Процедура : 2020/0066(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0113/2020

Внесени текстове :

A9-0113/2020

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P9_TA(2020)0157

<Date>{10/06/2020}10.6.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0113/2020</NoDocSe>
PDF 315kWORD 76k

<TitreType>ДОКЛАД</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) № 575/2013 и (ЕС) 2019/876 по отношение на корекции в отговор на пандемията от COVID-19</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0310 – C9‑0122/2020 – 2020/0066(COD))</DocRef>


<Commission>{ECON}Комисия по икономически и парични въпроси</Commission>

Докладчик: <Depute>Хонас Фернандес</Depute>

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) № 575/2013 и (ЕС) 2019/876 по отношение на корекции в отговор на пандемията от COVID-19

(COM(2020)0310 – C9‑0122/2020 – 2020/0066(COD))

(Обикновена законодателна процедура: (първо четене)

Европейският парламент,

 като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2020)0310),

 като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C9‑0122/2020),

 като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

 като взе предвид становището на Европейската централна банка от 20 май 2020 г.[1],

 като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 10 юни 2020 г.,

 като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

 като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A9‑0113/2020),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

 

Изменение  1

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ[*]

към предложението на Комисията

---------------------------------------------------------

2020/0066 (COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на регламенти (ЕС) № 575/2013 и (ЕС) 2019/876 по отношение на корекции в отговор на пандемията от COVID-19

(Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейската централна банка[2],

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет,

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1) Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета[3] установява заедно с Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета[4], пруденциалната нормативна уредба за кредитните институции и инвестиционните посредници (институции), извършващи дейност в Съюза. Приета в периода след разразилата се през 2007—2008 г. финансова криза и основана до голяма степен на международните стандарти, договорени през 2010 г. от Базелския комитет по банков надзор (БКБН) — т.нар. рамка „Базел III“, тази пруденциална регулаторна рамка спомогна за подобряване на устойчивостта на институциите, действащи в Съюза, и за повишаване на готовността им да се справят с потенциални трудности, в т.ч. такива, произтичащи от евентуални бъдещи кризи.

(2) След влизането му в сила Регламент (ЕС) № 575/2013 беше неколкократно изменен с оглед преодоляване на продължаващите слабости в пруденциалната нормативна уредба и изпълнение на някои оставащи елементи на глобалната реформа на финансовите услуги, които са от основно значение за гарантиране на устойчивостта на институциите. Сред тези промени с Регламент (ЕС) 2017/2395 на Европейския парламент и на Съвета[5] ▌бяха въведени ▌преходни разпоредби в Регламент (ЕС) № 575/2013 за смекчаване на въздействието върху собствените средства поради въвеждането на ▌Международен стандарт за финансово отчитане — Финансови инструменти (МСФО 9). С Регламент (ЕС) 2019/630 на Европейския парламент и на Съвета[6] ▌ в Регламент (ЕС) № 575/2013 беше въведено изискване за минимално покритие за загуби за необслужвани експозиции, т.нар. пруденциален предпазен механизъм. Освен това с Регламент (ЕС) 2019/876 на Европейския парламент и на Съвета[7] ▌бяха въведени в Регламент (ЕС) № 575/2013 някои от окончателните елементи на ▌ рамката „Базел III“. Тези елементи включват, наред с другото, ново определение на отношението на ливъридж и буфер на отношението на ливъридж, за да се предотврати прекомерното увеличаване на ливъриджа от страна на институциите, както и по-благоприятното пруденциално третиране на някои софтуерни активи, по-благоприятното третиране на някои заеми, обезпечени с пенсии или заплати, преразгледан коефициент за подпомагане на малките и средните предприятия (МСП) („коефициент за подпомагане на МСП“), както и нова корекция на капиталовите изисквания за кредитен риск за експозиции по отношение на субекти, които експлоатират или финансират физически структури или съоръжения, системи и мрежи, които предоставят или подкрепят основни обществени услуги („фактор за подкрепа на инфраструктурата“). .

(3) Сериозният икономически срив, предизвикан от пандемията от COVID-19, и извънредните противоепидемични мерки имат широки последици за икономиката. Предприятията са изправени пред проблеми във веригите на доставки, временни спирания на дейността и намалено търсене, а домакинствата са застрашени от безработица и намаляване на доходите Публичните органи на равнището на Съюза и на държавите членки предприеха решителни действия, за да помогнат на домакинствата и платежоспособните предприятия да устоят на това тежко, но временно забавяне на икономическата активност и на причинения от произтичащия от него недостиг на ликвидни средства.

(4) Ролята на институциите в процеса на възстановяване е ключова. Същевременно те вероятно ще бъдат засегнати от влошаващата се икономическа ситуация. Европейските надзорни органи и компетентните органи предоставиха на институциите временни капиталови, ликвидни и оперативни облекчения, за да се гарантира, че те ще могат да продължат да изпълняват своята функция за финансиране на реалната икономика при тези по-неблагоприятни обстоятелства. По-специално Комисията, Европейската централна банка и Европейският надзорен орган (Европейският банков орган), създаден с Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета[8] (ЕБО), предоставиха повече яснота относно прилагането на заложената в Регламент (ЕС) № 575/2013 гъвкавост, като издадоха тълкувания и насоки за прилагането на пруденциалната нормативна уредба в контекста на пандемията от COVID-19[9]. Тези насоки включват тълкувателното съобщение на Комисията от 28 април 2020 г., озаглавено „Относно прилагането на счетоводните и пруденциалните правни норми за улесняване на банковото кредитиране в ЕС – Подкрепа за бизнеса и домакинствата в контекста на COVID-19“. В отговор на пандемията от COVID-19 БКБН също така разреши известна гъвкавост при прилагането на международните стандарти[10].

(5) Важно е институциите да насочват капитала си там, където е най-необходим, а нормативната уредба на Съюза да улеснява това, като същевременно гарантира, че институциите действат предпазливо. В допълнение към гъвкавостта, предвидена в съществуващите правила, целевите промени в Регламент (ЕС) № 575/2013 ще гарантират, че пруденциалната регулаторна рамка взаимодейства гладко с различните мерки за преодоляване на пандемията от COVID-19.

(6) Извънредните обстоятелства, свързани с пандемията от COVID-19, и безпрецедентният мащаб на предизвикателствата налагат незабавни действия, за да се гарантира, че условията позволяват на институциите да насочват ефективно средства към предприятията и домакинствата и да поемат икономическите сътресения, предизвикани от пандемията от COVID-19.

(7) Гаранциите, предоставени в контекста на пандемията от COVID-19 от националните правителства или други публични субекти, които се смятат за еднакво кредитоспособни съгласно правилата ▌ за кредитния риск, предвидени в ▌ част ІІІ от Регламент (ЕС) № 575/2013, са сравними, по отношение на техния ефект за смекчаване на риска, с гаранциите, предоставени от официалните агенции за експортно кредитиране, посочени в член 47в от Регламент (ЕС) № 575/2013. Поради това е оправдано изискванията за минимално покритие за необслужваните експозиции, които се ползват от гаранции, предоставени от национални правителства или други публични субекти, да бъдат приведени в съответствие с изискванията за експозициите, които се ползват от гаранции, предоставени от официални агенции за експортно кредитиране. ▌

(8) При пандемията от COVID-19 беше установено, че възможността за временно изключване на определени експозиции към централни банки от изчисляването на мярката за общата експозиция на институцията, както е предвидено в член 429а от Регламент (ЕС) № 575/2013, изменен с Регламент (ЕС) 2019/876, може да се окаже изключително важна по време на криза. Обаче правото на преценка за изключване на такива експозиции става приложимо едва от 28 юни 2021 г. Следователно преди тази дата компетентните органи не биха могли да използват този инструмент, за да се справят с увеличението на експозициите към централните банки, което се очаква да настъпи в резултат на мерките на паричната политика, използвани за смекчаване на икономическото въздействие на пандемията от COVID-19.. Освен това ефективността на този инструмент изглежда се ограничава от намалената гъвкавост, произтичаща от свързания с временните изключвания механизъм за компенсиране, ограничаващ способността на институциите да увеличават експозициите към централните банки в кризисни ситуации. Това в крайна сметка би могло да принуди дадена институция да намали равнището на кредитиране на домакинствата и предприятията. Следователно за да се избегнат нежеланите последици, свързани с механизма за компенсиране, и да се гарантира ефективността на това изключване с оглед на евентуални бъдещи сътресения и кризи, механизмът за компенсиране следва да бъде изменен. Освен това, за да се гарантира наличието на това право по време на настоящата пандемия, възможността за временно изключване на някои експозиции към централни банки следва да бъде на разположение още преди изискването за отношението на ливъридж, посочено в член 92, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) № 575/2013, да стане приложимо ▌ от 28 юни 2021 г. В очакване на прилагането на изменените разпоредби относно изчисляването на отношението на ливъридж, въведени с Регламент (ЕС) 2019/876, следва да продължи да се прилага член 429а, въведен с Делегиран регламент (ЕС) 2015/62 на Комисията[11].

(9) От 1 януари 2018 г. МСФО 9 се прилага за множество институции, извършващи дейност в Съюза. В съответствие с международните стандарти, приети от БКБН, с Регламент (ЕС) 2017/2395 бяха въведени в Регламент (ЕС) № 575/2013 преходни мерки за смекчаване на евентуалното значително отрицателно въздействие върху базовия собствен капитал от първи ред на институциите, произтичащо от счетоводното отчитане на очакваните кредитни загуби съгласно МСФО 9.

(10) Прилагането на МСФО 9 по време на икономическия спад, предизвикан от пандемията от COVID-19, би могло да доведе до внезапно значително нарастване на провизиите за очаквани кредитни загуби (ECL), тъй като за много от експозициите би могло да се наложи да се изчислят очакваните загуби за целия им срок. БКБН и Европейските надзорни органи поясниха, че от институциите се очаква да не прилагат механично своите съществуващи подходи по отношение на очакваните кредитни загуби в извънредна ситуация, като например пандемията от COVID-19, а да използват гъвкавостта, заложена в МСФО 9, като например надлежно отчетат дългосрочните икономически тенденции. На 3 април 2020 г. БКБН постигна съгласие да се осигури по-голяма гъвкавост при прилагането на преходните разпоредби, с които въздействието на МСФО 9 се отлага във времето. За да се ограничи евентуалната нестабилност на регулаторния капитал, която би могла да възникне, ако при пандемията от COVID-19 се стигне до значително увеличение на провизиите за очаквани кредитни загуби, е необходимо периодът на преходните разпоредби да бъде удължен и в правото на Съюза.

(11) За да се смекчи потенциалното въздействие, което внезапното нарастване на провизиите за очаквани кредитни загуби би могло да има върху способността на институциите да отпускат заеми на клиенти тогава, когато има най-голяма нужда от тези заеми, преходните разпоредби следва да бъдат удължени с две години, а на институциите следва да бъде позволено да добавят обратно към своя базов собствен капитал от първи ред изцяло всяко увеличение на новите провизии за очаквани кредитни загуби, които те признават през 2020 г. и 2021 г. за своите финансови активи, които не са с кредитна обезценка. Тези промени биха облекчили допълнително въздействието на пандемията от COVID-19 върху евентуалното нарастване на необходимите провизии, заделяни от институциите съгласно МСФО 9, като същевременно се запазят преходните разпоредби за сумите на очакваните кредитни загуби, определени преди пандемията от COVID-19.

(12) Институциите, които по-рано са решили да използват или да не използват преходните разпоредби, следва да могат да отменят това решение по всяко време през новия преходен период, при условие че са получили предварително разрешение от своя компетентен орган, с което следва да се гарантира, че въпросното решение не е мотивирано от съображения за регулаторен арбитраж Впоследствие и при наличие на предварително разрешение от компетентния орган, институциите следва да имат възможността да решат да преустановят използването на преходните разпоредби.

(12a) Извънредното въздействие на пандемията от COVID-19 се наблюдава и по отношение на крайните нива на променливост на финансовите пазари, което във връзка с несигурността води до увеличаване на доходността на държавния дълг, което от своя страна води до нереализирани загуби от притежаваните от банките публични задължения. За да се намали значителното отрицателно въздействие на нестабилността на централните държавни дългови пазари върху регулаторния капитал на банките, а оттам и върху способността на институциите да отпускат заеми на клиентите, следва да се възстанови временен пруденциален филтър, който да неутрализира този ефект по време на периода, засегнат от пандемията от COVID-19.

(12б) Институциите са задължени ежедневно да извършват бек-тестване на вътрешните си модели, за да преценят дали тези модели генерират достатъчно капиталови изисквания за поемане на търговски загуби. Неспазването на изискването за бек-тестване, известно още като превишение, ако е над определен брой годишно, би довело до прилагане на допълнителен количествен коефициент спрямо капиталовите изисквания за пазарен риск, изчислен посредством вътрешни модели. Изискването за бек-тестване е силно проциклично в период на крайна променливост като произтичащия от пандемията от COVID-19. В резултат от кризата количественият коефициент на пазарния риск, прилаган по отношение на вътрешните модели, се е увеличил значително. Въпреки че рамката Базел III за пазарния риск позволява на компетентните органи да смекчат последиците от подобни извънредни събития в рамките на вътрешните модели на пазарния риск, Регламент (ЕС) № 575/2013 не предоставя изцяло такова право на преценка на надзорните органи. Поради това на компетентните органи следва да се предостави допълнителна гъвкавост за смекчаване на отрицателните последици от изключителната нестабилност на пазара, която се наблюдава по време на пандемията от COVID-19, за да се изключат превишенията, настъпили между 1 януари 2020 г. и 31 декември 2021 г., които не са резултат от пропуски във вътрешните модели. Въз основа на опита от пандемията от COVID-19 Комисията следва да оцени дали подобна гъвкавост следва да бъде предоставена и по време на бъдещи периоди на крайна нестабилност на пазара.

(13) През март 2020 г. Групата на управители на централни банки и ръководители на надзорни органи преразгледа графика за изпълнение на окончателните елементи на рамката „Базел III“. Повечето от окончателните елементи все още предстои да бъдат въведени в правото на Съюза, но изискването за буфер на отношението на ливъридж за глобалните системно значими институции вече беше приложено чрез измененията, въведени с Регламент (ЕС) 2019/876. Поради това, а и за да се гарантират еднакви условия на конкуренция на международно равнище за институциите, установени в Съюза, но и действащи също така извън него, датата на прилагане на изискването за буфер на отношението на ливъридж, предвидено в настоящия регламент, следва да бъде отложена с една година до 1 януари 2023 г. Ако прилагането на изискването за буфер на отношението на ливъридж бъде отложено, през периода на отлагане няма да има последствия, произтичащи от неизпълнение на това изискване по член 141в от Директива 2013/36/ЕС, както и свързани с това ограничения при разпределенията, предвидени в член 141б от посочената директива.

(14) Що се отнася до заемите, отпуснати от кредитни институции на пенсионери или служители на безсрочен трудов договор срещу безусловно прехвърляне на част от пенсията или възнаграждението на кредитополучателя към тази кредитна институция, с Регламент (ЕС) 2019/876 беше изменен член 123 от Регламент (ЕС) № 575/2013, за да се даде възможност за по-благоприятното третиране на тези заеми. Прилагането на подобно третиране в контекста на пандемията от COVID-19 ще стимулира институциите да увеличат кредитирането на служители и пенсионери. Поради това се налага датата на прилагане на тази разпоредба да се изтегли напред, така че институциите вече да могат да се ползват от нея ▌ по време на пандемията от COVID-19.

(15) ▌Тъй като коефициентът за подпомагане на МСП и коефициентът за подпомагане на инфраструктурата позволяват по-благоприятно третиране на някои експозиции към МСП и инфраструктурни проекти, тяхното прилагане в контекста на пандемията от COVID-19 ще стимулира институциите да увеличат така необходимото кредитиране на тези субекти. Поради това се налага датата на прилагане на тези два коефициента за подпомагане да се изтегли напред, така че те да могат да вече бъде ползвани от институциите ▌ по време на пандемията от COVID-19.

(16) С Регламент (ЕС) 2019/876 беше изменено пруденциалното третиране на някои софтуерни активи, за да се подкрепи допълнително преходът към по-цифровизиран банков сектор. Датата на прилагане на тези промени следва да бъде изтеглена напред предвид ускореното внедряване на цифрови услуги, свързани с приетите публични мерки за справяне с пандемията от COVID-19.

(16a) За подкрепа на мерките за борба с последиците от пандемията от COVID-19 може да е необходимо публично финансиране чрез емитиране на държавни облигации, деноминирани във валутата на друга държава членка. За да се избегнат неоправдани ограничения за институциите, които инвестират в такива облигации, е целесъобразно да се въведат отново преходните разпоредби за експозициите към централните правителства и централните банки, деноминирани във валутата на друга държава членка, по отношение на третирането им съгласно рамката за кредитния риск, както и да се удължат преходните разпоредби по отношение на третирането им в рамките на лимитите на големите експозиции.

16б) През 2017 г. БКБН преразгледа изчисляването на стойността на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на стандартни покупки и продажби, чийто сетълмент предстои, за да гарантира, че третирането отразява по подходящ начин присъщия ливъридж, свързан с тези сделки, и че възможните счетоводни различия не засягат изчисляването между институциите със сходни позиции. В Съюза преразглеждането беше въведено с Регламент (ЕС) 2019/876. Това по-благоприятно третиране обаче започва да се прилага едва от 28 юни 2021 г. По тази причина, предвид че изменението би отразило действителния ливъридж на една сделка по-адекватно и същевременно би увеличило капацитета на дадена банка да отпуска заеми и да покрива загуби по време на пандемията от COVID-19, банките следва вече да имат възможността да прилагат временно преразгледания начин на изчисляване, преди разпоредбата, въведена с Регламент (ЕС) 2017/876, да започне да се прилага за всички банки в Съюза.

16в) В изключителните обстоятелства, свързани с пандемията от COVID-19, се очаква заинтересованите страни да допринасят за усилията за възстановяване. Европейският банков орган, Европейската централна банка и други компетентни органи издадоха препоръки за преустановяване на плащанията на дивиденти и обратното изкупуване на акции по време на пандемията от COVID-19.  За да се гарантира последователното прилагане на тези препоръки, компетентните органи следва да използват пълноценно надзорните си правомощия, включително правомощията за налагане на обвързващи ограничения по отношение на разпределенията за институциите или ограниченията по отношение на променливите възнаграждения, когато това е целесъобразно, в съответствие с Директива 2013/36/ЕС. Въз основа на опита от пандемията от COVID-19 Комисията следва да оцени дали подобна гъвкавост следва да бъде предоставена и по време на бъдещи периоди на крайна нестабилност на пазара.

(17) Тъй като целите на настоящия регламент, а именно — да се увеличи максимално капацитетът на кредитните институции да отпускат заеми и да покриват свързаните с пандемията от COVID-19 загуби, като същевременно се гарантира трайната им устойчивост, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а поради своя мащаб и последици би могла да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(18) За да може извънредните мерки за подкрепа, приети с цел смекчаване на въздействието на пандемията от COVID-19, да бъдат напълно ефективни при повишаване на устойчивостта на банковия сектор и осигуряване на стимули за институциите да продължат да отпускат заеми, е необходимо ефектът им на смекчаване да бъде незабавно отразен в начина, по който се определят регулаторните капиталови изисквания. С оглед на неотложния характер на тези корекции на пруденциалната регулаторна уредба, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

(19) С оглед на тази спешност беше счетено за целесъобразно да се предвиди изключение от осемседмичния срок по член 4 от Протокол № 1 относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз, приложен към Договора за Европейския съюз, Договора за функционирането на Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

(20) Поради това регламенти (ЕС) № 575/2013 и (ЕС) 2019/876 следва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Изменения на Регламент (ЕС) № 575/2013

Регламент (ЕС) № 575/2013 се изменя, както следва: 

(-1) В член 47в, параграф 4 въвеждащото изречение се заменя със следното:

 „4. Чрез дерогация от параграф 3 следните коефициенти се прилагат към частта от необслужваната експозиция, гарантирана или застрахована от официална агенция за експортно кредитиране или гарантирана или обезпечена с насрещна гаранция от приемлив доставчик на защита, посочен в член 201, параграф 1, букви а)—д), необезпечената експозиция, която би получила 0% рисково тегло съгласно трета част, дял II, глава 2:“;

-1a) В член 114 параграф 6 се заличава;

-1б) В член 150, параграф 1, буква г) подточка ii) се заменя със следното:

 „ii) експозициите към централното правителство и централната банка получават 0 % рисково тегло съгласно член 114, параграфи 2 или 4;“

(1) Член 429а, изменен с Регламент (ЕС) 2019/876, се изменя, както следва:

а) в параграф 1 уводното изречение на буква н) се заменя със следното:

следните експозиции към централната банка на институцията, при положение че са изпълнени условията по параграфи 5 и 6:“;

aa) параграф 5 се изменя, както следва:

i) уводното изречение се заменя със следното:

„Институциите могат да изключат експозициите, изброени в параграф 1, буква н), когато са изпълнени всички долупосочени условия:

ii) буква б) се заменя със следното:

„б) освобождаването се предоставя за ограничен период от време, не по-дълъг от една година;“;

iii) създава се следната точка:

„в) компетентният орган на институцията е определил, след консултация със съответната централна банка, датата, на която се смята, че са започнали извънредните обстоятелства, и публично е оповестил тази дата. Датата се определя в края на тримесечието.“;

б) в параграф 7 определенията на „EMLR“ и „CB“ се заменят със следното:

“EMLR = мярка за общата експозиция на институцията, както е определена в член 429, параграф 4, включително експозициите, които са изключени съгласно параграф 1, буква н) от настоящия член, на датата, посочена в параграф 5, буква в) от настоящия член; както и

CB = дневната средна обща стойност на експозициите на институцията към нейната централна банка, изчислена за целия период на поддържане на резервите на централната банка, непосредствено предшестващ датата, посочена в параграф 5, буква в), които отговарят на условията за изключване в съответствие с параграф 1, буква н) ▌.“;

1а) Член 467 се заличава.

1б) Член 468 се заменя със следното:

„Член 468

Временно третиране на нереализирани печалби и загуби, оценявани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход с оглед на пандемията от COVID-19

1. Чрез дерогация от член 35 през периода от 1 януари 2020 г. до 31 декември 2022 г. институциите могат да отстранят от изчислението на своите елементи на базовия собствен капитал от първи ред сумата А, определена по следната формула:

A= a∙f

където:

а = размерът на нереализираните печалби или загуби, натрупани от 31 декември 2019 г., отчетени в „промени в справедливата стойност на дългови инструменти, оценени по справедлива стойност в друг всеобхватен доход“ на счетоводния баланс, съответстващи на експозиции към централните правителства, към регионалните правителства или местните органи на властта, посочени в член 115, параграф 2, и към субекти от публичния сектор, посочени в член 116, параграф 4, с изключение на тези, които са с кредитна обезценка съгласно определението в допълнение А към приложението към Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията („приложението относно МСФО 9“); както и

f = коефициентът, приложим за всяка отчетна година на преходния период в съответствие с параграф 2.

2. Институциите прилагат следните коефициенти, за да изчислят сумата А, посочена в параграф 1:

а) 1 за периода от 1 януари 2020 г. до 31 декември 2020 г.;

б) 0,7 за периода от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2021 г.;

в) 0,4 за периода от 1 януари 2022 г. до 31 декември 2022 г.;

3. Институцията решава дали да прилага мерките, предвидени в настоящия член, и информира компетентния орган за своето решение най-малко 45 дни преди отчетната дата, от която институцията може да приложи за първи път временното третиране. При наличие на предварително разрешение от компетентния орган институцията може да промени еднократно своето първоначално решение по време на преходния период.  Институциите оповестяват публично дали прилагат мерките, предвидени в настоящия член.

4. Когато институцията включва в базовия си собствен капитал от първи ред даден размер на нереализирани загуби в съответствие с параграф 1 от настоящия член, тя преизчислява всички изисквания, установени в настоящия регламент и в Директива 2013/36/ЕС, в които се използват следните елементи:

а) сумата на отсрочените данъчни активи, която се приспада от елементите на базовия собствен капитал от първи ред съгласно член 36, параграф 1, буква в), или е получила рисково тегло съгласно член 48, параграф 4;

б) сумата на корекциите за специфичен кредитен риск.

При преизчисляването на изискването институцията не взема под внимание въздействието, което предвидените в член 115, параграф 2 разпоредби относно очакваната загуба от кредити, отнасящи се до експозициите към централните правителства, към регионалните правителства или местните органи на властта и до образуванията от публичния сектор, посочени в член 116, параграф 4, с изключение на тези с кредитна обезценка съгласно определението в допълнение А към приложението, отнасящо се до МСФО 9, имат върху тези елементи.

5. По време на периодите, установени в параграф 2 от настоящия член, в допълнение към изискваното в осма част оповестяване на информация, институциите, които са решили да прилагат преходните мерки, посочени в настоящия член, оповестяват размерите на собствения си капитал, на базовия собствен капитал от първи ред и на капитала от първи ред, на съотношението на базовия собствен капитал от първи ред, на съотношението на общата капиталова адекватност, на съотношението на базовия собствен капитал от първи ред, на съотношението на капитала от първи ред, и на отношението на ливъридж, които биха имали, в случай че не прилагаха настоящия член.“;

(2) Член 473а се изменя, както следва:

а) параграф 1 се изменя, както следва:

i) в първа алинея, уводната част се заменя със следното: „4в.

„Чрез дерогация от член 50 и до края на преходните периоди, определени в параграфи 6 и 6а от настоящия член, следните институции могат да добавят към своя базов собствен капитал от първи ред сумата, изчислена в съответствие с настоящия параграф:“;

ii) втората алинея се заменя със следното:

„Сумата, посочена в първа алинея се изчислява като сбор от следното:

а) за експозиции, подлежащи на рисково претегляне в съответствие с трета част, дял II, глава 2, сумата (ABSA),  изчислена съгласно следната формула:

където:

A2,SA = сумата, изчислена в съответствие с параграф 2;

A4,SA = сумата, изчислена в съответствие с параграф 4, въз основа на сумите, изчислени съгласно параграф 3;

=

= сбора на очакваните кредитни загуби за 12 месеца, определени в съответствие с параграф 5.5.5 от приложението относно МСФО 9, и размера на коректива за загуби за очакваните кредитни загуби за целия срок на инструмента, определени в съответствие с параграф 5.5.3 от приложението относно МСФО 9, без да се включва корективът за загуби за очакваните кредитни загуби за целия срок на инструмента за финансови активи с кредитна обезценка съгласно определението в допълнение А към приложението относно МСФО 9 към 1 януари 2020 г.;

= сбора на очакваните кредитни загуби за 12 месеца, определени в съответствие с параграф 5.5.5 от приложението относно МСФО 9, и размера на коректива за загуби за очакваните кредитни загуби за целия срок на инструмента, определени в съответствие с параграф 5.5.3 от приложението относно МСФО 9, без да се включва коректива за загуби за очакваните кредитни загуби за целия срок на инструмента за финансови активи с кредитна обезценка съгласно определението в допълнение А към приложението относно МСФО 9 към по-късната от следните дати — 1 януари 2018 г. или датата на първоначалното прилагане на МСФО 9;

f1 = приложимия коефициент, определен в параграф 6;

f2 = приложимия коефициент, определен в параграф 6а;

t1 = увеличението на базовия собствен капитал от първи ред, което се дължи при данъчното приспадане на сумата A2,SA;

t2 = увеличението на базовия собствен капитал от първи ред, което се дължи при данъчното приспадане на сумата A4,SA;

t3 = увеличението на базовия собствен капитал от първи ред, което се дължи при данъчното приспадане на сумата ;“;

б) за експозиции, подлежащи на рисково претегляне в съответствие с трета част, дял II, глава 3, сумата (ABIRB), изчислена съгласно следната формула:

където:

A2,IRB = сумата, изчислена в съответствие с параграф 2, която е коригирана съгласно параграф 5, буква а);

A4,IRB = сумата, изчислена в съответствие с параграф 4 въз основа на сумите, изчислени съгласно параграф 3, които са коригирани съгласно параграф 5, букви б) и в);

= ;

= сбора на очакваните кредитни загуби за 12 месеца, определени в съответствие с параграф 5.5.5 от приложението относно МСФО 9, и размера на коректива за загуби за очакваните кредитни загуби за целия срок на инструмента, определени в съответствие с параграф 5.5.3 от приложението относно МСФО 9, без да се включва коректива за загуби за очакваните загуби за целия срок на инструмента за финансови активи с кредитна обезценка съгласно определението в допълнение А към приложението относно МСФО 9, намалена със сбора на очакваните загуби, свързани с тези експозиции, изчислени в съответствие с член 158, параграфи 5, 6 и 10, на 1 януари 2020 г.. Ако резултатът от изчислението е отрицателно число, институцията определя стойността на   равна на нула;

= сбора на очакваните кредитни загуби за 12 месеца, определени в съответствие с параграф 5.5.5 от приложението относно МСФО 9, и размера на коректива за загуби за очакваните кредитни загуби за целия срок на инструмента, определени в съответствие с параграф 5.5.3 от приложението относно МСФО 9, без да се включва корективът за загуби за очакваните кредитни загуби за целия срок на инструмента за финансови активи с кредитна обезценка съгласно определението в допълнение А към приложението относно МСФО 9 към по-късната от следните дати — 1 януари 2018 г. или датата на първоначалното прилагане на МСФО 9, намалена със сбора на очакваните загуби, свързани с тези експозиции, изчислени в съответствие с член 158, параграфи 5, 6 и 10. Ако резултатът от изчислението е отрицателно число, институцията определя стойността на равна на нула;

f1 = приложимия коефициент, определен в параграф 6;

f2 = приложимия коефициент, определен в параграф 6а;

t1 = увеличението на базовия собствен капитал от първи ред, което се дължи при данъчното приспадане на сумата A2,IRB;

t2 = увеличението на базовия собствен капитал от първи ред, което се дължи при данъчното приспадане на сумата A4,IRB"

t3 = увеличението на базовия собствен капитал от първи ред, което се дължи при данъчното приспадане на сумата ”;

 

б) в параграф 3 букви а) и б) се  заменят със следното:

„а) сбора на очакваните кредитни загуби за 12 месеца, определени в съответствие с параграф 5.5.5 от приложението относно МСФО 9, и размера на коректива за загуби за очакваните кредитни загуби за целия срок на инструмента, определени в съответствие с параграф 5.5.3 от приложението относно МСФО 9, без да се включва корективът за загуби за очакваните кредитни загуби за целия срок на инструмента за финансови активи с кредитна обезценка съгласно определението в допълнение А към приложението относно МСФО 9 към отчетната дата и, ако се прилага член 468, без да се включват очакваните кредитни загуби, определени за експозициите, оценени по справедлива стойност в друг всеобхватен доход, в съответствие с параграф 4.1.2 A от приложението относно МСФО 9;

б) сбора на очакваните кредитни загуби за 12 месеца, определени в съответствие с параграф 5.5.5 от приложението относно МСФО 9, и размера на коректива за загуби за очакваните кредитни загуби за целия срок на инструмента, определени в съответствие с параграф 5.5.3 от приложението относно МСФО 9, без да се включва коректива за загуби за очакваните кредитни загуби за целия срок на инструмента за финансови активи с кредитна обезценка съгласно определението в допълнение А към приложението относно МСФО 9 и, ако се прилага член 468, без да се включват очакваните кредитни загуби, определени за експозициите, оценени по справедлива стойност в друг всеобхватен доход, в съответствие с параграф 4.1.2 A от приложението относно МСФО 9, към по-късната от следните дати — на 1 януари 2020 г. или на датата на първоначалното прилагане на МСФО 9.“;

в) в параграф 5 букви б) и в) се заменят със следното:

б) институциите заместват сумата, изчислена в съответствие с параграф 3, буква а) от настоящия член, със сбора на очакваните кредитни загуби за 12 месеца, определени в съответствие с параграф 5.5.5 от приложението относно МСФО 9, и размера на коректива за загуби за очакваните кредитни загуби за целия срок на инструмента, определени в съответствие с параграф 5.5.3 от приложението относно МСФО 9, без да се включва корективът за загуби за очакваните кредитни загуби за целия срок на инструмента за финансови активи с кредитна обезценка съгласно определението в допълнение А към приложението относно МСФО 9 и, ако се прилага член 468, без да се включват очакваните кредитни загуби, определени за експозициите, оценени по справедлива стойност в друг всеобхватен доход, в съответствие с параграф 4.1.2 A от приложението относно МСФО 9, намалена със сбора на очакваните загуби, свързани с тези експозиции, изчислени в съответствие с член 158, параграфи 5, 6 и 10, към отчетната дата. Ако резултатът от изчислението е отрицателно число, институцията определя стойността на сумата, посочена в параграф 3, буква а) от настоящия член, за равна на нула;

в) институциите заместват сумата, изчислена в съответствие с параграф 3, буква а) от настоящия член, със сбора на очакваните кредитни загуби за 12 месеца, определени в съответствие с параграф 5.5.5 от приложението относно МСФО 9, и размера на коректива за загуби за очакваните кредитни загуби за целия срок на инструмента, определени в съответствие с параграф 5.5.3 от приложението относно МСФО 9, без да се включва корективът за загуби за очакваните кредитни загуби за целия срок на инструмента за финансови активи с кредитна обезценка съгласно определението в допълнение А към приложението относно МСФО 9 и, ако се прилага член 468, без да се включват очакваните кредитни загуби, определени за експозициите, оценени по справедлива стойност в друг всеобхватен доход, в съответствие с параграф 4.1.2 A от приложението относно МСФО 9, на по-късната от следните дати — на 1 януари 2020 г. или на датата на първоначалното прилагане на МСФО 9, намалена със сбора на очакваните загуби, свързани с тези експозиции, изчислени в съответствие с член 158, параграфи 5, 6 и 10, на по-късната от следните дати — на 1 януари 2020 г. или на датата на първоначалното прилагане на МСФО 9. Ако резултатът от изчислението е отрицателно число, институцията определя стойността на сумата, посочена в параграф 3, буква б) от настоящия член, за равна на нула.“;

г) параграф 6 се заменя със следното:

„6. Институциите прилагат следните коефициенти f1, за да изчислят сумите ABSA and ABIRB , посочени в параграф 1, втора алинея, съответно букви а) и б):

а) 0,7 за периода от 1 януари 2020 г. до 31 декември 2020 г.;

б) 0,5 за периода от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2021 г.;

в) 0,25 за периода от 1 януари 2022 г. до 31 декември 2022 г.;

г) 0 за периода от 1 януари 2023 г. до 31 декември 2024 г.

Институциите, чиято финансова година започва след 1 януари 2020 г., но преди 1 януари 2021 г., коригират датите в първа алинея, букви а) — г), така че те да съответстват на тяхната финансова година, докладват коригираните дати на своя компетентен орган и ги оповестяват публично.

Институциите, които започват да прилагат счетоводни стандарти съгласно посоченото в параграф 1 на 1 януари 2021 г. или след това, прилагат съответните коефициенти в съответствие с първа алинея, букви б) — г), като започват с коефициента, съответстващ на годината на първото прилагане на тези счетоводни стандарти.“;

д) добавя се следният параграф:

„6a. Институциите прилагат следните коефициенти f2, за да изчислят сумите ABSA and ABIRB , посочени в параграф 1, втора алинея, съответно букви а) и б):

а) 1 за периода от 1 януари 2020 г. до 31 декември 2020 г.;

б) 1 за периода от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2021 г.;

в) 0,75 за периода от 1 януари 2022 г. до 31 декември 2022 г.;

г) 0,5 за периода от 1 януари 2023 г. до 31 декември 2023 г.

д) 0,25 за периода от 1 януари 2024 г. до 31 декември 2024 г.;

Институциите, чиято финансова година започва след 1 януари 2020 г., но преди 1 януари 2021 г., коригират датите в първа алинея, букви а)—д), така че те да съответстват на тяхната финансова година, докладват коригираните дати на своя компетентен орган и ги оповестяват публично.

Институциите, които започват да прилагат счетоводни стандарти съгласно посоченото в параграф 1 на 1 януари 2021 г. или след това, прилагат съответните коефициенти в съответствие с първа алинея, букви б)—д), като започват с коефициента, съответстващ на годината на първото прилагане на тези счетоводни стандарти.“;

е) добавя се следният параграф:

7a. Чрез дерогация от параграф 7, буква б), при преизчисляване на изискванията, предвидени в настоящия регламент и в Директива 2013/36/ЕС, институциите могат да определят рисково тегло от 100 % за сумата ABSA, посочена в параграф 1 ▌.  За целите на изчисляването на мярката за общата експозиция институциите добавят сумите ABSA и ABIRB , посочени в параграф 1, втора алинея, букви а ) и б), към мярката за общата експозиция.

Институциите могат да изберат еднократно дали да използват изчислението, посочено в параграф 7, буква б), или изчислението, посочено в първата алинея от настоящия параграф. Институциите оповестяват решението си. “;

ж) параграф 8 се заменя със следното:

„8. По време на установения в параграф 6 от настоящия член период, в допълнение към изискваното в осма част оповестяване на информация, институциите, които са решили да прилагат преходните мерки, посочени в настоящия член, докладват на компетентните органи и оповестяват размерите на собствения си капитал, на базовия собствен капитал от първи ред и на капитала от първи ред, на съотношението на базовия собствен капитал от първи ред, на съотношението на капитала от първи ред, на съотношението на общата капиталова адекватност и на съотношението на ливъридж, които биха имали, в случай че не прилагаха настоящия член.“;

з) параграф 9 се изменя, както следва:

i) в първа алинея второто изречение се заменя със следното:

„Когато институцията е получила предварително разрешение от компетентния орган, тя може да преразгледа своето решение по време на преходния период.“;

ii) във втора алинея второто и третото изречение се заменят със следното:

„В такъв случай институцията определя A4, SA, A4, IRB, , , t2 и t3 ,посочени в параграф 1, за равни на нула. Когато институцията е получила предварително разрешение от компетентния орган, тя може да преразгледа своето решение по време на преходния период.“;

iii) добавят се следните алинеи:

„Институция, която е решила да прилага преходните мерки, предвидени в настоящия член, може да реши да не прилага параграф 2, като в този случай уведомява незабавно компетентния орган за своето решение. В такъв случай институцията определя A2, SA, A2, IRB   и t1 , посочени в параграф 1, за равни на нула. Институцията може да преразгледа своето решение по време на преходния период, при условие че е получила предварително разрешение от компетентния орган.

Компетентните органи уведомяват ЕБО най-малко веднъж годишно относно прилагането на настоящия член от поднадзорните им институции.“;

(2а) Член 495, параграф 2 се заличава.

(3) вмъкват се следните членове:

Член 500a

Временен режим за държавния дълг, издаден в паричната единица на друга държава членка

1. Чрез дерогация от член 114, параграф 2, до 31 декември 2024 г. за експозициите към централните правителства и централните банки на държави членки, които са деноминирани и финансирани в националната валута на друга държава членка:

а) до 31 декември 2022 г. рисковото тегло, прилагано към стойностите на експозицията, е 0 % от рисковото тегло, присъдено на тези експозиции в съответствие с член 114, параграф 2;

б) през 2023 г. рисковото тегло, прилагано към стойностите на експозицията, е 20 % от рисковото тегло, присъдено на тези експозиции съгласно член 114, параграф 2;

в) през 2024 г. рисковото тегло, прилагано към стойностите на експозицията, е 50 % от рисковото тегло, присъдено на тези експозиции съгласно член 114, параграф 2;

2. Чрез дерогация от членове 395, параграф 1 и член 493, параграф 4 компетентните органи могат да разрешават на институциите да извършват експозициите, посочени в параграф 1 от настоящия член, до следните лимити:

а) 100 % от капитала от първи ред на институцията до 31 декември 2023 г.;

б) 75 % от капитала от първи ред на институцията до 31 декември 2024 г.;

в) 50 % от капитала от първи ред на институцията до 31 декември 2025 г.

Лимитите, посочени в първа алинея, букви а), б) и в), се прилагат за стойностите на експозициите, след като бъде отчетено въздействието от редуцирането на кредитния риск в съответствие с членове 399—403.

3. Чрез дерогация от член 150, параграф 1, буква г), подточка ii) след предварителното разрешение на компетентните органи и при спазване на условията, предвидени в член 150, институциите могат да прилагат стандартизирания подход и към експозициите към централното правителство и централната банка, на които е присъдено 0 % рисково тегло съгласно параграф 1 от настоящия член.

Член 500б

Временно изключване на някои експозиции към централни банки от мярката за общата експозиция предвид пандемията от COVID-19

1. Чрез дерогация от член 429, параграф 4, до 27 юни 2021 г. дадена институция може да изключи от мярката си за общата експозиция следните експозиции към централната банка на институцията, при условие че са спазени условията по параграфи 2 и 3 от настоящия член:

а) монети и банкноти, които представляват законна валута в юрисдикцията на централната банка;

б) активи, представляващи вземания от централната банка, включително резерви, депозирани в централната банка;

 Сумата, изключена от институцията, не може да надвишава средния дневен размер на експозициите, посочени в първа алинея, букви а) и б), за най-скорошния период на поддържане на пълен резерв от централната банка на институцията.

2. Дадена институция може да изключи експозициите по параграф 1, ако компетентният орган на институцията определи, след консултация със съответната централна банка, и публично обяви, че съществуват извънредни обстоятелства, които оправдават изключването с цел улесняване на прилагането на паричните политики.

 Експозициите, които следва да бъдат изключени съгласно параграф 1, отговарят на следните две условия:

а) деноминирани са в същата валута като депозитите, приемани от институцията;

б) средният им срок до падежа не надвишава значително средния срок до падежа на депозитите, приемани от институцията.

Институция, която изключва от мярката си за обща експозиция експозициите към своята централна банка в съответствие с параграф 1, оповестява също така отношението на ливъридж, който би имала, ако не е изключила тези експозиции.

Член 500в

Изключване на превишенията от изчисляването на надбавката на бек-тестовете предвид пандемията от COVID-19

Чрез дерогация от член  366, параграф 3, при изключителни обстоятелства и в отделни случаи компетентните органи могат да разрешат на институциите да изключат от изчисляването на надбавката, посочена в член 366, параграф 3, превишенията, демонстрирани при бек-тестовете на институцията за хипотетичните или действителните промени, при условие че тези превишения не произтичат от недостатъци във вътрешния модел и са настъпили между 1 януари 2020 г. и 31 декември 2021 г.

Член 500г

Временно изчисляване на стойността на експозицията на стандартни покупки и продажби, чиито сетълмент предстои, предвид пандемията от COVID-19

1. Чрез дерогация от член 429, параграф 4, до 27 юни 2021 г. институциите могат да изчисляват стойността на експозицията на редовни покупки и продажби, които очакват сетълмент, в съответствие с параграфи 2—4 от настоящия член.

2. Институциите третират свързаните с редовни продажби парични средства и свързаните с редовни покупки ценни книжа, които остават в счетоводния баланс до датата на сетълмента, като активи в съответствие с член 429, параграф 4, буква а).

3. Институциите, които в съответствие с приложимата счетоводна рамка прилагат счетоводно отчитане на база датата на сделката за редовните покупки и продажби, чийто сетълмент предстои, сторнират всяко разрешено по тази рамка нетиране между парични вземания за редовни продажби, чийто сетълмент предстои, и парични задължения за редовни покупки, чийто сетълмент предстои. След като институциите сторнират счетоводното нетиране, те могат да извършат нетиране между паричните вземания и паричните задължения, при които сетълментът както за свързаните редовни продажби, така и за свързаните редовни покупки се извършва на база „доставка срещу плащане“.

4. Институциите, които в съответствие с приложимата счетоводна рамка прилагат счетоводно отчитане на база датата на сетълмента за редовните покупки и продажби, чийто сетълмент предстои, включват в съвкупната мярка за експозиция пълната номинална стойност на ангажиментите за плащане, свързани с редовни покупки.

 Институциите могат да нетират пълната номинална стойност на ангажиментите, свързани с редовни покупки, с пълната номинална стойност на паричните вземания, свързани с редовни продажби, чийто сетълмент предстои, само когато са изпълнени и двете посочени по-долу условия:

а) сетълментът както за редовните покупки, така и за редовните продажби, се извършва на база „доставка срещу плащане;

б) закупените и продадените финансови активи, които са свързани с парични задължения и вземания, се оценяват по справедлива стойност чрез печалбата и загубата и се включват в търговския портфейл на институцията.

5. За целите на настоящия член „редовна покупка или продажба“ означава покупка или продажба на ценна книга по договор, чиито условия изискват доставка на ценната книга през периода, обикновено установен със закон или конвенция, приложими на съответния пазар.“;

3а) Създава се следният член:

„Член 518б

Доклад за превишенията и надзорните правомощия за ограничаване на разпределенията

До 31 декември 2021 г. Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета дали извънредните обстоятелства, водещи до сериозни икономически сътресения в правилното функциониране и целостта на финансовите пазари, могат да обосноват следното:

а) по време на такива периоди компетентните органи могат да изключват от вътрешните модели за пазарен риск на институциите превишенията, които не произтичат от недостатъци в тези модели;

б) на компетентните органи се предоставят допълнителни обвързващи правомощия за налагане на ограничения при разпределенията от страна на институциите по време на такива периоди.

Комисията разглежда по целесъобразност допълнителни мерки.“

Член 2
Изменения на Регламент (ЕС) 2019/876

Член 3 от Регламент (ЕС) 2019/876 се изменя, както следва:

(1) добавя се следният параграф:

„3a. Следните точки от член 1 от настоящия регламент се прилагат от [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]:

а) точка 59 относно разпоредбите за третирането на някои заеми, отпуснати от кредитни институции на пенсионери или служители, предвидени в член 123 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

б) точка 133 относно разпоредбите за коригирането на рисково претеглените експозиции към МСП, които не са в неизпълнение, предвидени в член 501 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

в)  точка 134 относно коригирането на капиталовите изисквания за кредитен риск за експозициите към предприятия, които оперират или финансират физически инфраструктури или съоръжения, системи и мрежи, чрез които се предоставят или поддържат основни обществени услуги, предвидено в член 501а от Регламент (ЕС) № 575/2013.“;

2) параграф 5 се заменя със следното:

„5. Член 1, точка 46, буква б) от настоящия регламент по отношение на новото капиталово изискване за Г-СЗИ, предвидено в член 92, параграф 1а от Регламент (ЕС) № 575/2013, се прилага от 1 януари 2023 г.“;

(3) параграф 7 се заменя със следното:

„7. Член 1, точка 18 от настоящия регламент, по отношение на член 36, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013, съдържаща разпоредбите относно освобождаването от приспадане на пруденциално оценените софтуерни активи, започва да се прилага от датата на влизане в сила на регулаторните технически стандарти, посочени в член 36, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 575/2013.“.

Член 3
Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от … [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]  ▌.

Независимо от разпоредбите на втория параграф от настоящия член, що се отнася до промените в член 429а от Регламент (ЕС) № 575/2013, изменен с Регламент (ЕС) 2019/876, по отношение на механизма за компенсиране, свързан с временното изключване на определени резерви в централната банка, член 1, точка 1 от настоящия регламент се прилага от 28 юни 2021 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Изменение на регламенти (ЕС) № 575/2013 и (ЕС) 2019/876 по отношение на корекции в отговор на пандемията от COVID-19

Позовавания

COM(2020)0310 – C9-0122/2020 – 2020/0066(COD)

Дата на представяне на ЕП

28.4.2020

 

 

 

Водеща комисия

 Дата на обявяване в заседание

ECON

13.5.2020

 

 

 

Докладчици:

 Дата на назначаване

Jonás Fernández

6.5.2020

 

 

 

Разглеждане в комисия

18.5.2020

 

 

 

Дата на приемане

9.6.2020

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

41

16

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Gunnar Beck, Marek Belka, Stefan Berger, Gilles Boyer, Francesca Donato, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Raffaele Fitto, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Valentino Grant, Claude Gruffat, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Herve Juvin, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Aurore Lalucq, Aušra Maldeikienė, Costas Mavrides, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Piernicola Pedicini, Kira Marie Peter-Hansen, Sirpa Pietikäinen, Dragoș Pîslaru, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Damien Carême, Esther de Lange, Chris MacManus, Margarida Marques, Ville Niinistö, Bogdan Rzońca, Mick Wallace

Дата на внасяне

10.6.2020

 


 

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

41

+

ECR

Derk Jan Eppink, Raffaele Fitto, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

ID

Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

PPE

Stefan Berger, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, José Manuel García‑Margallo y Marfil, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Aušra Maldeikienė, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Ralf Seekatz, Inese Vaidere, Esther de Lange

Renew

Gilles Boyer, Engin Eroglu, Luis Garicano, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Dragoș Pîslaru, Stéphanie Yon‑Courtin

S&D

Marek Belka, Jonás Fernández, Eero Heinäluoma, Margarida Marques, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Irene Tinagli

 

16

-

GUE/NGL

José Gusmão, Chris MacManus, Mick Wallace

ID

Gunnar Beck, Herve Juvin, Jörg Meuthen

NI

Lefteris Nikolaou‑Alavanos, Piernicola Pedicini

S&D

Aurore Lalucq, Paul Tang

Verts/ALE

Damien Carême, Claude Gruffat, Stasys Jakeliūnas, Ville Niinistö, Kira Marie Peter‑Hansen, Ernest Urtasun

 

2

0

S&D

Evelyn Regner, Joachim Schuster

 

Легенда на използваните знаци

+ : Гласове „за“

 : „против“

0 : „въздържал се“

 

 

[1]  ОВ C 180, 29.5.2020 г., стр. 4.

[*]  Изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; заличаванията се посочват със символа ▌.

[2]  ОВ C 180, 29.5.2020 г., стр. 4.

[3] Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1).

[4] Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338).

[5] Регламент (ЕС) 2017/2395 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на преходните мерки за смекчаване на въздействието от въвеждането на МСФО 9 спрямо собствения капитал и за третирането като големи експозиции на някои експозиции в публичния сектор, деноминирани в местната валута на която и да е държава членка (ОВ L 345, 27.12.2017 г., стр. 27).

[6] Регламент (ЕС) 2019/630 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на минималното покритие за загуби за необслужвани експозиции (ОВ L 111, 25.4.2019 г., стр. 4)

[7] Регламент (ЕС) 2019/876 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на отношението на ливъридж, отношението на нетното стабилно финансиране, капиталовите изисквания и изискванията за приемливи задължения, кредитния риск от контрагента, пазарния риск, експозициите към централни контрагенти, експозициите към предприятия за колективно инвестиране, големите експозиции, изискванията за отчетност и оповестяване и на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 150, 7.6.2019 г., стр. 1).

[8]  Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).

[9] Тук спадат Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета — Тълкувателно съобщение на Комисията относно прилагането на счетоводните и пруденциалните правни норми за улесняване на банковото кредитиране в ЕС — Подкрепа за бизнеса и домакинствата в контекста на COVID-19, COM(2020)169 от 28.4.2020 г.; Съобщение за медиите „Банковият надзор на ЕЦБ осигурява допълнителна гъвкавост на банките в отговор на коронавируса“ и придружаващите го често задавани въпроси, 20 март 2020 г. https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ssm.pr200320~4cdbbcf466.en.html; Декларация на ЕБО относно прилагането на пруденциалната нормативна уредба по отношение на неизпълнението, преструктурирането и МСФО 9 в контекста на мерките срещу COVID-19, 25 март 2020 г., на разположение на адрес: https://eba.europa.eu/eba-provides-clarity-banks-consumers-application-prudential-framework-light-covid-19-measures.

[10] Вж. съобщението за медиите „Базелският комитет определя допълнителни мерки за смекчаване на въздействието на Covid-19“, 3 април 2020 г., на разположение на адрес: https://www.bis.org/press/p200403.htm

[11] Делегиран регламент (ЕС) 2015/62 на Комисията от 10 октомври 2014 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с отношението на ливъридж (ОВ L 11, 17.1.2015 г., стр. 37—43)

Последно осъвременяване: 15 юни 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност