Procedūra : 2018/0154(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A9-0108/2020

Iesniegtie teksti :

A9-0108/2020

Debates :

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2020)0131

<Date>{02/06/2020}2.6.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0108/2020.</NoDocSe>
PDF 183kWORD 50k

<TitreType>IETEIKUMS OTRAJAM LASĪJUMAM</TitreType>     <RefProcLect>***II</RefProcLect>

<Titre>par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 862/2007 par Kopienas statistiku attiecībā uz migrāciju un starptautisko aizsardzību</Titre>

<DocRef>(15300/1/2019 – C9‑0102/2020 – 2018/0154(COD))</DocRef>


<Commission>{LIBE}Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja</Commission>

Referents: <Depute>Jan-Christoph Oetjen</Depute>

 
PR_COD_2app

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 ĪSS PAMATOJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

 * Apspriežu procedūra

 *** Piekrišanas procedūra

 ***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)

 ***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

 iii) Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

 

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

 

 

 

 

 

Grozījumi akta projektā

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās

 

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā slīprakstā labajā slejā.

 

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā.

 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts.

 

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu.

Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti.

 

 

 


SATURA RĀDĪTĀJS

Lpp.

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

ĪSS PAMATOJUMS

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA


 

 

 

 


 

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 862/2007 par Kopienas statistiku attiecībā uz migrāciju un starptautisko aizsardzību

(15300/1/2019 – C9‑0102/2020 – 2018/0154(COD))

Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Padomes nostāju pirmajā lasījumā (15300/1/2019 – C9‑0102/2020),

 ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā[1] attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0307),

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 7. punktu,

 ņemot vērā provizorisko vienošanos, ko atbildīgā komiteja apstiprināja saskaņā ar Reglamenta 74. panta 4. punktu,

 ņemot vērā Reglamenta 67. pantu,

 ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ieteikumu otrajam lasījumam (A9-0108/2020),

1. apstiprina Padomes nostāju pirmajā lasījumā;

2. konstatē, ka akts ir pieņemts saskaņā ar Padomes nostāju;

3. uzdod priekšsēdētājam parakstīt aktu kopā ar Padomes priekšsēdētāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 297. panta 1. punktu;

4. uzdod ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad ir notikusi pārbaude, ka ir pienācīgi ievērotas visas procedūras, un pēc saskaņošanas ar Padomes ģenerālsekretāru nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

5. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

 


 

ĪSS PAMATOJUMS

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 862/2007 par Kopienas statistiku attiecībā uz migrāciju un starptautisko aizsardzību, ir izstrādāts 2018. gadā, un tā mērķis ir sniegt tās šā brīža brīvprātīgās datu vākšanas juridisko pamatu, ko jau veic lielākā daļa valstu iestāžu, vienlaikus nodrošinot nepieciešamo elastību nolūkā ņemt vērā datu vajadzības nākotnē.

 

Eiropas Parlaments pieņēma pirmā lasījuma nostāju, kas atbilst LIBE komitejas iepriekšējā pilnvaru termiņā (2019. gada 16. aprīlī) izstrādātam ziņojumam, pēc tam, kad Pastāvīgo pārstāvju komiteja neapstiprināja provizorisko vienošanos, kas tika panākta Rumānijas prezidentūras laikā 2019. gada 31. janvārī. Sarunas ir atsāktas ar jaunievēlēto Parlamentu un Somijas prezidentūru.

 

Tad pēc intensīvām iestāžu sarunām otrā lasījuma sākumā, kuru pamatā bija jauns, provizorisko vienošanos grozošs Somijas prezidentūras priekšlikums, 2019. gada 28. novembra trialogā abas likumdevējas iestādes beidzot panāca vispārēju politisku vienošanos, kurā bija iekļauti attiecīgie Parlamenta sarunu mandāta punkti. Tekstu, par kuru puses vienojās, Pastāvīgo pārstāvju komiteja apstiprināja 2019. gada 4. decembrī, un LIBE komiteja to apstiprināja 2019. gada 9. decembrī.

 

Tā kā Padomes nostāja pirmajā lasījumā, ko pieņēma 2020. gada 20. martā, pilnībā atspoguļo vienošanos, kas tika panākta otrā lasījuma sākumā notikušajās iestāžu sarunās, referents iesaka Eiropas Parlamentam to apstiprināt bez grozījumiem, lai šo grozošo regulu varētu ātri pieņemt un tā stātos spēkā, cik ātri vien iespējams.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Kopienas statistika attiecībā uz migrāciju un starptautisko aizsardzību

Atsauces

(15300/1/2019 – C9-0102/2020 – 2018/0154(COD))

Parlamenta pirmā lasījuma datums EP – P numurs

16.4.2019 T8-0359/2019

Komisijas priekšlikums

COM(2018)0307 - C8-0182/2018

Datums, kad plenārsēdē paziņoja par Padomes nostājas saņemšanu pirmajā lasījumā

17.4.2020

Atbildīgā komiteja

 Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

17.4.2020

 

 

 

Referenti:

 Iecelšanas datums

Jan-Christoph Oetjen

4.9.2019

 

 

 

Iepriekšējie referenti

Cecilia Wikström

Izskatīšana komitejā

3.12.2019

9.12.2019

12.5.2020

 

Pieņemšanas datums

25.5.2020

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

65

2

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Magdalena Adamowicz, Malik Azmani, Katarina Barley, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Caterina Chinnici, Clare Daly, Marcel de Graaff, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Balázs Hidvéghi, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Birgit Sippel, Martin Sonneborn, Sylwia Spurek, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Malin Björk, Ondřej Kovařík, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph Oetjen, Sira Rego, Domènec Ruiz Devesa, Isabel Santos, Loránt Vincze

Iesniegšanas datums

2.6.2020

 


 

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

65

+

PPE

Magdalena Adamowicz, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Lena Düpont, Andrzej Halicki, Balázs Hidvéghi, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Loránt Vincze, Javier Zarzalejos

S&D

Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Isabel Santos, Brigit Sippel, Sylwia Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

RENEW

Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Nathalie Loiseau, Jean-Christophe Oetjen, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache

ID

Nicholas Bay, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Peter Kofod, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

VERTS/ALE

Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Diana Riba I Giner, Tineke Strik

ECR

Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Assita Kanko, Nicola Procaccini, Jadwiga Wiśniewska

GUE/NGL

Malin Björk, Clare Daly, Cornelia Ernst, Sira Rego

NI

Laura Ferrara, Martin Sonneborn

 

2

-

ID

Marcel de Graaff

NI

Milan Uhrík

 

0

0

 

 

 

 

 

Simbolu atšifrējums:

+ : par

- : pret

0 : atturas

 

 

[1] 2019. gada 16. aprīlī pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0359.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 12. jūnijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika