Betänkande - A9-0110/2020Betänkande
A9-0110/2020

BETÄNKANDE om de allmänna riktlinjerna för utarbetandet av budgeten för 2021, avsnitt III – kommissionen

3.6.2020 - (2019/2213(BUD))

Budgetutskottet
Föredragande: Pierre Larrouturou


Förfarande : 2019/2213(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A9-0110/2020
Ingivna texter :
A9-0110/2020
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om de allmänna riktlinjerna för utarbetandet av budgeten för 2021, avsnitt III – kommissionen

(2019/2213(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av den särskilda rapporten från den mellanstatliga panelen för klimatförändringar (IPCC) av den 8 oktober 2018 om global uppvärmning på 1,5 °C[1],

 med beaktande av artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget),

 med beaktande av artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012[2],

 med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020[3],

 med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning[4],

 med beaktande av rådets beslut 2014/335/EU, Euratom av den 26 maj 2014 om systemet för Europeiska unionens egna medel[5],

 med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020[6] och de gemensamma uttalanden, bifogade till budgeten, som parlamentet, rådet och kommissionen enats om,

 med beaktande av sitt interimsbetänkande av den 14 november 2018 om den fleråriga budgetramen 2021–2027 – parlamentets ståndpunkt i syfte att nå en överenskommelse[7], och sin resolution av den 10 oktober 2019 om den fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel: dags att uppfylla medborgarnas förväntningar[8],

 med beaktande av sin resolution av den 17 april 2020 om en samordnad EU-insats mot covid-19-pandemin och dess konsekvenser[9],

 med beaktande av sin resolution av den 13 maj 2020 med rekommendationer till kommissionen om ett säkerhetsnät till skydd för unionsprogrammens stödmottagare:  upprättande av en beredskapsplan för den fleråriga budgetramen[10],

 med beaktande av sin resolution av den 15 maj 2020 om den nya fleråriga budgetramen, egna medel och återhämtningsplanen[11],

 med beaktande av sin resolution av den 16 januari 2020 om det 15:e mötet i partskonferensen (COP15) för konventionen om biologisk mångfald[12],

 med beaktande av sin resolution av den 19 januari 2017 om en europeisk pelare för sociala rättigheter[13],

 med beaktande av sin resolution av den 15 januari 2020 om den europeiska gröna given[14],

 med beaktande av rådets slutsatser av den 18 februari 2020 om budgetriktlinjerna för 2021 (06092/2020),

 med beaktande av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling,

 med beaktande av artikel 93 i arbetsordningen,

 med beaktande av yttrandet från utskottet för utrikesfrågor,

 med beaktande av ståndpunkten i form av ändringsförslag från utskottet för sysselsättning och sociala frågor,

 med beaktande av skrivelserna från utskottet för utveckling, budgetkontrollutskottet, utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, utskottet för industrifrågor, forskning och energi, utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd, utskottet för transport och turism, utskottet för regional utveckling, utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling, utskottet för kultur och utbildning, utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor, utskottet för konstitutionella frågor och utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män,

 med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A9-0110/2020), och av följande skäl:

A. Europeiska unionen står till följd av covid-19-pandemin inför en oväntad och aldrig tidigare skådad kris när det gäller hälsa, ekonomi, samhälle och miljö.

B. Dessa exceptionella omständigheter kan inte hanteras med en budget avsedd för ett scenario med oförändrade förhållanden (business-as-usual).

C. Enligt artikel 311 i EUF-fördraget ska unionen se till att den har nödvändiga medel för att nå sina politiska mål och budgeten ska helt finansieras av egna medel.

D. I enlighet med artikel 312 i EUF-fördraget ska den fleråriga budgetramen antas av rådet med enhällighet efter det att Europaparlamentet har gett sitt godkännande med en majoritet av sina ledamöter.

E. Den nuvarande fleråriga budgetramen löper ut i slutet av 2020, och 2021 bör vara det första genomförandeåret för nästa fleråriga budgetram i en reviderad och omarbetad form.

F. Europaparlamentet har varit redo att förhandla om den fleråriga budgetramen sedan november 2018, men hittills har rådet inte deltagit i några meningsfulla samtal med parlamentet utöver minimala kontakter i anslutning till rådet (allmänna frågor). Tidsramen för att nå en överenskommelse i Europeiska rådet har förlängts upprepade gånger.

G. Den 27 maj 2020 lade kommissionen fram ett uppdaterat förslag till nästa fleråriga budgetram.

H. I sin senaste rapport efterlyser IPCC:s forskare radikala åtgärder för att öka takten på den ekologiska omställningen eftersom koldioxidkoncentrationen, enligt deras varningar, har ökat tre gånger snabbare under 2018–2019 än under 1960-talet, vilket understryker att vi endast har några få år på oss att se till att vi inte oåterkalleligen förlorar kontrollen över klimatförändringarna och deras miljöpåverkan.

I. I samband med covid-19-utbrottet kan offer för könsrelaterat våld tvingas vara isolerade med sina förövare under långa perioder och vara avskurna från socialt och institutionellt stöd, vilket framgår av uppgifter i flera EU-länder. Det finns oproportionerligt många kvinnor i yrken där risken för att smittas är hög.

Hantering av covid-19-krisen: En budget för skydd och innovationer...

1. Europaparlamentet insisterar på att EU:s budget är av avgörande betydelse för att unionen ska kunna hantera de utmaningar som den står inför och som blivit ännu tydligare och mer akuta på grund av covid-19-krisen, och att den måste återspegla medlemsstaternas och institutionernas ambitionsnivå. Parlamentet betonar därför att fokus i 2021 års budget i första hand bör läggas på att mildra effekterna av covid-19-utbrottet och stödja återhämtningen, som ska bygga på den europeiska gröna given och den digitala omvandlingen.

2. Europaparlamentet betonar att unionen och alla dess medlemsstater måste visa fullständig solidaritet med de mest behövande, samarbeta som en gemenskap och se till att inget land måste bekämpa denna pandemi och dess efterverkningar på egen hand, bland annat genom en budget för 2021 som står i proportion till denna historiska utmaning.

3. Europaparlamentet framhåller i detta sammanhang att 2021 års budget bör vara den första som omfattas av en uppdaterad, ändrad och mycket ambitiös flerårig budgetram för 2021–2027.

4. I linje med sin resolution av den 13 maj 2020 upprepar Europaparlamentet sin begäran om att kommissionen – på grundval av den automatiska förlängningen av taken för 2020 – senast den 15 juni 2020 ska lägga fram en beredskapsplan för den fleråriga budgetramen, i syfte att skydda mottagarna av stöd från EU-program och säkerställa kontinuitet i finansieringen. Parlamentet betonar att denna beredskapsplan för den fleråriga budgetramen bör möjliggöra en förlängning av befintliga EU-program och en ny inriktning för dessa program i syfte att hantera konsekvenserna av krisen, samt inrättandet av de mest brådskande nya instrumenten och initiativen. Parlamentet understryker behovet av att undvika risken för att nuvarande fleråriga budgetram och program avbryts eller förlängs på ett oordnat sätt under 2021 och garantera att unionen kommer att kunna genomföra sin verksamhet och erbjuda en ambitiös strategi för krishantering och återhämtning.

5. Europaparlamentet understryker att ingen medlemsstat på egen hand kommer att kunna finansiera en omfattande återhämtningsplan så länge som det är nödvändigt för att hantera covid-19-krisen, och att nationella återhämtningsplaner, om de enbart finansieras med lån, skulle vara mycket begränsade i fråga om belopp och varaktighet. Parlamentet insisterar på att återhämtningsplanen ska inbegripa en omfattande investeringskomponent som finansieras genom unionens budget från och med 2021, och vill därför se att 2021 års budget utgör en viktig del av denna återhämtningsplan.

6. Europaparlamentet anser att återhämtningsplanen måste bygga på den europeiska gröna given och den digitala omvandlingen av våra samhällen för att återuppbygga vår ekonomi, säkerställa motståndskraft och inkludering, samtidigt som planetens begränsningar respekteras, skydda människors välbefinnande och hälsa mot ytterligare risker och miljöpåverkan, skapa högkvalitativa arbetstillfällen och säkerställa social, ekonomisk och territoriell sammanhållning och konvergens, särskilt genom investeringar i små och medelstora företag och i de sektorer som drabbats hårdast av krisen, såsom turism, samt i utvecklingen av hållbar offentlig infrastruktur och hållbara offentliga tjänster och strategiska sektorer, såsom hälso- och sjukvårdssektorn, som hanterar krisen i främsta linjen. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett budgetförslag för 2021 som ligger i linje med dessa prioriteringar.

7. Europaparlamentet anser att EU-budgetens inkomstsida måste ses som ett verktyg för att uppnå EU:s politik. Parlamentet understryker att för att täcka de ytterligare utgifter som krisen orsakar och för att minska BNI-bidragens dominerande inslag i EU-budgeten, kommer nya egna medel som direkt förs in i EU:s budget som allmänna intäkter att behöva spela en central roll från och med 2021. Parlamentet anser att avsaknaden av nya egna medel kommer att få negativa politiska konsekvenser för unionens budget för 2021 och äventyra kommissionens nya politiska agenda. Parlamentet anser i detta sammanhang att kommissionens förslag om egna medel från maj 2018 är en bra utgångspunkt som generellt måste fördjupas mot bakgrund av aktuella utmaningar och kriser. Parlamentet påminner, i enlighet med sitt interimsbetänkande av den 14 november 2018 och sin resolution av den 10 oktober 2019, om att Europaparlamentet inte kommer att godkänna den fleråriga budgetramen för 2021–2027 utan en överenskommelse om reformen av EU:s system för egna medel, inbegripet införandet av en korg med nya egna medel.

8. Europaparlamentet är övertygat om att den rådande krisen inte får undergräva ambitionen att nå målet att uppnå klimatneutralitet senast 2050, vilket kräver en minskning av växthusgasutsläppen med 55 % jämfört med 1990 års nivåer senast 2030. Parlamentet påminner om att 2019 års rapport om utsläppsklyftan från FN:s miljöprogram (Unep) efterlyser en global minskning av växthusgaser med 7,6 % varje år för att begränsa temperaturökningen till under 1,5 °C, vilket innebär en minskning med cirka 6,8 % per år på EU-nivå. Parlamentet framhåller att detta innebär en enorm utmaning, särskilt när det gäller den välbehövliga, hållbara och socialt rättvisa omställningen, som bör ta hänsyn till de olika utgångspunkterna i EU:s regioner och medlemsstater och åtföljas av skapandet av arbetstillfällen i mycket stor skala. Parlamentet insisterar på att för att lyckas med denna aldrig tidigare skådade utmaning inom endast tio år måste brådskande åtgärder vidtas med stöd av en stark EU-budget från och med 2021.

9. Europaparlamentet är oroat över de ytterligare ekonomiska, sociala och politiska konsekvenserna av krisen om EU inte snabbt förser sig med nya och effektiva verktyg för att skydda den sociala sammanhållningen, bevara arbetstillfällen och förhindra massuppsägningar. Parlamentet välkomnar i detta sammanhang förslaget till instrument för tillfälligt stöd för att minska risken för arbetslöshet i en krissituation (SURE) och åtagandet från kommissionens ordförande om att lägga fram ett lagstiftningsförslag om ett europeiskt system för arbetslöshetsåterförsäkring för att genomföra SURE så snart som möjligt.

...i syfte att tillhandahålla lösningar på de förvärrade sociala, miljömässiga, ekonomiska och finansiella utmaningarna

10. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag om den europeiska gröna given och investeringsplanen för ett hållbart Europa.

11. Europaparlamentet noterar dock att kommissionen, för att uppnå målet om en minskning av växthusgasutsläppen med 40 % senast 2030 och den förestående höjningen av denna ambition, har uppskattat att det kommer att bli nödvändigt att överbrygga ett finansieringsunderskott på minst 260 miljarder EUR per år, plus extra kostnader för miljöskydd, resurshantering och åtgärder för social anpassning. Parlamentet anser att för att bidra till att minska EU:s växthusgasutsläpp och totala koldioxidavtryck bör en koldioxidjusteringsmekanism, EU:s utsläppshandelssystem och EU:s klimatlagstiftning fullt ut bidra till att stora framsteg görs i de politiska och finansiella insatserna. Parlamentet anser att en rättvis omställning, som en del av svaret på krisen, kräver en rättvis och tillräcklig finansiering.

12. Europaparlamentet upprepar att parlamentets mandat för den fleråriga budgetramen fastställdes i dess interimsbetänkande av den 14 november 2018 om tak, programanslag, egna medel och flexibilitetsbestämmelser, halvtidsrevideringen och övergripande principer, såsom integrering av målen för hållbar utveckling och klimat och jämställdhet. Parlamentet noterar att resultatet av förhandlingarna om den fleråriga budgetramen till stor del kommer att bli avgörande för finansieringsnivån för EU:s program under nästa period och upprepar sin ståndpunkt att åtagandebemyndigandena för perioden 2021–2027 bör fastställas till 1 324,1 miljarder EUR i 2018 års priser, vilket motsvarar 1,3 % av bruttonationalinkomsten (BNI) för EU-27. Parlamentet är fast beslutet att försvara 2021 års budget på 192,1 miljarder EUR i löpande priser i åtagandebemyndiganden. Parlamentet understryker att det behövs ytterligare tilläggsanslag för att hantera den pågående krisen.

13. Europaparlamentet påminner om sin ståndpunkt att målen för integrering av klimatåtgärder och biologisk mångfald i den fleråriga budgetramen för 2021–2027 bör vara mer ambitiösa än de nivåer för specifika utgiftsandelar som anges i interimsbetänkandet. Parlamentet strävar därför efter att uppnå en utgiftsnivå på 10 % för den biologiska mångfalden och en utgiftsnivå för integrering av klimatåtgärder på 30 % för 2021. Parlamentet upprepar sin uppmaning till kommissionen att fastställa tydliga kriterier för stödberättigande för en ny strikt och övergripande metod, i form av en ramförordning, för att definiera och spåra utgifter som är relevanta för klimatet och den biologiska mångfalden i linje med principen om att inte göra någon skada, när så är lämpligt tillsammans med motsvarande korrigerande åtgärder, och säkringsmekanismen för att identifiera potentiella skadliga effekter av EU:s åtgärder för den biologiska mångfalden och klimatet i enlighet med unionens åtaganden enligt Parisavtalet och dess krav på en gradvis utfasning av direkta och indirekta subventioner av fossila bränslen.

14. Europaparlamentet stöder utnyttjandet av medel och möjligheten att mobilisera medel för forskning och utveckling till covid-19-relaterade åtgärder såsom utveckling av vaccin, nya behandlingar, diagnostiska tester och medicinska system för att förhindra spridningen av coronaviruset och rädda liv.

15. Europaparlamentet betonar med kraft att unionens klimatmål kräver hållbara och långsiktiga lösningar. Parlamentet framhåller den avgörande roll som forskning och utveckling spelar för att hitta effektiva, realistiska och genomförbara lösningar för medborgare, företag och samhället. Parlamentet understryker att Horisont Europa kommer att vara det viktigaste programmet för att utveckla nya lösningar för klimatet. Parlamentet begär ökad finansiering till alla bidragande forsknings- och utvecklingsprogram för att etablera unionen som en global ledare inom miljövänlig teknik och stärka dess globala konkurrenskraft i större omfattning, minska dess beroende av utländsk viktig teknik, etablera unionen som ledare inom informations- och kommunikationsteknik (IKT), artificiell intelligens (AI) och it-säkerhet, utveckla nya behandlingsmetoder för allvarliga sjukdomar såsom cancer, och bygga upp kapacitet inom superdatorer och databehandling.

16. Europaparlamentet noterar med stor oro att många utmärkta forskningsförslag inte kan genomföras, inte på grund av dålig kvalitet, utan på grund av betydande underfinansiering av de relevanta programmen. Parlamentet betonar att forskning och innovation är mycket konkurrensutsatta marknader, där forskare lockas till andra regioner i världen till följd av bristen på finansieringsmöjligheter i Europa. Parlamentet understryker att Förenade kungariket kommer att gå från att vara den största mottagaren av medel från många av unionens forsknings- och utvecklingsprogram till att bli en stark konkurrent. Parlamentet uppmanar rådet att beakta det faktum att varje underskott på 10 miljarder EUR i Horisont Europa kommer att leda till en BNP-förlust på 110 miljarder EUR under de kommande 25 åren. Parlamentet drar slutsatsen att låga budgetambitioner för forskning och utveckling skulle stå i strid med utfästelser som gynnar konkurrenskraften eller kampen mot klimatförändringar, särskilt när det gäller de ansträngningar som ännu återstår för att uppnå Europa 2020-målet på 3 % av BNP.

17. Europaparlamentet understryker att investeringar i transportinfrastruktur både kan leda till att uppfylla målet att stödja EU:s ekonomi i det nuvarande sammanhanget och bidra till insatserna för att bekämpa klimatförändringarna, samt övergången till hållbar rörlighet, särskilt med hjälp av fullbordandet av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T), Shift2Rail och Fonden för ett sammanlänkat Europa.

18. Europaparlamentet upprepar att en konkurrenskraftig rymdindustri är avgörande för Europas företagsklimat genom att tillhandahålla högkvalitativa arbetstillfällen, betydande verksamhet inom forskning och utveckling och säkerställa autonomin för en europeisk satellitinfrastruktur. Parlamentet framhåller fördelarna med uppgifter som genereras i rymden som ett viktigt verktyg för övervakning av mark och miljö.

19. Europaparlamentet betonar att små och medelstora företag utgör 99 % av alla företag i medlemsstaterna och i betydande utsträckning bidrar till att skapa arbetstillfällen, ekonomisk stabilitet och i allt högre grad till hållbarhetsinsatser, och att dessa företag med störst sannolikhet drabbas hårdast av den ekonomiska nedgång som följer av covid-19-utbrottet. Parlamentet betonar att små och medelstora företag har svårt att hitta finansieringsmöjligheter och påminner om den roll som spelas av EU:s program för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag (Cosme) i detta avseende. Parlamentet påminner om sin ståndpunkt om att fördubbla finansieringsbeloppet för Cosmes efterträdare inom ramen för programmet för den inre marknaden i nästa fleråriga budgetram, vilket förväntas möjliggöra att andelen godkända högkvalitativa förslag uppgår till minst 80 %. Parlamentet betonar att det ekonomiska stödet till små och medelstora företag också bör kanaliseras genom InvestEU-delen för små och medelstora företag, för att göra produkter och tjänster tillgängliga och möjliggöra en snabb ökning av dem på de globala marknaderna. Parlamentet upprepar behovet av att ytterligare utöka möjligheterna att skapa och utvidga nystartade företag och att lägga särskild vikt vid den digitala omvandlingen av små och medelstora företag, också med stöd av den gemensamma digitala ingången som en företagskontaktpunkt för e-förvaltning, i enlighet med en ambitiös konsumentskyddspolitik samt en ekologisk omställning av dessa. Parlamentet välkomnar dessutom i detta sammanhang de olika initiativen från Europeiska investeringsbanksgruppen (EIB-gruppen), nämligen utnyttjandet av 40 miljarder EUR för berörda små och medelstora företag, de 5 miljarder EUR som finns tillgängliga för företag inom hälso- och sjukvårdssektorn och den garantifond på 25 miljarder EUR som ska finansieras av dess aktieägare.

20. Europaparlamentet betonar att den pågående krisen kommer att påverka många regioner och sektorer avsevärt. Parlamentet är i detta sammanhang övertygat om att sammanhållningspolitiken kommer att spela en central roll och vara viktigare än någonsin tidigare för att stimulera den ekonomiska återhämtningen inom alla EU:s territorier, stärka den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen i unionen och kräva ytterligare finansiering och större flexibilitet för att kunna hantera de framtida komplexa miljömässiga, sociala, ekonomiska och demografiska utmaningarna. Parlamentet understryker att om antagandet av den fleråriga budgetramen för 2021–2027 och den relevanta rättsliga grunden försenas kommer det att vara nödvändigt med en övergångsperiod mellan de två programperioderna.

21. Mot bakgrund av de omedelbara och långsiktiga betydande negativa sociala effekterna av den nuvarande situationen, understryker Europaparlamentet vikten av att fullt ut genomföra den europeiska pelaren för sociala rättigheter i EU:s budget för 2021 och den avgörande roll som stärkta sociala åtgärder från EU:s sida, särskilt Europeiska socialfonden+, spelar för den ekonomiska återhämtningen, och särskilt för att bekämpa arbetslösheten bland unga och äldre, barnfattigdom, risken för fattigdom och social utestängning och diskriminering, för att säkerställa en förstärkt social dialog, ta itu med långsiktiga strukturella demografiska förändringar och garantera tillgång för alla, särskilt för den åldrande befolkningen, till livsviktiga och viktiga tjänster såsom hälso- och sjukvård, rörlighet, tillräcklig näring och anständiga bostäder.

22. Europaparlamentet vill se att 2021 års budget ägnar särskild uppmärksamhet åt de utomeuropeiska ländernas och territoriernas behov samt förbindelserna med dessa länder och regioner, eftersom de kan vara särskilt sårbara för klimatförändringarnas negativa effekter. Parlamentet betonar vidare att tillgången till finansiering för de utomeuropeiska länderna och territorierna måste förbättras eftersom de på grund av sin särskilda status och storlek har begränsade administrativa resurser och expertis.

23. Europaparlamentet betonar att den inre säkerheten är en integrerad del av EU-medborgarnas förväntningar på en union som skyddar. Parlamentet understryker att säkerhetshot såsom terroristattacker, gränsöverskridande organiserad brottslighet och nya typer av brottslig verksamhet såsom it-brottslighet, utgör ett ständigt hot mot EU:s sammanhållning och kräver ett kraftfullt och samordnat europeiskt svar. Parlamentet anser att detta kräver ett intensivare gränsöverskridande samarbete mellan behöriga myndigheter. Parlamentet betonar att det är obligatoriskt att stärka och modernisera it-systemen, med fokus på bättre kompatibilitet mellan systemen, enklare tillgång till och läsbarhet för uppgifter, för att säkerställa ett effektivt och snabbt samarbete mellan polis, rättsväsende och andra behöriga myndigheter. Parlamentet noterar att kommissionen förväntas lägga fram en ny strategi för säkerhetsunionen under 2021, som kommer att omfatta ett antal initiativ på viktiga områden med anknytning till dessa hot.

24. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att anslå nödvändiga budgetmedel för att säkerställa att EU:s civilskyddsmekanism har större kapacitet, så att EU är bättre förberett och kapabelt att hantera alla typer av naturkatastrofer, pandemier och nödsituationer, till exempel kemiska, biologiska, radiologiska och kärntekniska nödsituationer. Parlamentet upprepar betydelsen av EU:s civilskyddsmekanism för att på ett bättre sätt kunna skydda medborgarna mot katastrofer.

25. Europaparlamentet betonar att programmet Erasmus+ har varit framgångsrikt när det gäller att öka ungdomars rörlighet, utbildning och färdigheter. Parlamentet betonar behovet av att finansiera programmet på lämpligt sätt, bland annat för att göra programmet tillgängligt för människor från alla bakgrunder och åldersgrupper.

26. Europaparlamentet påminner om att främjandet av europeiska värden och kulturer spelar en aktiv roll när det gäller att stödja demokrati, icke-diskriminering och jämställdhet samt bekämpa desinformation och falska nyheter. Parlamentet betonar i detta avseende behovet av att tillhandahålla tillräcklig finansiering för programmen för rättsliga frågor, rättigheter och värden och att stärka de resurser som avsätts för stöd till offer för könsbaserat våld inom ramen för detta program. Parlamentet understryker att de kulturella och kreativa sektorerna samt turismen tillhör och kommer att tillhöra de sektorer som drabbas av den kris som EU genomgår. Parlamentet efterlyser nödåtgärder för dessa sektorer och en förstärkning av programmet Kreativa Europa.

27. Europaparlamentet förväntar sig senast 2021 en stark EU-mekanism för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter.

28. Europaparlamentet anser att Europeiska solidaritetskåren är ett grundläggande verktyg för att främja medborgarengagemang i hela unionen och stärka unionsmedborgarskapet. Parlamentet insisterar på att 2021 års budget för Europeiska solidaritetskåren ska stå i proportion till de många förväntningar som solidaritetskåren har skapat hos ungdomar i Europa, särskilt inom den del som handlar om volontärarbete. Parlamentet efterlyser tillräckliga anslag för att täcka den stora efterfrågan på volontärplatser.

29. Europaparlamentet efterlyser tillräcklig finansiering som en prioritering för att stödja verksamheten inom det civila samhällets organisationer och hos andra aktörer som arbetar för att främja rättigheter och stärka och främja unionens värden och rättsstatsprincipen, bland annat genom det framtida programmet för medborgare, jämlikhet, rättigheter och värden, i tider då det finns ett krympande utrymme för det civila samhället i flera medlemsstater.

30. Europaparlamentet betonar det oroande och allt större bakslaget mot jämställdhet och kvinnors rättigheter samt vikten av EU:s instrument, däribland instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete (NDICI), för att bekämpa denna situation. Parlamentet beklagar att kommissionen inte inkluderade ett särskilt jämställdhetsprogram i sitt förslag och efterlyser ambitiösa och specifika budgetanslag till stöd för kvinnliga människorättsförsvarare och skyddet och främjandet av sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Parlamentet betonar därför att det är nödvändigt att förstärka budgetanslagen till stöd för allmän respekt för och tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

31. Europaparlamentet påpekar att den gemensamma jordbrukspolitiken och den gemensamma fiskeripolitiken är hörnstenar i den europeiska integrationen, som syftar till att säkerställa en trygg och högkvalitativ livsmedelsförsörjning och livsmedelssuveränitet för européerna, välfungerande livsmedelsmarknader, hållbar landsbygdsutveckling, generationsskiften och hållbar förvaltning av naturresurser samt bevarande av biologisk mångfald. Parlamentet påminner om att denna politik spelar en central roll när det gäller att bidra till stabila och skäliga inkomster för jordbrukare och fiskare, särskilt i det rådande svåra läget. Parlamentet påminner om sin ståndpunkt inför förhandlingarna om den fleråriga budgetramen 2021–2027 om att bevara budgetarna för den gemensamma jordbrukspolitiken och den gemensamma fiskeripolitiken. Parlamentet begär att denna politik ska stärkas och att särskild hänsyn ska tas till småskaligt jordbruk och småskaligt fiske. Parlamentet noterar att den gemensamma jordbrukspolitiken, tillsammans med övrig unionspolitik, kommer att spela en viktig roll när det gäller att uppfylla ambitionerna inom den gröna given.

32. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i sitt förslag och senare ändringsakt avseende budgetförslaget för 2021, beakta resultatet av den politiska överenskommelse som ska nås om övergångsbestämmelserna för 2021 (i enlighet med kommissionens förslag av den 31 oktober 2019 (COM(2019)0581)). Parlamentet uppmanar dessutom medlemsstaterna att säkerställa att man i god tid anslår tillräckliga resurser för en fortsatt förbättring av kvaliteten på de uppgifter och indikatorer som rapporteras till unionen för att till fullo iaktta initiativet om en resultatinriktad EU-budget. Parlamentet insisterar på att uppgifter och indikatorer måste hålla hög kvalitet för att den gemensamma jordbrukspolitiken ska kunna bedömas korrekt.

33. Europaparlamentet noterar den senaste utvecklingen när det gäller migrationssituationen vid EU:s yttre gräns mot Turkiet, vilken ledde till att ändringsbudget nr 1/2020 nyligen antogs för att bemöta det ökade migrationstrycket. Parlamentet understryker att en lämplig resursnivå måste säkerställas i 2021 års budget inför en eventuell fortsättning eller till och med försämring av denna situation. Parlamentet påminner om behovet av solidaritet och samarbete mellan alla medlemsstater på detta område och av en gemensam asylpolitik. Parlamentet betonar de ytterligare behov som följer av covid-19-utbrottet för att anta särskilda åtgärder för migranter som kan anses vara särskilt sårbara personer, bland annat förebyggande evakuering och omplacering. Parlamentet påminner om det återkommande behovet av att stärka asyl- och migrationsfonden under den senaste perioden för att hjälpa medlemsstaterna att hantera flyktingkrisen, och att mobilisera de särskilda instrumenten i detta syfte eftersom taket i rubrik 3 var för lågt, eller genom ändringsbudgetar. Parlamentet förväntar sig att medlemsstaterna förstår sina egna intressen och kompenserar för effekterna av det försenade antagandet av Dublin IV-förordningen genom att stödja de nödvändiga anslagen och genomföra solidaritetsprincipen på detta område. Parlamentet påminner om behovet av tillräcklig finansiering för att förbättra migranters och flyktingars levnadsvillkor i EU:s flyktingläger, till brottsbekämpande myndigheter, utbildning av gränsvakter och kustbevakning samt till effektiva åtgärder för integration av migranter och flyktingar.

34. Europaparlamentet påpekar att en väl hanterad laglig migration är viktig för att säkerställa en lämplig reaktion på den föränderliga arbetsmarknaden.

35. Europaparlamentet noterar att Turkiet fortsätter att hysa flest antal flyktingar i världen, och att diskussioner för närvarande pågår om hur EU bör fortsätta sitt stöd till Turkiet efter det att de åtaganden som gjorts inom ramen för EU:s facilitet för flyktingar i Turkiet har löpt ut.

36. Europaparlamentet betonar att omedelbara solidaritetsåtgärder, särskilt ett omplaceringsprogram, bör vidtas i avvaktan på en meningsfull reform av EU:s asylregler. Parlamentet begär vidare att det i EU:s budget även i fortsättningen avsätts medel till stöd till flyktingar i Turkiet.

37. Europaparlamentet efterlyser en ambitiös budget för 2021 för EU:s politik för yttre åtgärder som skulle göra det möjligt för unionen att möta de utmaningar den står inför. Parlamentet påminner om att fred och solidaritet utgör grundläggande värden som konsekvent bör stödjas av EU:s budget. Parlamentet betonar behovet av att öka finansieringen för länderna på västra Balkan och länderna i det östra och södra grannskapet för att stödja politiska och ekonomiska reformer, samt för andra regioner som behöver ekonomiskt stöd för sin utveckling.

38. Europaparlamentet anser att instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA III) bör inriktas på att finansiera de demokratiska institutionernas funktionssätt, rättsstatsprincipen, god samhällsstyrning och offentlig förvaltning. Parlamentet påminner om att kommissionen har rekommenderat att anslutningsförhandlingar inleds med Albanien och Nordmakedonien och efterlyser tillräckliga finansiella anslag för att stödja politiska reformer och en anpassning till EU:s regelverk.

39. Europaparlamentet understryker att finansiella anslag inom ramen för IPA III bör förutsätta att europeiska värden såsom rättsstatsprincipen, rättsväsendets oberoende, den demokratiska processen, respekt för grundläggande värden och goda grannförbindelser iakttas. Parlamentet uppmanar kommissionen att övervaka genomförandet av denna villkorlighet. Parlamentet uppmanar kommissionen att använda de medel som nu finns inom ramen för IPA III för att genom direkt förvaltning av EU stödja det civila samhället, människorättsförsvarare och journalister i Turkiet och öka möjligheterna till direkta personkontakter, akademisk dialog, turkiska studenters tillträde till europeiska universitet och medieplattformar för journalister med målet att skydda och främja demokratiska värden och principer, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen.

40. Europaparlamentet betonar att parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen om NDICI antogs den 4 mars 2019, och att dess mandat avseende NDICI bekräftades den 8 oktober 2019. Parlamentet påminner om sin ståndpunkt att ett bidrag på 45 % av NDICI:s totala budget bör anslås till klimatmål, miljöförvaltning och miljöskydd, biologisk mångfald och bekämpning av ökenspridning och till hanteringen av de bakomliggande orsakerna till migration och tvångsförflyttning, och lägger stor vikt vid främjande av demokrati, rättsstatsprincipen och de mänskliga rättigheterna, inbegripet rättigheterna för kvinnor, barn, flyktingar, fördrivna personer, hbti-personer, personer med funktionsnedsättning och ursprungsbefolkningar samt etniska och religiösa minoriteter.

41. Europaparlamentet påminner om att den långsiktiga lösningen på det nuvarande migrationsfenomenet kan nås genom en politisk, ekonomisk och social utveckling i de länder i vilka migrationsströmmarna har sitt ursprung. Parlamentet begär att de respektive programmen för yttre politik ska förses med tillräckliga ekonomiska resurser för att stödja ett rättvist och ömsesidigt fördelaktigt partnerskap mellan EU och ursprungs- och transitländer, inbegripet länder på den afrikanska kontinenten. Mot bakgrund av den svåra ekonomiska situation som FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar (UNRWA) befinner sig i uppmanas EU att öka sitt ekonomiska stöd till UNRWA under 2021 för att upprätthålla ett oavbrutet tillhandahållande av livsviktiga tjänster till miljoner palestinska flyktingar.

42. Europaparlamentet är oroat över den snabba globala spridningen av covid-19-pandemin och dess inverkan på de drabbade länderna. Parlamentet är övertygat om att internationellt samarbete är avgörande för att komma till rätta med denna globala kris. Parlamentet anser att EU bör inta en ledande roll i de globala insatserna för att begränsa pandemin och mildra dess konsekvenser. Parlamentet anser att unionen måste visa solidaritet med drabbade tredjeländer, bland annat genom att mobilisera ytterligare medel för att hjälpa dem att återuppbygga sina ekonomier, mildra de socioekonomiska effekterna av krisen och stärka kapaciteten inom de offentliga hälso- och sjukvårdssystemen i hela världen.

43. Europaparlamentet påminner om att mänskliga rättigheter är en integrerad del av EU:s politik för yttre åtgärder. Parlamentet upprepar behovet av ökad finansiering till stöd för mänskliga rättigheter i hela världen, med särskilt fokus på skyddet av människorättsförsvarare, särskilt de som är mest utsatta. Parlamentet betonar i detta avseende behovet av att fortsätta med mekanismen för människorättsförsvarare (ProtectDefenders.eu) och att öka anslagen till den. Parlamentet anser att EU strikt bör avstå från budgetstöd som ett sätt att tillhandahålla bistånd i länder som grovt misslyckas med att uppfylla internationella normer på området för mänskliga rättigheter och demokrati eller som inte lyckas visa sitt engagemang för att bekämpa korruption. Parlamentet betonar vikten av valobservatörsuppdrag, särskilt de som genomförs av lokala grupper i det civila samhället, och efterlyser en lämplig finansieringsnivå.

44. Europaparlamentet efterlyser ytterligare finansiering för strategisk kommunikation för att motverka desinformationskampanjer, som i allt större utsträckning används för att undergräva den demokratiska ordningen i unionen och i unionens nära grannskap. Parlamentet framhåller betydelsen av flaggskeppsprojektet EUvsDisinfo – inom ramen för utrikestjänstens arbetsgrupp East StratCom – i kampen mot desinformation, propaganda och utländskt inflytande.

45. Europaparlamentet betonar vikten av att tillhandahålla tillräckligt ekonomiskt stöd för att skapa en verklig europeisk försvarsunion, främja strategisk autonomi och stärka EU:s roll på global nivå. Parlamentet betonar vikten av att upprätthålla sin ståndpunkt i fråga om beloppen för Europeiska försvarsfonden och för militär rörlighet. Parlamentet betonar att fortsatt stöd till och förbättrad samordning av försvarsrelaterad politik och försvarsrelaterade åtgärder inom ramen för Europeiska försvarsbyrån (EDA), det permanenta strukturerade samarbetet (Pesco), EUF och andra initiativ bör säkerställas. Parlamentet uppmanar med eftertryck kommissionen att tillhandahålla medel till administrativa utgifter och driftsutgifter för EDA och Pesco från unionens budget, och därigenom återställa parlamentets budgetfunktion i enlighet med artikel 41 i EU-fördraget.

46. Europaparlamentet upprepar att den nya strukturen för finansieringsinstrumenten för externa åtgärder bör öka samstämmigheten, ansvarigheten, effektiviteten och den demokratiska kontrollen. Parlamentet betonar behovet av en större roll för parlamentet i den strategiska styrningen av de nya instrumenten. Parlamentet förväntar sig att bli delaktigt redan i ett tidigt skede av den (förberedande) programplaneringen för de nya instrumenten.

47. Europaparlamentet uppmanar med eftertryck kommissionen att bedöma och förbereda sig för alla möjliga scenarier för att säkerställa en sund ekonomisk förvaltning av unionens budget, fastställa tydliga åtaganden och utforma mekanismer och skydda EU:s budget. Parlamentet uppmanar kommissionen att se till att Förenade kungarikets framtida deltagande i EU-program respekterar en rättvis balans när det gäller avgifter och förmåner.

48. Europaparlamentet uttrycker sin avsikt att Förenade kungariket ska förbli en nära partner i så många EU-program som möjligt, särskilt Erasmus+ och Horisont Europa.

49. Europaparlamentet påminner om den avgörande roll som EU:s byråer spelar vid genomförandet av EU:s politiska mål och bekräftar vikten av att dessa organ förses med tillräcklig och förutsägbar finansiering och personal för att de ska kunna utföra sina uppgifter på ett effektivt sätt, samtidigt som man avvisar alla omotiverade och godtyckliga nedskärningar av deras budgetar i reala termer. Parlamentet betonar den viktiga roll som Europeiska miljöbyrån spelar för att öka medvetenheten om klimatförändringar, Europeiska arbetsmyndigheten när det gäller att främja arbetskraftens rörlighet, samt Europeiska stödkontoret för asylfrågor och Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter när det gäller att stödja asylsökande som söker skydd i Europa.

50. Europaparlamentet betonar samtidigt det stora behovet av att bekämpa människohandel och människosmuggling samt av att stödja EU:s organ för rättsliga och inrikes frågor, som bistår medlemsstaterna vid de yttre gränserna, såsom Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex). Parlamentet noterar den roll som Frontex uppmanas att spela i samband med den pågående migrationskrisen vid EU:s yttre gränser med Turkiet. Parlamentet efterlyser lämpliga finansieringsnivåer för gränsförvaltning i 2021 års budget.

51. Europaparlamentet noterar att byråer som är verksamma på området för säkerhet, brottsbekämpning och straffrättsligt samarbete tilldelas allt fler uppgifter. Parlamentet begär ökade ekonomiska resurser och tjänster för dessa byråer, särskilt för Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust), Europeiska polisbyrån (Europol), Europeiska polisakademin (Cepol), Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) och Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA), samt adekvat finansiering och personal för de som kommer att arbeta med penningtvätt och finansiering av terrorism.

52. Europaparlamentet är bekymrat över den otillräckliga finansiering och personal som tillhandahölls Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo) i samband med 2020 års budgetförfarande och uppmanar kommissionen att med avseende på 2021 öka personalen och resurserna för detta institutionella organ och skydda dess självständighet i budgetfrågor. Parlamentet understryker att inrättandet av Eppo inte får leda till en försämring av Europeiska byrån för bedrägeribekämpnings (Olaf) kapacitet att fungera korrekt.

53. Europaparlamentet uppmanar med eftertryck kommissionen att till följd av det nyligen inträffade utbrottet av covid-19 i Europa och behovet av en snabb, samordnad och konsekvent reaktion från EU:s sida, tillhandahålla lämplig och nödvändig finansiering till de relevanta EU-organ som behöver arbeta och stödja kommissionen och medlemsstaterna i arbetet med att hantera denna pandemi, särskilt Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) och Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA). Parlamentet insisterar på att kommissionen och rådet ska avstå från att skära ned på resurserna till Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) och Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa).

54. Europaparlamentet understryker behovet av att avsevärt förstärka Europeiska byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) med hänsyn till de ytterligare uppgifter som byrån tilldelats genom den senaste lagstiftningen, bland annat paketet för ren energi. Parlamentet påminner vidare om att Byrån för stöd till Berec (Berecbyrån) måste få ytterligare resurser för att kunna utföra sina uppgifter enligt Berecförordningen och den europeiska kodexen för elektronisk kommunikation.

55. Europaparlamentet påminner om att ingen unionspolitik, vare sig det gäller att hantera covid-19-krisen eller genomföra den europeiska gröna given, kan genomföras på ett korrekt sätt utan stöd från en särskild EU-förvaltning och tillräcklig finansiering.

56. Europaparlamentet anser, i det rådande politiska och ekonomiska sammanhanget, att konferensen om Europas framtid bör få tillräckligt stöd, även på budgetsidan, och att kommissionen, samt övriga institutioner som deltar i detta projekt, bör förses med de medel som krävs för att konferensen ska bli framgångsrik.

57. Europaparlamentet uppmanar kommissionen föregå med gott exempel genom att säkerställa en socialt ansvarsfull upphandling av hög kvalitet så att kontrakt tilldelas företag som respekterar miljöstandarder och grundläggande arbetsnormer.

58. Europaparlamentet efterlyser en jämställdhetsintegrerad utvärdering av den föregående budgetperioden och genomförandet av jämställdhetsbudgetering i EU:s budget för 2021. Parlamentet förväntar sig därför att kommissionen i sitt budgetförslag tar med en bilaga som innehåller könsspecifik information om mål, input, output och resultat, och som innehåller finansieringsåtaganden för jämställdhet och tillhörande spårningsåtgärder.

En tillräcklig och realistisk nivå på betalningarna

59. Europaparlamentet är fast beslutet att undvika en ny betalningskris, särskilt i samband med covid-19-pandemin. Parlamentet upprepar att det totala betalningstaket också måste ta hänsyn till den aldrig tidigare skådade mängden utestående åtaganden i slutet av 2020 som ska åtgärdas under nästa fleråriga budgetram. Parlamentet noterar vidare att fokus för betalningsbemyndigandena under 2021 till stor del kommer att ligga på slutförandet av programmen för 2014–2020. Parlamentet insisterar dock på att detta inte får hindra lanseringen av nya program.

60. Europaparlamentet insisterar därför, i linje med 2020 års åtgärder, på behovet av att säkerställa en hög nivå av likviditet för medlemsstaterna som en del av åtgärderna med anledning av covid-19-pandemin.

61. Europaparlamentet understryker att samarbete mellan medlemsstaterna när det gäller inkomster från beskattning skulle återföra medel till deras nationella budgetar i mycket större utsträckning än vad som skulle vara fallet om utgifterna i EU:s årliga budgetar skulle skäras ned.

62. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att inga EU-medel beviljas parter som omfattas av EU:s restriktiva åtgärder (inklusive uppdragstagare eller underleverantörer, deltagare i workshoppar och/eller utbildningskurser samt mottagare av ekonomiskt stöd till tredje parter).

63. Europaparlamentet är övertygat om att juridiska personer som är de verkliga huvudmännen för juridiska enheter och som tar emot medel från EU:s budget ska förbjudas att ta emot medel från såväl den nuvarande som den framtida EU-budgeten enligt bestämmelserna i förordningen om den fleråriga budgetramen för 2021–2017, inklusive direktstöd på jordbruksområdet och eventuella utbetalningar, utgifter, garantier eller andra förmåner som behandlas i denna, om de befinner sig i en tydlig intressekonflikt enligt definitionen i artikel 61 i budgetförordningen (EU, Euratom) 2018/1046.

64. Europaparlamentet upprepar sin åsikt sedan länge att nya politiska prioriteringar och kommande utmaningar för EU bör finansieras med nya medel, och inte genom att anslagen för befintliga program minskas. Parlamentet anser att denna princip även bör gälla för ändringsbudgetar.

65. Europaparlamentet noterar att 2021 kommer att vara första året av den potentiellt överenskomna nästa fleråriga budgetram och att budgeten för 2021 därför kommer att vara den första som återspeglar en ny kontoplan. Parlamentet uppmanar kommissionen att involvera budgetmyndigheten på lämpligt sätt vid utarbetandet av denna. Parlamentet anser att den nya kontoplanen, som är bättre anpassad till de politiska prioriteringarna, samtidigt måste vara tillräckligt detaljerad för att göra det möjligt för budgetmyndigheten att fullgöra sin beslutsfattande roll på ett effektivt sätt, och för att parlamentet i synnerhet ska kunna fullgöra sin demokratiska roll i fråga om kontroll och granskning.

66. Europaparlamentet noterar att parlamentet, som den gren av budgetmyndigheten som väljs direkt av medborgarna, kommer att fullgöra sin politiska roll och lägga fram förslag till pilotprojekt och förberedande åtgärder som uttrycker dess politiska vision för framtiden. Parlamentet åtar sig i detta sammanhang att föreslå ett paket med pilotprojekt och förberedande åtgärder som utformas i nära samarbete med samtliga parlamentsutskott för att hitta rätt balans mellan den politiska viljan och den tekniska genomförbarheten, enligt kommissionens bedömning.

°

° °

67. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och revisionsrätten.


 

 

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR UTRIKESFRÅGOR (21.4.2020)

till budgetutskottet

över riktlinjerna för budgeten för 2021 – avsnitt III

(2019/2213(BUD))

Föredragande av yttrande: Nikos Androulakis

 

FÖRSLAG

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet efterlyser en ambitiös budget för 2021 som gör det möjligt för EU att ta sig an de utrikespolitiska utmaningarna, uppfylla sina mål och sträva mot målet att uppnå strategiskt oberoende.

2. Europaparlamentet är oroat över den snabba globala spridningen av covid-19-pandemin och dess inverkan på de drabbade länderna. Parlamentet är övertygat om att internationellt samarbete är avgörande för att komma till rätta med denna globala kris. Parlamentet anser att EU bör inta en ledande roll i de globala insatserna för att begränsa pandemin och mildra dess konsekvenser. Parlamentet uppmanar EU att visa solidaritet med de drabbade tredjeländerna, särskilt länderna i EU:s närmaste grannskap, bland annat genom att mobilisera ytterligare medel via EU:s finansieringsinstrument för externa åtgärder för att hjälpa drabbade länder att återuppbygga sina ekonomier, mildra de socioekonomiska effekterna av krisen och stärka kapaciteten hos de offentliga hälso- och sjukvårdssystemen i hela världen.

3. Europaparlamentet understryker den strategiska betydelsen av utvidgningspolitiken på västra Balkan och av EU:s grannskapspolitik. Parlamentet betonar behovet av att öka anslagen till länderna på västra Balkan och länderna i det östra och södra grannskapet för att stödja politiska och ekonomiska reformer, med fokus på de mest engagerade partnerna enligt principen ”mer för mer och mindre för mindre”. Parlamentet påminner om behovet av att införa strikta villkor när det gäller ekonomiskt stöd. Parlamentet betonar behovet av att särskilt stödja proeuropeiska och prodemokratiska krafter i dessa regioner och därmed främja utvecklingen av EU:s värden och respekten för rättsstatsprincipen.

4. Europaparlamentet anser att instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA III) bör inriktas på att finansiera de demokratiska institutionernas funktionssätt, rättsstatsprincipen, god samhällsstyrning och offentlig förvaltning. Parlamentet påminner om att kommissionen har rekommenderat att anslutningsförhandlingar inleds med Albanien och Nordmakedonien och efterlyser tillräckliga finansiella anslag för att stödja politiska reformer och en anpassning till EU:s regelverk.

5. Europaparlamentet understryker att finansiella anslag inom ramen för IPA III bör förutsätta att europeiska värden såsom rättsstatsprincipen, rättsväsendets oberoende, den demokratiska processen, respekt för grundläggande värden och goda grannförbindelser iakttas. Parlamentet uppmanar kommissionen att övervaka genomförandet av denna villkorlighet. Parlamentet uppmanar kommissionen att använda de medel som nu finns inom instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA III) för att genom direkt förvaltning av EU stödja det civila samhället, människorättsförsvarare och journalister i Turkiet och öka möjligheterna till direkta personkontakter, akademisk dialog, turkiska studenters tillträde till europeiska universitet och medieplattformar för journalister med målet att skydda och främja demokratiska värden och principer, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen.

6. Europaparlamentet påminner om den oroande utvecklingen i länderna i det södra grannskapet, bland annat de fortsatta konflikterna i Syrien och Libyen, ökningen av extremism och flykting- och migrantströmmar. Parlamentet uppmanar kommissionen att avsätta tillräckliga ekonomiska resurser för länderna i det södra grannskapet inom ramen för de nya finansieringsinstrumenten för externa åtgärder.

7. Med tanke på den allt större osäkerheten och instabiliteten i regionen uppmanar Europaparlamentet kommissionen att öka sitt ekonomiska stöd till Förenta nationernas hjälporganisation för palestinska flyktingar (UNRWA) under 2021 för att upprätthålla de grundläggande tjänsterna för miljoner palestinska flyktingar och göra det möjligt för byrån att fullgöra sitt oerhört viktiga mandat. Parlamentet beklagar den fortsatta förstörelsen och konfiskeringen av EU-finansierat humanitärt bistånd på Västbanken. Parlamentet är bekymrat över bristen på beslutsamhet från utrikestjänstens och kommissionens sida, vilket betonats av revisionsrätten, när det gäller att begära ersättning från de israeliska myndigheterna i enlighet med parlamentets begäran i dess resolution från september 2018.

8. Europaparlamentet upprepar sitt krav på en djupgående och omfattande översyn av EU:s förbindelser med Egypten, särskilt stödprogrammet. Parlamentet anser, vilket betonades i parlamentets resolution från oktober 2019, att situationen för de mänskliga rättigheterna i Egypten kräver en grundlig revidering av kommissionens budgetstödinsatser och vill se att EU:s bistånd begränsas till att i första hand stödja det civila samhället.

9. Europaparlamentet påminner om att flera europeiska politiska ledare har betonat vikten av att i betydande grad främja förbindelserna med den afrikanska kontinenten, och betonar därför behovet av att på lämpligt sätt matcha ord med handlingar och tillhandahålla tillräcklig finansiering för att ta itu med de många gemensamma utmaningar och möjligheter på kort, medellång och lång sikt som Europa och Afrika bara kan hantera tillsammans.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en övergripande EU-strategi för Arktis som beaktar alla geopolitiska och geostrategiska aspekter samt den snabba klimatförändringen i regionen. Parlamentet uppmanar kommissionen att inkludera Arktis i arbetsprogrammet för 2020.

11. Europaparlamentet välkomnar förslaget från kommissionens ordförande Ursula von der Leyen om att inrätta en ”geopolitisk kommission”. Parlamentet upprepar dock behovet av att se till att EU:s övriga prioriteringar och värden uppfylls, såsom skyddet av de mänskliga rättigheterna, jämställdhet mellan kvinnor och män, skyddet av miljön och minoriteters rättigheter. Parlamentet framhåller därför behovet av att skydda dessa prioriteringar och värden samtidigt som man bygger upp ett nytt ”geopolitiskt” EU.

12. Europaparlamentet påminner om att mänskliga rättigheter är en integrerad del av EU:s politik för yttre åtgärder. Parlamentet upprepar behovet av ökad finansiering som syftar till att stödja mänskliga rättigheter i hela världen, med särskilt fokus på skyddet av människorättsförsvarare, särskilt de som är mest utsatta. Parlamentet betonar i detta avseende behovet av att fortsätta med mekanismen för människorättsförsvarare (ProtectDefenders.eu) och att öka anslagen till mekanismen. Parlamentet anser att EU strikt bör avstå från budgetstöd som ett sätt att tillhandahålla bistånd i länder som grovt misslyckas med att uppfylla internationella normer på området för mänskliga rättigheter och demokrati eller som inte lyckas visa sitt engagemang för att bekämpa korruption. Parlamentet betonar vikten av valobservatörsuppdrag, särskilt de som genomförs av lokala grupper i det civila samhället, och efterlyser en lämplig finansieringsnivå.

13. Europaparlamentet efterlyser ytterligare finansiering för strategisk kommunikation för att motverka desinformationskampanjer, som i allt större utsträckning används för att undergräva den demokratiska ordningen i unionen och i unionens nära grannskap. Parlamentet framhåller betydelsen av flaggskeppsprojektet EUvsDisinfo – inom ramen för utrikestjänstens arbetsgrupp East StratCom – i kampen mot desinformation, propaganda och utländskt inflytande.

14. Europaparlamentet understryker att klimatförändringarna förändrar det geopolitiska landskapet och ökar de humanitära behoven i många delar av världen. Parlamentet insisterar på att nästa budget bör hjälpa unionen att uppfylla sina skyldigheter enligt Parisavtalet, vara helt i linje med målet att begränsa den globala uppvärmningen till under 1,5°C, och bidra till att hejda och vända den nedåtgående trenden för den biologiska mångfalden. Parlamentet understryker i detta sammanhang även vikten av en effektiv klimat- och miljösäkring (inbegripet säkring av den biologiska mångfalden) i budgeten. Parlamentet betonar att alla ansträngningar bör göras för att säkerställa att det övergripande målet för integrering av klimatåtgärder uppnås under hela perioden 2021–2027.

15. Europaparlamentet betonar vikten av integrering av ett jämställdhetsperspektiv och behovet av lämpliga indikatorer och en särskild metod, liksom regelbunden övervakning, för att analysera EU-budgetens inverkan på jämställdheten. Parlamentet uppmanar utrikestjänsten att förbättra könsfördelningen och den geografiska balansen bland sin personal. Parlamentet betonar behovet av särskilda åtgärder för att säkerställa att det finns jämställdhetsrådgivare i EU:s delegationer och i GSFP-uppdrag och GSFP-insatser.

16. Europaparlamentet insisterar på att budgeten för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken bör inriktas på prioriterade områden, både geografiskt och tematiskt, och på områden där EU-åtgärder kan ge störst mervärde.

17. Europaparlamentet betonar vikten av att tillhandahålla tillräckligt ekonomiskt stöd för att skapa en verklig europeisk försvarsunion, främja strategisk autonomi och stärka EU:s roll på global nivå. Parlamentet betonar vikten av att upprätthålla parlamentets ståndpunkt i fråga om beloppen för Europeiska försvarsfonden och för militär rörlighet. Parlamentet betonar att fortsatt stöd till och förbättrad samordning av försvarsrelaterad politik och försvarsrelaterade åtgärder inom ramen för Europeiska försvarsbyrån, Pesco, EUF och andra initiativ bör säkerställas. Parlamentet uppmanar med eftertryck kommissionen att tillhandahålla medel till administrativa utgifter och driftsutgifter för Europeiska försvarsbyrån och det permanenta strukturerade samarbetet från unionens budget, och därigenom återställa parlamentets budgetfunktion i enlighet med artikel 41 i EU-fördraget.

18. Europaparlamentet betonar vikten av att upprätthålla parlamentets ståndpunkt om anslaget för det europeiska rymdprogrammet, som stärker Europas roll som global aktör och är en stark tillgång för dess säkerhet och försvar.

19. Europaparlamentet noterar att en ny generation av finansieringsinstrument för externa åtgärder kommer att träda i kraft 2021, bland annat ett effektivt globalt instrument som ersätter de flesta av de befintliga finansieringsinstrumenten för externa åtgärder.

20. Europaparlamentet upprepar att den nya strukturen för finansieringsinstrumenten för externa åtgärder bör öka samstämmigheten, ansvarigheten, effektiviteten och den demokratiska kontrollen. Parlamentet betonar behovet av en större roll för parlamentet i den strategiska styrningen av de nya instrumenten. Parlamentet förväntar sig att bli delaktigt redan i ett tidigt skede av den (förberedande) programplaneringen för de nya instrumenten.

21. Europaparlamentet efterlyser ökad transparens och granskning av finansieringen från finansieringsinstrumenten för externa åtgärder i mottagarländerna för att säkerställa att de ekonomiska resurserna används så effektivt och ändamålsenligt som möjligt. Parlamentet begär regelbundna diskussioner inom ramen för en strukturerad dialog mellan parlamentet och kommissionen som skulle göra det möjligt för parlamentet att i detalj utvärdera hur budgeten används. Parlamentet efterlyser ökat samarbete och samråd med lokala stödmottagare under hela budgetplanerings- och genomförandefaserna. Parlamentet betonar behovet av att göra finansieringsinstrumenten för externa åtgärder mer synliga genom att öka medvetenheten om deras positiva effekter och fördelar för att öka effekterna av finansiering och stärka EU:s offentliga diplomati.

22. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta beredskapsplaner i god tid för att säkerställa kontinuitet i finansieringen om de nya programmen inte skulle antas i tid före inledningen av den nya fleråriga budgetramen.

23. Europaparlamentet uppmanar med eftertryck kommissionen att lägga fram en differentierad kontoplan för de nya finansieringsinstrumenten för externa åtgärder, särskilt genom att inbegripa minst en budgetpost för varje tredjeland som får betydande EU-stöd. Parlamentet betonar att i samband med en effektivare uppsättning instrument måste budgetstrukturen vara tillräckligt detaljerad och transparent för att göra det möjligt för parlamentet att utföra sina budgetfunktioner på ett effektivt sätt och fullgöra sin tillsynsroll.


INFORMATION OM ANTAGANDET I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

20.4.2020

 

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

51

14

5

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Alviina Alametsä, Alexander Alexandrov Yordanov, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Lars Patrick Berg, Anna Bonfrisco, Reinhard Bütikofer, Fabio Massimo Castaldo, Susanna Ceccardi, Włodzimierz Cimoszewicz, Katalin Cseh, Tanja Fajon, Anna Fotyga, Michael Gahler, Kinga Gál, Giorgos Georgiou, Sunčana Glavak, Raphaël Glucksmann, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Márton Gyöngyösi, Sandra Kalniete, Karol Karski, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Andrius Kubilius, Ilhan Kyuchyuk, David Lega, Miriam Lexmann, Nathalie Loiseau, Antonio López-Istúriz White, Lukas Mandl, Thierry Mariani, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Sven Mikser, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Gheorghe-Vlad Nistor, Urmas Paet, Demetris Papadakis, Kostas Papadakis, Tonino Picula, Manu Pineda, Kati Piri, Giuliano Pisapia, Diana Riba i Giner, Jérôme Rivière, María Soraya Rodríguez Ramos, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Jacek Saryusz-Wolski, Andreas Schieder, Radosław Sikorski, Sergei Stanishev, Tineke Strik, Hermann Tertsch, Hilde Vautmans, Harald Vilimsky, Idoia Villanueva Ruiz, Viola Von Cramon-Taubadel, Thomas Waitz, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Isabel Wiseler-Lima, Salima Yenbou, Željana Zovko

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Nikos Androulakis, Nicolas Bay


 

 

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

51

+

NI

Fabio Massimo Castaldo, Márton Gyöngyösi

PPE

Alexander Alexandrov Yordanov, Traian Băsescu, Michael Gahler, Kinga Gál, Sunčana Glavak, Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, David Lega, Miriam Lexmann, David McAllister, Lukas Mandl, Vangelis Meimarakis, Francisco José Millán Mon, Gheorge-Vlad Nistor, Radosław Sikorski, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko

Renew

Petras Auštrevičius, Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Bernatd Guetta, Ihan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans

S&D

Nikos Androulakis, Maria Arena, Włodzimierz Cimoszewicz, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Sven Mikser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Andreas Schieder, Sergei Stanishev

Verts/ALE

Alviina Alametsä, Reinhard Bütikofer, Diana Riba I Giner, Tineke Strik, Viola Von Cramon-Taubadel, Thomas Waitz, Salima Yenbou

 

14

-

ECR

Anna Fotyga, Katol Karksi, Jacek Saryusz-Wolski, Hermann Tertsch, Jan Witold Waszczykowski, Charlie Weimers

ID

Lars Patrick Berg, Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky, Nicolas Bay

NI

Kostas Papadakis

 

5

0

GUE/NGL

Giorgos Georgiou, Stelios Kouloglou, Manu Pineda, Idoia Villanueva Ruiz

PPE

Antonio López‑Istúriz White

 

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster

 


 

STÅNDPUNKT I FORM AV ÄNDRINGSFÖRSLAG FRÅN UTSKOTTET FÖR SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR

till budgetutskottet

om de allmänna riktlinjerna för utarbetandet av budgeten för 2021, avsnitt III – kommissionen

(2019/2213(BUD))

För utskottet för sysselsättning och sociala frågor: Lucia Ďuriš Nicholsonová (ordförande)

 ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor lägger fram följande ändringsförslag för budgetutskottet som ansvarigt utskott:

Ändringsförslag  1

Förslag till resolution

Beaktandeled 13a (nytt)

 

Förslag till resolution

Ändringsförslag

 

 med beaktande av den europeiska pelaren för sociala rättigheter,

Ändringsförslag  2

Förslag till resolution

Skäl Ga (nytt)

 

Förslag till resolution

Ändringsförslag

 

Ga. Vissa av kommissionens viktigaste mål är att bidra till att bekämpa barnfattigdom, stödja ungdomar genom att ge dem den utbildning och de möjligheter de behöver för att ha framgång samt arbeta för att få in fler kvinnor på arbetsmarknaden.

Ändringsförslag  3

Förslag till resolution

Punkterna 3a och 3b (nya)

 

Förslag till resolution

Ändringsförslag

 

3a. Europaparlamentet påminner om att den framtida EU-budgeten bör bidra till att integrera klimatfrågor och biologisk mångfald utöver de förväntade utgiftsnivåerna, vilket bör åstadkommas genom att man införlivar klimat- och miljömål i beslutsfattandet i fråga om all politik och alla program under hela den politiska cykeln, samtidigt som man strävar efter målet om en rättvis omställning som inte lämnar någon på efterkälken.

 

3b. Europaparlamentet välkomnar dessutom de nya arbetstillfällen som den europeiska gröna given skulle kunna generera och är fast beslutet att trygga anständiga arbetsvillkor för alla. Parlamentet är därför övertygat om att den europeiska gröna given måste åtföljas av åtgärder som särskilt syftar till att skydda arbetstagarna.

Ändringsförslag  4

Förslag till resolution

Punkt 3c (ny)

 

Förslag till resolution

Ändringsförslag

 

3c. Europaparlamentet betonar att omställningsfonderna inte bara bör omfatta omplacering av arbetstagare inom kolsektorn och sektorn för andra fossila bränslen, utan bör också ta hänsyn till alla potentiellt berörda sektorer, inbegripet stålsektorn.

Ändringsförslag  5

Förslag till resolution

Punkt 4

 

Förslag till resolution

Ändringsförslag

4.  Europaparlamentet är bekymrat över risken för en ny finanskris, något som framhållits av internationella finansinstitut, mot bakgrund av den ökande globala offentliga och privata skuldsättningen (322 % av världens BNP). Parlamentet är oroat över de potentiella sociala och politiska konsekvenserna av en sådan kris, som enligt Internationella valutafonden (IMF) skulle bli tio gånger värre än efter krisen 2008 – om EU inte ges nya verktyg för att skydda den sociala sammanhållningen.

4.  Europaparlamentet är bekymrat över risken för en ny finanskris, något som framhållits av internationella finansinstitut, mot bakgrund av den ökande globala offentliga och privata skuldsättningen (322 % av världens BNP). Parlamentet är oroat över de potentiella sociala och politiska konsekvenserna av en sådan kris, som enligt Internationella valutafonden (IMF) skulle bli tio gånger värre än efter krisen 2008 – om EU inte ges nya verktyg för att skydda den sociala sammanhållningen, bevara arbetstillfällen och undvika massuppsägningar.

Ändringsförslag  6

Förslag till resolution

Title of the section, Paragraphs 4 a, 4 b, 4 c, 4 d, 4 e, 4 f, 4 g, 4 h (new)

 

Förslag till resolution

Ändringsförslag

och skydda EU-medborgarna mot nästa finanskris

och säkerställa och åstadkomma fullständig social, ekonomisk och territoriell sammanhållning

 

4a. Europaparlamentet påminner om att hållbar och inkluderande tillväxt, målinriktade investeringar och skattepolitik är avgörande för skapandet av högkvalitativ sysselsättning och ett ökat välstånd för alla,

 

4b. Europaparlamentet betonar därför att den gröna given måste leda till sociala framsteg genom att förbättra välbefinnandet för alla och minska sociala ojämlikheter, ekonomiska obalanser mellan medlemsstaterna och skillnader mellan kön och generationer. Parlamentet anser att en rättvis omställning innebär att ingen människa eller plats lämnas åt sitt öde och att sociala och ekonomiska ojämlikheter bekämpas. Parlamentet upprepar att omställningen till en klimatneutral ekonomi och ett hållbart samhälle måste genomföras parallellt med genomförandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter.

 

4c. Europaparlamentet förespråkar därför en ambitiös budget för 2021 för att främja genomförandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter på grundval av en hållbar tillväxt av en ytterst konkurrenskraftig social marknadsekonomi, i syfte att uppnå full sysselsättning och sociala framsteg, främja jämlikhet för alla och solidaritet mellan generationerna och skydda barnets rättigheter i enlighet med bestämmelserna i fördraget om Europeiska unionen. Parlamentet betonar särskilt vikten av tillräcklig finansiering för att stödja åtgärder som främjar jämställdhet och lika tillgång till arbetsmarknaden för kvinnor och män. Parlamentet påminner också om vikten av tillräcklig finansiering och andra instrument som främjar stöd till och genomförande av lagstiftning och politik mot diskriminering.

 

4d. Europaparlamentet betonar att genomförandet av ovanstående kräver en adekvat finansierad socialpolitik, och understryker därför behovet av att stärka befintliga instrument som bidrar till dessa mål, särskilt Europeiska socialfonden+ (ESF+) (inklusive ungdomssysselsättningsinitiativet), fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (Fead), EU:s program för sysselsättning och social innovation (EaSI) och Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter.

 

4e. Europaparlamentet påminner om behovet av att mer effektivt inrikta strukturfonder och investeringar på att främja tillväxt för alla, minska ojämlikhet och främja uppåtgående social konvergens.

 

4f. Europaparlamentet varnar för att minskningar av budgeten för dessa områden skulle kunna skapa problem som motverkar dessa insatsers effektivitet och uppnåendet av deras mål. Parlamentet insisterar därför på att dessa områden måste upprätthållas i nästa fleråriga budgetram och att de även i fortsättningen främst måste genomföras med stöd av bidrag.

 

4g. Europaparlamentet upprepar att dessa medel bör skapa synergieffekter som kan bidra till att minska de sociala skillnaderna och ojämlikheterna så att man ser till att ingen hamnar på efterkälken i processen.

 

4h. Europaparlamentet betonar dessutom behovet av att säkerställa en smidig övergång mellan den nuvarande finansieringsperioden och den nya fleråriga budgetramen, särskilt övergången från nuvarande ESF, ungdomssysselsättningsinitiativet, Fead och EaSI till nya ESF+.

Ändringsförslag  7

Förslag till resolution

Punkt 4i (ny)

 

Förslag till resolution

Ändringsförslag

 

4i.  Europaparlamentet efterlyser tillräcklig finansiering för att stödja investeringar i bostäder för att på ett effektivt sätt råda bot på de allt större problemen med brist på bostäder till överkomliga priser, undermåliga bostadsförhållanden, utestängning från bostadsmarknaden och hemlöshet.

Ändringsförslag  8

Förslag till resolution

Punkt 4j (ny)

 

Förslag till resolution

Ändringsförslag

 

4j.  Europaparlamentet påminner om vikten av att se till att ingen hamnar på efterkälken. Parlamentet förespråkar därför en EU-budget som främjar jämlikhet genom hela människans liv – från dess början till slutet. Parlamentet begär därför att ett program ska inrättas för att stödja medlemsstater som vill etablera eller stärka ett offentligt och allmänt nätverk av barn- och äldreomsorg, samt ett offentligt nätverk för vårdbehövande personer, såsom personer med funktionsnedsättning eller personer med behov av långtidsvård.

Ändringsförslag  9

Förslag till resolution

Paragraphs 4 k, 4 l, 4 m, 4 n, 4 o (new)

 

Förslag till resolution

Ändringsförslag

 

4k. Europaparlamentet påminner om att ungdomsarbetslösheten fortfarande är oacceptabelt hög och kännetecknas av stora skillnader mellan medlemsstaterna.

 

4l. Europaparlamentet upprepar därför vikten av tillräcklig finansiering och andra instrument som främjar åtgärder för att bekämpa ungdomsarbetslösheten och öka anställningsbarheten, det vill säga ungdomssysselsättningsinitiativet och Erasmus+.

 

4m. Europaparlamentet noterar dessutom kommissionens förslag att integrera ungdomssysselsättningsinitiativet i ESF+ för programperioden 2021–2027, men uttrycker oro över bristen på klarhet när det gäller de faktiska årliga resurserna för att bekämpa ungdomsarbetslösheten i den framtida ESF+, särskilt när det gäller de tematiska koncentrationerna i ESF+-förordningen. Parlamentet betonar behovet av att bibehålla finansieringen för bekämpning av ungdomsarbetslösheten på åtminstone samma nivå som under den föregående programperioden.

 

4n. Europaparlamentet välkomnar det åtagande som kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen, gjort i sina politiska riktlinjer om att stärka ungdomsgarantin genom att omvandla den till ett permanent instrument med ökad budget och regelbunden rapportering.

 

4o. Europaparlamentet begär att man ska säkerställa finansiering under 2021 för ett fortsatt genomförande av ungdomsgarantin i medlemsstaterna.

 

Ändringsförslag  10

Förslag till resolution

Paragraphs 10 a, 10 b, 10 c, 10 e (new)

 

Förslag till resolution

Ändringsförslag

 

10a. Europaparlamentet beklagar att mer än en fjärdedel av alla barn i EU löper risk att drabbas av fattigdom eller social utestängning.

 

10b. Europaparlamentet välkomnar i detta avseende kommissionens åtagande att inrätta en europeisk barngaranti för att bidra till att säkra att alla barn i Europa som riskerar att drabbas av fattigdom eller social utestängning har tillgång till de mest grundläggande rättigheterna, såsom hälso- och sjukvård, barnomsorg, utbildning, tillräcklig näring och anständiga bostäder.

 

10c. Europaparlamentet påminner med eftertryck om att detta initiativ också är kopplat till förhandlingarna om den fleråriga budgetramen, och begär att den europeiska barngarantin ska integreras i den framtida ESF+-fonden, med en ny finansiering på minst 5.9 miljarder euro för hela perioden 2021–2027.

 

10d. Europaparlamentet påminner i detta avseende om den roll som EU:s instrument spelar när det gäller att stödja företag och arbetstagare i omställningen till en digital och grönare ekonomi. Parlamentet upprepar vikten av yrkesutbildning i digitaliseringens tidevarv. Parlamentet uppmanar kommissionen att utforska ytterligare sätt att stödja yrkesutbildningsprogram, framför allt inom områdena programvaruutveckling och informationsteknik.

 

10e. Europaparlamentet vill se att 2021 års budget ägnar särskild uppmärksamhet åt de utomeuropeiska ländernas och territoriernas behov samt förbindelserna med dessa länder och regioner, eftersom de kan vara särskilt sårbara för klimatförändringarnas negativa effekter. Parlamentet betonar vidare att tillgången till finansiering för de utomeuropeiska länderna och territorierna måste förbättras eftersom de på grund av sin särskilda status och storlek har begränsade administrativa resurser och expertis.

 

Ändringsförslag  11

Förslag till resolution

Punkt 12

 

Förslag till resolution

Ändringsförslag

12.  Europaparlamentet är fast beslutet att undvika en ny betalningskris. Parlamentet upprepar att det totala betalningstaket måste ta hänsyn till den aldrig tidigare skådade mängden utestående åtaganden i slutet av 2020 som ska åtgärdas under nästa fleråriga budgetram. Parlamentet noterar vidare att fokus för betalningsbemyndigandena under 2021 till stor del kommer att ligga på slutförandet av programmen för 2014–2020. Parlamentet insisterar dock på att detta inte får hindra lanseringen av nya program.

12.  Europaparlamentet är fast beslutet att undvika en ny betalningskris. Parlamentet upprepar att det totala betalningstaket måste ta hänsyn till den aldrig tidigare skådade mängden utestående åtaganden i slutet av 2020 som ska åtgärdas under nästa fleråriga budgetram. Parlamentet noterar vidare att fokus för betalningsbemyndigandena under 2021 till stor del kommer att ligga på slutförandet av programmen för 2014–2020. Parlamentet insisterar dock på att detta inte får hindra lanseringen av nya program och bör inte göras på bekostnad av ESF+.

Ändringsförslag  12

Förslag till resolution

Punkt 14 a (ny)

 

Förslag till resolution

Ändringsförslag

 

14a. Europaparlamentet begär att särskild uppmärksamhet ska ägnas åt att säkerställa en oavbruten övergång för finansieringen inom ramen för EaSI:s nuvarande programdel Progress.


 

 

SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR UTVECKLING

Johan Van Overtveldt

Ordförande

Budgetutskottet

BRYSSEL

Ärende: Yttrande över riktlinjerna för budgeten 2021 - avsnitt III (2019/2213(BUD))

Till ordföranden

Utskottet för utveckling har fått i uppdrag att lägga fram ett yttrande för ditt utskott inom ramen för det aktuella förfarandet. Genom ett skriftligt förfarande beslutade utskottet att avge detta yttrande i form av en skrivelse.

Utskottet för utveckling behandlade detta ärende vid utskottssammanträdet den 21 april 2020. Vid det sammanträdet beslutade utskottet att uppmana budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i sitt förslag till resolution.

 

Med vänlig hälsning

Tomas Tobé

FÖRSLAG

1. Europaparlamentet uppmanar rådet att slutföra sina förhandlingsmandat om den nya fleråriga budgetramen och om instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete (NDICI).

2. Europaparlamentet betonar att parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen om NDICI antogs den 4 mars 2019, och att dess mandat avseende NDICI bekräftades den 8 oktober 2019. Parlamentet påminner om sin ståndpunkt att ett bidrag på 45 % av NDICI:s totala budget bör anslås till klimatmål, miljöförvaltning och miljöskydd, biologisk mångfald och bekämpning av ökenspridning och till hanteringen av de bakomliggande orsakerna till migration och tvångsförflyttning, och lägger stor vikt vid främjande av demokrati, rättsstatsprincipen och de mänskliga rättigheterna, inbegripet rättigheterna för kvinnor, barn, flyktingar, fördrivna personer, hbti-personer, personer med funktionsnedsättning och ursprungsbefolkningar samt etniska och religiösa minoriteter.

3. Europaparlamentet framhåller att en förbättring av sammanhållningen mellan medlemsstaterna och fördjupad solidaritet med våra partner och genomförandet av Agenda 2030 kommer att vara våra centrala mål för det kommande budgetförfarandet.

4. Europaparlamentet upprepar att unionen och dess medlemsstater måste infria sina kollektiva åtaganden, särskilt när det gäller målet att det offentliga utvecklingsbiståndet ska uppgå till 0,7 % av BNI, målen för hållbar utveckling och Parisavtalet[[1]] samt hälso-, utbildnings- och jämställdhetsmålen.

5. Europaparlamentet efterlyser genomförandet av principen om en konsekvent utvecklingspolitik som fastställs i artikel 208 i EUF-fördraget och ett tydligt fastställande av de enskilda EU-organens ansvar för genomförandet av åtaganden inom ramen för en konsekvent utvecklingspolitik.

6. Europaparlamentet påminner om att unionen måste vara redo att bekämpa covid-19 i hela världen genom att stödja sina partnerländer. Parlamentet betonar att EU-medel måste användas på ett sätt som visar internationell solidaritet med de mest utsatta i världen. Parlamentet anser att EU måste öka sitt stöd till WHO och UNHCR. Parlamentet efterlyser EU-stöd till de svaga hälso- och sjukvårdssystemen i Afrika, Latinamerika och Asien.

7. Europaparlamentet uppmanar EU att främja samarbete och multilaterala kontakter för att uppnå samordnade internationella lösningar på covid-19-krisen. Parlamentet anser att EU och medlemsstaterna måste be multilaterala finansorganisationer att tillfälligt upphäva, eller till och med överväga att delvis ställa in, återbetalningen av institutionella skulder så att indrivningen av skulder anpassas till deras högsta prioritet, nämligen bekämpningen av covid-19. Parlamentet anser att när många länder i Afrika, Latinamerika och Asien har stora svårigheter att ge grundläggande hälso- och sjukvård till ett mycket stort antal människor under en hälsokris, måste EU och det internationella samfundet minska alla bördor som minskar partnerländernas förmåga att hantera pandemin.


 

 

SKRIVELSE FRÅN BUDGETKONTROLLUTSKOTTET

Johan Van Overtveldt

Ordförande

Budgetutskottet

BRYSSEL

Ärende: Yttrande över riktlinjerna för budgetförfarandet för 2021 – avsnitt III 2019/2213(BUD)

 

Budgetkontrollutskottet (CONT) uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott beakta följande vid utarbetandet av Europaparlamentets riktlinjer för budgetförfarandet för 2021

 

Utestående åtaganden

1. Budgetkontrollutskottet är bekymrat över följande omständigheter:

 De utestående åtagandena har fortsatt att öka 2018 och uppgick till 281,2 miljarder EUR i slutet av 2018 (jämfört med 267,3 miljarder EUR 2017), och de har ökat med 36 % (73,7 miljarder EUR) under de senaste sju åren sedan 2011, vilket är den period som motsvarar den förra fleråriga budgetramen.

 Enligt kommissionens långsiktiga prognos kommer de utestående åtagandena att uppgå till 313,8 miljarder EUR 2023.

2. Budgetkontrollutskottet uppmanar kommissionen att ytterligare förbättra sina finansiella prognoser och bistå länder med att hitta stödberättigade projekt med ett tydligt europeiskt mervärde.

3. Budgetkontrollutskottet betonar att risken för otillräckliga betalningsbemyndiganden är desto större eftersom genomförandet av ESI-fonderna har försenats ännu mer än under den förra fleråriga budgetramen. I detta avseende påpekar budgetkontrollutskottet att i 9 av de 13 medlemsstater som anslutit sig till unionen sedan 2004 står de utestående åtagandena för mer än 15 % av deras årliga offentliga utgifter. Bristen på betalningsbemyndiganden skulle kunna innebära allvarliga finansiella och politiska utmaningar både i dessa länder och inom unionen.

4. Budgetkontrollutskottet uppmanar kommissionen att vidta åtgärder för att undvika otillbörligt press på nivån på betalningsbemyndigandena under den fleråriga budgetramens första år för programperioden 2021–2027. Budgetkontrollutskottet uppmanar budgetmyndigheten att göra följande:

 Att sörja för en lämplig balans mellan åtagandebemyndigandena och betalningsbemyndigandena för nästa fleråriga budgetram genom att öka betalningsbemyndigandena, ändra åtagandereglerna eller minska åtagandebemyndigandena.

 Att i samband med detta beakta att beloppet för ansökningar om utbetalningar kan bli högt 2021 och 2022 och att outnyttjade betalningsbemyndiganden inte kan föras över till nästa fleråriga budgetram.

 Att förbättra den administrativa kapaciteten i medlemsstaterna så att programmen kan genomföras i tid. Budgetkontrollutskottet upprepar i detta avseende behovet av ökat tekniskt stöd från kommissionen till medlemsstaterna för att säkerställa att programgenomförandet hålls inom fastställda tidsfrister och följer de rättsliga kraven.

 Att avskaffa n+3-regeln i linje med begäran i betänkandet om beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen för 2018. Budgetkontrollutskottet betonar att det automatiska återtagandet för programperioden 2021–2027 måste minskas till n+2 för att ge medlemsstaterna ytterligare incitament att snabbt genomföra programmen.

 Att arbeta för en förenkling av ansökningarna om finansiering och förvaltningen och för en förenklad rapportering inom ramen för programmen. Budgetkontrollutskottet understryker att alltför många bestämmelser och förfaranden på nationell, regional och lokal nivå hindrar uppnåendet av politiska mål och ökar risken för överreglering. Budgetkontrollutskottet betonar att sådana ytterligare administrativa bördor utgör en onödig källa till fel.

 Att i normal ordning inleda den nya fleråriga budgetramen och genomförandet av pågående och nya program under 2021. Mot bakgrund av den fortsatta oenigheten mellan medlemsstaterna och parlamentet om tillämpningsområdet för den nya fleråriga budgetramen uppmanar budgetkontrollutskottet kommissionen att lägga fram en beredskapsplan som omfattar budgeten för 2021 och förlänger de program som löper under den nuvarande fleråriga budgetramen för att säkerställa planeringssäkerhet och ett ordnat genomförande av EU-budgeten.

Utnyttjande av medel i tid

5. Budgetkontrollutskottet är bekymrat över att genomförandet av strukturfonderna släpar efter och att situationen till och med är värre än vid den jämförbara tidpunkten under föregående programperiod. För närvarande är den genomsnittliga utnyttjandegraden lägre än 40 %, medan den vanligtvis legat under 60 % vid en jämförbar tidpunkt under programperioden 2007–2013.

6. Budgetkontrollutskottet uppmanar kommissionen att lägga fram en rapport om det totala betalningsbelopp inom den nuvarande fleråriga budgetramen som planeras fram till 2022/2023 till följd av n+3-regeln (programmen i den gamla fleråriga budgetramen löper fram till mitten av den nya fleråriga budgetramen).

7. Budgetkontrollutskottet uppmanar kommissionen och de berörda medlemsstaterna att under första halvåret 2020 fastställa en handlingsplan för att påskynda genomförandet av ESI-fonderna under den nuvarande programperioden, med tydliga incitament för ett effektivt utnyttjande av tillgängliga medel.

Intressekonflikter

8. Budgetkontrollutskottet uppmärksammar artikel 61 i budgetförordningen, som trädde i kraft den 2 augusti 2018 och som har breddat definitionen av intressekonflikter. Budgetkontrollutskottet uppmanar kommissionen att som ”fördragens väktare” bekämpa alla former av intressekonflikter och regelbundet utvärdera de förebyggande åtgärder som medlemsstaterna vidtagit för att undvika dem.

9. Budgetkontrollutskottet uppmanar kommissionen att föreslå gemensamma riktlinjer för hur man kan förebygga intressekonflikter som involverar högt uppsatta politiker. Budgetkontrollutskottet uppmanar dessutom medlagstiftaren att anta gemensamma etiska normer för alla frågor som rör intressekonflikter, och uppmanar kommissionen att främja spridning av bästa praxis bland medlemsstaterna. Budgetkontrollutskottet betonar att det med tanke på de befintliga problemen i vissa medlemsstater när det gäller fördelningen av unionens medel vid delad förvaltning inte är acceptabelt att vissa medlemmar av Europeiska rådet, vissa medlemmar av nationella regeringar och tjänstemän fattar beslut om fördelning och förvaltning av EU-subventioner som de själva, deras familjemedlemmar eller oligarkiska strukturer kan dra nytta av.

Europeiska åklagarmyndigheten

10. Budgetkontrollutskottet understryker att inrättandet av Europeiska åklagarmyndigheten utgör en kvalitativ förbättring av skyddet av unionens ekonomiska intressen.

11. Budgetkontrollutskottet kritiserar åklagarmyndighetens underfinansiering och underbemanning under den av kommissionen planerade uppbyggnadsfasen. Budgetkontrollutskottet betonar att Europeiska åklagarmyndigheten kan behöva handlägga upp till 3 000 ärenden per år och att myndigheten därför behöver minst 76 nya tjänster och 8 miljoner EUR om den ska bli fullt operativ före utgången av 2020. Budgetkontrollutskottet uppmanar med eftertryck kommissionen att lägga fram ett förslag till ändringsbudget. Budgetkontrollutskottet betonar att en eventuell ökning av budgeten eller av antalet tjänster för Europeiska åklagarmyndigheten inte får göras på bekostnad av Olafs eller Eurojusts respektive budgetar och tjänsteförteckningar. Budgetkontrollutskottet motsätter sig i synnerhet minskningen med 45 tjänster i Olafs tjänsteförteckning. Budgetkontrollutskottet betonar att Olaf redan brottas med underfinansiering och underbemanning och att fler resurser från Olaf till Europeiska åklagarmyndigheten skulle kunna öka risken för att fler fall av missbruk av EU-medel inte upptäcks. Budgetkontrollutskottet understryker att detta kan leda till en minskning av EU:s traditionella egna medel och en ökning av gränsöverskridande moms- och tullbedrägerier, vilket skulle ha en negativ inverkan på EU:s inkomster.

12. Budgetkontrollutskottet påpekar att Eurojust redan har haft svårigheter med det internationella samarbetet, särskilt när det gäller gränsöverskridande brottslighet, på grund av otillräcklig utrustning. Budgetkontrollutskottet anser att det är oacceptabelt att stärka Europeiska åklagarmyndigheten på Eurojusts bekostnad. Budgetkontrollutskottet uppmanar kommissionen att säkerställa tillräcklig finansiering av dessa organ. Budgetkontrollutskottet betonar att Europeiska åklagarmyndigheten, Olaf, Europol och Eurojust alla är nödvändiga för att bekämpa gränsöverskridande momsbedrägerier och tullbedrägerier och för att förhindra missbruk av EU-medel.

13. Budgetkontrollutskottet beklagar att det för närvarande finns starka och omfattande kontrollmekanismer på områden där det förekommer mindre fel, medan betydligt mindre finansiella resurser och personal står till förfogande i gränsöverskridande fall. Budgetkontrollutskottet pekar på de tydligt negativa konsekvenserna för inkasseringen av inkomster till skada för EU och i förlängningen för medlemsstaterna.

14. Budgetkontrollutskottet noterar att i enlighet med artikel 3 i förordningen om Europeiska åklagarmyndigheten upprättas åklagarmyndigheten som ett institutionellt organ i Europeiska unionen, medan den i budgeten för 2020 presenteras som en byrå under rubriken ”Kommissionen”. Budgetkontrollutskottet oroar sig över att denna situation inte i tillräcklig grad garanterar Europeiska åklagarmyndigheten nödvändigt oberoende, och uppmanar kommissionen att presentera Europeiska åklagarmyndighetens budget som ett oberoende organ under den framtida rubriken 7 (administration) tillsammans med de andra organen och institutionerna, i stället för under den framtida rubriken 2 (kommissionen) med byråerna för rättsliga och inrikes frågor.

 

 

 

Med vänlig hälsning

 

 

 

 

 

Monika Hohlmeier

Budgetkontrollutskottets ordförande och föredragande för ansvarsfrihetsförfarandet avseende kommissionen

 

 

 

 

 


 

 

SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR MILJÖ, FOLKHÄLSA OCH LIVSMEDELSSÄKERHET

GR/av

D(2020) 11953

Johan Van Overtveldt

Ordförande

Budgetutskottet

BRYSSEL

Ärende: Yttrande över riktlinjerna för budgeten 2021 – avsnitt III (2019/2213(BUD))

Till ordföranden

På grund av spridningen av coronavirussjukdomen (covid-19) och den efterföljande ändringen av parlamentets verksamhetskalender för de kommande veckorna på grund av force majeure kommer utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI) inte att kunna rösta om sitt förslag till yttrande över riktlinjerna för budgeten 2021 – avsnitt III (2019/2213 (BUD)). Både som utskottets ordförande och ständig föredragande för budgeten vill jag därför överlämna ENVI-utskottets bidrag i form av resolutionspunkter, som ditt utskott förhoppningsvis kommer att ta hänsyn till:

Nödläget till följd av covid-19

 Europaparlamentet betonar att unionens budget för 2021 bör omfatta resurser för att utveckla kapaciteten att hantera pandemier så att skyddet av de europeiska medborgarna kan säkerställas. Parlamentet pekar på det akuta behovet av att tillhandahålla tillräcklig finansiering för att stödja forskning som kan bidra till att begränsa covid-19-utbrottet.

 Europaparlamentet välkomnar den genomförandeakt som kommissionen infört inom ramen för unionens civilskyddsmekanism för att ändra den kapacitetsförteckning som utgör rescEU-instrumentet till att även inbegripa lagring av medicinsk utrustning och medicinsk behandling i samband med covid-19-utbrottett. Parlamentet betonar att tillräckliga medel bör anslås till unionens civilskyddsmekanism så att den kan bidra till att hantera skogsbränder, översvämningar, jordbävningar, hot mot folkhälsan och andra naturkatastrofer och katastrofer som orsakas av människan, vars effekter väntas förvärras ytterligare av klimatförändringarna. Parlamentet påminner om att mekanismen sedan covid-19-utbrottet har använts för hemtransport av EU-medborgare i utlandet, bland annat från Wuhan i Kina. Parlamentet betonar att unionens civilskyddsmekanism måste beviljas tillräcklig finansiering för att kunna hantera covid-19-utbrottet och rädda liv, bland annat genom att ytterligare medel anslås till insatser och kapacitet.

 Europaparlamentet betonar att Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) måste tilldelas tillräckliga personalresurser för att kunna reagera optimalt på det pågående covid-19-utbrottet. Parlamentet påminner om att antalet heltidsanställda inom ECDC minskade med 20 personer under perioden 2013–2018, och begär att dess ursprungliga tjänsteförteckning omgående återställs.

 Europaparlamentet betonar att framtida återhämtningsplaner eller finansieringsinstrument som använder EU-medel inom ramen för den ekonomiska nedgången till följd av covid-19 måste anpassas till prioriteringarna för den gröna given.

Den europeiska gröna given, budgeten för 2021 och den fleråriga budgetramen

 Europaparlamentet pekar på behovet av att säkerställa att tillräckliga medel anslås i budgeten för 2021 så att unionen snabbt ska kunna vidta de konkreta åtgärder som krävs för att hantera nödläget för klimatet, den biologiska mångfalden och miljön. Parlamentet insisterar på att nästa budget bör hjälpa unionen att uppfylla sina åtaganden enligt den europeiska gröna given och sina skyldigheter enligt Parisavtalet och vara helt i linje med målen att begränsa den globala uppvärmningen till under 1,5 °C och vända den nedåtgående trenden för den biologiska mångfalden.

 Europaparlamentet betonar att unionens budget för 2021 bör bana väg för ett fullständigt och effektivt genomförande av den ambition som beskrivs i kommissionens meddelande om den europeiska gröna given, i syfte att anpassa all unionspolitik till dess mål. Parlamentet anser att unionen också genom sin budgetering bör visa globalt ledarskap på klimatområdet.

 Europaparlamentet uppmanar kommissionen att införa gröna budgeteringsverktyg från och med 2021. Parlamentet understryker i detta avseende vikten av en effektiv klimatsäkring av budgeten, för att säkerställa att budgeten som helhet är i linje med Parisavtalet, och av en säkring av den biologiska mångfalden. Parlamentet uppmanar kommissionen att tillhandahålla övergripande riktlinjer om klimatsäkring och säkring av biologisk mångfald som vägledning till alla politiska planeringsdokument för nästa fleråriga budgetram.

 Europaparlamentet betonar att unionens budget för 2021 är den första budgeten inom den fleråriga budgetramen för 2021–2027. Parlamentet betonar att alla ansträngningar bör göras för att redan från början av den nya fleråriga budgetramen säkerställa att det övergripande målet för integrering av klimatåtgärder och biologisk mångfald uppnås så snart som möjligt. Parlamentet upprepar ENVI-utskottets ståndpunkt av den 5 september 2019 att ett mål på 40 % för integrering av klimatåtgärder bör fastställas i nästa fleråriga budgetram.

 Europaparlamentet påpekar att utgifter för klimatet och den biologiska mångfalden måste spåras med hjälp av mer robusta, transparenta och omfattande metoder, vilket är nödvändigt för att undvika risken för att de anslagna medlen överskattas. Parlamentet påminner om sin ståndpunkt till stöd för ett tydligt utgiftsmål för integrering av biologisk mångfald på minst 10 % i nästa fleråriga budgetram, utöver utgiftsmålet för integrering av klimatåtgärder, vilket bör återspeglas i unionens budget för 2021.

 Europaparlamentet uppmanar Europeiska rådet att stödja källor till nya egna medel, såsom en skatt på återvunnen plast och användningen av inkomsterna från systemet för handel med utsläppsrätter i EU-budgeten i linje med parlamentets ståndpunkt[15].

 Europaparlamentet pekar på behovet av att säkerställa tillräckliga medel i budgeten för 2021 för att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling.

 Europaparlamentet betonar att tillräckliga resurser bör avsättas för att säkra en rättvis omställning i samband med insatserna för att uppnå unionens klimat- och miljöambitioner, och understryker att bördorna bör bäras i enlighet med principen om att förorenaren betalar och inte placeras på de mest utsatta människorna och samhällena. Parlamentet betonar ett resurserna för en rättvis omställning bör utgöra ett tillägg till budgeten och får inte vara till förfång för andra EU-program.

 Europaparlamentet betonar att tillräckliga resurser bör anslås i budgeten för 2021 för utarbetandet och genomförandet av den framtida europeiska planen för att bekämpa cancer. Parlamentet framhåller att tillräckliga medel också bör avsättas för att ta itu med sällsynta och icke-smittsamma sjukdomar, med särskilt fokus på forskning och förebyggande, samt på bekämpning av antimikrobiell resistens.

 Europaparlamentet påpekar att det är viktigt att se till att tillräckliga finansiella medel anslås i budgeten för 2021 för att säkerställa tillräcklig och förutsebar finansiering för unionens byråer, så att de kan uppfylla sina mandat och utföra sina uppgifter.

 

Jag har sänt en liknande skrivelse till Pierre Larrouturou, huvudföredragande för 2021 års budget.

 

Med vänlig hälsning

 

Pascal Canfin


 

 

SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR INDUSTRIFRÅGOR, FORSKNING OCH ENERGI

Johan Van Overtveldt

Ordförande

Budgetutskottet

BRYSSEL

Ärende: Yttrande över riktlinjerna för budgeten 2021 – Avsnitt III (2019/2213(BUD))

Till ordföranden

Med tanke på den exceptionella situation vi nu upplever har ITRE-samordnarna beslutat att avge ITRE-utskottets yttrande över riktlinjerna för budgeten 2021 i form av denna skrivelse, på grundval av det arbete som redan utförts i utskottet.

 

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas.

Med vänlig hälsning

Cristian‑Silviu Buşoi

 

FÖRSLAG

1. Europaparlamentet beklagar att medlemsstaterna hittills inte har lyckats nå en överenskommelse om den fleråriga budgetramen 2021–2027 och reformen av systemet för egna medel, vilket äventyrar ett snabbt inledande av de nya programmen och deras funktion och därmed unionens förmåga att förverkliga sina politiska prioriteringar, inbegripet den europeiska gröna given, och därmed bidra till att minska växthusgasutsläppen till noll fram till 2050. Parlamentet noterar att den fleråriga budgetramen utgör grunden för den årliga budgeten och att riktlinjerna för 2021 års budget, i avsaknad av en förordning om den fleråriga budgetramen, endast kan återspegla parlamentets allmänna ståndpunkt i fråga om den fleråriga budgetramen.

2. Parlamentet betonar att budgeten för 2021 måste göra det möjligt för unionen att uppfylla sina skyldigheter enligt Parisavtalet, däribland principen om att inte vålla skada, och vara i linje med målet om att begränsa den globala uppvärmningen till under 1,5°C. Parlamentet vidhåller i detta avseende att nästa budget bör vara inriktad på hållbar utveckling, energiomställning, jobbskapande och på att vända förlusten av biologisk mångfald.  Parlamentet påminner om att de klimatrelaterade utgifterna måste öka så att de utgör minst 25 % av EU:s utgifter under den nya fleråriga budgetperioden och öka till 30 % så snart som möjligt, samtidigt som man iakttar högre specifika mål i andra program, som de 35 % som antagits i Horisont Europa.

3. Europaparlamentet tillägger att en av de viktigaste politiska prioriteringarna är att säkerställa det europeiska näringslivets konkurrenskraft och hållbarhet, vilket inbegriper en minskning av den administrativa bördan för bl.a. EU-program och en revidering av EU:s nuvarande bestämmelser om statligt stöd, utan att den inre marknadens funktion äventyras. Ekonomiskt välstånd är direkt kopplat till industrins globala konkurrenskraft och effektiv klimatpolitik. Betydande investeringar i innovation, även i digital teknik och energiintensiva sektorer, kommer att behövas för att stärka konkurrenskraften, utveckla framtida färdigheter och skapa arbetstillfällen.

4. Europaparlamentet betonar att den nya rubriken 1 (Inre marknaden, innovation och den digitala ekonomin) är av yttersta vikt för att främja innovationsledd, hållbar ekonomisk tillväxt och inkrementell och omvälvande forskning och innovation i syfte att bidra till en övergång till en klimatneutral ekonomi och ett klimatneutralt samhälle senast 2050 i enlighet med Parisavtalet Parlamentet betonar vidare betydelsen av den nya rubriken 5 (Säkerhet och försvar), som inbegriper den nya europeiska försvarsfonden och medlen för kärnsäkerhet och avveckling.

5. Europaparlamentet påminner om sin ståndpunkt i fråga om den totala finansieringsramen för Horisont Europa på 120 miljarder EUR (i 2018 års priser) och programmets kontinuerliga överteckning under den senaste fleråriga budgetramen, vilket innebär att många fler högkvalitativa projekt inom forskning och innovation skulle kunna ha finansierats om tillräcklig unionsfinansiering hade tillhandahållits. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att lägga fram budgetförslaget för 2021 i enlighet med detta för att säkerställa att forsknings- och innovationsverksamheten finansieras ambitiöst utan avbrott, inbegripet på områden som är väsentliga för unionens strategiska autonomi och internationella konkurrenskraft och som stöder övergången till en klimatneutral ekonomi senast 2050 och den europeiska gröna givens övergripande mål, bidrar till uppnåendet av målen för hållbar utveckling och är till nytta för medborgarna och samhället, såsom digital omvandling, rörlighet, energi, hälso- och sjukvård och rymden. Kommissionen uppmanas även att stödja marknadslanseringen av innovativa produkter och tjänster. Parlamentet påminner i detta sammanhang om behovet av ett välavvägt stöd till grundforskning och tillämpad forskning. Regionala obalanser avseende FoI-kapacitet inom EU bör minskas. Forsknings- och innovationspartnerskap är effektiva medel för att främja gemensam forskning och engagera industrin i programmet och bör därför stärkas. Vetenskaps- och forskningsverksamheten utanför EU:s gränser behöver samordnas och en lämplig ram för internationellt samarbete bör därför säkerställas.

6. Europaparlamentet understryker att alla områden i budgeten måste bidra till den europeiska gröna givens övergripande mål och FN:s mål för hållbar utveckling. Parlamentet betonar det stora finansieringsbehov och de ytterligare investeringar som krävs för att genomföra målen. Det är därför viktigt att inrätta en fond för en rättvis omställning för att ta itu med de samhälleliga, socioekonomiska, tekniska och miljömässiga konsekvenserna för arbetstagare, branscher och samhällen som påverkas negativt av övergången från kol och kolberoende. Det krävs en solid finansiering av fonden och vid fördelningen av medel måste det säkerställas att ingen region i EU hamnar på efterkälken i energiomställningen. Parlamentet upprepar i detta sammanhang sin ståndpunkt att nya instrument bör finansieras med nya pengar hellre än att övriga EU-programs anslag minskas.

7. Europaparlamentet betonar att Fonden för ett sammanlänkat Europa är ett viktigt instrument för att nå energiunionens mål och för att bidra till unionens åtagande inom ramen för Parisavtalet. Parlamentet kräver tillräckliga anslag till programmet, särskilt för dess energidel, och insisterar på att urvalet av prioriterade energiinfrastrukturprojekt måste vara i linje med den europeiska gröna given. Parlamentet understryker behovet av stöd till den europeiska rörlighetssektorns omställning för att få till stånd hållbara, rena och konkurrenskraftiga transporter i unionen.

8. Europaparlamentet understryker behovet av ett ambitiöst budgetförslag, särskilt för nya program såsom programmet för ett digitalt Europa, vilket syftar till att främja investeringar inom avgörande framtidsområden såsom artificiell intelligens, cybersäkerhet, superdatorer och avancerade digitala färdigheter. Programmen måste bli operativa så snart som möjligt för att kunna bidra till att göra unionen mer konkurrenskraftig och överbrygga den digitala klyftan både när det gäller klyftan mellan könen inom IKT-sektorn och den geografiska obalansen mellan medlemsstaterna när det gäller digital beredskap. Vidare måste alla möjliga EU-program utnyttjas för att Europa ska vara anpassat till den digitala tidsåldern och uppnå digital suveränitet. Parlamentet motsätter sig starkt nedskärningar i förhållande till kommissionens förslag, särskilt på områden som syftar till att säkerställa ett människocentrerat digitalt samhälle, och betonar den avgörande roll som digitaliseringen av den offentliga förvaltningen och driftskompatibiliteten mellan it-systemen spelar på alla förvaltningsnivåer i medborgarnas och företagens intresse.

9. Europaparlamentet understryker betydelsen av små och medelstora företag, mikroföretag och uppstartsföretag som en väsentlig del av EU:s ekonomi, eftersom de skapar ett stort antal arbetstillfällen, även flertalet nyskapade arbetstillfällen i EU. Små och medelstora företag spelar även en avgörande roll för forskning och innovation och för utnyttjandet av forsknings- och innovationsresultat. Parlamentet kräver mer stöd i 2021 års budget till små och medelstora företag samt kluster och nätverk för små och medelstora företag. Parlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa tillräcklig finansiering och en smidig övergång från Cosme till det nya programmet för den inre marknaden och från Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) och andra finansiella instrument till InvestEU. Parlamentet betonar att tillgången till finansiering måste underlättas för små och medelstora företag under hela forsknings-, utvecklings- och innovationscykeln, och välkomnar i detta sammanhang Europeiska innovationsrådets roll.

10. Europaparlamentet påminner om sin ståndpunkt i fråga om den totala finansieringsramen för rymdprogrammet på 15 miljarder EUR (i 2018 års priser), och uppmanar kommissionen att lägga fram budgetförslaget för 2021 i enlighet därmed. Parlamentet varnar för risken att otillräcklig finansiering äventyrar nuvarande flaggskeppsprogram som Galileo, Egnos och Copernicus samt lanseringen av viktiga nya program som Govsatcom och rymdlägesbildsprogrammet, vilket kan begränsa det europeiska ledarskapet inom relevanta sektorer såsom säkerhet, försvar, civilskydd, miljöskydd och teknisk samhällsservice. Parlamentet betonar att rymdprogrammet är viktigt för att den gröna givens mål ska uppnås och för att framstegen ska övervakas ordentligt. Parlamentet beklagar att kommissionen i sitt förslag inte tillräckligt ökade de mänskliga och ekonomiska resurserna för  Europeiska unionens rymdprogrambyrå efter det preliminära interinstitutionella avtalet där förteckningen över rymdprogrambyråns uppgifter utökades ytterligare.

11. Europaparlamentet påminner om EU-byråernas viktiga bidrag till uppnåendet av de politiska mål som fastställts av lagstiftaren. Parlamentet kräver därför tillräcklig finansiering och bemanning för alla byråer i linje med deras uppgifter och ansvarsområden. Parlamentet understryker särskilt behovet av att avsevärt stärka Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer), som har varit underfinansierad och underbemannad under många år med risk för Acers funktion och förmåga att utföra såväl sina uppgifter avseende övervakning och insyn i marknaden som de ytterligare uppgifter som byrån tilldelats genom den senaste lagstiftningen, inklusive paketet om ren energi. Parlamentet insisterar på att kommissionen tar itu med detta problem redan i sitt budgetförslag. Parlamentet påminner vidare om att Berecbyrån måste få ytterligare resurser för att kunna utföra sina uppgifter enligt Berecförordningen och den europeiska kodexen för elektronisk kommunikation.


 

 

SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR DEN INRE MARKNADEN OCH KONSUMENTSKYDD

Johan Van Overtveldt

Ordförande

Budgetutskottet

BRYSSEL

Ärende: Yttrande över riktlinjerna för budgeten 2021 – avsnitt III (2019/2213(BUD)) – Föredragande av yttrande, Leszek Miller

Till ordföranden

Inom ramen för det aktuella förfarandet har utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd beslutat att lägga fram ett yttrande i form av en skrivelse för ditt utskott.

Utskottet beslutade att uppmana budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga förslagen i enlighet med bilagan till denna skrivelse i det förslag till resolution som antas.

 

Med vänlig hälsning

Petra De Sutter MD, fil dr

Ordförande

 

 

Bilaga: Förslag

 

FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott beakta följande förslag i det förslag till resolution som antas:

A. Unionens budget för 2021 är den första budgeten inom den fleråriga budgetramen för 2021–2027.

 

B. Parlamentet har varit redo att förhandla om den nya fleråriga budgetramen sedan november 2018, men hittills har rådet inte deltagit i några regelrätta förhandlingar med parlamentet och möjligheterna att nå en överenskommelse minskar hela tiden.

 

C. Den inre marknaden har sedan den infördes i stor utsträckning bidragit till tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning i unionen, vilket har gjort det möjligt för personer, varor, tjänster och kapital att röra sig friare i unionen. Den har skapat nya möjligheter och stordriftsfördelar för europeiska företag, särskilt mikroföretag och små och medelstora företag, den har bidragit till att skapa arbetstillfällen och den har erbjudit större valmöjligheter till lägre priser för konsumenterna, samtidigt som den har garanterat dem skydd och hög kvalitet på de produkter och tjänster som erbjuds. Den inre marknaden är en central faktor för att få till stånd en omvandling till en resurs- och energieffektiv hållbar ekonomi för att möta det ökande trycket från klimatförändringarna. Fullbordandet av den inre marknaden bör förbli en av prioriteringarna i 2021 års budget.

 

D. Den digitala inre marknaden bör ses som en av de viktigaste delarna av den övergripande inre marknaden, vars faktiska genomförande är en nödvändig förutsättning för att den inre marknaden som helhet ska fungera effektivt, vilket gynnar både medborgarna och företagen.

 

1. Europaparlamentet välkomnar ambitionen hos parlamentets föredragande för avsnitt III i budgeten att anslå 883 miljoner EUR (i 2018 års priser) för programmet för den inre marknaden för 2021, vilket motsvarar parlamentets förslag till nästa fleråriga budgetram (2021–2027), och innebär en betydande ökning på nästan 50 % av utgifterna för området för den inre marknaden jämfört med kommissionens förslag (48,5 % i 2018 års priser), med hänsyn tagen till den förväntade utgiftsprofilen för programmet, som tydligt visar dess betydelse. Parlamentet betonar att denna fördelning av anslagen måste bibehållas i de kommande förhandlingarna. Parlamentet uttrycker sin besvikelse över det reviderade förhandlingspaketet för den fleråriga budgetramen och egna medel för 2021–2027, som lagts fram av Europeiska rådets ordförande, och som innebär att anslagen för programmet för den inre marknaden minskar med uppskattningsvis 57,1 %.

 

2. Europaparlamentet uppmanar med eftertryck medlemsstaterna att bibehålla en hög åtagandenivå för det nya programmet för den inre marknaden[16] (inbegripet tidigare åtgärder inom ramen för Cosme), som syftar till att ta itu med fragmenteringen av den inre marknaden, stärka och skydda konsumenterna och göra det möjligt för mikroföretag och små och medelstora företag att dra full nytta av en välfungerande inre marknad, som är nödvändig för den europeiska ekonomins utveckling, med fokus på hållbarhet.

 

3. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelanden Att forma Europas digitala framtid och En EU-strategi för data samt kommissionens vitbok om artificiell intelligens, eftersom alla tre initiativen innehåller viktiga överväganden med koppling till konsumentskydd och harmoniserade regler för företag på den inre marknaden. Parlamentet betonar vikten av tillräcklig finansiering för kommissionens digitala initiativ som en del av de fleråriga programmen med koppling till den fleråriga budgetramen.

 

4. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag till nya initiativ för den europeiska gröna given, och särskilt förslaget Öka konsumenternas makt över den gröna omställningen, eftersom främjandet av konsumenternas engagemang för hållbara konsumtionsmönster är avgörande för att uppnå resultat när det gäller den gröna givens prioriteringar. Parlamentet betonar vikten av att öka konsumenternas medvetenhet och att rikta finansieringen mot åtgärder som främjar hållbar konsumtion, som en del av den framtida konsumentpolitiken i programmet för den inre marknaden (den fleråriga budgetramen).

 

5. Europaparlamentet understryker att för att uppnå ett heltäckande och hållbart konsumtionsmönster är reglerna för den inre marknaden avgörande för att skapa incitament för produkter och tjänster, processer och affärsmodeller som syftar till att uppnå cirkularitet genom hållbarhet och hållbarhetskrav i linje med målen för den europeiska gröna given. Parlamentet påminner om att för att stödja vår ekonomis övergång till hållbarhet och samtidigt bevara vår konkurrenskraft, bör lämplig finansiering av riktade åtgärder säkerställas genom programmet för den inre marknaden (den fleråriga budgetramen).

 

6. Europaparlamentet vill se att ytterligare medel anslås till ett fullständigt genomförande av den gemensamma digitala ingången, som riskerar att bli försenad i flera medlemsstater. Parlamentet noterar att program för e-förvaltning som syftar till att modernisera en offentlig förvaltning och ta itu med digitaliseringen av offentliga tjänster skapar ett mervärde för alla aktörer på den inre marknaden, särskilt för medborgare och företag. Parlamentet påminner om behovet av att anslå tillräckliga medel för lanseringen av ambitiösa projekt på detta område.

 

7. Europaparlamentet påminner om att konsumentskydd är ett av de viktigaste områdena för EU:s medborgarpolitik, som framför allt stöder konsumenter i utsatta situationer. Parlamentet understryker det konstanta behovet av att förbättra konsumentpolitiken, särskilt mot bakgrund av de nya utmaningarna, både på det digitala och det fysiska planet genom lämplig finansiering och efterlevnad av befintliga bestämmelser som särskilt syftar till att bekämpa otillbörliga affärsmetoder på den inre marknaden.

 

8. Europaparlamentet betonar att en effektiv tillämpning av reglerna för den inre marknaden spelar en viktig roll i konsumentskyddspolitiken genom att se till att konsumenterna erbjuds säkra produkter och tjänster som uppfyller kraven, både på e‑marknaderna och på de traditionella marknaderna. Parlamentet betonar behovet av ökat samarbete mellan marknadskontrollmyndigheter på EU-nivå och behovet av att stärka den befintliga ramen. Parlamentet efterlyser därför särskild finansiering på detta område inom ramen för programmet för den inre marknaden (den fleråriga budgetramen).

 

9. Europaparlamentet betonar vikten av att öka åtagandebemyndigandena för att modernisera tullunionen till stöd för genomförandet av unionens tullkodex och utvecklingen av de elektroniska tullsystemen. Parlamentet noterar att när det gäller politiken för den inre marknaden planeras endast anslagen för finansiering av tullprogrammet, men anser att även finansieringen av instrumentet för tullkontroll[17] bör ingå i detta politikområde. Parlamentet betonar samtidigt att nedskärningarna på 31 % i förslaget från Europeiska rådets ordförande om tullprogrammet och instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning äventyrar båda programmens mål.

 

10. Europaparlamentet är bekymrat över att rådets underlåtenhet att enas om en förhandlingsposition skulle kunna fördröja förhandlingarna med parlamentet och medföra en risk för att ikraftträdandet av program som ska inledas 2021 försenas, särskilt det nya programmet för den inre marknaden, samt tullprogrammet och instrumentet för tullkontroll, som inte är en fortsättning på ett befintligt program utan ett nytt initiativ.


 

 

SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR TRANSPORT OCH TURISM

Johan Van Overtveldt

Ordförande

Budgetutskottet

BRYSSEL

Ärende: Yttrande över riktlinjerna för budgeten 2021 - Avsnitt III (2019/2213(BUD))

Till ordföranden

Utskottet för transport och turism har fått i uppdrag att lägga fram ett yttrande för ditt utskott inom ramen för det aktuella förfarandet. Vid utskottssammanträdet den 23 mars 2020 beslutade utskottets samordnare att avge detta yttrande i form av en skrivelse.

Utskottet för transport och turism uppmanar budgetutskottet att infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

Med vänlig hälsning

 

(underskrift) Karima Delli

FÖRSLAG

1. Europaparlamentet begär en ambitiös budget för EU:s transportsektor som tar hänsyn till nya utmaningar och möjligheter och nuvarande politiska prioriteringar för EU:s transport- och turismpolitik.

 

2. Europarlamentet betonar att EU:s transportpolitik är av avgörande betydelse för Europas ekonomiska, sociala och miljömässiga utveckling och hållbarhet och för att säkerställa territoriell tillgänglighet och konnektivitet i alla regioner i unionen. Parlamentet kräver därför att EU:s transportpolitik får adekvat och tillräcklig finansiering för att kunna utveckla hållbara transportsätt och säkerställa tillväxt, sysselsättning och konkurrenskraft i Europa, även i de yttersta randområdena, i öområden och i särskilt eftersatta geografiska områden. Parlamentet betonar vikten av ytterligare investeringar i forskning och innovation samt i social och territoriell sammanhållning för att man ska kunna leva upp till miljömässiga utmaningar och öka och stärka konnektiviteten mellan stater och regioner.

 

3. Europaparlamentet understryker att 2021 års budget bör återspegla de prioriteringar som parlamentet fastställde i sin resolution av den 14 november 2018 om den fleråriga budgetramen och att den bör tillhandahålla den finansiering som krävs för både projekt inom ramen för den nuvarande fleråriga budgetramen och för nya projekt baserade på den fleråriga budgetramen för 2021–2027. Parlamentet upprepar därför vikten av att utforma en beredskapsplan för att skydda stödmottagarna och säkerställa kontinuitet för projekten om den nuvarande fleråriga budgetramen behöver förlängas efter 2020.

 

4. Europaparlamentet anser att EU:s finansiering av transporter måste anpassas till de rättsliga kraven i den gröna given och att en fullständig anpassning till Parisavtalet bör garanteras. Parlamentet betonar därför att en hög finansieringsnivå, ett resultatinriktat och effektivt utnyttjande av medlen i transportportföljen för Horisont 2020 samt program och gemensamma företag som genomför dessa mål är av yttersta vikt, och framhåller vikten av projekt och program på området för utfasning av fossila bränslen, digitalisering och en rättvis omställning.

 

Transportsektorns betydelse för att uppnå målen för den gröna given

 

5. Europaparlamentet upprepar att transportsektorn måste bidra till att uppnå klimatneutralitet senast 2050, vilket kommer att kräva enorma finansiella investeringar, men detta får inte skada den europeiska industrins övergripande konkurrenskraft på världsmarknaden.

 

6. Europaparlamentet understryker därför att tillräcklig finansiering för transportprojekt kommer att vara avgörande för att påskynda övergången till hållbar, säker, smart, driftskompatibel och ekonomiskt överkomlig rörlighet genom åtgärder baserade på ny teknik, främjande av multimodala transporter, utveckling av automatiserad och uppkopplad multimodal rörlighet och en ökning av produktionen och utvecklingen av hållbara alternativa bränslen, inklusive laddningsstationer.

 

7. Europaparlamentet betonar vikten av att den gröna given åtföljs av en rättvis, inkluderande och icke-diskriminerande omställning för att säkerställa att transportsektorn, de små och medelstora företagen och arbetskraften kan anpassa sig och för att stödja de regioner och samhällen som drabbas hårdast. Parlamentet anser att det är viktigt att ha tillräcklig finansiering för denna anpassningsprocess, inbegripet incitament för hållbara investeringar, samt utbildning och utrustning till sektorns arbetskraft med ny expertis för nya sysselsättningsmöjligheter, krav och färdigheter.

 

8. Europaparlamentet betonar att kollektivtrafiken är av central betydelse för att främja miljömässigt, klimatmässigt och ekonomiskt hållbara samhällen och motverka social utestängning och den negativa trenden med avfolkning i isolerade glesbefolkade områden Parlamentet efterlyser i detta avseende ökat stöd till transportinfrastruktur och främjande av kollektivtrafik och hållbar rörlighet. Parlamentet anser att 2021 års budget bör stödja införandet av en handlingsplan för att genomföra ett enda multimodalt system för biljettförsäljning. Parlamentet rekommenderar att man genomför studier för att bedöma effekterna av offentliga transportsystem med avseende på faktorer som variationer i antalet passagerare, restider, antalet trafikolyckor och dödsfall eller inverkan på klimatförändringarna.

 

Främja flaggskeppsprogrammen

 

9. Europaparlamentet betonar vikten av att öka budgeten för flaggskeppsprogram av särskild betydelse för uppnåendet av EU:s mål:

 Parlamentet understryker den nyckelroll som Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE) spelar för att främja utvecklingen av ett högpresterande transeuropeiskt nät (TEN-T), som är hållbart och sammanlänkat när det gäller infrastruktur på området för transport, energi och digitala tjänster, och för att uppnå målen för den gröna given. Parlamentet upprepar att det snabba slutförandet av TEN-T i hög grad kommer att bidra till den socioekonomiska och territoriella sammanhållningen i EU och till att främja unionens mål om minskade koldioxidutsläpp. Parlamentet begär därför att FSE-transportbudgeten ska ökas för den fleråriga budgetramen 2021–2027 och att dess anslag för 2021 ska fastställas i enlighet med detta samtidigt som man fullt ut beaktar skillnaderna i utvecklingsnivå mellan medlemsstaternas infrastrukturer. Parlamentet påminner om att FSE:s planering av utgifterna på kort, medellång och lång sikt bör följa en resultatinriktad strategi och sträva efter ett mervärde för EU. Parlamentet beklagar förseningarna i slutförandet av arbeten i flera medlemsstater, särskilt när det gäller gränsöverskridande projekt.

 Parlamentet efterlyser en ökning av budgeten för Horisont 2020 till 120 miljarder EUR (i 2018 års priser) och till dess beståndsdel ”smarta städer och integrerade transporter” från och med 2021.

Bibehållande av befintlig politik

 

10. Europaparlamentet påminner om att sammanhållningspolitikens finansiering av transportinfrastruktur bör syfta till att uppnå det fördragsbaserade målet om ekonomisk, social och territoriell sammanhållning. Parlamentet framhåller att EU:s transportpolitik och investeringar spelar en central roll för att främja och stärka den territoriella, sociala och ekonomiska sammanhållningen i EU. Parlamentet begär därför att finansieringen av TEN-T ska behållas som en del av sammanhållningspolitiken, inbegripet stödkomponenten för utveckling och modernisering av sekundära, regionala och lokala förbindelser.

Särskilt anslag för hållbar turism

 

11. Europaparlamentet anser att turistsektorn är mycket nära kopplad till transportsektorn. Parlamentet upprepar med kraft sin uppmaning om att inrätta en separat och särskild budgetpost för hållbar turism för att bättre avspegla nuvarande och framtida behov i fråga om infrastruktur och säkerhet, turismens betydelse för EU:s ekonomi, som den fjärde största exportindustrin, och dess roll för konkurrenskraft, sysselsättning och utveckling av social välfärd.

Finansiering av nya initiativ

 

12. Europaparlamentet stöder en ökning av anslagen i InvestEU-fonden till hållbar infrastruktur till 14 miljarder EUR (i 2018 års priser) för 2021–2027 med ett lämpligt anslag i 2021 års budget.

13. Europaparlamentet betonar vikten av ett enklare och mer effektivt system för egna medel som avsevärt kan minska andelen av de BNI-baserade bidragen och garantera en tillräcklig finansiering av EU:s utgifter.

Gemenskapsbyråer och Europaskolor

14. Europaparlamentet betonar byråernas och de europeiska partnerskapens betydelse för att förbättra transportsektorns prestation och säkerhet och för att främja minskade transportutsläpp på basis av tekniska framsteg och regler. Parlamentet anser att inrättandet av ett europeiskt partnerskap för sjöfartssektorn är av avgörande betydelse för att främja forskning och innovation inom detta transportsätt. Parlamentet framhåller vikten av att dessa byråer och gemensamma företag får tillräckliga ekonomiska resurser och personal  liksom en effektiv förvaltning så att de fullt ut kan utföra sina uppgifter. Parlamentet uppmanar kommissionen att mer aktivt övervaka byråernas finansiella och administrativa förvaltning, särskilt när det gäller intressekonflikter.

15. Europaparlamentet framhåller särskilt den avgörande roll som Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA) och det gemensamma företaget Shift2Rail har för att uppnå en varaktig övergång från väg till järnväg. Parlamentet betonar att Shift2Rail-företaget spelar en nyckelroll för att övervinna tekniska hinder och driva på driftskompatibiliteten, med målet att göra järnvägstransporterna billigare, effektivare och mer attraktiva och därmed bidra till att minska antalet olyckor och CO2-utsläpp.

16. Europaparlamentet betonar särskilt den roll som de gemensamma företagen Clean Sky 2 och Sesar samt Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet (Easa) spelar för att minska CO2-utsläppen per passagerare. Parlamentet betonar Clean Sky 2-företagets mycket goda resultat och den viktiga roll som det spelar för att säkerställa nettoframsteg för grön teknik som syftar till att förbättra säkerheten och minska CO2-utsläpp och utsläpp av växthusgaser samt till att minska buller från flygplan. Parlamentet begär att Easa i högre grad deltar i övervakningen av den forskning som bedrivs av de två företagen och betonar behovet av att snabbt införa programmet för miljömärkning genom att utnyttja Easas kompetens på området för certifiering av teknik. Parlamentet betonar det brådskande behovet av att säkra konnektivitet och öka effektiviteten genom att minska fragmenteringen av det europeiska luftrummet med hjälp av initiativ som syftar till att öka säkerheten samt minska förseningarna och miljökonsekvenserna av flygtrafiken.

17. Europaparlamentet välkomnar Europeiska sjösäkerhetsbyråns (Emsa) direkta stöd till medlemsstaternas insatser för att genomföra miljölagstiftningen och byråns hjälp för att bekämpa föroreningar till havs och övervaka utsläppen. Parlamentet anser att om byrån får ytterligare resurser kan den spela en viktig roll för att stödja medlemsstaternas insatser för att minska fartygsrelaterade miljörisker och förbättra sjöfartssektorns hållbarhet.

 


 

SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR REGIONAL UTVECKLING

Johan Van Overtveldt

Ordförande för budgetutskottet

WIE 05U012

BRYSSEL

Ärende: Yttrande över riktlinjerna för budgeten 2021 - Avsnitt III - 2019/2213(BUD)

 

Till ordföranden

 

Utskottet för regional utveckling har fått i uppdrag att lägga fram ett yttrande för ditt utskott inom ramen för det aktuella förfarandet. Utskottet har beslutat att översända detta yttrande i form av en skrivelse.

 

* * *

 

I enlighet med artikel 174 i EUF-fördraget erkänns ekonomisk, social och territoriell sammanhållning som en viktig faktor i unionens harmoniska utveckling och den fleråriga budgetramen bör inte misslyckas med att fullt ut stödja detta EU-mål.

 

Europaparlamentet understryker att EU:s budget för 2021 kommer att vara den första EU‑budgeten under den fleråriga budgetramen 2021–2027 och att den bör ge ett tydligt budskap och ingående beskriva parlamentets ståndpunkt för de kommande sju åren, återspegla unionens politiska prioriteringar och garantera genomförandet av EU-program som stöder och stärker den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen. Parlamentet påminner om att dessa program och strategier i hög grad stöder och bidrar till hållbara lösningar för ekonomisk tillväxt, investeringar och konkurrenskraft samt säkra och trygga levnads- och arbetsvillkor för medborgarna, inbegripet lika möjligheter och icke-diskriminering.

 

Europaparlamentet anser att de investeringar som görs inom ramen för sammanhållningspolitiken och den regionala utvecklingspolitiken har ett mycket högt mervärde när det gäller finansieringens andel i hela Europeiska unionen, och de bidrar till EU:s prioriteringar och mål, såsom den gröna given, innovation och den digitala ekonomin. Parlamentet betonar att hållbar utveckling, ekonomisk tillväxt och fortsatt strävan efter en övergripande och inkluderande sammanhållning, genom att minska skillnaderna och ojämlikheterna i medlemsstaterna och regionerna i Europa, är universella och grundläggande mål för Europeiska unionen.

 

Europaparlamentet upprepar att det krävs tillräckliga medel för att man ska kunna uppnå dessa mål och säkra en ambitiös, rättvis, smidig och inkluderande omställning till ett klimatneutralt Europa. Parlamentet påminner i detta sammanhang om sammanhållningspolitikens bidrag till forsknings- och innovationsverksamhet som främjar överföringen av avancerad teknik. Parlamentet konstaterar att fonden för en rättvis omställning måste justeras med tillräckliga ekonomiska medel så att ingen hamnar på efterkälken och så att den kan genomföras på ett effektivt sätt i medlemsstaterna, i syfte att skydda medborgarna i kolregioner och förorenade industriområden, men även på öar och i avlägsna områden, som är de mest utsatta för klimatomställning. Parlamentet understryker i detta avseende behovet av att redan 2021 garantera dessa ekonomiska resurser för att säkerställa att den ”traditionella” och centrala politiken, såsom sammanhållningspolitiken och den gemensamma jordbrukspolitiken, inte undergrävs. Parlamentet upprepar vidare sitt krav på en beredskapsplan för att säkerställa kontinuitet i finansieringen om den nuvarande fleråriga budgetramen måste förlängas efter 2020, och vill att kommissionen lägger fram en sådan plan utan dröjsmål för att undvika förseningar i starten av de nya programmen och för att säkerställa ett smidigt och kontinuerligt stöd till stödmottagarna.

Europaparlamentet noterar att de ekonomiska konsekvenserna av den globala spridningen av covid-19 under 2020 förväntas leda till nya perioder av recession i mer än en medlemsstat, och anser att extraordinära finansiella medel därför bör avsättas för detta ändamål i EU:s budget för 2021.

Med vänlig hälsning

Younous Omarjee

 


 

SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR JORDBRUK OCH LANDSBYGDENS UTVECKLING

Johan Van Overtveldt

Ordförande

Budgetutskottet

BRYSSEL

Ärende: Yttrande över riktlinjerna för budgeten 2021 – avsnitt III (2019/2213 (BUD))

Till ordföranden

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling har fått i uppdrag att lägga fram ett yttrande för ditt utskott inom ramen för det aktuella förfarandet. Vid utskottssammanträdet den 22 januari 2020 beslutade utskottet att översända detta yttrande i form av en skrivelse.

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling behandlade frågan den 26 mars genom ett skriftligt förfarande. Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling beslutade att uppmana budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

Med vänlig hälsning

(underskrift) Norbert Lins

 

FÖRSLAG

A. År 2021 bör vara det första genomförandeåret för nästa fleråriga budgetram och kommissionen kommer att föreslå en ny budgetstruktur.

B. Kommissionen har föreslagit en översyn av den gemensamma jordbrukspolitiken som omfattar tre olika lagstiftningsförslag. Den nyligen reformerade gemensamma jordbrukspolitiken kommer med största sannolikhet inte att träda i kraft under 2021.

C. Kommissionen har föreslagit en förordning om vissa övergångsbestämmelser för stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och från Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) vad gäller deras resurser och tillämpning under 2021.

D. Utgifterna för jordbruk och landsbygdsutveckling kommer även i fortsättningen att utgöra den största andelen av budgetutgifterna, eftersom utgifterna på unionsnivå, till skillnad från de flesta övriga sektorer, i hög grad ersätter de nationella utgifterna. Det är mycket viktigt att se till att alla nya krav från jordbrukssektorn till följd av den europeiska gröna given på lämpligt sätt tillgodoses med ytterligare budgetmedel.

1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå en budgetstruktur som är förenlig med de allmänna principerna om enhet, universalitet, specificering och i synnerhet principerna om transparens och sund ekonomisk förvaltning, så att parlamentet fullt ut kan utöva sin kontrollbefogenhet. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att föreslå en budgetstruktur för jordbruket och landsbygdens utveckling som är tillräckligt detaljerad, precis som inom den nuvarande fleråriga budgetramen.

2. Europaparlamentet konstaterar att den gemensamma jordbrukspolitiken, tillsammans med övrig EU-politik, kommer att spela en viktig roll när det gäller att uppfylla målen i den gröna given.

3. Europaparlamentet upprepar sin ståndpunkt att budgeten för den gemensamma jordbrukspolitiken åtminstone bör bibehållas på nuvarande nivå, särskilt mot bakgrund av de nya krav som kommer att ställas på den för att bidra till unionens klimatmål och mål för biologisk mångfald, i enlighet med Parisavtalet, och även inom områdena livsmedelstrygghet, ekonomisk tillväxt, territoriell och social balans, hälsokriser och ekonomiska kriser, marknader med risk för volatilitet eller nedläggning samt andra faktorer som påverkar livsmedelstryggheten .

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i sitt förslag och senare ändringsakt avseende budgetförslaget för 2021 beakta resultatet av den politiska överenskommelse som ska nås om övergångsbestämmelserna för 2021 (COM(2019)0581, 2019/0254 (COD)). Parlamentet uppmanar dessutom medlemsstaterna att i god tid anslå tillräckliga resurser för en fortsatt förbättring av kvaliteten på de uppgifter och indikatorer som rapporteras till unionen för att till fullo följa strategin med en resultatinriktad budget. Parlamentet insisterar på att uppgifter och indikatorer måste hålla hög kvalitet för att den gemensamma jordbrukspolitiken ska kunna bedömas korrekt.

5. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ta itu med det demografiska problemet och den blygsamma generationsväxlingen inom jordbrukssektorn, och insisterar vidare på att man måste tillhandahålla tillräckligt med stödåtgärder för unga jordbrukare och jämställdhet på landsbygden.

6. Europaparlamentet insisterar fortsatt på att de inkomster i unionens budget som härrör från inkomster avsatta för särskilda ändamål eller återbetalningar till följd av oegentligheter på jordbruksområdet bör bibehållas inom detta område.

7. Europaparlamentet påminner om behovet av att avsätta en betydande andel av medlen från Horisont Europa-programmet till livsmedelssektorn, särskilt i ett bredare sammanhang inom ramen för ”från jord till bord”-strategin . Parlamentet är övertygat om vikten av forskning, utveckling och innovation inom denna sektor och av att resultaten från forskning och innovation når jordbruksföretagen. Parlamentet stöder en ökning av anslagen för programmet för att säkerställa säkra livsmedel av hög kvalitet och innovativa jordbruksformer i unionen.

8. Europaparlamentet begär ett fortsatt stöd till pågående och nya pilotprojekt och till förberedande åtgärder.


 

 

SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR KULTUR OCH UTBILDNING

Johan Van Overtveldt

Ordförande

Budgetutskottet

BRYSSEL

Ärende: Yttrande över riktlinjerna för budgeten 2021 – Avsnitt III (2019/2213 (BUD))

Till ordföranden

Utskottet för kultur och utbildning har fått i uppdrag att lägga fram ett yttrande för ditt utskott inom ramen för det aktuella förfarandet.

Jag överlämnar härmed följande förslag avseende budgeten för 2021 för CULT-utskottets räkning och i nära samarbete med Romeo Franz, CULT-utskottets föredragande för budgeten för 2021. Förslagen bör ses som CULT-utskottets bidrag till de riktlinjer för budgeten för 2021 som budgetutskottet håller på att förbereda.

 

Med vänlig hälsning

Sabine Verheyen

 

FÖRSLAG

1. Europaparlamentet bekräftar vikten av program inom områdena ungdom, medborgarskap, utbildning och kultur samt behovet av att tillhandahålla den finansiering som behövs för att uppfylla medborgarnas förväntningar och de ambitiösa mål som fastställts för dessa program. Parlamentet anser att en tillräckligt ökad finansiering är avgörande för Europas framtid och skulle göra det möjligt för fler deltagare att utnyttja fördelarna med programmen, särskilt de med färre möjligheter. Parlamentet anser att kulturella, utbildningsmässiga och kreativa program har kapacitet att både stärka sina sociala mål, med särskilt fokus på inkludering och geografisk balans, och bidra till unionens mål att ta itu med globala utmaningar såsom klimatförändringar och digitalisering. Parlamentet insisterar på att budgeten för 2021 ska vara betydligt högre än budgeten för 2020 och åtföljas av en linjär och gradvis ökning av de årliga anslagen, för att öka tillträdet från och med år ett och undvika oproportionerliga ökningar och utnyttjandeutmaningar under de sista åren av den fleråriga budgetramen för 2021–2027. Parlamentet uppmanar med eftertryck kommissionen att lägga fram en beredskapsplan för att säkerställa en fortsatt finansiering av alla unionens finansieringsprogram från och med början av 2021 om förhandlingarna om den fleråriga budgetramen inte kan slutföras på ett tillfredsställande sätt före slutet av 2020. Parlamentet upprepar att en stark tonvikt måste läggas vid samhällsutmaningarna till följd av klimatförändringarna och att budgeten till Erasmus+, Europeiska solidaritetskåren och programmet Kreativa Europa bör motsvara programmens politiska ambitioner och främja hållbar utveckling och miljöomställning. Parlamentet betonar att utbildning och kultur är centrala områden för utformningen och främjandet av jämställdhet och begär därför att principerna om jämställdhetsintegrering och jämställdhetsbudgetering ska ingå i alla program och beaktas då man hanterar samhällsutmaningar.

 

2. Europaparlamentet påminner om att Erasmus+ är det ledande programmet för att främja rörlighet i utbildningssyfte för människor i alla åldrar och alla sociala grupper, och att ansökningarna i hög grad överstiger den tillgängliga finansieringen. Parlamentet betonar att programmet Erasmus+ är en europeisk framgångssaga som för samman människor, utvecklar mellanmänsklig kapacitet och arbetskapacitet, främjar interkulturellt lärande och stöder en verklig europeisk tillhörighetskänsla. Parlamentet upprepar därför att budgeten för 2021 måste vara i linje med kravet att tredubbla budgeten för Erasmus+ i den fleråriga budgetramen för 2021–2027. Parlamentet betonar att nya initiativ inom områdena medborgarskap, ungdom, utbildning och kultur, såsom initiativet Europauniversitet inom det nya Erasmusprogrammet, skulle kunna bidra till debatten om Europas framtid och verkligen påverka medborgarnas liv och deras uppfattning om unionen. Parlamentet betonar dock att parlamentets stöd till nya initiativ beror på programmens slutliga budgetbelopp. Parlamentet upprepar i detta avseende att nya initiativ kräver nya medel.

 

3. Europaparlamentet betonar värdet av programmet Kreativa Europa för att stödja unionens audiovisuella, kreativa och kulturella industrier och sektorer. Parlamentet påminner om att programmet i hög grad var underfinansierat, vilket återspeglades i det mycket låga antalet framgångsrikt finansierade projekt i det nuvarande programmet, särskilt i programområdet Kultur. Parlamentet insisterar på att det är nödvändigt att öka finansieringen för att uppnå programmets mål och medborgarnas förväntningar. Parlamentet påminner om att 2021 års budget måste ligga i linje med behovet att fördubbla finansieringen för programmet Kreativa Europa i den fleråriga budgetramen för 2021–2027. Parlamentet uppmanar kommissionen att förbättra sin externa kommunikationsstrategi och därmed medborgarnas tillgång till information om unionens verksamhet. Parlamentet upprepar att kommissionen måste överväga nya sätt för att kommunicera om unionsrelaterade frågor. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att ytterligare diversifiera de informationsverktyg som för närvarande används och främjas inom ramen för multimedieverksamhet.

 

4.  Europaparlamentet anser att Europeiska solidaritetskåren är ett grundläggande verktyg för att främja medborgarengagemang i hela unionen och stärka unionsmedborgarskapet. Parlamentet insisterar på att 2021 års budget för Europeiska solidaritetskåren ska uppfylla de många förväntningar som solidaritetskåren har skapat hos ungdomar i Europa, särskilt i den del som handlar om volontärarbete. Parlamentet efterlyser tillräckliga anslag för att täcka den höga efterfrågan på volontärplatser.

 

5.  Europaparlamentet understryker framgången när det gäller programmet Ett Europa för medborgarna liksom dess betydelse för att stärka känslan av tillhörighet till unionen och främja medborgarnas demokratiska och medborgerliga delaktighet samt medborgarnas engagemang i unionens åtgärder. Parlamentet upprepar behovet av att tillhandahålla den ökade finansiering som behövs för den del som avser medborgarnas engagemang och deltagande i det nya programmet för medborgare, jämlikhet, rättigheter och värden, och påminner om att den måste motsvara 27,26 % av programmets totala budget.

 

6.  Europaparlamentet oroar sig över situationen till följd av covid-19-pandemin. Parlamentet uppmanar kommissionen att vidta alla de åtgärder som behövs för att stödja unionsprogrammens bidragsmottagare inom kultur och utbildning. Parlamentet betonar behovet av ytterligare stöd till den kreativa sektorn, som drabbats mycket hårt av krisen. Parlamentet uppmanar kommissionen att utveckla en samordnad metod i medlemsstaterna så att tillräckliga investeringar gör inom områdena kultur, utbildning, ungdom och medborgarskap efter covid-19-pandemin i syfte att förhindra en situation som liknar den som uppstod efter den finansiella och ekonomiska krisen 2009 då de offentliga utgifterna inom dessa områden i hög grad minskade i unionen.


 

 

SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR MEDBORGERLIGA FRI- OCH RÄTTIGHETER SAMT RÄTTSLIGA OCH INRIKES FRÅGOR

Johan Van Overtveldt

Ordförande

Budgetutskottet

BRYSSEL

 

 

Ärende: Yttrande över de allmänna riktlinjerna för utarbetandet av budgeten för 2021, avsnitt III – kommissionen (2019/2213(BUD))

Till ordföranden

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor har fått i uppdrag att lägga fram ett yttrande för ditt utskott i enlighet med det skriftliga förfarandet av den 19 mars 2020.

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i sina allmänna riktlinjer för utarbetandet av budgeten för 2021, avsnitt III – kommissionen.

 

Med vänlig hälsning

(underskrift) Juan Fernando López Aguilar

 

FÖRSLAG

 med beaktande av rapporten om global uppvärmning på 1,5 °C från Mellanstatliga panelen för klimatförändringar (IPCC) av den 8 oktober 2018[18],

 med beaktande av artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF‑fördraget),

 med beaktande av artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012[19],

 med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020[20],

 med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning[21],

 med beaktande av rådets beslut 2014/335/EU, Euratom av den 26 maj 2014 om systemet för Europeiska unionens egna medel[22],

 med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020[23] och de gemensamma uttalanden, bifogade till budgeten, som parlamentet, rådet och kommissionen enats om,

 med beaktande av sitt interimsbetänkande av den 14 november 2018 om den fleråriga budgetramen 2021–2027 – parlamentets ståndpunkt i syfte att nå en överenskommelse[24], och sin resolution av den 10 oktober 2019 om den fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel: dags att uppfylla medborgarnas förväntningar[25],

 med beaktande av sin resolution av den 15 januari 2020 om den europeiska gröna given[26],

 med beaktande av rådets slutsatser av den ... 2020 om budgetriktlinjerna för 2021 (00000/2019),

 med beaktande av artikel 93 i arbetsordningen,

 med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A9-0000/2020), och av följande skäl:

A. Enligt artikel 311 i EUF-fördraget ska unionen se till att den har nödvändiga medel för att nå sina politiska mål och budgeten ska helt finansieras av egna medel.

B. I enlighet med artikel 312 i EUF-fördraget ska den fleråriga budgetramen antas av rådet med enhällighet efter det att Europaparlamentet har gett sitt godkännande med en majoritet av sina ledamöter.

C. Den nuvarande fleråriga budgetramen löper ut i slutet av 2020, och 2021 bör vara det första genomförandeåret för nästa fleråriga budgetram.

D. Europaparlamentet har varit redo att förhandla om den fleråriga budgetramen sedan november 2018, men hittills har rådet inte deltagit i några meningsfulla samtal med parlamentet utöver minimala kontakter i anslutning till rådet (allmänna frågor). Tidsramen för att nå en överenskommelse i Europeiska rådet har förlängts upprepade gånger.

E. Om en ny flerårig budgetram inte antas i tid finns det risk att flera EU-program måste läggas ned, eftersom deras rättsliga grund kommer upphöra att gälla. I ett sådant scenario skulle ett skyddsnät i form av en tillfällig förlängning av taken och andra bestämmelser från det sista året i den nuvarande budgetramen behöva inrättas i enlighet med artikel 312.4 i EUF-fördraget.

F. Enligt artikel 2.1 c i Parisavtalet bör finansflöden göras ”förenliga med en riktning mot låga utsläpp av växthusgaser och en klimatmässigt motståndskraftig utveckling”.

G. Den nuvarande kommissionen benämner sig själv geopolitisk och har som ambition att ta itu med klimat- och miljöutmaningarna, som den anser är denna generations viktigaste uppgift.

H. Asyl och migration kommer även i fortsättningen att stå högt på EU:s dagordning. Solidaritetsåtgärder, såsom program för omplacering, vidarebosättning eller inresetillstånd av humanitära skäl, är avgörande i väntan på en meningsfull reform av det gemensamma europeiska asylsystemet. Medlemsstaterna kommer att fortsätta att behöva ekonomiskt stöd för mottagande och registrering av personer i behov av internationellt skydd, handläggning av asylansökningar och ett värdigt återvändande för personer som inte har rätt att stanna.

I. En väl hanterad laglig migration är viktig för att säkerställa ett adekvat svar på den föränderliga arbetsmarknaden. Det krävs finansiering för att integrera asylsökande ordentligt.

J.  Turkiet fortsätter att hysa flest antal flyktingar i världen, och diskussioner pågår för närvarande om hur EU bör fortsätta sitt stöd till Turkiet efter det att de åtaganden som gjorts inom ramen för EU:s facilitet för flyktingar i Turkiet har löpt ut.

K. Ett effektivt skydd av EU:s yttre gränser är en förutsättning för att Schengenområdet och den fria rörligheten inom EU ska fungera väl. Ett effektivt skydd av de yttre gränserna måste vara förenligt med unionsrätten och internationell rätt, och särskilt respektera rätten till asyl och principen om ”non-refoulement”. Inrättandet av en fullvärdig europeisk gräns- och kustbevakning kommer att öka det delade ansvaret mellan medlemsstaterna och unionen för de yttre gränserna, medan medlemsstaterna behåller det primära ansvaret för förvaltningen av sina yttre gränser.

L. Det faktum att hoten mot EU:s säkerhet är mycket komplexa och ständigt föränderliga kräver en övergripande och samordnad strategi som kopplar samman de externa och interna dimensionerna och investerar i kapacitetsuppbyggnad och fördjupat samarbete för att förbättra EU:s och dess medlemsstaters kapacitet att förebygga och hantera dessa hot på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

M. En överenskommelse har delvis nåtts med rådet om det framtida programmet för medborgare, jämlikhet, rättigheter och värden, och togs med i parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen. Detta program är strategiskt viktigt för att stärka det europeiska medborgarskapet, och finansieringen måste därför stå i proportion till detta. Det omfattar en ny del om unionens värden som skulle ge ekonomiskt stöd till organisationer i det civila samhället som är verksamma på lokal, regional och transnationell nivå när det gäller att främja rättigheter, och därigenom också stärka skyddet och främjandet av unionens värden och respekten för rättsstatsprincipen samt bidra till demokratisk dialog, transparens och god förvaltning, även vid krympande utrymme för det civila samhället.

Budgeten för 2021: Att göra den gröna given till en framgång...

1. Europaparlamentet insisterar på att EU:s budget är av avgörande betydelse för att unionen ska kunna hantera de utmaningar som den står inför och att den återspeglar medlemsstaternas och institutionernas ambitionsnivå.

2. Europaparlamentet beklagar den bristande uppmärksamhet som ges åt IPCC:s forskare, vilka i sin senaste rapport efterlyser radikala åtgärder för att öka takten på den ekologiska omställningen eftersom koldioxidkoncentrationen, enligt deras varningar, har ökat tre gånger snabbare under 2018–2019 än under 1960-talet. Parlamentet understryker att vi endast har några få år på oss att se till att vi inte oåterkalleligen förlorar kontrollen över klimatförändringarna.

3. Europaparlamentet noterar att en minskning av växthusgasutsläppen med 55 % senast 2030 utgör en enorm utmaning, särskilt när det gäller byggnadsisolering och utveckling av kollektivtrafiken och när det gäller att uppnå både en övergång inom jordbruket och en socialt rättvis övergång. Parlamentet insisterar på att för att lyckas med denna exempellösa insats inom endast tio år måste brådskande åtgärder vidtas med stöd av en stark EU-budget från och med 2021.

... och skydda EU-medborgarna mot nästa finanskris

4. Europaparlamentet är bekymrat över risken för en ny finanskris, något som framhållits av internationella finansinstitut, mot bakgrund av den ökande globala offentliga och privata skuldsättningen (322 % av världens BNP). Parlamentet är oroat över de potentiella sociala och politiska konsekvenserna av en sådan kris, som enligt Internationella valutafonden (IMF) skulle bli tio gånger värre än efter krisen 2008 – om EU inte ges nya verktyg för att skydda den sociala sammanhållningen.

En budget som står i proportion till utmaningarna

5. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag om den europeiska gröna given och investeringsplanen för ett hållbart Europa, särskilt Fonden för en rättvis omställning. Parlamentet betonar att dessa är starkt kopplade till förhandlingarna om nästa fleråriga budgetram och därför kräver en kraftfull och trovärdig flerårig budgetram. Parlamentet betonar att finansieringen av nya initiativ bör beräknas utöver kommissionens ursprungliga förslag och därmed leda till högre tak i den fleråriga budgetramen.

6. Europaparlamentet noterar dock att kommissionen, för att uppnå målet om en minskning av växthusgasutsläppen med 40 % senast 2030, har uppskattat att det kommer att bli nödvändigt att överbrygga ett finansieringsunderskott på minst 500 miljarder EUR per år, inklusive åtgärder för social anpassning. Parlamentet anser att detta finansieringsunderskott är kraftigt underskattat, även för målet på 40 %, för att inte nämna målet på 55 %, och att denna fråga ännu inte har behandlats på EU-nivå eller nationell nivå. Parlamentet betonar det brådskande behovet av att göra ytterligare stora framsteg i de politiska och finansiella insatserna för att uppnå dessa mål. Parlamentet anser att det är mycket viktigt att införa genuina nya egna medel för att överbrygga denna klyfta, och att en rättvis omställning kräver rättvis finansiering.

7. Europaparlamentet anser därför att hela 2021 års budget måste uppfylla målet att minska växthusgasutsläppen med 55 %, såsom parlamentet begärde i sin resolution av den 15 januari 2020 om den europeiska gröna given, och i enlighet med de sociala åtaganden som kommissionens ordförande har gjort, för att sända rätt signaler till EU:s medborgare och företag.

8. Europaparlamentet upprepar att parlamentets mandat för den fleråriga budgetramen fastställdes i dess interimsbetänkande av den 14 november 2018 om tak, programanslag, egna medel och flexibilitetsbestämmelser, halvtidsrevideringen och övergripande principer, såsom integrering av målen för hållbar utveckling och klimat och jämställdhet.

9. Europaparlamentet upprepar sin ståndpunkt att åtagandebemyndigandena för perioden 2021–2027 bör fastställas till 1 324,1 miljarder EUR i 2018 års priser, vilket motsvarar 1,3 % av bruttonationalinkomsten (BNI) för EU-27. Parlamentet är fast beslutet att försvara 2021 års budget på 192,1 miljarder EUR i löpande priser i åtagandebemyndiganden (1,29 % av BNI).

10. Europaparlamentet noterar att denna ståndpunkt innebär följande belopp för 2021: 18 179 miljoner EUR för Horisont Europa, 4 613 miljoner EUR för Erasmus+, 2 132 miljoner EUR för InvestEU, 883 miljoner EUR för programmet för den inre marknaden, 15 645 miljoner EUR för Europeiska socialfonden+, 4 256 miljoner EUR för Fonden för ett sammanlänkat Europa, 11 716 miljoner EUR för instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete (NDICI), 937 miljoner EUR för Life, 923 miljoner EUR för asyl- och migrationsfonden, 676 miljoner EUR för instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering inom ramen för Fonden för integrerad gränsförvaltning, 228 miljoner EUR för Fonden för inre säkerhet och 247 miljoner EUR för programmet för medborgare, jämlikhet, rättigheter och värden.

11. Europaparlamentet har för avsikt att fastställa bindande mål för biologisk mångfald och integrering av klimatåtgärder och att fastställa det sistnämnda till minst 30 % för 2021. Parlamentet upprepar sin uppmaning till kommissionen att fastställa tydliga urvalskriterier för en stringent och övergripande metod för att definiera och spåra relevanta utgifter för klimatet och den biologiska mångfalden.

En tillräcklig och realistisk nivå på betalningarna

12. Europaparlamentet är fast beslutet att undvika en ny betalningskris. Parlamentet upprepar att det totala betalningstaket måste ta hänsyn till den aldrig tidigare skådade mängden utestående åtaganden i slutet av 2020 som ska åtgärdas under nästa fleråriga budgetram. Parlamentet noterar vidare att fokus för betalningsbemyndigandena under 2021 till stor del kommer att ligga på slutförandet av programmen för 2014–2020. Parlamentet insisterar dock på att detta inte får hindra lanseringen av nya program.

13. Europaparlamentet insisterar därför på att betalningarna från och med 2021 ska fastställas på lämplig nivå för att undanröja eventuella svårigheter för stödmottagarna och upprepar sitt åtagande att försvara en betalningsnivå på 184,7 miljarder EUR i löpande priser för 2021.

Beredskapsplan för den fleråriga budgetramen

14. Europaparlamentet upprepar sitt krav på en beredskapsplan för att skydda stödmottagarna och säkerställa kontinuitet i finansieringen om den nuvarande fleråriga budgetramen behöver förlängas efter 2020. Parlamentet begär att kommissionen utan dröjsmål lägger fram en sådan plan, inklusive en förlängning av de rättsliga grunderna om så är relevant.

15. Europaparlamentet noterar att förlängningen av de nuvarande taken i den fleråriga budgetramen skulle leda till 172,2 miljarder EUR i åtagandebemyndiganden 2021, vilket motsvarar 1,15 % av EU:s BNI enligt kommissionens uppskattning från 2018. Parlamentet noterar vidare att ytterligare 3,5 miljarder EUR skulle bli tillgängliga genom flexibilitetsinstrument i början av 2021.

Skydda EU:s yttre gränser, tillhandahålla internationellt skydd och hantera migrationsströmmar, säkerställa inre säkerhet

16. Europaparlamentet efterlyser ett enhetligt och konsekvent tillvägagångssätt från Europeiska rådets och EU-ordförandeskapets sida när det gäller finansieringen av alla sektorsspecifika program inom området för rättsliga och inrikes frågor inom ramen för nästa fleråriga budgetram samt alla byråer och organ inom rättsliga och inrikes frågor, inbegripet Europeiska datatillsynsmannen, så att tillräckliga resurser finns tillgängliga för att säkerställa att alla åtaganden som ingåtts i EU-lagstiftningen på detta politikområde genomförs i tid.

17. Europaparlamentet betonar behovet av att tillhandahålla tillräcklig finansiering till Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån så att den snabbt kan uppnå sin permanenta kår på 10 000 gränsbevakningstjänstemän och anställda, samt skaffa den utrustning som behövs för att den ska kunna ge ett effektivt och meningsfullt stöd till medlemsstaterna. Parlamentet betonar att lämplig finansiering också bör tillhandahållas till instrumentet för gränsförvaltning och visering, som innebär att medlemsstaterna får hjälp att säkerställa en effektiv förvaltning av unionens yttre gränser.

 Europaparlamentet efterlyser ökade ekonomiska resurser som ska fördelas till medlemsstaterna, särskilt för att säkerställa adekvat mottagande och registrering av asylsökande, handläggning av asylansökningar och ett värdigt återvändande för personer som inte har rätt att stanna, med tydlig preferens för frivilligt återvändande.

19. Europaparlamentet betonar att omedelbara solidaritetsåtgärder, särskilt ett omplaceringsprogram, bör vidtas i avvaktan på en meningsfull reform av EU:s asylregler. Parlamentet begär vidare att det i EU:s budget avsätts medel till stöd till flyktingar i Turkiet.

20. Europaparlamentet betonar vikten av att tillhandahålla tillräcklig finansiering till medlemsstaterna för att stödja dem i deras ansträngningar att öka det gränsöverskridande samarbetet och kapacitetsuppbyggnaden i kampen mot gränsöverskridande grov och organiserad brottslighet, terrorism, inbegripet hybridhot, samt radikalisering som leder till våldsam extremism. Parlamentet upprepar den viktiga roll som Europol och Eurojust spelar när det gäller att stödja medlemsstaterna i detta avseende. Parlamentet understryker vidare att eu-Lisa har en extra arbetsbörda i samband med utvecklingen av EU:s nya databaser och genomförandet av interoperabilitet. Parlamentet begär att tillräcklig finansiering och personal ska ställas till förfogande för dessa byråer så att de kan fullgöra sina uppgifter.

21. Europaparlamentet välkomnar att Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo) har inrättats och att chefsåklagaren har tillträtt sin tjänst. Parlamentet påminner om att Eppo, på grund av den mycket känsliga karaktären hos dess arbete, har särskilda krav, inbegripet ett fullständigt oberoende och ett datacentrum med mycket hög säkerhet, samt säkerhetsskyddstjänster för både chefsåklagaren och de fysiska byggnaderna. Parlamentet insisterar på att dessa krav åtföljs av tillräcklig finansiering.

22. Europaparlamentet insisterar på att en ökning av budgeten för alla andra decentraliserade organ för rättsliga och inrikes frågor och datatillsynsmannen kommer att behövas under 2021 för att de till fullo ska kunna fullgöra sina uppdrag och på så sätt stärka tillämpningen av EU-rätten och det operativa samarbetet på unionsnivå.

Främjande av rättsstatsprincipen

23. Europaparlamentet efterlyser tillräcklig finansiering som en prioritering för att stödja verksamheten inom det civila samhällets organisationer och andra aktörer som arbetar för att främja rättigheter och stärka och främja unionens värden och rättsstatsprincipen, bland annat genom det framtida programmet för medborgare, jämlikhet, rättigheter och värden, i tider då det finns ett krympande utrymme för det civila samhället i flera medlemsstater.

 


 

 

SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR KONSTITUTIONELLA FRÅGOR

Johan Van Overtveldt

Ordförande

Budgetutskottet

BRYSSEL

Ärende: Yttrande över riktlinjerna för budgeten för 2021 – avsnitt III (2019/2213(BUD))

Till ordföranden

Utskottet för konstitutionella frågor har fått i uppdrag att lägga fram ett yttrande för ditt utskott inom ramen för det aktuella förfarandet. Eftersom vårt utskott på grund av covid-19-utbrottet inte har kunnat anta ett ordinarie yttrande sänder jag härmed de prioriteringar som har uttryckts av ledamöterna i vårt utskott och som följer av förslaget till yttrande och de ändringsförslag som lagts fram. Denna text har godkänts av samordnarna genom ett skriftligt förfarande.

 

Först och främst vill utskottets medlemmar påminna om vikten av en reform av förfarandena för antagande av den fleråriga budgetramen och systemet för unionens egna medel i syfte att komma till rätta med de återkommande dödlägena i förhandlingarna om unionens budget. Unionens budget bör vara tillräcklig för att finansiera utövandet av unionens befogenheter enligt fördragen, som har ökat med tiden. Detta kräver också ett snabbt införande av nya genuint egna medel i enlighet med artikel 311 i EUF-fördraget för att skapa en solid EU-budget som är inriktad på gemensamma europeiska intressen och som kan hantera vår tids utmaningar och ge de resultat som är viktiga för EU-medborgarna.

 

Effektiv kommunikation och samråd med medborgare i hela Europa bör vara en av de främsta prioriteringarna för budgeten i syfte att säkerställa ett brett, aktivt och effektivt deltagande av medborgarna.

 

I synnerhet bör budgeten för 2021 ha de resurser som krävs för att genomföra konferensen om Europas framtid. Dessa resurser bör stå i proportion till de mål för konferensen som anges i Europaparlamentets ståndpunkt om konferensen om Europas framtid[27], bland annat anordnandet av tematiska forum (Medborgarnas Agora och Ungdomens Agora) under hela processen.

 

Utskottets ledamöter understryker behovet av tillräcklig finansiering av unionens program, verksamhet och initiativ som är avgörande för att intensifiera deltagardemokratins processer i EU, bygga upp medborgarnas förtroende och öka deras förståelse för EU:s politik och syfta till att utveckla och främja det europeiska medborgarskapet, särskilt programmet Ett Europa för medborgarna, programmet Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap, det europeiska medborgarinitiativet, samt Erasmus Plus, den europeiska solidaritetskåren och utarbetandet av en kursplan för utbildning i EU-medborgarskap. Lämpliga finansieringsnivåer måste säkras för att göra det möjligt för EU:s institutioner och organ, såsom kommissionens representationskontor eller arbetsgruppen East StratCom, att bekämpa desinformation och utländsk inblandning. Dessutom bör gemensamma sekretariatet för öppenhetsregistret ha tillräckliga och adekvata administrativa och ekonomiska resurser för att kunna fullgöra sina uppgifter.

 

Slutligen vill ledamöterna påminna om att medlemmar och tidigare medlemmar i Europeiska unionen enligt fördragen är skyldiga att fullgöra sina budgetmässiga skyldigheter fullt ut för att bevara det ömsesidiga förtroendet.

 

Jag är övertygad om att budgetutskottet kommer att beakta dessa förslag vid utarbetandet av riktlinjerna för 2021 års budget.

 

Med vänlig hälsning

Antonio Tajani

 

 


 

 

SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR KVINNORS RÄTTIGHETER OCH JÄMSTÄLLDHET MELLAN KVINNOR OCH MÄN

Johan Van Overtveldt

Ordförande

Budgetutskottet

BRYSSEL

Ärende: Yttrande över riktlinjerna för budgeten 2021 - Avsnitt III (2019/2213(BUD))

Till ordföranden

Inom ramen för det ovannämnda förfarandet har utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män ombetts att lägga fram ett yttrande för ditt utskott. Genom ett skriftligt förfarande beslutade utskottets samordnare den 31 mars 2020 att översända detta yttrande i form av en skrivelse.

Under detta förfarande beslutade utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män att uppmana budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas.

Med vänlig hälsning

Evelyn Regner

 

 

FÖRSLAG

A. I artikel 8 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt fastställs att unionen i all sin verksamhet ska ”syfta till att undanröja bristande jämställdhet mellan kvinnor och män och att främja jämställdhet mellan dem”, och därmed fastställs principen om jämställdhetsintegrering som föreskriver att jämställdhet måste införlivas i all EU-politik och beaktas på alla nivåer i budgetprocessen genom jämställdhetsintegrering och jämställdhetsbudgetering.

B. Diskriminering måste undanröjas och åtgärdas på ett effektivt sätt av medlemsstaterna och EU. En allt större andel av EU:s budget, däribland EU:s strukturfonder och investeringar i högkvalitativa offentliga vårdtjänster, måste avsättas för att skapa nya möjligheter på EU:s arbetsmarknad, främja sociala rättigheter och förbättra levnads- och arbetsvillkoren i syfte att främja en bättre balans mellan arbete och privatliv för båda könen med särskilt fokus på att förbättra jämställdheten, även för kvinnor och flickor och för hbti-personer.

C. Kvinnor är fortfarande underrepresenterade i ledande och beslutsfattande positioner, medan de är överrepresenterade inom låglönesektorer såsom vård- och tjänstesektor och ägnar mer tid än män åt obetalt hushålls- och omsorgsarbete. Det behövs särskilda åtgärder för att stödja kvinnor, särskilt kvinnor som återvänder till arbetsmarknaden efter ett långt uppehåll, i syfte att öka deras potential på arbetsmarknaden.

D. Kvinnor är fortfarande underrepresenterade i den digitala ekonomin samt inom AI-, IKT- och STEM-sektorerna när det gäller utbildning och sysselsättning, inbegripet i ledande befattningar. Resurser till stöd för kvinnors egenmakt genom digital delaktighet skulle kunna leda till ökad jämlikhet i den digitala tidsåldern. Strategin ett ”Europa som är anpassat till den digitala tidsåldern” bör integrera ett jämställdhetsperspektiv.

E. Kommissionen bör säkerställa tillräckliga finansieringsnivåer - som minst motsvarar nuvarande nivåer - för program som syftar till att stödja kvinnors rättigheter, såsom  det aktuella programmet Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap och det framtida programmet för rättigheter och värden, med särskild inriktning på instrument för icke-diskriminering, jämställdhet och jämställdhetsintegrering och förebyggande av könsrelaterat våld. Europaparlamentet betonar att särskilda anslag bör öronmärkas för åtgärder för att förebygga och bekämpa alla former av könsrelaterat våld och främja ett fullständigt genomförande av Istanbulkonventionen i programmet för rättigheter och värden.

Jämlikhet i centrum för EU:s politik

1. Europaparlamentet understryker att jämställdhetsbudgetering måste bli en integrerad del av budgetförfarandets alla skeden och alla budgetposter, så att budgetutgifterna blir ett effektivt verktyg för att främja jämställdhet. Parlamentet begär att jämställdhetsintegrering ska genomföras konsekvent i alla EU-program och finansieringsinstrument och i Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi).

2. Europaparlamentet upprepar sitt krav på mer investeringar för att upprätthålla kvinnors och flickors rättigheter. Parlamentet begär budgetanslag till stöd för kvinnors ekonomiska oberoende genom EU:s program och fonder, såsom Cosme, Horisont 2020 och Efsi.

3. Europaparlamentet efterlyser större synergier mellan de instrument som finns tillgängliga för att främja jämställdhet och förbättra balansen mellan arbetsliv och privatliv. Parlamentet betonar igen behovet av ökade insatser för att stödja kvinnor i mer utsatta situationer, däribland kvinnor med funktionsnedsättning, färgade kvinnor, ensamstående mödrar, invandrarkvinnor, kvinnor som lever i avlägsna landsbygdsområden,  kvinnor från etniska minoriteter och hbti+-kvinnor.

4. Europaparlamentet kräver att utgifter för jämställdhet övervakas med hjälp av oberoende budgetposter för riktade åtgärder och att lämpliga indikatorer, konsekvensbedömningar och en särskild metod införs, i synnerhet när det gäller kampen mot könsdiskriminering, psykologiskt, sexuellt och fysiskt våld, sexuella trakasserier och kvinnors tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och därtill hörande rättigheter. Parlamentet begär att relevanta mekanismer för ansvarsskyldighet och transparens, liksom regelbunden och jämställdhetsinriktad rapportering av resultaten, ska utvecklas och tillämpas för att förbättra jämställdhetsintegreringen och de genomförda programmens effektivitet.

5. Europaparlamentet uppmanar EU att öka budgetanslagen till organisationer i det civila samhället som främjar kvinnors rättigheter i Europa och på södra halvklotet.

6. Europaparlamentet betonar det oroande och allt större bakslaget mot jämställdhet och kvinnors rättigheter samt vikten av EU:s instrument, däribland NDICI, för att bekämpa denna situation. Parlamentet beklagar att kommissionen inte inkluderade ett särskilt jämställdhetsprogram i sitt förslag och efterlyser ambitiösa och specifika budgetanslag till stöd för kvinnliga människorättsförsvarare och skyddet och främjandet av sexuell och reproduktiv hälsa och därtill hörande rättigheter. Parlamentet betonar därför att det är nödvändigt att förstärka budgetanslagen till stöd för allmän respekt för och tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och därtill hörande rättigheter.

7. Europaparlamentet påminner om Europeiska jämställdhetsinstitutets (EIGE) viktiga roll för förståelsen för omfattningen av och orsakerna till ojämlikheterna mellan kvinnor och män i EU och om behovet av en konsoliderad budget för insamling av könsuppdelade uppgifter och förvärv av sakkunskap på jämställdhetsområdet. Parlamentet kräver att  EIGE:s budget, tjänsteförteckning och oberoende ökas eller åtminstone upprätthålls på den nuvarande nivån.

 

 

 


 

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

28.5.2020

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

33

4

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valerie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Fabienne Keller, Petros Kokkalis

 

 


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

33

+

GUE/NGL

Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Fabienne Keller, Moritz Körner, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

VERTS/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro

NI

Ioannis Lagos

 

4

-

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

 

1

0

ECR

Bogdan Rzońca

 

 

 

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster

 

 

Senaste uppdatering: 12 juni 2020
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy