Betänkande - A9-0107/2020Betänkande
A9-0107/2020

  FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS-REKOMMENDATION om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar och om ändring av förordning (EU) 2019/2088

  2.6.2020 - (05639/2/2020 – C9-0132/2020 – 2018/0178(COD) - ***II

  Utskottet för ekonomi och valutafrågor
  Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
  Föredragande: Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
  (Gemensamt utskottsförfarande – artikel 58 i arbetsordningen)

  Förfarande : 2018/0178(COD)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A9-0107/2020
  Ingivna texter :
  A9-0107/2020
  Debatter :
  Omröstningar :
  Antagna texter :

  FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

  om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar och om ändring av förordning (EU) 2019/2088

  (05639/2/2020 – C9-0132/2020 – 2018/0178(COD))

  (Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

   med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (05639/2/2020 – C9‑0132/2020),

   med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 17 oktober 2018[1],

    med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 17 oktober 2018[2],

   med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen[3] av ärendet, en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0353),

   med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

   med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av de ansvariga utskotten enligt artikel 74.4 i arbetsordningen,

   med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen,

   med beaktande av den gemensamma behandlingen av ärendet i utskottet för ekonomi och valutafrågor och utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, i enlighet med artikel 58 i arbetsordningen,

   med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för ekonomi och valutafrågor och utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A9-0107/2020).

  1. Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

  2. Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

  3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

  4. Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

  5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


   

   


  KORTFATTAD MOTIVERING

  Rådets ståndpunkt vid första behandlingen återspeglar den överenskommelse som har uppnåtts i interinstitutionella förhandlingar mellan parlamentet och rådet i början av andra behandlingen efter juristlingvisternas granskning. Eftersom utskottet för ekonomi och valutafrågor (ECON) och utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI) redan bekräftade resultatet av dessa interinstitutionella förhandlingar vid omröstningen den 23 januari 2020, föreslår vi som föredragande att ENVI- och ECON-utskotten rekommenderar att plenarsammanträdet bekräftar rådets ståndpunkt vid första behandlingen utan ändringar.

   


  ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

  Titel

  Inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar

  Referensnummer

  05639/2/2020 – C9-0132/2020 – 2018/0178(COD)

  Parlamentets första behandling – P-nummer

  28.3.2019 T8-0325/2019

  Kommissionens förslag

  COM(2018)0353 - C8-0207/2018

  Mottagande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen: tillkännagivande i kammaren

  15.5.2020

  Ansvarigt/Ansvariga utskott

   Tillkännagivande i kammaren

  ECON

  15.5.2020

  ENVI

  15.5.2020

   

   

  Föredragande

   Utnämning

  Bas Eickhout

  14.10.2019

  Sirpa Pietikäinen

  14.10.2019

   

   

  Artikel 58 – Gemensamt utskottsförfarande

   Tillkännagivande i kammaren

   

   

  15.11.2018

  Antagande

  28.5.2020

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  96

  29

  7

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Nikos Androulakis, Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Gunnar Beck, Aurelia Beigneux, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Monika Beňová, Stefan Berger, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Malin Björk, Simona Bonafè, Gilles Boyer, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Miriam Dalli, Esther de Lange, Christian Doleschal, Francesca Donato, Marco Dreosto, Bas Eickhout, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Eleonora Evi, Agnès Evren, Fredrick Federley, Markus Ferber, Jonás Fernández, Pietro Fiocchi, Raffaele Fitto, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Valentino Grant, Catherine Griset, Claude Gruffat, José Gusmão, Jytte Guteland, Enikő Győri, Teuvo Hakkarainen, Anja Hazekamp, Eero Heinäluoma, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Danuta Maria Hübner, Jan Huitema, Yannick Jadot, Stasys Jakeliūnas, Othmar Karas, Billy Kelleher, Petros Kokkalis, Athanasios Konstantinou, Joanna Kopcińska, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Peter Liese, Sylvia Limmer, Javi López, César Luena, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Fulvio Martusciello, Costas Mavrides, Liudas Mažylis, Joëlle Mélin, Jörg Meuthen, Silvia Modig, Csaba Molnár, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Dan-Ștefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Ville Niinistö, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Grace O’Sullivan, Dimitrios Papadimoulis, Jutta Paulus, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Sirpa Pietikäinen, Dragoș Pîslaru, Luisa Regimenti, Evelyn Regner, Frédérique Ries, Antonio Maria Rinaldi, María Soraya Rodríguez Ramos, Sándor Rónai, Rob Rooken, Alfred Sant, Silvia Sardone, Christine Schneider, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Günther Sidl, Pedro Silva Pereira, Nicolae Ştefănuță, Paul Tang, Irene Tinagli, Nils Torvalds, Edina Tóth, Véronique Trillet-Lenoir, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Stéphanie Yon-Courtin, Anna Zalewska, Marco Zanni, Roberts Zīle

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Hildegard Bentele, Damien Carême, Margarita de la Pisa Carrión, Chris MacManus, Michèle Rivasi, Bogdan Rzońca

  Ingivande

  2.6.2020

   


   

  SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

  96

  +

  GUE/NGL

  Malin BJÖRK, José GUSMÃO, Anja HAZEKAMP, Petros KOKKALIS, Chris MACMANUS, Silvia MODIG, Dimitrios PAPADIMOULIS

  NI

  Eleonora EVI, Athanasios KONSTANTINOU, Piernicola PEDICINI

  PPE

  Bartosz ARŁUKOWICZ, Hildegard BENTELE, Isabel BENJUMEA BENJUMEA, Stefan BERGER, Nathalie COLIN-OESTERLÉ, Christian DOLESCHAL, Agnès EVREN, Markus FERBER, Frances FITZGERALD, José Manuel GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL, Danuta Maria HÜBNER, Othmar KARAS, Georgios KYRTSOS, Esther DE LANGE, Peter LIESE, Aušra MALDEIKIENĖ, Fulvio MARTUSCIELLO, Liudas MAŽYLIS, Dolors MONTSERRAT, Dan-Ștefan MOTREANU, Siegfried MUREŞAN, Luděk NIEDERMAYER, Lídia PEREIRA, Sirpa PIETIKÄINEN, Christine SCHNEIDER, Ralf SEEKATZ, Inese VAIDERE, Pernille WEISS, Michal WIEZIK

  Renew

  Gilles BOYER, Pascal CANFIN, Luis GARICANO, Martin HOJSÍK, Jan HUITEMA, Billy KELLEHER, Ondřej KOVAŘÍK, Caroline NAGTEGAAL, Dragoș PÎSLARU, Frédérique RIES, María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS, Nicolae ŞTEFĂNUȚĂ, Nils TORVALDS, Véronique TRILLET-LENOIR, Stéphanie YON-COURTIN

  S&D

  Nikos ANDROULAKIS, Marek BALT, Marek BELKA, Monika BEŇOVÁ, Simona BONAFÈ, Delara BURKHARDT, Sara CERDAS, Mohammed CHAHIM, Tudor CIUHODARU, Miriam DALLI, Jonás FERNÁNDEZ, Jytte GUTELAND, Eero HEINÄLUOMA, Javi LÓPEZ, César LUENA, Pedro MARQUES, Costas MAVRIDES, Csaba MOLNÁR, Alessandra MORETTI, Evelyn REGNER, Sándor RÓNAI, Alfred SANT, Joachim SCHUSTER, Günther SIDL, Pedro SILVA PEREIRA, Paul TANG, Irene TINAGLI, Tiemo WÖLKEN

  Verts/ALE

  Margrete AUKEN, Damien CAREME, Bas EICKHOUT, Sven GIEGOLD, Claude GRUFFAT, Stasys JAKELIŪNAS, Pär HOLMGREN, Yannick JADOT, Ville NIINISTÖ, Grace O'SULLIVAN, Jutta PAULUS, Kira Marie PETER-HANSEN, Michèle RIVASI, Ernest URTASUN

   

  29

  -

  ECR

  Sergio BERLATO, Derk Jan EPPINK, Pietro FIOCCHI, Raffaele FITTO, Joanna KOPCIŃSKA, Margarita DE LA PISA CARRIÓN, Rob ROOKEN, Bogdan RZONCA, Johan VAN OVERTVELDT, Alexandr VONDRA, Anna ZALEWSKA, Roberts ZĪLE

  GUE/NGL

  Mick WALLACE,

  ID

  Simona BALDASSARRE, Gunnar BECK, Francesca DONATO, Marco DREOSTO, Valentino GRANT, Teuvo HAKKARAINEN, Sylvia LIMMER, Jörg MEUTHEN, Luisa REGIMENTI, Antonio Maria RINALDI, Silvia SARDONE, Marco ZANNI

  NI

  Lefteris NIKOLAOU-ALAVANOS

  PPE

  Traian BĂSESCU

  Renew

  Engin EROGLU, Fredrick FEDERLEY

   

  7

  0

  ID

  Aurelia BEIGNEUX, Catherine GRISET, Joëlle MÉLIN

  PPE

  Alexander BERNHUBER, Enikő GYŐRI, Edina TÓTH

  S&D

  Petar VITANOV

   

  Teckenförklaring:

  + : Ja-röster

  - : Nej-röster

  0 : Nedlagda röster

   

   

  Senaste uppdatering: 11 juni 2020
  Rättsligt meddelande - Integritetspolicy