Procedure : 2020/0086(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0111/2020

Indgivne tekster :

A9-0111/2020

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0180

<Date>{09/06/2020}9.6.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0111/2020</NoDocSe>
PDF 171kWORD 52k

<TitreType>BETÆNKNING</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår midler til den specifikke tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0206 – C9–0145/2020 – 2020/0086(COD))</DocRef>


<Commission>{REGI}Regionaludviklingsudvalget</Commission>

Ordfører: <Depute>Younous Omarjee</Depute>

(Forenklet procedure – forretningsordenens artikel 52, stk. 1)

ERRATA/ADDENDA
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 SKRIVELSE FRA BUDGETUDVALGET
 SKRIVELSE FRA UDVALGET OM BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE ANLIGGENDER
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår midler til den specifikke tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet

(COM(2020)0206 – C9–0145/2020 – 2020/0086(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2020)0206),

 der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 177 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C9-0145/2020),

 der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

 der henviser til høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

 der henviser til høring af Regionsudvalget,

 der henviser til forretningsordenens artikel 59,

 der henviser til skrivelser fra Budgetudvalget og Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

 der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget (A9-0111/2020),

A. der henviser til, at det på grund af sagens hastende karakter er berettiget at stemme inden udløbet af fristen på otte uger som fastsat i artikel 6 i protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet;

1. vedtager sin holdning ved førstebehandling, hvormed Kommissionens forslag overtages;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


 

BEGRUNDELSE

Den 25. maj 2020 forelagde Kommissionen yderligere et forslag om ændring af den gældende forordning om fælles bestemmelser vedrørende finansiering af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i 2020.

Dette initiativ yder støtte til unge bosiddende i regioner, hvor ungdomsarbejdsløsheden i 2012 var over 25 %. Der skete i 2017 en forøgelse af midler til de regioner, hvor der var over 25 % ungdomsarbejdsløshed i 2016.

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet støtter unge, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse, herunder langtidsledige og personer, der ikke er registreret som jobsøgende. Initiativet sikrer, at unge i de dele af EU, der står over for de største udfordringer, kan modtage målrettet støtte. Overordnet set anvendes ungdomsbeskæftigelsesinitiativets midler til tilvejebringelse af lærepladser, praktikophold, beskæftigelsestilbud og kompetencegivende efteruddannelseskurser.

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet indgår i ungdomsgarantien, der er en ordning, hvorved medlemsstaterne gennemfører foranstaltninger til at sikre, at unge på op til 25 år får adgang til et kvalitetspræget tilbud om beskæftigelse, videreuddannelse, en læreplads eller praktikplads, inden for fire måneder efter at de har forladt skolen eller er blevet arbejdsløse.

Tidligere blev en del af den specifikke tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet for 2020 fremrykket til 2018. En forhøjelse på 116,7 mio. EUR af den specifikke tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet blev også aftalt for 2019, denne gang uden en tilsvarende reduktion i tildelingen for 2020.

Budgetmyndigheden besluttede som led i de årlige forhandlinger for 2020 at forøge den specifikke tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet for 2020 med et beløb på 28 333 334 EUR i løbende priser, således at det samlede beløb for 2020 kommer op på 145 mio. EUR.

Ændringen af forordningen om fælles bestemmelser er påkrævet, eftersom den specifikke tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet fremgår af selve forordningen i artikel 92, stk. 5. Forhøjelsen af beløbene i nævnte stykke skal også afspejles i de samlede beløb i artikel 91, stk. 1, og i bilag VI. Den budgetmæssige forhøjelse for 2020 kan ikke gennemføres uden denne ændring.

Desuden foreslår Kommissionen, at de bestemmelser, der blev indført i 2019 for at lette programmeringen af yderligere midler under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet ved at tillade overførsel af op til 50 % af de supplerende midler til Den Europæiske Socialfond, også skal finde anvendelse i 2020.

Regionaludviklingsudvalget har derfor valgt at følge den forenklede procedure for denne mindre, tekstmæssige ændring af forordningen om fælles bestemmelser med formanden som ordfører. Ordføreren foreslår en hurtig vedtagelse af forslaget uden ændringer.

SKRIVELSE FRA BUDGETUDVALGET

Younous Omarjee

Formand

Regionaludviklingsudvalget

BRUXELLES


Om: <Titre> Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår midler til den specifikke tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet (COM(2020)0206), korresponderende udvalg REGI, forretningsordenens artikel 52 (forenklet procedure)</Titre>

 

 

Kære formand

 

 

BUDG-udvalget blev den 26. maj 2020 anmodet om at afgive en udtalelse til det korresponderende udvalg om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår midler til den specifikke tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet.

 

Så vidt jeg har forstået, har Deres udvalg valgt at anvende den forenklede procedure i forretningsordenens artikel 52, og udvalgets betænkning vil blive vedtaget den 8. juni.

 

Formålet med dette forslag er at tilpasse ressourcebeløbet i basisretsakten for at afspejle stigningen i den specifikke tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet. Nærmere bestemt og i overensstemmelse med det vedtagne budget for 2020 bør forpligtelsesbevillinger til den specifikke tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet for 2020 øges med et beløb på 28 333 334 EUR i løbende priser, således at det samlede beløb for 2020 kommer op på 145 mio. EUR. Desuden præciseres det i forslaget, at de bestemmelser, der blev indført for at lette programmeringen af yderligere midler under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i 2019, vil gælde for de supplerende midler under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i 2020.

 

Jeg vil gerne understrege, at forslaget indeholder de nødvendige tekniske tilpasninger efter vedtagelsen af 2020-budgettet, hvilket afspejler Europa-Parlamentets anmodning i forbindelse med budgetproceduren for 2020.

 

På Budgetudvalgets vegne tager jeg til efterretning, at det er nødvendigt at vedtage Kommissionens forslag snarest for at sikre en hurtig omprogrammering og sørge for, at ressourcerne kan stilles til rådighed for modtagerne så snart som muligt. Budgetudvalget opfordrer derfor Regionaludviklingsudvalget til at vedtage forslaget uden ændringer.

 

Med venlig hilsen

 

 

 

 

 

Johan VAN OVERTVELDT

Formand for Budgetudvalget (BUDG)

 

 

Kopi:

Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ, formand for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL)

 


SKRIVELSE FRA UDVALGET OM BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE ANLIGGENDER

Younous Omarjee

Formand

Regionaludviklingsudvalget

BRUXELLES

Om: <Titre>Udtalelse i form af en skrivelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår midler til den specifikke tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet</Titre> <DocRef>(COM(2020)02062020/0086(COD))</DocRef>

Kære formand

Jeg skriver til Dem i Deres egenskab af formand for REGI og ordfører for ovennævnte lovgivningsmæssige forslag. Så vidt jeg har forstået, har Deres udvalg valgt at anvende den forenklede procedure i forretningsordenens artikel 52, stk. 1, og Deres betænkning vil blive vedtaget den 8. juni 2020.

Kommissionen forelagde den 25. maj 2020 et nyt forslag om ændring af den gældende forordning (EU) nr. 1303/2013 om fælles bestemmelser. Denne ændring vedrører 2020-budgettet for ungdomsbeskæftigelsesinitiativet.

Budgetmyndigheden besluttede i efteråret 2019 som led i de årlige forhandlinger om 2020-budgettet at forøge forpligtelsesbevillingerne til den specifikke tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet for 2020 med et beløb på 28 333 334 EUR i løbende priser, således at det samlede beløb for 2020 kommer op på 145 mio. EUR. Dette forventes også at medføre yderligere betalinger på 3 mio. EUR i 2020.

Denne ændring af forordningen om fælles bestemmelser er påkrævet, fordi den specifikke tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet er fastsat i artikel 92, stk. 5, i forordningen. Forhøjelsen af beløbene i nævnte stykke skal også afspejles i de samlede beløb i artikel 91, stk. 1, og i bilag VI.

Vi har forstået, at budgetforhøjelsen for 2020, som budgetmyndigheden har truffet afgørelse om, ikke kan gennemføres uden denne ændring, som er strengt begrænset til de ændringer, der er nødvendige for at tage hensyn til den yderligere tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet. EMPL-udvalget støtter derfor denne tekniske ændring.

 

Desuden præciseres det i forslagets artikel 1, stk. 2, at de relevante bestemmelser, der blev indført for at lette programmeringen af yderligere midler under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i 2019 (ved at åbne mulighed for overførsel af op til 50 % af de supplerende midler til Den Europæiske Socialfond), også vil gælde for de supplerende midler under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i 2020. EMPL-udvalget støtter derfor også denne tekniske ændring.

 

 

Med venlig hilsen

 

[sign.]

 

Lucia Ďuriš Nicholsonová

Formand for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

 

 

 

Kopi:  

Johan VAN OVERTVELDT, formand for Budgetudvalget

 

 


 

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår midler til den specifikke tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet

Referencer

COM(2020)0206 – C9-0145/2020 – 2020/0086(COD)

Dato for høring af EP

25.5.2020

 

 

 

Korresponderende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

REGI

27.5.2020

 

 

 

Rådgivende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

27.5.2020

EMPL

27.5.2020

CULT

27.5.2020

 

Ingen udtalelse

 Dato for afgørelse

BUDG

4.6.2020

CULT

3.6.2020

 

 

Ordførere

 Dato for valg

Younous Omarjee

29.5.2020

 

 

 

Forenklet procedure – dato for afgørelse

8.6.2020

Dato for vedtagelse

8.6.2020

 

 

 

Dato for indgivelse

9.6.2020

 

 

Seneste opdatering: 24. juni 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik