Procedūra : 2018/0178(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A9-0107/2020

Iesniegtie teksti :

A9-0107/2020

Debates :

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2020)0130

<Date>{02/06/2020}2.6.2020</Date>
<NoDocSe>A9‑0107/2020</NoDocSe>
PDF 191kWORD 51k

<TitreType>IETEIKUMS OTRAJAM LASĪJUMAM</TitreType>     <RefProcLect>***II</RefProcLect>

<Titre>par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par regulējuma izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai un ar ko groza Regulu (ES) 2019/2088</Titre>

<DocRef>(05639/2/2020 – C9-0132/2020 – 2018/0178(COD))</DocRef>


<Commission>{ECON}Ekonomikas un monetārā komiteja
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja</Commission>

Referenti: <Depute>Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen</Depute>

(Procedūra ar apvienotajām komitejām — Reglamenta 58. pants)

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 ĪSS PAMATOJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par regulējuma izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai un ar ko groza Regulu (ES) 2019/2088

(05639/2/2020 – C9-0132/2020 –2018/0178(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Padomes nostāju pirmajā lasījumā (05639/2/2020 – C9-0132/2020),

 ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2018. gada 17. oktobra atzinumu[1],

 ņemot vērā Reģionu komitejas 2018. gada 5. decembra atzinumu[2],

 ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā[3] attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Parlamentam un Padomei (COM(2018)0353),

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 7. punktu,

 ņemot vērā provizorisko vienošanos, ko atbildīgās komitejas apstiprināja saskaņā ar Reglamenta 74. panta 4. punktu,

 ņemot vērā Reglamenta 67. pantu,

 ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas kopīgās apspriedes saskaņā ar Reglamenta 58. pantu,

 ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ieteikumu otrajam lasījumam (A9‑0107/2020),

1. apstiprina Padomes nostāju pirmajā lasījumā;

2. konstatē, ka akts ir pieņemts saskaņā ar Padomes nostāju;

3. uzdod priekšsēdētājam parakstīt aktu kopā ar Padomes priekšsēdētāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 297. panta 1. punktu;

4. uzdod ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad ir notikusi pārbaude, ka ir pienācīgi ievērotas visas procedūras, un pēc saskaņošanas ar Padomes ģenerālsekretāru nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

5. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.


ĪSS PAMATOJUMS

Padomes nostāja pirmajā lasījumā atspoguļo vienošanos, kas pēc juristu lingvistu pārbaudes panākta starp Parlamentu un Padomi iestāžu sarunās agrīnā otrā lasījuma posmā. Tā kā Ekonomikas un monetārā komiteja (ECON) un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja (ENVI) 2020. gada 23. janvāra balsojumā minēto iestāžu sarunu iznākumu jau apstiprināja, referenti ierosina ECON-ENVI ieteikt plenārsēdē apstiprināt Padomes nostāju pirmajā lasījumā bez grozījumiem.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Regulējuma izveide ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai

Atsauces

05639/2/2020 – C9-0132/2020 – 2018/0178(COD)

EP 1. lasījuma datums – P numurs

28.3.2019 T8-0325/2019

Komisijas priekšlikums

COM(2018)0353 - C8-0207/2018

Datums, kad plenārsēdē paziņoja par Padomes nostājas saņemšanu pirmajā lasījumā

15.5.2020

Atbildīgās komitejas

 Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

15.5.2020

ENVI

15.5.2020

 

 

Referenti

 Iecelšanas datums

Bas Eickhout

14.10.2019

Sirpa Pietikäinen

14.10.2019

 

 

58. pants – kopīgā komiteju procedūra

 Datums, kad paziņoja plenārsēdē

 

15.11.2018

Pieņemšanas datums

28.5.2020

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

96

29

7

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nikos Androulakis, Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Gunnar Beck, Aurelia Beigneux, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Monika Beňová, Stefan Berger, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Malin Björk, Simona Bonafè, Gilles Boyer, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Miriam Dalli, Esther de Lange, Christian Doleschal, Francesca Donato, Marco Dreosto, Bas Eickhout, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Eleonora Evi, Agnès Evren, Fredrick Federley, Markus Ferber, Jonás Fernández, Pietro Fiocchi, Raffaele Fitto, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Valentino Grant, Catherine Griset, Claude Gruffat, José Gusmão, Jytte Guteland, Enikő Győri, Teuvo Hakkarainen, Anja Hazekamp, Eero Heinäluoma, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Danuta Maria Hübner, Jan Huitema, Yannick Jadot, Stasys Jakeliūnas, Othmar Karas, Billy Kelleher, Petros Kokkalis, Athanasios Konstantinou, Joanna Kopcińska, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Peter Liese, Sylvia Limmer, Javi López, César Luena, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Fulvio Martusciello, Costas Mavrides, Liudas Mažylis, Joëlle Mélin, Jörg Meuthen, Silvia Modig, Csaba Molnár, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Dan-Ștefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Ville Niinistö, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Grace O’Sullivan, Dimitrios Papadimoulis, Jutta Paulus, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Sirpa Pietikäinen, Dragoș Pîslaru, Luisa Regimenti, Evelyn Regner, Frédérique Ries, Antonio Maria Rinaldi, María Soraya Rodríguez Ramos, Sándor Rónai, Rob Rooken, Alfred Sant, Silvia Sardone, Christine Schneider, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Günther Sidl, Pedro Silva Pereira, Nicolae Ştefănuță, Paul Tang, Irene Tinagli, Nils Torvalds, Edina Tóth, Véronique Trillet-Lenoir, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Stéphanie Yon-Courtin, Anna Zalewska, Marco Zanni, Roberts Zīle

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Hildegard Bentele, Damien Carême, Margarita de la Pisa Carrión, Chris MacManus, Michèle Rivasi, Bogdan Rzońca

Iesniegšanas datums

2.6.2020

 


 

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

96

+

GUE/NGL

Malin BJÖRK, José GUSMÃO, Anja HAZEKAMP, Petros KOKKALIS, Chris MACMANUS, Silvia MODIG, Dimitrios PAPADIMOULIS

NI

Eleonora EVI, Athanasios KONSTANTINOU, Piernicola PEDICINI

PPE

Bartosz ARŁUKOWICZ, Hildegard BENTELE, Isabel BENJUMEA BENJUMEA, Stefan BERGER, Nathalie COLIN-OESTERLÉ, Christian DOLESCHAL, Agnès EVREN, Markus FERBER, Frances FITZGERALD, José Manuel GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL, Danuta Maria HÜBNER, Othmar KARAS, Georgios KYRTSOS, Esther DE LANGE, Peter LIESE, Aušra MALDEIKIENĖ, Fulvio MARTUSCIELLO, Liudas MAŽYLIS, Dolors MONTSERRAT, Dan-Ștefan MOTREANU, Siegfried MUREŞAN, Luděk NIEDERMAYER, Lídia PEREIRA, Sirpa PIETIKÄINEN, Christine SCHNEIDER, Ralf SEEKATZ, Inese VAIDERE, Pernille WEISS, Michal WIEZIK

Renew

Gilles BOYER, Pascal CANFIN, Luis GARICANO, Martin HOJSÍK, Jan HUITEMA, Billy KELLEHER, Ondřej KOVAŘÍK, Caroline NAGTEGAAL, Dragoș PÎSLARU, Frédérique RIES, María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS, Nicolae ŞTEFĂNUȚĂ, Nils TORVALDS, Véronique TRILLET-LENOIR, Stéphanie YON-COURTIN

S&D

Nikos ANDROULAKIS, Marek BALT, Marek BELKA, Monika BEŇOVÁ, Simona BONAFÈ, Delara BURKHARDT, Sara CERDAS, Mohammed CHAHIM, Tudor CIUHODARU, Miriam DALLI, Jonás FERNÁNDEZ, Jytte GUTELAND, Eero HEINÄLUOMA, Javi LÓPEZ, César LUENA, Pedro MARQUES, Costas MAVRIDES, Csaba MOLNÁR, Alessandra MORETTI, Evelyn REGNER, Sándor RÓNAI, Alfred SANT, Joachim SCHUSTER, Günther SIDL, Pedro SILVA PEREIRA, Paul TANG, Irene TINAGLI, Tiemo WÖLKEN

Verts/ALE

Margrete AUKEN, Damien CAREME, Bas EICKHOUT, Sven GIEGOLD, Claude GRUFFAT, Stasys JAKELIŪNAS, Pär HOLMGREN, Yannick JADOT, Ville NIINISTÖ, Grace O'SULLIVAN, Jutta PAULUS, Kira Marie PETER-HANSEN, Michèle RIVASI, Ernest URTASUN

 

29

-

ECR

Sergio BERLATO, Derk Jan EPPINK, Pietro FIOCCHI, Raffaele FITTO, Joanna KOPCIŃSKA, Margarita DE LA PISA CARRIÓN, Rob ROOKEN, Bogdan RZONCA, Johan VAN OVERTVELDT, Alexandr VONDRA, Anna ZALEWSKA, Roberts ZĪLE

GUE/NGL

Mick WALLACE,

ID

Simona BALDASSARRE, Gunnar BECK, Francesca DONATO, Marco DREOSTO, Valentino GRANT, Teuvo HAKKARAINEN, Sylvia LIMMER, Jörg MEUTHEN, Luisa REGIMENTI, Antonio Maria RINALDI, Silvia SARDONE, Marco ZANNI

NI

Lefteris NIKOLAOU-ALAVANOS

PPE

Traian BĂSESCU

Renew

Engin EROGLU, Fredrick FEDERLEY

 

7

0

ID

Aurelia BEIGNEUX, Catherine GRISET, Joëlle MÉLIN

PPE

Alexander BERNHUBER, Enikő GYŐRI, Edina TÓTH

S&D

Petar VITANOV

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+ : par

- : pret

0 : atturas

 

 

[1] OV L 62, 15.2.2019., 103. lpp.

[2] OV C 86, 7.3.2019., 24. lpp.

[3] Pieņemtie teksti, 28.3.2019., P8_TA(2019)0325.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 9. jūnijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika