Procedure : 2020/0086(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0111/2020

Ingediende teksten :

A9-0111/2020

Debatten :

Stemmingen :

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0180

<Date>{09/06/2020}9.6.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0111/2020</NoDocSe>
PDF 172kWORD 50k

<TitreType>VERSLAG</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat de middelen voor de specifieke toewijzing voor het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief betreft</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0206 – C9-0145/2020 – 2020/0086(COD))</DocRef>


<Commission>{REGI}Commissie regionale ontwikkeling</Commission>

Rapporteur: <Depute>Younous Omarjee</Depute>

(Vereenvoudigde procedure – Artikel 52, lid 1, van het Reglement)

ERRATA/ADDENDA
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 BRIEF VAN DE BEGROTINGSCOMMISSIE
 BRIEF VAN DE COMMISSIE WERKGELEGENHEID EN SOCIALE ZAKEN
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat de middelen voor de specifieke toewijzing voor het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief betreft

(COM(2020)0206 – C9-0145/2020 – 2020/0086(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

 gezien het voorstel van de Commissie aan het Parlement en de Raad (COM(2020)0206),

 gezien artikel 294, lid 2, en artikel 177 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C9-0145/2020),

 gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

 gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité,

 na raadpleging van het Comité van de Regio’s,

 gezien artikel 59 van zijn Reglement,

 gezien de brieven van de Begrotingscommissie en de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken,

 gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling (A9-0111/2020),

A. overwegende dat het om redenen van urgentie gerechtvaardigd is om tot stemming over te gaan vóór het verstrijken van de in artikel 6 van het Protocol nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid bedoelde termijn van acht weken;

1. stelt zijn standpunt in eerste lezing vast en neemt het voorstel van de Commissie over;

2. verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de nationale parlementen.


 

TOELICHTING

Op 25 mei 2020 heeft de Commissie een nader voorstel ingediend tot wijziging van de huidige verordening gemeenschappelijke bepalingen (GB-verordening) met betrekking tot de financiering van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI) in 2020.

 

Via het YEI wordt ondersteuning geboden aan jongeren in regio's waar het jeugdwerkloosheidspercentage in 2012 hoger lag dan 25 %. In 2017 werd besloten de middelen te verhogen voor regio's waar het jeugdwerkloosheidspercentage in 2016 hoger lag dan 25 %.

 

Het YEI ondersteunt jongeren die niet werken, studeren of een opleiding volgen (NEET’s), met inbegrip van jongeren die langdurig werkloos zijn en jongeren die niet als werkzoekende staan ingeschreven. Het YEI zorgt ervoor dat, in de Europese gebieden waar de meeste moeilijkheden overwonnen moeten worden, jongeren kunnen rekenen op ondersteuning op maat. Het YEI financiert leerlingplaatsen, stages, arbeidsbemiddeling en vervolgopleidingen met als doel het behalen van een kwalificatie.

 

Het YEI maakt deel uit van de jongerengarantie, een regeling die de lidstaten verplicht maatregelen in te voeren om ervoor te zorgen dat jongeren tot 25 jaar binnen vier maanden nadat zij de school hebben verlaten of werkloos zijn geworden een kwalitatief goede baan, vervolgonderwijs, een plaats in het leerlingstelsel of een stage aangeboden krijgen.

 

Eerder was al een gedeelte van de specifieke toewijzing voor het YEI voor 2020 vervroegd naar 2018. Ook voor 2019 is een verhoging (van 116,7 miljoen EUR) van de specifieke toewijzing voor het YEI vastgesteld, maar dan zonder de bijbehorende verlaagde toewijzing voor 2020.

 

De begrotingsautoriteiten hebben in het kader van de jaarlijkse onderhandelingen over de begroting 2020 besloten de specifieke toewijzing voor het YEI voor 2020 te verhogen met een bedrag van 28 333 334 EUR in lopende prijzen, waardoor het totaalbedrag voor 2020 uitkomt op 145 miljoen EUR.

 

Deze wijziging in de GB-verordening is nodig omdat de specifieke toewijzing voor het YEI uiteen is gezet in de tekst van de verordening, in artikel 92, lid 5. De verhoging van de bedragen in dat lid moet ook worden doorgevoerd in de totaalbedragen in artikel 91, lid 1, en bijlage VI. De budgettaire verhoging voor 2020 kan niet worden uitgevoerd zonder deze wijziging.

 

De Commissie stelt daarnaast voor dat de bepalingen die in 2019 zijn ingevoerd om de programmering van extra middelen voor het YEI te vergemakkelijken (door toe te staan dat tot 50 % van de extra middelen naar het Europees Sociaal Fonds wordt overgedragen), ook van toepassing zullen zijn in 2020.

 

De Commissie regionale ontwikkeling heeft daarom besloten de vereenvoudigde procedure te volgen voor deze tekstueel gezien kleine wijziging van de GB-verordening, met haar voorzitter als rapporteur. De rapporteur stelt voor het voorstel spoedig aan te nemen, zonder wijzigingen.


 

BRIEF VAN DE BEGROTINGSCOMMISSIE

 

De heer Younous Omarjee

Voorzitter

Commissie regionale ontwikkeling

BRUSSEL


Subject: <Titre>Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat de middelen voor de specifieke toewijzing voor het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (COM(2020)206 final) betreft, ten principale bevoegde commissie REGI, artikel 52 (vereenvoudigde procedure)</Titre>

 

 

Geachte voorzitter,

 

 

De Begrotingscommissie is op 26 mei 2020 gevraagd een advies voor te leggen aan de ten principale bevoegde commissie over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat de middelen voor de specifieke toewijzing voor het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief betreft.

 

Ik heb begrepen dat uw commissie ervoor heeft gekozen de vereenvoudigde procedure als bedoeld in artikel 52 toe te passen en dat uw verslag op 8 juni wordt goedgekeurd.

 

Het doel van dit voorstel is het bedrag van de middelen in de basishandeling aan te passen en in overeenstemming te brengen met de verhoging van de specifieke toewijzing voor het YEI. Meer specifiek moeten de vastleggingskredieten voor de specifieke toewijzing voor het YEI voor 2020, zoals vastgelegd in de goedgekeurde begroting voor 2020, worden verhoogd met een bedrag van 28 333 334 EUR in lopende prijzen, waardoor het totaalbedrag voor 2020 uitkomt op 145 miljoen EUR. Voorts wordt in het voorstel verduidelijkt dat de bepalingen die zijn ingevoerd om de programmering van extra middelen voor het YEI in 2019 te vergemakkelijken, ook van toepassing zullen zijn op de extra middelen voor het YEI in 2020.

 

Ik vestig de aandacht op het feit dat het voorstel ook een aantal technische aanpassingen behelst, die noodzakelijk waren naar aanleiding van de goedkeuring van de begroting voor 2020, hetgeen aansluit bij het verzoek van het Europees Parlement in het kader van de begrotingsprocedure 2020.

 

Namens de Begrotingscommissie erken ik de noodzaak om het voorstel van de Commissie snel goed te keuren om een snelle herprogrammering te waarborgen en ervoor te zorgen dat de middelen zo snel mogelijk beschikbaar zijn voor de begunstigden. Daarom verzoekt de Begrotingscommissie de Commissie regionale ontwikkeling het voorstel zonder amendementen goed te keuren.

 

Met de meeste hoogachting,

 

 

 

Johan VAN OVERTVELDT

Voorzitter van de Begrotingscommissie (BUDG)

 

 

Kopie:

Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ, voorzitter van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (EMPL)

 

 


BRIEF VAN DE COMMISSIE WERKGELEGENHEID EN SOCIALE ZAKEN

De heer Younous Omarjee

Voorzitter

Commissie regionale ontwikkeling

BRUSSEL

Betreft: <Titre>Advies in briefvorm inzake het voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat de middelen voor de specifieke toewijzing voor het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief betreft</Titre> <DocRef>(COM(2020) 206 - 2020/0086 (COD))</DocRef>

Geachte voorzitter,

Ik wend me tot u in uw hoedanigheid van voorzitter en rapporteur van REGI in verband met bovengenoemd wetgevingsvoorstel. Ik heb begrepen dat uw commissie ervoor heeft gekozen de vereenvoudigde procedure als bedoeld in artikel 52, lid 1, toe te passen en dat uw verslag op 8 juni 2020 wordt goedgekeurd.

Op 25 mei 2020 heeft de Commissie een nieuw voorstel ingediend tot wijziging van de huidige Verordening (EU) nr. 1303/2013 (de verordening gemeenschappelijke bepalingen, ook de GB-verordening genoemd). Deze wijziging heeft betrekking op de begroting van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI) voor 2020.

De begrotingsautoriteiten hebben in de herfst van 2019 in het kader van de jaarlijkse onderhandelingen voor de begroting 2020 besloten de vastleggingskredieten voor de specifieke toewijzing voor het YEI in 2020 te verhogen met een bedrag van 28 333 334 EUR in lopende prijzen, waardoor het totaalbedrag voor 2020 uitkomt op 145 miljoen EUR. Dit zal naar verwachting ook resulteren in extra betalingen van 3 miljoen EUR in 2020.

Deze wijziging van de GB-verordening is nodig omdat de specifieke toewijzing voor het YEI in artikel 92, lid 5, van de GB-verordening is vastgesteld. De verhoging in de bedragen van dat lid moet ook worden doorgevoerd in de totaalbedragen van artikel 91, lid 1, en bijlage VI.

Wij begrijpen dat de door de begrotingsautoriteit vastgestelde verhoging van de begroting voor 2020 niet ten uitvoer kan worden gelegd zonder deze wijziging, die strikt beperkt blijft tot de aanpassingen die nodig zijn om de aanvullende middelen voor het YEI te verstrekken. De commissie EMPL stemt daarom in met deze technische wijziging.

 

Voorts wordt in artikel 1, punt 2, van het voorstel verduidelijkt dat de desbetreffende bepalingen die zijn ingevoerd om de programmering van extra middelen voor het YEI in 2019 te vergemakkelijken (door toe te staan dat tot 50 % van de extra middelen van de specifieke toewijzing wordt overgedragen naar het Europees Sociaal Fonds), ook van toepassing zullen zijn op de extra middelen voor het YEI in 2020. De commissie EMPL steunt ook deze technische verduidelijking.

 

 

Hoogachtend,

 

[handtekening]

 

Lucia Ďuriš Nicholsonová

Voorzitter van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

 

 

 

Kopie:  

Johan VAN OVERTVELDT, voorzitter van de Begrotingscommissie

 

 

 


 

PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat de middelen voor de specifieke toewijzing voor het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief betreft

Document- en procedurenummers

COM(2020)0206 – C9-0145/2020 – 2020/0086(COD)

Datum indiening bij EP

25.5.2020

 

 

 

Bevoegde commissie

 Datum bekendmaking

REGI

27.5.2020

 

 

 

Adviserende commissies

 Datum bekendmaking

BUDG

27.5.2020

EMPL

27.5.2020

CULT

27.5.2020

 

Geen advies

 Datum besluit

BUDG

4.6.2020

CULT

3.6.2020

 

 

Rapporteurs

 Datum benoeming

Younous Omarjee

29.5.2020

 

 

 

Vereenvoudigde procedure - datum besluit

8.6.2020

Datum goedkeuring

8.6.2020

 

 

 

Datum indiening

9.6.2020

 

 

Laatst bijgewerkt op: 24 juni 2020Juridische mededeling - Privacybeleid