ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2021, τμήμα III Επιτροπή

3.6.2020 - (2019/2213(BUD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών
Εισηγητής: Pierre Larrouturou


Διαδικασία : 2019/2213(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A9-0110/2020
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A9-0110/2020
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2021, τμήμα III Επιτροπή

(2019/2213(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση της Διακυβερνητικής επιτροπής για την αλλαγή του κλίματος (IPCC) της 8ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με την υπερθέρμανση του πλανήτη κατά 1,5°C[1],

 έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012[2],

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020[3],

 έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση[4],

 έχοντας υπόψη την απόφαση 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2014, για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης[5],

 έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020[6] και τις επισυναπτόμενες σε αυτόν κοινές δηλώσεις επί των οποίων επήλθε συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής,

 έχοντας υπόψη την προσωρινή έκθεσή του, της 14ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας[7] και το ψήφισμά του της 10ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και τους ίδιους πόρους: Ώρα να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των πολιτών[8],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Απριλίου 2020, σχετικά με τη συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της[9],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Μαΐου 2020 σχετικά με ένα δίχτυ ασφαλείας για την προστασία των δικαιούχων των προγραμμάτων της Ένωσης: κατάρτιση σχεδίου έκτακτης ανάγκης για το ΠΔΠ[10]

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Μαΐου 2020 σχετικά με το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, τους ίδιους πόρους και το σχέδιο ανάκαμψης[11],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Ιανουαρίου 2020, σχετικά με τη 15η σύνοδο της Διάσκεψης των μερών (COP15) της Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα[12],

 έχοντας υπόψη τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, και το σχετικό ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2017[13]

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία[14],

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2020 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές του προϋπολογισμού για το 2021 (06092/2020),

 έχοντας υπόψη την Ατζέντα 2030 του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 93 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων,

 έχοντας υπόψη τη θέση υπό μορφή τροπολογιών της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

 έχοντας υπόψη τις επιστολές της Επιτροπής Ανάπτυξης· της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού· της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων· της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας· της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών· της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού· της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης· της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου· της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας· της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων· της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων·

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A9-0110/2020),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια απροσδόκητη και πρωτοφανή κρίση στον τομέα της υγείας, της οικονομίας, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος λόγω της πανδημίας COVID-19·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι εξαιρετικές περιστάσεις δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με έναν προϋπολογισμό σχεδιασμένο για μια κατάσταση ομαλότητας·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 311 ΣΛΕΕ, η Ένωση προικίζεται με επαρκή μέσα για την επίτευξη των στόχων πολιτικής της, και ότι ο προϋπολογισμός χρηματοδοτείται στο ακέραιο από ίδιους πόρους·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 312 ΣΛΕΕ, το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) θεσπίζεται από το Συμβούλιο ομόφωνα, μετά από την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο αποφασίζει με την πλειοψηφία των μελών που το απαρτίζουν·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το τρέχον ΠΔΠ λήγει στο τέλος του 2020, και ότι το 2021 θα πρέπει να είναι το πρώτο έτος εφαρμογής του επόμενου ΠΔΠ σε αναθεωρημένη και αναδιαμορφωμένη μορφή·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο είναι έτοιμο να διαπραγματευτεί σχετικά με το ΠΔΠ από τον Νοέμβριο του 2018, αλλά το Συμβούλιο μέχρι στιγμής δεν έχει προβεί σε καμία ουσιαστική συζήτηση με το Κοινοβούλιο πέρα από ελάχιστες επαφές στο περιθώριο του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προθεσμία για την επίτευξη συμφωνίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει παραταθεί επανειλημμένα·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 27 Μαΐου 2020, η Επιτροπή υπέβαλε επικαιροποιημένη πρόταση για το επόμενο ΠΔΠ·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιστήμονες της IPCC, στην τελευταία έκθεσή τους, ζητούν να ληφθούν δραστικά μέτρα που θα επιτρέπουν να καλυφθεί η υστέρηση στην οικολογική μετάβαση, υπό το φως της προειδοποίησής τους ότι η συγκέντρωση CO2 αυξήθηκε την περίοδο 2018-2019 τρεις φορές ταχύτερα από ό,τι τη δεκαετία του 1960, υπογραμμίζοντας το γεγονός ότι απομένουν μόνο μερικά χρόνια για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο η κλιματική αλλαγή και ο περιβαλλοντικός αντίκτυπός της να τεθούν εκτός ελέγχου με τρόπο μη αναστρέψιμο·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19, τα θύματα της έμφυλης βίας ενδέχεται να εκτίθενται στους δράστες κακοποίησης για μεγάλα χρονικά διαστήματα και να είναι αποκομμένα από την κοινωνική και θεσμική στήριξη, όπως αποδεικνύεται από τα δεδομένα σε διάφορες χώρες της ΕΕ, και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες εκπροσωπούνται δυσανάλογα σε επαγγέλματα στα οποία ο κίνδυνος μόλυνσης είναι υψηλός·

Αντιμετώπιση της κρίσης COVID-19: προϋπολογισμός για την προστασία και την καινοτομία …

1. επιμένει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ είναι ζωτικής σημασίας για την απόκριση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ένωση και η κρίση COVID-19 τον καθιστά ακόμη πιο ορατό και σημαντικό , και ότι πρέπει να αντανακλά τον βαθμό φιλοδοξίας των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων· τονίζει, συνεπώς, ότι ο προϋπολογισμός του 2021 θα πρέπει να εστιάζεται κυρίως στον μετριασμό των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 και στη στήριξη της ανάκαμψης, με βάση την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό·

2. τονίζει ότι η Ένωση και όλα τα κράτη μέλη της πρέπει να δείξουν πλήρως την αλληλεγγύη τους με όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, να ενώσουν τις δυνάμεις τους ως κοινότητα και να διασφαλίσουν ότι καμία χώρα δεν θα αφεθεί να πολεμήσει μόνη της την παρούσα πανδημία και τα επακόλουθά της, μεταξύ άλλων μέσω ενός προϋπολογισμού για το 2021 που θα ανταποκρίνεται σε αυτή την ιστορική πρόκληση·

3. επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι ο προϋπολογισμός του 2021 θα πρέπει να είναι ο πρώτος ενός επικαιροποιημένου, αναπροσανατολισμένου και πολύ φιλόδοξου ΠΔΠ 2021-2027·

4. σύμφωνα με το ψήφισμά του της 13ης Μαΐου 2020, επαναλαμβάνει το αίτημά του η Επιτροπή να προτείνει ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης για το ΠΔΠ έως τις 15 Ιουνίου 2020, βάσει της αυτόματης παράτασης των ανώτατων ορίων του 2020, προκειμένου να προστατευθούν οι δικαιούχοι των προγραμμάτων της ΕΕ και να εξασφαλιστεί η συνέχεια της χρηματοδότησης· τονίζει ότι το εν λόγω σχέδιο έκτακτης ανάγκης για το ΠΔΠ θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα για παράταση των υφιστάμενων προγραμμάτων της ΕΕ και της επανεστίασής στους στην αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης, καθώς και για τη δημιουργία των πλέον επειγόντων νέων μέσων και πρωτοβουλιών· υπογραμμίζει την ανάγκη να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος ασυνέχειας ή μη ομαλής παράτασης του τρέχοντος ΠΔΠ και των προγραμμάτων το 2021, και να διασφαλιστεί ότι η Ένωση θα είναι σε θέση να υλοποιήσει τις επιχειρήσεις της και να επιδείξει μια φιλόδοξη στρατηγική για την αντιμετώπιση της κρίσης και την ανάκαμψη·

5. υπογραμμίζει ότι κανένα κράτος μέλος δεν θα είναι σε θέση από μόνο του να χρηματοδοτήσει ένα εκτεταμένο σχέδιο ανάκαμψης, για όσο διάστημα χρειάζεται, για να αντιμετωπίσει την κρίση της COVID-19 και ότι τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης θα είναι πολύ περιορισμένα ως προς το ποσό και τη διάρκεια αν χρηματοδοτηθούν μόνο μέσω χρέους· επιμένει ότι το σχέδιο ανάκαμψης πρέπει να περιλαμβάνει μία συνιστώσα επενδύσεων μεγάλης κλίμακας χρηματοδοτούμενη από τον προϋπολογισμό της Ένωσης από το 2021, και ζητεί, συνεπώς, ο προϋπολογισμός του 2021 να αποτελέσει σημαντικό μέρος του εν λόγω σχεδίου ανάκαμψης·

6. πιστεύει ότι το σχέδιο ανάκαμψης πρέπει να βασιστεί στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των κοινωνιών μας, ώστε να ανοικοδομηθεί η οικονομία μας, να εξασφαλιστεί η ανθεκτικότητα και η συμπερίληψη όλων, με ταυτόχρονο σεβασμό των ορίων του πλανήτη, να προστατευθεί η ευημερία και η υγεία των ανθρώπων από περαιτέρω κινδύνους και περιβαλλοντικές επιπτώσεις, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας και να διασφαλιστεί η κοινωνική, οικονομική και εδαφική συνοχή και σύγκλιση, ιδίως μέσω επενδύσεων στις ΜΜΕ και στους τομείς που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση όπως ο τουρισμός, και στην ανάπτυξη βιώσιμων δημόσιων υποδομών και υπηρεσιών και στρατηγικών τομέων, όπως ο τομέας της υγείας, που αντιμετωπίζουν την κρίση στην πρώτη γραμμή· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει ένα σχέδιο προϋπολογισμού για το 2021 που να συνάδει με τις εν λόγω προτεραιότητες·

7. θεωρεί ότι το σκέλος των εσόδων του προϋπολογισμού της ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίζεται ως εργαλείο για την επίτευξη των πολιτικών της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι, προκειμένου να καλυφθούν οι συμπληρωματικές δαπάνες που προέκυψαν λόγω της κρίσης και να μετριαστεί η κυριαρχία των συνεισφορών βάσει ΑΕΕ στον προϋπολογισμό της ΕΕ , από το 2021, θα απαιτηθεί να διαδραματίσουν βασικό ρόλο νέοι πρόσθετοι ίδιοι πόροι που διοχετεύονται απευθείας στον προϋπολογισμό της ΕΕ ως γενικά έσοδα  θεωρεί ότι η απουσία νέων ιδίων πόρων θα έχει αρνητικές πολιτικές συνέπειες στον προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2021 και θα θέσει σε κίνδυνο τη νέα πολιτική ατζέντα της Επιτροπής· θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι προτάσεις της Επιτροπής του Μαΐου 2018 σχετικά με τους ίδιους πόρους ως ένα καλό σημείο εκκίνησης που πρέπει να εμβαθυνθεί ευρέως υπό το φως των προκλήσεων και της κρίσης του σήμερα· υπενθυμίζει, όπως διατυπώθηκε στην ενδιάμεση έκθεσή του της 14ης Νοεμβρίου 2018 και στο ψήφισμά του της 10ης Οκτωβρίου 2019, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα εγκρίνει το ΠΔΠ 2021-2027 χωρίς συμφωνία για τη μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων πόρων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης μιας δέσμης νέων ιδίων πόρων·

8. είναι πεπεισμένο ότι η τρέχουσα κρίση δεν θα πρέπει να υπονομεύσει τη φιλοδοξία να συνεχιστεί η πορεία προς τον στόχο της επίτευξης κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050, που απαιτεί μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 55 % σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 έως το 2030· υπενθυμίζει ότι η έκθεση του 2019 σχετικά με το χάσμα των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (Emissions Gap Report) του προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον (UNEP) ζητεί τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 7,6 % κάθε έτος σε παγκόσμιο επίπεδο, ώστε να περιοριστεί η αύξηση της θερμοκρασίας κάτω από τον 1,5°C, δηλαδή μείωση περίπου κατά 6,8 % κάθε έτος σε επίπεδο ΕΕ· επισημαίνει ότι αποτελεί τεράστια πρόκληση, ιδίως όσον αφορά την αναγκαία βιώσιμη, κοινωνικά δίκαιη μετάβαση, η οποία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα διαφορετικά σημεία εκκίνησης των περιφερειών και των κρατών μελών της ΕΕ και να συνοδεύεται από δημιουργία θέσεων εργασίας σε μαζική κλίμακα·  επιμένει ότι για να αντιμετωπιστεί με επιτυχία αυτή η άνευ προηγουμένου πρόκληση μέσα σε δέκα μόνο χρόνια, απαιτείται επείγουσα δράση, η οποία θα βασίζεται σε έναν ισχυρό προϋπολογισμό της ΕΕ από το 2021·

9. εκφράζει την ανησυχία του για τις περαιτέρω οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές συνέπειες της κρίσης εάν η ΕΕ δεν εξοπλισθεί γρήγορα με νέα και αποτελεσματικά εργαλεία για να προστατεύσει την κοινωνική συνοχή, να διατηρήσει τις θέσεις εργασίας και να αποτρέψει μαζικές απολύσεις· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την πρόταση για το μέσο στήριξης για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (SURE) και τη δέσμευση της Προέδρου της Επιτροπής να υποβάλει νομοθετική πρόταση για ένα Ευρωπαϊκό Σύστημα Αντασφάλισης Ανεργίας με στόχο την υλοποίησή του το συντομότερο δυνατόν·

… για την παροχή λύσεων σε οξυμένες κοινωνικές, περιβαλλοντικές, οικονομικές και χρηματοπιστωτικές προκλήσεις

10. χαιρετίζει τις προτάσεις της Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και για το επενδυτικό σχέδιο για μια βιώσιμη Ευρώπη·

11. σημειώνει, ωστόσο, ότι προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος μείωσης κατά 40 % των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030, και η επικείμενη αύξηση αυτής της φιλοδοξίας, η Επιτροπή εκτίμησε ότι θα χρειαστεί να καλυφθεί κενό χρηματοδότησης τουλάχιστον 260 δισεκατομμυρίων EUR κάθε έτος συν τα πρόσθετα κόστη για την προστασία του περιβάλλοντος, τη διαχείριση πόρων και μέτρα κοινωνικής προσαρμογής· πιστεύει ότι, με σκοπό τη συμβολή στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και του συνολικού αποτυπώματος άνθρακα της ΕΕ, ένας μηχανισμός συνοριακής προσαρμογής άνθρακα (CBAM), το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) και η νομοθεσία της ΕΕ για το κλίμα θα πρέπει να συμβάλλουν πλήρως σε μια σημαντική αναβάθμιση των πολιτικών και οικονομικών προσπαθειών· θεωρεί ότι η δίκαιη μετάβαση, ως αναπόσπαστο μέρος της απόκρισης στην κρίση, απαιτεί δίκαιη και επαρκή χρηματοδότηση·

12. επαναλαμβάνει ότι η εντολή του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ ορίστηκε στην ενδιάμεση έκθεσή του της 14ης Νοεμβρίου 2018 για τα ανώτατα όρια, τα κονδύλια των προγραμμάτων, τους ίδιους πόρους και τις διατάξεις ευελιξίας, την ενδιάμεση αναθεώρηση και τις οριζόντιες αρχές, όπως η ενσωμάτωση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) και των διαστάσεων του κλίματος και της ισότητας των φύλων· σημειώνει ότι το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων του ΠΔΠ θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό το επίπεδο χρηματοδότησης των προγραμμάτων της ΕΕ για την επόμενη περίοδο και επαναλαμβάνει τη θέση του ότι οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων για την περίοδο 2021-2027 θα πρέπει να οριστούν σε ποσό 1 324,1 δισεκατομμύρια EUR σε τιμές 2018, που αντιπροσωπεύει το 1,3 % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ) της ΕΕ των 27· είναι αποφασισμένο, σύμφωνα με αυτή τη θέση, να προασπίσει έναν προϋπολογισμό του 2021 ύψους 192,1 δισεκατομμυρίων EUR σε τρέχουσες τιμές σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων· υπογραμμίζει ότι απαιτούνται σημαντικές πρόσθετες πιστώσεις επιπλέον αυτής της θέσης για την αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης κρίσης·

13. υπενθυμίζει τη θέση του ότι οι στόχοι του ΠΔΠ για την ενσωμάτωση των διαστάσεων του κλίματος και της βιοποικιλότητας πρέπει να υπερβούν τα επίπεδα των στοχευμένων μεριδίων δαπάνης όπως αυτά ορίζονται στην ενδιάμεση έκθεσή του· αποσκοπεί, συνεπώς, στην επίτευξη επιπέδου δαπανών για τη βιοποικιλότητα ύψους 10 % και επίπεδο δαπανών για την ενσωμάτωση της διάστασης του κλίματος ύψους 30 % για το 2021· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να θεσπίσει σαφή κριτήρια επιλεξιμότητας για μια νέα αυστηρή και ολοκληρωμένη μεθοδολογία, υπό μορφή ενός κανονισμού-πλαισίου, για τον προσδιορισμό και την παρακολούθηση των σχετικών δαπανών για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα σύμφωνα με την αρχή του «μη βλάπτειν», από κοινού με τα αντίστοιχα διορθωτικά μέτρα, κατά περίπτωση, και τον μηχανισμό επαλήθευσης για να εντοπίζονται πιθανές επιβλαβείς επιπτώσεις δράσεων της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα και το κλίμα σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού και την έκκλησή της για σταδιακή κατάργηση των άμεσων και έμμεσων επιδοτήσεων για τα ορυκτά καύσιμα·

14. στηρίζει την κινητοποίηση κονδυλίων και την ευελιξία κινητοποίησης κονδυλίων για την έρευνα και την ανάπτυξη (Ε&Α) σχετικά με μέτρα για την COVID-19 όπως η ανάπτυξη εμβολίων, νέων θεραπειών, διαγνωστικών τεστ και ιατρικών συστημάτων για την πρόληψη της εξάπλωσης του κορονοϊού και τη διάσωση ανθρώπινων ζωών 

15. υπογραμμίζει με έμφαση ότι οι στόχοι της Ένωσης για το κλίμα απαιτούν βιώσιμες και μακροπρόθεσμες λύσεις· επισημαίνει τον πρωταρχικό ρόλο της Ε&Α στην εξεύρεση αποτελεσματικών, ρεαλιστικών και εφαρμόσιμων λύσεων για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία· υπογραμμίζει ότι το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» θα είναι το κύριο πρόγραμμα για την ανάπτυξη νέων λύσεων για το κλίμα· ζητεί να αυξηθεί η χρηματοδότηση για όλα τα συνεισφέροντα προγράμματα Ε&Α ώστε να καθιερωθεί η Ένωση ως παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα των πράσινων τεχνολογιών και να ενισχυθεί η παγκόσμια ανταγωνιστικότητά της σε μεγαλύτερη κλίμακα, να μειωθεί η εξάρτησή της από ξένες βασικές τεχνολογίες, να καταστεί πρωτοπόρος στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ),την τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) και την κυβερνοασφάλεια, να αναπτύξει νέες θεραπείες για σοβαρές νόσους όπως ο καρκίνος, και να αναπτύξει ικανότητες υπερυπολογιστικής και επεξεργασίας δεδομένων·

16. σημειώνει με μεγάλη ανησυχία ότι πολλές εξαίρετες προτάσεις έρευνας δεν μπορούν να υλοποιηθούν, όχι λόγω κακής ποιότητας, αλλά λόγω της σημαντικής υποχρηματοδότησης των σχετικών προγραμμάτων· τονίζει ότι η έρευνα και η καινοτομία είναι πολύ ανταγωνιστικές αγορές και ότι οι ερευνητές προσελκύονται σε άλλες περιοχές του κόσμου, διότι δεν υπάρχουν ευκαιρίες χρηματοδότησης στην Ευρώπη· υπογραμμίζει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, από κύριος δικαιούχος πολλών ενωσιακών προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης, θα γίνει ισχυρός ανταγωνιστής· καλεί το Συμβούλιο να λάβει υπόψη το γεγονός ότι κάθε κενό ύψους 10 δισεκατομμυρίων EUR στο πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» θα οδηγήσει σε απώλεια ΑΕΠ ύψους 110 δισεκατομμυρίων EUR τα επόμενα 25 έτη· καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι χαμηλές δημοσιονομικές φιλοδοξίες για την έρευνα και την ανάπτυξη θα έρχονται σε αντίθεση με κάθε δέσμευση που θα ευνοούσε την ανταγωνιστικότητα ή την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, ιδίως όσον αφορά τις προσπάθειες που πρέπει ακόμη να καταβληθούν για να επιτευχθεί ο στόχος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για ποσοστό 3 % του ΑΕΠ·

17. υπογραμμίζει ότι οι επενδύσεις σε υποδομές μεταφορών μπορούν να επιτύχουν και τους δύο στόχους για στήριξη της οικονομίας της ΕΕ κατά την παρούσα συγκυρία και τις προσπάθειες για καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, καθώς και τη στροφή στη βιώσιμη κινητικότητα, με βάση ιδίως την ολοκλήρωση των πολιτικών για το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), την κοινή επιχείρηση Shift2Rail και τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη»·

18. επαναλαμβάνει ότι μια ανταγωνιστική διαστημική βιομηχανία είναι ζωτικής σημασίας για το επιχειρηματικό τοπίο της Ευρώπης καθώς θα έχει τη δυνατότητα να παρέχει θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας, σημαντικές δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης και θα εξασφαλίζει την αυτονομία της ευρωπαϊκής δορυφορικής υποδομής· επισημαίνει τα οφέλη των δεδομένων που παράγονται στο διάστημα ως απαραίτητο εργαλείο για την παρακολούθηση της ξηράς και του περιβάλλοντος·

19. τονίζει ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αποτελούν το 99 % του συνόλου των επιχειρήσεων στα κράτη μέλη και συμβάλλουν σημαντικά στη δημιουργία θέσεων εργασίας, οικονομικής σταθερότητας, και, όλο και περισσότερο, στις προσπάθειες βιωσιμότητας, και ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις είναι πιθανότερο να επηρεαστούν περισσότερο από την οικονομική ύφεση που προκύπτει λόγω της πανδημίας COVID-19· τονίζει ότι οι ΜΜΕ αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξεύρεση ευκαιριών χρηματοδότησης και υπενθυμίζει εν προκειμένω τον ρόλο του προγράμματος της ΕΕ για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των ΜΜΕ (COSME)· υπενθυμίζει τη θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με τον διπλασιασμό του χρηματοδοτικού κονδυλίου του διάδοχου προγράμματος στο πλαίσιο του προγράμματος της ενιαίας αγοράς στο επόμενο ΠΔΠ, το οποίο αναμένεται να προβλέπει ποσοστό επιτυχίας τουλάχιστον 80 % για τις προτάσεις υψηλής ποιότητας· τονίζει ότι η χρηματοδοτική στήριξη για τις ΜΜΕ θα πρέπει επίσης να διοχετεύεται μέσω του σκέλους για τις ΜΜΕ του προγράμματος InvestEU, για την παραγωγή εμπορεύσιμων προϊόντων και υπηρεσιών, και να καθιστά δυνατή την ταχεία επέκτασή τους στις παγκόσμιες αγορές· επαναλαμβάνει την ανάγκη να διευρυνθούν περαιτέρω οι ευκαιρίες για δημιουργία και αναβάθμιση των νεοφυών επιχειρήσεων και να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό των ΜΜΕ, με στήριξη επίσης από την πύλη της ενιαίας αγοράς, ως φορέα ηλεκτρονικής δημόσιας διοίκησης για τη διευκόλυνση του επιχειρείν, σε συμμόρφωση με φιλόδοξες πολιτικές για την προστασία των καταναλωτών, καθώς και για την οικολογική μετάβασή τους· χαιρετίζει, επιπλέον, στο πλαίσιο αυτό, τις διάφορες πρωτοβουλίες της ομάδας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), δηλαδή την κινητοποίηση 40 δισεκατομμυρίων EUR για τις πληγείσες ΜΜΕ, τα 5 δισεκατομμύρια EUR που διατίθενται για τις επιχειρήσεις στον τομέα της υγείας και το ταμείο εγγυήσεων ύψους 25 δισεκατομμυρίων EUR που θα χρηματοδοτηθεί από τους μετόχους της

20. τονίζει ότι η συνεχιζόμενη κρίση θα επηρεάσει σημαντικά πολλές περιφέρειες και πολλούς τομείς· στο πλαίσιο αυτό, είναι πεπεισμένο ότι η πολιτική συνοχής θα διαδραματίσει καίριο ρόλο και θα είναι περισσότερο από ποτέ απαραίτητη για να τονώσει την οικονομική ανάκαμψη σε όλες τις περιοχές της ΕΕ, να ενισχύσει την οικονομική, κοινωνική  και εδαφική συνοχή της Ένωσης, και θα χρειαστεί πρόσθετη χρηματοδότηση και μεγαλύτερη ευελιξία προκειμένου να ανταποκριθεί στις περίπλοκες περιβαλλοντικές, κοινωνικές, οικονομικές και δημογραφικές μελλοντικές προκλήσεις· υπογραμμίζει ότι, αν καθυστερήσει η έγκριση του ΠΔΠ 2021-2027 και της σχετικής νομικής βάσης, θα είναι απαραίτητη μια μεταβατική περίοδος μεταξύ των δύο περιόδων προγραμματισμού·

21. υπό το φως των άμεσων και μακροπρόθεσμων σημαντικών αρνητικών κοινωνικών επιπτώσεων της τρέχουσας κατάστασης, υπογραμμίζει τη σημασία της πλήρους εφαρμογής του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων στον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2021 και τον ζωτικό ρόλο που θα διαδραματίσουν οι ενισχυμένες κοινωνικές δράσεις της ΕΕ, ιδίως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + στην οικονομική ανάκαμψη, και, συγκεκριμένα, στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και των ηλικιωμένων, της παιδικής φτώχειας, του κινδύνου φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, στη διασφάλιση ενός ενισχυμένου κοινωνικού διαλόγου, με την αντιμετώπιση των μακροπρόθεσμων διαρθρωτικών δημογραφικών αλλαγών και τη διασφάλιση της πρόσβασης όλων, και ιδιαίτερα των γηρασκόντων πληθυσμών, σε ζωτικές και βασικές υπηρεσίες όπως η υγειονομική περίθαλψη, η κινητικότητα, η επαρκής διατροφή και η αξιοπρεπής στέγαση·

22. ζητεί ο προϋπολογισμός του 2021 να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις σχέσεις με τις Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη (ΥΧΕ) και στις ανάγκες τους, καθώς μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στις δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής· τονίζει, επιπλέον, ότι πρέπει να βελτιωθεί η πρόσβαση των ΥΧΕ σε χρηματοδότηση καθώς διαθέτουν περιορισμένους διοικητικούς πόρους και περιορισμένη εμπειρογνωμοσύνη λόγω του ειδικού καθεστώτος και του μεγέθους τους·

