Förfarande : 2018/0154(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0108/2020

Ingivna texter :

A9-0108/2020

Debatter :

Omröstningar :

Antagna texter :

P9_TA(2020)0131

<Date>{02/06/2020}2.6.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0108/2020</NoDocSe>
PDF 172kWORD 50k

<TitreType>FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS-REKOMMENDATION</TitreType>     <RefProcLect>***II</RefProcLect>

<Titre>om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 862/2007 om gemenskapsstatistik över migration och internationellt skydd</Titre>

<DocRef>(15300/1/19 – C9-0102/2020 – 2018/0154(COD))</DocRef>


<Commission>{LIBE}Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor</Commission>

Föredragande: <Depute>Jan-Christoph Oetjen</Depute>

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 KORTFATTAD MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET


PR_COD_2app

 

 

Teckenförklaring

 * Samrådsförfarande

 *** Godkännandeförfarande

 ***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)

 ***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

 ***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

 

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i förslaget till akt.)

 

 

 

 

 

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

 

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv stil i högerspalten.

 

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt som ändringsförslaget avser.

 

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text gäller följande:

 

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller markeras med genomstrykning.

Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot inte.

 

 

 


INNEHÅLL

Sida

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

KORTFATTAD MOTIVERING

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET


 

 

 

 


 

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 862/2007 om gemenskapsstatistik över migration och internationellt skydd

(15300/1/19 – C9-0102/2020 – 2018/0154(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (15300/1/2019 – C9‑0102/2020),

 med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet[1], en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0307),

 med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

 med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 74.4 i arbetsordningen,

 med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen,

 med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A9-0108/2020).

1. Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

4. Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

 


 

KORTFATTAD MOTIVERING

Förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 862/2007 om gemenskapsstatistik över migration och internationellt skydd går tillbaka till 2018 och syftar till att skapa en rättslig grund för den befintliga frivilliga uppgiftsinsamling som redan genomförs av de flesta nationella myndigheter, samtidigt som den flexibilitet som krävs för anpassning till framtida behov av uppgifter säkerställs.

 

Europaparlamentet antog sin ståndpunkt vid första behandlingen. Den motsvarade LIBE-utskottets betänkande från den föregående valperioden (16 april 2019), efter att Coreper inte bekräftade den preliminära överenskommelse som nåddes under det rumänska ordförandeskapet den 31 januari 2019. Förhandlingarna har inletts på nytt med det nyvalda parlamentet och det finländska ordförandeskapet.

 

Därefter, och efter intensiva interinstitutionella förhandlingar tidigt i andra behandlingen på grundval av ett nytt förslag från det finländska ordförandeskapet, genom vilket den preliminära överenskommelsen ändrades, nådde de två medlagstiftarna vid trepartsmötet den 28 november 2019 slutligen en övergripande politisk överenskommelse som införlivade de relevanta punkterna i parlamentets förhandlingsmandat. Den överenskomna texten bekräftades av Coreper den 4 december 2019 och godkändes av LIBE-utskottet den 9 december 2019.

 

Rådets ståndpunkt vid första behandlingen, som antogs den 20 mars 2020, återspeglar fullt ut den överenskommelse som nåddes under de interinstitutionella förhandlingarna tidigt i andra behandlingen. Föredraganden rekommenderar därför att Europaparlamentet godkänner den utan ändringar, så att denna ändringsförordning kan antas snabbt och träda i kraft så snart som möjligt.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Gemenskapsstatistik över migration och internationellt skydd

Referensnummer

15300/1/2019 – C9-0102/2020 – 2018/0154(COD)

Parlamentets första behandling – P-nummer

16.4.2019 T8-0359/2019

Kommissionens förslag

COM(2018)0307 - C8-0182/2018

Mottagande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen: tillkännagivande i kammaren

17.4.2020

Ansvarigt utskott

 Tillkännagivande i kammaren

LIBE

17.4.2020

 

 

 

Föredragande

 Utnämning

Jan-Christoph Oetjen

4.9.2019

 

 

 

Tidigare föredragande

Cecilia Wikström

Behandling i utskott

3.12.2019

9.12.2019

12.5.2020

 

Antagande

25.5.2020

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

65

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Magdalena Adamowicz, Malik Azmani, Katarina Barley, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Caterina Chinnici, Clare Daly, Marcel de Graaff, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Balázs Hidvéghi, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Birgit Sippel, Martin Sonneborn, Sylwia Spurek, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Malin Björk, Ondřej Kovařík, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph Oetjen, Sira Rego, Domènec Ruiz Devesa, Isabel Santos, Loránt Vincze

Ingivande

2.6.2020

 


 

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

65

+

PPE

Magdalena Adamowicz, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Lena Düpont, Andrzej Halicki, Balázs Hidvéghi, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Loránt Vincze, Javier Zarzalejos

S&D

Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Isabel Santos, Brigit Sippel, Sylwia Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

RENEW

Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Nathalie Loiseau, Jean-Christophe Oetjen, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache

ID

Nicholas Bay, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Peter Kofod, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

VERTS/ALE

Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Diana Riba I Giner, Tineke Strik

ECR

Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Assita Kanko, Nicola Procaccini, Jadwiga Wiśniewska

GUE/NGL

Malin Björk, Clare Daly, Cornelia Ernst, Sira Rego

NI

Laura Ferrara, Martin Sonneborn

 

2

-

ID

Marcel de Graaff

NI

Milan Uhrík

 

0

0

 

 

 

 

 

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster

 

 

[1] Antagna texter 16.4.2019, P8_TA(2019)0359.

Senaste uppdatering: 10 juni 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy