ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με την ανατολική εταιρική σχέση, ενόψει της συνόδου κορυφής του Ιουνίου 2020

9.6.2020 - (2019/2209(INI))

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
Εισηγητής: Petras Auštrevičius


Διαδικασία : 2019/2209(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A9-0112/2020
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A9-0112/2020
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με την ανατολική εταιρική σχέση, ενόψει της συνόδου κορυφής του Ιουνίου 2020

(2019/2209(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 3 και 8 και τον τίτλο V, ιδίως τα άρθρα 21, 22, 36 και 37, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), καθώς και το πέμπτο μέρος της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

 έχοντας υπόψη τη δρομολόγηση της ανατολικής εταιρικής σχέσης στην Πράγα στις 7 Μαΐου 2009 ως μια κοινή προσπάθεια της ΕΕ και των έξι ανατολικών εταίρων της, συγκεκριμένα της Αρμενίας, του Αζερμπαϊτζάν, της Λευκορωσίας, της Γεωργίας, της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και της Ουκρανίας,

 έχοντας υπόψη τις κοινές δηλώσεις των συνόδων κορυφής της ανατολικής εταιρικής σχέσης που πραγματοποιήθηκαν το 2009 στην Πράγα, το 2011 στη Βαρσοβία, το 2013 στο Βίλνιους, το 2015 στη Ρίγα και το 2017 στις Βρυξέλλες,

 έχοντας υπόψη τη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου[1], τη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, αφετέρου[2], και τη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου[3], συμπεριλαμβανομένων των σφαιρικών και σε βάθος ζωνών ελευθέρων συναλλαγών (DCFTA), καθώς και τη συνολική και ενισχυμένη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Αρμενίας, αφετέρου[4],

 έχοντας υπόψη τις προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και του Αζερμπαϊτζάν, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Συνεργασίας στις 28 Σεπτεμβρίου 2018[5],

 έχοντας υπόψη τις τελικές δηλώσεις και συστάσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών σύνδεσης με την Ουκρανία και τη Μολδαβία, της 19ης Δεκεμβρίου 2019,

 έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Κοινοβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2019, σχετικά με την εφαρμογή της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας[6],

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1806 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[7] περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή,

 έχοντας υπόψη τις συμφωνίες μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Αρμενίας[8] και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν[9] σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων, καθώς και την υπογραφή συμφωνίας, στις 8 Ιανουαρίου 2020, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Δημοκρατία της Λευκορωσίας σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων[10],

 έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και του Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, της 18ης Μαρτίου 2020, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, με τίτλο «Πολιτική για την ανατολική εταιρική σχέση μετά το 2020, ενίσχυση της ανθεκτικότητας: μια ανατολική εταιρική σχέση προς όφελος όλων»,

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας και την ανατολική εταιρική σχέση,

  έχοντας υπόψη τις συστάσεις και τις δραστηριότητες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Euronest, της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, του φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών της ανατολικής εταιρικής σχέσης, της Επιτροπής των Περιφερειών και της Διάσκεψης των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών για την Ανατολική Εταιρική Σχέση (ΔΤΠΑΑΕΣ),

 έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Euronest, της 9ης Δεκεμβρίου 2019, σχετικά με «Το μέλλον της ενωσιακής στρατηγικής Trio Plus 2030: οικοδομώντας το μέλλον της ανατολικής εταιρικής σχέσης»·

 έχοντας υπόψη τη συνολική στρατηγική της ΕΕ και την αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας,

 έχοντας υπόψη τη Σύμβαση-πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων και τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για τις περιφερειακές και μειονοτικές γλώσσες,

 έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 20ής Μαΐου 2010 σχετικά με την ανάγκη για μια στρατηγική της ΕΕ για το Νότιο Καύκασο[11], της 23ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας[12], της 18ης Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία και τις εξελίξεις στις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας[13], της 15ης Ιανουαρίου 2015 σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία[14], της 15ης Απριλίου 2015 σχετικά με την εκατοστή επέτειο της γενοκτονίας των Αρμενίων[15], της 9ης Ιουλίου 2015 σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας[16], της 21ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τις συμφωνίες σύνδεσης και τις ζώνες σφαιρικών και σε βάθος ελεύθερων συναλλαγών με τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία[17], της 23ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με τη στρατηγική επικοινωνίας της ΕΕ για την αντιμετώπιση της προπαγάνδας εναντίον της από τρίτους[18], της 13ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών στα κράτη της ανατολικής εταιρικής σχέσης[19], της 16ης Μαρτίου 2017 σχετικά με τους ουκρανούς κρατουμένους στη Ρωσία και την κατάσταση στην Κριμαία[20], της 19ης Απριλίου 2018 σχετικά με τη Λευκορωσία[21], της 14ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τα κατεχόμενα εδάφη της Γεωργίας δέκα έτη μετά τη ρωσική εισβολή[22], της 4ης Ιουλίου 2018 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συνολικής και ενισχυμένης συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Αρμενίας, αφετέρου[23], της 4ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με την επιδείνωση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης στη Λευκορωσία, ιδίως την περίπτωση του Χάρτη 97[24], της 14ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης της ΕΕ με τη Μολδαβία[25], της 14ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης της ΕΕ με τη Γεωργία[26] και της 12ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης της ΕΕ με την Ουκρανία[27],

 έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Ρωσία, ιδίως όσα αφορούν τις ενέργειες της Ρωσίας στα εδάφη των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης, τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων των Τατάρων της Κριμαίας, την κατάληψη τμημάτων του εδάφους της Γεωργίας και τις σχετικές ενέργειες συνοριοποίησης, καθώς και την εχθρική προπαγάνδα και την παραπληροφόρηση εις βάρος της ΕΕ και των χωρών-εταίρων,

 έχοντας υπόψη τη σύστασή του της 15ης Νοεμβρίου 2017 προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ όσον αφορά την ανατολική εταιρική σχέση, ενόψει της συνόδου κορυφής του Νοεμβρίου 2017[28] και τη σύστασή του της 4ης Ιουλίου 2018 προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη συνολική συμφωνία ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν[29],

 έχοντας υπόψη το άρθρο 118 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A9-0112/2020),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα παραμείνει, στο εγγύς μέλλον, η κυρίαρχη πολιτική και οικονομική δύναμη της Ευρώπης, συνεπώς γεννώνται ευθύνες έναντι των γειτόνων της·

B. έχοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη συνολική στρατηγική της ΕΕ του Ιουνίου 2016, προτεραιότητα της ΕΕ είναι η προαγωγή ανθεκτικών, ευνομούμενων, ευημερούντων και ευθυγραμμισμένων κρατών στην περιοχή των γειτονικών χωρών της·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανατολική εταιρική σχέση είναι συμμετοχική από τη φύση της, βασίζεται στα αμοιβαία συμφέροντα και στην αλληλοκατανόηση, στην υπεύθυνη συμμετοχή και στην κοινή ευθύνη, στη διαφοροποίηση και την εφαρμογή προϋποθέσεων, και αποσκοπεί σε μια κοινή δέσμευση μεταξύ της Αρμενίας, του Αζερμπαϊτζάν, της Λευκορωσίας, της Γεωργίας, της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, της Ουκρανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εμβάθυνση των σχέσεών τους και τήρηση του διεθνούς δικαίου και των βασικών αξιών, όπως η δημοκρατία, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, το κράτος δικαίου, η ανεξαρτησία και αμεροληψία του δικαστικού τομέα, μια κοινωνική οικονομία της αγοράς, η βιώσιμη ανάπτυξη και η χρηστή διακυβέρνηση, με σκοπό την αύξηση της σταθερότητας και της ευμάρειας·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυξημένη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης δεν είναι μια γραμμική διαδικασία και μια ολοκληρωμένη συνεργασία μπορεί να επιτευχθεί και να διατηρηθεί μόνο στο μέτρο που οι βασικές ευρωπαϊκές αξίες και αρχές τηρούνται κατά τη διάρκεια της συνταγματικής και νομοθετικής διαδικασίας και εάν διασφαλίζεται η καταπολέμηση της διαφθοράς, του οργανωμένου εγκλήματος, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, των ολιγαρχικών δομών και του νεποτισμού· τονίζει, ωστόσο, ότι σε σοβαρές περιπτώσεις οπισθοδρόμησης μπορεί να διακοπεί η συνεργασία·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης επέλεξαν να επιδιώξουν στενότερη πολιτική, ανθρώπινη και οικονομική ολοκλήρωση με την ΕΕ, βάσει της αρχής της διαφοροποίησης και σύμφωνα με τις επιδόσεις και τις προσδοκίες, και σύναψαν φιλόδοξες συμφωνίες σύνδεσης (ΣΣ) που συμπεριλαμβάνουν σφαιρικές και σε βάθος συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών (DCFTA), καθώς και καθεστώτα απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης και συμφωνίες για τη δημιουργία κοινού ευρωπαϊκού χώρου· επιπλέον, δήλωσαν τον στρατηγικό στόχο της προσχώρησης στην ΕΕ και έχουν ήδη αποδείξει την ικανότητά τους να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη σταθερότητα, ασφάλεια, ευημερία και ανθεκτικότητα στην ανατολική γειτονία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημόσια στήριξη των κοινωνιών τους για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι άλλες χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης δεν έχουν το ίδιο επίπεδο φιλοδοξίας όσον αφορά την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αρμενία είναι μέλος οικονομικών και στρατιωτικών δομών περιφερειακής ολοκλήρωσης που καθοδηγούνται από τη Ρωσία (Ευρασιατική Οικονομική Ένωση και Οργάνωση του Συμφώνου Συλλογικής Ασφάλειας) και έχει συνάψει συνολική και ενισχυμένη συμφωνία εταιρικής σχέσης με την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2017 το Αζερμπαϊτζάν διαπραγματεύεται μια νέα συνολική συμφωνία με την ΕΕ, η οποία θα αντικαταστήσει τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας του 1999· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λευκορωσία δεν έχει καμία συμβατική σχέση με την ΕΕ που να βασίζεται σε συνθήκη, ωστόσο πρόσφατα υπογράφηκαν συμφωνίες απλούστευσης των θεωρήσεων και επανεισδοχής·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τη σύναψη της ανατολικής εταιρικής σχέσης, οι χώρες-εταίροι έχουν ακολουθήσει διαφορετικό ρυθμό πολιτικής και οικονομικής μεταρρύθμισης, λόγω τόσο εσωτερικών όσο και εξωτερικών παραγόντων, και δεν έχουν ακόμη φθάσει σε σημείο που να μην είναι αντιστρέψιμες αυτές οι μεταρρυθμίσεις·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διατήρηση μιας μακροπρόθεσμης ευρωπαϊκής προοπτικής για τις ενδιαφερόμενες χώρες της εταιρικής ανατολικής σχέσης αποτελεί καταλύτη για τον εκδημοκρατισμό και την εφαρμογή περαιτέρω μεταρρυθμίσεων στις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ανάγκη να ενθαρρυνθεί η χάραξη προσαρμοσμένων στρατηγικών με όλες τις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης, καθώς και να αναπτυχθούν πιο φιλόδοξες μορφές συνεργασίας και ολοκλήρωσης όπου αυτό κρίνεται ευκταίο από τις χώρες-εταίρους, και να υποστηριχθεί και να διατηρηθεί ένας φιλόδοξος ρυθμός εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί εφόσον σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά το κράτος δικαίου και την ενίσχυση της δημοκρατίας και υλοποιηθούν ολοκληρωμένες μεταρρυθμίσεις με έγκαιρο, γνήσιο, βιώσιμο και αποτελεσματικό τρόπο, με την υποστήριξη ευέλικτων μέσων της ΕΕ και σύμφωνα με τις διεθνείς δεσμεύσεις και υποχρεώσεις, επίσης με σεβασμό προς τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των μειονοτήτων·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα επιτεύγματα και η ενισχυμένη διαφοροποίηση των διμερών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης με τις οποίες έχουν υπογραφεί συμφωνίες σύνδεσης είναι ευπρόσδεκτα, και είναι πλέον καιρός να δοθούν στις χώρες αυτές σαφέστερες κατευθύνσεις για συγκεκριμένες μεταρρυθμιστικές προτεραιότητες, τα κριτήρια ευθυγράμμισης και τα επόμενα στάδια της διαδικασίας ένταξής τους στην ΕΕ·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κύριος σκοπός των συμφωνιών σύνδεσης / σφαιρικών και σε βάθος συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών (DCFTA) είναι η δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων για την επίσπευση της πολιτικής σύνδεσης και την προαγωγή της οικονομικής ολοκλήρωσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ενδιαφερομένων χωρών-εταίρων·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεξαρτησία, η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης εξακολουθούν να παραβιάζονται από ανεπίλυτες περιφερειακές συγκρούσεις, εξωτερικές επιθέσεις και τη συνεχιζόμενη κατάληψη των εδαφών ορισμένων από τις χώρες αυτές, γεγονότα που υπονομεύουν την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αποτελούν εμπόδιο για την ενίσχυση της ευημερίας, της σταθερότητας και της ανάπτυξης της ανατολικής εταιρικής σχέσης και διακυβεύουν τη δράση της ΕΕ, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο το σύνολο του έργου της ανατολικής εταιρικής σχέσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην πλειονότητα των εν λόγω συγκρούσεων η Ρωσία διαδραματίζει ενεργό ρόλο, μέσω του υβριδικού πολέμου της, της πολιτικής παράνομης κατοχής και προσάρτησης, των κυβερνοεπιθέσεων, της προπαγάνδας και της παραπληροφόρησης, που απειλούν την ευρωπαϊκή ασφάλεια στο σύνολό της·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή ευημερία και ασφάλεια συνδέονται στενά με την κατάσταση των γειτονικών χωρών, και ιδιαίτερα των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανατολική εταιρική σχέση επιδιώκει τους κοινούς στόχους των σχέσεων καλής γειτονίας και της περιφερειακής συνεργασίας, και ότι η αναθεωρημένη ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας θα πρέπει να προωθεί και να ενισχύει τις ικανότητες επίλυσης των διμερών διαφορών και επιδίωξης της συμφιλίωσης μεταξύ των κοινωνιών της ανατολικής γειτονίας·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδικάζει την παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης, δεν αναγνωρίζει τις εξαναγκαστικές αλλαγές των συνόρων τους και τις προσπάθειες προσάρτησης των εδαφών τους και απορρίπτει τη χρήση βίας ή την απειλή βίας, συμμεριζόμενο τη δέσμευση της ΕΕ να υποστηρίξει μια ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων με διπλωματικά μέσα και σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές του διεθνούς δικαίου, τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και την Τελική Πράξη του Ελσίνκι, συγκεκριμένα στις συγκρούσεις στις οποίες εμπλέκεται η Ρωσία·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τότε που συνάφθηκε η ανατολική εταιρική σχέση, η ΕΕ έχει διευρύνει και διατηρήσει την παρουσία της στις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο και στον τομέα της ασφάλειας, αποκτώντας μεγαλύτερη μόχλευση και ευκαιρίες να προωθήσει τις αξίες και τις αρχές της και αυξάνοντας την αλληλεξάρτηση μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην απευθείας πρόσβαση στην Κεντρική Ασία και να συμβάλουν στην στρατηγική της ΕΕ για την Κεντρική Ασία ως αξιόπιστοι εταίροι στην Ανατολική Ευρώπη·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέσω της ανατολικής εταιρικής σχέσης, η ΕΕ συνέβαλε στην έναρξη διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων μεταρρυθμίσεων των θεσμικών οργάνων και των δομών διακυβέρνησης, και έθεσε τα θεμέλια για βαθύ κοινωνικοοικονομικό και πολιτικό μετασχηματισμό σε ολόκληρη την ανατολική γειτονία· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει επιτευχθεί πρόοδος όσον αφορά την προσέγγιση των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης με το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ και τους κανόνες, τα πρότυπα και τις πρακτικές της·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι άμεση συνέπεια της ανατολικής εταιρικής σχέσης ήταν η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών, οι αυξημένες προσδοκίες της και το αίτημά της για λογοδοσία και διαφάνεια έναντι των κυβερνήσεων των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης, παράγοντες που αποδείχθηκαν σημαντικές εσωτερικές κινητήριες δυνάμεις μεταρρυθμίσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτυχία του μετασχηματισμού των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης, και ιδίως των τριών συνδεδεμένων χωρών-εταίρων, δύναται να αποτελέσει θετικό παράδειγμα για άλλες χώρες·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ύπαρξη ανεξάρτητων εισαγγελέων και δικαστών, ελεύθερων δικαστηρίων και θεσμών, μιας ισχυρής κοινωνίας των πολιτών και ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης, που θα λειτουργούν συνολικά ως θεματοφύλακες, αποτελεί κομβικό στοιχείο που η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει ενεργά στην ανατολική γειτονία της·

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ύπαρξη ισχυρών και ανθεκτικών θεσμών, η επικράτηση του κράτους δικαίου, η εφαρμογή δικαστικών μεταρρυθμίσεων και η καταπολέμηση της διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είναι καίριας σημασίας για την οικοδόμηση ενός δίκαιου, σταθερού και αξιόπιστου περιβάλλοντος, το οποίο θα μπορεί, με τη σειρά του, να προσελκύσει και να διατηρήσει μακροπρόθεσμες επενδύσεις και ανάπτυξη στις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης·

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, επ’ ευκαιρία της 10ης επετείου της ανατολικής εταιρικής σχέσης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τόνισε τη σημασία της στρατηγικής εταιρικής σχέσης με τις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης και κάλεσε την Επιτροπή και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας να υποβάλουν προτάσεις μακροπρόθεσμης πολιτικής με σκοπό την προετοιμασία της συνόδου κορυφής του Ιουνίου 2020·

ΚΓ. έχοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δεσμευτεί να εκδίδει ετήσια ψηφίσματα σχετικά με την εφαρμογή των συμφωνιών σύνδεσης/σφαιρικών και σε βάθος συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών από τις συνδεδεμένες χώρες και τουλάχιστον εξαμηνιαίες συστάσεις όσον αφορά τις σχέσεις με τις υπόλοιπες χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης και την πολιτική για την ανατολική εταιρική σχέση συνολικά·

1. συνιστά στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας:

α) να αναγνωρίσουν ότι οι χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης αναλαμβάνουν σε συνεχώς αυξανόμενο βαθμό μεγαλύτερη ευθύνη και επιδεικνύουν μεγαλύτερη συμμετοχικότητα στην πρωτοβουλία για την ανατολική εταιρική σχέση· να υπογραμμίσουν τη σημασία της επιδίωξης μιας συνεχούς δυναμικής για ουσιαστική συνεργασία, εντατικό διάλογο και στενή εταιρική σχέση στο πλαίσιο της ανατολικής εταιρικής σχέσης, ενισχυμένη από τον μετασχηματιστικό αντίκτυπο της πολιτικής της ανατολικής εταιρικής σχέσης, που υποστηρίζει μεταρρυθμίσεις που προκαλούν θετικές πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές και νομικές αλλαγές στις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο φιλοδοξίας τους όσον αφορά την ΕΕ· να τονίσουν τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι συνδεδεμένες χώρες για μια ολοένα στενότερη σχέση με την ΕΕ· να επιβεβαιώσουν το κυρίαρχο δικαίωμα των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης να επιλέγουν ελεύθερα το επίπεδο συνεργασίας τους με την ΕΕ ή ένταξής τους σε αυτήν και να αρνούνται οποιαδήποτε εξωτερική πίεση σε αυτήν την επιλογή τους·

β) να τονίσουν ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 της ΣΕΕ, κάθε ευρωπαϊκό κράτος μπορεί να ζητήσει να γίνει μέλος της ΕΕ, υπό τον όρο ότι σέβεται τις αξίες της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ· να αναγνωρίσουν ότι, ενώ η προσχώρηση δεν προβλέπεται στο πλαίσιο της ανατολικής εταιρικής σχέσης, η πολιτική της ανατολικής εταιρικής σχέσης μπορεί να διευκολύνει μια διαδικασία σταδιακής ενσωμάτωσης στην ΕΕ· θεωρεί ότι, για μια ενδεχόμενη διαδικασία προσχώρησης, τόσο η ΕΕ όσο και η οικεία χώρα της ανατολικής εταιρικής σχέσης πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένες, λαμβάνοντας υπόψη τη μελλοντική μεταρρυθμιστική διαδικασία της ΕΕ και την προσέγγιση της χώρας εταίρου προς το κεκτημένο της ΕΕ, καθώς και τη συμμόρφωσή της με τα κριτήρια προσχώρησης στην ΕΕ· να εξασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή των τρεχουσών συμφωνιών μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης ως ένα πρώτο βήμα σε αυτή τη διαδικασία σταδιακής ένταξης·

γ) να θεσπίσουν άμεσα ένα στρατηγικό και μελλοντοστραφές όραμα για την επόμενη δεκαετία της ανατολικής εταιρικής σχέσης μετά το 2020, με στόχο την παροχή οφελών κυρίως για τους πολίτες, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας, την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, τη διασφάλιση μη αναστρέψιμων επιτευγμάτων και την εμβάθυνση της συνεργασίας ΕΕ-ανατολικής εταιρικής σχέσης και της ενταξιακής διαδικασίας, η οποία εξυπηρετεί την ασφάλεια και τα οικονομικά συμφέροντα της ίδιας της ΕΕ·

δ) να διασφαλίσουν ότι τα συμπεράσματα της συνόδου κορυφής του Ιουνίου 2020 περιλαμβάνουν μια σαφή στρατηγική και ένα μακροπρόθεσμο κοινό όραμα για περαιτέρω συνεργασία της ανατολικής εταιρικής σχέσης μετά το 2020, ενισχυμένες δεσμεύσεις κι πολιτικά κίνητρα της ΕΕ, καθώς και δέσμευση από τις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης να επιτύχουν αποτελέσματα με τα δικά τους μέσα· να ενθαρρύνουν τις μελλοντικές προεδρίες του Συμβουλίου της ΕΕ, σύμφωνα με τα ψηφίσματα και τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να εκπονήσουν λεπτομερή και φιλόδοξα προγράμματα για συνεργασία με τις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης, τα οποία θα βοηθήσουν να διαμορφωθούν σχέσεις με τις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης σε μια αμοιβαία επιθυμητή κατεύθυνση τις επόμενες δεκαετίες·

ε) να αναγνωρίσουν ότι η ανατολική εταιρική σχέση θα πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί ελκυστικό πλαίσιο συνεργασίας και να στηρίξουν αυτή τη διαδικασία, σύμφωνα με την αρχή των αναλογικών κερδών, ώστε να συνεχίσουν οι χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης τη διαδικασία μεταρρυθμίσεων και την πορεία τους προς την ΕΕ·

στ) να αναγνωρίσουν ότι η ανατολική εταιρική σχέση είναι αμφίδρομη, καθώς η εμπειρία των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης μπορεί να αξιοποιηθεί προς το αμοιβαίο όφελος της ΕΕ και των κρατών μελών της, αφενός, και των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης, αφετέρου·

ζ) να διατηρήσουν μια ισορροπημένη προσέγγιση μεταξύ της προσαρμοσμένης διαφοροποίησης στο πλαίσιο της ανατολικής εταιρικής σχέσης και της συμμετοχικότητας, της συνοχής και της συνέπειας του πολυμερούς πλαισίου, το οποίο συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για όλες τις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης· να αποφύγουν τον διαχωρισμό της ανατολικής εταιρικής σχέσης με βάση τις φιλοδοξίες των διάφορων χωρών όσον αφορά την ΕΕ· να λάβουν υπόψη ότι το πεδίο εφαρμογής και το βάθος της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης πρέπει να καθορίζεται από τις φιλοδοξίες των μερών, καθώς και από την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων· να αναγνωρίσουν ότι οι συμφωνίες σύνδεσης/σφαιρικές και σε βάθος συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών που έχουν υπογραφεί με τη Γεωργία, τη Δημοκρατία της Μολδαβίας και την Ουκρανία αποτελούν απόδειξη μιας διαφοροποιημένης προσέγγισης και θα πρέπει να οδηγήσουν σε μορφές περαιτέρω ενισχυμένων διμερών σχέσεων και χάρτες πορείας με βάση την αρχή των αναλογικών κερδών·

η) υπό το πρίσμα μιας προσαρμοσμένης προσέγγισης, να εξετάσουν το ενδεχόμενο να δημιουργήσουν για τις τρεις συνδεδεμένες χώρες μια στρατηγική ενισχυμένης συνεργασίας, η οποία θα μπορούσε να θεσπίσει ένα πρόγραμμα στήριξης των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων σε τομείς όπως η δημιουργία ικανοτήτων, οι μεταφορές, οι υποδομές, η συνδεσιμότητα, η ενέργεια, η δικαιοσύνη και η ψηφιακή οικονομία, η οποία θα μπορούσε αργότερα να προβλέψει επέκταση στις υπόλοιπες χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης με βάση τις επιμέρους αξιολογήσεις των ενωσιακών μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων και την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να διατηρηθεί η συνοχή της ανατολικής εταιρικής σχέσης και σε συμφωνία με την αρχή της συμμετοχικότητας· ο διάλογος αυτός θα μπορούσε να περιλαμβάνει συναντήσεις στο περιθώριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με ηγέτες από τις συνδεδεμένες χώρες σε δομημένη βάση και τακτική συμμετοχή των εκπροσώπων τους στις συνεδριάσεις των ομάδων εργασίας και των επιτροπών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου·

θ) να δρομολογήσουν μια διαδικασία για τη δημιουργία ενός κοινού οικονομικού χώρου, που θα οδηγεί σε ολοκλήρωση με τις τέσσερις ελευθερίες, θα διευκολύνει τη βαθύτερη οικονομική ολοκλήρωση με την ΕΕ και τη σύγκλιση των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης με τις πολιτικές της ΕΕ και μια βαθύτερη οικονομική συνεργασία μεταξύ των ίδιων των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης βάσει της πορείας που έχει χαραχθεί με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων·

ι) να δρομολογήσουν πρόσθετα μέτρα για βαθύτερη ολοκλήρωση και περαιτέρω τομεακή συνεργασία των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης με την ΕΕ και τη συμμετοχή τους σε επιλεγμένους οργανισμούς της ΕΕ, πλατφόρμες πλαισίων επενδύσεων και προγράμματα και πρωτοβουλίες εντός της ΕΕ, σε πλήρη συμμόρφωση με τους υφιστάμενους όρους και σύμφωνα με την προσέγγιση παροχής κινήτρων της ΕΕ, με σκοπό την επίτευξη περαιτέρω σύγκλισης στο πνεύμα της αρχής των αναλογικών κερδών και λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές στήριξης των μεταρρυθμίσεων·

ια) να παράσχουν στις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης μεγαλύτερη χρηματοδοτική βοήθεια, και να θεσπίσουν για αυτήν προϋποθέσεις, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων νομοθετικών διαπραγματεύσεων για τα εξωτερικά χρηματοδοτικά μέσα της περιόδου 2021-2027· να διασφαλίσουν ότι η βοήθεια αυτή θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στις ειδικές ανάγκες των επιμέρους χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης, υπό την καθοδήγηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, και να χρησιμοποιείται για την υλοποίηση δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του προγράμματος της ανατολικής εταιρικής σχέσης· να αναγνωρίσουν ότι η χρηματοδοτική βοήθεια της ΕΕ αποτελεί επίσης επένδυση στο μέλλον, καθώς υποστηρίζει μεταρρυθμίσεις που αυξάνουν την οικονομική και κοινωνική σταθερότητα των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης και θέτει τη βάση για επιτυχημένη μελλοντική συνεργασία·

ιβ) να αναγνωρίσουν την ανάγκη για ένα επιπρόσθετο πλαίσιο πολιτικής, διοικητικής και οικονομικής στήριξης για τις τρεις συνδεδεμένες χώρες εντός της συνολικής ανατολικής εταιρικής σχέσης, βάσει ξεχωριστών προσεγγίσεων, το οποίο θα αντιμετωπίζει τις συγκεκριμένες ανάγκες τους σε θέματα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, εκσυγχρονισμού και δημιουργίας θεσμών· να επισημάνουν ότι αυτή η πρόσβαση σε χρηματοδότηση από την ΕΕ θα πρέπει να συνδέεται με δεσμεύσεις για μεταρρυθμίσεις και να περιλαμβάνει ένα σύνολο φιλόδοξων κριτηρίων αναφοράς·

ιγ) να δώσουν προτεραιότητα στην επιταγή της αρχής της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου «αναλογικών κερδών», υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων τόσο στην ΕΕ όσο και στις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης, και να διασφαλίσουν ότι οι λειτουργικοί και ανθεκτικοί δημοκρατικοί θεσμοί, το κράτος δικαίου, η χρηστή διακυβέρνηση, η καταπολέμηση της διαφθοράς και του νεποτισμού, η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παραμένουν τα βασικά κριτήρια και οι προϋποθέσεις για στενότερη πολιτική εταιρική σχέση και χρηματοδοτική συνδρομή·

ιδ) να εκτελούν τακτικές εκτιμήσεις επιπτώσεων των προγραμμάτων στήριξης της ΕΕ για την αύξηση της αποδοτικότητάς τους και την έγκαιρη εφαρμογή προσαρμογών· να αντιδρούν γρηγορότερα σε περιπτώσεις επιδείνωσης του κράτους δικαίου και της δημοκρατικής λογοδοσίας στις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης και να εφαρμόσουν έξυπνους όρους, μεταξύ άλλων με τη σύνδεση της παροχής μακροοικονομικής βοήθειας με τον εκδημοκρατισμό και τις μεταρρυθμίσεις, με σκοπό την πρόληψη της περαιτέρω οπισθοδρόμησης των κυβερνήσεων των χωρών-εταίρων· να δημιουργήσουν συνθήκες έτσι ώστε να είναι σε θέση να εκτρέπουν βοήθεια σε οποιαδήποτε δεδομένη χώρα της ανατολικής εταιρικής σχέσης από τις κεντρικές αρχές, εάν αυτές δεν τηρούν τις δεσμεύσεις, στις τοπικές αρχές ή τους παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών·

ιε) να ενισχύσουν τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον έλεγχο και την εποπτεία των προγραμμάτων μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων στο πλαίσιο της εφαρμογής των εξωτερικών χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ·

ιστ) να ενισχύσουν την κοινοβουλευτική διπλωματία και να επανεξετάσουν τη λειτουργία της Euronest, ώστε αυτή να μπορέσει να αξιοποιήσει πλήρως το δυναμικό της·

Διαρθρωμένος διάλογος, οικοδόμηση του κράτους και δημοκρατική λογοδοσία

ιζ) διατηρώντας τον συμμετοχικό χαρακτήρα της εταιρικής σχέσης και τη συνεργασία με όλες τις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης, να αναγνωρίσουν το καθεστώς συνδεδεμένης χώρας των προηγμένων χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης, και ιδίως των υπογραφόντων τις συμφωνίες σύνδεσης με σφαιρικές και σε βάθος συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών, και να δημιουργήσουν περισσότερους χώρους πολιτικού διαλόγου με αυτές για την προώθηση της περαιτέρω οικονομικής ολοκλήρωσης και νομοθετικής εναρμόνισης· για παράδειγμα, να συμπεριλάβουν τις συνδεδεμένες χώρες ως παρατηρητές στις διαδικασίες των επιτροπών σύμφωνα με το άρθρο 291 της ΣΛΕΕ και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011, ως μέσο επίδειξης των δεσμεύσεων της ΕΕ για περαιτέρω ολοκλήρωση και ενίσχυσης του μεταρρυθμιστικού προσανατολισμού και της διοικητικής εμπειρογνωμοσύνης των χωρών·

ιη) να συνεργαστούν με τις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης για την περαιτέρω συμβολή στην οικοδόμηση του κράτους και στην ενίσχυση των θεσμών και τη λογοδοσία τους, θέτοντας στη διάθεση όλων των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης, με προτεραιότητα στους συνδεδεμένους εταίρους, μέσα παρόμοια με την ομάδα στήριξης για την Ουκρανία· να αναπτύξουν τα υφιστάμενα και τα νέα εργαλεία της ΕΕ στον τομέα του κράτους δικαίου και της χρηστής διακυβέρνησης για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της προόδου των συνδεδεμένων εταίρων, ιδίως τον πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης και τον μηχανισμό για το κράτος δικαίου· να παράσχουν αποτελεσματική καθοδήγηση και κριτήρια αναφοράς για μεταρρυθμίσεις, μεταξύ άλλων μέσω της θέσπισης χαρτών πορείας που θα προσδιορίζουν τις δεσμεύσεις σύνδεσης· να καταρτίσουν λεπτομερή έγγραφα εργασίας με σαφή μεθοδολογία και συγκριτική οπτική, σύμφωνα με την πρακτική του σχεδίου δράσης για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων και τη διαδικασία προσχώρησης, ώστε να συμπληρωθούν οι τρέχουσες εκθέσεις προόδου και οι ατζέντες σύνδεσης·

ιθ) να συμπεριλάβουν την παρακολούθηση από πολλαπλούς φορείς στη διαδικασία αξιολόγησης των μεταρρυθμίσεων στις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης και, σύμφωνα με την πρακτική που έχει ήδη καθιερωθεί στην Ουκρανία, να την καταστήσουν υποχρεωτική για τις κυβερνήσεις των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης· να εξασφαλίσουν τη συνέχιση των ετήσιων εκθέσεων για την εφαρμογή του θεματολογίου σύνδεσης της Επιτροπής και της ΕΥΕΔ σχετικά με την πρόοδο που σημειώνουν οι τρεις συνδεδεμένοι εταίροι και να εφαρμόσουν ενιαία μεθοδολογία αξιολόγησης, ιδίως κατά την ανάλυση μεταρρυθμίσεων στους ίδιους τομείς και κλάδους· να δημοσιεύουν τακτικές, τουλάχιστον εξαμηνιαίες, εκθέσεις όσον αφορά τις σχέσεις με τις μη συνδεδεμένες χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης· να υποβάλουν έκθεση εφαρμογής σχετικά με τις εμπορικές συμφωνίες και τις συμφωνίες σύνδεσης μεταξύ της Ένωσης και των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης, με έμφαση στην κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική ανάπτυξη στις κοινωνίες των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού·

κ) να αναγνωρίσουν ότι οι ισχυροί, ανεξάρτητοι και αποτελεσματικοί θεσμοί σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο είναι καθοριστικής σημασίας για τη δημοκρατική λογοδοσία, την αποολιγαρχοποίηση και την καταπολέμηση της διαφθοράς και της άλωσης του κράτους· να επιδιώξουν, ως εκ τούτου, την ανανέωση της δέσμευσης των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης στη θέσπιση ολοκληρωμένων μεταρρυθμίσεων της δικαστικής και της δημόσιας διοίκησης με στόχο τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας, της επάρκειας και της αξιοκρατικής πρόσληψης των δικαστών και των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και την απόδοση προτεραιότητας στην καταπολέμηση της διαφθοράς, μεταξύ άλλων με τη μείωση του περιθωρίου για διαφθορά μέσω της αύξησης της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της προώθησης της σωστής συμπεριφοράς του πληθυσμού συνολικά, της ενίσχυσης του κράτους δικαίου και της προώθησης της χρηστής διακυβέρνησης· να αναγνωρίσουν ότι, αν δεν επιτευχθούν οι ανωτέρω αναφερόμενοι στόχοι, θα είναι ουσιαστικά αδύνατο να επιτευχθεί η βιώσιμη ανάπτυξη, να αυξηθούν η οικονομική δραστηριότητα και η ανάπτυξη, να μειωθεί η φτώχεια, να αυξηθούν οι άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) και να ενισχυθούν η εμπιστοσύνη της κοινωνίας και η πολιτική σταθερότητα·

κα) να προωθήσουν ένα ευρύτερο φάσμα νομικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων με μεταφορά των εμπειριών που έχουν αποκτήσει τα κράτη μέλη της ΕΕ από τα προγράμματα αδελφοποίησης, ιδίως μέσω της επέκτασης του προγράμματος στις τοπικές και περιφερειακές κυβερνήσεις·

κβ)  να αναπτύξουν στις συνδεδεμένες χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης μια ευρωπαϊκή ποιοτική δημόσια διοίκηση με τη δημιουργία προγραμμάτων παρακολούθησης εργασίας που θα δίνουν τη δυνατότητα στους δημοσίους υπαλλήλους των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης να εργάζονται προσωρινά στις οικείες υπηρεσίες των θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών της ΕΕ σε συγκεκριμένους τομείς·

κγ) να ενθαρρύνουν το έργο πολιτικών ιδρυμάτων όσον αφορά την ανάπτυξη της επόμενης γενιάς πολιτικών ηγετών στις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης·

κδ) να αναγνωρίσουν τις πρωτοβουλίες των κυβερνήσεων των συνδεδεμένων χωρών να εντείνουν την αμοιβαία συνεργασία τους και την κοινή θέση τους εντός της ανατολικής εταιρικής σχέσης, και να ενθαρρύνουν την επέκτασή τους σε πολυτομεακό επίπεδο, ιδίως στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών, των ψηφιακών υποθέσεων, της κυβερνοασφάλειας, της προστασίας του περιβάλλοντος, της θαλάσσιας οικονομίας, των συνοριακών ελέγχων, της τελωνειακής συνεργασίας, της διευκόλυνσης του εμπορίου και της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων· παρόμοια προσέγγιση θα πρέπει να εφαρμοστεί στη συνεργασία μεταξύ όλων των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης σε διάφορα θέματα·

 

κε) να προωθήσουν το ενδοπεριφερειακό εμπόριο μεταξύ των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης, καθώς το αυξημένο εμπόριο με πολλούς εταίρους συμβάλλει στην αύξηση της ανθεκτικότητας των χωρών και των οικονομιών τους· να ενθαρρύνουν την αύξηση της συμμετοχής των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης στην εφαρμογή ενωσιακών μακροπεριφερειακών στρατηγικών και αποτελεσματικού διαλόγου διαπεριφερειακής και διασυνοριακής συνεργασίας, προκειμένου να ενισχυθούν οι εθνικές και περιφερειακές ικανότητες των εταίρων και να διευκολυνθεί η κοινωνική και οικονομική τους ανάπτυξη·