23. τονίζει ότι η εσωτερική ασφάλεια αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των προσδοκιών των πολιτών της ΕΕ για μια Ένωση που προστατεύει· υπογραμμίζει ότι οι απειλές κατά της ασφάλειας, όπως οι τρομοκρατικές επιθέσεις, το διασυνοριακό οργανωμένο έγκλημα και οι νέες μορφές εγκληματικής δραστηριότητας όπως το κυβερνοέγκλημα, συνιστούν συνεχιζόμενη απειλή για τη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απαιτούν μια ισχυρή, συντονισμένη ευρωπαϊκή απάντηση· πιστεύει ότι αυτό απαιτεί ενισχυμένη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών· τονίζει ότι απαιτείται η ενίσχυση και ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων ΤΠ με έμφαση στην καλύτερη διαλειτουργικότητα των συστημάτων, τη διευκόλυνση της πρόσβασης και της αναγνωσιμότητας των δεδομένων για την αποτελεσματική και ταχεία συνεργασία μεταξύ αστυνομικών, δικαστικών και άλλων αρμόδιων αρχών· λαμβάνει υπό σημείωση ότι η Επιτροπή αναμένεται να δρομολογήσει μια νέα στρατηγική για την Ένωση Ασφάλειας το 2021, η οποία θα περιλαμβάνει μια σειρά πρωτοβουλιών σε βασικούς τομείς που συνδέονται με αυτές τις απειλές·

24. καλεί την Επιτροπή να διαθέσει τα απαραίτητα κονδύλια προκειμένου να εξασφαλίσει ότι θα αυξηθεί η ικανότητα του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ, ώστε η ΕΕ να είναι καλύτερα προετοιμασμένη και σε θέση να ανταποκρίνεται σε όλα τα είδη φυσικών καταστροφών, πανδημιών και έκτακτων αναγκών, όπως έκτακτων χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών και πυρηνικών συμβάντων· επαναλαμβάνει τη σημασία του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ για την καλύτερη προστασία των πολιτών από τις καταστροφές·

25. τονίζει την επιτυχία του προγράμματος Erasmus+ όσον αφορά την ενίσχυση της κινητικότητας, της κατάρτισης και των δεξιοτήτων των νέων· τονίζει ότι είναι αναγκαία η επαρκής χρηματοδότηση του προγράμματος, μεταξύ άλλων, για να καταστεί προσβάσιμο σε άτομα από όλα τα περιβάλλοντα και όλες τις ηλικιακές ομάδες·

26. υπενθυμίζει ότι η προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών και πολιτισμών διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην υποστήριξη της δημοκρατίας, της μη εισαγωγής διακρίσεων και της ισότητας των φύλων, και στην αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και των ψευδών ειδήσεων· τονίζει, εν προκειμένω, την ανάγκη να παρασχεθεί επαρκής χρηματοδότηση στα προγράμματα για τη δικαιοσύνη, τα δικαιώματα και τις αξίες και να ενισχυθούν οι πόροι που προορίζονται για τη στήριξη θυμάτων έμφυλης βίας στο πλαίσιο των εν λόγω προγραμμάτων· υπογραμμίζει ότι οι τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας, καθώς και ο τομέας του τουρισμού, περιλαμβάνονται και θα περιλαμβάνονται στους κύριους τομείς που είναι θύματα της κρίσης που αντιμετωπίζει η ΕΕ· ζητεί τη λήψη έκτακτων μέτρων για τους εν λόγω τομείς και την ενίσχυση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη»

27. αναμένει ότι θα τεθεί σε εφαρμογή ένας ισχυρός ενωσιακός μηχανισμός σχετικά με τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα έως το 2021·

28. θεωρεί ότι το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης αποτελεί θεμελιώδες εργαλείο για την προώθηση της συμμετοχής των πολιτών σε όλη την Ένωση και την ενίσχυση της ενωσιακής ιθαγένειας· επιμένει ότι ο προϋπολογισμός του 2021 για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης πρέπει να αντιστοιχεί στις πολυάριθμες προσδοκίες που έχει δημιουργήσει μεταξύ των νέων σε ολόκληρη την Ευρώπη, ιδίως στο σκέλος του εθελοντισμού· ζητεί να διατεθεί επαρκής χρηματοδότηση για την κάλυψη της υψηλής ζήτησης για τοποθέτηση σε θέσεις εθελοντισμού·

29. ζητεί να παρέχεται, κατά προτεραιότητα, επαρκής χρηματοδότηση για τη στήριξη της δραστηριότητας οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και άλλων φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της προώθησης των δικαιωμάτων και της ενίσχυσης και προώθησης των αξιών της Ένωσης και του κράτους δικαίου, μεταξύ άλλων μέσω του μελλοντικού προγράμματος «Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες», σε μια περίοδο που παρατηρείται συρρίκνωση του χώρου για την κοινωνία των πολιτών σε πολλά κράτη μέλη·

30. τονίζει την ανησυχητική και ολοένα και εντονότερη αντίδραση κατά της ισότητας των φύλων και των δικαιωμάτων των γυναικών και τη σημασία των μηχανισμών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (ΜΓΑΔΣ), για την καταπολέμηση της κατάστασης αυτής· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν συμπεριέλαβε στην πρότασή της ειδικό πρόγραμμα για την ισότητα των φύλων, και ζητεί να χρησιμοποιηθούν φιλόδοξα και ειδικά κονδύλια του προϋπολογισμού για την υποστήριξη των υπερασπιστριών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για την προστασία και προαγωγή της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων· τονίζει, συνεπώς, την ανάγκη να ενισχυθούν οι πιστώσεις του προϋπολογισμού που στηρίζουν τόσο τον καθολικό σεβασμό της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων όσο και την πρόσβαση στις υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και στα συναφή δικαιώματα·

31. επισημαίνει ότι η κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) και η κοινή αλιευτική πολιτική (ΚΑλΠ) αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης που επιδιώκουν να εξασφαλίσουν έναν ασφαλή και υψηλής ποιότητας επισιτιστικό εφοδιασμό και επισιτιστική κυριαρχία για τους Ευρωπαίους, την εύρυθμη λειτουργία των αγορών τροφίμων, τη βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, την ανανέωση των γενεών, τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας· υπενθυμίζει τον καίριο ρόλο των εν λόγω πολιτικών καθώς συμβάλλουν στην επίτευξη σταθερών και αποδεκτών εσόδων για τους γεωργούς και τους αλιείς, ιδίως στην τρέχουσα δύσκολη συγκυρία· υπενθυμίζει τη θέση του όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις σχετικά με το ΠΔΠ 2021-2027 για διατήρηση των προϋπολογισμών για την ΚΓΠ και την ΚΑλΠ· ζητεί να ενισχυθούν οι εν λόγω πολιτικές και να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη γεωργία και την αλιεία μικρής κλίμακας· σημειώνει ότι η ΚΓΠ, μαζί με τις λοιπές πολιτικές της Ένωσης, θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση των φιλόδοξων στόχων της πράσινης συμφωνίας·

32. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη στην πρότασή της και στις επακόλουθη τροποποιητική πράξη για το σχέδιο προϋπολογισμού του 2021, το αποτέλεσμα της πολιτικής συμφωνίας που αναμένεται να επιτευχθεί σχετικά με τα μεταβατικά μέτρα για το έτος 2021 (που παρουσιάζονται στην πρόταση της Επιτροπής της 31ης Οκτωβρίου 2019 (COM(2019)0581))· καλεί περαιτέρω τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την έγκαιρη διάθεση επαρκών πόρων για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων και των δεικτών που υποβάλλονται στην Ένωση προκειμένου να συμμορφωθούν πλήρως με την πρωτοβουλία «Προϋπολογισμός που θα εστιάζεται στα αποτελέσματα» (BFOR)· επιμένει στο θέμα της υψηλής ποιότητας των δεδομένων και των δεικτών για την ορθή αξιολόγηση της ΚΓΠ·

33. λαμβάνει υπό σημείωση τις πιο πρόσφατες εξελίξεις όσον αφορά τη μεταναστευτική κατάσταση στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ με την Τουρκία, που οδήγησε στην πρόσφατη έγκριση του διορθωτικού προϋπολογισμού 1/2020 για την αντιμετώπιση της αυξημένης μεταναστευτικής πίεσης· υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί επαρκές επίπεδο πόρων στον προϋπολογισμό του 2021 εν αναμονή πιθανής συνέχισης ή ακόμη και επιδείνωσης της κατάστασης αυτής· υπενθυμίζει την ανάγκη για αλληλεγγύη και συνεργασία μεταξύ όλων των κρατών μελών σε αυτόν τον τομέα και για μια κοινή πολιτική ασύλου· τονίζει τις πρόσθετες ανάγκες που απορρέουν από την πανδημία COVID-19 για έγκριση ειδικών μέτρων για τους μετανάστες ως ιδιαίτερα ευάλωτα άτομα, συμπεριλαμβανομένων της προληπτικής εκκένωσης και μετεγκατάστασης· υπενθυμίζει την τακτική ανάγκη για ενίσχυση του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης κατά την τελευταία περίοδο, ώστε να βοηθηθούν τα κράτη μέλη να αντεπεξέλθουν στην προσφυγική κρίση, και για κινητοποίηση των ειδικών μηχανισμών για τον σκοπό αυτό διότι το ανώτατο όριο του τομέα 3 ήταν υπερβολικά χαμηλό, ή μέσω διορθωτικών προϋπολογισμών· αναμένει από τα κράτη μέλη να κατανοήσουν το συμφέρον τους και να αντισταθμίσουν την επίπτωση της καθυστέρησης στην έγκριση του κανονισμού Δουβλίνο IV με τη στήριξη των αναγκαίων πιστώσεων και την εφαρμογή της αρχής της αλληλεγγύης σε αυτόν τον τομέα· υπενθυμίζει την ανάγκη για επαρκή χρηματοδότηση για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των μεταναστών και των προσφύγων στους προσφυγικούς καταυλισμούς της ΕΕ, για την επιβολή του νόμου, την κατάρτιση του προσωπικού της συνοριοφυλακής και της ακτοφυλακής, καθώς και για αποτελεσματικά μέτρα για την ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων 

34. επισημαίνει ότι η νόμιμη μετανάστευση υπό ορθή διαχείριση είναι σημαντική για την εξασφάλιση μιας κατάλληλης αντίδρασης στην εξέλιξη της αγοράς εργασίας·

35. σημειώνει ότι η Τουρκία εξακολουθεί να φιλοξενεί τον μεγαλύτερο πληθυσμό προσφύγων στον κόσμο και ότι επί του παρόντος βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει την Τουρκία μετά τη λήξη των δεσμεύσεών της στο πλαίσιο της διευκόλυνσης της ΕΕ για τους πρόσφυγες στην Τουρκία·

36. τονίζει ότι θα πρέπει να θεσπιστούν άμεσα μέτρα αλληλεγγύης, ιδίως ένα πρόγραμμα μετεγκατάστασης, εν αναμονή μιας ουσιαστικής μεταρρύθμισης των κανόνων της ΕΕ για το άσυλο· ζητεί επίσης να συνεχίσει να προβλέπεται στον προϋπολογισμό της ΕΕ χρηματοδότηση για τη στήριξη των προσφύγων στην Τουρκία·

37. ζητεί έναν φιλόδοξο προϋπολογισμό για το 2021 για τις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ που θα επιτρέψει στην Ένωση να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει· υπενθυμίζει ότι η ειρήνη και η αλληλεγγύη αποτελούν βασικές αξίες που θα πρέπει να στηρίζονται σταθερά από τον προϋπολογισμό της ΕΕ· τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί η χρηματοδότηση για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και της Ανατολικής και Νότιας Γειτονίας, με σκοπό τη στήριξη πολιτικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων, καθώς και για άλλες περιφέρειες που χρειάζονται χρηματοδοτική στήριξη για την ανάπτυξή τους·

38. πιστεύει ότι ο μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙΙ) θα πρέπει να εστιάσει τη χρηματοδότησή του στους τομείς της λειτουργίας των δημοκρατικών θεσμών, του κράτους δικαίου, της χρηστής διακυβέρνησης και της δημόσιας διοίκησης· υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή έχει συστήσει την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία, και ζητεί να θεσπιστούν κατάλληλες δημοσιονομικές διατάξεις για να υποστηριχθούν οι πολιτικές μεταρρυθμίσεις και η ευθυγράμμιση με το κεκτημένο·

39. υπογραμμίζει ότι οι χρηματοδοτικές ενισχύσεις στο πλαίσιο του ΜΠΒ ΙΙΙ θα πρέπει να υπόκεινται στον όρο του σεβασμού των ευρωπαϊκών αξιών, όπως το κράτος δικαίου, η ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος, η δημοκρατική διαδικασία, ο σεβασμός των θεμελιωδών αξιών και οι σχέσεις καλής γειτονίας· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί την εφαρμογή της επιβολής όρων· ζητεί από την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τα κονδύλια που διατίθενται στο πλαίσιο του ΜΠΒ ΙΙΙ για να στηρίξει, μέσω άμεσης διαχείρισης εκ μέρους της ΕΕ, την κοινωνία των πολιτών της Τουρκίας, τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τους δημοσιογράφους, και να αυξήσει τις ευκαιρίες για διαπροσωπικές επαφές, ακαδημαϊκό διάλογο, πρόσβαση των Τούρκων φοιτητών σε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, και για τη δημιουργία πλατφορμών μέσων ενημέρωσης για δημοσιογράφους με σκοπό την προστασία και προώθηση των δημοκρατικών αξιών και αρχών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου·

40. τονίζει ότι η θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση για τον ΜΓΑΔΣ εγκρίθηκε στις 4 Μαρτίου 2019, και η εντολή του όσον αφορά τον ΜΓΑΔΣ επιβεβαιώθηκε εκ νέου στις 8 Οκτωβρίου 2019· υπενθυμίζει τη θέση του υπέρ μιας συνεισφοράς ύψους 45 % του συνολικού χρηματοδοτικού κονδυλίου του ΜΓΑΔΣ σε στόχους για το κλίμα, τη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος, τη βιοποικιλότητα και την καταπολέμηση της απερήμωσης, καθώς και για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης και της εκτόπισης πληθυσμών, και θέτει ισχυρή έμφαση στην προώθηση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των γυναικών, των παιδιών, των προσφύγων, των εκτοπισθέντων, των ατόμων ΛΟΑΔΜ, των ατόμων με αναπηρία, των αυτοχθόνων πληθυσμών, και των εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων·

41. υπενθυμίζει ότι η μακροπρόθεσμη λύση στο σημερινό φαινόμενο της μετανάστευσης έγκειται στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των χωρών από τις οποίες προέρχονται οι μεταναστευτικές ροές· ζητεί να εξοπλιστούν τα αντίστοιχα προγράμματα εξωτερικής πολιτικής με επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους για τη στήριξη δίκαιων και αμοιβαία επωφελών εταιρικών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και των χωρών καταγωγής και διέλευσης, συμπεριλαμβανομένων των χωρών της αφρικανικής ηπείρου· στο ίδιο πλαίσιο, ενόψει της δύσκολης οικονομικής κατάστασης που αντιμετωπίζει η Υπηρεσία Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA), καλεί την ΕΕ να εντείνει τη χρηματοδοτική της στήριξη προς την Υπηρεσία το 2021, προκειμένου να διατηρηθεί η αδιάλειπτη παροχή ζωτικών υπηρεσιών σε εκατομμύρια Παλαιστίνιους πρόσφυγες·

42. εκφράζει την ανησυχία του για την ταχεία παγκόσμια εξάπλωση της πανδημίας COVID-19 και τον αντίκτυπό της στις πληγείσες χώρες· είναι πεπεισμένο ότι η διεθνής συνεργασία είναι ζωτικής σημασίας για την υπερνίκηση αυτής της παγκόσμιας κρίσης· πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στις παγκόσμιες προσπάθειες για τον περιορισμό της πανδημίας και τον μετριασμό των επιπτώσεών της· πιστεύει ότι η Ένωση πρέπει να επιδείξει αλληλεγγύη με τις πληγείσες τρίτες χώρες, μεταξύ άλλων με την κινητοποίηση πρόσθετων πόρων, για να τις βοηθήσει να ανοικοδομήσουν τις οικονομίες τους, να μετριάσουν τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο της κρίσης και να ενισχύσουν τις ικανότητες των συστημάτων δημόσιας υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο·

43. υπενθυμίζει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της πολιτικής εξωτερικής δράσης της ΕΕ· επαναλαμβάνει την ανάγκη για αύξηση της χρηματοδότησης που προορίζεται για την υποστήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ιδίως εκείνων που κινδυνεύουν περισσότερο· τονίζει εν προκειμένω την ανάγκη να συνεχιστεί ο μηχανισμός προστασίας των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (Protectdefenders.eu) και να αυξηθεί η χρηματοδότηση που διατίθεται σε αυτόν· πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να απέχει αυστηρά από παροχή βοήθειας μέσω δημοσιονομικής στήριξης σε χώρες οι οποίες αψηφούν κατάφωρα τα διεθνή πρότυπα στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας ή δεν αποδεικνύουν τη δέσμευσή τους για την καταπολέμηση της διαφθοράς· τονίζει τη σημασία των αποστολών παρακολούθησης εκλογών, ιδίως από τοπικές ομάδες της κοινωνίας των πολιτών, και ζητεί κατάλληλο επίπεδο χρηματοδότησης·

44. ζητεί περαιτέρω χρηματοδότηση για δράσεις στρατηγικής επικοινωνίας για να αντιμετωπιστούν οι εκστρατείες παραπληροφόρησης, οι οποίες χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο για να υπονομεύσουν τη δημοκρατική τάξη στην Ένωση και στις γειτονικές της χώρες· τονίζει τη σημασία του εμβληματικού εγχειρήματος «EU vs Disinfo» της ειδικής ομάδας East StratCom της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης, της προπαγάνδας και της εξωτερικής επιρροής·

45. τονίζει ότι είναι σημαντικό να παρασχεθεί επαρκής χρηματοδοτική στήριξη για τη δημιουργία μιας πραγματικής Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης, την προώθηση της στρατηγικής αυτονομίας και την ενίσχυση του ρόλου της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο· τονίζει ιδίως ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί η θέση του Κοινοβουλίου όσον αφορά τα ποσά για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας (ΕΤΑ) και για τη στρατιωτική κινητικότητα· τονίζει ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί η συνεχιζόμενη στήριξη και ο ενισχυμένος συντονισμός της πολιτικής και των δράσεων για την άμυνα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (ΕΟΑ), της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO), του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας και άλλων πρωτοβουλιών· παροτρύνει την Επιτροπή να μεριμνήσει για τη χρηματοδότηση των διοικητικών και επιχειρησιακών δαπανών του ΕΟΑ και της PESCO από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, αποκαθιστώντας με αυτόν τον τρόπο τη δημοσιονομική αρμοδιότητα του Κοινοβουλίου όπως προβλέπεται στο άρθρο 41 της ΣΕΕ·

46. επαναλαμβάνει ότι η νέα αρχιτεκτονική των μηχανισμών εξωτερικής χρηματοδότησης (ΜΕΧ) θα πρέπει να ενισχύσει τη συνεκτικότητα, τη λογοδοσία, την αποδοτικότητα και τη δημοκρατική εποπτεία· τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί ο ρόλος του Κοινοβουλίου στη στρατηγική καθοδήγηση των νέων μέσων· αναμένει ότι θα συμμετάσχει ήδη από τα πρώτα στάδια στον (προ-)προγραμματισμό των νέων μέσων·

47. παροτρύνει την Επιτροπή να αξιολογήσει όλα τα πιθανά σενάρια και να προετοιμαστεί για αυτά προκειμένου να διασφαλιστεί η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση του προϋπολογισμού της Ένωσης, με τον καθορισμό σαφών δεσμεύσεων, την πρόβλεψη για κατάρτιση μηχανισμών και την προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ· ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η μελλοντική συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου σε προγράμματα της ΕΕ θα τηρεί μια δίκαιη ισορροπία όσον αφορά τις εισφορές και τα οφέλη·

48. εκφράζει την πρόθεσή του να παραμείνει το Ηνωμένο Βασίλειο ως στενός εταίρος σε όσο το δυνατόν περισσότερα προγράμματα της ΕΕ, ιδίως στο Erasmus+ και στο πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη»·

49. υπενθυμίζει τον καίριο ρόλο που διαδραματίζουν οι οργανισμοί της ΕΕ στην υλοποίηση των στόχων της ενωσιακής πολιτικής και επιβεβαιώνει εκ νέου τη σημασία της χορήγησης επαρκούς και προβλέψιμης χρηματοδότησης και προσωπικού στους οργανισμούς αυτούς, προκειμένου να επιτελούν αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους, ενώ απορρίπτει κάθε αναίτια και αυθαίρετη περικοπή των προϋπολογισμών τους σε πραγματικές τιμές· υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος στην ευαισθητοποίηση όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας στην προώθηση της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, καθώς και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο και ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στην υποστήριξη των αιτούντων άσυλο που αναζητούν προστασία στην Ευρώπη·

50. ταυτόχρονα, τονίζει την έντονη ανάγκη να καταπολεμηθεί η εμπορία και η παράνομη διακίνηση ανθρώπων, καθώς και να παρασχεθεί στήριξη στους οργανισμούς της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, που παρέχουν συνδρομή στα κράτη μέλη στα εξωτερικά σύνορα, όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex)· σημειώνει τον ρόλο που καλείται να διαδραματίσει ο Frontex στο πλαίσιο της τρέχουσας μεταναστευτικής κρίσης που λαμβάνει χώρα στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ με την Τουρκία· ζητεί κατάλληλα επίπεδα χρηματοδότησης για τη διαχείριση των συνόρων στον προϋπολογισμό του 2021·

51. σημειώνει ότι ανατίθενται ολοένα και περισσότερα καθήκοντα στους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στους τομείς της ασφάλειας, της επιβολής του νόμου και της συνεργασίας στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης· ζητεί αύξηση των χρηματοδοτικών πόρων και των θέσεων προσωπικού για τους εν λόγω οργανισμούς, ιδίως για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης (Eurojust), την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ), την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL), τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ), καθώς και επαρκή χρηματοδότηση και επαρκές προσωπικό για τους οργανισμούς που θα εργαστούν για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·

52. εκφράζει την ανησυχία του για το ανεπαρκές επίπεδο χρηματοδότησης και προσωπικού που παρασχέθηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) κατά τη διαδικασία του προϋπολογισμού 2020 και, ενόψει του 2021, καλεί την Επιτροπή να αυξήσει το προσωπικό και τους πόρους για το εν λόγω θεσμικό όργανο και να προστατεύσει τη δημοσιονομική του αυτονομία· υπογραμμίζει ότι η σύσταση της EPPO δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την επιδείνωση της ικανότητας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) να λειτουργεί σωστά·

53. ως αποτέλεσμα της πρόσφατης έξαρσης της COVID-19 στην Ευρώπη και της ανάγκης για μια έγκαιρη, συντονισμένη και συνεκτική απόκριση της ΕΕ, καλεί επειγόντως την Επιτροπή να παράσχει την κατάλληλη και αναγκαία χρηματοδότηση στους σχετικούς οργανισμούς της ΕΕ που πρέπει να εργαστούν και να στηρίξουν την Επιτροπή και τα κράτη μέλη στην προσπάθεια αντιμετώπισης αυτής της πανδημίας, ειδικότερα δε στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA)· επιμένει ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο θα πρέπει να μην προχωρήσουν σε περικοπή των πόρων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA) και της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)·

54. υπογραμμίζει την ανάγκη να ενισχυθεί σημαντικά ο Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER), λαμβάνοντας υπόψη τα πρόσθετα καθήκοντα που του ανατέθηκαν μέσω της πρόσφατης νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της δέσμης μέτρων για την καθαρή ενέργεια· υπενθυμίζει, περαιτέρω, την ανάγκη για πρόσθετους πόρους για τον Οργανισμό για την Υποστήριξη του BEREC (Υπηρεσία του BEREC), ώστε να επιτελεί τα καθήκοντά του που κατοχυρώνονται στον κανονισμό BEREC και στον Ευρωπαϊκό Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών·

55. υπενθυμίζει ότι καμία πολιτική της Ένωσης, είτε για την αντιμετώπιση της κρίσης COVID-19 είτε για την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, δεν μπορεί να εφαρμοστεί ορθά χωρίς τη στήριξη μιας ειδικής δημόσιας υπηρεσίας της Ένωσης και χωρίς επαρκή χρηματοδότηση·

56. πιστεύει, στο τρέχουσα πολιτική και οικονομική συγκυρία, ότι η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης θα πρέπει να στηριχθεί κατάλληλα, και από την πλευρά του προϋπολογισμού, και ότι η Επιτροπή, μεταξύ άλλων οργάνων που συμμετέχουν στο εν λόγω σχέδιο, θα πρέπει να εφοδιαστεί με τα κατάλληλα μέσα για να το φέρει επιτυχώς εις πέρας·

57. ζητεί από την Επιτροπή να δώσει το παράδειγμα όσον αφορά την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας και κοινωνικά υπεύθυνων διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προκειμένου οι συμβάσεις να ανατίθενται σε εταιρείες που τηρούν τα περιβαλλοντικά πρότυπα και τα βασικά πρότυπα εργασίας·

58. ζητεί μια αξιολόγηση της προηγούμενης δημοσιονομικής περιόδου που θα λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου και την εφαρμογή της συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2021· αναμένει, επομένως, από την Επιτροπή να συμπεριλάβει στο σχέδιο προϋπολογισμού της ένα παράρτημα που θα συγκεντρώνει ειδικές ανά φύλο πληροφορίες σχετικά με τους στόχους, τις εισροές, τις εκροές και τα αποτελέσματα, και θα παρουσιάζει χρηματοδοτικές δεσμεύσεις για την ισότητα των φύλων και τα συναφή μέτρα παρακολούθησης·

Ένα επαρκές και ρεαλιστικό επίπεδο πληρωμών

59. είναι αποφασισμένο να αποφύγει μια νέα κρίση πληρωμών, ιδίως στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19· επαναλαμβάνει ότι το συνολικό ανώτατο όριο πληρωμών πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη τον πρωτοφανή όγκο εκκρεμών αναλήψεων υποχρεώσεων στο τέλος του 2020, οι οποίες θα πρέπει να διευθετηθούν στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ· σημειώνει περαιτέρω ότι, το 2021, οι πιστώσεις πληρωμών θα επικεντρωθούν σε μεγάλο βαθμό στην ολοκλήρωση προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020· επιμένει, ωστόσο, ότι αυτό δεν θα πρέπει να παρεμποδίσει τη δρομολόγηση νέων προγραμμάτων·

