Pranešimas - A9-0107/2020Pranešimas
A9-0107/2020

  REKOMENDACIJA ANTRAJAM SVARSTYMUI dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088

  2.6.2020 - (05639/2/2020 – C9-0132/2020 – 2018/0178(COD) - ***II

  Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
  Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
  Pranešėjai: Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
  (Bendra komitetų procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 58 straipsnis)

  Procedūra : 2018/0178(COD)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A9-0107/2020
  Pateikti tekstai :
  A9-0107/2020
  Debatai :
  Balsavimas :
  Priimti tekstai :

  EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

  dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088

  (05639/2/2020 – C9-0132/2020 –2018/0178(COD))

  (Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

  Europos Parlamentas,

   atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (05639/2/2020– C9-0132/2020),

   atsižvelgdamas į 2018 m. spalio 17 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[1],

    atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 5 d. Regionų komiteto nuomonę[2],

   atsižvelgdamas į savo poziciją[3] dėl Komisijos pasiūlymo Parlamentui ir Tarybai (COM(2018) 0353) per pirmąjį svarstymą,

   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį,

   atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingi komitetai patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 74 straipsnio 4 dalį,

   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 67 straipsnį,

   atsižvelgdamas į bendrus Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto ir Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto svarstymus pagal Darbo tvarkos taisyklių 58 straipsnį,

   atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto ir Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto rekomendaciją antrajam svarstymui (A9-0107/2020),

  1. pritaria per pirmąjį svarstymą priimtai Tarybos pozicijai;

  2. pažymi, kad aktas priimtas remiantis Tarybos pozicija;

  3. paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos pirmininku pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 297 straipsnio 1 dalį;

  4. paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą patikrinus, ar tinkamai įvykdytos visos procedūros, ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad šis aktas būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

  5. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


   

   


   

  TRUMPAS PAGRINDIMAS

  Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija atspindi Parlamento ir Tarybos susitarimą, pasiektą tarpinstitucinėse derybose ankstyvuoju antrojo svarstymo etapu, po to, kai tekstą patikrino teisininkai lingvistai. Kadangi Ekonomikos ir pinigų politikos (ECON) komitetas ir Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos (ENVI) komitetas per 2020 m. sausio 23 d. balsavimą jau patvirtino šių tarpinstitucinių derybų rezultatus, mes, kaip pranešėjai, siūlome, kad ECON ir ENVI komitetai rekomenduotų plenariniame posėdyje patvirtinti per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją be pakeitimų.

   

   


  ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Sistema tvariam finansavimui palengvinti

  Nuorodos

  05639/2/2020 – C9-0132/2020 – 2018/0178(COD)

  Pirmojo svarstymo EP data – P numeris

  28.3.2019 T8-0325/2019

  Komisijos pasiūlymas

  COM(2018)0353 - C8-0207/2018

  Paskelbimo, kad gauta per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija, plenariniame posėdyje data

  15.5.2020

  Atsakingi komitetai

   Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  ECON

  15.5.2020

  ENVI

  15.5.2020

   

   

  Pranešėjai

   Paskyrimo data

  Bas Eickhout

  14.10.2019

  Sirpa Pietikäinen

  14.10.2019

   

   

  58 straipsnis – Bendra komitetų procedūra

   Paskelbimo plenariniame posėdyje data

   

  15.11.2018

  Priėmimo data

  28.5.2020

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  96

  29

  7

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Nikos Androulakis, Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Gunnar Beck, Aurelia Beigneux, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Monika Beňová, Stefan Berger, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Malin Björk, Simona Bonafè, Gilles Boyer, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Miriam Dalli, Esther de Lange, Christian Doleschal, Francesca Donato, Marco Dreosto, Bas Eickhout, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Eleonora Evi, Agnès Evren, Fredrick Federley, Markus Ferber, Jonás Fernández, Pietro Fiocchi, Raffaele Fitto, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Valentino Grant, Catherine Griset, Claude Gruffat, José Gusmão, Jytte Guteland, Enikő Győri, Teuvo Hakkarainen, Anja Hazekamp, Eero Heinäluoma, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Danuta Maria Hübner, Jan Huitema, Yannick Jadot, Stasys Jakeliūnas, Othmar Karas, Billy Kelleher, Petros Kokkalis, Athanasios Konstantinou, Joanna Kopcińska, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Peter Liese, Sylvia Limmer, Javi López, César Luena, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Fulvio Martusciello, Costas Mavrides, Liudas Mažylis, Joëlle Mélin, Jörg Meuthen, Silvia Modig, Csaba Molnár, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Dan-Ștefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Ville Niinistö, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Grace O’Sullivan, Dimitrios Papadimoulis, Jutta Paulus, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Sirpa Pietikäinen, Dragoș Pîslaru, Luisa Regimenti, Evelyn Regner, Frédérique Ries, Antonio Maria Rinaldi, María Soraya Rodríguez Ramos, Sándor Rónai, Rob Rooken, Alfred Sant, Silvia Sardone, Christine Schneider, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Günther Sidl, Pedro Silva Pereira, Nicolae Ştefănuță, Paul Tang, Irene Tinagli, Nils Torvalds, Edina Tóth, Véronique Trillet-Lenoir, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Stéphanie Yon-Courtin, Anna Zalewska, Marco Zanni, Roberts Zīle

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

  Hildegard Bentele, Damien Carême, Margarita de la Pisa Carrión, Chris MacManus, Michèle Rivasi, Bogdan Rzońca

  Pateikimo data

  2.6.2020

   

   


   

  GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

  96

  +

  GUE/NGL

  Malin BJÖRK, José GUSMÃO, Anja HAZEKAMP, Petros KOKKALIS, Chris MACMANUS, Silvia MODIG, Dimitrios PAPADIMOULIS

  NI

  Eleonora EVI, Athanasios KONSTANTINOU, Piernicola PEDICINI

  PPE

  Bartosz ARŁUKOWICZ, Hildegard BENTELE, Isabel BENJUMEA BENJUMEA, Stefan BERGER, Nathalie COLIN-OESTERLÉ, Christian DOLESCHAL, Agnès EVREN, Markus FERBER, Frances FITZGERALD, José Manuel GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL, Danuta Maria HÜBNER, Othmar KARAS, Georgios KYRTSOS, Esther DE LANGE, Peter LIESE, Aušra MALDEIKIENĖ, Fulvio MARTUSCIELLO, Liudas MAŽYLIS, Dolors MONTSERRAT, Dan-Ștefan MOTREANU, Siegfried MUREŞAN, Luděk NIEDERMAYER, Lídia PEREIRA, Sirpa PIETIKÄINEN, Christine SCHNEIDER, Ralf SEEKATZ, Inese VAIDERE, Pernille WEISS, Michal WIEZIK

  Renew

  Gilles BOYER, Pascal CANFIN, Luis GARICANO, Martin HOJSÍK, Jan HUITEMA, Billy KELLEHER, Ondřej KOVAŘÍK, Caroline NAGTEGAAL, Dragoș PÎSLARU, Frédérique RIES, María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS, Nicolae ŞTEFĂNUȚĂ, Nils TORVALDS, Véronique TRILLET-LENOIR, Stéphanie YON-COURTIN

  S&D

  Nikos ANDROULAKIS, Marek BALT, Marek BELKA, Monika BEŇOVÁ, Simona BONAFÈ, Delara BURKHARDT, Sara CERDAS, Mohammed CHAHIM, Tudor CIUHODARU, Miriam DALLI, Jonás FERNÁNDEZ, Jytte GUTELAND, Eero HEINÄLUOMA, Javi LÓPEZ, César LUENA, Pedro MARQUES, Costas MAVRIDES, Csaba MOLNÁR, Alessandra MORETTI, Evelyn REGNER, Sándor RÓNAI, Alfred SANT, Joachim SCHUSTER, Günther SIDL, Pedro SILVA PEREIRA, Paul TANG, Irene TINAGLI, Tiemo WÖLKEN

  Verts/ALE

  Margrete AUKEN, Damien CAREME, Bas EICKHOUT, Sven GIEGOLD, Claude GRUFFAT, Stasys JAKELIŪNAS, Pär HOLMGREN, Yannick JADOT, Ville NIINISTÖ, Grace O'SULLIVAN, Jutta PAULUS, Kira Marie PETER-HANSEN, Michèle RIVASI, Ernest URTASUN

   

  29

  -

  ECR

  Sergio BERLATO, Derk Jan EPPINK, Pietro FIOCCHI, Raffaele FITTO, Joanna KOPCIŃSKA, Margarita DE LA PISA CARRIÓN, Rob ROOKEN, Bogdan RZONCA, Johan VAN OVERTVELDT, Alexandr VONDRA, Anna ZALEWSKA, Roberts ZĪLE

  GUE/NGL

  Mick WALLACE,

  ID

  Simona BALDASSARRE, Gunnar BECK, Francesca DONATO, Marco DREOSTO, Valentino GRANT, Teuvo HAKKARAINEN, Sylvia LIMMER, Jörg MEUTHEN, Luisa REGIMENTI, Antonio Maria RINALDI, Silvia SARDONE, Marco ZANNI

  NI

  Lefteris NIKOLAOU-ALAVANOS

  PPE

  Traian BĂSESCU

  Renew

  Engin EROGLU, Fredrick FEDERLEY

   

  7

  0

  ID

  Aurelia BEIGNEUX, Catherine GRISET, Joëlle MÉLIN

  PPE

  Alexander BERNHUBER, Enikő GYŐRI, Edina TÓTH

  S&D

  Petar VITANOV

   

  Sutartiniai ženklai:

  + : 

  - : prieš

  0 : susilaikė

   

   

   

  Atnaujinta: 2020 m. birželio 11 d.
  Teisinė informacija - Privatumo politika