Procedura : 2018/0178(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0107/2020

Teksty złożone :

A9-0107/2020

Debaty :

Głosowanie :

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0130

<Date>{02/06/2020}2.6.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0107/2020</NoDocSe>
PDF 197kWORD 56k

<TitreType>ZALECENIE DO DRUGIEGO CZYTANIA</TitreType>     <RefProcLect>***II</RefProcLect>

<Titre>w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/2088 </Titre>

<DocRef>(05639/2/2020 – C9-0132/2020 – 2018/0178(COD)</DocRef>


<Commission>{CJ36}Komisja Gospodarcza i Monetarna
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności</Commission>

Sprawozdawcy: <Depute>Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen</Depute>

(Procedura wspólnych posiedzeń komisji – art. 58 Regulaminu)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 ZWIĘZŁE UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/2088

(05639/2/2020 – C9-0132/2020 –2018/0178(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

 uwzględniając stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (05639/2/2020 – C9-0132/2020),

 uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 17 października 2018 r.[1],

  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 5 grudnia 2018 r.[2],

 uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu[3] dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0353),

 uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

 uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisje przedmiotowo właściwe na podstawie art. 74 ust. 4 Regulaminu,

 uwzględniając art. 67 Regulaminu,

 uwzględniając wspólne obrady Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności na podstawie art. 58 Regulaminu,

 uwzględniając zalecenie do drugiego czytania Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A9-0107/2020),

1. zatwierdza stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu;

2. stwierdza, że akt prawny zostaje przyjęty zgodnie ze stanowiskiem Rady;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady aktu prawnego zgodnie z art. 297 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

4. zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu prawnego po stwierdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do przygotowania, w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady, jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.


 

 


 

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu odzwierciedla porozumienie osiągnięte przez Parlament i Radę podczas negocjacji międzyinstytucjonalnych na wczesnym etapie drugiego czytania, po weryfikacji prawno-językowej. Ponieważ Komisja Gospodarcza i Monetarna (ECON) oraz Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) zatwierdziły już wynik tych negocjacji międzyinstytucjonalnych w głosowaniu w dniu 23 stycznia 2020 r., jako sprawozdawcy proponujemy, by komisje ECON i ENVI zaleciły zgromadzeniu plenarnemu zatwierdzenie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu, bez zmian.

 


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Ustanowienie ram ułatwiających zrównoważone inwestycje

Odsyłacze

05639/2/2020 – C9-0132/2020 – 2018/0178(COD)

Data pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim – Numer P

28.3.2019 T8-0325/2019

Wniosek Komisji Europejskiej

COM(2018)0353 - C8-0207/2018

Data ogłoszenia na posiedzeniu wpłynięcia stanowiska Rady w pierwszym czytaniu

15.5.2020

Komisje przedmiotowo właściwe:

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

15.5.2020

ENVI

15.5.2020

 

 

Sprawozdawcy:

 Data powołania

Bas Eickhout

14.10.2019

Sirpa Pietikäinen

14.10.2019

 

 

Artykuł 58 – Procedura wspólnych posiedzeń komisji

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

 

15.11.2018

Data przyjęcia

28.5.2020

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

96

29

7

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nikos Androulakis, Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Gunnar Beck, Aurelia Beigneux, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Monika Beňová, Stefan Berger, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Malin Björk, Simona Bonafè, Gilles Boyer, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Miriam Dalli, Esther de Lange, Christian Doleschal, Francesca Donato, Marco Dreosto, Bas Eickhout, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Eleonora Evi, Agnès Evren, Fredrick Federley, Markus Ferber, Jonás Fernández, Pietro Fiocchi, Raffaele Fitto, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Valentino Grant, Catherine Griset, Claude Gruffat, José Gusmão, Jytte Guteland, Enikő Győri, Teuvo Hakkarainen, Anja Hazekamp, Eero Heinäluoma, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Danuta Maria Hübner, Jan Huitema, Yannick Jadot, Stasys Jakeliūnas, Othmar Karas, Billy Kelleher, Petros Kokkalis, Athanasios Konstantinou, Joanna Kopcińska, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Peter Liese, Sylvia Limmer, Javi López, César Luena, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Fulvio Martusciello, Costas Mavrides, Liudas Mažylis, Joëlle Mélin, Jörg Meuthen, Silvia Modig, Csaba Molnár, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Dan-Ștefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Ville Niinistö, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Grace O’Sullivan, Dimitrios Papadimoulis, Jutta Paulus, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Sirpa Pietikäinen, Dragoș Pîslaru, Luisa Regimenti, Evelyn Regner, Frédérique Ries, Antonio Maria Rinaldi, María Soraya Rodríguez Ramos, Sándor Rónai, Rob Rooken, Alfred Sant, Silvia Sardone, Christine Schneider, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Günther Sidl, Pedro Silva Pereira, Nicolae Ştefănuță, Paul Tang, Irene Tinagli, Nils Torvalds, Edina Tóth, Véronique Trillet-Lenoir, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Stéphanie Yon-Courtin, Anna Zalewska, Marco Zanni, Roberts Zīle

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Hildegard Bentele, Damien Carême, Margarita de la Pisa Carrión, Chris MacManus, Michèle Rivasi, Bogdan Rzońca

Data złożenia

2.6.2020

 


 

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

96

+

GUE/NGL

Malin BJÖRK, José GUSMÃO, Anja HAZEKAMP, Petros KOKKALIS, Chris MACMANUS, Silvia MODIG, Dimitrios PAPADIMOULIS

NI

Eleonora EVI, Athanasios KONSTANTINOU, Piernicola PEDICINI

PPE

Bartosz ARŁUKOWICZ, Hildegard BENTELE, Isabel BENJUMEA BENJUMEA, Stefan BERGER, Nathalie COLIN-OESTERLÉ, Christian DOLESCHAL, Agnès EVREN, Markus FERBER, Frances FITZGERALD, José Manuel GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL, Danuta Maria HÜBNER, Othmar KARAS, Georgios KYRTSOS, Esther DE LANGE, Peter LIESE, Aušra MALDEIKIENĖ, Fulvio MARTUSCIELLO, Liudas MAŽYLIS, Dolors MONTSERRAT, Dan-Ștefan MOTREANU, Siegfried MUREŞAN, Luděk NIEDERMAYER, Lídia PEREIRA, Sirpa PIETIKÄINEN, Christine SCHNEIDER, Ralf SEEKATZ, Inese VAIDERE, Pernille WEISS, Michal WIEZIK

Renew

Gilles BOYER, Pascal CANFIN, Luis GARICANO, Martin HOJSÍK, Jan HUITEMA, Billy KELLEHER, Ondřej KOVAŘÍK, Caroline NAGTEGAAL, Dragoș PÎSLARU, Frédérique RIES, María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS, Nicolae ŞTEFĂNUȚĂ, Nils TORVALDS, Véronique TRILLET-LENOIR, Stéphanie YON-COURTIN

S&D

Nikos ANDROULAKIS, Marek BALT, Marek BELKA, Monika BEŇOVÁ, Simona BONAFÈ, Delara BURKHARDT, Sara CERDAS, Mohammed CHAHIM, Tudor CIUHODARU, Miriam DALLI, Jonás FERNÁNDEZ, Jytte GUTELAND, Eero HEINÄLUOMA, Javi LÓPEZ, César LUENA, Pedro MARQUES, Costas MAVRIDES, Csaba MOLNÁR, Alessandra MORETTI, Evelyn REGNER, Sándor RÓNAI, Alfred SANT, Joachim SCHUSTER, Günther SIDL, Pedro SILVA PEREIRA, Paul TANG, Irene TINAGLI, Tiemo WÖLKEN

Verts/ALE

Margrete AUKEN, Damien CAREME, Bas EICKHOUT, Sven GIEGOLD, Claude GRUFFAT, Stasys JAKELIŪNAS, Pär HOLMGREN, Yannick JADOT, Ville NIINISTÖ, Grace O'SULLIVAN, Jutta PAULUS, Kira Marie PETER-HANSEN, Michèle RIVASI, Ernest URTASUN

 

29

-

ECR

Sergio BERLATO, Derk Jan EPPINK, Pietro FIOCCHI, Raffaele FITTO, Joanna KOPCIŃSKA, Margarita DE LA PISA CARRIÓN, Rob ROOKEN, Bogdan RZONCA, Johan VAN OVERTVELDT, Alexandr VONDRA, Anna ZALEWSKA, Roberts ZĪLE

GUE/NGL

Mick WALLACE,

ID

Simona BALDASSARRE, Gunnar BECK, Francesca DONATO, Marco DREOSTO, Valentino GRANT, Teuvo HAKKARAINEN, Sylvia LIMMER, Jörg MEUTHEN, Luisa REGIMENTI, Antonio Maria RINALDI, Silvia SARDONE, Marco ZANNI

NI

Lefteris NIKOLAOU-ALAVANOS

PPE

Traian BĂSESCU

Renew

Engin EROGLU, Fredrick FEDERLEY

 

7

0

ID

Aurelia BEIGNEUX, Catherine GRISET, Joëlle MÉLIN

PPE

Alexander BERNHUBER, Enikő GYŐRI, Edina TÓTH

S&D

Petar VITANOV

 

Objaśnienie używanych znaków

+ : za

- : przeciw

0 : wstrzymało się

 

 

[1] Dz.U. C 62 z 15.2.2019, s. 103.

[2] Dz.U. C 86 z 7.3.2019, s. 24.

[3] Teksty przyjęte w dniu 28.3.2019, P8_TA(2019)0325.

Ostatnia aktualizacja: 12 czerwca 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności