Procedura : 2018/0154(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0108/2020

Teksty złożone :

A9-0108/2020

Debaty :

Głosowanie :

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0131

<Date>{02/06/2020}2.6.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0108/2020</NoDocSe>
PDF 188kWORD 51k

<TitreType>ZALECENIE DO DRUGIEGO CZYTANIA</TitreType>     <RefProcLect>***II</RefProcLect>

<Titre>w sprawie stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 862/2007 w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej</Titre>

<DocRef>(15300/1/2019 – C9-0102/2020 – 2018/0154(COD))</DocRef>


<Commission>{LIBE}Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych</Commission>

Sprawozdawca: <Depute>Jan-Christoph Oetjen</Depute>

 
PR_COD_2app

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 ZWIĘZŁE UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

 

 

Objaśnienie używanych znaków

 * Procedura konsultacji

 *** Procedura zgody

 ***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)

 ***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

 ***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

 

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w projekcie aktu.)

 

 

 

 

 

Poprawki do projektu aktu

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn

 

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w prawej kolumnie.

 

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz wskazujący obowiązujący akt i czwarty wiersz wskazujący przepis tego aktu, którego dotyczy poprawka.

 

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego

 

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu ▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie nowego tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub przekreślenie zastąpionego tekstu.

Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu.

 

 

 


SPIS TREŚCI

Strona

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ


 

 

 

 


 

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 862/2007 w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej

(15300/1/2019 – C9-0102/2020 – 2018/0154(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

 uwzględniając stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (15300/1/2019 – C9-0102/2020),

 uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu[1] dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0307),

 uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

 uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo właściwą na podstawie art. 74 ust. 4 Regulaminu,

 uwzględniając art. 67 Regulaminu,

 uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A9-0108/2020),

1. zatwierdza stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu;

2. stwierdza, że akt prawny zostaje przyjęty zgodnie ze stanowiskiem Rady;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady aktu prawnego zgodnie z art. 297 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

4. zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu prawnego po stwierdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do przygotowania, w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady, jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

 


 

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 862/2007 w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej został przedstawiony w 2018 r. i ma na celu stworzenie podstawy prawnej dla dobrowolnego gromadzenia danych już teraz prowadzonego przez większość organów krajowych, przy jednoczesnym zapewnieniu niezbędnej elastyczności umożliwiającej dostosowanie się do przyszłych potrzeb w zakresie danych.

 

Parlament Europejski przyjął stanowisko w pierwszym czytaniu odpowiadające sprawozdaniu komisji LIBE z poprzedniej kadencji (16 kwietnia 2019 r.), po tym jak COREPER nie zatwierdził wstępnego porozumienia osiągniętego 31 stycznia 2019 r., w trakcie prezydencji rumuńskiej. Negocjacje zostały wznowione przez nowo wybrany Parlament i prezydencję fińską.

 

Następnie – po intensywnych wczesnych negocjacjach międzyinstytucjonalnych dotyczących drugiego czytania, prowadzonych na podstawie nowego wniosku prezydencji fińskiej zmieniającego wstępne porozumienie – na posiedzeniu trójstronnym 28 listopada 2019 r. oba organy ustawodawcze ostatecznie osiągnęły ogólne porozumienie polityczne, uwzględniające istotne punkty mandatu negocjacyjnego Parlamentu. Uzgodniony tekst został zatwierdzony przez COREPER 4 grudnia 2019 r. i zaaprobowany przez komisję LIBE 9 grudnia 2019 r.

 

Ponieważ stanowisko Rady w pierwszym czytaniu przyjęte 20 marca 2020 r. w pełni odzwierciedla porozumienie osiągnięte we wczesnych negocjacjach międzyinstytucjonalnych dotyczących drugiego czytania, sprawozdawca zaleca, by Parlament Europejski zatwierdził je bez poprawek, tak aby można było szybko przyjąć przedmiotowe rozporządzenie zmieniające i aby jak najprędzej weszło ono w życie.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Statystyki Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej

Odsyłacze

15300/1/2019 – C9-0102/2020 – 2018/0154(COD)

Data pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim – Numer P

16.4.2019 T8-0359/2019

Wniosek Komisji

COM(2018)0307 - C8-0182/2018

Data ogłoszenia na posiedzeniu wpłynięcia stanowiska Rady w pierwszym czytaniu

17.4.2020

Komisja przedmiotowo właściwa

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

17.4.2020

 

 

 

Sprawozdawcy

 Data powołania

Jan-Christoph Oetjen

4.9.2019

 

 

 

Poprzedni sprawozdawcy

Cecilia Wikström

Rozpatrzenie w komisji

3.12.2019

9.12.2019

12.5.2020

 

Data przyjęcia

25.5.2020

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

65

2

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Magdalena Adamowicz, Malik Azmani, Katarina Barley, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Caterina Chinnici, Clare Daly, Marcel de Graaff, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Balázs Hidvéghi, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Birgit Sippel, Martin Sonneborn, Sylwia Spurek, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Malin Björk, Ondřej Kovařík, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph Oetjen, Sira Rego, Domènec Ruiz Devesa, Isabel Santos, Loránt Vincze

Data złożenia

2.6.2020

 


 

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

65

+

PPE

Magdalena Adamowicz, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Lena Düpont, Andrzej Halicki, Balázs Hidvéghi, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Loránt Vincze, Javier Zarzalejos

S&D

Katarina Barley, Pietro Bartolo,  Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Isabel Santos, Brigit Sippel, Sylwia Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

RENEW

Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Nathalie Loiseau, Jean-Christophe Oetjen, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache

ID

Nicholas Bay, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Peter Kofod, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

VERTS/ALE

Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Diana Riba I Giner, Tineke Strik

ECR

Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Assita Kanko, Nicola Procaccini, Jadwiga Wiśniewska

GUE/NGL

Malin Björk, Clare Daly, Cornelia Ernst, Sira Rego

NI

Laura Ferrara, Martin Sonneborn

 

2

-

ID

Marcel de Graaff

NI

Milan Uhrík

 

0

0

 

 

 

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+ : za

- : przeciw

0 : wstrzymało się

 

 

[1] Teksty przyjęte w dniu 16 kwietnia 2019 r., P8_TA(2019)0359.

Ostatnia aktualizacja: 12 czerwca 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności