RECOMANDARE PENTRU A DOUA LECTURĂ referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 862/2007 privind statisticile comunitare din domeniul migrației și al protecției internaționale

  2.6.2020 - (15300/1/2019 – C9-0102/2020 – 2018/0154(COD)) - ***II

  Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
  Raportor: Jan-Christoph Oetjen
   
  PR_COD_2app

  Procedură : 2018/0154(COD)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  A9-0108/2020
  Texte depuse :
  A9-0108/2020
  Dezbateri :
  Voturi :
  Texte adoptate :

   

   

   

  Legenda simbolurilor utilizate

   * Procedura de consultare 

   *** Procedura de aprobare

   ***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)

   ***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

   ***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)
   

  (Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

   

   

   

   

   

  Amendamente la un proiect de act

   

  Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane

   

  Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din dreapta.

   

  În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare.

   

  Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat

   

  Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin eliminarea sau tăierea textului înlocuit.

  Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final.

   

   

   


  CUPRINS

  Pagina

  PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  JUSTIFICARE SUCCINTĂ

  PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

  VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ


   

   

   

   


   

  PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 862/2007 privind statisticile comunitare din domeniul migrației și al protecției internaționale

  (15300/1/2019 – C9-0102/2020 – 2018/0154(COD))

  (Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

  Parlamentul European,

   având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (15300/1/2019 – C9-0102/2020),

   având în vedere poziția sa în primă lectură[1] referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0307),

   având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

   având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 74 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

   având în vedere articolul 67 din Regulamentul său de procedură,

   având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A9-0108/2020),

  1. aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

  2. constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

  3. încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

  4. încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

  5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

   


   

  JUSTIFICARE SUCCINTĂ

  Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 862/2007 privind statisticile comunitare din domeniul migrației și al protecției internaționale datează din 2018 și urmărește să asigure un temei juridic pentru colectările de date pe bază de voluntariat existente deja desfășurate de majoritatea autorităților naționale, oferind în același timp flexibilitatea necesară pentru adaptarea la nevoile viitoare în materie de date.

   

  Parlamentul European și-a adoptat poziția în primă lectură, care corespunde raportului LIBE din cursul legislaturii anterioare (16 aprilie 2019), după ce Coreper nu a confirmat acordul provizoriu la care s-a ajuns în timpul Președinției române la 31 ianuarie 2019. Negocierile s-au reluat cu Parlamentul nou ales și cu Președinția finlandeză.

   

  Ulterior, și după negocieri interinstituționale intense la începutul celei de a doua lecturi, pe baza unei noi propuneri a Președinției finlandeze care a modificat acordul provizoriu, la trilogul din 28 noiembrie 2019 cei doi colegiuitori au ajuns, în cele din urmă, la un acord politic general care a inclus punctele relevante din mandatul de negociere al Parlamentului. Textul convenit a fost confirmat de Coreper la 4 decembrie 2019 și aprobat de Comisia LIBE la 9 decembrie 2019.

   

  Având în vedere că poziția în primă lectură a Consiliului adoptată la 20 martie 2020 reflectă întru totul acordul la care s-a ajuns în cadrul negocierilor interinstituționale purtate la începutul celei de a doua lecturi, raportorul recomandă ca textul să fie aprobat de către Parlamentul European fără amendamente, astfel încât acest regulament de modificare să poată fi adoptat rapid și să intre în vigoare cât mai curând posibil.


  PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

  Titlu

  Statisticile comunitare din domeniul migrației și al protecției internaționale

  Referințe

  15300/1/2019 – C9-0102/2020 – 2018/0154(COD)

  Data primei lecturi a PE – Numărul P

  16.4.2019 T8-0359/2019

  Propunerea Comisiei

  COM(2018)0307 - C8-0182/2018

  Data anunțului în plen al primirii poziției în primă lectură a Consiliului

  17.4.2020

  Comisie competentă

   Data anunțului în plen

  LIBE

  17.4.2020

   

   

   

  Raportori

   Data numirii

  Jan-Christoph Oetjen

  4.9.2019

   

   

   

  Raportori substituiți

  Cecilia Wikström

  Examinare în comisie

  3.12.2019

  9.12.2019

  12.5.2020

   

  Data adoptării

  25.5.2020

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  65

  2

  0

  Membri titulari prezenți la votul final

  Magdalena Adamowicz, Malik Azmani, Katarina Barley, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Caterina Chinnici, Clare Daly, Marcel de Graaff, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Balázs Hidvéghi, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Birgit Sippel, Martin Sonneborn, Sylwia Spurek, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Malin Björk, Ondřej Kovařík, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph Oetjen, Sira Rego, Domènec Ruiz Devesa, Isabel Santos, Loránt Vincze

  Data depunerii

  2.6.2020

   


   

  VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

  65

  +

  PPE

  Magdalena Adamowicz, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Lena Düpont, Andrzej Halicki, Balázs Hidvéghi, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Loránt Vincze, Javier Zarzalejos

  S&D

  Katarina Barley, Pietro Bartolo,  Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Isabel Santos, Brigit Sippel, Sylwia Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

  RENEW

  Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Nathalie Loiseau, Jean-Christophe Oetjen, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache

  ID

  Nicholas Bay, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Peter Kofod, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

  VERTS/ALE

  Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Diana Riba I Giner, Tineke Strik

  ECR

  Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Assita Kanko, Nicola Procaccini, Jadwiga Wiśniewska

  GUE/NGL

  Malin Björk, Clare Daly, Cornelia Ernst, Sira Rego

  NI

  Laura Ferrara, Martin Sonneborn

   

  2

  -

  ID

  Marcel de Graaff

  NI

  Milan Uhrík

   

  0

  0

   

   

   

   

   

  Legenda simbolurilor utilizate:

  + : pentru

  - : împotrivă

  0 : abțineri

   

   

  Ultima actualizare: 10 iunie 2020
  Aviz juridic - Politica de confidențialitate