60. επιμένει, συνεπώς, σύμφωνα με τα μέτρα του 2020, στην ανάγκη να συνεχιστεί να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο ρευστότητας για τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19·

61. υπογραμμίζει ότι η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της φορολογίας θα αποφέρει πολύ περισσότερα έσοδα στους εθνικούς τους προϋπολογισμούς από οποιαδήποτε περικοπή των δαπανών των ετήσιων προϋπολογισμών της ΕΕ·

62. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι η ΕΕ δεν χρηματοδοτεί οιαδήποτε οντότητα που υπόκειται στα περιοριστικά μέτρα της ΕΕ ( μεταξύ άλλων εργολάβους ή υπεργολάβους, συμμετέχοντες σε εργαστήρια ή/και προγράμματα κατάρτισης , και αποδέκτες χρηματοδοτικής στήριξης σε τρίτους)·

63. είναι πεπεισμένο ότι θα πρέπει να απαγορεύεται σε κάθε νομικό πρόσωπο που είναι πραγματικός δικαιούχος νομικών οντοτήτων οι οποίες λαμβάνουν χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ να λάβει οιαδήποτε κονδύλια τόσο από τον υφιστάμενο όσο και από τον μελλοντικό ευρωπαϊκό προϋπολογισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021-2027, συμπεριλαμβανομένων άμεσων γεωργικών ενισχύσεων και τυχόν εκταμιεύσεων, δαπανών, εγγυήσεων ή άλλων παροχών που προβλέπονται σε αυτόν, εάν το εν λόγω πρόσωπο βρίσκεται σε κατάσταση καταφανούς σύγκρουσης συμφερόντων κατά τον ορισμό του άρθρου 61 του δημοσιονομικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/1046·

64. επαναλαμβάνει την πάγια θέση του ότι οι νέες πολιτικές προτεραιότητες και οι επερχόμενες προκλήσεις για την ΕΕ θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν με νέες πιστώσεις και όχι με μείωση των πιστώσεων για υφιστάμενα προγράμματα· θεωρεί ότι η αρχή αυτή θα πρέπει να ισχύει και για τους τροποποιητικούς προϋπολογισμούς·

65. σημειώνει ότι ο προϋπολογισμός του 2021 θα είναι ο πρώτος που θα αντικατοπτρίζει μια νέα ονοματολογία του προϋπολογισμού, δεδομένου ότι το 2021 θα είναι το πρώτο έτος του επόμενου ΠΔΠ που πιθανώς θα συμφωνηθεί· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει με τον κατάλληλο τρόπο την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή στην κατάρτισή του· πιστεύει ότι η νέα ονοματολογία, επιπλέον της καλύτερης ευθυγράμμισης με τις πολιτικές προτεραιότητες, πρέπει να είναι επαρκώς λεπτομερής, ώστε να επιτρέπει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή να εκτελεί αποτελεσματικά τον ρόλο της στη λήψη αποφάσεων, και στο Κοινοβούλιο ειδικότερα να εκτελεί τα καθήκοντά του σε ό,τι αφορά τον δημοκρατικό έλεγχο και εποπτεία·

66. σημειώνει ότι, ως το σκέλος της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής που εκλέγεται άμεσα από τους πολίτες, το Κοινοβούλιο θα εκπληρώσει τον πολιτικό του ρόλο και θα καταθέσει προτάσεις για πιλοτικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες που εκφράζουν το πολιτικό του όραμα για το μέλλον· δεσμεύεται, στο πλαίσιο αυτό, να προτείνει δέσμη πιλοτικών σχεδίων και προπαρασκευαστικών ενεργειών που θα εκπονηθούν σε στενή συνεργασία με καθεμία από τις επιτροπές του, ώστε να επιτευχθεί σωστή ισορροπία μεταξύ πολιτικής βούλησης και τεχνικής σκοπιμότητας, κατά την αξιολόγηση της Επιτροπής·


°

° °

67. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στο Ελεγκτικό Συνέδριο.


 

 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (21.4.2020)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2021 – τμήμα III

(2019/2213(BUD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Νίκος Ανδρουλάκης

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. ζητεί έναν φιλόδοξο προϋπολογισμό για το 2021 που θα επιτρέψει στην ΕΕ να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της εξωτερικής πολιτικής, να επιτύχει τους στόχους της και να επιδιώξει τον στόχο της επίτευξης στρατηγικής αυτονομίας·

2. εκφράζει την ανησυχία του για την ταχεία παγκόσμια εξάπλωση της πανδημίας COVID-19 και τον αντίκτυπό της στις πληγείσες χώρες· είναι πεπεισμένο ότι η διεθνής συνεργασία είναι ζωτικής σημασίας για την υπερνίκηση αυτής της παγκόσμιας κρίσης· πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στις παγκόσμιες προσπάθειες για τον περιορισμό της πανδημίας και τον μετριασμό των επιπτώσεών της· καλεί την ΕΕ να δείξει αλληλεγγύη προς τις πληγείσες τρίτες χώρες, ιδίως εκείνες που βρίσκονται στην άμεση γειτονία της, μεταξύ άλλων με την κινητοποίηση πρόσθετων πόρων μέσω των μηχανισμών εξωτερικής χρηματοδότησης της ΕΕ για να βοηθήσει τις πληγείσες χώρες να ανασυγκροτήσουν τις οικονομίες τους, να μετριάσουν τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις αυτής της κρίσης και να ενισχύσουν τις ικανότητες των συστημάτων δημόσιας υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο·

3. υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία της πολιτικής διεύρυνσης στα Δυτικά Βαλκάνια και της πολιτικής γειτονίας της ΕΕ· τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί η χρηματοδότηση για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και τις χώρες της ανατολικής και νότιας γειτονίας προκειμένου να στηριχθούν οι πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις, με έμφαση στους πλέον προσηλωμένους εταίρους σύμφωνα με την αρχή των «αναλογικών κερδών και των αναλογικών ζημιών»· υπενθυμίζει την ανάγκη εφαρμογής αυστηρών προϋποθέσεων όσον αφορά τη χρηματοδοτική στήριξη· τονίζει ότι πρέπει να υποστηριχθούν ιδιαίτερα οι φιλοευρωπαϊκές και φιλοδημοκρατικές δυνάμεις σε αυτές τις περιοχές, και να προωθηθούν με αυτόν τον τρόπο η ανάπτυξη των αξιών της ΕΕ και ο σεβασμός του κράτους δικαίου·

4. πιστεύει ότι ο μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙΙ) θα πρέπει να εστιάσει τη χρηματοδότησή του στους τομείς της λειτουργίας των δημοκρατικών θεσμών, του κράτους δικαίου, της χρηστής διακυβέρνησης και της δημόσιας διοίκησης· υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή έχει συστήσει την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία, και ζητεί να θεσπιστούν κατάλληλες δημοσιονομικές διατάξεις για να υποστηριχθούν οι πολιτικές μεταρρυθμίσεις και η ευθυγράμμιση με το κεκτημένο·

5. υπογραμμίζει ότι οι χρηματοδοτικές ενισχύσεις στο πλαίσιο του ΜΠΒ ΙΙΙ θα πρέπει να υπόκεινται στον όρο του σεβασμού των ευρωπαϊκών αξιών, όπως το κράτος δικαίου, η ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος, οι δημοκρατικές διαδικασίες, ο σεβασμός των θεμελιωδών αξιών και οι σχέσεις καλής γειτονίας· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί την εφαρμογή της επιβολής όρων· ζητεί από την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τα κονδύλια που διατίθενται στο πλαίσιο του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙΙ) για να στηρίξει, μέσω άμεσης διαχείρισης εκ μέρους της ΕΕ, την κοινωνία των πολιτών της Τουρκίας, τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τους δημοσιογράφους, και να αυξήσει τις ευκαιρίες για διαπροσωπικές επαφές, ακαδημαϊκό διάλογο, πρόσβαση των Τούρκων φοιτητών σε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, και για τη δημιουργία πλατφορμών μέσων ενημέρωσης για δημοσιογράφους με σκοπό την προστασία και προώθηση των δημοκρατικών αξιών και αρχών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου·

6. υπενθυμίζει τις ανησυχητικές εξελίξεις στις χώρες της νότιας γειτονίας, συμπεριλαμβανομένων των συνεχιζόμενων συγκρούσεων στη Συρία και τη Λιβύη, της ανόδου του εξτρεμισμού και των κυμάτων προσφύγων και μεταναστών· καλεί την Επιτροπή να διαθέσει επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους για τις χώρες της νότιας γειτονίας στο πλαίσιο της νέας δομής των ΜΕΧ·

7. καλεί την Επιτροπή, δεδομένης της αυξανόμενης αβεβαιότητας και αστάθειας στην περιοχή, να εντείνει τη χρηματοδοτική της στήριξη προς την Υπηρεσία Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA) το 2021, προκειμένου να διατηρηθεί η αδιάλειπτη παροχή βασικών υπηρεσιών για εκατομμύρια Παλαιστίνιους πρόσφυγες και να μπορέσει η Υπηρεσία να υλοποιήσει την κρίσιμης σημασίας εντολή της· εκφράζει τη λύπη του για τη συνεχιζόμενη καταστροφή και κατάσχεση της χρηματοδοτούμενης από την Ένωση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Δυτική Όχθη· εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη αποφασιστικότητας εκ μέρους της ΕΥΕΔ και της Επιτροπής, όπως υπογράμμισε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, όσον αφορά την εξασφάλιση αποζημίωσης από τις ισραηλινές αρχές, όπως ζήτησε το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του του Σεπτεμβρίου του 2018·

8. ζητεί εκ νέου ενδελεχή και συνολική επανεξέταση των σχέσεων της ΕΕ με την Αίγυπτο, και ιδίως του σχετικού προγράμματος συνδρομής· θεωρεί, όπως τονίζεται στο ψήφισμά του του Οκτωβρίου του 2019, ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αίγυπτο απαιτεί σοβαρή αναθεώρηση των πράξεων δημοσιονομικής στήριξης της Επιτροπής και ζητεί να περιοριστεί η συνδρομή της ΕΕ κατά κύριο λόγο στη στήριξη της κοινωνίας των πολιτών·

9. υπενθυμίζει ότι διάφοροι Ευρωπαίοι πολιτικοί ηγέτες έχουν τονίσει τη σημασία της σημαντικής προώθησης των σχέσεων με την αφρικανική ήπειρο και, για τον λόγο αυτό, τονίζει την ανάγκη να συνοδευτούν τα λόγια από τις κατάλληλες πράξεις και να παρασχεθεί επαρκής χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση των πολλών κοινών βραχυπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων προκλήσεων και ευκαιριών τις οποίες η Ευρώπη και η Αφρική μπορούν να αντιμετωπίσουν μόνο από κοινού·

10. ζητεί από την Επιτροπή να καταρτίσει μια ολοκληρωμένη στρατηγική της ΕΕ για την Αρκτική, στην οποία θα λαμβάνονται υπόψη όλες οι γεωπολιτικές και γεωστρατηγικές πτυχές καθώς και η ταχεία αλλαγή του κλίματος στην περιοχή· ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει την Αρκτική στο πρόγραμμα εργασίας για το 2020·

11. χαιρετίζει την πρόταση της Προέδρου της Επιτροπής, Ursula von der Leyen, για τη δημιουργία μιας «γεωπολιτικής Επιτροπής»· επαναλαμβάνει, ωστόσο, την ανάγκη να διασφαλιστεί η εκπλήρωση άλλων προτεραιοτήτων και αξιών της ΕΕ, όπως η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η ισότητα των φύλων, η προστασία του περιβάλλοντος και τα δικαιώματα των μειονοτήτων· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι κατά την οικοδόμηση μιας νέας «γεωπολιτικής» ΕΕ πρέπει να προστατευθούν τα προαναφερθέντα·

12. υπενθυμίζει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της πολιτικής εξωτερικής δράσης της ΕΕ· επαναλαμβάνει την ανάγκη για αύξηση της χρηματοδότησης που προορίζεται για την υποστήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ιδίως εκείνων που κινδυνεύουν περισσότερο· τονίζει εν προκειμένω την ανάγκη να συνεχιστεί ο μηχανισμός προστασίας των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (Protectdefenders.eu) και να αυξηθεί η χρηματοδότηση που διατίθεται σε αυτόν· πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να απέχει αυστηρά από παροχή βοήθειας μέσω δημοσιονομικής στήριξης σε χώρες οι οποίες αψηφούν κατάφωρα τα διεθνή πρότυπα στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας ή δεν αποδεικνύουν τη δέσμευσή τους για την καταπολέμηση της διαφθοράς· τονίζει τη σημασία των αποστολών παρακολούθησης εκλογών, ιδίως από τοπικές ομάδες της κοινωνίας των πολιτών, και ζητεί κατάλληλο επίπεδο χρηματοδότησης·

13. ζητεί περαιτέρω χρηματοδότηση για δράσεις στρατηγικής επικοινωνίας για να αντιμετωπιστούν οι εκστρατείες παραπληροφόρησης, οι οποίες χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο για να υπονομεύσουν τη δημοκρατική τάξη στην Ένωση και στις γειτονικές της χώρες· τονίζει τη σημασία του εμβληματικού εγχειρήματος «EU vs Disinfo» της ειδικής ομάδας East StratCom της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης, της προπαγάνδας και της εξωτερικής επιρροής·

14. υπογραμμίζει ότι η κλιματική αλλαγή αλλάζει το γεωπολιτικό τοπίο και αυξάνει τις ανθρωπιστικές ανάγκες σε πολλά μέρη του κόσμου· εμμένει στην άποψη ότι ο επόμενος προϋπολογισμός θα πρέπει να βοηθά την Ένωση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού, να ευθυγραμμίζεται πλήρως με τον στόχο του περιορισμού της υπερθέρμανσης του πλανήτη κάτω από τον 1,5°C και να συμβάλει στην ανάσχεση και την αντιστροφή της μείωσης της βιοποικιλότητας· υπογραμμίζει, εν προκειμένω, επίσης τη σημασία ενός άμεμπτου σε ό,τι αφορά το κλίμα και το περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητας) προϋπολογισμού· τονίζει ότι θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλιστεί ότι ο συνολικός στόχος της ενσωμάτωσης της διάστασης του κλίματος θα επιτευχθεί καθ’ όλη την περίοδο 2021-2027·

15. τονίζει τη σημασία της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου και την ανάγκη για κατάλληλους δείκτες και ειδική μεθοδολογία, καθώς και τακτική παρακολούθηση, προκειμένου να αναλύεται ο αντίκτυπος του προϋπολογισμού της ΕΕ στην ισότητα των φύλων· καλεί την ΕΥΕΔ να βελτιώσει την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων και τη γεωγραφική ισορροπία μεταξύ του προσωπικού της· τονίζει την ανάγκη λήψης ειδικών μέτρων για να διασφαλιστεί η παρουσία συμβούλων σε θέματα φύλου στις αντιπροσωπείες της ΕΕ και στις αποστολές και επιχειρήσεις ΚΠΑΑ·

16. επιμένει ότι ο προϋπολογισμός για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας θα πρέπει να επικεντρώνεται σε τομείς προτεραιότητας, τόσο από γεωγραφική όσο και από θεματική άποψη, καθώς και σε τομείς στους οποίους η δράση της ΕΕ μπορεί να αποφέρει τη μέγιστη προστιθέμενη αξία·

17. τονίζει ότι είναι σημαντικό να παρασχεθεί επαρκής χρηματοδοτική στήριξη για τη δημιουργία μιας πραγματικής Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης, την προώθηση της στρατηγικής αυτονομίας και την ενίσχυση του ρόλου της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο· τονίζει ιδίως ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί η θέση του Κοινοβουλίου όσον αφορά τα ποσά για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας (ΕΤΑ) και για τη στρατιωτική κινητικότητα· τονίζει ότι θα πρέπει να διασφαλιστούν η συνεχής στήριξη και ο ενισχυμένος συντονισμός των σχετικών με την άμυνα πολιτικών και δράσεων στο πλαίσιο του ΕΟΑ, της PESCO, του ΕΤΑ και άλλων πρωτοβουλιών· παροτρύνει την Επιτροπή να μεριμνήσει για τη χρηματοδότηση των διοικητικών και των επιχειρησιακών δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας και της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, αποκαθιστώντας με αυτόν τον τρόπο τη δημοσιονομική αρμοδιότητα του Κοινοβουλίου όπως προβλέπεται στο άρθρο 41 της ΣΕΕ.

18. τονίζει ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί η θέση του Κοινοβουλίου όσον αφορά το κονδύλιο για το ευρωπαϊκό διαστημικό πρόγραμμα το οποίο ενισχύει τον ρόλο της Ευρώπης ως παγκόσμιου παράγοντα και αποτελεί ισχυρό πλεονέκτημα για την ασφάλεια και την άμυνά της·

19. σημειώνει ότι, το 2021, θα τεθεί σε ισχύ μια νέα γενιά μέσων εξωτερικής χρηματοδότησης (ΜΕΧ), συμπεριλαμβανομένου ενός εξορθολογισμένου παγκόσμιου μέσου, το οποίο θα αντικαταστήσει τα περισσότερα από τα υφιστάμενα ΜΕΧ·

20. επαναλαμβάνει ότι η νέα αρχιτεκτονική των ΜΕΧ θα πρέπει να ενισχύσει τη συνεκτικότητα, τη λογοδοσία, την αποδοτικότητα και τη δημοκρατική εποπτεία· τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί ο ρόλος του Κοινοβουλίου στη στρατηγική καθοδήγηση των νέων μέσων· αναμένει ότι θα συμμετάσχει ήδη από τα πρώτα στάδια στον (προ-)προγραμματισμό των νέων μέσων·

21. ζητεί να αυξηθούν η διαφάνεια και ο έλεγχος της χρηματοδότησης των ΜΕΧ στις αποδέκτριες χώρες, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι χρηματοδοτικοί πόροι χρησιμοποιούνται με τον αποδοτικότερο και αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο· ζητεί τακτικές ανταλλαγές απόψεων μέσω ενός διαρθρωμένου διαλόγου μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, που θα επιτρέψουν στο Κοινοβούλιο να αξιολογεί λεπτομερώς τη χρήση του προϋπολογισμού· ζητεί αύξηση της συνεργασίας και της διαβούλευσης με τους τοπικούς δικαιούχους καθ’ όλη τη διάρκεια των φάσεων σχεδιασμού και εκτέλεσης του προϋπολογισμού· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να προωθηθεί η προβολή των ΜΕΧ μέσω της αύξησης της ευαισθητοποίησης σχετικά με τον θετικό αντίκτυπο και τα οφέλη τους, προκειμένου να ενισχυθεί ο αντίκτυπος της χρηματοδότησης και η δημόσια διπλωματία της ΕΕ·

22. ζητεί από την Επιτροπή να καταρτίσει σχέδια έκτακτης ανάγκης εν ευθέτω χρόνω, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση της χρηματοδότησης σε περίπτωση που τα νέα προγράμματα δεν εγκριθούν εγκαίρως πριν από την έναρξη του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ)·

23. παροτρύνει την Επιτροπή να υποβάλει διαφοροποιημένη ονοματολογία του προϋπολογισμού για τα νέα μέσα εξωτερικής χρηματοδότησης, ιδίως με τη συμπερίληψη τουλάχιστον μίας γραμμής του προϋπολογισμού για κάθε τρίτη χώρα που λαμβάνει σημαντικά ποσά ενωσιακής στήριξης· τονίζει ότι, στο πλαίσιο μιας πιο εξορθολογισμένης δέσμης μέσων, η δομή του προϋπολογισμού πρέπει να είναι επαρκώς λεπτομερής και διαφανής, ώστε να επιτρέπει στο Κοινοβούλιο να εκτελεί αποτελεσματικά τα δημοσιονομικά του καθήκοντα και να εκπληρώνει τον εποπτικό του ρόλο.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

20.4.2020

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

51

14

5

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alviina Alametsä, Alexander Alexandrov Yordanov, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Lars Patrick Berg, Anna Bonfrisco, Reinhard Bütikofer, Fabio Massimo Castaldo, Susanna Ceccardi, Włodzimierz Cimoszewicz, Katalin Cseh, Tanja Fajon, Anna Fotyga, Michael Gahler, Kinga Gál, Γιώργος Γεωργίου, Sunčana Glavak, Raphaël Glucksmann, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Márton Gyöngyösi, Sandra Kalniete, Karol Karski, Dietmar Köster, Στέλιος Κούλογλου, Andrius Kubilius, Ilhan Kyuchyuk, David Lega, Miriam Lexmann, Nathalie Loiseau, Antonio López-Istúriz White, Lukas Mandl, Thierry Mariani, David McAllister, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Sven Mikser, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Gheorghe-Vlad Nistor, Urmas Paet, Δημήτρης Παπαδάκης, Κώστας Παπαδάκης, Tonino Picula, Manu Pineda, Kati Piri, Giuliano Pisapia, Diana Riba i Giner, Jérôme Rivière, María Soraya Rodríguez Ramos, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Jacek Saryusz-Wolski, Andreas Schieder, Radosław Sikorski, Sergei Stanishev, Tineke Strik, Hermann Tertsch, Hilde Vautmans, Harald Vilimsky, Idoia Villanueva Ruiz, Viola Von Cramon-Taubadel, Thomas Waitz, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Isabel Wiseler-Lima, Salima Yenbou, Željana Zovko

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Νίκος Ανδρουλάκης, Nicolas Bay

 


 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

51

+

NI

Fabio Massimo Castaldo, Márton Gyöngyösi

PPE

Alexander Alexandrov Yordanov, Traian Băsescu, Michael Gahler, Kinga Gál, Sunčana Glavak, Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, David Lega, Miriam Lexmann, David McAllister, Lukas Mandl, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Francisco José Millán Mon, Gheorge-Vlad Nistor, Radosław Sikorski, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko

Renew

Petras Auštrevičius, Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Bernatd Guetta, Ihan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans

S&D

Νίκος Ανδρουλάκης, Maria Arena, Włodzimierz Cimoszewicz, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Sven Mikser, Δημήτρης Παπαδάκης, Tonino Picula, Kati Piri, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Andreas Schieder, Sergei Stanishev

Verts/ALE

Alviina Alametsä, Reinhard Bütikofer, Diana Riba I Giner, Tineke Strik, Viola Von Cramon-Taubadel, Thomas Waitz, Salima Yenbou

 

14

-

ECR

Anna Fotyga, Katol Karksi, Jacek Saryusz-Wolski, Hermann Tertsch, Jan Witold Waszczykowski, Charlie Weimers

ID

Lars Patrick Berg, Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky, Nicolas Bay

NI

Κώστας Παπαδάκης

 

5

0

GUE/NGL

Γιώργος Γεωργίου, Στέλιος Κούλογλου, Manu Pineda, Idoia Villanueva Ruiz

PPE

Antonio López‑Istúriz White

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 

 

 

 

 

 


ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΗΣ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2021, τμήμα III – Επιτροπή

(2019/2213(BUD))

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων: Lucia Ďuriš Nicholsonová (πρόεδρος)

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων παρουσιάζει στην Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση ψηφίσματος

Αιτιολογική αναφορά 13 α (νέα)

 

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

 έχοντας υπόψη τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων,

Or. en

Τροπολογία  2

Πρόταση ψηφίσματος

Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

 

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι στους βασικούς στόχους της Επιτροπής περιλαμβάνονται η συμβολή στην καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας, η υποστήριξη των νέων μέσω της παροχής της εκπαίδευσης και των ευκαιριών που χρειάζονται για να ευδοκιμήσουν, καθώς και η ένταξη περισσότερων γυναικών στην αγορά εργασίας·

Or. en

Τροπολογία  3

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφοι 3 α (νέα) και 3 β (νέα)

 

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

3α. υπενθυμίζει ότι ο μελλοντικός προϋπολογισμός της ΕΕ οφείλει να συνεισφέρει στην ενσωμάτωση των διαστάσεων του κλίματος και της βιοποικιλότητας πέρα από τα προβλεπόμενα επίπεδα των στοχοθετημένων δαπανών, και τούτο με την ένταξη των κλιματικών και περιβαλλοντικών στόχων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για όλες τις πολιτικές και τα προγράμματα και καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου πολιτικής, χωρίς παράλληλα να εγκαταλείπεται η επιδίωξη του στόχου μιας δίκαιης μετάβασης που δεν θα αφήνει κανέναν στο περιθώριο·

 

3β. χαιρετίζει, επιπλέον, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης που θα μπορούσε να σημαίνει η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και είναι αποφασισμένο να εξασφαλίσει αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για όλους· είναι συνεπώς πεπεισμένο ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία πρέπει να συνοδεύεται από παρεμβάσεις που στοχεύουν ειδικότερα στην προστασία των εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία  4

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 3 γ (νέα)

 

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

3γ. τονίζει ότι τα κονδύλια για τη μετάβαση δεν θα πρέπει να καλύπτουν μόνο τη μετεγκατάσταση των εργαζομένων που απασχολούνται στους τομείς του άνθρακα και άλλων ορυκτών καυσίμων, αλλά πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη όλους τους δυνητικά εμπλεκόμενους τομείς, συμπεριλαμβανομένου του τομέα του χάλυβα·

Or. en

Τροπολογία  5

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 4

 

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

4.  εκφράζει την ανησυχία του για τον κίνδυνο μιας νέας χρηματοπιστωτικής κρίσης, όπως επισημαίνεται από τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, υπό το φως του αυξανόμενου παγκόσμιου δημόσιου και ιδιωτικού χρέους (322 % του παγκόσμιου ΑΕΠ)· εκφράζει την ανησυχία του για τις πιθανές κοινωνικές και πολιτικές συνέπειες μιας τέτοιας κρίσης -που προβλέπεται από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) ότι θα είναι δεκαπλάσιες σε σύγκριση με τον απόηχο του 2008- εάν η ΕΕ δεν διαθέτει νέα εργαλεία για να προστατεύσει την κοινωνική συνοχή·

4.  εκφράζει την ανησυχία του για τον κίνδυνο μιας νέας χρηματοπιστωτικής κρίσης, όπως επισημαίνεται από τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, υπό το φως του αυξανόμενου παγκόσμιου δημόσιου και ιδιωτικού χρέους (322 % του παγκόσμιου ΑΕΠ)· εκφράζει την ανησυχία του για τις πιθανές κοινωνικές και πολιτικές συνέπειες μιας τέτοιας κρίσης -που προβλέπεται από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) ότι θα είναι δεκαπλάσιες σε σύγκριση με τον απόηχο του 2008- εάν η ΕΕ δεν διαθέτει νέα εργαλεία για να προστατεύσει την κοινωνική συνοχή, να διατηρήσει τις θέσεις απασχόλησης και να αποτρέψει μαζικές απολύσεις·

Or. en

Τροπολογία  6

Πρόταση ψηφίσματος

Τίτλος ενότητας, παράγραφοι 4 α, 4 β, 4 γ, 4 δ, 4 ε, 4 στ, 4 ζ, 4 η (νέες)

 

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

... και να προστατευθούν οι πολίτες της ΕΕ από την επόμενη χρηματοπιστωτική κρίση

... και να διασφαλιστεί και να επιτευχθεί πλήρης κοινωνική, οικονομική και εδαφική συνοχή

 

4α. υπενθυμίζει ότι η βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, και μια καλά στοχευμένη επενδυτική και φορολογική πολιτική είναι καίριας σημασίας για να δημιουργηθούν ποιοτικές θέσεις εργασίας και μεγαλύτερη ευημερία για όλους·

 

4β. τονίζει, ως εκ τούτου, ότι η Πράσινη Συμφωνία πρέπει να καταστήσει δυνατή την κοινωνική πρόοδο, βελτιώνοντας την ευημερία όλων και μειώνοντας τις κοινωνικές ανισότητες, τις οικονομικές ανισορροπίες μεταξύ των κρατών μελών και τις διαφορές μεταξύ των φύλων και των γενεών· πιστεύει ότι η δίκαιη μετάβαση δεν θα πρέπει να αφήνει κανένα άτομο και καμία περιοχή στο περιθώριο και θα πρέπει να αντιμετωπίζει τις κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες· επαναλαμβάνει ότι η μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία και μια βιώσιμη κοινωνία πρέπει να πραγματοποιηθεί σε συνδυασμό με την υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων·

 

4β. υποστηρίζει, ως εκ τούτου, έναν φιλόδοξο προϋπολογισμό για το 2021 ώστε να προωθηθεί η υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων στη βάση της βιώσιμης ανάπτυξης μιας άκρως ανταγωνιστικής κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, με στόχο την επίτευξη πλήρους απασχόλησης και κοινωνικής προόδου, την προώθηση της ισότητας για όλους και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, και τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων του παιδιού, όπως κατοχυρώνονται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση· επισημαίνει, ειδικότερα, ότι είναι σημαντική η επαρκής χρηματοδότηση για τη στήριξη μέτρων προώθησης της ισότητας και της ισότιμης πρόσβασης ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας· υπενθυμίζει επίσης ότι έχουν σημασία η επαρκής χρηματοδότηση και άλλα μέσα που προάγουν την υποστήριξη της νομοθεσίας και των πολιτικών κατά των διακρίσεων καθώς και η εφαρμογή τους·

 

4δ. επισημαίνει ότι η εφαρμογή των ανωτέρω απαιτεί επαρκώς χρηματοδοτούμενες κοινωνικές πολιτικές και υπογραμμίζει την ανάγκη, συνεπώς, να ενισχυθούν τα υφιστάμενα μέσα που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων αυτών, ιδίως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) (συμπεριλαμβανομένων της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ), του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (FEAD), του προγράμματος της ΕΕ για την απασχόληση και την καινοτομία (EaSI) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)·

 

4ε. υπενθυμίζει ότι είναι αναγκαίο να προσανατολιστούν τα διαρθρωτικά ταμεία και οι συναφείς επενδύσεις με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα προς την προώθηση της μεγέθυνσης χωρίς αποκλεισμούς, τη μείωση των ανισοτήτων και την τόνωση της ανοδικής κοινωνικής σύγκλισης·

 

4στ. προειδοποιεί ότι τυχόν περικοπές του προϋπολογισμού για τους εν λόγω τομείς θα μπορούσαν να δυσχεράνουν την αποτελεσματικότητα των πολιτικών αυτών και την επίτευξη των στόχων τους· επιμένει, συνεπώς, να διατηρηθούν στο επόμενο ΠΔΠ και να συνεχίσουν να εφαρμόζονται κυρίως μέσω επιχορηγήσεων·

 

4ζ. επαναλαμβάνει ότι τα εν λόγω κονδύλια θα πρέπει να δημιουργήσουν συνέργειες που θα συμβάλουν στη μείωση των κοινωνικών αποκλίσεων και ανισοτήτων, ώστε να διασφαλιστεί ότι στο μεταξύ δεν θα μείνει κανείς στο περιθώριο·

 

4η. επισημαίνει , επιπλέον, την ανάγκη να εξασφαλιστεί ομαλή μετάβαση μεταξύ της τρέχουσας περιόδου χρηματοδότησης και του νέου ΠΔΠ, ιδίως μεταξύ των τρεχόντων ΕΚΤ, ΠΑΝ, FEAD και EaSI, προς το νέο ΕΚΤ+·

Or. en

Τροπολογία  7

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 4 θ (νέα)

 

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

4θ.  ζητεί επαρκή χρηματοδότηση για τη στήριξη των επενδύσεων στον τομέα της στέγασης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα αυξανόμενα προβλήματα έλλειψης οικονομικά προσιτής στέγασης, κακών συνθηκών στέγασης, αποκλεισμού από τη στέγαση και αστεγίας·

Or. en

Τροπολογία  8

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 4 ι (νέα)

 

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

4ι.  υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι δεν θα μείνει κανείς στο περιθώριο· τάσσεται, ως εκ τούτου, υπέρ ενός προϋπολογισμού της ΕΕ που θα προωθεί την ισότητα σε όλα τα στάδια της ζωής – από την αρχή έως το τέλος της ζωής των ανθρώπων· για τον σκοπό αυτό, ζητεί τη δημιουργία ενός προγράμματος για τη στήριξη των κρατών μελών που επιθυμούν να δημιουργήσουν ή να ενισχύσουν ένα δημόσιο και οικουμενικό δίκτυο υπηρεσιών παιδικής μέριμνας και φροντίδας των ηλικιωμένων, καθώς και ένα δημόσιο δίκτυο για τα ιδιαίτερα εξαρτώμενα άτομα, όπως τα άτομα με αναπηρία ή τα άτομα με ανάγκες μακροχρόνιας φροντίδας·

Or. en

Τροπολογία  9

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφοι 4 ια, 4 ιβ, 4 ιγ, 4 ιδ, 4 ιε (νέες)

 

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

4ια. υπενθυμίζει ότι η ανεργία των νέων παραμένει σε απαράδεκτα υψηλά επίπεδα και χαρακτηρίζεται από σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών·

 

4ιβ. επαναλαμβάνει, ως εκ τούτου, τη σημασία της επαρκούς χρηματοδότησης και άλλων μέσων που προωθούν μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και την αύξηση της απασχολησιμότητάς τους, και συγκεκριμένα της ΠΑΝ και του Erasmus+·

 

4ιγ. σημειώνει, επιπλέον, την πρόταση της Επιτροπής να ενσωματωθεί η ΠΑΝ στο ΕΚΤ+ για την περίοδο προγραμματισμού 2021-2027, αλλά εκφράζει ανησυχία για την έλλειψη σαφήνειας όσον αφορά τους πραγματικούς πόρους ανά έτος που προορίζονται για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων στο πλαίσιο του μελλοντικού ΕΚΤ+, ιδίως όσον αφορά τις θεματικές συγκεντρώσεις στον κανονισμό ΕΚΤ+· τονίζει την ανάγκη να διατηρηθεί το επίπεδο χρηματοδότησης για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων τουλάχιστον στο επίπεδο της προηγούμενης περιόδου προγραμματισμού·

 

4ιδ. επικροτεί τη δέσμευση που ανέλαβε η Πρόεδρος της Επιτροπής Ursula von der Leyen στο πλαίσιο των πολιτικών κατευθυντήριων γραμμών της να ενισχύσει τις Εγγυήσεις για τη Νεολαία, με τη μετατροπή τους σε μόνιμο μέσο με αυξημένο προϋπολογισμό και τακτική υποβολή εκθέσεων·

 

4ιε. ζητεί να εξασφαλιστεί το 2021 χρηματοδότηση για τη συνέχιση της εφαρμογής των Εγγυήσεων για τη Νεολαία στα κράτη μέλη·

Or. en

 

Τροπολογία  10

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφοι 10 α, 10 β, 10 γ, 10 ε (νέες)

 

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

10α. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι πάνω από το ένα τέταρτο όλων των παιδιών στην ΕΕ απειλούνται από τη φτώχεια ή τον κοινωνικό αποκλεισμό·

 

10β. επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, τη δέσμευση της Επιτροπής για τη δημιουργία της ευρωπαϊκής εγγύησης για τα παιδιά, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι κάθε παιδί στην Ένωση που διατρέχει κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού θα έχει πρόσβαση στο πλέον βασικό σύνολο δικαιωμάτων, όπως η υγειονομική περίθαλψη, η παιδική μέριμνα, η εκπαίδευση, η επαρκής διατροφή και η αξιοπρεπής στέγαση·

 

10γ. υπενθυμίζει με έμφαση ότι η εν λόγω πρωτοβουλία συνδέεται επίσης με τις διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ και ζητεί την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής εγγύησης για τα παιδιά στο μελλοντικό ΕΚΤ+, με τουλάχιστον 5,9 δισεκατομμύρια EUR νέας χρηματοδότησης για ολόκληρη την περίοδο του ΠΔΠ 2021-2027·

 

10δ. υπενθυμίζει τον ρόλο των μέσων της ΕΕ στη στήριξη των εταιρειών και των εργαζομένων κατά τη μετάβασή τους προς μια ψηφιακή και πιο πράσινη οικονομία· επαναλαμβάνει τη σημασία της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) στην εποχή της ψηφιοποίησης· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει περαιτέρω ευκαιρίες για την υποστήριξη προγραμμάτων ΕΕΚ, ιδίως στους τομείς της ανάπτυξης λογισμικού και των τεχνολογιών πληροφοριών·

 

10ε. ζητεί ο προϋπολογισμός του 2021 να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις σχέσεις με τις Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη (ΥΧΕ) και στις ανάγκες τους, καθώς μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στις δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής· τονίζει, επιπλέον, ότι πρέπει να βελτιωθεί η πρόσβαση των ΥΧΕ σε χρηματοδότηση καθώς διαθέτουν περιορισμένους διοικητικούς πόρους και περιορισμένη εμπειρογνωμοσύνη λόγω του ειδικού καθεστώτος και του μεγέθους τους·

Or. en

 

Τροπολογία  11

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 12

 

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

12.  είναι αποφασισμένο να αποφύγει μια νέα κρίση πληρωμών· επαναλαμβάνει ότι το συνολικό ανώτατο όριο πληρωμών πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον πρωτοφανή όγκο εκκρεμών αναλήψεων υποχρεώσεων στο τέλος του 2020, οι οποίες θα πρέπει να διευθετηθούν στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ· σημειώνει περαιτέρω ότι, το 2021, οι πιστώσεις πληρωμών θα επικεντρωθούν σε μεγάλο βαθμό στην ολοκλήρωση προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020· επιμένει, ωστόσο, ότι αυτό δεν θα πρέπει να παρεμποδίσει τη δρομολόγηση νέων προγραμμάτων·

12.  είναι αποφασισμένο να αποφύγει μια νέα κρίση πληρωμών· επαναλαμβάνει ότι το συνολικό ανώτατο όριο πληρωμών πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον πρωτοφανή όγκο εκκρεμών αναλήψεων υποχρεώσεων στο τέλος του 2020, οι οποίες θα πρέπει να διευθετηθούν στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ· σημειώνει περαιτέρω ότι, το 2021, οι πιστώσεις πληρωμών θα επικεντρωθούν σε μεγάλο βαθμό στην ολοκλήρωση προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020· επιμένει, ωστόσο, ότι αυτό δεν θα πρέπει να παρεμποδίσει τη δρομολόγηση νέων προγραμμάτων και δεν θα πρέπει να αποβεί εις βάρος του ΕΚΤ+·

Or. en

Τροπολογία  12

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 14 α (νέα)

 

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

14α. ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην εξασφάλιση ομαλής μετάβασης όσον αφορά τη χρηματοδότηση στο πλαίσιο του τρέχοντος άξονα PROGRESS του EaSI·

Or. en


 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κύριο Johan Van Overtveldt

Πρόεδρο

Επιτροπή Προϋπολογισμών

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2021 – τμήμα III (2019/2213(BUD))

Κύριε Πρόεδρε,

Στο πλαίσιο της διεξαγόμενης διαδικασίας, η Επιτροπή Ανάπτυξης ανέλαβε να υποβάλει γνωμοδότηση στην επιτροπή σας. Με γραπτή διαδικασία, η επιτροπή αποφάσισε να διαβιβάσει τη γνωμοδότηση υπό μορφή επιστολής.

Η Επιτροπή Ανάπτυξης εξέτασε το ζήτημα κατά τη συνεδρίασή της στις 21 Απριλίου 2020. Κατά την εν λόγω συνεδρίαση, η επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει από την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις.

 

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Tomas Tobé

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 

1. παροτρύνει το Συμβούλιο να οριστικοποιήσει τις διαπραγματευτικές εντολές του σχετικά με το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) και τον Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (ΜΓΑΔΣ)·

2. τονίζει ότι η θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση για τον ΜΓΑΔΣ εγκρίθηκε στις 4 Μαρτίου 2019, και η εντολή του όσον αφορά τον ΜΓΑΔΣ επιβεβαιώθηκε εκ νέου στις 8 Οκτωβρίου 2019· υπενθυμίζει τη θέση του Κοινοβουλίου ότι το 45 % του συνολικού προϋπολογισμού για τον ΜΓΑΔΣ θα πρέπει να διατεθεί για στόχους που αφορούν το κλίμα, την περιβαλλοντική διαχείριση και προστασία, τη βιοποικιλότητα και την καταπολέμηση της απερήμωσης, καθώς και για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης και της εκτόπισης πληθυσμών, με παράλληλη ισχυρή έμφαση στην προώθηση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των γυναικών, των παιδιών, των προσφύγων, των εκτοπισθέντων, των ατόμων ΛΟΑΔΜ, των ατόμων με αναπηρία, των αυτοχθόνων πληθυσμών, και των εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων·

3. επισημαίνει ότι η βελτίωση της συνοχής μεταξύ των κρατών μελών, η εμβάθυνση της αλληλεγγύης με τους εταίρους μας, και η υλοποίηση της ατζέντας για το 2030 θα είναι οι κύριοι στόχοι μας για το επικείμενο οικονομικό έτος·

4. επαναλαμβάνει ότι η Ένωση και τα κράτη μέλη της πρέπει να τηρήσουν τις συλλογικές δεσμεύσεις τους, ιδίως όσον αφορά τον στόχο του 0,7 % της ΕΑΒ/ΑΕΕ, τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) και τη συμφωνία του Παρισιού[[1] ] καθώς και τους στόχους για την υγεία, την εκπαίδευση και την ισότητα των φύλων·

5. ζητεί την εφαρμογή της αρχής της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής (ΣΑΠ) που κατοχυρώνεται στο άρθρο 208 της ΣΛΕΕ, και τον σαφή προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων των επιμέρους οργάνων της ΕΕ για την εφαρμογή των δεσμεύσεων στο πλαίσιο της ΣΑΠ·

6. υπενθυμίζει ότι η Ένωση πρέπει να είναι έτοιμη για την καταπολέμηση της νόσου COVID-19 σε παγκόσμιο επίπεδο, μέσω της στήριξης των χωρών εταίρων της· τονίζει ότι τα κονδύλια της ΕΕ πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά τρόπο που να καταδεικνύει διεθνή αλληλεγγύη προς τα πλέον ευάλωτα άτομα στον κόσμο· πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να αυξήσει τη στήριξή της για τον ΠΟΥ και την UNHCR· ζητεί τη στήριξη της ΕΕ στα ευάλωτα συστήματα υγείας στην Αφρική, τη Λατινική Αμερική και την Ασία·

7. καλεί την ΕΕ να ενισχύσει τη συνεργασία και τις πολυμερείς επαφές προκειμένου να επιτευχθούν συντονισμένες διεθνείς λύσεις στην κρίση της νόσου COVID-19· πιστεύει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να απευθύνουν έκκληση στους πολυμερείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς να αναστείλουν προσωρινά, ή ακόμη και να εξετάσουν το ενδεχόμενο μερικής ακύρωσης, των αποπληρωμών θεσμικού χρέους, ώστε η είσπραξη απαιτήσεων να μπορέσει να ευθυγραμμιστεί με την ύψιστη προτεραιότητά τους, την καταπολέμηση της νόσου COVID 19· θεωρεί ότι, όταν πολλές χώρες της Αφρικής, της Λατινικής Αμερικής και της Ασίας αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στην παροχή βασικής υγειονομικής περίθαλψης σε τεράστιο αριθμό ατόμων κατά τη διάρκεια μιας υγειονομικής κρίσης, η ΕΕ και η διεθνής κοινότητα πρέπει να ελαφρύνουν όλες τις επιβαρύνσεις που μειώνουν την ικανότητα των χωρών εταίρων να αντεπεξέλθουν την πανδημία.


 

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Κύριο Johan Van Overtveldt

Πρόεδρο

της Επιτροπής Προϋπολογισμών

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαδικασία του προϋπολογισμού του 2021 – Τμήμα III 2019/2213(BUD)

 

Κύριε Van Overtveldt,

 

Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού (CONT) καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τα ακόλουθα ζητήματα κατά την προετοιμασία των κατευθυντήριων γραμμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη διαδικασία προϋπολογισμού του 2021.

 

Υποχρεώσεις προς εκκαθάριση (ΥΠΕ)

1. η CONT εκφράζει την ανησυχία της για το γεγονός ότι:

- οι υποχρεώσεις προς εκκαθάριση (ΥΠΕ) συνέχισαν να αυξάνονται το 2018, με αποτέλεσμα να ανέλθουν σε 281,2 δισεκατ. EUR στο τέλος του 2018 (σε σύγκριση με 267,3 δισεκατ. EUR το 2017), και αυξήθηκαν κατά 36 % (73,7 δισεκατ. EUR) την τελευταία επταετία από το 2011, το αντίστοιχο έτος του προηγούμενου ΠΔΠ·

- με βάση τις μακροπρόθεσμες προβλέψεις της Επιτροπής, οι υποχρεώσεις προς εκκαθάριση θα ανέλθουν σε 313,8 δισεκατ. EUR έως το 2023·

2. η CONT καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει περαιτέρω τις οικονομικές της προβλέψεις και να συνδράμει τις χώρες στον εντοπισμό επιλέξιμων έργων με σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία·

3. η CONT επισημαίνει ότι ο κίνδυνος ανεπαρκών πιστώσεων πληρωμών επιτείνεται ακόμη περισσότερο εξαιτίας των καθυστερήσεων στην εκτέλεση των ΕΔΕΤ, οι οποίες είναι ακόμη σημαντικότερες από ό,τι κατά το προηγούμενο ΠΔΠ· στο πλαίσιο αυτό, η επιτροπή μας επισημαίνει ότι, σε 9 από τα 13 κράτη μέλη που προσχώρησαν στην Ένωση από το 2004, οι υποχρεώσεις προς εκκαθάριση αντιπροσωπεύουν ποσοστό άνω του 15 % των ετήσιων κρατικών δαπανών τους· η έλλειψη πιστώσεων πληρωμών θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρά οικονομικά και πολιτικά προβλήματα τόσο στις χώρες αυτές όσο και εντός της Ένωσης·

4. η CONT καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα ώστε να αποφευχθεί η άσκοπη πίεση στο επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών κατά τα πρώτα έτη του ΠΔΠ για την περίοδο προγραμματισμού 2021-2027· η CONT καλεί την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή:

 να προβλέψει κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών για το επόμενο ΠΔΠ, με την αύξηση των πιστώσεων πληρωμών, με την τροποποίηση των κανόνων που διέπουν τις αναλήψεις υποχρεώσεων, ή με τη μείωση των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων·

 να λάβει υπόψη, στο πλαίσιο αυτό, το ενδεχόμενο να είναι υψηλό το ποσό των αιτήσεων πληρωμής το 2021 και το 2022, καθώς και το γεγονός ότι οι αχρησιμοποίητες πιστώσεις πληρωμών δεν μπορούν να μεταφερθούν στο επόμενο ΠΔΠ·

 να ενισχύσει τη διοικητική ικανότητα των κρατών μελών, ώστε να καταστεί δυνατή η έγκαιρη υλοποίηση των προγραμμάτων· επαναλαμβάνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι είναι αναγκαίο να αυξηθεί η τεχνική συνδρομή που παρέχει η Επιτροπή στα κράτη μέλη, ώστε να διασφαλιστεί ότι τηρούνται οι καθορισμένες προθεσμίες και οι νομικές απαιτήσεις κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων·

 να καταργήσει τον κανόνα ν+3, σύμφωνα με το αίτημά της στην απαλλαγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2018· υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να μειωθεί σε ν+2 έτη η αυτόματη αποδέσμευση για την περίοδο προγραμματισμού 2021-2027, προκειμένου να ωθηθούν τα κράτη μέλη στην ταχεία υλοποίηση των προγραμμάτων·

 να καταβάλει προσπάθειες για την απλούστευση των αιτήσεων χρηματοδότησης, της διαχείρισης και της διευκολυμένης υποβολής εκθέσεων στο πλαίσιο των προγραμμάτων· υπογραμμίζει ότι ο υπερβολικός αριθμός κανονισμών και διαδικασιών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο παρακωλύει την επίτευξη των στόχων πολιτικής και αυξάνει τον κίνδυνο κανονιστικού υπερθεματισμού· τονίζει ότι ο εν λόγω πρόσθετος διοικητικός φόρτος αποτελεί περιττή πηγή σφάλματος·

 να δρομολογήσει εύτακτα το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) και την υλοποίηση των εν εξελίξει και των νέων προγραμμάτων για το έτος 2021· υπό το φως της συνεχιζόμενης διαφωνίας μεταξύ των κρατών μελών και με το Κοινοβούλιο όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής του νέου ΠΔΠ, η CONT καλεί την Επιτροπή να υποβάλει σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τον προϋπολογισμό του 2021, το οποίο θα παρατείνει τα προγράμματα που εφαρμόζονται στο πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ, ώστε να διασφαλίσει την αξιοπιστία του σχεδιασμού και τη δομή του προϋπολογισμού της ΕΕ·

 

Έγκαιρη απορρόφηση

5. η CONT εκφράζει την ανησυχία της για την καθυστερημένη εκτέλεση των διαρθρωτικών ταμείων και για το γεγονός ότι η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη σε σύγκριση με την αντίστοιχη στιγμή κατά την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού: ενώ αυτή τη στιγμή το μέσο ποσοστό απορρόφησης είναι κάτω από 40 %, την αντίστοιχη στιγμή κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 ήταν κάτω από 60 %·

6.  η CONT καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση σχετικά με το συνολικό ποσό των πληρωμών στο πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ που έχουν προσχεδιαστεί έως το 2022/2023 λόγω του κανόνα ν+3 (προγράμματα του παλαιού ΠΔΠ που θα διαρκέσουν έως τα μέσα του νέου ΠΔΠ)·

7.  η επιτροπή μας καλεί την Επιτροπή και τα οικεία κράτη μέλη να καταρτίσουν, εντός του πρώτου εξαμήνου του 2020, σχέδιο δράσης ώστε να επιταχυνθεί η εκτέλεση των ΕΔΕΤ κατά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού, με σαφή κίνητρα για την αποτελεσματική απορρόφηση των διαθέσιμων κονδυλίων·

Συγκρούσεις συμφερόντων

8. η CONT εφιστά την προσοχή στο άρθρο 61 του δημοσιονομικού κανονισμού, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 2 Αυγούστου 2018· το άρθρο αυτό διεύρυνε τον ορισμό της σύγκρουσης συμφερόντων· η CONT καλεί την Επιτροπή, ως «θεματοφύλακα των Συνθηκών», να καταπολεμήσει όλες τις μορφές σύγκρουσης συμφερόντων και να αξιολογεί σε τακτική βάση τα προληπτικά μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη για την αποφυγή των συγκρούσεων συμφερόντων·

9.  η CONT καλεί την Επιτροπή να προτείνει κοινές κατευθυντήριες γραμμές για την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων στις οποίες εμπλέκονται επιφανείς πολιτικοί· επιπλέον, η CONT προτρέπει τον συννομοθέτη να εγκρίνει κοινά πρότυπα δεοντολογίας για όλα τα ζητήματα που συνδέονται με συγκρούσεις συμφερόντων και καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τη διάχυση των βέλτιστων πρακτικών στα κράτη μέλη· η CONT τονίζει ότι, δεδομένων των υφιστάμενων προβλημάτων σε ορισμένα κράτη μέλη όσον αφορά τη σύγκρουση συμφερόντων στην κατανομή των ενωσιακών κονδυλίων στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, δεν είναι αποδεκτό να λαμβάνουν ορισμένα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ορισμένα μέλη των εθνικών κυβερνήσεων και υπάλληλοι αποφάσεις σχετικά με τη διανομή και τη διαχείριση των ενωσιακών επιδοτήσεων, από τις οποίες μπορούν να επωφεληθούν οι ίδιοι, τα μέλη των οικογενειών τους ή ολιγαρχικές δομές·

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

 

10. η CONT υπογραμμίζει ότι η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σηματοδοτεί ένα ποιοτικό άλμα όσον αφορά την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης·

 

11.  η CONT επικρίνει την υποχρηματοδότηση και την υποστελέχωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κατά τη διάρκεια του σταδίου ανάπτυξης που προέβλεψε η Επιτροπή· η CONT τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ενδεχομένως να πρέπει να επεξεργάζεται έως και 3 000 υποθέσεις ετησίως και, ως εκ τούτου, έχει ανάγκη τουλάχιστον 76 πρόσθετες θέσεις και 8 εκατ. EUR για να καταστεί πλήρως λειτουργική έως το τέλος του 2020· η CONT καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να υποβάλει σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού· η CONT τονίζει ότι δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί καμία δημοσιονομική ή μεταγενέστερη αύξηση για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος του αντίστοιχου προϋπολογισμού και πίνακα προσωπικού της OLAF ή της Eurojust· αντιτίθεται, ειδικότερα, στην κατάργηση 45 θέσεων από τον πίνακα προσωπικού της OLAF· τονίζει ότι η OLAF ήδη πλήττεται από υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση, και ότι η μεταφορά περισσότερων πόρων από την OLAF στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο να μην εντοπίζεται η περαιτέρω κατάχρηση ενωσιακών κονδυλίων· υπογραμμίζει ότι τούτο θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση των παραδοσιακών ιδίων πόρων της ΕΕ και σε αύξηση της διασυνοριακής απάτης στον τομέα του ΦΠΑ και της τελωνειακής απάτης, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν αρνητικά τα έσοδα της ΕΕ·

 

12.  επισημαίνει ότι η Eurojust αντιμετώπισε ήδη δυσκολίες στη διεθνή συνεργασία, ειδικότερα στον τομέα του διασυνοριακού εγκλήματος, λόγω ανεπαρκούς εξοπλισμού· θεωρεί απαράδεκτο να ενισχυθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος της Eurojust· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει την επαρκή χρηματοδότηση των οργανισμών αυτών· υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η OLAF, η Ευρωπόλ και η Eurojust είναι στο σύνολό τους απαραίτητες για την καταπολέμηση της διασυνοριακής απάτης στον τομέα του ΦΠΑ και της τελωνειακής απάτης και για την πρόληψη της κατάχρησης των ενωσιακών κονδυλίων·

 

13.  η CONT αποδοκιμάζει το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή εφαρμόζονται ισχυροί και εκτενείς μηχανισμοί ελέγχου σε τομείς με ήσσονος σημασίας σφάλματα, ενώ διατίθενται σημαντικά λιγότεροι χρηματοδοτικοί πόροι και προσωπικό για διασυνοριακές υποθέσεις· επισημαίνει τις σαφώς αρνητικές συνέπειες τούτου για την είσπραξη εσόδων σε βάρος της ΕΕ και, κατ’ επέκταση, των κρατών μελών·

 

14.  η CONT σημειώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συστήνεται ως θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ στον προϋπολογισμό για το 2020 η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παρουσιάζεται ως οργανισμός υπό τον τίτλο «Επιτροπή»· η επιτροπή μας εκφράζει την ανησυχία της για το γεγονός ότι η τρέχουσα κατάσταση δεν εγγυάται επαρκώς την απαιτούμενη ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ως ανεξάρτητου φορέα στο πλαίσιο του μελλοντικού τίτλου 7 (διοίκηση) μαζί με τα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα, και όχι στο πλαίσιο του μελλοντικού τίτλου 2 (Επιτροπή) μαζί με τους οργανισμούς δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων·

 

 

 

Με εξαιρετική εκτίμηση,

 

 

 

 

 

Monika Hohlmeier

Πρόεδρος της CONT και εισηγήτρια για την απαλλαγή της Επιτροπής

 

 

 

 


 

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

GR/av

D(2020) 11953

Κύριο Johan Van Overtveldt

Πρόεδρο

Επιτροπή Προϋπολογισμών

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2021 - τμήμα III (2019/2213(BUD))

Κύριε Van Overtveldt,

Λόγω της εξάπλωσης της νόσου του κορονοϊού (COVID-19) και της συνακόλουθης τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος δραστηριοτήτων του Κοινοβουλίου για τις επόμενες εβδομάδες λόγω ανωτέρας βίας, η επιτροπή ENVI δεν θα είναι σε θέση να ψηφίσει επί του σχεδίου γνωμοδότησής της σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2021 - τμήμα III (2019/2213(BUD)). Συνεπώς, τόσο ως πρόεδρος της επιτροπής ENVI όσο και ως μόνιμος εισηγητής για τον προϋπολογισμό, επιτρέψτε μου να σας υποβάλω τη συμβολή της επιτροπής ENVI υπό τη μορφή παραγράφων ψηφίσματος, οι οποίες ελπίζω να ληφθούν υπόψη από την επιτροπή σας:

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης COVID-19

 επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης για το 2021 πρέπει να περιλαμβάνει πόρους για την ανάπτυξη ικανοτήτων αντιμετώπισης πανδημιών ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία των Ευρωπαίων πολιτών· επισημαίνει ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη για την παροχή επαρκούς χρηματοδότησης για τη στήριξη της έρευνας που μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό της έξαρσης της νόσου COVID-2019·

 εκφράζει την ικανοποίησή του για την εκτελεστική πράξη που θέσπισε η Επιτροπή στο πλαίσιο του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης για την τροποποίηση του καταλόγου των ικανοτήτων που απαρτίζουν το μέσο rescEU προκειμένου να συμπεριληφθεί η δημιουργία αποθεμάτων ιατρικού εξοπλισμού και θεραπευτικών αγωγών στο πλαίσιο της έξαρσης της νόσου COVID-19· τονίζει ότι θα πρέπει να διατεθεί επαρκής χρηματοδότηση στον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ένωσης, προκειμένου να συμβάλλει στην αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών, πλημμυρών, σεισμών, καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας και άλλων φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών, οι συνέπειες των οποίων αναμένεται να επιδεινωθούν περαιτέρω λόγω της κλιματικής αλλαγής· υπενθυμίζει ότι, μετά την έξαρση της νόσου COVID-19, ο εν λόγω μηχανισμός χρησιμοποιήθηκε για τον επαναπατρισμό πολιτών της ΕΕ, μεταξύ άλλων από την Wuhan στην Κίνα· τονίζει ότι ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης πρέπει να χρηματοδοτείται επαρκώς για να αντιμετωπίσει την έξαρση της νόσου COVID-19 προκειμένου να σωθούν ανθρώπινες ζωές, μεταξύ άλλων μέσω της διάθεσης πρόσθετης χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση της πανδημίας και για την ανάπτυξη ικανοτήτων·

 τονίζει ότι πρέπει να διατεθούν επαρκείς ανθρώπινοι πόροι στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκριθεί με βέλτιστο τρόπο στην τρέχουσα έξαρση της νόσου COVID-19· υπενθυμίζει ότι, κατά την περίοδο 2013-2018, ο αριθμός των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης στο ECDC μειώθηκε κατά 20 και ζητεί να αποκατασταθεί επειγόντως ο αρχικός πίνακας προσωπικού του Κέντρου·

 τονίζει ότι είναι αναγκαίο κάθε μελλοντικό σχέδιο ανάκαμψης ή χρηματοδοτικό εργαλείο που χρησιμοποιεί κονδύλια της ΕΕ στο πλαίσιο της οικονομικής ύφεσης λόγω COVID-19 να ευθυγραμμίζεται με τις προτεραιότητες της Πράσινης Συμφωνίας·

Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, προϋπολογισμός 2021 ΚΑΙ ΠΔΠ

 επισημαίνει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι στον προϋπολογισμό του 2021 διατίθενται επαρκείς πόροι που θα επιτρέψουν στην Ένωση να λάβει ταχέως τα συγκεκριμένα μέτρα που απαιτούνται για την αντιμετώπιση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης όσον αφορά το κλίμα, τη βιοποικιλότητα και το περιβάλλον· εμμένει στην άποψη ότι ο επόμενος προϋπολογισμός θα πρέπει να βοηθά την Ένωση να εκπληρώσει τη δέσμευσή της στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και τις υποχρεώσεις της στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού και να ευθυγραμμίζεται πλήρως με τους στόχους του περιορισμού της υπερθέρμανσης του πλανήτη κάτω από τον 1,5 °C και της αντιστροφής της τάσης μείωσης της βιοποικιλότητας·

 τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης για το 2021 θα πρέπει να προλειάνει το έδαφος για την πλήρη και αποτελεσματική υλοποίηση της φιλοδοξίας που περιγράφεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, με σκοπό την ευθυγράμμιση όλων των πολιτικών της Ένωσης με τους στόχους της· θεωρεί ότι η Ένωση οφείλει να επιδιώξει πρωταγωνιστικό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο σε ό,τι αφορά το κλίμα, μεταξύ άλλων και μέσω της κατάρτισης του προϋπολογισμού της·

 ζητεί από την Επιτροπή να έχει διαμορφώσει μηχανισμό συνεκτίμησης των οικολογικών στόχων στον προϋπολογισμό έως το 2021· υπογραμμίζει εν προκειμένω ότι είναι σημαντικό ο προϋπολογισμός να λαμβάνει υπόψη την προστασία του κλίματος, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι ο προϋπολογισμός στο σύνολό του ευθυγραμμίζεται με τη συμφωνία του Παρισιού, καθώς και την προστασία της βιοποικιλότητας· καλεί την Επιτροπή να παράσχει οριζόντια καθοδήγηση σχετικά με την προστασία του κλίματος και της βιοποικιλότητας, η οποία θα πρέπει να διαπνέει όλα τα έγγραφα σχεδιασμού πολιτικής για το επόμενο ΠΔΠ·

 τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης για το 2021 είναι ο πρώτος που εντάσσεται στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για την περίοδο 2021-2027· τονίζει ότι θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, ήδη από την έναρξη του νέου ΠΔΠ, προκειμένου να διασφαλιστεί η επίτευξη του συνολικού στόχου για ενσωμάτωση των διαστάσεων του κλίματος και της βιοποικιλότητας το συντομότερο δυνατόν· επαναλαμβάνει τη θέση της επιτροπής ENVI της 5ης Σεπτεμβρίου 2019 για τον καθορισμό στόχου 40 % για την ενσωμάτωση της διάστασης του κλίματος στο επόμενο ΠΔΠ·

 επισημαίνει ότι οι δαπάνες για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα πρέπει να παρακολουθούνται με τη χρήση πιο αξιόπιστης, διαφανούς και ολοκληρωμένης μεθοδολογίας, η οποία απαιτείται προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος υπερεκτίμησης των διατιθέμενων κονδυλίων· υπενθυμίζει τη θέση του υπέρ σαφούς στόχου δαπανών για την ενσωμάτωση της διάστασης της βιοποικιλότητας στον προϋπολογισμό ανερχόμενου τουλάχιστον στο 10% για το επόμενο ΠΔΠ, και τούτο επιπλέον του στόχου δαπανών για την ενσωμάτωση της διάστασης του κλίματος, ο οποίος θα πρέπει να αποτυπώνεται στον προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2021·

  καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να εγκρίνει νέους ίδιους πόρους, όπως έναν φόρο επί του μη ανακυκλωμένου πλαστικού και τη χρήση των εσόδων από το ΣΕΔΕ στον προϋπολογισμό της ΕΕ σύμφωνα με τη θέση του Κοινοβουλίου[15]·

 επισημαίνει την ανάγκη να εξασφαλιστούν επαρκείς πόροι στον προϋπολογισμό του 2021 για την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ·

 τονίζει ότι κατά την επίτευξη των κλιματικών και περιβαλλοντικών φιλοδοξιών της Ένωσης, θα πρέπει να διατίθενται επαρκείς πόροι για την επίτευξη μιας δίκαιης μετάβασης, και υπογραμμίζει ότι οι επιβαρύνσεις θα πρέπει να ακολουθούν την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και να μην πραγματοποιούνται εις βάρος των πλέον ευπαθών ατόμων και κοινοτήτων· επισημαίνει ότι οι πόροι για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης θα πρέπει να είναι πρόσθετοι και να μην αποβαίνουν εις βάρος άλλων προγραμμάτων της ΕΕ·

 τονίζει ότι θα πρέπει να διατεθούν επαρκείς πόροι στον προϋπολογισμό του 2021 για την κατάρτιση και την εφαρμογή του μελλοντικού ευρωπαϊκού προγράμματος για την καταπολέμηση του καρκίνου· επισημαίνει ότι πρέπει επίσης να διατεθούν επαρκή κονδύλια για την αντιμετώπιση μη μεταδοτικών και σπάνιων νοσημάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στην έρευνα και στην πρόληψη, καθώς και για την καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής·

 τονίζει ότι είναι σημαντικό να κατοχυρωθεί ότι στον προϋπολογισμό του 2021 διατίθενται επαρκείς χρηματοδοτικοί πόροι για την εξασφάλιση ικανής και προβλέψιμης χρηματοδότησης για τους οργανισμούς της Ένωσης, ώστε να είναι σε θέση να εκπληρώνουν την εντολή τους και να εκτελούν τα καθήκοντά τους·


 

Έχω αποστείλει παρόμοια επιστολή στον κ. Pierre Larrouturou, γενικό εισηγητή για τον προϋπολογισμό του 2021.

 

Με εξαιρετική εκτίμηση,

 

Pascal CANFIN


 

 

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Κύριο Johan Van Overtveldt

Πρόεδρο

Επιτροπή Προϋπολογισμών

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2021 – τμήμα III (2019/2213(BUD))

Κύριε Πρόεδρε,

Δεδομένης της έκτακτης κατάστασης που αντιμετωπίζουμε σήμερα, οι συντονιστές της επιτροπής ITRE αποφάσισαν να υποβάλουν τη γνωμοδότηση της επιτροπής ITRE σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2021 υπό τη μορφή της παρούσας επιστολής, με βάση τις εργασίες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στην επιτροπή.

 

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις,

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Cristian‑Silviu Buşoi

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, μέχρι στιγμής, τα κράτη μέλη δεν έχουν κατορθώσει να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) 2021-2027 και τη μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων πόρων, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο την έγκαιρη έναρξη και λειτουργία των νέων προγραμμάτων και, ως εκ τούτου, την ικανότητα της Ένωσης να επιτύχει τις πολιτικές της προτεραιότητες, συμπεριλαμβανομένης της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας και κατά συνέπεια, της συμβολής στη μείωση σε μηδενικές καθαρές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050· σημειώνει ότι το ΠΔΠ αποτελεί τη βάση για τον ετήσιο προϋπολογισμό και ότι, ελλείψει κανονισμού για το ΠΔΠ, οι κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2021 δεν μπορούν να αντανακλούν παρά μόνο τη γενική θέση του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ·

2. τονίζει ότι ο προϋπολογισμός του 2021 πρέπει να επιτρέπει στην Ένωση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της βάσει της συμφωνίας του Παρισιού, συμπεριλαμβανομένης της αρχής του «μη βλάπτειν» και να ευθυγραμμιστεί με τον στόχο για περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη κάτω από τον 1,5°C· στο πλαίσιο αυτό, εμμένει στην άποψη ότι ο επόμενος προϋπολογισμός θα πρέπει να επικεντρώνεται στη βιώσιμη ανάπτυξη, την ενεργειακή μετάβαση, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην αντιστροφή της απώλειας βιοποικιλότητας· υπενθυμίζει ότι πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες ώστε οι δαπάνες για την κλιματική αλλαγή να ανέλθουν τουλάχιστον στο 25 % των δαπανών της ΕΕ κατά τη διάρκεια της νέας περιόδου του ΠΔΠ, και στο 30 % το συντομότερο δυνατόν, με παράλληλη τήρηση υψηλότερων ειδικών στόχων σε άλλα προγράμματα, όπως το 35 % που συμφωνήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη»·

3. προσθέτει ότι μία από τις κύριες πολιτικές προτεραιότητες είναι η διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των βιομηχανιών της ΕΕ, που περιλαμβάνει μείωση του διοικητικού φόρτου, μεταξύ άλλων του φόρτου των προγραμμάτων της ΕΕ και  αναθεώρηση των ισχυόντων κανόνων της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς· πιστεύει ότι η οικονομική ευημερία συνδέεται άμεσα με την παγκόσμια βιομηχανική ανταγωνιστικότητα και με αποτελεσματικές πολιτικές για το κλίμα· εμμένει στην άποψη ότι θα πρέπει να γίνουν σημαντικές επενδύσεις στην καινοτομία, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών τεχνολογιών και των ενεργοβόρων τομέων, για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα, να αναπτυχθούν μελλοντικές δεξιότητες και να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης·

4. υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο νέος τομέας 1 («Ενιαία αγορά, Καινοτομία και Ψηφιακή Οικονομία») θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της καινοτομοκεντρικής και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και της εξελικτικής και επαναστατικής έρευνας και καινοτομίας με σκοπό να συμβάλει στη μετάβαση, έως το 2050, σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία και κοινωνία βάσει της συμφωνίας του Παρισιού· τονίζει επίσης τη σημασία του νέου τομέα 5 («Ασφάλεια και Άμυνα»), ο οποίος περιλαμβάνει το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας και κονδύλια για την πυρηνική ασφάλεια και τον παροπλισμό·

5. υπενθυμίζει τη θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με το συνολικό χρηματοδοτικό κονδύλιο για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» ύψους 120 δισεκατομμυρίων EUR (σε τιμές 2018) καθώς και τη διαρκή υπερκάλυψη του προγράμματος καθ’ όλη τη διάρκεια του τελευταίου ΠΔΠ, πράγμα που σημαίνει ότι θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν πολύ περισσότερα έργα υψηλής ποιότητας στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας εφόσον η Ένωση είχε παράσχει επαρκή χρηματοδότηση· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει αντίστοιχο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2021, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας θα χρηματοδοτηθούν φιλόδοξα χωρίς διακοπή, μεταξύ άλλων σε τομείς που είναι ουσιώδεις για τη στρατηγική αυτονομία και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, που στηρίζουν τη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία έως το 2050 και τους γενικούς στόχους της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας και για την επίτευξη των ΣΒΑ και ωφελούν τους πολίτες και την κοινωνία της, όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η κινητικότητα, η ενέργεια, η υγειονομική περίθαλψη και το διάστημα, και να στηριχθεί η ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη για ισορροπημένη στήριξη της βασικής και της εφαρμοσμένης έρευνας· ζητεί να μειωθούν οι περιφερειακές ανισότητες όσον αφορά τις ικανότητες Ε&Κ εντός της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι οι συμπράξεις στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας αποτελούν αποτελεσματικά μέσα για την προώθηση της συνεργατικής έρευνας και για τη συμμετοχή της βιομηχανίας στο πρόγραμμα, και, επομένως, θα πρέπει να ενισχυθούν· τονίζει ακόμη την ανάγκη συντονισμού των επιστημονικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων πέραν των ευρωπαϊκών συνόρων και, ως εκ τούτου, διασφάλισης κατάλληλου πλαισίου για τη διεθνή συνεργασία·

6. υπογραμμίζει ότι όλοι οι τομείς του προϋπολογισμού πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη των γενικών στόχων της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας και των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ· επαναλαμβάνει ότι για την υλοποίηση αυτών των στόχων οι χρηματοδοτικές ανάγκες είναι σημαντικές και απαιτούνται πρόσθετες επενδύσεις· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της ίδρυσης ενός Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης για την αντιμετώπιση των κοινωνιακών, κοινωνικοοικονομικών, τεχνολογικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων στους εργαζόμενους, τους τομείς και στις κοινότητες που επηρεάζονται δυσμενώς από τη μετάβαση σε μια οικονομία μη εξαρτημένη από τον άνθρακα και τις ανθρακούχες εκπομπές, και ζητεί τη σταθερή χρηματοδότηση του ταμείου, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί το αποτέλεσμα μόχλευσης, αλλά όχι εις βάρος άλλων προγραμμάτων της ΕΕ· επαναλαμβάνει, στο πλαίσιο αυτό, τη θέση του Κοινοβουλίου ότι τα νέα μέσα θα πρέπει να χρηματοδοτούνται με νέους πόρους και όχι με μείωση άλλων προγραμμάτων της ΕΕ·

7. τονίζει τη σημασία του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» ως βασικού μέσου για την επίτευξη των στόχων της Ενεργειακής Ένωσης και για να συμβάλει στην υλοποίηση της δέσμευσης της Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού, και ζητεί επαρκείς πιστώσεις για το πρόγραμμα, ιδίως για το σκέλος του που αφορά την ενέργεια, και εμμένει στην άποψη ότι η επιλογή έργων υποδομής προτεραιότητας στον τομέα της ενέργειας πρέπει να ευθυγραμμίζεται με ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία· υπογραμμίζει την ανάγκη να υποστηριχθεί ο μετασχηματισμός του ευρωπαϊκού τομέα κινητικότητας προκειμένου να επιτευχθούν βιώσιμες, καθαρές και ανταγωνιστικές μεταφορές στην Ένωση·

8. υπογραμμίζει την ανάγκη για ένα φιλόδοξο σχέδιο προϋπολογισμού, ιδίως για νέα προγράμματα όπως το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη», το οποίο αποσκοπεί στην τόνωση των επενδύσεων σε μελλοντικούς τομείς ζωτικής σημασίας όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η κυβερνοασφάλεια, οι υπερυπολογιστές και οι προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες, που πρέπει να τεθούν σε λειτουργία το συντομότερο δυνατόν προκειμένου να καταστεί η ΕΕ περισσότερο ανταγωνιστική και να συμβάλει στη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος τόσο όσον αφορά το χάσμα μεταξύ των φύλων στον τομέα των ΤΠΕ όσο και τη γεωγραφική ανισορροπία μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την ψηφιακή ετοιμότητα· ζητεί, επιπλέον, τη χρήση όλων των πιθανών προγραμμάτων της ΕΕ για την προσαρμογή της Ευρώπης στην ψηφιακή εποχή και την επίτευξη της ψηφιακής κυριαρχίας· αντιτίθεται σθεναρά σε κάθε περικοπή σε σύγκριση με την πρόταση της Επιτροπής, ιδίως σε τομείς που αποσκοπούν στη διασφάλιση μιας ανθρωποκεντρικής ψηφιακής κοινωνίας· υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο της ψηφιοποίησης των δημόσιων διοικήσεων και της διαλειτουργικότητας των συστημάτων ΤΠ σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων·

9. υπογραμμίζει τη σημασία των ΜΜΕ, των πολύ μικρών επιχειρήσεων και των νεοφυών επιχειρήσεων ως ουσιώδους τμήματος της οικονομίας της ΕΕ, δεδομένου ότι παρέχουν μεγάλο αριθμό θέσεων εργασίας, με την πλειονότητα των νέων θέσεων εργασίας στην ΕΕ, και υπενθυμίζει ότι οι ΜΜΕ διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην έρευνα και την καινοτομία, καθώς και στην υιοθέτηση των αποτελεσμάτων Ε&Κ· ζητεί μεγαλύτερη στήριξη, στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2021, για τις ΜΜΕ, καθώς και για συνεργατικούς σχηματισμούς και δίκτυα ΜΜΕ· παροτρύνει την Επιτροπή να διασφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση και την ομαλή μετάβαση από το πρόγραμμα COSME στο νέο πρόγραμμα για την ενιαία αγορά και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) και άλλα χρηματοδοτικά μέσα στο InvestEU· τονίζει την ανάγκη να διευκολυνθεί η πρόσβαση των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση σε ολόκληρο τον κύκλο της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας και χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (ΕΣΚ)·

10. υπενθυμίζει τη θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με το συνολικό χρηματοδοτικό κονδύλιο του διαστημικού προγράμματος ύψους 15 δισεκατομμυρίων EUR (σε τιμές 2018)· καλεί εν προκειμένω την Επιτροπή να υποβάλει αντίστοιχο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2021· προειδοποιεί για τον κίνδυνο ανεπαρκούς χρηματοδότησης που θα υπονομεύσει υφιστάμενα εμβληματικά προγράμματα όπως το Galileo, το EGNOS και το Copernicus, καθώς και τη δρομολόγηση σημαντικών νέων προγραμμάτων, συγκεκριμένα του GovSatCom και του προγράμματος διαστημικής επιτήρησης (SSA), πράγμα που θα περιόριζε την ευρωπαϊκή πρωτοπορία σε σχετικούς τομείς όπως η ασφάλεια, η άμυνα, η πολιτική προστασία και η προστασία του περιβάλλοντος και οι δημόσιες υπηρεσίες· τονίζει πόση σημασία έχει να συμβάλει το διαστημικό πρόγραμμα στην επίτευξη των στόχων της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας και να διασφαλιστεί η ενδεδειγμένη παρακολούθηση της προόδου του· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν αύξησε επαρκώς, στην πρότασή της, τους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους του νέου Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Διαστημικό Πρόγραμμα μετά την προσωρινή διοργανική συμφωνία που επεκτείνει τον κατάλογο καθηκόντων του EUSPA·

11. υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι οργανισμοί της ΕΕ στην επίτευξη των στόχων πολιτικής που ορίζει ο νομοθέτης· ζητεί, συνεπώς, επαρκή χρηματοδότηση και στελέχωση όλων των οργανισμών σύμφωνα με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές τους· υπογραμμίζει ιδίως την ανάγκη να ενισχυθεί σημαντικά ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER), ο οποίος υποχρηματοδοτείται και είναι υποστελεχωμένος εδώ και πολλά χρόνια, γεγονός που ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τη λειτουργία του ACER και την ικανότητά του να εκτελεί τα καθήκοντά του όσον αφορά την παρακολούθηση και τη διαφάνεια της αγοράς, καθώς και τα πρόσθετα καθήκοντα που του ανατέθηκαν μέσω της πρόσφατης νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της δέσμης μέτρων για την καθαρή ενέργεια· επιμένει ότι η Επιτροπή πρέπει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό ήδη στο σχέδιο προϋπολογισμού της· υπενθυμίζει, επιπλέον, την ανάγκη για πρόσθετους πόρους για την Υπηρεσία του BEREC, ώστε να υπάρχει αντιστοιχία με τα καθήκοντά του που κατοχυρώνονται στον κανονισμό BEREC και στον Ευρωπαϊκό Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.


 

 

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Κύριο Johan van Overtveldt

Πρόεδρο

Επιτροπή Προϋπολογισμών

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2021 – τμήμα III (2019/2213(BUD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: κ. Leszek Miller

Κύριε Πρόεδρε,

Στο πλαίσιο της διεξαγόμενης διαδικασίας, η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ανέλαβε να υποβάλει στην επιτροπή σας γνωμοδότηση υπό μορφή επιστολής.

Η επιτροπή αποφάσισε να καλέσει την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις προτάσεις που επισυνάπτονται ως παράρτημα στην παρούσα επιστολή.

 

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Petra De Sutter, MD, PhD

Πρόεδρος

 

 

Παράρτημα: Προτάσεις

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης για το 2021 είναι ο πρώτος προϋπολογισμός που εντάσσεται στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για την περίοδο 2021-2027·

 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο είναι έτοιμο να διαπραγματευτεί σχετικά με το νέο ΠΔΠ από τον Νοέμβριο του 2018, αλλά το Συμβούλιο μέχρι στιγμής δεν έχει συμμετάσχει σε πλήρεις διαπραγματεύσεις, και ότι το χρονικό διάστημα που απομένει για την επίτευξη συμφωνίας διαρκώς μειώνεται

 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εσωτερική αγορά, από την ίδρυσή της, αποτελεί μείζονα παράγοντα για την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση στην Ένωση που έχει καταστήσει δυνατή τη μεγαλύτερη ελευθερία κυκλοφορίας προσώπων, εμπορευμάτων, υπηρεσιών και κεφαλαίων, έχει δημιουργήσει νέες ευκαιρίες και οικονομίες κλίμακας για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ιδίως για τις πολύ μικρές, τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), έχει συμβάλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας και έχει προσφέρει περισσότερες επιλογές σε χαμηλότερες τιμές στους καταναλωτές διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία τους και την υψηλή ποιότητα των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εσωτερική αγορά αποτελεί βασικό στοιχείο για τον επιτυχή μετασχηματισμό προς μια βιώσιμη οικονομία αποδοτική ως προς τους πόρους και την ενέργεια, ώστε να δοθεί απάντηση στις αυξανόμενες πιέσεις της κλιματικής αλλαγής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς θα πρέπει να παραμείνει μία από τις προτεραιότητες του προϋπολογισμού για το 2021·

 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιακή ενιαία αγορά (ΨΕΑ) θα πρέπει να θεωρηθεί ένα από τα βασικά στοιχεία της συνολικής ενιαίας αγοράς, η αποτελεσματική υλοποίηση της οποίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική λειτουργία της ενιαίας αγοράς στο σύνολό της προς όφελος τόσο των πολιτών όσο και των επιχειρήσεων·

 

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για τον φιλόδοξο στόχο που θέτει ο εισηγητής του ΕΚ για το τμήμα ΙΙΙ του προϋπολογισμού, ύψους 883 εκατομμυρίων EUR (σε τιμές 2018), για το πρόγραμμα της ενιαίας αγοράς για το έτος 2021 που αντιστοιχεί στην πρόταση του Κοινοβουλίου για το επόμενο ΠΔΠ (2021-2027), και προέκυψε μετά από σημαντική αύξηση δαπανών για τη δέσμη πολιτικών που αφορούν την ενιαία αγορά σε σύγκριση με την πρόταση της Επιτροπής, συγκεκριμένα σχεδόν κατά το ήμισυ (δηλαδή κατά 48,5 %, σε τιμές 2018), λαμβάνοντας υπόψη το αναμενόμενο προφίλ δαπανών για το εν λόγω πρόγραμμα, το οποίο καταδεικνύει σαφώς τη σημασία του· τονίζει την ανάγκη να διατηρηθεί αυτό το επίπεδο πιστώσεων στις προσεχείς διαπραγματεύσεις· εκφράζει την απογοήτευσή του για το αναθεωρημένο «διαπραγματευτικό πλαίσιο» για το ΠΔΠ και τους ίδιους πόρους για την περίοδο 2021-2027 που υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και το οποίο μειώνει τις πιστώσεις για το πρόγραμμα για την ενιαία αγορά κατά εκτιμώμενο ποσοστό 57,1 %·

 

2. παροτρύνει τα κράτη μέλη να διατηρήσουν υψηλό επίπεδο αναλήψεων υποχρεώσεων για το νέο πρόγραμμα για την ενιαία αγορά[16] (συμπεριλαμβανομένων πρώην ενεργειών του προγράμματος COSME), που αντιμετωπίζει τον κατακερματισμό της ενιαίας αγοράς, χειραφετεί και προστατεύει τους καταναλωτές και δίνει τη δυνατότητα στις πολύ μικρές, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) να αξιοποιήσουν πλήρως μια λειτουργική ενιαία αγορά, η οποία είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας με παράλληλη εστίαση στη βιωσιμότητα·

 

3. χαιρετίζει τις ανακοινώσεις της Επιτροπής με τίτλο «Διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης» και «Μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα» καθώς και τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής για την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και οι τρεις πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν σημαντικές σκέψεις σε σχέση με την προστασία των καταναλωτών και τους εναρμονισμένους κανόνες για τις εταιρείες στην ενιαία αγορά· τονίζει τη σημασία της επαρκούς χρηματοδότησης για τις ψηφιακές πρωτοβουλίες της Επιτροπής στο πλαίσιο των προγραμμάτων που σχετίζονται με το ΠΔΠ·

 

4. επιδοκιμάζει τις προτεινόμενες νέες πρωτοβουλίες της Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, και ειδικότερα την πρωτοβουλία με θέμα «Ενίσχυση της θέσης των καταναλωτών για την πράσινη μετάβαση» καθώς η προώθηση της δέσμευσης των καταναλωτών για βιώσιμα πρότυπα κατανάλωσης είναι καίριας σημασίας για την υλοποίηση των προτεραιοτήτων της Πράσινης Συμφωνίας· τονίζει ότι είναι σημαντική η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών και η διοχέτευση χρηματοδότησης σε ενέργειες που προωθούν τη βιώσιμη κατανάλωση, ως μέρος των μελλοντικών πολιτικών για τους καταναλωτές στο πλαίσιο του προγράμματος για την ενιαία αγορά (ΠΔΠ)·

 

5. υπογραμμίζει ότι, για να επιτευχθούν ολοκληρωμένα βιώσιμα πρότυπα κατανάλωσης, οι κανόνες της ενιαίας αγοράς είναι καίριας σημασίας για την παροχή κινήτρων για προϊόντα και υπηρεσίες, διαδικασίες και επιχειρηματικά μοντέλα που αποσκοπούν στην επίτευξη της κυκλικότητας μέσω απαιτήσεων βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας· υπενθυμίζει ότι, προκειμένου να υποστηριχθεί η μετάβαση της οικονομίας μας προς τη βιωσιμότητα με παράλληλη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς μας, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η επαρκής χρηματοδότηση στοχευμένων ενεργειών μέσω του προγράμματος για την ενιαία αγορά (ΠΔΠ)·

 

6. ζητεί να διατεθούν πρόσθετοι πόροι για την πλήρη υλοποίηση της ενιαίας ψηφιακής πύλης, η οποία ενδέχεται να καθυστερεί σε πολλά κράτη μέλη· σημειώνει ότι τα προγράμματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και αντιμετωπίζουν το ζήτημα της ψηφιοποίησης των δημόσιων υπηρεσιών προσφέρουν προστιθέμενη αξία για όλους τους συμμετέχοντες στην ενιαία αγορά, ιδίως τους πολίτες και τις επιχειρήσεις· υπενθυμίζει την ανάγκη να διατεθούν επαρκή κονδύλια για την υλοποίηση φιλόδοξων έργων σε αυτόν τον τομέα·

 

7. υπενθυμίζει ότι η προστασία των καταναλωτών είναι ένας από τους σημαντικότερους τομείς της πολιτικής της ΕΕ για τους πολίτες, που στηρίζει ιδίως τους καταναλωτές σε επισφαλείς καταστάσεις· υπογραμμίζει τη διαρκή ανάγκη να βελτιώνεται η πολιτική για τους καταναλωτές, ιδίως υπό το φως των αναδυόμενων προκλήσεων τόσο στον ψηφιακό όσο και στον πραγματικό κόσμο, μέσω της επαρκούς χρηματοδότησης και της επιβολής των υφιστάμενων διατάξεων που αποσκοπούν ιδίως στην καταπολέμηση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών εντός της ενιαίας αγοράς·

 

8. τονίζει ότι η αποτελεσματική επιβολή των κανόνων της ενιαίας αγοράς διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην πολιτική για την προστασία των καταναλωτών, διασφαλίζοντας την προσφορά ασφαλών και συμμορφούμενων προϊόντων και υπηρεσιών στους καταναλωτές στις αγορές τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου· τονίζει την ανάγκη για μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των αρχών εποπτείας της αγοράς σε επίπεδο ΕΕ και την ανάγκη για ενίσχυση του υφιστάμενου πλαισίου· ζητεί, συνεπώς, ειδική χρηματοδότηση στον τομέα αυτό στο πλαίσιο του προγράμματος για την ενιαία αγορά (ΠΔΠ)·

 

9. τονίζει τη σημασία που έχει η αύξηση του επιπέδου των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων για τον εκσυγχρονισμό της τελωνειακής ένωσης, προκειμένου να υποστηριχθεί η εφαρμογή του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα και η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών τελωνειακών συστημάτων· σημειώνει ότι στο πλαίσιο της δέσμης πολιτικών για την ενιαία αγορά προβλέπονται μόνο οι πιστώσεις για τη χρηματοδότηση του προγράμματος για τα τελωνεία, θεωρεί, ωστόσο, ότι η χρηματοδότηση του μέσου για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων[17] θα πρέπει επίσης να συμπεριληφθεί σε αυτή τη δέσμη· τονίζει ότι, ταυτόχρονα, οι περικοπές της τάξης του 31 % που προβλέπονται στην πρόταση που υπέβαλε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με το πρόγραμμα «Τελωνεία» και το μέσο χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη των στόχων αμφοτέρων των προγραμμάτων·

 

10. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η αδυναμία του Συμβουλίου να συμφωνήσει επί μιας διαπραγματευτικής θέσης θα μπορούσε να καθυστερήσει τις διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο και ενέχει τον κίνδυνο να καθυστερήσει την έναρξη ισχύος των προγραμμάτων που αναμένεται να αρχίσουν το 2021, ιδίως του νέου προγράμματος για την ενιαία αγορά, καθώς και του προγράμματος «Τελωνεία» (CUSTOMS) και του μέσου για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων - το οποίο δεν αποτελεί συνέχεια υφιστάμενου προγράμματος αλλά νέα πρωτοβουλία.


 

 

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Κύριο Johan Van Overtveldt

Πρόεδρο

της Επιτροπής Προϋπολογισμών

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2021 – τμήμα III (2019/2213(BUD))

Κύριε Πρόεδρε,

Στο πλαίσιο της διεξαγόμενης διαδικασίας, η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού ανέλαβε να υποβάλει γνωμοδότηση στην επιτροπή σας. Στις 23 Μαρτίου 2020, οι συντονιστές της επιτροπής TRAN αποφάσισαν να διαβιβάσουν την παρούσα γνωμοδότηση υπό μορφή επιστολής.

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Με εξαιρετική εκτίμηση,

 

((υπογραφή)) Karima Delli

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1. ζητεί έναν φιλόδοξο προϋπολογισμό για τον τομέα μεταφορών της ΕΕ, που θα λαμβάνει υπόψη τις αναδυόμενες προκλήσεις και ευκαιρίες και τις τρέχουσες πολιτικές προτεραιότητες που σχετίζονται με την πολιτική μεταφορών και τουρισμού της ΕΕ·

 

2. τονίζει ότι η πολιτική μεταφορών της ΕΕ είναι κρίσιμης σημασίας για την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη της Ευρώπης και τη βιωσιμότητά της, καθώς και για τη διασφάλιση της εδαφικής προσβασιμότητας και συνδεσιμότητας όλων των περιφερειών της ΕΕ· ζητεί συνεπώς μετ’ επιτάσεως κατάλληλη και επαρκή χρηματοδότηση της πολιτικής μεταφορών της ΕΕ, προκειμένου να αναπτυχθούν βιώσιμοι τρόποι μεταφοράς και να εξασφαλιστούν η ανάπτυξη, η απασχόληση και η ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη, μεταξύ άλλων στις εξόχως απόκεντρες, τις νησιωτικές ή τις μειονεκτούσες γεωγραφικές περιοχές· τονίζει τη σημασία των πρόσθετων επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία, καθώς και στην κοινωνική και εδαφική συνοχή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι περιβαλλοντικές προκλήσεις και να ενισχυθεί και να εδραιωθεί η διασυνοριακή και διαπεριφερειακή συνδεσιμότητα·

 

3. υπογραμμίζει ότι είναι ανάγκη ο προϋπολογισμός του 2021 να αντικατοπτρίζει τις προτεραιότητες που προσδιορίζει το Κοινοβούλιο με το ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) και επισημαίνει ότι πρέπει αυτός να παράσχει τα αναγκαία χρηματοδοτικά κονδύλια τόσο για έργα που έχουν ήδη αρχίσει στο πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ όσο και για νέα έργα βασισμένα στο ΠΔΠ 2021-2027· επαναλαμβάνει, ως εκ τούτου, ότι είναι σημαντικό να προβλεφθεί ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης, ώστε να προστατευτούν οι δικαιούχοι και να εξασφαλιστεί η συνέχιση των έργων σε περίπτωση που χρειαστεί να παραταθεί το τρέχον ΠΔΠ πέραν του 2020·

 

4. φρονεί ότι πρέπει η χρηματοδότηση των μεταφορών στην ΕΕ να ευθυγραμμιστεί αναλόγως με τις κανονιστικές απαιτήσεις της Πράσινης Συμφωνίας και ότι πρέπει να εξασφαλιστεί η πλήρης ευθυγράμμιση με τη συμφωνία του Παρισιού· τονίζει, επομένως, ότι είναι υψίστης σημασίας το υψηλό επίπεδο χρηματοδότησης, η προσανατολισμένη στα αποτελέσματα και αποδοτική χρήση κονδυλίων στο χαρτοφυλάκιο των μεταφορών του «Ορίζων 2020», καθώς και στα προγράμματα και τις κοινές επιχειρήσεις που επιτυγχάνουν τους στόχους αυτούς· υπογραμμίζει τη σημασία των έργων και των προγραμμάτων στα πεδία της απανθρακοποίησης, της ψηφιοποίησης και της δίκαιης μετάβασης·

 

Η σημασία των μεταφορών στην επίτευξη των σκοπών της Πράσινης Συμφωνίας

 

5. επαναλαμβάνει ότι οι μεταφορές πρέπει να συμβάλουν στην επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050, για την οποία θα χρειαστούν τεράστιες οικονομικές επενδύσεις, και δεν πρέπει να βλάπτουν τη συνολική ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στην παγκόσμια αγορά·

 

6. υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, τον καθοριστικό ρόλο μιας επαρκούς χρηματοδότησης για έργα στον τομέα των μεταφορών προκειμένου να επισπευσθούν η μετάβαση σε μια βιώσιμη, ασφαλή, διαλειτουργική και οικονομικά προσιτή κινητικότητα μέσω μέτρων που βασίζονται σε νέες τεχνολογίες, ούτως ώστε να προωθηθούν οι πολυτροπικές μεταφορές, η ανάπτυξη της αυτοματοποιημένης και διασυνδεδεμένης πολυτροπικής κινητικότητας και η αύξηση της παραγωγής και της εξάπλωσης βιώσιμων εναλλακτικών καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων σημείων επαναφόρτισης·

 

7. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να συνοδεύεται η Πράσινη Συμφωνία από μια δίκαιη μετάβαση, χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις, ώστε να εξασφαλιστεί η προσαρμογή των εταιρειών, των ΜΜΕ και του εργατικού δυναμικού του τομέα των μεταφορών, και να υποστηρίζονται οι περιφέρειες και οι κοινότητες που επηρεάζονται περισσότερο· θεωρεί ότι είναι σημαντικό να παρέχεται κατάλληλη χρηματοδότηση για την εν λόγω διαδικασία προσαρμογής, συμπεριλαμβανομένων κινήτρων για βιώσιμες επενδύσεις, καθώς και για την κατάρτιση και τον εφοδιασμό του εργατικού δυναμικού του τομέα με νέα εμπειρογνωμοσύνη για νέες επαγγελματικές προοπτικές, απαιτήσεις και δεξιότητες·

 

8. τονίζει ότι οι δημόσιες συγκοινωνίες είναι καίριας σημασίας για την προώθηση περιβαλλοντικά, κλιματικά και οικονομικά βιώσιμων κοινωνιών και την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και της αρνητικής τάσης πληθυσμιακής συρρίκνωσης σε απομονωμένες περιοχές χαμηλής πυκνότητας· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να αυξηθεί η στήριξη για τις υποδομές μεταφορών και για την προώθηση των δημόσιων συγκοινωνιών και της βιώσιμης κινητικότητας· ο προϋπολογισμός του 2021 θα πρέπει να στηρίξει τη δρομολόγηση ενός σχεδίου δράσης για την εφαρμογή ενιαίου και πολυτροπικού συστήματος έκδοσης εισιτηρίων· συνιστά να εκπονηθούν μελέτες ώστε να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις των συστημάτων δωρεάν δημόσιων συγκοινωνιών όσον αφορά παράγοντες όπως οι διακυμάνσεις του αριθμού των επιβατών, ο χρόνος ταξιδίου, ο αριθμός τροχαίων ατυχημάτων και θυμάτων ή ο αντίκτυπος στην κλιματική αλλαγή·

 

Ώθηση στα εμβληματικά προγράμματα

 

9. υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η αύξηση των κονδυλίων για τα εμβληματικά προγράμματα που έχουν ιδιαίτερη σημασία για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ:

 υπογραμμίζει τον θεμελιώδη ρόλο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) για την προώθηση της ανάπτυξης ενός ιδιαίτερα αποδοτικού, βιώσιμου και διασυνδεδεμένου διευρωπαϊκού δικτύου (ΔΕΔ-Μ) στους τομείς των υποδομών μεταφορών, ενέργειας και ψηφιακών υπηρεσιών, καθώς και για την επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας· επαναλαμβάνει ότι η έγκαιρη ολοκλήρωση του ΔΕΔ-Μ θα συμβάλει σημαντικά στην κοινωνικοοικονομική και εδαφική συνοχή της ΕΕ, καθώς και στην προώθηση των στόχων της ΕΕ για απανθρακοποίηση· ζητεί, ως εκ τούτου, να αυξηθεί ο προϋπολογισμός του CEF-Μεταφορές για το ΠΔΠ 2021-2027 και να καθοριστεί ένα κατάλληλο ύψος πιστώσεων για το 2021, μεταξύ άλλων με πλήρη συνεκτίμηση των διαφορών μεταξύ των κρατών μελών ως προς την ανάπτυξη των υποδομών· υπενθυμίζει ότι ο βραχυπρόθεσμος, μεσοπρόθεσμος και μακροπρόθεσμος προγραμματισμός δαπανών του CEF πρέπει να λαμβάνει υπόψη μια προσέγγιση προσανατολισμένη στα αποτελέσματα και να επιδιώκει ενωσιακή προστιθέμενη αξία· αποδοκιμάζει τις καθυστερήσεις όσον αφορά την ολοκλήρωση έργων σε διάφορα κράτη μέλη, και δη διασυνοριακών έργων·

 ζητεί, συνεπώς, να αυξηθεί ο προϋπολογισμός του προγράμματος «Ορίζων 2020» στα 120 δισεκατομμύρια EUR (τιμές 2018), και να αυξηθούν αντίστοιχα τα κονδύλια για τη συνιστώσα «Έξυπνες πόλεις και ενοποιημένες μεταφορές», αρχής γενομένης από το 2021·

Διατήρηση υφιστάμενων πολιτικών

 

10. υπενθυμίζει ότι η χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής για υποδομές μεταφορών οφείλει να επιδιώκει τον απορρέοντα από τις Συνθήκες στόχο της ενωσιακής οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής· επισημαίνει τον θεμελιώδη ρόλο που διαδραματίζει η πολιτική μεταφορών και οι επενδύσεις της ΕΕ στην προώθηση και ενίσχυση της εδαφικής, κοινωνικής και οικονομικής συνοχής της ΕΕ· ζητεί, ως εκ τούτου, τη διατήρηση της χρηματοδότησης του ΔΕΔ-Μ ως τμήματος της πολιτικής συνοχής, συμπεριλαμβανομένης της συνιστώσας στήριξης για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των δευτερευουσών, περιφερειακών και τοπικών συνδέσεων·

Ειδικό κονδύλιο για έναν βιώσιμο τουρισμό

 

11. πιστεύει ότι ο τομέας του τουρισμού είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τον τομέα των μεταφορών· επαναλαμβάνει απερίφραστα την έκκλησή του για τη δημιουργία χωριστού και ειδικού κονδυλίου του προϋπολογισμού για τον βιώσιμο τουρισμό, ώστε να αντικατοπτρίζονται καλύτερα οι τρέχουσες και οι μελλοντικές ανάγκες όσον αφορά τις υποδομές και την ασφάλεια, η σημασία του τουρισμού, ως τέταρτου μεγαλύτερου εξαγωγικού κλάδου, στην οικονομία της ΕΕ, και ο ρόλος του για την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας, της απασχόλησης και της κοινωνικής ευημερίας·

Χρηματοδότηση νέων πρωτοβουλιών

 

12. τάσσεται υπέρ της αύξησης του κονδυλίου του ταμείου InvestEU που προορίζεται για βιώσιμες υποδομές σε 14 δισεκατομμύρια EUR (τιμές 2018) για την περίοδο 2021-2027 και ζητεί να προβλεφθούν οι κατάλληλες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του 2021·

13. τονίζει τη σημασία ενός απλούστερου και αποδοτικότερου συστήματος ιδίων πόρων, ικανού να επιφέρει ουσιαστική μείωση του ποσοστού των συνεισφορών βάσει του ΑΕΕ και να εγγυηθεί την επαρκή χρηματοδοτική κάλυψη των δαπανών της ΕΕ·

Οργανισμοί και ευρωπαϊκές συμπράξεις

14. τονίζει τον σημαντικό ρόλο των οργανισμών και των ευρωπαϊκών συμπράξεων για τη βελτίωση των επιδόσεων και της ασφάλειας του τομέα των μεταφορών και για την προώθηση της μείωσης των εκπομπών από τις μεταφορές βάσει τεχνολογικής προόδου και κανόνων· θεωρεί ότι η δημιουργία ευρωπαϊκής σύμπραξης για τον ναυτιλιακό τομέα αποτελεί παράγοντα καθοριστικής σημασίας για την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στο πλαίσιο αυτού του τρόπου μεταφοράς· τονίζει ότι είναι σημαντικό οι εν λόγω οργανισμοί και κοινές επιχειρήσεις να διαθέτουν επαρκείς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους καθώς και αποτελεσματική διαχείριση, προκειμένου να εξασφαλίζεται η πλήρης εκτέλεση των καθηκόντων τους· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί πιο ενεργά την οικονομική και διοικητική διαχείριση των οργανισμών, ιδίως όσον αφορά τις συγκρούσεις συμφερόντων·

15. επισημαίνει συγκεκριμένα τον καίριο ρόλο που έχουν να παίξουν ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA) και η κοινή επιχείρηση Shift2Rail για να γίνει πραγματικότητα η μόνιμη στροφή από τις οδικές στις σιδηροδρομικές μεταφορές· τονίζει ότι η κοινή επιχείρηση Shift2Rail διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην προσπάθεια να υπερκεραστούν τα τεχνικά εμπόδια και να προωθηθεί η διαλειτουργικότητα, με απώτερο στόχο να καταστούν οι σιδηροδρομικές μεταφορές φθηνότερες, αποδοτικότερες και ελκυστικότερες, κάτι που θα συμβάλει στη μείωση των ατυχημάτων και των εκπομπών CO2·

16. επισημαίνει συγκεκριμένα τον ρόλο που έχουν να παίξουν οι κοινές επιχειρήσεις Clean Sky 2 και SESAR και ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA) στην προσπάθεια μείωσης των εκπομπών CO2 ανά επιβάτη· τονίζει τα ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2 και τον ουσιαστικό ρόλο που αυτή διαδραματίζει προκειμένου να εξασφαλιστεί καθαρή επιτάχυνση στην υιοθέτηση πράσινων τεχνολογιών που αποσκοπούν στη μείωση των εκπομπών CO2 και αερίων του θερμοκηπίου, καθώς και των επιπέδων θορύβου που παράγονται από αεροσκάφη· ζητεί από τον EASA να εντείνει τη συμμετοχή του στην παρακολούθηση της έρευνας που διενεργούν οι δύο επιχειρήσεις και τονίζει την ανάγκη ταχείας ανάπτυξης του προγράμματος περιβαλλοντικής επισήμανσης και τούτο κάνοντας χρήση των δυνατοτήτων του EASA στην πιστοποίηση των τεχνολογιών· τονίζει ότι είναι επιτακτική ανάγκη να δοθεί ώθηση στη συνδεσιμότητα και να αυξηθεί η αποδοτικότητα μέσω της ανάσχεσης του κατακερματισμού του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου, κάτι που μπορεί να γίνει εάν ληφθούν πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην αύξηση της ασφάλειας και στη μείωση των καθυστερήσεων και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των αεροπορικών μεταφορών·

17. εκφράζει την ικανοποίησή του για την άμεση στήριξη που παρέχει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) στις προσπάθειες των κρατών μελών για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, καθώς και για τη συνδρομή του στην αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης και στην παρακολούθηση των εκπομπών· πιστεύει ότι, εάν ο Οργανισμός λάβει πρόσθετους πόρους, μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο παρέχοντας στήριξη στα κράτη μέλη για τον μετριασμό των περιβαλλοντικών κινδύνων που σχετίζονται με τη ναυτιλία και για τη βελτίωση της βιωσιμότητας του θαλάσσιου τομέα.


ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

7.4.2020

 

Κύριο Johan VAN OVERTVELDT

Πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών

WIE 05U012

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2021 – τμήμα III – 2019/2213 (BUD))

 

Κύριε Van Overtveldt,

 

Στο πλαίσιο της διεξαγόμενης διαδικασίας, η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης ανέλαβε να υποβάλει γνωμοδότηση στην επιτροπή σας. Η επιτροπή μας αποφάσισε να αποστείλει τη γνωμοδότηση αυτή υπό μορφή επιστολής.

 

* * *

 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 174 της ΣΛΕΕ, η οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή αναγνωρίζονται ως τα βασικά στοιχεία της αρμονικής ανάπτυξης της Ένωσης και ότι το ΠΔΠ αυτό καθαυτό θα πρέπει να υποστηρίζει πλήρως τον εν λόγω στόχο της ΕΕ.

 

Υπογραμμίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2021 θα είναι ο πρώτος προϋπολογισμός της ΕΕ στο πλαίσιο του ΠΔΠ 2021-2027 και θα πρέπει να δίνει σαφές μήνυμα και να απεικονίζει σαφώς τη θέση του Κοινοβουλίου για τα επόμενα επτά έτη, να αντικατοπτρίζει τις πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης και να εξασφαλίζει την υλοποίηση των προγραμμάτων της ΕΕ που στηρίζουν και ενισχύουν την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή· υπενθυμίζει ότι τα εν λόγω προγράμματα και πολιτικές υποστηρίζουν και συμβάλλουν σημαντικά σε βιώσιμες λύσεις για την οικονομική ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα, καθώς και στις ασφαλείς συνθήκες εργασίας και διαβίωσης των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των ίσων ευκαιριών και της μη εισαγωγής διακρίσεων.

 

Θεωρεί ότι οι επενδύσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής και περιφερειακής ανάπτυξης εμφανίζουν ιδιαίτερα υψηλή προστιθέμενη αξία όσον αφορά το μερίδιο της χρηματοδότησης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση· και συμβάλλουν σε προτεραιότητες και στόχους της ΕΕ όπως η Πράσινη Συμφωνία, η καινοτομία και η ψηφιακή οικονομία· τονίζει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη, η οικονομική ανάπτυξη και η συνεχής επιδίωξη της συνολικής και χωρίς αποκλεισμούς συνοχής, με τη μείωση των διαφορών και των ανισοτήτων στα κράτη μέλη και στις περιφέρειες της Ευρώπης, αποτελούν καθολικούς και θεμελιώδεις στόχους της ύπαρξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Επαναλαμβάνει ότι χρειάζονται επαρκείς πόροι για την επίτευξη των εν λόγω στόχων, καθώς και για τη φιλόδοξη, δίκαιη, ομαλή και χωρίς αποκλεισμούς μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη· υπενθυμίζει εν προκειμένω τη συνεισφορά της πολιτικής συνοχής σε δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας που προωθούν τη μεταφορά προηγμένων τεχνολογιών·  σημειώνει ότι θα πρέπει να προσαρμοστεί το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ) μέσω του εφοδιασμού του με επαρκή οικονομικά μέσα ώστε να μην μείνει κανένας πίσω και να μπορεί να εφαρμοστεί αποτελεσματικά στα κράτη μέλη, προκειμένου να προστατευθούν οι πολίτες στις περιφέρειες παραγωγής άνθρακα και στις ρυπασμένες βιομηχανικές περιοχές, αλλά και στις νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές, που είναι περισσότερο ευάλωτοι στην κλιματική μετάβαση· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη εξασφάλισης των χρηματοδοτικών πόρων ήδη για το έτος 2021, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν υπονομεύονται «παραδοσιακές» και βασικές πολιτικές όπως η πολιτική συνοχής και η κοινή γεωργική πολιτική. Επιπλέον, επαναλαμβάνει το αίτημά του για ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης για να εξασφαλιστεί η συνέχιση της χρηματοδότησης σε περίπτωση που το τρέχον ΠΔΠ πρέπει να παραταθεί πέραν του 2020, και ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει αμελλητί το εν λόγω σχέδιο προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις κατά την έναρξη των νέων προγραμμάτων και να διασφαλιστεί η ομαλή και συνεχής στήριξη των δικαιούχων.

Σημειώνει ότι ο οικονομικός αντίκτυπος της παγκόσμιας εξάπλωσης του Covid-19 το 2020 προβλέπεται ότι πιθανώς θα οδηγήσει σε νέες περιόδους ύφεσης σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη, και, συνεπώς, θα πρέπει να διατεθούν έκτακτοι οικονομικοί πόροι για τον σκοπό αυτό στον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2021.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Younous Omarjee

 

 

 


 

 

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Κύριο Johan Van Overtveldt

Πρόεδρο

Επιτροπή Προϋπολογισμών

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2021 - τμήμα III (2019/2213 (BUD))

Αξιότιμε κύριε Van Overtveldt,

Στο πλαίσιο της διεξαγόμενης διαδικασίας, η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ανέλαβε να υποβάλει γνωμοδότηση στην επιτροπή σας. Στη συνεδρίασή της στις 22 Ιανουαρίου 2020, η επιτροπή αποφάσισε να διαβιβάσει την παρούσα γνωμοδότηση υπό μορφή επιστολής.

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου εξέτασε το θέμα στις 26 Μαρτίου με γραπτή διαδικασία. Η επιτροπή αποφάσισε να καλέσει την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Με εξαιρετική εκτίμηση,

(υπογραφή) Norbert Lins

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το έτος 2021 αναμένεται να είναι το πρώτο έτος εφαρμογής του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) και ότι η Επιτροπή θα προτείνει μια νέα δημοσιονομική δομή·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει προτείνει αναθεώρηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) η οποία περιλαμβάνει τρεις χωριστές νομοθετικές προτάσεις και ότι, κατά πάσα βεβαιότητα, η έναρξη ισχύος της νέας, μεταρρυθμισμένης ΚΓΠ δεν θα πραγματοποιηθεί το 2021·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει προτείνει κανονισμό σχετικά με τον καθορισμό ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ), όσον αφορά τους πόρους και την εφαρμογή τους το έτος 2021·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης θα εξακολουθήσει να συνιστά το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών του προϋπολογισμού διότι, σε αντίθεση με την πλειονότητα των άλλων τομέων, οι δαπάνες σε ενωσιακό επίπεδο αντικαθιστούν σε μεγάλο βαθμό τις εθνικές δαπάνες· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι τυχόν νέες απαιτήσεις του γεωργικού τομέα λόγω της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας θα υποστηρίζονται επαρκώς από πρόσθετους δημοσιονομικούς πόρους·

1. καλεί την Επιτροπή να προτείνει μια δημοσιονομική δομή η οποία θα συνάδει με τις γενικές αρχές της ενότητας, της καθολικότητας, της ετήσιας διάρκειας, της ειδικότητας και ιδίως τις αρχές της διαφάνειας και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, ώστε να μπορεί το Κοινοβούλιο να ασκεί πλήρως την εξουσία ελέγχου που διαθέτει· παροτρύνει, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να προτείνει μια αρκετά λεπτομερή δημοσιονομική δομή για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη, όπως συμβαίνει με το τρέχον ΠΔΠ·

2. σημειώνει ότι η ΚΓΠ, μαζί με τις λοιπές πολιτικές της Ένωσης, θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση των φιλόδοξων στόχων της πράσινης συμφωνίας·

3. επαναλαμβάνει τη θέση του Κοινοβουλίου ότι ο προϋπολογισμός της ΚΓΠ θα πρέπει να διατηρηθεί τουλάχιστον στο τρέχον επίπεδο, ιδίως υπό το πρίσμα των νέων αιτήσεων που θα υποβληθούν, προκειμένου να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα, σύμφωνα με τη συμφωνία του Παρισιού, καθώς και στους τομείς της επισιτιστικής ασφάλειας, της οικονομικής ανάπτυξης, της εδαφικής και κοινωνικής ισορροπίας, των υγειονομικών και οικονομικών κρίσεων, των αγορών που διατρέχουν κίνδυνο μεταβλητότητας ή κλεισίματος, καθώς και άλλων παραγόντων που επηρεάζουν την επισιτιστική ασφάλεια·

4. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη στην πρότασή της και στην επακόλουθη τροποποιητική πράξη για το σχέδιο προϋπολογισμού του 2021 το αποτέλεσμα της πολιτικής συμφωνίας που αναμένεται να επιτευχθεί σχετικά με τα μεταβατικά μέτρα για το έτος 2021 (COM(2019)0581, 2019/0254 (COD))· καλεί επίσης τα κράτη μέλη να διαθέσουν εγκαίρως επαρκείς πόρους για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων και των δεικτών που υποβάλλονται στην Ένωση, προκειμένου να συμμορφωθούν πλήρως με την πολιτική «Προϋπολογισμός με άξονα τα αποτελέσματα»· επιμένει στο θέμα της υψηλής ποιότητας των δεδομένων και των δεικτών για την ορθή αξιολόγηση της ΚΓΠ·

5. προτρέπει τα κράτη μέλη να ασχοληθούν με το δημογραφικό πρόβλημα και τη μη ανανέωση των γενεών που αντιμετωπίζει ο γεωργικός τομέας και επιμένει ότι πρέπει να ληφθούν επαρκή μέτρα στήριξης για τους νέους γεωργούς και την ισότητα των φύλων στις αγροτικές περιοχές·

6. εμμένει πάντα στην άποψη ότι τα έσοδα του προϋπολογισμού της Ένωσης που προκύπτουν από έσοδα για ειδικό προορισμό ή από επιστροφές λόγω παρατυπιών στον τομέα της γεωργίας από προηγούμενα έτη θα πρέπει να παραμένουν στο πλαίσιο αυτό·

7. υπενθυμίζει ότι σημαντικό μέρος των κονδυλίων του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» θα πρέπει να διατεθεί στον τομέα γεωργικών προϊόντων διατροφής, ιδίως στο ευρύτερο πλαίσιο της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο»· είναι πεπεισμένο ότι η έρευνα, η ανάπτυξη και η καινοτομία στον εν λόγω τομέα έχουν σημασία και ότι πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα αποτελέσματα της έρευνας και της καινοτομίας φτάνουν στο επίπεδο της γεωργικής εκμετάλλευσης· στηρίζει την αύξηση των πιστώσεων του προγράμματος για την εξασφάλιση ασφαλών τροφίμων υψηλής ποιότητας  και καινοτόμων μορφών γεωργίας στην Ένωση·

8. ζητεί συνεχή στήριξη για τα εν εξελίξει και νέα δοκιμαστικά σχέδια και τις προπαρασκευαστικές δράσεις.


 

 

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Κύριο Johan Van Overtveldt

Πρόεδρο

Επιτροπή Προϋπολογισμών

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2021 – τμήμα III (2019/2213 (BUD))

Κύριε Πρόεδρε,

Στο πλαίσιο της διεξαγόμενης διαδικασίας, η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας ανέλαβε να υποβάλει γνωμοδότηση στην επιτροπή σας.

Εκ μέρους της επιτροπής CULT και σε στενή συνεργασία με τον Romeo Franz, εισηγητή της επιτροπής CULT για τον προϋπολογισμό του 2021, θα ήθελα να σας υποβάλω τις ακόλουθες προτάσεις σχετικά με τον προϋπολογισμό του 2021. Οι προτάσεις πρέπει να θεωρηθούν ως συμβολή της επιτροπής CULT στις «Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2021» που εκπονεί η Επιτροπή Προϋπολογισμών.

 

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Sabine Verheyen

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1. επιβεβαιώνει τη σημασία των προγραμμάτων στους τομείς της νεολαίας, της ιθαγένειας, της παιδείας και του πολιτισμού και την ανάγκη παροχής της απαιτούμενης χρηματοδότησης προκειμένου να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες και να εκπληρωθούν οι φιλόδοξοι στόχοι των εν λόγω προγραμμάτων· πιστεύει ότι μια αρκούντως αυξημένη χρηματοδότηση είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον της Ευρώπης και θα δώσει τη δυνατότητα σε περισσότερους συμμετέχοντες να επωφεληθούν από τις παροχές των προγραμμάτων, ιδίως σε όσους έχουν λιγότερες ευκαιρίες· θεωρεί ότι τα πολιτιστικά, εκπαιδευτικά και δημιουργικά προγράμματα έχουν την ικανότητα να ενισχύσουν τους κοινωνικούς τους στόχους, με ιδιαίτερη έμφαση στην ένταξη και τη γεωγραφική ισορροπία, και να συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου της Ένωσης για την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων όπως η οικονομική ανάπτυξη, η δημιουργία θέσεων εργασίας και η κλιματική αλλαγή και η ψηφιοποίηση, μεταξύ άλλων· εμμένει στην άποψη ότι ο προϋπολογισμός του 2021 πρέπει να είναι σημαντικά υψηλότερος από τον προϋπολογισμό του 2020 και να συνοδεύεται από γραμμική και σταδιακή αύξηση των ετήσιων πιστώσεων με σκοπό τη διεύρυνση της πρόσβασης από το ένα έτος στο άλλο και την αποφυγή δυσανάλογων αυξήσεων και προβλημάτων απορρόφησης κατά τα τελευταία έτη του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) 2021-2027· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει σχέδιο έκτακτης ανάγκης για να εξασφαλιστεί η συνέχιση της χρηματοδότησης όλων των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της ΕΕ από τις αρχές του 2021, σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επιτυχής ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ έως τα τέλη του 2020· επαναλαμβάνει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις κοινωνικές προκλήσεις που προκαλεί η κλιματική αλλαγή και ότι πρέπει ο προϋπολογισμός που θα διατεθεί για το Erasmus+, το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» να είναι ανάλογος των πολιτικών φιλοδοξιών των προγραμμάτων και να προάγει τη βιώσιμη ανάπτυξη και την περιβαλλοντική μετάβαση· τονίζει ότι η παιδεία και ο πολιτισμός είναι καίριοι τομείς για τη διαμόρφωση και την προώθηση της ισότητας των φύλων και ζητεί, επομένως, να συμπεριληφθούν οι αρχές της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου και της συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό σε όλα τα προγράμματα και στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των κοινωνικών προκλήσεων·

 

2. υπενθυμίζει το γεγονός ότι το πρόγραμμα Erasmus+ είναι το κορυφαίο πρόγραμμα για την προώθηση της μαθησιακής κινητικότητας μεταξύ ατόμων όλων των ηλικιών και όλων των κοινωνικών ομάδων, ενώ οι αιτήσεις υπερβαίνουν κατά πολύ τη διαθέσιμη χρηματοδότηση· τονίζει ότι το πρόγραμμα Erasmus+ είναι το πλέον επιτυχημένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, δεδομένου ότι φέρνει σε επαφή ανθρώπους, αναπτύσσει διαπροσωπικές και εργασιακές δεξιότητες, προωθεί τη διαπολιτισμική μάθηση και στηρίζει ένα πραγματικό αίσθημα του ανήκειν στην Ευρώπη· επαναλαμβάνει, ως εκ τούτου, ότι ο προϋπολογισμός του 2021 πρέπει να εναρμονιστεί με το αίτημα για τριπλασιασμό του προϋπολογισμού του Erasmus+ στο πλαίσιο του ΠΔΠ 2021-2027· τονίζει ότι νέες πρωτοβουλίες στους τομείς της ιθαγένειας, της νεολαίας, της παιδείας και του πολιτισμού, όπως η Πρωτοβουλία σχετικά με τα δίκτυα ευρωπαϊκών πανεπιστημίων στο πλαίσιο του νέου προγράμματος Erasmus, θα μπορούσαν να συμβάλουν στις συζητήσεις για το Μέλλον της Ευρώπης και έχουν πραγματικό αντίκτυπο στις ζωές των πολιτών καθώς και στην αντίληψη που έχουν για την Ένωση· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι η υποστήριξη του Κοινοβουλίου σε νέες πρωτοβουλίες εξαρτάται από τα τελικά ποσά των προϋπολογισμών των προγραμμάτων· υπογραμμίζει, εν προκειμένω, ότι οι νέες πρωτοβουλίες χρειάζονται νέα κονδύλια·

 

3. υπογραμμίζει την αξία του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» για τη στήριξη της οπτικοακουστικής, δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας και των αντίστοιχων τομέων· υπενθυμίζει το γεγονός ότι το πρόγραμμα υποχρηματοδοτείτο σε μεγάλο βαθμό, στοιχείο που αποτυπώθηκε σε σταθερά χαμηλά ποσοστά επιτυχίας της χρηματοδότησης για έργα στο τρέχον πρόγραμμα, και ιδίως στο σκέλος «Πολιτισμός»· εμμένει στην άποψη ότι απαιτείται ουσιαστική αύξηση της χρηματοδότησης προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος και να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των πολιτών· υπενθυμίζει ότι ο προϋπολογισμός του 2021 πρέπει να εναρμονιστεί με την ανάγκη για διπλασιασμό της χρηματοδότησης για το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» στο πλαίσιο του ΠΔΠ 2021-2027· καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει την εξωτερική επικοινωνιακή στρατηγική της και, με αυτόν τον τρόπο, την πρόσβαση των πολιτών σε πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες της Ένωσης· επαναλαμβάνει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να μελετήσει νέους τρόπους και μέσα επικοινωνίας για τις ενωσιακές υποθέσεις· καλεί, κατά συνέπεια, την Επιτροπή να διαφοροποιήσει περαιτέρω τα εργαλεία ενημέρωσης που χρησιμοποιούνται και προωθούνται επί του παρόντος στο πλαίσιο των «δραστηριοτήτων πολυμέσων»·

 

4.  θεωρεί ότι το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης αποτελεί θεμελιώδες εργαλείο για την προώθηση της συμμετοχής των πολιτών σε όλη την Ένωση και την ενίσχυση της ενωσιακής ιθαγένειας· επιμένει ότι ο προϋπολογισμός του 2021 για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης πρέπει να είναι συνεπής με τις πολυάριθμες προσδοκίες που έχει δημιουργήσει μεταξύ των νέων σε ολόκληρη την Ευρώπη, ιδίως στο σκέλος του εθελοντισμού· ζητεί να διατεθεί επαρκής χρηματοδότηση για την κάλυψη της υψηλής ζήτησης για τοποθέτηση σε θέσεις εθελοντισμού·

 

5.  υπογραμμίζει την επιτυχία του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» και τη σημασία του προγράμματος για την ενίσχυση του αισθήματος του ανήκειν στην ΕΕ και την ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά, καθώς και της συμμετοχής των πολιτών στις δράσεις της Ένωσης· επαναλαμβάνει ότι απαιτείται να παρασχεθεί η αναγκαία αυξημένη χρηματοδότηση για το σκέλος «Δραστηριοποίηση και συμμετοχή των πολιτών» στο πλαίσιο του νέου προγράμματος «Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες», και υπενθυμίζει ότι πρέπει να αντιστοιχεί στο 27,26 % του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος·

 

6.  εκφράζει την ανησυχία του για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με την κρίση της πανδημίας του COVID-19· καλεί την Επιτροπή να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να υποστηρίξει τους δικαιούχους ενωσιακών προγραμμάτων στους τομείς του πολιτισμού και της παιδείας· τονίζει την ανάγκη να υπάρξει πρόσθετη στήριξη της βιομηχανίας της δημιουργίας, που δέχεται ισχυρό πλήγμα από την κρίση· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μια συντονισμένη προσέγγιση μεταξύ των κρατών μελών προκειμένου να υλοποιηθούν επαρκείς επενδύσεις στους τομείς του πολιτισμού, της παιδείας, της νεολαίας και της ιθαγένειας μετά την κρίση της πανδημίας του COVID-19, ούτως ώστε να αποφευχθεί μια κατάσταση παρόμοια με αυτή που συνέβη μετά τη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση του 2009, όταν υπήρξε στην Ένωση σημαντική μείωση των δημόσιων δαπανών στους εν λόγω τομείς.


 

 

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Κύριο Johan Van Overtveldt

Πρόεδρο

της Επιτροπής Προϋπολογισμών

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

 

 

Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2021, τμήμα III – Επιτροπή (2019/2213(BUD))

Κύριε Πρόεδρε,

Στο πλαίσιο της διεξαγόμενης διαδικασίας, η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ανέλαβε να υποβάλει γνωμοδότηση στην επιτροπή σας σύμφωνα με τα όσα αποφασίστηκαν με γραπτή διαδικασία στις 19 Μαρτίου 2020.

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει τις ακόλουθες προτάσεις στις γενικές κατευθυντήριες γραμμές της για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2021, τμήμα ΙΙΙ – Επιτροπή.

 

Με εξαιρετική εκτίμηση,

(υπογραφή) Juan Fernando López Aguilar

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση της Διακυβερνητικής επιτροπής για την αλλαγή του κλίματος (IPCC) της 8ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με την υπερθέρμανση του πλανήτη κατά 1,5°C[18],

 έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας,

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012[19],

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020[20],

 έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση[21],

 έχοντας υπόψη την απόφαση 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2014, για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης[22],

 έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020[23] και τις επισυναπτόμενες σε αυτόν κοινές δηλώσεις επί των οποίων επήλθε συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής,

 έχοντας υπόψη την ενδιάμεση έκθεσή του, της 14ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας[24] και το ψήφισμά του της 10ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και τους ίδιους πόρους: Ώρα να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των πολιτών[25],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία[26],

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της … 2020 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές του προϋπολογισμού για το 2021 (00000/2019),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 93 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A9-0000/2020),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 311 ΣΛΕΕ, η Ένωση προικίζεται με επαρκή μέσα για την επίτευξη των στόχων πολιτικής της, και ότι ο προϋπολογισμός χρηματοδοτείται στο ακέραιο από ίδιους πόρους·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 312 ΣΛΕΕ, το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) θεσπίζεται από το Συμβούλιο ομόφωνα, μετά από την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο αποφασίζει με την πλειοψηφία των μελών που το απαρτίζουν·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το τρέχον ΠΔΠ λήγει στο τέλος του 2020, και ότι το 2021 θα πρέπει να είναι το πρώτο έτος εφαρμογής του επόμενου ΠΔΠ·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο είναι έτοιμο να διαπραγματευτεί σχετικά με το ΠΔΠ από τον Νοέμβριο του 2018, αλλά το Συμβούλιο μέχρι στιγμής δεν έχει προβεί σε καμία ουσιαστική συζήτηση με το Κοινοβούλιο πέρα από ελάχιστες επαφές στο περιθώριο του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προθεσμία για την επίτευξη συμφωνίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει παραταθεί επανειλημμένα·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε περίπτωση μη έγκαιρης έγκρισης ενός νέου ΠΔΠ, πολλά προγράμματα της ΕΕ ενδέχεται να διακοπούν καθώς θα έχει παύσει να ισχύει η νομική τους βάση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε τέτοια περίπτωση, θα πρέπει να συσταθεί ένα δίχτυ ασφαλείας υπό τη μορφή προσωρινής παράτασης των ανώτατων ορίων και λοιπών διατάξεων που αντιστοιχούν στο τελευταίο έτος του τρέχοντος πλαισίου σύμφωνα με το άρθρο 312 παράγραφος 4 ΣΛΕΕ·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της Συμφωνίας του Παρισιού, οι χρηματοδοτικές ροές πρέπει να είναι συμβατές με την πορεία προς χαμηλές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και κλιματικά ανθεκτική ανάπτυξη·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα Επιτροπή έχει αυτοχαρακτηριστεί ως γεωπολιτική και έχει επιδείξει φιλοδοξία για την αντιμετώπιση των κλιματικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων, την οποία θεωρεί καθοριστικό στόχο για αυτή τη γενιά·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άσυλο και η μετανάστευση θα παραμείνουν ψηλά στην ατζέντα της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η θέσπιση μέτρων αλληλεγγύης, όπως προγράμματα μετεγκατάστασης, επανεγκατάσταση ή εισδοχή για ανθρωπιστικούς λόγους, είναι ζωτικής σημασίας εν αναμονή μιας ουσιαστικής μεταρρύθμισης του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη θα συνεχίσουν να χρειάζονται χρηματοδοτική στήριξη για την υποδοχή και την καταγραφή των ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας, την επεξεργασία των αιτήσεων ασύλου και την αξιοπρεπή επιστροφή των ατόμων χωρίς δικαίωμα παραμονής·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νόμιμη μετανάστευση υπό ορθή διαχείριση είναι σημαντική για την εξασφάλιση μιας κατάλληλης αντίδρασης στην εξέλιξη της αγοράς εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζεται χρηματοδότηση για την κατάλληλη ένταξη των αιτούντων άσυλο·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία εξακολουθεί να φιλοξενεί τον μεγαλύτερο πληθυσμό προσφύγων στον κόσμο και επί του παρόντος βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει την Τουρκία μετά τη λήξη των δεσμεύσεών της στο πλαίσιο της διευκόλυνσης της ΕΕ για τους πρόσφυγες στην Τουρκία·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτελεσματική προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ αποτελεί προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία του χώρου Σένγκεν και την ελεύθερη κυκλοφορία εντός της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτελεσματική προστασία των εξωτερικών συνόρων πρέπει να συμμορφώνεται με το ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο, με σεβασμό, ιδίως, στο δικαίωμα στο άσυλο και στην αρχή της μη επαναπροώθησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής θα αυξήσει τις ευθύνες που αναλαμβάνουν από κοινού τα κράτη μέλη και η Ένωση για τα εξωτερικά σύνορα, ενώ τα κράτη μέλη θα διατηρήσουν την πρωταρχική ευθύνη για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων τους·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξαιρετικά περίπλοκη και διαρκώς εξελισσόμενη φύση των απειλών για την ασφάλεια της ΕΕ απαιτεί μια ολοκληρωμένη και συντονισμένη προσέγγιση που θα συνδέει την εξωτερική και την εσωτερική διάσταση και θα επενδύει στη δημιουργία ικανοτήτων και την ενισχυμένη συνεργασία για τη βελτίωση της δυνατότητας της ΕΕ και των κρατών μελών της να προλαμβάνουν και να αντιμετωπίζουν τις εν λόγω απειλές κατά τρόπο αποτελεσματικό και αποδοτικό·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι επιτεύχθηκε εν μέρει συμφωνία με το Συμβούλιο όσον αφορά το μελλοντικό πρόγραμμα «Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες», το οποίο συμπεριλήφθηκε στη θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα αυτό έχει στρατηγική σημασία για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας και, ως εκ τούτου, η χρηματοδότηση πρέπει να είναι ανάλογη· λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα νέο σκέλος για τις αξίες της Ένωσης που θα παρέχει χρηματοδοτική στήριξη σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό και διακρατικό επίπεδο για την προώθηση των δικαιωμάτων, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό την προστασία και την προώθηση των αξιών της Ένωσης και τον σεβασμό του κράτους δικαίου και συμβάλλοντας στον δημοκρατικό διάλογο, τη διαφάνεια και τη χρηστή διακυβέρνηση, μεταξύ άλλων σε περιπτώσεις όπου υπάρχει συρρίκνωση του χώρου για την κοινωνία των πολιτών·

Προϋπολογισμός 2021: να υλοποιηθεί με επιτυχία η Πράσινη Συμφωνία …

1. επιμένει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ είναι ζωτικής σημασίας για την απόκριση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ένωση και αντικατοπτρίζει τον βαθμό φιλοδοξίας των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων·

2. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι δεν δόθηκε προσοχή στην έκκληση που απηύθυναν οι επιστήμονες της IPCC, στο πλαίσιο της τελευταίας έκθεσής τους, για ριζικά μέτρα που θα επιτρέπουν να καλυφθεί η υστέρηση στην οικολογική μετάβαση, υπό το πρίσμα της προειδοποίησής τους ότι η συγκέντρωση CO2 αυξήθηκε την περίοδο 2018-2019 τρεις φορές ταχύτερα από ό,τι τη δεκαετία του 1960· υπογραμμίζει το γεγονός ότι απομένουν λίγα μόνο χρόνια για να αποτραπεί το ενδεχόμενο να καταστεί ανεξέλεγκτη η κλιματική αλλαγή και, συνεπώς, μη αναστρέψιμη·

3. σημειώνει ότι η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 55 % έως το 2030 συνιστά τεράστια πρόκληση, ιδίως όσον αφορά τη μόνωση των κτιρίων, την ανάπτυξη των δημόσιων μεταφορών και την επίτευξη τόσο μιας αγροτικής μετάβασης όσο και μιας κοινωνικά δίκαιης μετάβασης· επιμένει ότι για να στεφθεί με επιτυχία αυτή η άνευ προηγουμένου προσπάθεια μέσα σε δέκα μόνο χρόνια, απαιτείται επείγουσα δράση, η οποία θα βασίζεται σε έναν ισχυρό προϋπολογισμό της ΕΕ από το 2021·

... και να προστατευθούν οι πολίτες της ΕΕ από την επόμενη χρηματοπιστωτική κρίση

4. εκφράζει την ανησυχία του για τον κίνδυνο μιας νέας χρηματοπιστωτικής κρίσης, όπως επισημαίνεται από τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, υπό το πρίσμα του αυξανόμενου παγκόσμιου δημόσιου και ιδιωτικού χρέους (322 % του παγκόσμιου ΑΕΠ)· εκφράζει την ανησυχία του για τις πιθανές κοινωνικές και πολιτικές συνέπειες μιας τέτοιας κρίσης —που προβλέπεται από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) ότι θα είναι δέκα φορές χειρότερες από ό,τι μετά το 2008— εάν η ΕΕ δεν εφοδιαστεί με νέα μέσα για την προστασία της κοινωνικής συνοχής·

Προϋπολογισμός ανάλογος προς το μέγεθος των προκλήσεων

5. χαιρετίζει τις προτάσεις της Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και το επενδυτικό σχέδιο για μια βιώσιμη Ευρώπη, και ιδίως το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης· τονίζει ότι αυτά συνδέονται στενά με τις διαπραγματεύσεις για το επόμενο ΠΔΠ και, ως εκ τούτου, προϋποθέτουν ένα ισχυρό και αξιόπιστο ΠΔΠ· τονίζει ότι η χρηματοδότηση για τυχόν νέες πρωτοβουλίες θα πρέπει να υπολογίζεται επιπλέον της αρχικής πρότασης της Επιτροπής και, συνεπώς, να οδηγεί σε υψηλότερα ανώτατα όρια του ΠΔΠ·

6. σημειώνει, ωστόσο, ότι για να επιτευχθεί ο στόχος της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 40 % έως το 2030, η Επιτροπή εκτίμησε ότι θα χρειαστεί να γεφυρωθεί ένα χρηματοδοτικό κενό τουλάχιστον 500 δισεκατομμυρίων EUR ετησίως, συμπεριλαμβανομένων μέτρων κοινωνικής προσαρμογής· θεωρεί ότι το εν λόγω χρηματοδοτικό κενό υποτιμάται σημαντικά ακόμη και για τον στόχο του 40 %, και πόσο μάλλον για τον στόχο του 55 %, και δεν έχει αντιμετωπιστεί ακόμη ούτε σε ενωσιακό ούτε σε εθνικό επίπεδο· τονίζει την επείγουσα ανάγκη για μια ακόμη σημαντική αναβάθμιση των πολιτικών και οικονομικών προσπαθειών προκειμένου να επιτευχθούν οι εν λόγω στόχοι· πιστεύει ότι η θέσπιση πραγματικών νέων ίδιων πόρων αποτελεί καίρια προϋπόθεση για τη γεφύρωση αυτού του κενού· θεωρεί ότι μια δίκαιη μετάβαση απαιτεί δίκαιη χρηματοδότηση·

7. θεωρεί, συνεπώς, ότι το σύνολο του προϋπολογισμού του 2021 πρέπει να συμμορφώνεται με τον στόχο μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 55 %, όπως ζητήθηκε στο ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, και με τις κοινωνικές δεσμεύσεις που ανέλαβε η Πρόεδρος της Επιτροπής, προκειμένου να σταλούν τα κατάλληλα μηνύματα στους πολίτες και τις επιχειρήσεις της ΕΕ·

8. επαναλαμβάνει ότι η εντολή του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ ορίστηκε στην ενδιάμεση έκθεσή του της 14ης Νοεμβρίου 2018 για τα ανώτατα όρια, τα κονδύλια των προγραμμάτων, τους ίδιους πόρους και τις διατάξεις ευελιξίας, την ενδιάμεση αναθεώρηση και τις οριζόντιες αρχές, όπως η ενσωμάτωση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) και των διαστάσεων του κλίματος και της ισότητας των φύλων·

9. επαναλαμβάνει τη θέση του ότι οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων για την περίοδο 2021-2027 θα πρέπει να καθοριστούν σε 1 324,1 δισεκατομμύρια EUR σε τιμές 2018, ποσό που αντιστοιχεί στο 1,3 % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ) της ΕΕ-27· είναι αποφασισμένο, σύμφωνα με αυτή τη θέση, να προασπίσει έναν προϋπολογισμό του 2021 ύψους 192,1 δισεκατομμυρίων EUR σε τρέχουσες τιμές σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων (1,29 % του ΑΕΕ)·

10. σημειώνει ότι η θέση αυτή συνεπάγεται τα εξής ποσά, σε εκατομμύρια EUR, για το 2021: 18 179 για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», 4 613 για το Erasmus+, 2 132 για το Ταμείο InvestEU, 883 για το πρόγραμμα για την ενιαία αγορά, 15 645 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, 4 256 για τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη», 11 716 για τον Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (ΜΓΑΔΣ), 937 για το πρόγραμμα LIFE, 923 για το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης, 676 για το μέσο για τη διαχείριση των συνόρων και των θεωρήσεων στο πλαίσιο του ταμείου για τη διαχείριση των συνόρων (ΜΔΣΘ), 228 για το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ), και 247 για το πρόγραμμα «Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες»·

11. αποσκοπεί στον ορισμό δεσμευτικών στόχων για τη βιοποικιλότητα και την ενσωμάτωση της διάστασης του κλίματος, εκ των οποίων ο δεύτερος θα ανέρχεται σε τουλάχιστον 30 % για το 2021· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να θεσπίσει σαφή κριτήρια επιλεξιμότητας για μια αυστηρή και ολοκληρωμένη μεθοδολογία όσον αφορά τον καθορισμό και την παρακολούθηση των σχετικών δαπανών για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα·

Ένα επαρκές και ρεαλιστικό επίπεδο πληρωμών

12. είναι αποφασισμένο να αποφύγει μια νέα κρίση πληρωμών· επαναλαμβάνει ότι το συνολικό ανώτατο όριο πληρωμών πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον πρωτοφανή όγκο εκκρεμών αναλήψεων υποχρεώσεων στο τέλος του 2020, οι οποίες θα πρέπει να διευθετηθούν στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ· σημειώνει περαιτέρω ότι, το 2021, οι πιστώσεις πληρωμών θα επικεντρωθούν σε μεγάλο βαθμό στην ολοκλήρωση προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020· επιμένει, ωστόσο, ότι αυτό δεν θα πρέπει να παρεμποδίσει τη δρομολόγηση νέων προγραμμάτων·

13. επιμένει, συνεπώς, ότι οι πληρωμές θα πρέπει να οριστούν σε κατάλληλο επίπεδο από το 2021 προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν δυσκολίες για τους δικαιούχους και επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του να προασπίσει ένα επίπεδο πληρωμών ύψους 184,7 δισεκατομμυρίων EUR σε τρέχουσες τιμές για το 2021·

Σχέδιο έκτακτης ανάγκης για το ΠΔΠ

14. επαναλαμβάνει το αίτημά του για ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την προστασία των δικαιούχων και τη διασφάλιση της συνέχισης της χρηματοδότησης σε περίπτωση που το τρέχον ΠΔΠ πρέπει να παραταθεί πέραν του 2020· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει ένα τέτοιο σχέδιο χωρίς καθυστέρηση, το οποίο θα περιλαμβάνει την παράταση των νομικών βάσεων όπου είναι σκόπιμο·

15. σημειώνει ότι η παράταση των ισχυόντων ανώτατων ορίων του ΠΔΠ θα έχει ως αποτέλεσμα 172,2 δισεκατομμύρια EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων το 2021, ποσό που αντιπροσωπεύει το 1,15 % του ΑΕΕ της ΕΕ σύμφωνα με την εκτίμηση της Επιτροπής για το 2018· σημειώνει επίσης ότι, στις αρχές του 2021, θα καταστούν διαθέσιμα επιπλέον 3,5 δισεκατομμύρια EUR στο πλαίσιο των μέσων ευελιξίας·

Προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, παροχή διεθνούς προστασίας και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, κατοχύρωση της εσωτερικής ασφάλειας

16. ζητεί μια συνεκτική και συνεπή προσέγγιση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρηματοδότηση όλων των τομεακών προγραμμάτων στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων (ΔΕΥ) στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ, καθώς και όλων των οργανισμών και φορέων του εν λόγω τομέα, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ), ώστε να διατίθενται επαρκείς πόροι για την έγκαιρη εφαρμογή όλων των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στον συγκεκριμένο τομέα πολιτικής·

17. τονίζει την ανάγκη παροχής επαρκούς χρηματοδότησης για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, ώστε το μόνιμο σώμα του να φτάσει γρήγορα στο πλήρες δυναμικό των 10 000 συνοριοφυλάκων και λοιπών υπαλλήλων, και να αποκτηθεί ο απαραίτητος εξοπλισμός που θα του επιτρέψει να παρέχει αποδοτική και ουσιαστική στήριξη στα κράτη μέλη· τονίζει ότι θα πρέπει επίσης να παρασχεθεί κατάλληλη χρηματοδότηση στο μέσο για τη διαχείριση των συνόρων και των θεωρήσεων, στο πλαίσιο του οποίου παρέχεται βοήθεια στα κράτη μέλη για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης·

18. ζητεί να διατεθούν περισσότεροι χρηματοδοτικοί πόροι στα κράτη μέλη ειδικά για την εξασφάλιση επαρκούς υποδοχής και καταγραφής των αιτούντων άσυλο, για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων ασύλου και για την αξιοπρεπή επιστροφή των ατόμων χωρίς δικαίωμα παραμονής, με σαφή προτίμηση στην οικειοθελή επιστροφή·

19. τονίζει ότι θα πρέπει να θεσπιστούν άμεσα μέτρα αλληλεγγύης, ιδίως ένα πρόγραμμα μετεγκατάστασης, εν αναμονή μιας ουσιαστικής μεταρρύθμισης των κανόνων της ΕΕ για το άσυλο· ζητεί επίσης να συνεχίσει να προβλέπεται στον προϋπολογισμό της ΕΕ χρηματοδότηση για τη στήριξη των προσφύγων στην Τουρκία·

20. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να παρέχεται επαρκής χρηματοδότηση στα κράτη μέλη προκειμένου να στηριχθούν οι προσπάθειές τους για ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας και της δημιουργίας ικανοτήτων για την καταπολέμηση του διεθνικού σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος, της τρομοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων των υβριδικών απειλών, καθώς και της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στον βίαιο εξτρεμισμό· τονίζει εκ νέου τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν η Ευρωπόλ και η Eurojust στην υποστήριξη των κρατών μελών στον τομέα αυτό· υπογραμμίζει επιπλέον τον πρόσθετο φόρτο εργασίας του eu-LISA που συνδέεται με την ανάπτυξη των νέων βάσεων δεδομένων της ΕΕ και την υλοποίηση της διαλειτουργικότητας· ζητεί να διατίθεται επαρκής χρηματοδότηση και προσωπικό στους οργανισμούς αυτούς, ώστε να είναι σε θέση να εκπληρώνουν τις εντολές τους·

21. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι συστάθηκε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) και ανέλαβε καθήκοντα η Γενική Εισαγγελέας· υπενθυμίζει ότι, λόγω του εξαιρετικά ευαίσθητου χαρακτήρα των εργασιών της, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ειδικές απαιτήσεις, μεταξύ των οποίων ένα πλήρως ανεξάρτητο και εξαιρετικά ασφαλές κέντρο δεδομένων καθώς και υπηρεσίες προστασίας της ασφάλειας, τόσο για τη Γενική Εισαγγελέα όσο και για τα κτίρια· επιμένει ότι οι απαιτήσεις αυτές χρήζουν επαρκούς χρηματοδότησης·

22. επιμένει ότι το 2021 θα χρειαστεί να αυξηθεί ο προϋπολογισμός όλων των άλλων αποκεντρωμένων οργανισμών ΔΕΥ και του ΕΕΠΔ προκειμένου αυτοί να είναι σε θέση να εκπληρώνουν πλήρως τις εντολές τους, και με τον τρόπο αυτό να ενισχύουν την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ και την επιχειρησιακή συνεργασία σε επίπεδο Ένωσης·

Προαγωγή του κράτους δικαίου

23. ζητεί να παρέχεται, κατά προτεραιότητα, επαρκής χρηματοδότηση για τη στήριξη της δραστηριότητας οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και άλλων φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της προώθησης των δικαιωμάτων και της ενίσχυσης και προώθησης των αξιών της Ένωσης και του κράτους δικαίου, μεταξύ άλλων μέσω του μελλοντικού προγράμματος «Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες», σε μια περίοδο που παρατηρείται συρρίκνωση του χώρου για την κοινωνία των πολιτών σε πολλά κράτη μέλη.

 


 

 

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Κύριο Johan Van Overtveldt

Πρόεδρο

Επιτροπή Προϋπολογισμών

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2021 – τμήμα III (2019/2213(BUD))

Κύριε Πρόεδρε,

Στο πλαίσιο της διεξαγόμενης διαδικασίας, η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων ανέλαβε να υποβάλει γνωμοδότηση στην επιτροπή σας. Δεδομένου ότι η επιτροπή μας δεν ήταν σε θέση να εγκρίνει μια συνήθη γνωμοδότηση, λόγω της έξαρσης της νόσου COVID-19, διαβιβάζω δια της παρούσας επιστολής τις προτεραιότητες που διατύπωσαν τα μέλη της επιτροπής μας, οι οποίες προέκυψαν από το σχέδιο γνωμοδότησης και τις τροπολογίες που κατατέθηκαν. Το παρόν κείμενο συμφωνήθηκε μεταξύ των συντονιστών με γραπτή διαδικασία.

 

Καταρχάς, τα μέλη της επιτροπής επιθυμούν να υπενθυμίσουν τη σημασία της μεταρρύθμισης των διαδικασιών για την έγκριση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και του συστήματος ιδίων πόρων της Ένωσης, ώστε να ξεπεραστούν τα επαναλαμβανόμενα αδιέξοδα στις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό της Ένωσης. Ο προϋπολογισμός της Ένωσης θα πρέπει να είναι επαρκής για τη χρηματοδότηση της άσκησης των αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Ένωση από τις Συνθήκες, οι οποίες έχουν αυξηθεί με την πάροδο του χρόνου. Αυτό απαιτεί επίσης την ταχεία θέσπιση νέων πραγματικών ιδίων πόρων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 311 της ΣΛΕΕ, προκειμένου να δημιουργηθεί ένας στιβαρός προϋπολογισμός της Ένωσης που θα επικεντρώνεται στο κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον, θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της εποχής μας και να αποφέρει τα αποτελέσματα που έχουν σημασία για τους Ευρωπαίους πολίτες.

 

Η αποτελεσματική επικοινωνία και η διαβούλευση με τους πολίτες σε ολόκληρη την Ευρώπη θα πρέπει να συγκαταλέγεται στις κορυφαίες προτεραιότητες του προϋπολογισμού, προκειμένου να διασφαλίζεται η ευρεία, ενεργός και αποτελεσματική συμμετοχή των πολιτών.

Συγκεκριμένα, ο προϋπολογισμός του 2021 θα πρέπει να διαθέτει τους αναγκαίους πόρους για την ανάπτυξη της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης. Οι εν λόγω πόροι θα πρέπει να είναι ανάλογοι προς τους στόχους της Διάσκεψης όπως εκτίθενται στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης[27], συμπεριλαμβανομένης της διοργάνωσης θεματικών Αγορών των Ευρωπαίων Πολιτών και Αγορών της Νεολαίας καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

 

Τα μέλη της επιτροπής υπογραμμίζουν την ανάγκη για επαρκή χρηματοδότηση των προγραμμάτων, των δραστηριοτήτων και των πρωτοβουλιών της Ένωσης που είναι ζωτικής σημασίας για την εντατικοποίηση των διαδικασιών συμμετοχικής δημοκρατίας στην ΕΕ, οικοδομούν την εμπιστοσύνη των πολιτών και βελτιώνουν την κατανόηση των πολιτικών της ΕΕ, και αποσκοπούν στην ανάπτυξη και την προώθηση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας, ιδίως το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες», το πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια», η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, καθώς και το πρόγραμμα «Erasmus+», το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και η ανάπτυξη ενός προγράμματος σπουδών για την αγωγή του πολίτη της ΕΕ. Πρέπει να εξασφαλιστούν επίσης τα κατάλληλα επίπεδα χρηματοδότησης ώστε τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ, όπως οι αντιπροσωπείες της Επιτροπής και η ειδική ομάδα East StratCom, να μπορούν να λαμβάνουν μέτρα για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και των ξένων παρεμβάσεων. Επιπλέον, η Κοινή Γραμματεία του Μητρώου Διαφάνειας θα πρέπει να διαθέτει επαρκή και κατάλληλα διοικητικά και οικονομικά μέσα για την εκπλήρωση των καθηκόντων της.

 

Τέλος, τα μέλη της επιτροπής θα ήθελαν να υπενθυμίσουν ότι, σύμφωνα με τις Συνθήκες, και για να διατηρηθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ τους, τα μέλη και τα πρώην μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να τηρούν πλήρως τις δημοσιονομικές υποχρεώσεις τους.

 

Είμαι πεπεισμένος ότι η Επιτροπή Προϋπολογισμών θα λάβει υπόψη τις εν λόγω προτάσεις κατά την κατάρτιση των κατευθυντήριων γραμμών για τον προϋπολογισμό του 2021.

 

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Antonio Tajani

 

 


 

 

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Κύριο Johan Van Overtveldt

Πρόεδρο

της Επιτροπής Προϋπολογισμών

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2021 – τμήμα III (2019/2213(BUD))

Κύριε Van Overtveldt,

Στο πλαίσιο της διεξαγόμενης διαδικασίας, η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων ανέλαβε να υποβάλει γνωμοδότηση στην επιτροπή σας. Με γραπτή διαδικασία των συντονιστών, της 31ης Μαρτίου 2020, η επιτροπή αποφάσισε να διαβιβάσει την παρούσα γνωμοδότηση υπό μορφή επιστολής.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων αποφάσισε να καλέσει την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Evelyn Regner

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι «σε όλες τις δράσεις της, η Ένωση επιδιώκει να εξαλειφθούν οι ανισότητες και να προαχθεί η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών», κατοχυρώνοντας έτσι την αρχή της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου, η οποία ορίζει ότι η ισότητα των φύλων πρέπει να ενσωματώνεται σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ και να λαμβάνεται υπόψη σε όλα τα επίπεδα της διαδικασίας του προϋπολογισμού μέσω της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου και της συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου στην κατάρτιση του προϋπολογισμού·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη και η ΕΕ πρέπει να εξαλείψουν και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις διακρίσεις, και ότι ένα αυξανόμενο ποσοστό του προϋπολογισμού της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ και των επενδύσεων σε ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες φροντίδας, πρέπει να καταρτίζεται κατά τρόπο τέτοιον ώστε να δημιουργούνται νέες ευκαιρίες στην ενωσιακή αγορά εργασίας, να προωθούνται τα κοινωνικά δικαιώματα και να βελτιώνονται οι συνθήκες εργασίας και διαβίωσης, προκειμένου να διευκολύνεται η καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικού και προσωπικού βίου και για τα δύο φύλα, με έμφαση ειδικότερα στη βελτίωση της ισότητας, μεταξύ άλλων για τις γυναίκες, τα κορίτσια και τα άτομα ΛΟΑΔΜ+·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σε ηγετικές θέσεις και σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων, ενώ υπερεκπροσωπούνται σε τομείς με χαμηλές αμοιβές, όπως η παροχή φροντίδας και υπηρεσιών, και ότι αφιερώνουν περισσότερο χρόνο απ’ ό,τι οι άνδρες σε μη αμειβόμενες οικιακές εργασίες και φροντίδα· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται ειδικά μέτρα για τη στήριξη των γυναικών, ιδιαίτερα των γυναικών που επιστρέφουν στην αγορά εργασίας μετά από μακροχρόνια απουσία, προκειμένου να ενισχυθεί το δυναμικό τους στην αγορά εργασίας·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται όσον αφορά την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των διευθυντικών θέσεων, στους τομείς της ψηφιακής οικονομίας, της ΤΝ, των ΤΠΕ και των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πόροι που υποστηρίζουν την ενδυνάμωση των γυναικών μέσω της ψηφιακής ένταξης θα μπορούσαν να συμβάλουν στην προώθηση της ισότητας στην ψηφιακή εποχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική «μια Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή» θα πρέπει να καλύπτει την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει επαρκή επίπεδα χρηματοδότησης –τουλάχιστον να τα διατηρεί στο τρέχον ύψος τους– για προγράμματα που αποσκοπούν στην υποστήριξη των δικαιωμάτων των γυναικών, όπως το τρέχον πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» και το μελλοντικό πρόγραμμα «Δικαιώματα και Αξίες», με ιδιαίτερη έμφαση στην καταπολέμηση των διακρίσεων, στα μέσα που προωθούν την ισότητα των φύλων και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, και στην πρόληψη της έμφυλης βίας· λαμβάνοντας υπόψη τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο υποστηρίζει την ειδική διάθεση πόρων για δράσεις που αποσκοπούν στην πρόληψη και στην καταπολέμηση όλων των μορφών έμφυλης βίας και προωθούν την πλήρη εφαρμογή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης στο πλαίσιο του προγράμματος «Δικαιώματα και Αξίες»·

Η ισότητα στο επίκεντρο των πολιτικών της ΕΕ

1. τονίζει ότι η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στην κατάρτιση του προϋπολογισμού πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας του προϋπολογισμού σε όλα της τα στάδια και σε όλες τις γραμμές του προϋπολογισμού, ώστε να καταστούν οι δαπάνες του προϋπολογισμού αποτελεσματικό εργαλείο για την προώθηση της ισότητας των φύλων· ζητεί να εφαρμόζεται με συνέπεια η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλα τα ενωσιακά προγράμματα, στα χρηματοδοτικά μέσα και στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)·

2. επαναλαμβάνει το αίτημά του για περισσότερες επενδύσεις με σκοπό την προάσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών· ζητεί να διατεθούν κονδύλια του προϋπολογισμού ώστε να υποστηριχθεί η οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών μέσω προγραμμάτων και ταμείων της ΕΕ, όπως το COSME, το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και το ΕΤΣΕ·

3. ζητεί να δημιουργηθούν περισσότερες συνέργειες μεταξύ των διαθέσιμων μέσων, ώστε να προαχθεί η ισότητα των φύλων και να βελτιωθεί η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικού και προσωπικού βίου· επαναλαμβάνει ότι είναι αναγκαίο να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για την υποστήριξη των γυναικών που έχουν περιέλθει σε πιο ευάλωτη κατάσταση, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών με αναπηρίες, των έγχρωμων γυναικών, των μόνων μητέρων και των μεταναστριών, των γυναικών που κατοικούν σε απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές, των γυναικών που ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες και των γυναικών ΛΟΑΔΜ+·

4. ζητεί να παρακολουθούνται οι δαπάνες που αφορούν την ισότητα των φύλων με ανεξάρτητες γραμμές του προϋπολογισμού για στοχευμένες δράσεις, και να διαμορφωθούν κατάλληλοι δείκτες, εκτιμήσεις επιπτώσεων και ειδική μεθοδολογία, ιδιαίτερα όσον αφορά την καταπολέμηση των σέμφυλων διακρίσεων, την ψυχολογική, σεξουαλική και σωματική βία, τη σεξουαλική παρενόχληση, και την πρόσβαση των γυναικών στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και στα συναφή δικαιώματα· ζητεί να θεσπιστούν οι σχετικοί μηχανισμοί λογοδοσίας και διαφάνειας, καθώς και να υποβάλλονται τακτικές εκθέσεις –όπου λαμβάνεται υπόψη η διάσταση του φύλου– σχετικά με τα αποτελέσματα που θα πρέπει να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν για να βελτιωθεί η διαδικασία ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου και η αποδοτικότητα των υλοποιούμενων προγραμμάτων·

5. καλεί την ΕΕ να αυξήσει τα κονδύλια του προϋπολογισμού για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που προάγουν τα δικαιώματα των γυναικών στην Ευρώπη και στο νότιο ημισφαίριο·

6. τονίζει την ανησυχητική και ολοένα και εντονότερη αντίδραση κατά της ισότητας των φύλων και των δικαιωμάτων των γυναικών, και τη σημασία του ΜΓΑΔΣ για την καταπολέμηση της κατάστασης αυτής· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν συμπεριέλαβε στην πρότασή της ειδικό πρόγραμμα για την ισότητα των φύλων, και ζητεί να χρησιμοποιηθούν φιλόδοξα και ειδικά κονδύλια του προϋπολογισμού για την υποστήριξη των υπερασπιστριών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για την προστασία και προαγωγή της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων· τονίζει, συνεπώς, την ανάγκη να ενισχυθούν οι πιστώσεις του προϋπολογισμού που στηρίζουν τόσο τον καθολικό σεβασμό της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων όσο και την πρόσβαση στις υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και στα συναφή δικαιώματα·

7. υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) στην κατανόηση της έκτασης και των αιτίων της ανισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών στην ΕΕ, και την ανάγκη για έναν ενοποιημένο προϋπολογισμό με σκοπό τη συλλογή δεδομένων ανά φύλο και την απόκτηση πραγματογνωσίας στον τομέα της ισότητας των φύλων· ζητεί να ενισχυθούν –ή τουλάχιστον να διατηρηθούν στα τρέχοντα επίπεδά τους– ο προϋπολογισμός, ο πίνακας προσωπικού και η ανεξαρτησία του EIGE.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

28.5.2020

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

33

4

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Λευτέρης Χριστοφόρου, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valerie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Ιωάννης Λαγός, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Δημήτριος Παπαδημούλης, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Fabienne Keller, Πέτρος Κόκκαλης

 


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

33

+

GUE/NGL

Πέτρος Κόκκαλης, Δημήτριος Παπαδημούλης

PPE

Λευτέρης Χριστοφόρου, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Fabienne Keller, Moritz Körner, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

VERTS/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro

NI

Ιωάννης Λαγός

 

4

-

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

 

1

0

ECR

Bogdan Rzońca

 

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 12 Ιουνίου 2020
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου