUSCIELLO, Liudas MAŽYLIS, Dolors MONTSERRAT, Dan-Ștefan MOTREANU, Siegfried MUREŞAN, Luděk NIEDERMAYER, Lídia PEREIRA, Sirpa PIETIKÄINEN, Christine SCHNEIDER, Ralf SEEKATZ, Inese VAIDERE, Pernille WEISS, Michal WIEZIK

Renew

Gilles BOYER, Pascal CANFIN, Luis GARICANO, Martin HOJSÍK, Jan HUITEMA, Billy KELLEHER, Ondřej KOVAŘÍK, Caroline NAGTEGAAL, Dragoș PÎSLARU, Frédérique RIES, María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS, Nicolae ŞTEFĂNUȚĂ, Nils TORVALDS, Véronique TRILLET-LENOIR, Stéphanie YON-COURTIN

S&D

Nikos ANDROULAKIS, Marek BALT, Marek BELKA, Monika BEŇOVÁ, Simona BONAFÈ, Delara BURKHARDT, Sara CERDAS, Mohammed CHAHIM, Tudor CIUHODARU, Miriam DALLI, Jonás FERNÁNDEZ, Jytte GUTELAND, Eero HEINÄLUOMA, Javi LÓPEZ, César LUENA, Pedro MARQUES, Costas MAVRIDES, Csaba MOLNÁR, Alessandra MORETTI, Evelyn REGNER, Sándor RÓNAI, Alfred SANT, Joachim SCHUSTER, Günther SIDL, Pedro SILVA PEREIRA, Paul TANG, Irene TINAGLI, Tiemo WÖLKEN

Verts/ALE

Margrete AUKEN, Damien CAREME, Bas EICKHOUT, Sven GIEGOLD, Claude GRUFFAT, Stasys JAKELIŪNAS, Pär HOLMGREN, Yannick JADOT, Ville NIINISTÖ, Grace O'SULLIVAN, Jutta PAULUS, Kira Marie PETER-HANSEN, Michèle RIVASI, Ernest URTASUN

 

29

-

ECR

Sergio BERLATO, Derk Jan EPPINK, Pietro FIOCCHI, Raffaele FITTO, Joanna KOPCIŃSKA, Margarita DE LA PISA CARRIÓN, Rob ROOKEN, Bogdan RZONCA, Johan VAN OVERTVELDT, Alexandr VONDRA, Anna ZALEWSKA, Roberts ZĪLE

GUE/NGL

Mick WALLACE,

ID

Simona BALDASSARRE, Gunnar BECK, Francesca DONATO, Marco DREOSTO, Valentino GRANT, Teuvo HAKKARAINEN, Sylvia LIMMER, Jörg MEUTHEN, Luisa REGIMENTI, Antonio Maria RINALDI, Silvia SARDONE, Marco ZANNI

NI

Lefteris NIKOLAOU-ALAVANOS

PPE

Traian BĂSESCU

Renew

Engin EROGLU, Fredrick FEDERLEY

 

7

0

ID

Aurelia BEIGNEUX, Catherine GRISET, Joëlle MÉLIN

PPE

Alexander BERNHUBER, Enikő GYŐRI, Edina TÓTH

S&D

Petar VITANOV

 

Eochair:

+ : i bhfabhar

- : i gcoinne

0 : staonadh

 

 

An nuashonrú is déanaí: 8 Meitheamh 2020
Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais