ZPRÁVA o doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku k Východnímu partnerství před summitem konaným v červnu 2020

9.6.2020 - (2019/2209(INI))

Výbor pro zahraniční věci
Zpravodaj: Petras Auštrevičius


Postup : 2019/2209(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A9-0112/2020
Předložené texty :
A9-0112/2020
Přijaté texty :

NÁVRH DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Radě, Komisi a místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku k Východnímu partnerství před summitem konaným v červnu 2020

(2019/2209(INI))

Evropský parlament,

 s ohledem na články 2, 3 a 8 a na hlavu V, zejména články 21, 22, 36 a 37 Smlouvy o Evropské unii (SEU) a na část pátou Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

 s ohledem na zahájení Východního partnerství v Praze dne 7. května 2009 coby společného úsilí EU a jejích východních partnerů Arménie, Ázerbájdžánu, Běloruska, Gruzie, Moldavské republiky a Ukrajiny,

 s ohledem na společná prohlášení vydaná na summitech Východního partnerství v roce 2009 v Praze, v roce 2011 ve Varšavě, v roce 2013 ve Vilniusu, v roce 2015 v Rize a v roce 2017 v Bruselu,

 s ohledem na Dohodu o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé[1], na Dohodu o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé[2] a Dohodu o přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé[3], včetně prohloubených a komplexních zón volného obchodu, a na Dohodu o komplexním a posíleném partnerství mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé[4],

 s ohledem na Priority partnerství mezi EU a Ázerbájdžánem, které byly schváleny Radou pro spolupráci dne 28. září 2018[5],

 s ohledem na závěrečné prohlášení a doporučení přijatá na schůzích Parlamentních výborů pro přidružení EU-Ukrajina a EU-Moldavsko, které se konaly dne 19. prosince 2019,

 s ohledem na výroční zprávu Parlamentu o společné zahraniční a bezpečnostní politice ze dne 18. prosince 2019[6],

 s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1806[7], kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni,

 s ohledem na dohody o zjednodušení vízového režimu mezi Evropskou unií a Arménskou republikou[8] a Ázerbájdžánskou republikou[9] a na podpis dohody o zjednodušení vízového režimu mezi Evropskou unií a Běloruskou republikou, k němuž došlo dne 8. ledna 2020[10],

 s ohledem na společné sdělení Komise a vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, místopředsedy Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 18. března 2020: Politika Východního partnerství po roce 2020, „Posílení odolnosti – Východní partnerství přínosné pro všechny“;

 s ohledem na závěry Rady pro zahraniční věci o evropské politice sousedství a Východním partnerství,

  s ohledem na doporučení Parlamentního shromáždění Euronest, Evropského hospodářského a sociálního výboru, Fóra občanské společnosti v rámci Východního partnerství, Výboru regionů a Konference regionálních a místních orgánů zemí Východního partnerství (CORLEAP) a jejich činnost,

 s ohledem na usnesení Parlamentního shromáždění Euronest ze dne 9. prosince 2019 o budoucnosti strategie Trojice plus 2030: vytváření budoucnosti Východního partnerství,

 s ohledem na globální strategii EU a přijetí revidované evropské politiky sousedství,

 s ohledem na Rámcovou úmluvu Rady Evropy o ochraně národnostních menšin a na Evropskou chartu regionálních či menšinových jazyků,

 s ohledem na své usnesení ze dne 20. května 2010 o potřebě vypracovat strategii EU pro oblast jižního Kavkazu[11], ze dne 23. října 2013 o evropské politice sousedství[12], ze dne 18. září 2014 o situaci na Ukrajině a aktuálním stavu vztahů mezi EU a Ruskem[13], ze dne 15. ledna 2015 o situaci na Ukrajině[14], ze dne 15. dubna 2015 o stém výročí genocidy Arménů[15], ze dne 9. července 2015 o přezkumu evropské politiky sousedství[16], ze dne 21. ledna 2016 o dohodách o přidružení a prohloubených a komplexních zónách volného obchodu s Gruzií, Moldavskem a Ukrajinou[17], ze dne 23. listopadu 2016 o strategické komunikaci EU s cílem bojovat proti propagandě, kterou proti ní vedou třetí strany[18], ze dne 13. prosince 2016 o právech žen ve státech Východního partnerství[19], ze dne 16. března o ukrajinských politických vězních v Rusku a situaci na Krymu[20], ze dne 19. dubna 2018 o Bělorusku[21], ze dne 14. června 2018 o okupovaných gruzínských územích 10 let po ruské invazi[22], ze dne 4. července 2018 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o komplexním a posíleném partnerství mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé jménem Unie[23], ze dne 4. října 2018 o omezování svobody sdělovacích prostředků v Bělorusku, zejména o případu Charty 97[24], ze dne 14. listopadu 2018 o provádění dohody o přidružení mezi EU a Moldavskem[25], ze dne 14. listopadu 2018 o provádění dohody o přidružení mezi EU a Gruzií[26] a ze dne 12. prosince 2018 o provádění dohody o přidružení mezi EU a Ukrajinou[27],

 s ohledem na svá předchozí usnesení o Rusku, zejména na usnesení týkající se ruského působení na území zemí Východního partnerství, porušování práv krymských Tatarů, okupování části území Gruzie a souvisejícího posouvání hranic a nepřátelské propagandy a dezinformací namířených proti EU a partnerským zemím,

 s ohledem na svá doporučení ze dne 15. listopadu 2017 ohledně Východního partnerství vydaná před summitem konaným v listopadu 2017, která byla adresována Radě, Komisi a ESVČ[28], a svá doporučení ze dne 4. července 2018 Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku k jednání o komplexní dohodě mezi EU a Ázerbájdžánem[29],

 s ohledem na článek 118 jednacího řádu,

 s ohledem na dopis Výboru pro mezinárodní obchod,

 s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A9-0112/2020),

A. vzhledem k tomu, že EU zůstane v dohledné budoucnosti dominantní politickou a ekonomickou mocností Evropy, z čehož plyne její zodpovědnost vůči zemím sousedství;

B. vzhledem k tomu, že se v globální strategii EU z června 2016 uvádí, že prioritou EU je podporovat u států sousedství odolnost, řádnou správu, prosperitu a spojenectví;

C. vzhledem k tomu, že Východní partnerství je ze své povahy inkluzivní, je založeno na společných zájmech, vzájemném porozumění, sdílené odpovědnosti, diferenciaci a podmíněnosti a směřuje ke společnému závazku Arménie, Ázerbájdžánu, Běloruska, Gruzie, Moldavské republiky, Ukrajiny a Evropské unie, pokud jde o prohlubování vzájemných vztahů a dodržování mezinárodního práva a základních hodnot, jako je demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod, principy právního státu, nezávislost a nestrannost soudnictví, sociálně tržní hospodářství, udržitelný rozvoj a řádná správa věcí veřejných, s cílem prohloubit stabilitu a prosperitu;

D. vzhledem k tomu, že intenzivnější spolupráce mezi EU a zeměmi Východního partnerství není lineární proces a plnohodnotnou spolupráci lze navázat a udržovat, pouze pokud budou během ústavního a legislativního procesu dodržovány základní evropské hodnoty a zásady a pokud bude zaručen boj proti korupci, organizovanému zločinu, praní špinavých peněz, oligarchickým strukturám a nepotismu; zdůrazňuje, že v závažných případech nedodržení závazků může být spolupráce ukončena;

E. vzhledem k tomu, že některé země Východního partnerství se rozhodly rozvíjet těsnější politické, lidské i hospodářské vazby s EU na základě zásady diferenciace a také s ohledem na výsledky a očekávané cíle integrace a uzavřely ambiciózní dohody o přidružení s prohloubenými a komplexními zónami volného obchodu a také dohody o bezvízovém styku a dohody o společném leteckém prostoru; kromě toho prohlásily, že jejich strategickým cílem je členství v EU, a již prokázaly svou schopnost zajistit větší stabilitu, bezpečnost, prosperitu a odolnost ve východním sousedství; vzhledem k tomu, že podpora veřejnosti, pokud jde o evropskou integraci, zůstává ve společnosti těchto zemí na velmi vysoké úrovni;

F. vzhledem k tomu, že jiné země Východního partnerství zase projevují ve vztahu k EU rozličnější ambice; vzhledem k tomu, že Arménie je součástí hospodářských (Euroasijská hospodářská unie) a vojenských (Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti) regionálních integračních struktur pod vedením Ruska a uzavřela dohodu o komplexním a posíleném partnerství s Evropskou unií; vzhledem k tomu, že Ázerbájdžán jedná již od roku 2017 o nové komplexní dohodě s EU, která nahradí dohodu o partnerství a spolupráci z roku 1999; vzhledem k tomu, že Bělorusko nemá žádný smluvní vztah s EU, který by byl založen na dohodě, avšak nedávno došlo k podpisu dohody o zjednodušení vízového režimu a dohody o zpětném přebírání osob;

G. vzhledem k tomu, že od vzniku Východního partnerství postupují partnerské země při provádění politických a hospodářských reforem různým tempem, což je dáno vnitřními i vnějšími faktory, a nedospěly dosud do bodu, kdy by tyto reformy byly nevratné;

H. vzhledem k tomu, že zachování dlouhodobých vyhlídek na členství v EU pro ty země, které o ně mají zájem, působí v zemích Východního partnerství jako katalyzátor demokratizace a dalších reforem;

I. vzhledem k tomu, že je třeba vybízet k vytvoření individuálně přizpůsobených strategií pro všechny země Východního partnerství a pokročit k ambicióznějším formám spolupráce a integrace s těmi partnerskými zeměmi, které si to budou přát, a podporovat a udržovat ambiciózní tempo provádění reforem za účelem evropské integrace;

J.  vzhledem k tomu, že tohoto cíle lze dosáhnout, bude-li učiněn pokrok ve vztahu k zásadám právního státu a posílení demokracie a budou-li včas, autentickým, udržitelným a účinným způsobem provedeny komplexní reformy za podpory flexibilních nástrojů EU, v souladu s mezinárodními závazky a povinnostmi a při dodržování lidských práv a práv menšin;

K. vzhledem k tomu, že dosažené úspěchy a posílená diferenciace v bilaterálních vztazích mezi EU a zeměmi Východního partnerství, s nimiž EU uzavřela dohodu o přidružení, jsou vítány a nastal čas poskytnout těmto zemím jasnější pokyny, pokud jde o konkrétní reformní priority, kritéria harmonizace a další kroky procesu evropské integrace;

L. vzhledem k tomu, že hlavním cílem dohod o přidružení a prohloubených a komplexních dohod o volném obchodu je vytvoření podmínek nezbytných pro urychlení politického sblížení a další hospodářské integrace mezi EU a zúčastněnými partnerskými zeměmi;

M. vzhledem k tomu, že nezávislost, svrchovanost a územní celistvost zemí Východního partnerství stále narušují nevyřešené regionální konflikty, vnější útoky a probíhající okupace území některých z těchto zemí, což zhoršuje situaci v oblasti lidských práv, znemožňuje budování větší prosperity, stability a růstu v regionu Východního partnerství, narušuje činnost EU, a tím i ohrožuje celý projekt Východního partnerství; vzhledem k tomu, že ve většině těchto konfliktů hraje Rusko prostřednictvím své hybridní války, nezákonné okupace a anexe, kybernetických útoků, propagandy a dezinformací aktivní úlohu agresora, což ohrožuje evropskou bezpečnost jako celek;

N. vzhledem k tomu, že evropská prosperita a bezpečnost je úzce spojena se situací v našich sousedních zemích, zejména v zemích Východního partnerství; vzhledem k tomu, že Východní partnerství sleduje společné cíle dobrých sousedských vztahů a regionální spolupráce a že revidovaná evropská politika sousedství by měla podporovat a posilovat kapacity pro řešení dvoustranných sporů a usilovat o usmíření mezi společnostmi ve východním sousedství;

O. vzhledem k tomu, že Evropský parlament odsuzuje porušování svrchovanosti a územní celistvosti zemí Východního partnerství, neuznává násilné změny na jejich hranicích a pokusy o anexi jejich území a odmítá použití síly či hrozby použití síly, přičemž sdílí odhodlání EU podporovat mírové řešení konfliktu prostřednictvím diplomatických prostředků a v souladu s normami a zásadami mezinárodního práva, Charty OSN a Helsinského závěrečného aktu, konkrétně v konfliktech, jichž se Rusko účastní;

P. vzhledem k tomu, že od vzniku Východního partnerství posílila a upevnila EU svou přítomnost v zemích Východního partnerství, a to v oblasti politické, hospodářské i bezpečnostní, čímž získala větší vliv a příležitosti k prosazování svých hodnot a zásad a prohloubila vzájemnou provázanost mezi EU a zeměmi Východního partnerství;

Q. vzhledem k tomu, že země Východního partnerství mohou hrát významnou úlohu v zajištění přímého přístupu do Střední Asie a přispívat k úspěšné realizaci strategie EU pro Střední Asii jako spolehliví východoevropští partneři;

R. vzhledem k tomu, že EU prostřednictvím Východního partnerství pomohla nastartovat strukturální reformy, včetně institucí a struktur řízení, a položila základy pro hlubokou socioekonomickou a politickou transformaci ve východním sousedství; vzhledem k tomu, že bylo dosaženo pokroku při sbližování zemí Východního partnerství s regulačním rámcem EU a jeho normami, standardy a postupy;

S. vzhledem k tomu, že přímým důsledkem Východního partnerství je silnější postavení občanské společnosti v těchto zemích, její zvýšené očekávání a také požadavek odpovědnosti a transparentnosti adresovaný tamějším vládám, což se ukázalo být hlavní hybnou silou provádění reforem; vzhledem k tomu, že úspěšná transformace v zemích Východního partnerství, a to zejména ve třech přidružených partnerských zemích, může být pozitivním příkladem pro další země;

T. vzhledem k tomu, že nezávislí státní zástupci a soudci, svobodné soudy a instituce, silná občanská společnost a nezávislé sdělovací prostředky, společně dohlížející na dodržování zákonů a pravidel, jsou klíčovými prvky, jež by měla EU ve svém východním sousedství aktivně podporovat;

U. vzhledem k tomu, že silné a odolné instituce, uplatňování zásad právního státu, provádění soudních reforem a boj proti korupci a praní peněz jsou stěžejní pro budování spravedlivého, stabilního a důvěryhodného prostředí, které může následně přilákat do zemí Východního partnerství dlouhodobé investice a podpořit v nich stálý růst;

V. vzhledem k tomu, že při příležitosti 10. výročí Východního partnerství zdůraznila Evropská rada význam strategického partnerství se zeměmi Východního partnerství a vyzvala Komisi a místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby předložily návrhy dlouhodobé politiky v rámci přípravy na summit, který se má konat v červnu 2020;

W. vzhledem k tomu, že Evropský parlament je odhodlán přijmout každoročně usnesení o provádění dohod o přidružení a prohloubených a komplexních dohod o volném obchodu ze strany přidružených zemí a alespoň dvakrát ročně doporučení týkající se vztahů se zbývajícími zeměmi Východního partnerství a politiky Východního partnerství obecně;

1. doporučuje Radě, Komisi a místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby:

a) uznali, že země Východního partnerství stále více přebírají vlastní odpovědnost, co se týče iniciativy Východního partnerství; poukazovali na to, že je třeba usilovat o trvalé vysílání impulsů k účinné spolupráci, intenzivnímu dialogu a úzkému partnerství v rámci Východního partnerství, prostřednictvím transformačního dopadu politiky Východního partnerství, která podporuje reformy, jež přinášejí pozitivní politické, společenské, hospodářské a právní změny v zemích Východního partnerství, s přihlédnutím k míře jejich ambic vůči EU; upozorňovali na snahy přidružených zemí o stále užší vztah s EU; potvrdili svrchované právo zemí Východního partnerství svobodně si zvolit svou individuální úroveň spolupráce či integrace s EU a odmítnout veškeré vnější ovlivňování svého rozhodnutí;

b) zdůrazňovali, že podle článku 49 SEU může kterýkoli evropský stát požádat o členství v EU, pokud respektuje hodnoty lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a lidských práv, včetně práv příslušníků menšin, jak je uvedeno v článku 2 SEU; připustili, že ačkoli přistoupení není předmětem projektu Východního partnerství, může politika vedená v tomto rámci usnadnit proces postupné integrace do EU; měli na paměti, že na případný proces přistoupení musí být EU i dotčená země Východního partnerství dobře připraveny, a to s ohledem na budoucí reformní proces EU, na sblížení partnerské země s acquis EU i na splnění kritérii pro členství v EU; zajistili, že důsledné provádění stávajících dohod mezi EU a zeměmi Východního partnerství bude prvním krokem tohoto procesu postupné integrace;

c) urychleně přijali strategickou, do budoucna orientovanou vizi pro příští desetiletí Východního partnerství po roce 2020 s cílem nabídnout v prvé řadě benefity občanům, posílit odolnost, podpořit udržitelný rozvoj, zajistit trvalé výsledky a prohloubit proces spolupráce a integrace mezi EU a zeměmi Východního partnerství, což je ve vlastním bezpečnostním a hospodářském zájmu EU;

d) zajistili, aby závěry summitu, který proběhne v červnu 2020, zahrnovaly jasnou strategii a dlouhodobou strategickou vizi pro další spolupráci a rozvoj Východního partnerství po roce 2020, posílené závazky EU a politické pobídky a zároveň oficiální příslib zemí Východního partnerství, že splní své závazky; v souladu s usneseními a doporučeními Evropského parlamentu podporovali budoucí předsednictví Rady EU při přípravě podrobných a ambiciózních programů spolupráce se zeměmi Východního partnerství, které by pomohly utvářet v nadcházejících desetiletích vztahy s těmito zeměmi oboustranně žádoucím směrem;

e) uznali, že Východní partnerství by mělo být i nadále atraktivním rámcem pro spolupráci, a tento proces podporovali v souladu se zásadou „více za více“, s cílem udržet zapojení zemí Východního partnerství do reformního procesu a jejich směřování k EU;

f) uznali, že Východní partnerství funguje na obě strany, neboť zkušenosti zemí Východního partnerství mohou být sdíleny ke vzájemnému prospěchu EU a jejích členských států i zemí Východního partnerství;

g) zachovávali přístup, který vyvažuje individuální diferenciaci v rámci Východního partnerství a inkluzivnost, soudržnost a konzistentnost vícestranného rámce, který zůstává důležitým referenčním bodem pro všechny země Východního partnerství; zabránili rozdělení Východního partnerství podle ambicí jednotlivých zemí vůči EU; brali v úvahu, že rozsah a hloubka spolupráce mezi EU a zeměmi Východního partnerství mají být určovány na základě ambicí stran a provádění reforem; uznali, že dohody o přidružení a prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu, které byly podepsány s Gruzií, Moldavskou republikou a Ukrajinou, jsou důkazem diferencovaného přístupu a měly by vést k dalšímu zlepšení formátu dvoustranných vztahů a k plánům založeným na zásadě „více za více“;

h) ve světle individuálního přístupu zvážili vypracování strategie posílené spolupráce pro tyto tři přidružené země, která by mohla vytvořit program na podporu reforem a investic v oblastech, jako je budování kapacit, doprava, infrastruktura, propojenost, energetika, spravedlnost a digitální ekonomika, a později by mohla být rozšířena na zbývající země Východního partnerství, a to na základě individuálního posouzení reformních závazků EU a dosaženého pokroku s přihlédnutím k tomu, že je třeba zachovat soudržnost Východního partnerství, a v souladu se zásadou inkluzivnosti; tento dialog by mohl zahrnovat setkávání s vedoucími představiteli přidružených zemí na strukturovaném základě v rámci zasedání Evropské rady a pravidelnou účast jejich zástupců na zasedáních pracovních skupin a výborů Evropské rady;

i) zahájili proces, jehož cílem bude vytvořit společný hospodářský prostor, který povede k integraci se čtyřmi svobodami a umožní hlubší politickou a hospodářskou integraci zemí Východního partnerství do politik EU a jejich sbližování a hlubší hospodářskou spolupráci mezi zeměmi Východního partnerství navzájem, přičemž využije zkušenosti získané v případě zemí západního Balkánu;

j) zahájili dodatečná opatření pro hlubší integraci a další odvětvovou spolupráci zemí Východního partnerství s EU a jejich účast ve vybraných agenturách Unie, platformách pro investiční rámec a programech a iniciativách uvnitř EU, a to v plném souladu se stávajícími podmínkami a s přístupem EU založeným na pobídkách, s cílem dosáhnout dalšího sbližování v souladu se zásadou „více za více“ a s přihlédnutím k osvědčeným postupům týkajícím se podpory reforem;

k) poskytovali zemím Východního partnerství větší finanční pomoc, která by byla náležitě podmíněna, a to i v souvislosti s probíhajícími legislativními jednáními týkajícími se vnějších finančních nástrojů na období 2021–2027; zajistili, aby taková pomoc byla uzpůsobena konkrétním potřebám jednotlivých zemí Východního partnerství – pod vedením Evropského parlamentu prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci – a využívána k provádění činností v rámci programu Východního partnerství; uznali, že finanční pomoc EU je rovněž investicí do budoucnosti, neboť podporuje reformy, které zvyšují hospodářskou a sociální stabilitu zemí Východního partnerství, a pokládá základ pro úspěšnou budoucí spolupráci;

l) uznali, že je zapotřebí mít v rámci celého Východního partnerství dodatečný rámec pro politickou, správní a finanční podporu tří přidružených zemí, který by na základě individuálního přístupu řešil jejich specifické potřeby v oblasti strukturálních reforem, modernizace a budování institucí; konstatovali, že tento přístup k finančním prostředkům EU by měl být spojen s reformními závazky a měl by zahrnovat soubor ambiciózních referenčních hodnot;

m) s ohledem na nedávný vývoj v EU i zemích Východního partnerství upřednostňovali v rámci zásad demokracie a právního státu imperativ „více za více“ a zajistili, aby klíčovými kritérii a podmínkami pro užší politické partnerství a finanční pomoc zůstaly fungující a odolné demokratické instituce, právní stát, řádná veřejná správa, boj proti korupci a nepotismu, svoboda sdělovacích prostředků a dodržování lidských práv;

n) prováděli pravidelná posouzení dopadu podpůrných programů EU s cílem zvýšit jejich účinnost a včas je upravit; reagovali rychleji na zhoršování situace v oblasti právního státu a demokratické odpovědnosti v zemích Východního partnerství a uplatňovali inteligentní podmíněnost, včetně provázání makrofinanční pomoci s demokratizací a reformami, s cílem zabránit další regresi partnerských vlád; vytvořili podmínky, které v případě, že ústřední orgány dané země Východního partnerství neplní závazky, umožní přesměrovat pomoc v této zemi z ústředních orgánů na místní orgány či aktéry občanské společnosti;

o) prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci posílili úlohu Evropského parlamentu při kontrole programů a dohledu nad nimi, pokud jde o uplatňování vnějších finančních nástrojů EU;

p) posílili parlamentní diplomacii a přezkoumali fungování shromáždění Euronest, aby mohlo dosáhnout svého plného potenciálu;

Strukturovaný dialog, budování státu a demokratická odpovědnost

q) zachovali inkluzivnost Východního partnerství a i nadále angažovali všechny jeho země, a současně uznali přidružený status pokročilých zemí Východního partnerství, především signatářů dohod o přidružení a prohloubených a komplexních dohod o volném obchodu, a zajistili další místa konání pro politický dialog s těmito zeměmi s cílem dále pokročit s hospodářskou integrací a legislativní harmonizací; např. zahrnuli přidružené země jako pozorovatele na jednáních výborů zřízených podle článku 291 SFEU a nařízení (EU) č. 182/2011, neboť se jedná o způsob, jak ukázat, že je EU odhodlána k další integraci a k posílení orientace reforem a administrativního know-how těchto zemí;

r) zasazovali se u všech zemí Východního partnerství o další pomoc při budování státu a posilování institucí a jejich odpovědnosti tak, že všem zemím Východního partnerství dají k dispozici nástroje podobné Skupině na podporu Ukrajiny, přičemž přidružení partneři by dostali přednost; rozvíjeli stávající a vytvářeli nové nástroje EU v oblasti právního státu a řádné veřejné správy za účelem sledování a posuzování pokroku, kterého přidružení partneři dosáhli, zejména srovnávací přehled EU o soudnictví a mechanismus pro právní stát; poskytli účinné pokyny a referenční hodnoty pro reformy, mj. přijetím plánů pro upřesnění závazků přidružení; vypracovali podrobné pracovní dokumenty s jasnou metodikou a komparativní perspektivou, podložené zkušenostmi z akčního plánu na uvolnění vízového režimu a procesu přistoupení, s cílem doplnit stávající zprávy o pokroku a programy přidružení;

s) zahrnuli do procesu posuzování reforem v zemích Východního partnerství monitorování mnoha zúčastněných stran, jež by bylo, v návaznosti na praxi, která již byla zavedena na Ukrajině, pro vlády zemí Východního partnerství povinné; zajistili, aby Komise a ESVČ i nadále vypracovávaly výroční zprávy o provádění dohod o přidružení, které se týkají pokroku dosaženého třemi přidruženými partnery, a uplatňovaly jednotnou metodiku hodnocení, zejména při analýze reforem ve stejných oblastech a odvětvích; pravidelně, alespoň dvakrát ročně, vydávali zprávy o vztazích s nepřidruženými zeměmi Východního partnerství; předložili zprávu o provádění obchodních dohod a dohod o přidružení mezi Unií a zeměmi Východního partnerství se zaměřením na sociální, environmentální a hospodářský rozvoj ve společnostech zemí Východního partnerství, a to i v rámci Pařížské dohody;

t) uznali, že klíčový význam pro demokratickou odpovědnost, deoligarchizaci a boj proti korupci a zmocňování se státu mají silné, nezávislé a efektivní instituce na centrální i místní úrovni; aby proto usilovali o to, aby země Východního partnerství obnovily svůj závazek, že provedou komplexní reformy soudnictví a veřejné správy zaměřené na zajištění nezávislosti a kompetentnosti soudců a státních zaměstnanců a jejich přijímání na základě zásluh a na upřednostnění boje proti korupci, mj. omezením prostoru pro korupci prostřednictvím větší transparentnosti, odpovědnosti a podpory bezúhonného chování všech obyvatel, na posílení právního státu a podporu řádné veřejné správy; uznali, že bez splnění výše uvedených cílů bude prakticky nemožné dosáhnout udržitelného růstu, posílit ekonomickou činnost a rozvoj, snížit chudobu a zvýšit přímé zahraniční investice, společenskou důvěru a politickou stabilitu;

u) pokročili v provádění širokospektrálních právních a hospodářských reforem zahrnujících předávání zkušeností z členských států EU prostřednictvím projektů partnerské spolupráce, zejména rozšířením programu partnerské spolupráce na orgány místní a regionální správy;

v)  vybudovali v přidružených zemích Východního partnerství veřejnou správu evropské kvality tím, že zřídí systémy praktických stáží, které v konkrétních oblastech umožní státním zaměstnancům ze zemí Východního partnerství dočasně pracovat v příslušných útvarech orgánů EU a členských států;

w) podněcovali činnost politických nadací, pokud jde o podporu příští generace politických vůdců v zemích Východního partnerství;

x) uznali iniciativy vlád přidružených zemí, které mají za cíl posílit vzájemnou spolupráci a společné postoje v rámci Východního partnerství, a vybízeli k jejich rozšíření na víceodvětvovou úroveň, zejména v oblasti energetiky, dopravy, digitálních záležitostí, kybernetické bezpečnosti, ochrany životního prostředí, námořní ekonomiky, kontroly hranic, celní spolupráce, usnadnění obchodu a spravedlnosti a vnitřních věcí; obdobný přístup by měl být uplatňován na spolupráci mezi všemi zeměmi Východního partnerství v některých dalších otázkách;

y) podporovali intraregionální obchod mezi zeměmi Východního partnerství, protože intenzivnější obchod s více partnery přispívá k odolnosti zemí a jejich hospodářství; podporovali větší zapojení zemí Východního partnerství do provádění makroregionálních strategií EU a účinný meziregionální a přeshraniční dialog o spolupráci s cílem posílit celostátní a regionální kapacity partnerů a usnadnit jejich sociální a hospodářský rozvoj;

z) podpořili reformy volebního systému, které zajistí svobodné, spravedlivé a transparentní volby, a vybízeli k tomu, aby byly volební procesy – zvláště při přijímání legislativních změn volebních zákonů a zákonů upravujících financováni politických stran – zcela v souladu s mezinárodními normami, doporučeními Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) a stanovisky Benátské komise; naléhali na země Východního partnerství, aby zajistily, aby nedocházelo k obtěžování, ať už soudnímu, fyzickému, či institucionálnímu, politických aktérů, kteří nesouhlasí s úřadující vládou, a aby ochraňovaly svobodu projevu, sdružování a shromažďování, včetně práva na pokojné demonstrace; ocenily státy Východního partnerství, které odsouhlasily provedení demokratizačních politických reforem a podporu posílení volebního legislativního rámce prostřednictvím inkluzivních politických dialogů;

aa) zajistili, aby země Východního partnerství během procesu změn svých volebních právních předpisů vytvořily rovné příležitosti pro zastoupení všech etnických a národnostních menšin;

ab) zajistili, aby byly do zemí Východního partnerství pravidelně vysílány evropské volební pozorovatelské mise s cílem podpořit proces posilování institucí, volebních procesů a demokratické odpovědnosti;

ac) přispívali k tomu, aby se ve státech Východního partnerství zabránilo zasahování třetích stran do politických, volebních a jiných demokratických procesů bez ohledu na to, zda mají tyto zásahy ovlivnit volby ve prospěch upřednostňovaného kandidáta nebo strany, nebo zda mají oslabit důvěru v demokratický systém, zejména prostřednictvím dezinformací, nezákonného politického financování, kybernetických útoků na politické a mediální činitele nebo prostřednictvím jakýchkoli jiných nezákonných prostředků;

ad) přijali unijní mechanismus sankcí za porušování lidských práv nebo unijní verzi „Magnitského zákona“, který by se vztahoval na jednotlivce nebo subjekty, u nichž bylo zjištěno porušení lidských práv nebo základních svobod, zejména prostřednictvím zatýkání, únosů a bití aktivistů občanské společnosti či opozičních aktivistů a novinářů a při násilných represích proti pokojným protestům, a na osoby a subjekty zapojené v zemích Východního partnerství do případů korupce na vysoké úrovni;

Odvětvová spolupráce při vytváření společného hospodářského prostoru

ae) podpořili nepřetržité a účinné provádění prohloubených a komplexních dohod o volném obchodu s cílem postupně vytvořit podmínky pro otevření jednotného trhu EU; zvážili vytvoření zvláštního nástroje pro sbližování právních předpisů, který by přidruženým partnerům pomáhal při harmonizaci jejich právních předpisů s acquis EU a napomáhal jim v úsilí o jejich provádění; uznali, že provádění prohloubených a komplexních dohod o volném obchodu přineslo řadu pozitivních výsledků, že však stále existují otázky, které je třeba odpovídajícím způsobem řešit;

af) vzali na vědomí význam prohloubení hospodářské spolupráce a integrace trhu se zeměmi Východního partnerství prostřednictvím postupného otevírání jednotného trhu EU, včetně úplného provedení prohloubených a komplexních dohod o volném obchodu, dodržování právních, hospodářských a technických regulací a norem a vytvoření společného hospodářského prostoru;

ag) usilovali o prozkoumání a zajištění spolupráce zemí Východního partnerství, které splní příslušné podmínky a projeví zájem, mj. v rámci energetické unie, Dopravního společenství a digitálního jednotného trhu a jejich postupně diferencované odvětvové integrace do těchto struktur; zaměřili se na telekomunikace a upřednostňovali co nejrychlejší vytvoření režimu bez roamingových poplatků jak mezi EU a zeměmi Východního partnerství, tak v rámci Východního partnerství; budovali důvěryhodné služby, včetně kybernetických kapacit na ochranu kritické infrastruktury a osobních údajů, a dosáhli větší spolupráce v oblasti celních, bankovních a finančních služeb, což by zemím Východního partnerství pomohlo v boji proti praní peněz a v posílení finančního dohledu a zároveň by vedlo k případnému rozšíření jednotné oblasti pro platby v eurech (SEPA) na země Východního partnerství;

ah) zavedli nástroje, jako jsou právní prověrky a odvětvové plány, s cílem určit, nakolik jsou země Východního partnerství připraveny dodržovat acquis EU, a potvrdit jejich připravenost na diferencovanou odvětvovou integraci;

ai) podporovali rozvoj komerčních i veřejných elektronických služeb a digitální ekonomiky i širokou škálu možností práce z domova s cílem zvýšit odolnost v případě krize, např. v důsledku pandemie;

aj) zajistili pevné zapojení zemí Východního partnerství do boje proti změně klimatu a jejich příspěvek k němu, mj. prostřednictvím účasti na nové Zelené dohodě pro Evropu a tím, že se zajistí, aby prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu nebyly v rozporu s cíli a iniciativami v oblasti klimatu stanovenými v Zelené dohodě; toto zapojení by mělo probíhat prostřednictvím investiční podpory EU, mj. z EBRD a EIB, a mělo by být podmíněno řádným posouzením dopadu na životní prostředí a důsledků pro místní komunity, se zvláštním zřetelem k odvětvím, která by mohla být zasažena a která by potřebovala dodatečnou podporu;

ak) zajistili, aby byla uskutečněna náležitá opatření a vynakládány finanční prostředky ke zlepšení nakládání s odpadními vodami v souladu s absorpční kapacitou partnerských zemí a ke zlepšení energetické bezpečnosti a propojení, zejména pokud jde o zpětný tok plynu, energetickou účinnost a využívání obnovitelných zdrojů v zemích Východního partnerství; uznali významnou úlohu, kterou sehrává Ázerbájdžán při diverzifikaci dodávek energie do EU, a úspěch Ukrajiny, pokud jde o oddělení soustav pro přepravu plynu, a podporovali úsilí o energetickou nezávislost a diverzifikaci dodávek v dalších zemích Východního partnerství; podněcovali země Východního partnerství, aby dokončily reformy v odvětví energetiky v souladu s právem EU, včetně reforem týkajících se politik v oblasti životního prostředí a bezpečnosti;

al) poskytovali v zemích Východního partnerství soustavnou podporu modernizaci systémů nakládání s pevnými odpady, aby odpovídaly normám EU, a to přijetím recyklačních cílů a zavedením recyklačních systémů pro splnění těchto cílů; zabývali se negativním dopadem zastaralých a nepovolených zařízení pro nakládání s pevnými odpady na životní prostředí a veřejné zdraví; určili finanční nástroje na podporu financování projektů v oblasti nakládání s odpady z unijních a vnitrostátních či místních fondů;

am) zajistili, aby stávající a nová jaderná zařízení v zemích Východního partnerství splňovala nejpřísnější normy v oblasti životního prostředí a jaderné bezpečnosti v souladu s mezinárodními úmluvami; zajistili, aby nebezpečné projekty v oblasti energetiky, jako je jaderná elektrárna Ostrovec, nebyly součástí evropské elektrické sítě;

an) přijali komplexní plán budování infrastruktury, zahrnující hraniční přechody, a podporovali provádění prioritních projektů určených v orientačním akčním plánu pro investice do transevropské dopravní sítě (TEN-T) a dalších investičních akčních plánech s cílem zlepšit dopravní, energetickou a digitální propojenost mezi EU a zeměmi Východního partnerství a mezi zeměmi Východního partnerství samotnými a zajistit v průběhu procesu provádění environmentální udržitelnost; podpořili sbližování předpisů v odvětví dopravy;

ao) naléhavě vyzývali země Východního partnerství, aby ve spolupráci s Komisí plně využívaly příležitostí, které akční plán pro investice do sítě TEN-T nabízí; zdůrazňovali, že je třeba lépe využívat potenciál propojenosti v oblasti Černého moře a podporovat infrastrukturní projekty, které jsou zásadně důležité pro zvýšení propojenosti s tímto regionem a se Střední Asií; uznali v tomto ohledu strategičnost zeměpisné polohy zemí Východního partnerství, neboť tyto země představují spojovací článek mezi Evropskou unií, Asií a širším sousedstvím, což by mohlo poskytovat přidanou hodnotu zahraničněpolitické činnosti EU;

ap) prováděli ambiciózní strategii EU pro Střední Asii a aktivně do ní zapojili země Východního partnerství jako spolehlivé partnery, kteří mají přímý přístup do tohoto regionu;

aq) zajistili, aby VFR potvrzoval finanční podporu EU, která je určená na infrastrukturní a investiční projekty zemí Východního partnerství, zvýšení jejich odolnosti vůči kybernetickým hrozbám a zlepšování a modernizaci jejich systémů vzdělávání; přijali aktivní opatření ke zlepšení absorpční kapacity zemí Východního partnerství; využili zkušeností získaných v souvislosti s investičním rámcem pro západní Balkán k přilákání a koordinaci finanční a technické pomoci a ke zvýšení účinnosti infrastrukturních projektů;

ar) upřednostnili potřebu udržitelných a důvěryhodných investic v zemích Východního partnerství vypracováním strategie pro dlouhodobé zapojení se zaměřením nejen na stabilizaci, ale také na demokratizaci;

as) rozšířili přístup, který EU uplatňuje ve snaze oživit ukrajinské hospodářství, i na další přidružené partnery a to i prostřednictvím individualizované a flexibilní makrofinanční pomoci a nástrojů a zapojení a koordinace mezinárodních finančních institucí a dárců a zlepšení prostředí pro přímé zahraniční investice se zohledněním sociálních, pracovních a environmentálních práv; učinili z podpory přímých zahraničních investic EU klíčový prvek politiky Východního partnerství a vypracovali za tímto účelem akční plán s cílem dále zlepšit podnikatelské prostředí a zaručit právní jistotu;

at) podpořili větší diverzifikaci a konkurenceschopnost hospodářství zemí Východního partnerství prostřednictvím posílené podpory malých a středních podniků, demonopolizace, deoligarchizace a privatizace, tím, že posílí a rozšíří rozsah, geografické pokrytí a význam programů, jako je EU4Business, z hlediska potřeb příjemců; zejména půjčovali malým a středním podnikům v místních měnách, vytvářeli nové iniciativy, které mají do zemí Východního partnerství přilákat rizikový kapitál, a dlouhodobě podporovali rozvoj odvětví zaměřených na vývoz;

au) řešili překlenutí propasti mezi venkovem a městy v zemích Východního partnerství prostřednictvím účinných finančních a technických pobídek pro mikropodniky a malé a střední podniky, drobné zemědělce a rodinné podniky ve venkovských a příměstských oblastech a zlepšením mezilidských vazeb a infrastruktury mezi městy a venkovem za účelem posílení sociální soudržnosti;

Rozvoj lidského kapitálu

av) podporovali zvýšenou mobilitu pracovních sil mezi EU a zeměmi Východního partnerství i mezi samotnými partnerskými zeměmi, s důrazem na legalitu a udržitelnost tohoto procesu, aby bylo možné vyměňovat si dovednosti a zkušenosti a zabránit „odlivu mozků“ a nedostatku pracovních sil na místní úrovni; zhodnotili v této souvislosti úspěšné uplatňování bezvízových režimů se třemi přidruženými zeměmi;

aw) zohledňovali výzvy, které pro země Východního partnerství představuje „odliv mozků“, a řešili je tím, že budou podporovat kvalitní a inkluzivní programy vzdělávání a odborné přípravy a vytváření pracovních příležitostí s cílem poskytnout mladým lidem a rodinám socioekonomické perspektivy v jejich místních společenstvích;

ax) řešili dopady vylidňování a migrace v zemích Východního partnerství zapojením těchto zemí do evropského programu pro migraci;

ay) podporovali a zaváděli akční plány pro jednotlivé země zaměřené na boj proti nezaměstnanosti a sociální a regionální nerovnosti; investovali do mladých lidí, podporovali podnikání a vytvářeli nové programy a pobídky pro mladé odborníky, aby se vrátili na trh práce zemí Východního partnerství;

az) vybízeli země Východního partnerství k uskutečnění rozsáhlých reforem politiky zaměstnanosti s cílem zlepšit pracovní podmínky a práva pracovníků; vypracovali akční plán pro boj proti nehlášené práci, podporovali vytváření plnohodnotných odborových svazů a požadovali, aby byly základní úmluvy MOP provedeny ve vnitrostátním právu a aby byly uplatňovány;

ba) řešili nedostatky v plnění závazků týkajících se sociálních politik a pracovních práv a chránili pracovní trh EU před sociálním dumpingem; kontrolovali nejen provedení příslušných směrnic a norem EU ve vnitrostátním právu, ale i jejich skutečné uplatňování; společně se zeměmi Východního partnerství vytvořili systém pro monitorování základních pracovních práv zahrnující odbory a organizace občanské společnosti; využívali uvolnění makrofinanční pomoci jako páky nebo podmíněnosti s cílem donutit země Východního partnerství ke zlepšení pracovních podmínek;

bb) podporovali reformy v oblasti vzdělávání v těch zemích Východního partnerství, které o to projeví zájem, jelikož tyto reformy mají zásadní význam pro jejich budoucnost, s cílem překlenout propast mezi reformou vzdělávacích systémů a poptávkou na trhu práce, a aby vedle dalších opatření podporovali také odbornou přípravu; uznali význam přeshraniční mobility pro posilování mezilidských kontaktů, rozšířili financování pro země Východního partnerství a jejich účast v rámci vzdělávacích programů a programů zaměřených na zvyšování odborné kvalifikace a výměnných programů, jako je program Erasmus+ a program Kreativní Evropa, a posilovali kapacitu zemí Východního partnerství pro účast na programu Horizont Evropa;

bc) posílili akademickou spolupráci a spolupráci v oblasti vzdělávání mezi EU a zeměmi Východního partnerství, včetně vzájemné spolupráce mezi zeměmi Východního partnerství tím, že: i) zavedou regionální program na podporu středisek excelence v oblasti vědy a výzkumu v regionu; ii) zřídí na Ukrajině univerzitu Východního partnerství; iii) zřídí programy zaměřené na Východní partnerství na specializovaných univerzitách a elektronickou vzdělávací platformu pro internetové vzdělávací kurzy zaměřené na evropské hodnoty a právní stát, řádnou správu věcí veřejných, veřejnou správu a odstranění korupce v zemích Východního partnerství; iv) zajistí místo společného vzdělávání úředníků veřejné správy zemí Východního partnerství, a to i na úrovni místních a regionálních orgánů;

bd) spustili pilotní projekt, jehož cílem je zřídit středisko Východního partnerství pro otevřenou vědu a inovace, síť tematických středisek kompetencí v každé zemi Východního partnerství, která by poskytovala podporu a služby v oblasti výzkumu a inovace;

be) zajistili, aby všechny programy EU v oblasti podpory důsledně zohledňovaly rovnost žen a mužů a lidská práva a zaměřovaly se na nejvíce znevýhodněné a zranitelné skupiny ve společnosti, včetně etnických a dalších menšin, jako jsou Romové, uprchlíci a vnitřně vysídlené osoby z oblastí zasažených násilným konfliktem; posílili iniciativy na zlepšení politického i socioekonomického postavení těchto skupin a jejich přístupu ke vzdělání, zdravotní péči a důstojnému bydlení;

bf) zajistili, aby pomoc a programy EU dosáhly až na místní úroveň, a to i do odlehlých částí zemí Východního partnerství a zejména do venkovských oblastí, aby tak místním obyvatelům umožnily prosazovat pozitivní změny v jejich komunitách, zejména v těch, které jsou náchylnější k postsovětským náladám a ruským manipulacím;

bg) důrazně trvali na zákazu diskriminace, pokud jde o všechny osoby LGBTI+, na jejich ochraně před diskriminací stanovenou v právních předpisech a na stíhání veškerého porušování práv, nenávistných projevů a fyzického násilí páchaného na těchto osobách; vyjádřili uznání přidruženým zemím Východního partnerství, které odpovídajícím způsobem harmonizovaly svůj právní rámec;

bh) podporovali svobodu vyznání, přesvědčení a projevu a právo na informace v mateřském jazyce všech občanů; odsoudili a bojovali proti nenávistným projevům a diskriminaci na základě etnického původu nebo jazyka i proti falešným zprávám a nepravdivým informacím zaměřeným na etnické a národnostní menšiny;

bi) zajistili základní právo na svobodu náboženského vyznání nebo přesvědčení tím, že budou chránit a podporovat práva všech náboženských složek přítomných v regionu, a to na základě konceptu plnoprávného a rovnocenného občanství;

bj) posílili dialog a spolupráci s církvemi a náboženskými komunitami a organizacemi v oblastech, jako je budování míru a usmíření, posilování důvěry ve spravedlivou a svobodnou společnost, ale i vzdělávání, zdravotní péče a základní sociální služby;

Bezpečnost, stabilita, územní celistvost a řešení konfliktů

bk) uznali, že prostřednictvím politických, kulturních a hospodářských investic v zemích Východního partnerství investuje EU do bezpečnosti a stability regionu;

bl) uznali zvýšenou vzájemnou provázanost EU a zemí Východního partnerství v oblasti bezpečnosti i význam bezpečnosti, stability a míru pro budoucí rozvoj zemí Východního partnerství s ohledem na to, že v posledních letech byly tyto země předmětem zájmu a ambic třetích zemí, jako je Čína, Turecko nebo státy Perského zálivu, které ne vždy sdílí hodnoty a zájmy EU; posílili tedy spolupráci mezi EU a zeměmi Východního partnerství v oblasti bezpečnosti a obrany tím, že budou věnovat zvláštní pozornost mírovému řešení regionálních konfliktů a prevenci a řešení nových typů výzev, jako jsou hybridní hrozby, kybernetické útoky, včetně kybernetického zasahování do voleb, dezinformační a propagandistické kampaně a vměšování třetích stran do politických, volebních a dalších demokratických procesů; posílili spolupráci a podporu, pokud jde o odolnost zemí Východního partnerství vůči korupci, praní peněz, terorismu a organizované trestné činnosti obecně, a zdůraznili, že je třeba posílit odolnost jednotlivců, komunit a státních institucí;

bm) připomněli odhodlání EU zasadit se o svrchovanost, územní celistvost a politickou nezávislost zemí Východního partnerství v rámci jejich mezinárodně uznávaných hranic a podporovat jejich snahu plně prosadit dodržování těchto zásad; zdůraznili, že je důležité, aby členské státy byly v tomto ohledu jednotné a solidární;

bn) důrazně odsoudili dlouhodobé porušování základních zásad a norem mezinárodního práva v oblasti Východního partnerství, zejména destabilizaci, invazi, okupaci a anexi území několika zemí Východního partnerství ze strany Ruské federace, a skutečnost, že se tato země odmítá řídit rozhodnutími mezinárodní soudních orgánů; zavedli koordinovanější politiku členských států EU vůči Ruské federaci, zejména pokud jde o zapojení do otázek týkajících se zemí Východního partnerství;

bo)  vyzvali k okamžitému stažení zahraničních vojenských jednotek ze všech okupovaných území a k ukončení vojenských střetů, které vedou ke zbytečným ztrátám na životech civilistů a vojáků a zároveň brání socioekonomickému rozvoji, aby se tak stovky tisíc vnitřně vysídlených osob mohly vrátit se do své domoviny;

bp) usilovali o aktivnější úlohu EU zastoupenou místopředsedou Evropské komise, vysokým představitelem Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku při mírovém řešení stávajících konfliktů a předcházení veškerým budoucím konfliktům v oblasti Východního partnerství, a zároveň zohledňovali dohodnuté formáty a procesy pro vyjednávání, jako jsou ženevská mezinárodní jednání, Minská skupina OBSE, normandský formát a rozhovory 5 + 2; jmenovali zvláštního vyslance EU pro Krym a oblast Donbasu;

bq) nadále prosazovali prostředí přispívající k řešení konfliktů a podporovali činnosti, které povzbuzují důvěru a mezilidské kontakty napříč komunitami rozdělenými konflikty; upřednostňovali úsilí o preventivní budování míru a rozšířili související financování, včetně preventivní diplomacie a mechanismů včasného varování a operačních mechanismů;

br) znovu zdůraznili, že podporují úsilí spolupředsedů Minské skupiny OBSE o vyřešení konfliktu v Náhorním Karabachu a jejich základní zásady z roku 2009, s cílem dosáhnout řešení založeného na normách a zásadách mezinárodního práva, Charty OSN a Helsinského závěrečného aktu OBSE z roku 1975; vybízí všechny strany, aby zintenzivnily vzájemný dialog a zdržely se vyhrocené rétoriky, která by dále ohrozila vyhlídky na řešení konfliktu;

bs) přijali opatření k zajištění efektivních činností a výkonu plného mandátu pro tyto stávající mise EU v regionu Východního partnerství, včetně koordinace jejich činností: pozorovatelská mise EU v Gruzii, poradní mise EU na Ukrajině, mise EU pro pomoc na hranicích Moldavska a Ukrajiny a mise zvláštního zástupce EU pro jižní Kavkaz a krizi v Gruzii;

bt) zohlednili žádosti ukrajinské vlády o to, aby byly podél ukrajinsko-ruské hranice a v Luhanské a Doněcké oblasti umístěny posílené mezinárodní mírové jednotky; jakmile to situace dovolí, mělo by být stranám konfliktu v rámci plného provádění dohody z Minsku nabídnuto umístění mise SBOP vedené EU, která by pomáhala například při odminování, při přípravách na místní volby a zabezpečovala volný přístup humanitárních organizací;

bu) podporovali svobodu plavby a důrazně se postavili proti blokádě Azovského moře a pokračujícímu postupnému zabírání Černého moře ze strany Ruské federace;

bv) uznali jedinečné zkušenosti a odborné znalosti zemí Východního partnerství; uznali příspěvek zemí Východního partnerství k misím, bojovým uskupením a operacím EU v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky; nadále podporovali reformu bezpečnostního sektoru; prohloubili spolupráci v obranných politikách souvisejících s EU, včetně zapojení do stálé strukturované spolupráce, jakmile bude vyřešena otázka účasti třetích zemí;

bw) uznali, že kybernetická bezpečnost je jednou z oblastí, v nichž EU a země Východního partnerství mohou spolupracovat účinněji, a že EU může využít zkušeností zemí Východního partnerství v boji proti hybridním a kybernetickým hrozbám; zavedli formální kybernetický dialog se zúčastněnými stranami a podporovali platformy pro spolupráci mezi zeměmi Východního partnerství k účinnějšímu řešení hybridních hrozeb s cílem posílit odolnost těchto zemí, zejména po rozsáhlém kybernetickém útoku Ruské federace na Gruzii v říjnu 2019;

bx) odsoudili vliv třetích zemí zaměřený na oslabování demokratického řádu zemí Východního partnerství a ovlivňování voleb, šíření dezinformací a vedení cílených dezinformačních kampaní;

by) posílili spolupráci při budování společenské a institucionální odolnosti zemí Východního partnerství a více se zaměřovali na boj proti dezinformacím, propagandě, manipulaci a nepřátelskému ovlivňování prováděnému vnějšími silami s cílem rozdělit a destabilizovat země Východního partnerství a narušit celistvost jejich politických procesů a vztahů s EU; pomáhat zemím Východního partnerství, které o to mají zájem, v činnostech prováděných na úrovni EU při řešení výše uvedených nepřátelských akcí, včetně uplatňování osvědčených postupů a řešení, jako je akční plán proti dezinformacím a unijní kodex zásad boje proti dezinformacím, a s použitím odborných znalostí Evropského střediska pro boj proti hybridním hrozbám v Helsinkách, centra excelence NATO pro strategickou komunikaci v Rize a pracovní skupiny EU East StratCom;

bz) prosazovali integrovanou správu hranic a spolupráci mezi EU a přidruženými zeměmi a podporovali spolupráci v oblasti vymáhání práva;

ca) uvítali další spolupráci mezi EU a zeměmi Východního partnerství s cílem podporovat mezinárodní stabilitu a bezpečnost v souladu s globální strategií EU a navrhli nové formy dobrovolné spolupráce v oblasti bezpečnosti a obrany, kterou by měli pokládat za oblast budoucího vývoje, neboť EU bude postupně usilovat o vytvoření evropské obranné unie;

cb) podporovali spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje a průmyslovou spolupráci mezi členskými státy EU a zeměmi Východního partnerství při rozvoji zbrojení a vojenských technologií a kapacit;

cc) uznali, že nepřítomnost a nečinnost ze strany EU vůči partnerům ve Východním partnerství vytvoří prostor pro zásah jiných globálních aktérů; posílili spolupráci nebo vytvořili fórum podobně smýšlejících demokratických spojenců a mezinárodních aktérů s cílem oslabit negativní vliv třetích mocností v oblasti Východního partnerství a bojovat proti němu;

Místní a regionální orgány a občanská společnost

cd) uznali příspěvek aktérů a organizací občanské společnosti ze zemí Východního partnerství k demokratizačním a reformním procesům v jejich zemích i v celém regionu Východního partnerství a vyzvali vlády zemí Východního partnerství, aby vůči nim byly otevřenější a více se v nich angažovaly, a zejména pak, aby je smysluplněji a účinněji zapojovaly do procesu tvorby politik;

ce) pokračovali v širokém dialogu s občanskou společností ze zemí Východního partnerství a zvýšili podporu EU ve prospěch demokraticky zaměřených organizací občanské společnosti tím, že budou podporovat jejich činnost, jejich bezpečnost a budou chránit jejich pracovní prostředí;

cf) usilovali o to, aby se EU více zapojovala do místních iniciativ v regionech a venkovských oblastech a podporovala je, s cílem rozvíjet organizační a monitorovací kapacity občanské společnosti i místní demokratické postupy;

cg) posílili schopnost občanské společnosti v zemích Východního partnerství jednat jako strážce reforem a pohánět k odpovědnosti příslušné státní orgány, omezením byrokracie a zajištěním přítomnosti občanské společnosti na třístranných setkáních, včetně všech dialogů o lidských právech, a na zasedáních Rady pro přidružení a spolupráci;

ch) podporovali spolupráci mezi občanskou společností v jednotlivých zemích Východního partnerství zřízením regionálního střediska pro zlepšování kompetencí a výměnu osvědčených postupů a pracovních přístupů v rámci nového projektu Univerzity Východního partnerství na Ukrajině;

ci) nadále poskytovali strukturální finanční podporu a podporu v oblasti rozvoje kapacit organizacím, které pomáhají nezávislým prodemokratickým subjektům občanské společnosti; trvá na tom, aby programy EU, členských států a nezávislé programy na podporu demokracie, lidských práv a právního státu, včetně Evropské nadace pro demokracii, nadále fungovaly svobodně a bez pronásledování nebo soudních omezení; přijali veškerá možná opatření, aby zabránili tomu, že by nezávislé nevládní organizace byly vytlačeny prostřednictvím ukládání soudních omezení a finančních překážek, selektivním uplatňováním právních ustanovení nebo posílenou přítomností nevládních organizací kontrolovaných vládou;

cj) zvýšili informovanost o útocích na občanské aktivisty v zemích Východního partnerství ze strany extrémistických sil, ale i státních orgánů, které oslabují hodnoty EU, mezinárodní normy v oblasti lidských práv a společné závazky k Evropské úmluvě o lidských právech;

ck) zintenzivnili podporu a iniciativy EU k posílení místních orgánů, aby se jim i jejich sdružením umožnilo provádět celostátní reformy na místní úrovni; podporovali úlohu místních orgánů coby tvůrců politik a rozhodnutí a podporovali pravidelné výměny o programech reforem mezi centrálními a místními vládami za aktivní a inkluzivní účasti občanské společnosti a dalších příslušných zúčastněných stran;

cl) vypracovali plány a ukazatele pro spolupráci s místními a regionálními orgány jednotlivých zemí, přičemž budou následovat příklady podobné spolupráce s občanskou společností;

cm) rozšířili zastoupení Konference regionálních a místních orgánů zemí Východního partnerství (CORLEAP) při formulování a provádění politiky Východního partnerství a zvýšili její kapacity s cílem podpořit místní a regionální orgány při důležitých opatřeních; vytvořili, ve spolupráci s CORLEAP a s Evropským výborem regionů, program budování kapacit pro místní a regionální správu v zemích Východního partnerství, který by zahrnul přijetí systematických opatření k posílení úlohy místních a regionálních orgánů;

cn) podporovali významnou účast občanů zemí Východního partnerství v projektech financovaných EU a jejich vlastní odpovědnost za ně v souladu s přístupem zdola nahoru založeným na hodnotách a normách EU;

 

Lepší sdělovací prostředky, komunikace a řízení politiky

co) uznali, že nebude-li v průběhu dezinformační vlny, jíž jsou země Východního partnerství vystaveny, vedena řádná komunikační a informační kampaň, může to vést ke zmaru dlouholetého úsilí, investic a úspěchů v rámci tohoto partnerství; proto je třeba zintenzivnit úsilí v oblasti strategické komunikace a v otevřeném dialogu s občany zvýšit viditelnost podpory, již EU poskytuje v zemích Východního partnerství na celostátní i místní úrovni; navázali za tímto účelem kontakt i s lidmi v malých komunitách a venkovských oblastech, s vedoucími představiteli podniků a komunit, diasporami a národnostními menšinami a zaměřili se i na jiné skupiny, než jen ty proevropsky smýšlející;

cp) působili proti dezinformacím a antiunijní propagandě tím, že bude posílena odolnost občanů EU a Východního partnerství vůči informacím a povědomí o Východním partnerství a o příležitostech a výhodách, které přináší, zvláště o těch, které plynou z úzké politické a ekonomické spolupráce mezi EU a zeměmi Východního partnerství a z provádění dohod o přidružení a prohloubených a komplexních dohod, které je spojují s hospodářským růstem a intenzivnějším obchodem;

cq) účinněji využívali stávající struktury EU, jako je pracovní skupina ESVČ East StratCom, s cílem určit dezinformační a propagandistické kampaně, které podrývají vztah mezi EU a zeměmi Východního partnerství a jeho cíle, a reagovat na ně;

cr) posilovali delegace EU v zemích Východního partnerství, umožňovali jim poskytovat zemím Východního partnerství podporu při dokončování reforem a účinněji poukazovali na to, jak zde EU pomáhá občanům; rozvíjeli více horizontálních vazeb, podporovali spolupráci mezi delegacemi EU a vybízeli k pravidelné výměně informací, odborných znalostí a dalších úspěšných pracovních přístupů;

cs) zajistili aktivnější úlohu kontaktních kanceláří EU v členských státech v souvislosti s propagací významu zemí Východního partnerství pro evropský projekt;

ct) zlepšili sdílení informací mezi orgány EU, konkrétně Evropskou komisí a Evropskou službou pro vnější činnost (ESVČ), a zachovali institucionální paměť, zejména pokud jde o poskytovanou podporu a provádění projektů technické pomoci, aby bylo možné stavět na jejich výsledcích při zahajování nových projektů a programů;

cu) více využívali program pro mladé ambasadory a stipendia pro občanskou společnost v zemích Východního partnerství díky vytvoření aktivní sítě absolventů na základě stávajících úspěšných modelů;

cv) prosazovali svobodné sdělovací prostředky a svobodu projevu jako základní zásadu a za tímto účelem podporovali demokratické, nezávislé, pluralistické a vyvážené mediální prostředí v zemích Východního partnerství, které zajistí ochranu místních novinářů, subjektů ovlivňujících veřejné mínění a hlasů disidentů před obtěžováním a zastrašováním, které umožní nediskriminační přístup k informacím on-line i off-line a smysluplnou občanskou účast a které zachová a zaručí lidská a občanská práva;

cw) zvýšili podporu v místním boji proti falešným zprávám, hybridnímu válčení v komunikaci nebo zhoršování kvality mediálních programů, které mohou narušit boj proti korupci a proti šíření nepravdivých informací s cílem získat hospodářské nebo politické výhody; podporovali vývoj opatření k zajištění naprosté transparentnosti, pokud jde o vlastnictví sdělovacích prostředků; neustále podporovali a monitorovali místní oficiální regulační agentury v jednotlivých zemích Východního partnerství;

cx) podporovali realizaci programů a reforem týkajících se mediální a informační gramotnosti tak, aby odpovídaly současnému digitálnímu věku;

cy) podporovali vysílání evropské mediální produkce v zemích Východního partnerství a také produkce zemí Východního partnerství v EU, aby se tak překlenuly rozdíly, které jsou zapříčiněny historií a falešnými informacemi šířenými v posledních desetiletích; podporovali přístup místních sdělovacích prostředků k evropským mediálním programům a iniciativám za účelem úzké spolupráce mezi sdělovacími prostředky z EU a ze zemí Východního partnerství;

cz) odsoudili zneužívání opatření souvisejících s pandemií ze strany státních orgánů jako prostředku k umlčování politické opozice, občanské společnosti a sdělovacích prostředků tím, že omezují jejich legitimní práva;

da) posílili a tam, kde je to možné, zvýšili společné úsilí EU a zemí Východního partnerství v oblasti mezilidských kontaktů a výměn, s cílem vytvořit mezi obyvatelstvem vzájemně pozitivní obraz a pozitivně využít proevropské zaměření občanů v zemích Východního partnerství;

db) podporovali inkluzivní a participativní platformy pro dialog a spolupráci, které by sdružovaly zúčastněné strany z různých odvětví a úrovní, včetně tvůrců politik, hospodářských subjektů, akademické obce, občanské společnosti, ale i církví, náboženských komunit a občanů s omezenými příležitostmi, s cílem bojovat proti polarizaci a extremistickým tendencím v politice a společnosti, jakož i proti dopadu dezinformačních a propagandistických kampaní;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal toto doporučení Radě, Komisi a místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.


DOPIS OD VÝBORU PRO MEZINÁRODNÍ OBCHOD

 

David McALLISTER

Výbor pro zahraniční věci

Předseda

 

 

 

Věc: Stanovisko výboru INTA ke zprávě výboru AFET o Východním partnerství 

 

Vážený pane McAllistere,

 

obracím se na Vás vzhledem k tomu, že jsem zpravodajem pro stanovisko výboru INTA ke zprávě výboru AFET o „doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku k Východnímu partnerství před summitem konaným v červnu 2020“.

 

Výbor INTA měl o svém stanovisku hlasovat v březnu, avšak vzhledem k výjimečným okolnostem v souvislosti s onemocněním COVID-19 byly původně plánované řádné schůze výboru zrušeny. Podle informací dostupných v současné době se může stát, že výbor INTA nebude moci o svém oficiálním stanovisku hlasovat před plánovaným přijetím zprávy ve výboru AFET.

 

Vzhledem k velmi omezeným možnostem konat schůze na jedné straně a na druhé straně k politickým výsadám výboru AFET, které mají zajistit včasný příspěvek Parlamentu k přípravám summitu, se koordinátoři výboru INTA na své schůzi dne 1. dubna dohodli, že budou výjimečně souhlasit s tím, aby bylo stanovisko výboru INTA předloženo ve formě kompromisních pozměňovacích návrhů (dohodnutých v rámci politických skupin), které se výboru AFET zasílají ve formě dopisu za předpokladu, že tento dopis bude v podstatě považován za stanovisko a řádně se k němu přihlédne.

 

Proto Vás žádám, abyste tento dopis předal svému zpravodaji a abyste přiložené pozměňovací návrhy považoval za příspěvek výboru INTA ke zprávě výboru AFET o Východním partnerství. Vzhledem k těmto výjimečným okolnostem jsem přesvědčena, že s tímto dopisem budete v rámci hlasování ve svém výboru zacházet odpovídajícím způsobem.

 

S pozdravem

 

 

Markéta GREGOROVÁ

 

 

Kopie: Bernd LANGE, předseda výboru INTA

 Petras AUŠTREVIČIUS, zpravodaj výboru AFET

 

Příloha: Stanovisko výboru INTA ve formě dopisu

Doporučení Radě, Komisi a vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku k Východnímu partnerství před summitem konaným v červnu 2020

 

Stanovisko výboru INTA ve formě dopisu

(zpravodajka výboru INTA: Markéta Gregorová)

 

1. zdůrazňuje, že Východní partnerství je důležitou součástí politiky sousedství EU a jeho cílem je dosáhnout politického přidružení, zajistit další hospodářskou integraci, podpořit prosperitu a vytvořit platformu pro řešení společných výzev včetně udržitelného rozvoje;

2. připomíná, že záměrem Parlamentu je posílit sociální a hospodářskou integraci zemí Východního partnerství a že společným cílem je i nadále hospodářský rozvoj podporující začlenění; v tomto ohledu považuje za důležité, aby byly vytvářeny a využívány další tržní příležitosti, jako je přístup ke službám, větší propojení a digitální ekonomika, zvláště v oblasti zadávání veřejných zakázek, energetiky a dopravní infrastruktury; zdůrazňuje, že by projekty v odvětví energetiky, zejména ty, do nichž jsou zapojeny EIB, EBRD a jiné veřejné finanční instituce, měly splňovat klimatické cíle a být v souladu s právními předpisy EU v oblasti životního prostředí, zejména pokud jde o zachování biologické rozmanitosti a konzultace v souvislosti s chráněnými lokalitami ohledně projektů dotýkajících se chráněných území, přičemž je nutné přihlížet i k názorům místních komunit; zdůrazňuje, že je nezbytné udělit regionu Východního partnerství vysokou prioritu v rámci strategie EU týkající se konektivity, a konstatuje v této souvislosti, že je důležité podporovat růst v odvětví IKT i ambiciózní infrastrukturu; vyzývá země Východního partnerství a Unii, aby spolupracovaly při financování nezbytných reforem, jež mohou dále prohloubit jejich vztahy na dvoustranné i na mnohostranné úrovni;

3.  konstatuje, že se v zemích Východního partnerství vyskytují znepokojivé problémy, jako je vysoká míra korupce, bankovní podvody, vliv oligarchů, neformální ekonomika a špatná správa; vyzývá země Východního partnerství, aby zlepšily stav právního státu, odstranily tyto problémy a bojovaly proti nezákonnému obchodu; vybízí k přijetí evropských politik, jež by podporovaly země Východního partnerství v úsilí o zlepšení kvality správy a o modernizaci společnosti; vyzývá země Východního partnerství, aby zaručily plné dodržování lidských práv a demokracie; zdůrazňuje, že má-li být zaručena větší jistota a bezpečnost pro hospodářské subjekty, včetně investorů, a tak zvýšeny investice a více využit plný potenciál hospodářského rozvoje, je klíčové pokračovat v soudních reformách, snížit míru korupce, uplatňovat normy EU, zajistit hospodářskou soutěž a zlepšit podnikatelské prostředí; upozorňuje, že jako plán reforem slouží dohody o přidružení a prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu s Gruzií, Moldavskem a Ukrajinou a dohoda o komplexním a posíleném partnerství s Arménií;

4.  zdůrazňuje význam prohloubených a komplexních zón volného obchodu, komplexních dohod o hospodářském partnerství a dohod o partnerství a spolupráci mezi zeměmi Východního partnerství a EU i důležitost jejich plného provádění; vyzývá EU, aby jejich provádění pozorně sledovala a podporovala prostřednictvím koordinované pomoci, aby prosazovala udržitelný rozvoj a dosažení cílů udržitelného rozvoje OSN do roku 2030, včetně hospodářského rozvoje, a aby podporovala hospodářské reformy a rozsáhlé reformy bankovního a finančního sektoru s cílem potírat praní peněz a daňové úniky; naléhavě vyzývá EU, aby zajistila, že prohloubené a komplexní zóny volného obchodu nebudou v rozporu s cíli a iniciativami v oblasti klimatu stanovenými v rámci Zelené dohody pro Evropu; připomíná, že součástí prohloubených a komplexních dohod o volném obchodu musí vždy být přísné, závazné a vymahatelné kapitoly o udržitelném rozvoji, jež v plné míře dodržují mezinárodní závazky, zejména Pařížskou dohodu, a jsou v souladu s pravidly WTO; zdůrazňuje, že je důležité, aby EU poskytovala zemím Východního partnerství pomoc za účelem dosažení těchto cílů; očekává, že prohloubení obchodních vztahů s EU na základě prohloubených a komplexních dohod o volném obchodu a větší obchodní toky napomohou v krátkodobém horizontu zabránit v zemích Východního partnerství náhlému ekonomickému zpomalení a mohly by mít i příznivé dlouhodobé důsledky;

5.  vyzývá Evropskou komisi, aby reformu v zemích Východního partnerství nadále podporovala prostřednictvím další technické a finanční pomoci s cílem zdokonalit vnější investiční rámec, zvláště v oblasti předvídatelnosti, jistoty a ochrany investorů, a s cílem přispět k udržitelným dlouhodobým investicím do Východního partnerství; zdůrazňuje v této souvislosti význam hospodářské diverzifikace a podpory podnikatelského prostředí příznivého pro malé a střední podniky s cílem rozvíjet schopnost tohoto regionu dále inovovat v různých hospodářských odvětvích; vyzývá Komisi, aby prozkoumala zvýšenou odvětvovou spolupráci v oblasti vzdělávání, výzkumu a inovací, informačních a komunikačních technologií a digitalizace, jakož i ekologických technologií, s cílem sdílet know-how a osvědčené postupy; zdůrazňuje, jak důležité jsou v rámci Východního partnerství programy zaměřené na mladé lidi, jež mají zlepšit jejich situaci na trhu práce, vytvářet důstojná pracovní místa a podporovat mobilitu a cyklickou migraci;

6.  vyzývá Komisi, aby co nejdříve předložila zprávu o provádění obchodních dohod a dohod o přidružení mezi Unií a zeměmi Východního partnerství, která se zaměří na sociální, environmentální a hospodářský rozvoj ve společnostech zemí Východního partnerství, a to i v souvislosti s Pařížskou dohodou; vyzývá Evropskou komisi, aby rozšířila spolupráci s našimi východními partnery za účelem posílení úlohy občanské společnosti, pokud jde o dohled nad obchodními dohodami a vztahy.

 


INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

19.5.2020

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

54

12

4

Členové přítomní při konečném hlasování

Alviina Alametsä, Alexander Alexandrov Yordanov, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Lars Patrick Berg, Anna Bonfrisco, Reinhard Bütikofer, Fabio Massimo Castaldo, Susanna Ceccardi, Włodzimierz Cimoszewicz, Katalin Cseh, Tanja Fajon, Anna Fotyga, Michael Gahler, Giorgos Georgiou, Sunčana Glavak, Raphaël Glucksmann, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Márton Gyöngyösi, Sandra Kalniete, Karol Karski, Dietmar Köster, Andrius Kubilius, Ilhan Kyuchyuk, David Lega, Miriam Lexmann, Nathalie Loiseau, Antonio López-Istúriz White, Lukas Mandl, Thierry Mariani, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Sven Mikser, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Gheorghe-Vlad Nistor, Urmas Paet, Demetris Papadakis, Kostas Papadakis, Tonino Picula, Manu Pineda, Kati Piri, Giuliano Pisapia, Diana Riba i Giner, Jérôme Rivière, María Soraya Rodríguez Ramos, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Jacek Saryusz-Wolski, Andreas Schieder, Radosław Sikorski, Sergei Stanishev, Hermann Tertsch, Hilde Vautmans, Harald Vilimsky, Idoia Villanueva Ruiz, Viola Von Cramon-Taubadel, Thomas Waitz, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Attila Ara-Kovács, Nicolas Bay, Markéta Gregorová, Andrzej Halicki, Marisa Matias, Mounir Satouri

 


 

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

54

+

ECR

Anna Fotyga. Karol Karski,Jacek Saryusz‑Wolski, Hermann Tertsch, Witold Jan Waszczykowski

NI

Márton Gyöngyösi

PPE

Alexander Alexandrov Yordanov, Traian Băsescu, Michael Gahler, Sunčana Glavak, Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López‑Istúriz White, David McAllister, Lukas Mandl, Vangelis Meimarakis, Francisco José Millán Mon, Gheorghe-Vlad Nistor, Radosław Sikorski, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Andrzej Halicki

RENEW

Petras Auštrevičius, Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans

S&D

Maria Arena, Włodzimierz Cimoszewicz, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, Sven Mikser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Andreas Schieder, Attila Ara‑Kovács

Verts/ALE

Alviina Alametsä, Reinhard Bütikofer, Diana Riba i Giner, Viola Von Cramon-Taubadel, Thomas Waitz, Markéta Gregorová, Mounir Satouri

 

12

-

ID

Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky, Nicolas Bay

GUE

Giorgos Georgiou, Manu Pineda, Idoia Villanueva Ruiz, Marisa Matias

NI

Kostas Papadakis

S&D

Dietmar Köster

 

4

0

ECR

Charlie Weimers

ID

Lars Patrick Berg

NI

Fabio Massimo Castaldo

S&D

Sergei Stanishev

 

Význam zkratek:

+ : pro

- : proti

0 : zdrželi se

 

 

Poslední aktualizace: 15. června 2020
Právní upozornění - Ochrana soukromí