κστ) να προωθήσουν εκλογικές μεταρρυθμίσεις για την εξασφάλιση ελεύθερων, δίκαιων, ανταγωνιστικών και διαφανών εκλογών και να ενθαρρύνουν την πλήρη συμμόρφωση των εκλογικών διαδικασιών, ιδίως στην έγκριση νομοθετικών τροποποιήσεων στους εκλογικούς νόμους και τη χρηματοδότηση των κομμάτων, με τα διεθνή πρότυπα, τις συστάσεις του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής της Βενετίας· να παροτρύνουν τις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης να διασφαλίσουν τη μη παρενόχληση, είτε πρόκειται για δικαστική, φυσική ή θεσμική, των πολιτικών δρώντων που δεν συμφωνούν με την εν ενεργεία κυβέρνηση, καθώς και την ελευθερία της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ειρηνικής διαδήλωσης· να επικροτήσουν τα κράτη της ανατολικής εταιρικής σχέσης που συμφώνησαν να εφαρμόσουν πολιτικές μεταρρυθμίσεις εκδημοκρατισμού και να στηρίξουν την ενίσχυση του εκλογικού νομοθετικού πλαισίου μέσω πολιτικών διαλόγων χωρίς αποκλεισμούς·

κζ) να διασφαλίσουν ότι οι χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης, κατά τη διαδικασία τροποποίησης της εκλογικής νομοθεσίας τους, δημιουργούν ίσες ευκαιρίες εκπροσώπησης όλων των εθνοτικών και εθνικών μειονοτήτων·

κη) να διασφαλίσουν τακτικές ευρωπαϊκές αποστολές παρακολούθησης εκλογών στις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης για την υποστήριξη της διαδικασίας ενίσχυσης των θεσμών, των εκλογικών διαδικασιών και της δημοκρατικής λογοδοσίας·

κθ) να συμβάλουν στην πρόληψη των παρεμβάσεων από τρίτους στις πολιτικές, εκλογικές και άλλες δημοκρατικές διαδικασίες των κρατών της ανατολικής εταιρικής σχέσης, είτε αυτές έχουν σχεδιαστεί για την άσκηση επιρροής σε εκλογική διαδικασία προς όφελος κάποιου ευνοούμενου υποψηφίου ή κόμματος είτε για την υπονόμευση της εμπιστοσύνης στο δημοκρατικό σύστημα, κυρίως μέσω της παραπληροφόρησης, της παράνομης πολιτικής χρηματοδότησης, των κυβερνοεπιθέσεων σε πολιτικούς παράγοντες και σε παράγοντες των μέσων ενημέρωσης ή με οποιαδήποτε άλλα παράνομα μέσα·

λ) να εγκρίνουν έναν μηχανισμό κυρώσεων της ΕΕ για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή έναν ενωσιακό Νόμο Magnitsky, που θα εφαρμόζεται σε άτομα ή οντότητες που διαπιστώνεται ότι παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα ή τις θεμελιώδεις ελευθερίες, ιδίως μέσω της εμπλοκής σε συλλήψεις, απαγωγές και ξυλοδαρμό μελών της κοινωνίας των πολιτών ή ακτιβιστών της αντιπολίτευσης και δημοσιογράφων και της βίαιης καταστολής ειρηνικών διαδηλώσεων, καθώς και σε πρόσωπα που εμπλέκονται σε υποθέσεις διαφθοράς υψηλού επιπέδου στις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης·

Τομεακή συνεργασία για έναν κοινό οικονομικό χώρο

λα) να ενθαρρύνουν τη συνεχή και ουσιαστική εφαρμογή των DCFTA ώστε να δημιουργηθούν σταδιακά οι προϋποθέσεις για το άνοιγμα της ενιαίας αγοράς της ΕΕ· να εξετάσουν το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός ειδικού μηχανισμού νομοθετικής προσέγγισης που θα έχει στόχο να βοηθήσει τους συνδεδεμένους εταίρους της ανατολικής εταιρικής σχέσης να εναρμονίσουν τη νομοθεσία τους με το κεκτημένο της ΕΕ και να τους συνδράμει στις προσπάθειές τους να το εφαρμόσουν· να αναγνωρίσουν ότι η εφαρμογή των DCFTA έχει δώσει πολλά θετικά αποτελέσματα, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν κατάλληλα·

λβ) να επισημάνουν τη σημασία της εμβάθυνσης της οικονομικής συνεργασίας και της ολοκλήρωσης της αγοράς με τις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης μέσω του σταδιακού ανοίγματος της ενιαίας αγοράς της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων της πλήρους εφαρμογής των DCFTA και της συμμόρφωσης με τους νομικούς, οικονομικούς και τεχνικούς κανόνες και πρότυπα, και μέσω της εγκαθίδρυσης ενός κοινού οικονομικού χώρου·

λγ) να έχουν ως στόχο να εξερευνήσουν και να διασφαλίσουν τη συνεργασία και τη σταδιακά διαφοροποιημένη τομεακή ολοκλήρωση των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης που είναι επιλέξιμες και πρόθυμες στην Ενεργειακή Ένωση, την Κοινότητα Μεταφορών και την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, μεταξύ άλλων τομέων· να εστιάσουν στις τηλεπικοινωνίες και να δώσουν προτεραιότητα στη δημιουργία ενός καθεστώτος απαλλαγμένου από τα τέλη περιαγωγής μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης και εντός της ανατολικής εταιρικής σχέσης το συντομότερο δυνατόν· να αναπτύξουν υπηρεσίες εμπιστοσύνης, συμπεριλαμβανομένων ικανοτήτων στον κυβερνοχώρο για την προστασία κρίσιμων υποδομών και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και να επιτύχουν τη μεγαλύτερη συνεργασία όσον αφορά τις τελωνειακές, τραπεζικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, κάτι που θα βοηθούσε τις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης να καταπολεμήσουν τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και να ενισχύσουν τη χρηματοπιστωτική εποπτεία, οδηγώντας παράλληλα στην πιθανή επέκταση του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA) στις χώρες της ανατολικής εταιρικής συμφωνίας·

λδ) να θεσπίσουν μέσα, όπως είναι ο νομικός έλεγχος και οι τομεακοί χάρτες πορείας, για τον προσδιορισμό της ετοιμότητας των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης να συμμορφωθούν με το κεκτημένο της ΕΕ και να επιβεβαιώσουν την ετοιμότητά τους για τη διαφοροποιημένη τομεακή ολοκλήρωση·

λε) να προωθήσουν την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, τόσο εμπορικών όσο και δημόσιων, και της ηλεκτρονικής οικονομίας, καθώς και ενός μεγάλου εύρους υποδομών τηλεργασίας, με σκοπό την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της αντοχής σε περίπτωση κρίσης, όπως συμβαίνει με τις πανδημίες·

λστ) να διασφαλίσουν την ισχυρή συμμετοχή και συμβολή των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, μεταξύ άλλων μέσω της συμμετοχής στη νέα ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία και διασφαλίζοντας ότι οι DCFTA δεν έρχονται σε αντίθεση με τους στόχους και τις πρωτοβουλίες για το κλίμα που ορίζονται σε αυτήν· η εν λόγω δέσμευση θα πρέπει να πραγματοποιείται μέσω της στήριξης των επενδύσεων της ΕΕ, μεταξύ άλλων από την ΕΤΑΑ και την ΕΤΕπ, και θα πρέπει να εξαρτάται από την ορθή εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και του αντίκτυπου στις τοπικές κοινότητες, με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς που ενδέχεται να επηρεαστούν και να χρειάζονται επιπλέον στήριξη·

λζ) να διασφαλίσουν ότι επαρκείς δράσεις και χρηματοδότηση προορίζονται για τη βελτίωση της διαχείρισης των λυμάτων, σύμφωνα με την ικανότητα απορρόφησης των χωρών εταίρων και για τη βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας και διασυνδεσιμότητας, ιδίως όσον αφορά την αντίστροφη ροή αερίου, την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης· να αναγνωρίσουν τον σημαντικό ρόλο του Αζερμπαϊτζάν στην διαφοροποίηση της παροχής ενέργειας στην ΕΕ καθώς και ότι την επιτυχία της Ουκρανίας στον διαχωρισμό του συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου και να υποστηρίξουν τις προσπάθειες ενεργειακής ανεξαρτησίας και διαφοροποίησης του εφοδιασμού σε άλλες χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης· να ενθαρρύνουν τις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης να ολοκληρώσουν τις μεταρρυθμίσεις στον τομέα της ενέργειας σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των μεταρρυθμίσεων που άπτονται της πολιτικής για το περιβάλλον και την ασφάλεια·

λη) να παρέχουν συνεχή στήριξη για την αναβάθμιση του συστήματος διαχείρισης στερεών αποβλήτων των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης με τα πρότυπα της ΕΕ, με τον καθορισμό στόχων ανακύκλωσης και συστημάτων ανακύκλωσης με σκοπό την επίτευξη των στόχων· να αντιμετωπίσουν τις αρνητικές επιπτώσεις των παρωχημένων και μη εγκεκριμένων εγκαταστάσεων στερεών αποβλήτων στο περιβάλλον και στη δημόσια υγεία· να προσδιορίσουν χρηματοοικονομικά μέσα για τη στήριξη της χρηματοδότησης έργων διαχείρισης αποβλήτων από τα ταμεία της ΕΕ και από εθνικά/τοπικά ταμεία·

λθ) να εξασφαλίσουν ότι οι υφιστάμενες και οι νέες πυρηνικές εγκαταστάσεις στις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης τηρούν τα αυστηρότερα πρότυπα για το περιβάλλον και την πυρηνική ασφάλεια, σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις· να εξασφαλίσουν ότι δεν θα συμπεριληφθούν στο ευρωπαϊκό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας μη ασφαλή ενεργειακά σχέδια, όπως η πυρηνική εγκατάσταση στο Ostrovets·

μ) να εγκρίνουν ένα συνολικό σχέδιο οικοδόμησης υποδομών, μεταξύ άλλων και στις συνοριακές διελεύσεις, και να στηρίξουν την υλοποίηση των έργων προτεραιότητας που προσδιορίζονται στο ενδεικτικό ΔΕΔ-Μ και άλλα επενδυτικά σχέδια δράσης με στόχο τη βελτίωση της συνδεσιμότητας των μεταφορών, της ενέργειας και του ψηφιακού τομέα μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης, καθώς και μεταξύ των ίδιων των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την περιβαλλοντική βιωσιμότητα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υλοποίησης· να ενθαρρύνουν την κανονιστική σύγκλιση στον τομέα των μεταφορών·

μα) να παροτρύνουν τις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης, σε συνεργασία με την Επιτροπή, να αξιοποιήσουν πλήρως τις ευκαιρίες που παρέχει το επενδυτικό σχέδιο δράσης για το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (ΔΕΔ-Μ)· να υπογραμμίσουν την ανάγκη να αξιοποιηθεί καλύτερα το δυναμικό συνδεσιμότητας του Ευξείνου Πόντου και να υποστηριχθούν έργα υποδομών που έχουν ζωτική σημασία για την αύξηση της συνδεσιμότητας με την περιοχή και την Κεντρική Ασία· να αναγνωρίσουν, σε αυτό το πλαίσιο, τη στρατηγική γεωγραφική θέση των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης ως συνδέσμου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ασίας και της ευρύτερης περιοχής γειτονίας, που θα μπορούσε να αυξήσει την αξία των δεσμεύσεων εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ·

μβ) να υλοποιήσουν τη φιλόδοξη στρατηγική της ΕΕ για την Κεντρική Ασία με την ενεργό συμμετοχή των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης ως αξιόπιστων εταίρων με άμεση πρόσβαση σε αυτή την περιοχή·

μγ) να εξασφαλίσουν ότι το ΠΔΠ επιβεβαιώνει τη χρηματοοικονομική στήριξη από την ΕΕ για έργα υποδομών και επενδύσεων στις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης, κάτι που θα αυξήσει την ανθεκτικότητά τους απέναντι σε απειλές στον κυβερνοχώρο και θα βελτιώσει και θα εκσυγχρονίσει την εκπαίδευση· να λάβουν δραστικά μέτρα για τη βελτίωση της ικανότητας απορρόφησης των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης· να εφαρμόσουν την εμπειρία του πλαισίου επενδύσεων για τα Δυτικά Βαλκάνια για την προσέλκυση και τον συντονισμό χρηματοδοτικής και τεχνικής βοήθειας και για την αύξηση της αποδοτικότητας των έργων υποδομής·

μδ) να δώσουν προτεραιότητα στην ανάγκη για βιώσιμες και αξιόπιστες επενδύσεις στις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης μέσω της ανάπτυξης μιας στρατηγικής για μακροπρόθεσμη συνεργασία, η οποία δεν θα επικεντρώνεται μόνο στη σταθεροποίηση αλλά και στον εκδημοκρατισμό·

με) να επεκτείνουν σε άλλους συνδεδεμένους εταίρους την προσέγγιση που χρησιμοποιεί η ΕΕ στις προσπάθειές της να στηρίξει την ανάκαμψη της ουκρανικής οικονομίας, μεταξύ άλλων μέσω προσαρμοσμένης και ευέλικτης μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής και μέσων και συνεργασίας και συντονισμού των διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και χορηγών, καθώς και μέσω της βελτίωσης του περιβάλλοντος για τις άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ), λαμβάνοντας υπόψη τα κοινωνικά, εργασιακά και περιβαλλοντικά δικαιώματα· να αναγάγουν την προώθηση των ΑΞΕ από την ΕΕ σε βασικό στοιχείο της πολιτικής για την ανατολική εταιρική σχέση και να αναπτύξουν ένα σχέδιο δράσης για αυτόν τον σκοπό, το οποίο θα βελτιώνει περαιτέρω το επιχειρηματικό περιβάλλον και θα εγγυάται την ασφάλεια δικαίου·

μστ) να υποστηρίξουν την ενίσχυση της διαφοροποίησης και της ανταγωνιστικότητας των οικονομιών των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης, μέσω της ενίσχυσης της στήριξης των ΜΜΕ, καθώς και της κατάργησης των μονοπωλίων και της ιδιωτικοποίησης, με την ενίσχυση και τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής, της γεωγραφικής κάλυψης και της συνάφειας με τις ανάγκες των δικαιούχων προγραμμάτων, όπως το EU4Business· ειδικότερα, να παράσχουν δάνεια στις ΜΜΕ σε τοπικά νομίσματα, να αναπτύξουν νέες πρωτοβουλίες για την προσέλκυση επιχειρηματικού κεφαλαίου στις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης και να παρέχουν συνεχή στήριξη στην ανάπτυξη βιομηχανιών που είναι προσανατολισμένες προς τις εξαγωγές·

μζ) να αντιμετωπίσουν το χάσμα μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών στις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης μέσω της παροχής αποτελεσματικών χρηματοοικονομικών και τεχνικών κινήτρων σε πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και οικογενειακές επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αγροτικές και προαστικές περιοχές, καθώς και μέσω της βελτίωσης της συνδεσιμότητας ανθρώπων και υποδομών μεταξύ των πόλεων και της υπαίθρου για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής·

Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου

μη) να υποστηρίξουν την αυξημένη κινητικότητα του εργατικού δυναμικού μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης, καθώς και μεταξύ των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης, με ιδιαίτερη έμφαση στη νομιμότητα και τη βιωσιμότητα της διαδικασίας, η οποία θα επιτρέψει την ανταλλαγή δεξιοτήτων και εμπειριών και θα αποτρέψει τη διαρροή εγκεφάλων και τις ελλείψεις τοπικού εργατικού δυναμικού· να προβούν, εν προκειμένω, σε πλήρη απολογισμό της επιτυχούς εφαρμογής των καθεστώτων απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης με τις τρεις συνδεδεμένες χώρες·

μθ) να λάβουν υπόψη τις προκλήσεις που θέτει για τις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης η διαρροή εγκεφάλων και να την αντιμετωπίσουν μέσω της προώθησης ποιοτικών και χωρίς αποκλεισμούς προγραμμάτων εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και άλλων προγραμμάτων κατάρτισης και μέσω της δημιουργίας ευκαιριών απασχόλησης με σκοπό την παροχή κοινωνικο-οικονομικών προοπτικών στους νέους και τις οικογένειές τους στην τοπική κοινωνία τους·

ν) να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της πληθυσμιακής συρρίκνωσης και της μετανάστευσης στις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης μέσω της συμμετοχής των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης στο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τη Μετανάστευση·

να) να στηρίξουν και να δρομολογήσουν σχέδια δράσης ανά χώρα για την καταπολέμηση της ανεργίας και την αντιμετώπιση των κοινωνικών και των περιφερειακών ανισοτήτων· να επενδύσουν στους νέους, να προωθήσουν την επιχειρηματικότητα και να δημιουργήσουν νέα προγράμματα και κίνητρα για την επιστροφή των νεαρών επαγγελματιών στις αγορές εργασίας των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης·

νβ) να ενθαρρύνουν τις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης να προβούν στην ευρεία μεταρρύθμιση της πολιτικής τους για την απασχόληση προκειμένου να βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας και τα δικαιώματα των εργαζομένων· να αναπτύξουν σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, να στηρίξουν τη δημιουργία πλήρως αυτόνομων συνδικαλιστικών οργανώσεων και να ζητήσουν τη μεταφορά των Συμβάσεων της ΔΟΕ στο εθνικό δίκαιο και την εφαρμογή τους·

νγ) να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις στην εφαρμογή των δεσμεύσεων σχετικά με τις κοινωνικές πολιτικές και τα εργασιακά δικαιώματα και να προστατεύσουν την αγορά εργασίας της ΕΕ από το κοινωνικό ντάμπινγκ· να ελέγξουν όχι μόνο τη μεταφορά των σχετικών οδηγιών και κανόνων της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο, αλλά και την πραγματική εφαρμογή τους· να δημιουργήσουν, από κοινού με τις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης, ένα σύστημα παρακολούθησης των θεμελιωδών εργασιακών δικαιωμάτων με τη συμμετοχή συνδικάτων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών· να χρησιμοποιήσουν την εκταμίευση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής ως μοχλό ή προϋπόθεση για να αναγκαστούν οι χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης να βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας·

νδ) να στηρίξουν εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις σε εκείνες τις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης που είναι πρόθυμες, δεδομένου ότι αυτό έχει καίρια σημασία για το μέλλον τους, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις μεταξύ της μεταρρύθμισης των εκπαιδευτικών συστημάτων και της ζήτησης της αγοράς εργασίας, και να προωθήσουν την επαγγελματική κατάρτιση, μεταξύ άλλων μέτρων· να αναγνωρίσουν τη σημασία της διασυνοριακής κινητικότητας για την ενίσχυση των διαπροσωπικών επαφών, επεκτείνοντας τη χρηματοδότηση και τη συμμετοχή των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης σε προγράμματα εκπαίδευσης, ενίσχυσης των επαγγελματικών δεξιοτήτων και ανταλλαγών, όπως το Erasmus+ και η Δημιουργική Ευρώπη, και να ενισχύσουν την ικανότητα των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης να συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη»·

νε) να ενισχύσουν την ακαδημαϊκή και εκπαιδευτική συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας εντός της ανατολικής εταιρικής σχέσης, με τους εξής τρόπους: i) έναρξη περιφερειακού προγράμματος για τη στήριξη κέντρων ακαδημαϊκής και ερευνητικής αριστείας στην περιοχή· ii) ίδρυση του Πανεπιστημίου Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης στην Ουκρανία· iii) δημιουργία στοχευμένων προγραμμάτων της ανατολικής εταιρικής σχέσης σε εξειδικευμένα πανεπιστήμια και μια ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα για διαδικτυακά μαθήματα κατάρτισης με επίκεντρο τις ευρωπαϊκές αξίες και το κράτος δικαίου, τη χρηστή διακυβέρνηση, τη δημόσια διοίκηση και την εξάλειψη της διαφθοράς στις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης· και iv) παροχή χώρου για την κοινή κατάρτιση των δημοσίων υπαλλήλων των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο τοπικών και περιφερειακών αρχών·

νστ) να δρομολογήσουν πιλοτικό πρόγραμμα με στόχο την ίδρυση κέντρου ανοικτής επιστήμης και καινοτομίας της ανατολικής εταιρικής σχέσης, ενός δικτύου θεματικών κέντρων ικανοτήτων σε κάθε χώρα της ανατολικής εταιρικής σχέσης για την παροχή στήριξης και υπηρεσιών Ε&Κ·

νζ) να διασφαλίσουν ότι όλα τα προγράμματα στήριξης της ΕΕ περιλαμβάνουν μια συνεπή διάσταση όσον αφορά την ισότητα των φύλων και τα ανθρώπινα δικαιώματα, ασχολούνται και στοχεύουν στις πλέον μειονεκτούσες και ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των εθνοτικών και άλλων μειονοτήτων, όπως οι Ρομά, οι πρόσφυγες και οι εσωτερικά εκτοπισθέντες από περιοχές που αντιμετωπίζουν βίαιες συγκρούσεις· να ενισχύσουν πρωτοβουλίες για την πολιτική και κοινωνικοοικονομική ενδυνάμωση των ομάδων αυτών και τη βελτίωση της πρόσβασής τους στην εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη και την αξιοπρεπή στέγαση·

νη) να διασφαλίσουν ότι η βοήθεια και τα προγράμματα της ΕΕ φθάνουν στον τοπικό πληθυσμό, συμπεριλαμβανομένου του πληθυσμού που ζει στις απομακρυσμένες περιοχές των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης, και ιδίως στις αγροτικές περιοχές, ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να προωθήσουν θετικές αλλαγές στις κοινότητές τους, και ιδίως αυτές που είναι πιο ευάλωτες στα μετασοβιετικά αισθήματα και τη ρωσική χειραγώγηση·

νθ) να επιμείνουν σθεναρά στην απαγόρευση των διακρίσεων εις βάρος όλων των ατόμων ΛΟΑΔΜ+, στην προστασία τους από τις διακρίσεις στο πλαίσιο του νόμου και στη δίωξη οποιασδήποτε πράξης σχετικής με κακοποίηση, ρητορική μίσους και σωματική βία εις βάρος τους· να αναγνωρίσουν τις συνδεδεμένες χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης που έχουν εναρμονίσει αναλόγως τα νομικά τους πλαίσια·

ξ) να υποστηρίξουν την ελευθερία των πεποιθήσεων, της γνώμης και της έκφρασης και το δικαίωμα στην ενημέρωση στη μητρική γλώσσα όλων των πολιτών· να καταδικάσουν και να καταπολεμήσουν τη ρητορική μίσους και τις διακρίσεις λόγω εθνότητας ή γλώσσας, καθώς και τις ψευδείς ειδήσεις και την παραπληροφόρηση έναντι των εθνοτικών και εθνικών μειονοτήτων·

ξα) να διασφαλίσουν το θεμελιώδες δικαίωμα στη θρησκευτική ελευθερία και στην ελευθερία των πεποιθήσεων με την προστασία και την προαγωγή των δικαιωμάτων όλων των θρησκευτικών ομάδων που βρίσκονται στην περιοχή, βάσει της αρχής της πλήρους και ίσης ιδιότητας του πολίτη·

ξβ) να ενισχύσουν τον διάλογο και τη συνεργασία με εκκλησίες και θρησκευτικές κοινότητες και οργανώσεις σε τομείς όπως η οικοδόμηση της ειρήνης και η συμφιλίωση, ώστε να αυξηθεί η εμπιστοσύνη σε μια δίκαιη και ελεύθερη κοινωνία, καθώς και σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η υγειονομική περίθαλψη και οι βασικές κοινωνικές υπηρεσίες·

Ασφάλεια, σταθερότητα, εδαφική ακεραιότητα και επίλυση συγκρούσεων

ξγ) να αναγνωρίσουν ότι πραγματοποιώντας πολιτικές, πολιτισμικές και οικονομικές επενδύσεις στις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης η ΕΕ επενδύει στην ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής·

ξδ) να αναγνωρίσουν την αυξημένη αλληλεξάρτηση μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης όσον αφορά την ασφάλεια, καθώς και τη σημασία της ασφάλειας, της σταθερότητας και της ειρήνης για τη μελλοντική ανάπτυξη των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια έχουν αποτελέσει αντικείμενο ενδιαφέροντος και φιλοδοξίας για τρίτες χώρες, όπως η Κίνα, η Τουρκία ή ορισμένα κράτη του Κόλπου, που δεν συμμερίζονται απαραίτητα τις αξίες και τα συμφέροντα της ΕΕ· να ενισχύσουν, ως εκ τούτου, τη συνεργασία ΕΕ-ανατολικής εταιρικής σχέσης στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ειρηνική επίλυση των περιφερειακών συγκρούσεων και στην πρόληψη και την επίλυση των νέων τύπων προκλήσεων, όπως οι υβριδικές απειλές, οι κυβερνοεπιθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των κυβερνοπαρεμβάσεων στην εκλογική διαδικασία, η παραπληροφόρηση και οι εκστρατείες προπαγάνδας, καθώς και η παρέμβαση τρίτων στις πολιτικές, εκλογικές και άλλες δημοκρατικές διαδικασίες· να ενισχύσουν τη συνεργασία και τη στήριξη όσον αφορά την ανθεκτικότητα των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης κατά της διαφθοράς, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος γενικά, και να υπογραμμίσουν την ανάγκη να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα των ατόμων, των κοινοτήτων και των κρατικών θεσμών·

ξε) να επαναλάβουν την προσήλωση της ΕΕ στην κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την πολιτική ανεξαρτησία των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων τους, και να στηρίξουν τις προσπάθειές τους για την πλήρη εφαρμογή των εν λόγω αρχών· να υπογραμμίσουν τη σημασία της ενότητας και της αλληλεγγύης των κρατών μελών στο πλαίσιο αυτό·

ξστ) να καταδικάσουν απερίφραστα τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις θεμελιωδών αρχών και κανόνων του διεθνούς δικαίου στην περιοχή της ανατολικής εταιρικής σχέσης, και ιδίως την αποσταθεροποίηση, την εισβολή, την κατοχή και προσάρτηση εδαφών πολλών χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης από τη Ρωσική Ομοσπονδία και την άρνησή της να συμμορφωθεί με τις αποφάσεις των διεθνών δικαστηρίων και των δικαστηρίων· να θεσπίσουν μια περισσότερο συντονισμένη πολιτική έναντι της Ρωσικής Ομοσπονδίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τη συνεργασία σε ζητήματα που αφορούν τις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης·

ξζ) να ζητήσουν την άμεση απόσυρση των ξένων στρατευμάτων από όλα τα κατεχόμενα εδάφη και τον τερματισμό των στρατιωτικών εχθροπραξιών που στοιχίζουν ασκόπως τις ζωές σε αμάχους και στρατιώτες ενώ, παράλληλα, εμποδίζουν την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, ώστε να μπορέσουν οι εκατοντάδες χιλιάδες εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων να επιστρέψουν στον τόπο τους·

ξη) να αναπτύξουν πιο ενεργό ρόλο για την ΕΕ, με την εκπροσώπηση του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, όσον αφορά την ειρηνική επίλυση των συνεχιζόμενων συγκρούσεων και την πρόληψη ενδεχόμενων μελλοντικών συγκρούσεων στην ανατολική γειτονία, αναγνωρίζοντας παράλληλα τις συμφωνηθείσες μορφές και διαδικασίες διαπραγμάτευσης, όπως οι διεθνείς συνομιλίες της Γενεύης, η Ομάδα του Μινσκ του ΟΑΣΕ, η τετράδα της Νορμανδίας και οι συνομιλίες 5 + 2· να διορίσουν ειδικό απεσταλμένο της ΕΕ για την Κριμαία και την περιοχή του Ντονμπάς·

ξθ) να συνεχίσουν να προωθούν ένα περιβάλλον που να ευνοεί τη διευθέτηση των συγκρούσεων και να στηρίζουν δραστηριότητες που προάγουν την εμπιστοσύνη και τις διαπροσωπικές επαφές εντός των διχασμένων από τις συγκρούσεις κοινοτήτων· να δώσουν προτεραιότητα στις προσπάθειες και να επεκτείνουν τη χρηματοδότηση για την προληπτική οικοδόμηση της ειρήνης, συμπεριλαμβανομένης της προληπτικής διπλωματίας, καθώς και για μηχανισμούς έγκαιρης προειδοποίησης και δράσης·

ο) να επιβεβαιώσουν τη στήριξή του στις προσπάθειες των συμπροέδρων της Ομάδας του Μινσκ του ΟΑΣΕ για επίλυση της σύγκρουσης στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ και στις βασικές αρχές του 2009, με σκοπό την εξεύρεση λύσης βάσει των κανόνων και των αρχών του διεθνούς δικαίου, του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι, του 1975, του ΟΑΣΕ· να ενθαρρύνουν όλες τις πλευρές να εντείνουν τον διάλογο και να απόσχουν από εμπρηστική ρητορική που θα έθετε περαιτέρω σε κίνδυνο οποιεσδήποτε προοπτικές διευθέτησης·

οα) να αναλάβουν δράση προκειμένου να διασφαλίσουν ότι θα εκτελεστούν οι δραστηριότητες και η συνολική εντολή των ακόλουθων συνεχιζόμενων αποστολών της ΕΕ στην περιοχή της ανατολικής εταιρικής σχέσης, συμπεριλαμβανομένου του συντονισμού των δραστηριοτήτων: της Αποστολής Επιτήρησης της ΕE στη Γεωργία, της Συμβουλευτικής αποστολής της ΕΕ στην Ουκρανία και της Αποστολής της ΕΕ για τα σύνορα Μολδαβίας και Ουκρανίας, καθώς και την αποστολή του Ειδικού Εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Νότιο Καύκασο και την κρίση στη Γεωργία·

οβ) να λάβουν υπόψη τις εκκλήσεις της ουκρανικής κυβέρνησης για ανάπτυξη αυξημένης διεθνούς ειρηνευτικής δύναμης κατά μήκος των συνόρων Ουκρανίας-Ρωσίας και στις περιοχές του Λουγκάνσκ και του Ντονέτσκ· μόλις το επιτρέψουν οι περιστάσεις και στο πλαίσιο της πλήρους εφαρμογής της Συμφωνίας του Μινσκ, πρέπει να προταθεί στα αντιμαχόμενα μέρη η ανάπτυξη μιας αποστολής ΚΠΑΑ υπό την ηγεσία της ΕΕ, η οποία θα τους παράσχει βοήθεια σε τομείς όπως η εξουδετέρωση των ναρκών, η προετοιμασία τοπικών εκλογών και η εξασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης των οργανώσεων ανθρωπιστικής βοήθειας·

ογ) να υποστηρίξουν την ελευθερία ναυσιπλοΐας και να αντιταχθούν σθεναρά στον αποκλεισμό της Αζοφικής Θάλασσας και στη συνεχιζόμενη, υφέρπουσα προσάρτηση της Μαύρης Θάλασσας από τη Ρωσική Ομοσπονδία·

οδ) να αναγνωρίσουν τη μοναδική εμπειρία και εμπειρογνωμοσύνη που διαθέτουν οι χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης· να αναγνωρίσουν τη συνεισφορά των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης στις αποστολές, τις ομάδες μάχης και τις επιχειρήσεις της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ)· να συνεχίσουν να στηρίζουν τη μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας (ΜΤΑ)· να εμβαθύνουν τη συνεργασία σε αμυντικές πολιτικές που σχετίζονται με την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής στην PESCO μετά την επίλυση του ζητήματος της συμμετοχής τρίτων χωρών·

οε) να αναγνωρίσουν ότι η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο είναι ένας από τους τομείς στους οποίους η ΕΕ και οι χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης μπορούν να συνεργαστούν πιο αποτελεσματικά και η ΕΕ μπορεί να αξιοποιήσει την εμπειρία των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης για την καταπολέμηση υβριδικών απειλών ή απειλών για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο· να καθιερώσουν έναν επίσημο διάλογο με αντικείμενο τον κυβερνοχώρο με τις ενδιαφερόμενες χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης και να προωθήσουν πλατφόρμες συνεργασίας μεταξύ των χωρών στην περιοχή της ανατολικής εταιρικής σχέσης ώστε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικότερα οι υβριδικές απειλές με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των χωρών αυτών, ιδιαίτερα μετά την κυβερνοεπίθεση μεγάλης κλίμακας που εξαπέλυσε η Ρωσική Ομοσπονδία κατά της Γεωργίας τον Οκτώβριο του 2019·

οστ) να καταδικάσουν την επιρροή τρίτων χωρών όσον αφορά την υπονόμευση της δημοκρατικής τάξης των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης, καθώς και τον επηρεασμό των εκλογών, τη διάδοση της παραπληροφόρησης και την υλοποίηση στοχευμένων εκστρατειών παραπληροφόρησης·

οζ) να ενισχύσουν τη συνεργασία για την οικοδόμηση της κοινωνιακής και θεσμικής ανθεκτικότητας των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης με μεγαλύτερη έμφαση στην αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης, της προπαγάνδας, της χειραγώγησης και της εχθρικής επιρροής που ασκείται από εξωτερικές δυνάμεις που αποσκοπούν στη διαίρεση και αποσταθεροποίηση των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης, καθώς και στην υπονόμευση της ακεραιότητας των πολιτικών διαδικασιών τους και των σχέσεών τους με την ΕΕ· να συνδράμουν τις ενδιαφερόμενες χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης στις δραστηριότητες που διεξάγονται σε επίπεδο ΕΕ για την αντιμετώπιση των προαναφερόμενων εχθροπραξιών, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής ορθών πρακτικών και λύσεων, όπως το σχέδιο δράσης κατά της παραπληροφόρησης και ο κώδικας δεοντολογίας της ΕΕ για την παραπληροφόρηση, και χρησιμοποιώντας την εμπειρογνωμοσύνη του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας του Ελσίνκι για την Αντιμετώπιση Υβριδικών Απειλών, του Κέντρου Αριστείας του NATO StratCom στη Ρίγα και της ειδικής ομάδας East StratCom της ΕΕ·

οη) να προωθήσουν την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων και τη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και των συνδεδεμένων χωρών και να προαγάγουν τη συνεργασία στον τομέα της επιβολής της νομοθεσίας·

οθ) να επικροτήσουν την περαιτέρω συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης με σκοπό την προώθηση της διεθνούς σταθερότητας και ασφάλειας, σύμφωνα με τη συνολική στρατηγική της ΕΕ, και να προτείνουν νέες μορφές εθελοντικής συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, δεδομένου ότι πρόκειται για έναν τομέα φιλοδοξίας στο προσεχές μέλλον, καθώς η ΕΕ θα επιδιώξει σταδιακά τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης·

π) να προωθήσουν τη συνεργασία στον τομέα της Ε&Α και τη βιομηχανική συνεργασία για την ανάπτυξη οπλισμού και στρατιωτικών τεχνολογιών και ικανοτήτων μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης·

πα) να αναγνωρίσουν ότι η απουσία και η αδράνεια της ΕΕ απέναντι στους εταίρους της στο πλαίσιο της ανατολικής εταιρικής σχέσης θα δημιουργήσουν χώρο που θα επιδιώξουν να καλύψουν άλλοι παράγοντες της διεθνούς σκηνής· να αυξήσουν τη συνεργασία ή να δημιουργήσουν ένα φόρουμ με δημοκρατικούς συμμάχους και διεθνείς παράγοντες που συμμερίζονται τις ίδιες απόψεις με σκοπό τον μετριασμό και την αντιμετώπιση της αρνητικής επίδρασης των εξουσιών τρίτων χωρών στην περιοχή της ανατολικής εταιρικής σχέσης·

Τοπικές και περιφερειακές αρχές και κοινωνία των πολιτών

πβ) να αναγνωρίσουν τη συμβολή των φορέων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών της ανατολικής εταιρικής σχέσης στις διαδικασίες εκδημοκρατισμού και μεταρρύθμισης στις χώρες τους και σε ολόκληρη την περιοχή της ανατολικής εταιρικής σχέσης και να ζητήσουν από τις κυβερνήσεις των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης να υιοθετήσουν πιο ανοικτή και συνεργατική στάση έναντι αυτών των φορέων και οργανισμών, και ιδίως μια πιο ουσιαστική και αποτελεσματική συμμετοχή στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων·

πγ) να διατηρήσουν έναν ευρύ διάλογο με τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών της ανατολικής εταιρικής σχέσης και να ενισχύσουν τη στήριξη που παρέχει η ΕΕ στις δραστηριότητες των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών με δημοκρατικό προσανατολισμό μέσω της προαγωγής των δραστηριοτήτων και της ασφάλειάς τους και μέσω της διασφάλισης του εργασιακού τους περιβάλλοντος·

πδ) να αυξήσουν τις προσπάθειες της ΕΕ για αύξηση της συμμετοχής της και τη στήριξη των μη κυβερνητικών φορέων και πρωτοβουλιών σε επίπεδο βάσης σε περιφέρειες και αγροτικές περιοχές ώστε να αναπτυχθεί το δυναμικό οργάνωσης και παρακολούθησης της κοινωνίας των πολιτών και οι τοπικές δημοκρατικές πρακτικές·

πε) να ενισχύσουν την ικανότητα της κοινωνίας των πολιτών της ανατολικής εταιρικής σχέσης να λειτουργεί ως μηχανισμός ελέγχου των μεταρρυθμίσεων και να καλεί τους αντίστοιχους κρατικούς θεσμούς να λογοδοτήσουν, μέσω της μείωσης της γραφειοκρατίας και της διασφάλισης της παρουσίας της στις τριμερείς συναντήσεις, μεταξύ άλλων σε όλους τους διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα και στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Σύνδεσης και Συνεργασίας·

πστ) να προωθήσουν τη συνεργασία μεταξύ των κοινωνιών των πολιτών στις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης ιδρύοντας περιφερειακό κέντρο για την αύξηση των ικανοτήτων και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και προσεγγίσεων εργασίας, στο πλαίσιο του νέου έργου που αφορά το πανεπιστήμιο της ανατολικής εταιρικής σχέσης στο Κίεβο·

πζ) να συνεχίσουν να παρέχουν διαρθρωτική χρηματοδοτική στήριξη και υποστήριξη της ανάπτυξης ικανοτήτων σε οργανώσεις που συνδράμουν ανεξάρτητους φορείς της κοινωνίας των πολιτών που μάχονται υπέρ της δημοκρατίας· να επιμείνουν ότι η ΕΕ, τα κράτη μέλη και τα ανεξάρτητα προγράμματα στήριξης της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία, πρέπει να συνεχίσουν να λειτουργούν ελεύθερα και χωρίς παρενοχλήσεις ή δικαστικούς περιορισμούς· να λάβουν όλα τα ενδεχόμενα μέτρα για να αποτραπεί ο παραγκωνισμός των ανεξάρτητων ΜΚΟ, ο οποίος επιχειρείται μέσω της επιβολής δικαστικών περιορισμών και οικονομικών εμποδίων, της επιλεκτικής εφαρμογής νομικών διατάξεων ή της ενισχυμένης παρουσίας ΜΚΟ που διευθύνονται από την κυβέρνηση (GONGO)·

πη) να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις επιθέσεις κατά πολιτικών ακτιβιστών στις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης από εξτρεμιστικές δυνάμεις αλλά και από κρατικές αρχές που υπονομεύουν τις αξίες της ΕΕ, τα διεθνή ανθρώπινα δικαιώματα και τις κοινές υποχρεώσεις βάσει της ΕΣΔΑ·

πθ) να εντείνουν τη στήριξη της ΕΕ και τις πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των τοπικών αρχών και των ενώσεών τους και την παροχή σε αυτές της δυνατότητας να εφαρμόσουν εθνικές μεταρρυθμίσεις σε τοπικό επίπεδο· να προαγάγουν τον ρόλο των τοπικών αρχών ως φορέων χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων και να ενθαρρύνουν τις τακτικές ανταλλαγές μεταξύ κεντρικών και τοπικών αρχών σχετικά με τα μεταρρυθμιστικά προγράμματα με την ενεργή και χωρίς αποκλεισμούς συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και άλλων σχετικών ενδιαφερόμενων παραγόντων·

Ϟ) να αναπτύξουν οδικούς χάρτες ανά χώρα και δείκτες συνεργασίας με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, κατά το παράδειγμα παρόμοιας συνεργασίας με την κοινωνία των πολιτών·

Ϟα) να διευρύνουν την εκπροσώπηση της ανατολικής εταιρικής σχέσης στη διαμόρφωση και την εφαρμογή πολιτικής κατά τη Διάσκεψη των Περιφερειακών και Τοπικών Αρχών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης (CORLEAP) και να αυξήσουν τις ικανότητές της για τη στήριξη των τοπικών και περιφερειακών αρχών σε ζωτικές δράσεις· να αναπτύξουν, σε συνεργασία με την CORLEAP και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων σχετικά με την τοπική και περιφερειακή διακυβέρνηση στις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης, το οποίο θα περιλαμβάνει τη λήψη συστηματικών μέτρων για την ενίσχυση του ρόλου των τοπικών και περιφερειακών αρχών·

Ϟβ) να ενθαρρύνουν την ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών της ανατολικής εταιρικής σχέσης σε έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ και την οικειοποίησή τους, σύμφωνα με μια προσέγγιση των αξιών και των προτύπων της ΕΕ από τη βάση προς την κορυφή·

Καλύτερη διαχείριση των μέσων ενημέρωσης, της επικοινωνίας και της πολιτικής

Ϟγ) να αναγνωρίσουν ότι η έλλειψη κατάλληλης επικοινωνιακής και ενημερωτικής εκστρατείας εν μέσω του κύματος παραπληροφόρησης στο οποίο εκτίθενται οι χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης ενδέχεται να οδηγήσει σε ακύρωση των δεκαετών προσπαθειών, επενδύσεων και επιτευγμάτων της ανατολικής εταιρικής σχέσης· ως εκ τούτου, να εντείνουν τις προσπάθειες στρατηγικής επικοινωνίας και, στο πλαίσιο ανοικτού διαλόγου με τους πολίτες, να αυξήσουν την προβολή της στήριξης που παρέχεται από την ΕΕ στις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης, τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο· προς τον σκοπό αυτό, να προσεγγίσουν άτομα που βρίσκονται σε μικρές κοινότητες και αγροτικές περιοχές, ηγέτες επιχειρήσεων και κοινοτήτων, κοινότητες της διασποράς και εθνικές μειονότητες, πέρα από τις ήδη προσανατολισμένες προς την ΕΕ ομάδες·

Ϟδ) να αντισταθμίσουν την παραπληροφόρηση και την προπαγάνδα κατά της ΕΕ, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα της πληροφόρησης και της ευαισθητοποίησης των πολιτών της ΕΕ και των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης όσον αφορά την ανατολική εταιρική σχέση και τις ευκαιρίες και τα οφέλη που παρέχει, και ιδίως εκείνων που απορρέουν από τη στενή πολιτική και οικονομική συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης, καθώς και από την εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης/DCFTA, με τη σύνδεσή τους με την οικονομική ανάπτυξη και την αύξηση των εμπορικών συναλλαγών·

Ϟε) να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικότερα τις υφιστάμενες δομές της ΕΕ, όπως η ειδική ομάδα «East StratCom» της ΕΥΕΔ, για να εντοπίσουν και να αντιμετωπίσουν τις εκστρατείες παραπληροφόρησης και προπαγάνδας που υπονομεύουν τη σχέση και τους στόχους της ΕΕ και των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης·

Ϟστ) να ενισχύσουν τις αντιπροσωπείες της ΕΕ στις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης και να τους παράσχουν τη δυνατότητα να συνδράμουν τις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης στην ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων και στην αποτελεσματικότερη επικοινωνία του τρόπου με τον οποίο η ΕΕ βοηθά τους πολίτες εκεί· να αναπτύξουν πιο οριζόντιους δεσμούς και να προωθήσουν τη συνεργασία μεταξύ των αντιπροσωπειών της ΕΕ, καθώς και να ενθαρρύνουν τις τακτικές ανταλλαγές πληροφοριών, εμπειρογνωσίας και άλλων επιτυχών προσεγγίσεων εργασίας·

Ϟζ) να διασφαλίσουν έναν πιο ενεργό ρόλο για τα Γραφεία Συνδέσμου της ΕΕ στα κράτη μέλη, ώστε να ενημερώνουν για τη βαρύτητα των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης στο ευρωπαϊκό εγχείρημα·

Ϟη) να βελτιώσουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, και ιδίως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΥΕΔ, και να διαφυλάξουν τη θεσμική μνήμη, ιδιαίτερα όσον αφορά τη στήριξη που δίνεται και τα ολοκληρωθέντα έργα τεχνικής συνδρομής, προκειμένου να αξιοποιούνται τα αποτελέσματά τους όταν δρομολογούνται νέα έργα και προγράμματα·

Ϟθ) να αξιοποιήσουν περαιτέρω το πρόγραμμα πρεσβευτών νεαρής ηλικίας και τις υποτροφίες για την κοινωνία των πολιτών της ανατολικής εταιρικής σχέσης και, επιπλέον, να εγκαθιδρύσουν ένα ενεργό δίκτυο αποφοίτων βάσει υφιστάμενων επιτυχημένων μοντέλων·

ρ) να προωθήσουν τα ελεύθερα μέσα ενημέρωσης και την ελευθερία της έκφρασης ως θεμελιώδη αρχή και, ως εκ τούτου, να στηρίξουν ένα δημοκρατικό, ανεξάρτητο, πλουραλιστικό και ισορροπημένο τοπίο των μέσων ενημέρωσης στις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης, το οποίο διασφαλίζει την προστασία των τοπικών δημοσιογράφων, των υπευθύνων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης και των αντιφρονούντων, από την παρενόχληση και τον εκφοβισμό, επιτρέπει την άνευ διακρίσεων πρόσβαση σε πληροφορίες εντός και εκτός Διαδικτύου και την ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών, και διασφαλίζει και εγγυάται τα ανθρώπινα και αστικά δικαιώματα·

ρα) να αυξήσουν τη στήριξη του τοπικού αγώνα κατά των ψευδών ειδήσεων, του υβριδικού πολέμου στις επικοινωνίες ή της υποβάθμισης των προγραμμάτων των μέσων ενημέρωσης, που μπορούν να υπονομεύσουν την καταπολέμηση της διαφθοράς και της διάδοσης ψευδών πληροφοριών με στόχο την αποκόμιση οικονομικών ή πολιτικών οφελών)· να στηρίξουν την ανάπτυξη δράσεων για την εξασφάλιση της πλήρους διαφάνειας όσον αφορά την ιδιοκτησία των μέσων ενημέρωσης· να βοηθούν και να παρακολουθούν σε μόνιμη βάση τον τοπικό επίσημο ρυθμιστικό οργανισμό σε κάθε χώρα της ανατολικής εταιρικής σχέσης·

ρβ) να στηρίξουν την υλοποίηση προγραμμάτων και μεταρρυθμίσεων στον τομέα των μέσων ενημέρωσης και του γραμματισμού στην πληροφορική που να αντανακλούν την παρούσα ψηφιακή εποχή·

ργ) να προωθήσουν τη μετάδοση ευρωπαϊκών παραγωγών μέσων ενημέρωσης στις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης, καθώς και τις παραγωγές των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης στην ΕΕ, προκειμένου να γεφυρωθούν οι διαφορές που έχουν προκαλέσει η ιστορία και οι ψευδείς πληροφορίες που διαδίδονται τις τελευταίες δεκαετίες· να στηρίξουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης για την απόκτηση πρόσβασης σε ευρωπαϊκά προγράμματα μέσων ενημέρωσης και πρωτοβουλίες για στενή συνεργασία μεταξύ μέσων ενημέρωσης της ΕΕ και των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης·

ρδ) να καταδικάσουν την κατάχρηση από τις αρχές μέτρων σχετικών με την πανδημία ως μέσου για τη φίμωση της αντιπολίτευσης, της κοινωνίας των πολιτών και των μέσων ενημέρωσης μέσω του περιορισμού των νόμιμων δικαιωμάτων τους·

ρε) να ενισχύσουν και, όπου είναι δυνατό, να εντείνουν τις κοινές προσπάθειες της ΕΕ και των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης στον τομέα των διαπροσωπικών επαφών και ανταλλαγών προκειμένου να διαμορφώσουν οι πληθυσμοί αμοιβαία θετική εικόνα και να αξιοποιηθούν με καλό τρόπο τα φιλοευρωπαϊκά αισθήματα των πολιτών της ανατολικής εταιρικής σχέσης·

ρστ) να προωθήσουν συμμετοχικές πλατφόρμες διαλόγου και συνεργασίας χωρίς αποκλεισμούς, στις οποίες θα συμμετέχουν ενδιαφερόμενα μέρη από διαφορετικούς τομείς και επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων φορέων χάραξης πολιτικής, οικονομικών παραγόντων, ακαδημαϊκών και μελών της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και εκκλησιών, θρησκευτικών κοινοτήτων και πολιτών με λιγότερες ευκαιρίες, με στόχο την καταπολέμηση των πολωτικών και εξτρεμιστικών τάσεων στην πολιτική και την κοινωνία, καθώς και του αρνητικού αντικτύπου των εκστρατειών παραπληροφόρησης και προπαγάνδας·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας.


ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

 

 

David McALLISTER

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

Πρόεδρο

 

 

 

 

Θέμα:  Γνωμοδότηση της επιτροπής INTA προς την επιτροπή AFET σχετικά με την ανατολική εταιρική σχέση

 

 

Κύριε McAllister,

 

Σας απευθύνω την παρούσα επιστολή υπό την ιδιότητά μου ως συντάκτριας της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA σχετικά με την έκθεση της επιτροπής AFET με τίτλο «Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με την ανατολική εταιρική σχέση, ενόψει της συνόδου κορυφής του Ιουνίου 2020».

 

Η επιτροπή INTA είχε προγραμματίσει να ψηφίσει επί της γνωμοδότησης τον Μάρτιο αλλά, λόγω των σχετικών με την COVID-19 έκτακτων περιστάσεων, οι τακτικές συνεδριάσεις που είχαν αρχικά προγραμματιστεί ακυρώθηκαν. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είναι επί του παρόντος διαθέσιμες, η επιτροπή INTA ενδέχεται να μην καταφέρει να πραγματοποιήσει ψηφοφορία για επίσημη γνωμοδότηση πριν από την προγραμματισμένη από την επιτροπή AFET έγκριση της έκθεσης.

Λαμβάνοντας υπόψη, αφενός, την πολύ περιορισμένη δυνατότητα για συνεδριάσεις και, αφετέρου, τα πολιτικά προνόμια της επιτροπής AFET, προκειμένου να εξασφαλιστεί η έγκαιρη συμβολή του Κοινοβουλίου στις προετοιμασίες της συνόδου κορυφής, οι συντονιστές της επιτροπής INTA συμφώνησαν κατ’ εξαίρεση, κατά τη συνεδρίασή τους την 1η Απριλίου, να υποβάλουν τη θέση της επιτροπής INTA υπό μορφή συμβιβαστικών τροπολογιών (που συμφωνήθηκαν μεταξύ των πολιτικών ομάδων) και να τη διαβιβάσουν με επιστολή στην επιτροπή AFET, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω επιστολή θα αντιμετωπιστεί κατ’ ουσίαν ως γνωμοδότηση και θα ληφθεί δεόντως υπόψη.

Ως εκ τούτου, σας παρακαλώ να κοινοποιήσετε την παρούσα επιστολή στον εισηγητή σας και να θεωρήσετε τις συνημμένες τροπολογίες ως τη συμβολή της επιτροπής INTA στην έκθεση της επιτροπής AFET σχετικά με την ανατολική εταιρική σχέση. Υπό αυτές τις έκτακτες περιστάσεις, είμαι βέβαιη ότι θα αντιμετωπίσετε κατά τον δέοντα τρόπο την παρούσα επιστολή κατά τη διαδικασία των ψηφοφοριών της επιτροπής σας.

 

Με εκτίμηση,

 

 

Markéta GREGOROVÁ

 

 

Κοινοποίηση: Bernd LANGE, πρόεδρο της επιτροπής INTA

 Petras AUŠTREVIČIUS, εισηγητή της επιτροπής AFET

 

Παράρτημα: Θέση της επιτροπής INTA υπό μορφή επιστολής

Σύσταση προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με την Ανατολική Εταιρική Σχέση, ενόψει της συνόδου κορυφής του Ιουνίου του 2020

 

Θέση της επιτροπής INTA υπό μορφή επιστολής

(Συντάκτρια γνωμοδότησης της επιτροπής INTA: Markéta Gregorová)

 

1. επισημαίνει ότι η ανατολική εταιρική σχέση αποτελεί σημαντικό μέρος της πολιτικής γειτονίας της ΕΕ και αποσκοπεί στην επίτευξη πολιτικής σύνδεσης, εξασφαλίζοντας περαιτέρω οικονομική ολοκλήρωση, προωθώντας την ευημερία και δημιουργώντας μια πλατφόρμα για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένης της βιώσιμης ανάπτυξης·

2. υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο στοχεύει στην ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής ολοκλήρωσης των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης και ότι ο κοινός στόχος παραμένει η χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη· θεωρεί σημαντικό για τον σκοπό αυτό να δημιουργηθούν και να αξιοποιηθούν πρόσθετες ευκαιρίες στην αγορά, όπως η πρόσβαση σε υπηρεσίες, η αύξηση της ψηφιακής οικονομίας και της συνδεσιμότητας, ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, την ενέργεια και τις υποδομές μεταφορών· τονίζει ότι τα έργα στον τομέα της ενέργειας, και ιδίως εκείνα που αφορούν την ΕΤΕπ, την ΕΤΑΑ και άλλα δημόσια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, θα πρέπει να ανταποκρίνονται στους στόχους για το κλίμα και να ευθυγραμμίζονται με την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ, και ιδίως τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και τις διαβουλεύσεις σχετικά με τους προστατευόμενους τόπους για έργα που επηρεάζουν τις προστατευόμενες περιοχές, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις απόψεις των τοπικών κοινοτήτων· τονίζει την ανάγκη να δοθεί υψηλή προτεραιότητα στην περιοχή της ανατολικής εταιρικής σχέσης στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για τη συνδεσιμότητα και επισημαίνει εν προκειμένω τη σημασία της στήριξης της ανάπτυξης στον τομέα των ΤΠΕ και των φιλόδοξων υποδομών· καλεί τις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης και την Ένωση να συνεργαστούν ώστε να χρηματοδοτήσουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες μπορούν να εμβαθύνουν περαιτέρω τόσο τις διμερείς όσο και τις πολυμερείς σχέσεις τους·

3.  επισημαίνει ότι ζητήματα όπως το υψηλό επίπεδο διαφθοράς, η τραπεζική απάτη, η επιρροή των ολιγαρχών, η άτυπη οικονομία και η κακή διακυβέρνηση στις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης είναι ανησυχητικά· καλεί τις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης να ενισχύσουν το κράτος δικαίου, να εξαλείψουν τα προβλήματα αυτά και να καταπολεμήσουν το παράνομο εμπόριο· ενθαρρύνει τις ευρωπαϊκές πολιτικές για τη στήριξη των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της διακυβέρνησης και τον εκσυγχρονισμό των κοινωνιών τους· καλεί τις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης να διασφαλίσουν τον πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας· τονίζει ότι η συνέχιση των δικαστικών μεταρρυθμίσεων, η μείωση του επιπέδου διαφθοράς, η εφαρμογή των προτύπων της ΕΕ, η διασφάλιση του ανταγωνισμού και η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος είναι καίριας σημασίας για την παροχή μεγαλύτερης προστασίας και ασφάλειας στους οικονομικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των επενδυτών και, ως εκ τούτου, για την αύξηση των επενδύσεων και την καλύτερη αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού της οικονομικής ανάπτυξης· επισημαίνει ότι οι συμφωνίες σύνδεσης και οι σφαιρικές και σε βάθος συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών (συμφωνίες σύνδεσης/DCFTA) με τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία, και η συνολική και ενισχυμένη συμφωνία εταιρικής σχέσης (CEPA) με την Αρμενία, χρησιμεύουν ως χάρτες πορείας για τις μεταρρυθμίσεις·

4.  τονίζει τη σπουδαιότητα των ολοκληρωμένων και σε βάθος ζωνών ελεύθερων συναλλαγών (DCFTA), των εκτεταμένων συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης και των συμφωνιών εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης και της ΕΕ, καθώς και τη σημασία της πλήρους εφαρμογής τους· καλεί την ΕΕ να παρακολουθεί στενά και να στηρίζει την εφαρμογή τους μέσω συντονισμένης βοήθειας, να προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη και την επίτευξη των ΣΒΑ του ΟΗΕ έως το 2030, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής ανάπτυξης, και να στηρίξει τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις και τις μείζονες αναδιαρθρώσεις του τραπεζικού και χρηματοπιστωτικού τομέα με στόχο την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της φοροδιαφυγής· καλεί μετ’ επιτάσεως την ΕΕ να διασφαλίσει ότι οι ζώνες ελεύθερων συναλλαγών (DCFTA) είναι συμβατές με τους στόχους και τις πρωτοβουλίες για το κλίμα που καθορίζονται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας· υπενθυμίζει ότι οι σφαιρικές και σε βάθος συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών (DCFTA) πρέπει πάντοτε να περιλαμβάνουν ισχυρά, δεσμευτικά και εκτελεστά κεφάλαια για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τα οποία τηρούν πλήρως τις διεθνείς δεσμεύσεις, ιδίως τη συμφωνία του Παρισιού, και συμμορφώνονται με τους κανόνες του ΠΟΕ· τονίζει τη σημασία της συνδρομής της ΕΕ στις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης, προκειμένου να τις βοηθήσει να επιτύχουν τους στόχους αυτούς· αναμένει ότι η εμβάθυνση των εμπορικών σχέσεων με την ΕΕ με βάση τις σφαιρικές και σε βάθος συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών (DCFTA) και η αύξηση των εμπορικών ροών βραχυπρόθεσμα θα συμβάλουν στην αποφυγή αιφνίδιας οικονομικής επιβράδυνσης στις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης και θα μπορούσαν να έχουν θετικές μακροπρόθεσμες επιδράσεις·

5.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει να στηρίζει τη μεταρρύθμιση στις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης με περαιτέρω τεχνική και χρηματοδοτική βοήθεια για τη βελτίωση του πλαισίου εξωτερικών επενδύσεων, ιδίως στους τομείς της προβλεψιμότητας, της ασφάλειας και της προστασίας των επενδυτών και προκειμένου να συμβάλει σε βιώσιμες μακροπρόθεσμες επενδύσεις στην ανατολική εταιρική σχέση· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της οικονομικής διαφοροποίησης και της στήριξης ενός περιβάλλοντος ευνοϊκού για τις ΜΜΕ, προκειμένου να αναπτυχθεί η ικανότητα της περιοχής να προχωρήσει σε περαιτέρω καινοτομίες σε διάφορους οικονομικούς τομείς· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα ενίσχυσης της τομεακής συνεργασίας στην εκπαίδευση και την έρευνα, την καινοτομία, των τομέα των ΤΠΕ και την ψηφιοποίηση, καθώς και τις περιβαλλοντικές και πράσινες τεχνολογίες, με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών· τονίζει τη σημασία των εστιασμένων προγραμμάτων για τη νεολαία στην ανατολική εταιρική σχέση, προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση της αγοράς εργασίας, να δημιουργηθούν αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας και να στηριχθεί η κινητικότητα και η κυκλική μετανάστευση·

6.  καλεί την Επιτροπή να παράσχει το συντομότερο δυνατόν μια έκθεση εφαρμογής των εμπορικών συμφωνιών και των συμφωνιών σύνδεσης μεταξύ της Ένωσης και των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης, με έμφαση στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη εντός των κοινωνιών στις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διευρύνει τη συνεργασία με τους ανατολικούς εταίρους μας, προκειμένου να ενισχυθεί ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών στον έλεγχο των εμπορικών συμφωνιών και σχέσεων.

 

 

 

 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

19.5.2020

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

54

12

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alviina Alametsä, Alexander Alexandrov Yordanov, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Lars Patrick Berg, Anna Bonfrisco, Reinhard Bütikofer, Fabio Massimo Castaldo, Susanna Ceccardi, Włodzimierz Cimoszewicz, Katalin Cseh, Tanja Fajon, Anna Fotyga, Michael Gahler, Γιώργος Γεωργίου, Sunčana Glavak, Raphaël Glucksmann, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Márton Gyöngyösi, Sandra Kalniete, Karol Karski, Dietmar Köster, Andrius Kubilius, Ilhan Kyuchyuk, David Lega, Miriam Lexmann, Nathalie Loiseau, Antonio López-Istúriz White, Lukas Mandl, Thierry Mariani, David McAllister, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Sven Mikser, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Gheorghe-Vlad Nistor, Urmas Paet, Δημήτρης Παπαδάκης, Κώστας Παπαδάκης, Tonino Picula, Manu Pineda, Kati Piri, Giuliano Pisapia, Diana Riba i Giner, Jérôme Rivière, María Soraya Rodríguez Ramos, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Jacek Saryusz-Wolski, Andreas Schieder, Radosław Sikorski, Sergei Stanishev, Hermann Tertsch, Hilde Vautmans, Harald Vilimsky, Idoia Villanueva Ruiz, Viola Von Cramon-Taubadel, Thomas Waitz, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Attila Ara-Kovács, Nicolas Bay, Markéta Gregorová, Andrzej Halicki, Marisa Matias, Mounir Satouri

 


 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

54

+

ECR

Anna Fotyga. Karol Karski,Jacek Saryusz‑Wolski, Hermann Tertsch, Witold Jan Waszczykowski

NI

Márton Gyöngyösi

PPE

Alexander Alexandrov Yordanov, Traian Băsescu, Michael Gahler, Sunčana Glavak, Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López‑Istúriz White, David McAllister, Lukas Mandl, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Francisco José Millán Mon, Gheorghe-Vlad Nistor, Radosław Sikorski, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Andrzej Halicki

RENEW

Petras Auštrevičius, Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans

S&D

Maria Arena, Włodzimierz Cimoszewicz, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, Sven Mikser, Δημήτρης Παπαδάκης, Tonino Picula, Kati Piri, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Andreas Schieder, Attila Ara‑Kovács

Verts/ALE

Alviina Alametsä, Reinhard Bütikofer, Diana Riba i Giner, Viola Von Cramon-Taubadel, Thomas Waitz, Markéta Gregorová, Mounir Satouri

 

12

-

ID

Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky, Nicolas Bay

GUE

Γιώργος Γεωργίου, Manu Pineda, Idoia Villanueva Ruiz, Marisa Matias

NI

Κώστας Παπαδάκης

S&D

Dietmar Köster

 

4

0

ECR

Charlie Weimers

ID

Lars Patrick Berg

NI

Fabio Massimo Castaldo

S&D

Sergei Stanishev

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 15 Ιουνίου 2020
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου