Postup : 2020/0086(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0111/2020

Predkladané texty :

A9-0111/2020

Rozpravy :

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0180

<Date>{09/06/2020}9.6.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0111/2020</NoDocSe>
PDF 185kWORD 50k

<TitreType>SPRÁVA</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o zdroje na osobitné pridelené prostriedky na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0206 – C9‑0145/2020 – 2020/0086(COD))</DocRef>


<Commission>{REGI}Výbor pre regionálny rozvoj</Commission>

Spravodajca: <Depute>Younous Omarjee</Depute>

(Zjednodušený postup – článok 52 ods. 1 rokovacieho poriadku)

ERRÁTA/DOPLNKY
NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 LIST VÝBORU PRE ROZPOČET
 LIST VÝBORU PRE ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNE VECI
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o zdroje na osobitné pridelené prostriedky na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí

(COM(2020)0206 – C9‑0145/2020 – 2020/0086(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

 so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2020)0206),

 so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 177 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C9‑0145/2020),

 so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

 po porade s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom,

 po porade s Výborom regiónov,

 so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na listy Výboru pre rozpočet a Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci,

 so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj (A9-0111/2020),

A. keďže z naliehavých dôvodov je možné hlasovať pred uplynutím lehoty ôsmich týždňov ustanovenej v článku 6 Protokolu (č. 2) o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality;

1. prijíma návrh Komisie ako svoju pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


 

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Komisia 25. mája 2020 predložila ďalší návrh na zmenu súčasného nariadenia o spoločných ustanoveniach (NSU), pokiaľ ide o financovanie iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (YEI) v roku 2020.

 

YEI poskytuje podporu mladým ľuďom žijúcim v regiónoch, kde bola v roku 2012 nezamestnanosť mladých ľudí vyššia než 25 %. V roku 2017 sa zvýšili finančné prostriedky pre regióny, kde bola v roku 2016 nezamestnanosť mladých ľudí vyššia než 25 %.

 

YEI podporuje mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET) vrátane dlhodobo nezamestnaných a neregistrovaných uchádzačov o zamestnanie. Zaisťuje, že v častiach Európy, ktoré čelia najväčším výzvam, môžu mladí ľudia dostať cielenú podporu. Vo všeobecnosti sa prostredníctvom YEI financuje poskytovanie odbornej prípravy, stáží, pracovných miest a ďalšie vzdelávacie kurzy pre získanie kvalifikácie.

 

YEI je súčasťou systému záruky pre mladých ľudí, prostredníctvom ktorého členské štáty vykonávajú opatrenia, aby zaručili, že mladí ľudia do 25 rokov získajú kvalitné pracovné ponuky, ďalšie vzdelanie, odbornú prípravu alebo stáž do štyroch mesiacov od ukončenia školy alebo od momentu, keď sa stali nezamestnanými.

 

V minulosti bola časť osobitných prostriedkov pridelených na YEI na rok 2020 prednostne pridelená v roku 2018. Zvýšenie osobitných prostriedkov pridelených na YEI o 116,7 milióna EUR bolo schválené aj na rok 2019, tentoraz bez zodpovedajúceho zníženia pridelených prostriedkov na rok 2020.

 

Rozpočtové orgány sa v rámci každoročných rokovaní na rok 2020 rozhodli zvýšiť osobitné prostriedky pridelené na YEI na rok 2020 o 28 333 334 EUR v bežných cenách, čím sa celková suma na rok 2020 zvýši na 145 miliónov EUR.

 

Táto zmena NSU je potrebná, pretože osobitné prideľovanie prostriedkov na YEI je stanovené v texte nariadenia, v článku 92 ods. 5. Zvýšenie číselných údajov v uvedenom odseku sa musí odzrkadliť aj v celkových sumách v článku 91 ods. 1 a v prílohe VI. K zvýšeniu v rozpočte na rok 2020 nemôže dôjsť bez tejto zmeny.

 

Komisia ďalej navrhuje, aby sa ustanovenia, ktoré boli zavedené v roku 2019 na ľahšie programovanie dodatočných zdrojov na YEI a ktoré umožňujú presun dodatočných zdrojov do Európskeho sociálneho fondu až do výšky 50 %, uplatňovali aj v roku 2020.

 

Výbor pre regionálny rozvoj sa preto rozhodol riadiť sa zjednodušeným postupom pre tieto menšie textové zmeny NSU. Predsedníčka bola spravodajkyňou. Spravodajkyňa navrhuje rýchle prijatie návrhu bez zmien.

 


 

 

LIST VÝBORU PRE ROZPOČET

Pán Younous Omarjee

predseda

Výbor pre regionálny rozvoj

BRUSEL


Vec: <Titre> Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o zdroje na osobitné pridelené prostriedky na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí (COM(2020)0206 final), gestorský výbor REGI, článok 52 (zjednodušený postup)</Titre>

 

 

Vážený pán predseda,

 

 

Výbor BUDG bol 26. mája 2020 vymenovaný, aby gestorskému výboru poskytol stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o zdroje na osobitné pridelené prostriedky na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí

 

Je mi známe, že Váš výbor sa rozhodol využiť zjednodušený postup stanovený v článku 52 a že Vaša správa bude prijatá 8. júna.

 

Cieľom tohto návrhu je upraviť výšku zdrojov v základnom akte tak, aby odrážala zvýšenie osobitných prostriedkov pridelených na YEI. Konkrétnejšie, v súlade s rozpočtom prijatým na rok 2020 by sa viazané rozpočtové prostriedky určené na osobitné prostriedky pridelené na YEI na rok 2020 mali zvýšiť o sumu 28 333 334 EUR v bežných cenách, čím sa celková suma na rok 2020 zvýši na 145 miliónov EUR. Okrem toho návrh vyjasňuje, že ustanovenia zavedené na uľahčenie programovania dodatočných zdrojov na YEI v roku 2019 sa budú uplatňovať aj na dodatočné zdroje na YEI v roku 2020.

 

Rád by som zdôraznil to, že návrh zahŕňa potrebné technické úpravy po prijatí rozpočtu na rok 2020, ktorý zohľadňuje požiadavku, ktorú Európsky parlament vzniesol v rozpočtovom postupe na rok 2020.

 

V mene Výboru pre rozpočet uznávam, že návrh Komisie treba rýchlo prijať, aby sa zabezpečilo urýchlená realizácia príslušných úprav a zaistilo sa, že prostriedky budú príjemcom k dispozícii čo najskôr. Výbor pre rozpočet preto vyzýva Výbor pre regionálny rozvoj, aby prijal návrh bez zmien.

 

S pozdravom,

 

 

 

 

 

Johan VAN OVERTVELDT

predseda Výboru pre rozpočet (BUDG)

 

 

Kópia:

Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ, predsedníčka Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, (EMPL)

 


 

LIST VÝBORU PRE ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNE VECI

Pán Younous Omarjee

predseda

Výbor pre regionálny rozvoj

BRUSEL

Vec: <Titre>Stanovisko vo forme listu k návrhu nariadenia, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o zdroje na osobitné pridelené prostriedky na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí</Titre> <DocRef>(COM(2020) 206 - 2020/0086 (COD))</DocRef>

Vážený pán predseda,

obraciam sa na Vás ako na predsedu výboru REGI a spravodajcu k vyššie uvedenému legislatívnemu návrhu. Je mi známe, že Váš výbor sa rozhodol využiť zjednodušený postup stanovený v článku 52 ods. 1 a že Vaša správa bude prijatá 8. júna 2020.

Komisia predložila 25. mája 2020 nový návrh na zmenu súčasného nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (nariadenie o spoločných ustanoveniach, NSU). Tento pozmeňujúci návrh sa týka rozpočtu na rok 2020 na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí (YEI).

Rozpočtové orgány sa v rámci každoročných rokovaní o rozpočte na rok 2020 rozhodli na jeseň 2019 zvýšiť osobitné prostriedky pridelené na YEI na rok 2020 o 28 333 334 EUR v bežných cenách viazaných rozpočtových prostriedkov, čím sa celková suma na rok 2020 zvýši na 145 miliónov EUR. Odhaduje sa, že toto povedie v roku 2020 k dodatočným platbám vo výške 3 milióny EUR.

Táto zmena NSU je potrebná, pretože osobitné prideľovanie prostriedkov na YEI je stanovené v článku 92 ods. 5 NSU. Zvýšenie číselných údajov v uvedenom odseku sa musí odzrkadliť aj v celkových sumách v článku 91 ods. 1 a v prílohe VI.

Domnievame sa, že rozpočtové navýšenie na rok 2020, o ktorom rozhodol rozpočtový orgán, sa nemôže vykonať bez tohto doplňujúceho návrhu, ktorý sa prísne obmedzuje na úpravy potrebné na zahrnutie dodatočných prostriedkov vyčlenených na YEI. Výbor EMPL preto túto technickú zmenu podporuje.

 

Návrh ďalej objasňuje vo svojom článku 1 ods. 2, že ustanovenia, ktoré boli zavedené v roku 2019 na ľahšie programovanie dodatočných zdrojov na YEI (tým, že umožňujú presun dodatočných zdrojov do Európskeho sociálneho fondu až do výšky 50 %), sa budú uplatňovať aj v roku 2020, ako aj dodatočné prostriedky na YEI. Výbor EMPL podporuje aj túto technickú zmenu.

 

 

S pozdravom,

 

[podpis]

 

Lucia Ďuriš Nicholsonová

predsedníčka Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci

 

 

 

Kópia:  

Johan VAN OVERTVELDT predseda Výboru pre rozpočet

 

 


 

 

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Zmena nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o zdroje na osobitné pridelené prostriedky na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí

Referenčné čísla

COM(2020)0206 – C9-0145/2020 – 2020/0086(COD)

Dátum predloženia v EP

25.5.2020

 

 

 

Gestorský výbor

 dátum oznámenia na schôdzi

REGI

27.5.2020

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

 dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

27.5.2020

EMPL

27.5.2020

CULT

27.5.2020

 

Bez predloženia stanoviska

 dátum rozhodnutia

BUDG

4.6.2020

CULT

3.6.2020

 

 

Spravodajcovia

 dátum vymenovania

Younous Omarjee

29.5.2020

 

 

 

Zjednodušený postup – dátum rozhodnutia

8.6.2020

Dátum prijatia

8.6.2020

 

 

 

Dátum predloženia

9.6.2020

 

 

Posledná úprava: 24. júna 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia