Postup : 2020/0066(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0113/2020

Predkladané texty :

A9-0113/2020

Rozpravy :

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0157

<Date>{10/06/2020}10.6.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0113/2020</NoDocSe>
PDF 281kWORD 93k

<TitreType>SPRÁVA</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013 a nariadenie (EÚ) 2019/876, pokiaľ ide o úpravy v reakcii na pandémiu ochorenia COVID-19</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0310 – C9-0122/2020 – 2020/0066(COD))</DocRef>


<Commission>{ECON}Výbor pre hospodárske a menové veci</Commission>

Spravodajca: <Depute>Jonás Fernández</Depute>

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013 a nariadenie (EÚ) 2019/876, pokiaľ ide o úpravy v reakcii na pandémiu ochorenia COVID-19

(COM(2020)0310 – C9-0122/2020 – 2020/0066(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

 so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2020)0310),

 so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C9-0122/2020),

 so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

 zo zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky z 20. mája 2020[1],

 so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 10. júna 2020,

 so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A9-0113/2020),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

 

Pozmeňujúci návrh  1

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY EURÓPSKEHO PARLAMENTU[*]

k návrhu Komisie

---------------------------------------------------------

2020/0066 (COD)

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013 a nariadenie (EÚ) 2019/876, pokiaľ ide o úpravy v reakcii na pandémiu ochorenia COVID-19;

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po predložení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky[2],

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1) Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013[3] sa spolu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ[4] ustanovuje prudenciálny regulačný rámec pre úverové inštitúcie  a investičné spoločnosti,(inštitúcie), ktoré pôsobia v Únii. Tento prudenciálny regulačný rámec, ktorý bol prijatý v nadväznosti na finančnú krízu, ktorá prepukla v rokoch 2007 – 2008, a ktorý do veľkej miery vychádzal z medzinárodných noriem schválených v roku 2010 Bazilejským výborom pre bankový dohľad (BCBS) a ktorý je známy aj ako rámec Bazilej III, prispel k zvýšeniu odolnosti inštitúcií pôsobiacich v Únii a k ich lepšej pripravenosti na to, aby dokázali čeliť možným ťažkostiam vrátane ťažkostí vyplývajúcich z možných budúcich kríz.

(2) Nariadenie (EÚ) č. 575/2013 bolo od svojho nadobudnutia účinnosti niekoľkokrát zmenené v snahe odstrániť zostávajúce nedostatky prudenciálneho regulačného rámca a vykonať určité zostávajúce prvky globálnej reformy finančných služieb, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie odolnosti inštitúcií. Spomedzi ▌zmien možno spomenúť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/239[5], ktorým sa do nariadenia (EÚ) č. 575/2013 zaviedli prechodné dojednania na zmiernenie vplyvu zavedenia medzinárodného štandardu finančného výkazníctva 9 – Finančné nástroje (IFRS 9) na vlastné zdroje. Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/630[6] sa do nariadenia (EÚ) č. 575/2013 zaviedla požiadavka minimálneho krytia strát pri problémových expozíciách (takzvaný prudenciálny zabezpečovací mechanizmus). Ďalej sa nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/876[7] do nariadenia (EÚ) č. 575/2013 zaviedli určité záverečné prvky ▌rámca Bazilej III. Medzi tieto prvky patrí okrem iného nové vymedzenie ukazovateľa finančnej páky a vankúša ukazovateľa finančnej páky, ktoré inštitúciám bránia v tom, aby nadmerne zvyšovali pákový efekt, a priaznivejšie prudenciálne zaobchádzanie s určitými softvérovými aktívami a priaznivejšie zaobchádzanie s určitými úvermi zabezpečenými dôchodkami alebo platmi, revidovaný faktor na podporu úverov malým a stredným podnikom (MSP) („faktor na podporu MSP“) a nová úprava požiadaviek na vlastné zdroje na účely kreditného rizika pre expozície voči subjektom, ktoré prevádzkujú alebo financujú fyzické štruktúry alebo zariadenia, systémy a siete, ktoré poskytujú alebo podporujú základné verejné služby („faktor na podporu infraštruktúry“). .

(3) Vážny hospodársky otras spôsobený pandémiou ochorenia COVID-19 a výnimočné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia majú na hospodárstvo ďalekosiahly vplyv. Podniky čelia narušeniu dodávateľských reťazcov, dočasnému zatváraniu a zníženému dopytu, zatiaľ čo domácnosti sú konfrontované s nezamestnanosťou a poklesom príjmov. Verejné orgány na úrovni Únie a členských štátov podnikli rozhodné kroky na podporu domácností a solventných podnikov v tom, aby dokázali prekonať toto závažné, no iba dočasné spomalenie hospodárskej činnosti a z neho vyplývajúci nedostatok likvidity.

(4) Inštitúcie budú v procese obnovy zohrávať kľúčovú úlohu. Zároveň je pravdepodobné, že zhoršujúca sa hospodárska situácia zasiahne aj ich. Európske orgány dohľadu a príslušné orgány poskytli inštitúciám dočasný kapitál, likviditu a prevádzkové úľavy s cieľom zabezpečiť, aby si mohli naďalej plniť úlohu pri financovaní reálnej ekonomiky v čoraz náročnejšom prostredí. Predovšetkým Komisia, Európska centrálna banka a európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010[8] (EBA) objasnili, ako sa má uplatňovať flexibilita, ktorá je už zakotvená v nariadení (EÚ) č. 575/2013, keď vydali výklady a usmernenia týkajúce sa uplatňovania prudenciálneho rámca v kontexte šírenia ochorenia COVID-19[9]. Toto usmernenie zahŕňa vý výkladové oznámenie Komisie z 28. apríla 2020 o uplatňovaní účtovných a prudenciálnych rámcov na uľahčenie poskytovania bankových úverov v EÚ – Podpora podnikov a domácností v čase pandémie ochorenia COVID-19. V reakcii na pandémiu ochorenia COVID-19 Bazilejský výbor pre bankový dohľad poskytol aj určitú flexibilitu pri uplatňovaní medzinárodných noriem[10].

(5) Je dôležité, aby inštitúcie použili svoj kapitál tam, kde je najviac potrebný, a aby to regulačný rámec Únie umožňoval, pričom by sa malo zároveň zabezpečiť, aby inštitúcie konali obozretne. Popri flexibilite, ktorá sa poskytuje v existujúcich pravidlách, by sa cielenými zmenami nariadenia (EÚ) č. 575/2013 zabezpečilo, aby uvedený prudenciálny regulačný rámec plynule koexistoval s rozličnými opatreniami, ktorými sa rieši pandémia ochorenia COVID-19.

(6) Výnimočné okolnosti súvisiace s pandémiou ochorenia COVID-19 a bezprecedentný rozsah súvisiacich výziev si vyžadujú, aby sme okamžite konali s cieľom zabezpečiť, že inštitúcie budú mať podmienky na to, aby účinne smerovali finančné prostriedky do podnikov a domácností a absorbovali hospodárske otrasy spôsobené pandémiou ochorenia COVID-19.

(7) Záruky poskytnuté v kontexte pandémie ochorenia COVID-19 národnými vládami alebo inými verejnými subjektmi, ktorých ▌úverová bonita sa podľa pravidiel týkajúcich sa kreditného rizika podľa tretej časti nariadenia (EÚ) č. 575/2013 ▌považuje za porovnateľnú, pokiaľ ide o ich účinky zmierňovania rizika na záruky poskytnuté oficiálnymi agentúrami na podporu exportu v zmysle článku 47c nariadenia (EÚ) č. 575/2013. Preto je opodstatnené zosúladiť minimálne požiadavky na krytie pre problémové expozície, ktoré využívajú záruky poskytnuté národnými vládami alebo inými verejnými subjektmi, s minimálnymi požiadavkami na krytie pre problémové expozície, ktoré využívajú záruky poskytnuté oficiálnymi agentúrami na podporu exportu. ▌

(8) Z dôkazov, ktoré sa vyskytli v kontexte pandémie ochorenia COVID-19, zjavne vyplynulo, že možnosť dočasne z výpočtu veľkosti celkovej expozície inštitúcie vylúčiť určité expozície centrálnych bánk, ako sa uvádza v článku 429a nariadenia (EÚ) č. 575/2013 zmenenom nariadením (EÚ) 2019/876, by sa počas krízovej situácie mohla ukázať ako nevyhnutná. Diskrečnú právomoc vylúčiť takéto expozície však bude možné uplatniť až od 28. júna 2021. Príslušné orgány preto pred týmto dátumom nemohli využiť tento nástroj na riešenie nárastu expozícií centrálnej banky, ktorý sa očakáva v dôsledku opatrení menovej politiky použitých na zmiernenie hospodárskeho vplyvu pandémie COVID-19. Účinnosť tohto nástroja navyše zjavne brzdí znížená flexibilita vyplývajúca z mechanizmu kompenzácií spojeného a takýmito dočasnými výnimkami, ktorá by obmedzila schopnosť inštitúcií zvyšovať expozície centrálnych bánk v krízovej situácii. V konečnom dôsledku by to mohlo viesť k tomu, že inštitúcia bude nútená znížiť úroveň poskytovania úverov domácnostiam a podnikom. Preto by sa mal s cieľom predísť akýmkoľvek neželaným dôsledkom v súvislosti s mechanizmom kompenzácií a zabezpečiť účinnosť tohto vylúčenia vzhľadom na možné budúce otrasy a krízy ▌mechanizmus kompenzácií zmeniť. Okrem toho, aby sa zabezpečila dostupnosť tejto možnosti voľného uváženia počas súčasnej pandémie, možnosť dočasne vylúčiť určité expozície centrálnych bánk by už mala byť k dispozícii pred tým, než sa požiadavka na ukazovateľ finančnej páky uvedená v článku 92 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 začne 28. júna 2021 uplatňovať▌. Až do začiatku uplatňovania zmenených ustanovení o výpočte ukazovateľa finančnej páky, ako boli zavedené nariadením (EÚ) 2019/876, by sa článok 429a mal naďalej uplatňovať tak, ako bol zavedený delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2015/62[11].

(9) Na veľa inštitúcií pôsobiacich v Únii sa od 1. januára 2018 vzťahuje štandard IFRS 9. V súlade s medzinárodnými normami, ktoré prijal BCBS, sa prostredníctvom nariadenia (EÚ) 2017/2395 do nariadenia (EÚ) č. 575/2013 zaviedli prechodné dojednania na zmiernenie potenciálne významného negatívneho vplyvu na vlastný kapitál Tier 1 inštitúcií vyplývajúci z očakávaného zaúčtovania úverových strát podľa IFRS 9.

(10) Uplatňovanie štandardu IFRS 9 počas hospodárskeho poklesu spôsobeného pandémiou ochorenia COVID-19 by mohlo viesť k náhlemu výraznému zvýšeniu rezerv na očakávané úverové straty, pretože v prípade mnohých expozícií možno bude treba vypočítať očakávané straty počas celej ich životnosti. BCBS a európske orgány dohľadu vysvetlili, že sa očakáva, že inštitúcie nebudú vo výnimočnej situácii, akou je napríklad pandémia COVID-19, mechanicky uplatňovať svoje existujúce prístupy očakávaných kreditných strát, ale využijú flexibilitu obsiahnutú v IFRS 9, napríklad aby pripísali náležitú váhu dlhodobým hospodárskym trendom. BCBS dňa 3. apríla 2020 súhlasil s tým, že umožní väčšiu mieru flexibility pri vykonávaní prechodných dojednaní, ktorými sa postupne zavádza účinok štandardu IFRS 9. V snahe obmedziť možnú nestálosť regulatórneho kapitálu, ktorá môže nastať, ak pandémia ochorenia COVID-19 povedie k značnému zvyšovaniu rezerv na očakávané úverové straty, je nutné predĺžiť platnosť prechodných dojednaní aj v práve Únie.

(11) S cieľom zmierniť potenciálny vplyv, ktorý by náhle zvýšenie rezerv na očakávané úverové straty mohlo mať na schopnosť inštitúcií poskytovať úvery klientom v čase, keď sú najviac potrebné, by sa prechodné dojednania mali predĺžiť o dva roky a inštitúciám by sa malo povoliť, aby v plnej miere opätovne zahrnuli do svojho vlastného kapitálu Tier 1 akékoľvek zvýšenie nových rezerv na očakávané úverové straty, ktoré vykážu v rokoch 2020 a 2021 v prípade svojich finančných aktív, ktoré nie sú úverovo znehodnotené. Tieto zmeny by docielili dodatočnú úľavu, pokiaľ ide o vplyv pandémie COVID-19 na možné zvýšenie potrieb inštitúcií v oblasti rezerv na základe štandardu IFRS 9, pričom by sa zároveň zachovali prechodné dojednania týkajúce sa očakávaných súm úverových strát určených ešte pred prepuknutím pandémie ochorenia COVID-19.

(12) Inštitúcie, ktoré sa ▌ rozhodli využiť alebo nevyužiť prechodné dojednania, by mali mať možnosť zmeniť toto rozhodnutie kedykoľvek počas nového prechodného obdobia, a to pod podmienkou predchádzajúceho súhlasu ich príslušného orgánu. ktorý by mal zabezpečiť, aby takéto rozhodnutie nebolo motivované úvahami o regulačnej arbitráži. Následne a pod podmienkou predchádzajúceho povolenia príslušného orgánu by inštitúcie mali mať možnosť rozhodnúť sa zastaviť použitie prechodných dojednaní.

(12a) Mimoriadne dôsledky pandémie COVID-19 sa pozoruje aj vo vzťahu k extrémnej úrovni volatility na finančných trhoch, ktorá v spojení s neistotou vedie k vyšším výnosom z verejného dlhu, ktoré zase vedú k nerealizovaným stratám verejného dlhu v držbe bánk. Aby sa zmiernil značný negatívny vplyv volatility trhov s dlhmi centrálnych bánk na regulačný kapitál bánk a tým aj na schopnosť inštitúcií poskytovať pôžičky klientom, mal by sa opätovne zriadiť dočasný prudenciálny filter, ktorý by tento vplyv neutralizoval počas obdobia postihnutého pandémiou COVID-19.

(12b) Od inštitúcií sa vyžaduje, aby denne spätne testovali svoje interné modely s cieľom posúdiť, či ich interné modely vytvárajú dostatočné kapitálové požiadavky na absorpciu obchodných strát. Nesplnenia požiadavky na spätné testovanie, známe aj ako prekročenia, by v prípade, ak by dosiahli určitý počet za rok, viedli k uplatneniu dodatočného kvantitatívneho koeficientu na požiadavky na vlastné zdroje pre trhové riziko vypočítané pomocou interných modelov. Požiadavka na spätné testovanie je vysoko procyklická, a to v období extrémnej volatility, ako napríklad počas pandémie COVID-19. V dôsledku krízy sa kvantitatívny koeficient trhového rizika uplatňovaný na interné modely výrazne zvýšil. Aj keď Bazilejský rámec pre trhové riziko umožňuje príslušným orgánom vyrovnať takéto jednorazové udalosti v interných modeloch trhového rizika, takéto ustanovenie nie je v plnej miere k dispozícii v nariadení (EÚ) č. 575/2013. Preto by sa mala zaviesť dodatočná flexibilita pre príslušné orgány, aby sa zmiernili negatívne účinky extrémnej volatility trhu zaznamenanej počas pandémie COVID-19, s cieľom vylúčiť prekročenia, ku ktorým došlo v období od 1. januára 2020 do 31. decembra 2021 a ktoré nie sú dôsledkom nedostatkov vo vnútorných modeloch. Na základe skúseností z pandémie COVID-19 by Komisia mala posúdiť, či by sa takáto flexibilita mala sprístupniť aj počas budúcich epizód extrémnej volatility trhu.

(13) Skupina guvernérov centrálnych bánk a vedúcich pracovníkov centrálnych bánk zodpovedných za dohľad (GHOS) v marci 2020 zrevidovala harmonogram vykonávania záverečných prvkov rámca Bazilej III. Hoci treba do práva Únie ešte stále zapracovať väčšinu záverečných prvkov, požiadavka na vankúš ukazovateľa finančnej páky pre globálne systémovo významné inštitúcie už bola zapracovaná prostredníctvom zmien, ktoré zaviedlo nariadenie (EÚ) 2019/876. Z tohto dôvodu a s cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky na medzinárodnej úrovni pre inštitúcie usadené v Únii a pôsobiace aj mimo Únie by sa dátum začiatku uplatňovania požiadavky na vankúš ukazovateľa finančnej páky stanovený v uvedenom nariadení mal odložiť o jeden rok na 1. január 2023. Ak by došlo k odloženiu uplatňovania požiadavky na vankúš ukazovateľa finančnej páky, počas obdobia odkladu by neexistovali žiadne následky nesplnenia uvedenej požiadavky, ako je uvedené v článku 141c smernice 2013/36/EÚ, a neexistovali by žiadne obmedzenia týkajúce sa rozdeľovania, ako je uvedené v článku 141b uvedenej smernice.

(14) Pokiaľ ide o úvery, ktoré poskytujú úverové inštitúcie dôchodcom alebo zamestnancom s trvalou pracovnou zmluvou výmenou za bezpodmienečný prevod časti dôchodku alebo platu dlžníka na túto úverovú inštitúciu, bol článok 123 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 zmenený nariadením (EÚ) 2019/876 s cieľom umožniť priaznivejšie zaobchádzanie s takýmito úvermi. Uplatňovanie takéhoto zaobchádzania v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 by inštitúcie podnietilo k tomu, aby zvýšili poskytovanie úverov zamestnancom a dôchodcom. Preto je nevyhnutné posunúť dátumu začiatku uplatňovania uvedeného ustanovenia tak, aby ho inštitúcie mohli využívať už počas pandémie ochorenia COVID-19.

(15) Keďže faktor na podporu MSP a faktor na podporu infraštruktúry umožňujú priaznivejšie zaobchádzanie s určitými expozíciami voči MSP a infraštruktúre, ich uplatňovanie v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 by motivovalo inštitúcie k tomu, aby zvýšili mieru poskytovania tak veľmi potrebných úverov pre tieto subjekty. Preto je nevyhnutné posunúť dátumu začiatku uplatňovania týchto dvoch podporných faktorov tak, aby ich inštitúcie mohli využiť už počas pandémie ochorenia COVID-19.

(16) Prudenciálne zaobchádzanie s niektorými softvérovými aktívami bolo zmenené nariadením (EÚ) 2019/876 s cieľom ďalej podporiť prechod smerom k digitalizovanejšiemu bankovému sektoru. V kontexte urýchleného začatia využívania digitálnych služieb v dôsledku verejných opatrení, ktoré boli prijaté na riešenie pandémie ochorenia COVID-19, by sa mal dátum uplatňovania týchto zmien predsunúť.

(16a) Verejné financovanie prostredníctvom vydávania štátnych dlhopisov denominovaných v mene iného členského štátu môže byť potrebné na podporu opatrení zameraných na boj proti dôsledkom pandémie COVID-19. S cieľom zabrániť neprimeraným obmedzeniam pre inštitúcie, ktoré investujú do takýchto dlhopisov, je vhodné opätovne zaviesť prechodné dojednania týkajúce sa expozícií voči ústredným vládam a centrálnym bankám denominovaných v mene iného členského štátu, pokiaľ ide o zaobchádzanie s nimi v rámci kreditného rizika, a predĺžiť prechodné dojednania, pokiaľ ide o zaobchádzanie v rámci limitov veľkej majetkovej angažovanosti.

(16b) V roku 2017 BCBS revidoval výpočet hodnoty expozície ukazovateľa finančnej páky bežných nákupov a predajov čakajúcich na vyrovnanie s cieľom zabezpečiť, aby tieto obchody riadne odzrkadľovali pákový efekt spojený s týmito obchodmi a aby prípadné účtovné rozdiely nemali vplyv na výpočet medzi inštitúciami s porovnateľnými pozíciami. V rámci Únii sa revízia zaviedla nariadením (EÚ) 2019/876. Toto priaznivejšie zaobchádzanie sa však začne uplatňovať až 28. júna 2021. Preto vzhľadom na to, že zmena by primerane odrážala skutočný pákový efekt transakcie a zároveň by zvýšila kapacitu banky poskytovať úvery a absorbovať straty v súvislosti s pandémiou COVID-19, banky by už mali mať možnosť dočasne uplatňovať revidovaný výpočet pred tým, ako sa ustanovenie zavedené nariadením (EÚ) 2019/876 začne uplatňovať na všetky banky v Únii.

(16c) Za mimoriadnych okolností, ktoré vznikli v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19, sa očakáva, že zainteresované strany prispejú k úsiliu o obnovu. Európsky orgán pre bankovníctvo, Európska centrálna banka a iné príslušné orgány vydali odporúčania pre inštitúcie, aby pozastavili vyplácanie dividend a spätného nákupu počas pandémie ochorenia COVID-19. Na zaistenie jednotného uplatňovania týchto odporúčaní by mali príslušné orgány v plnej miere využiť svoje právomoci dohľadu vrátane právomocí ukladať inštitúciám podľa potreby záväzné obmedzenia rozdeľovania výnosov alebo obmedzenia pohyblivej odmeny podľa smernice 2013/36/EÚ. Na základe skúseností z pandémie ochorenia COVID-19 by mala Komisia posúdiť, či by sa príslušným orgánom mali udeliť ďalšie právomoci ukladať záväzné obmedzenia rozdeľovania výnosov za mimoriadnych okolností.

(17) Keďže cieľ tohto nariadenia, a to maximalizáciu kapacity úverových inštitúcií poskytovať úvery a absorbovanie strát súvisiacich s pandémiou ochorenia COVID-19 pri súčasnom zabezpečení ich nepretržitej odolnosti, nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale vzhľadom na jeho rozsah a dôsledky ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, Únia môže prijať tieto opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(18) Na to, aby sa výnimočné podporné opatrenia prijaté na zmiernenie vplyvu pandémie ochorenia COVID-19 plne prejavili, pokiaľ ide o udržanie a posilnenie odolnosti bankového sektora a poskytnutie motivácie pre inštitúcie na to, aby naďalej poskytovali úvery, pre zmierňujúci účinok týchto opatrení je nevyhnutné, aby sa bezodkladne odzrkadlili v spôsobe, akým sa určujú regulatórne kapitálové požiadavky. S ohľadom na naliehavosť týchto úprav prudenciálneho regulačného rámca by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

(19) Vzhľadom na uvedenú naliehavosť sa považovalo za primerané, aby sa stanovila výnimka z osemtýždňovej lehoty uvedenej v článku 4 Protokolu č. 1 o úlohe národných parlamentov v Európskej únii, ktorý tvorí prílohu k Zmluve o Európskej únii, Zmluve o fungovaní Európskej únie a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

(20) Nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a (EÚ) 2019/876 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Zmeny nariadenia (EÚ) č. 575/2013

Nariadenie (EÚ) č. 575/2013 sa mení takto: 

(-1) V článku 47c ods. 4 sa úvodná veta nahrádza takto:

 „4. Odchylne od odseku 3 sa na časť problémovej expozície, ktorá je zaručená alebo poistená oficiálnou agentúrou na podporu exportu alebo ktorá je zaručená alebo dodatočne zaručená oprávneným poskytovateľom zabezpečenia podľa článku 201 ods. 1 písm. a) až e), nezabezpečeným expozíciám voči ktorým by sa podľa tretej časti hlavy II kapitoly 2 priradila riziková váha 0 %, uplatňujú tieto koeficienty:“

(-1a) V článku 114 sa vypúšťa odsek 6;

(-1b) V článku 150 ods. 1 písm. d) sa bod ii) nahrádza takto:

 „ ii) expozíciám voči ústrednej vláde a centrálnym bankám sa priradí riziková váha 0 % podľa článku 114 ods. 2 alebo 4;“

(1) Článok 429a, zmenený nariadením (EÚ) 2019/876, sa mení takto:

a) V odseku 1 sa úvodná veta písmena n) nahrádza takto:

„n) tieto expozície voči centrálnej banke inštitúcie za podmienok uvedených v odsekoch 5 a 6:“;

aa) odsek 5 sa mení takto:

i) Úvodná veta sa nahrádza takto:

„Inštitúcie môžu vylúčiť expozície uvedené v odseku 1 písm. n), ak sú splnené všetky tieto podmienky:“;

ii) písmeno b) sa nahrádza takto:

„b) výnimka sa udeľuje na obmedzené obdobie, ktoré nepresiahne jeden rok“;

iii) vkladá sa toto písmeno:

„c) príslušný orgán inštitúcie po porade s príslušnou centrálnou bankou určil dátum, ku ktorému sa výnimočné okolnosti považujú za začaté, a tento dátum verejne oznámil. Dátum sa stanoví na posledný deň štvrťroku.“;

b) V odseku 7 sa vymedzenie pojmov „EMLR“ a „CB“ nahrádza takto:

„EMLR = veľkosť celkovej expozície inštitúcie v zmysle článku 429 ods. 4 vrátane expozícií vylúčených v súlade s odsekom 1 písm. n) tohto článku k dátumu uvedenému v odseku 5 písm. c) tohto článku; ako aj

CB = denný priemer celkovej hodnoty expozícií inštitúcie voči jej centrálnej banke, ktorých vylúčenie je oprávnené v súlade s odsekom 1 písm. n), vypočítaný za celé udržiavacie obdobie povinných minimálnych rezerv v centrálnej banke, ktoré bezprostredne predchádza dátumu uvedenému v odseku 5 písm. c).

(1a) Článok 467 sa vypúšťa.

(1b) Článok 468 sa nahrádza takto:

„Článok 468

Dočasné zaobchádzanie s nerealizovanými ziskmi a stratami oceňovanými v reálnej hodnote cez iný komplexný účtovný výsledok vzhľadom na pandémiu ochorenia COVID-19

1. Odchylne od článku 35 môžu inštitúcie počas obdobia od 1. januára 2020 do 31. decembra 2022 vypustiť z výpočtu svojho vlastného kapitálu Tier 1 sumu A vypočítanú podľa tohto vzorca:

A= a∙f

kde:

a = suma nerealizovaných ziskov a strát akumulovaných od 31. decembra 2019 účtovaná v položke „zmeny reálnej hodnoty dlhových nástrojov oceňovaných reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok“ súvahy, ktorá zodpovedá expozíciám voči ústredným vládam, regionálnym vládam alebo miestnym orgánom uvedeným v článku 115 ods. 2 a subjektom verejného sektora uvedeným v článku 116 ods. 4, okrem tých, ktoré sú úverovo znehodnotené, ako sa vymedzuje v dodatku A k prílohe k nariadeniu Komisie (ES) č. 1126/2008 („príloha týkajúca sa štandardu IFRS 9“); ako aj

f = koeficient uplatniteľný na každý rok vykazovania v prechodnom období podľa odseku 2.

2. Inštitúcie uplatňujú pri výpočte sumy A uvedenej v odseku 1 tieto koeficienty:

a) 1 počas obdobia od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020;

b) 0,7 počas obdobia od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021;

c) 0,4 počas obdobia od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022;

3. Inštitúcia rozhodne, či uplatní dojednania stanovené v tomto článku a o svojom rozhodnutí informuje príslušný orgán najneskôr do 45 dní pred dátumom vykazovania, od ktorého môže inštitúcia prvýkrát uplatniť dočasné zaobchádzanie. Pod podmienkou predchádzajúceho povolenia príslušného orgánu môže inštitúcia počas prechodného obdobia jedenkrát zvrátiť svoje pôvodné rozhodnutie. Inštitúcie zverejnia, či uplatňujú dojednania stanovené v tomto článku.

4. Ak inštitúcia do svojho vlastného kapitálu Tier 1 započítava sumu nerealizovaných strát podľa odseku 1 tohto článku, prepočíta všetky požiadavky stanovené v tomto nariadení a v smernici 2013/36/EÚ, ktoré zahŕňajú niektorú z týchto položiek:

a) sumu odložených daňových pohľadávok, ktorá sa odpočíta od položiek vlastného kapitálu Tier 1 v súlade s článkom 36 ods. 1 písm. c) alebo ktorá je rizikovo vážená v súlade s článkom 48 ods. 4;

b) sumu špecifických úprav kreditného rizika.

Pri prepočítaní požiadavky inštitúcia nezohľadňuje účinky, ktoré na tieto položky majú rezervy na očakávané úverové straty súvisiace s expozíciami voči ústrednými vládam, regionálnym vládam alebo miestnym orgánom uvedeným v článku 115 ods. 2 a subjektom verejného sektora uvedeným v článku 116 ods. 4, okrem tých, ktoré sú úverovo znehodnotené, ako sa vymedzuje v dodatku A k prílohe týkajúcej sa štandardu IFRS 9.

5. Počas období stanovených v odseku 2 tohto článku inštitúcie, ktoré sa rozhodli uplatňovať prechodné dojednania stanovené v tomto článku, zverejnia okrem informácií, ktoré sa požadujú v ôsmej časti, sumy vlastných zdrojov, vlastného kapitálu Tier 1 a kapitálu Tier 1, podiel celkového kapitálu, podiel vlastného kapitálu Tier 1, podiel kapitálu Tier 1, ako aj ukazovateľa finančnej páky, ktoré by mali v prípade, keby neuplatňovali tento článok.“

(2) Článok 473a sa mení takto:

a) odsek 1 sa mení takto:

i) v prvom pododseku sa úvodná časť nahrádza takto: „4c.

„Odchylne od článku 50 a do konca prechodných období stanovených v odsekoch 6 a 6a tohto článku môžu nasledovné inštitúcie zahrnúť do svojho vlastného kapitálu Tier 1 sumu vypočítanú v súlade s týmto odsekom:“;

ii) druhý pododsek sa nahrádza takto:

„Suma uvedená v prvom pododseku sa vypočítava ako súčet týchto položiek:

a) v prípade expozícií, ktoré podliehajú rizikovým váham v súlade s treťou časťou hlavou II kapitolou 2, sumy (ABSA) vypočítanej podľa tohto vzorca:

kde:

A2,SA = suma vypočítaná podľa odseku 2;

A4,SA = suma vypočítaná podľa odseku 4 na základe súm vypočítaných podľa odseku 3;

=

= súčet 12-mesačných očakávaných úverových strát stanovených podľa odseku 5.5.5 prílohy týkajúcej sa štandardu IFRS 9 a sumy opravnej položky na stratu pre očakávané úverové straty počas celej životnosti stanovenej podľa odseku 5.5.3 prílohy týkajúcej sa štandardu IFRS 9 bez opravnej položky na stratu pre očakávané úverové straty počas celej životnosti pri úverovo znehodnotených finančných aktívach vymedzených v dodatku A k prílohe týkajúcej sa štandardu IFRS 9, k 1. januáru 2020;

= súčet 12-mesačných očakávaných úverových strát stanovených podľa odseku 5.5.5 prílohy týkajúcej sa štandardu IFRS 9 a sumy opravnej položky na stratu pre očakávané úverové straty počas celej životnosti stanovenej podľa odseku 5.5.3 prílohy týkajúcej sa štandardu IFRS 9 bez opravnej položky na stratu pre očakávané úverové straty počas celej životnosti pri úverovo znevýhodnených finančných aktívach vymedzených v dodatku A k prílohe týkajúcej sa štandardu IFRS, k 1. januáru 2018 alebo k dátumu prvotného uplatnenia štandardu IFRS 9 podľa toho, ktorý dátum nastane neskôr;

f1 = príslušný koeficient stanovený v odseku 6;

f2 = príslušný koeficient stanovený v odseku 6a;

t1 = zvýšenie vlastného kapitálu Tier 1 v dôsledku daňovej odpočítateľnosti sumy A2,SA;

t2 = zvýšenie vlastného kapitálu Tier 1 v dôsledku daňovej odpočítateľnosti sumy A4,SA;

t3 = zvýšenie vlastného kapitálu Tier 1 v dôsledku daňovej odpočítateľnosti sumy ;“;

b) v prípade expozícií, ktoré podliehajú rizikovým váham v súlade s treťou časťou hlavou II kapitolou 3, sumy (ABIRB) vypočítanej podľa tohto vzorca:

kde:

A2,IRB = suma vypočítaná podľa odseku 2, ktorá sa upraví podľa odseku 5 písm. a);

A4,IRB = suma vypočítaná podľa odseku 4 na základe súm vypočítaných podľa odseku 3, ktoré sa upravia podľa odseku 5 písm. b) a c);

= ;

= súčet 12-mesačných očakávaných úverových strát stanovených podľa odseku 5.5.5 prílohy týkajúcej sa štandardu IFRS 9 a sumy opravnej položky na stratu pre očakávané úverové straty počas celej životnosti stanovenej podľa odseku 5.5.3 prílohy týkajúcej sa štandardu IFRS 9 bez opravnej položky na stratu pre očakávané úverové straty počas celej životnosti pri úverovo znehodnotených finančných aktívach vymedzených v dodatku A k prílohe týkajúcej sa štandardu IFRS 9, znížený o súčet súvisiacich súm očakávaných strát pre tie isté expozície vypočítaných v súlade s článkom 158 ods. 5, 6 a 10, k 1. januáru 2020. Ak je výsledkom výpočtu záporné číslo, inštitúcia stanoví hodnotu vo výške, ktorá sa rovná nule;

= súčet 12-mesačných očakávaných úverových strát stanovených podľa odseku 5.5.5 prílohy týkajúcej sa štandardu IFRS 9 a sumy opravnej položky na stratu pre očakávané úverové straty počas celej životnosti stanovenej podľa odseku 5.5.3 prílohy týkajúcej sa štandardu IFRS 9 bez opravnej položky na stratu pre očakávané úverové straty počas celej životnosti pri úverovo znehodnotených finančných aktívach vymedzených v dodatku A k prílohe týkajúcej sa štandardu IFRS 9, k 1. januáru 2018 alebo k dátumu prvotného uplatnenia štandardu IFRS 9 podľa toho, ktorý dátum nastane neskôr, znížený o súčet súvisiacich súm očakávaných strát pre tie isté expozície vypočítaných v súlade s článkom 158 ods. 5, 6 a 10. Ak je výsledkom výpočtu záporné číslo, inštitúcia stanoví hodnotu vo výške, ktorá sa rovná nule;

f1 = príslušný koeficient stanovený v odseku 6;

f2 = príslušný koeficient stanovený v odseku 6a;

t1 = zvýšenie vlastného kapitálu Tier 1 v dôsledku daňovej odpočítateľnosti sumy A2, IRB;

t2 = zvýšenie vlastného kapitálu Tier 1 v dôsledku daňovej odpočítateľnosti sumy A4,IRB“

t3 = zvýšenie vlastného kapitálu Tier 1 v dôsledku daňovej odpočítateľnosti sumy “;

 

b) v odseku 3 sa písmená a) a b) nahrádzajú takto: bod 3 sa nahrádza takto:

„a) súčet 12-mesačných očakávaných úverových strát stanovených podľa odseku 5.5.5 prílohy týkajúcej sa štandardu IFRS 9 a sumy opravnej položky na stratu pre očakávané úverové straty počas celej životnosti stanovenej podľa odseku 5.5.3 prílohy týkajúcej sa štandardu IFRS 9 bez opravnej položky na stratu pre očakávané úverové straty počas celej životnosti pri úverovo znehodnotených finančných aktívach vymedzených v dodatku A k prílohe týkajúcej sa štandardu IFRS 9, k dátumu vykazovania, pričom v prípadoch, na ktoré sa vzťahuje článok 468, sa nezapočítajú očakávané úverové straty určené pre expozície oceňované reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok podľa odseku 4.1.2A prílohy týkajúcej sa štandardu IFRS 9;

b) súčet 12-mesačných očakávaných úverových strát stanovených podľa odseku 5.5.5 prílohy týkajúcej sa štandardu IFRS 9 a sumy opravnej položky na stratu pre očakávané úverové straty počas celej životnosti stanovenej podľa odseku 5.5.3 prílohy týkajúcej sa štandardu IFRS 9 bez opravnej položky na stratu pre očakávané úverové straty počas celej životnosti pri úverovo znehodnotených finančných aktívach vymedzených v dodatku A k prílohe týkajúcej sa štandardu IFRS 9, pričom v prípadoch, na ktoré sa vzťahuje článok 468, sa nezapočítajú očakávané úverové straty určené pre expozície oceňované reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok podľa odseku 4.1.2 A prílohy týkajúcej sa štandardu IFRS 9, k 1. januáru 2020 alebo k dátumu prvotného uplatnenia štandardu IFRS 9 podľa toho, ktorý dátum nastane neskôr.“

c) v odseku 5 sa písmená b) a c) nahrádzajú takto:

„b) inštitúcie nahradia sumu vypočítanú podľa odseku 3 písm. a) tohto článku súčtom 12-mesačných očakávaných kreditných strát stanovených podľa odseku 5.5.5 prílohy týkajúcej sa štandardu IFRS 9 a sumy opravnej položky na stratu pre očakávané úverové straty počas celej životnosti stanovenej podľa odseku 5.5.3 prílohy týkajúcej sa štandardu IFRS 9 bez opravnej položky na stratu pre očakávané úverové straty počas celej životnosti pri úverovo znehodnotených finančných aktívach vymedzených v dodatku A k prílohe týkajúcej sa štandardu IFRS 9, pričom v prípadoch, na ktoré sa vzťahuje článok 468, sa nezapočítajú očakávané úverové straty určené pre expozície oceňované reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok podľa odseku 4.1.2 A prílohy týkajúcej sa štandardu IFRS 9, zníženým o súčet súvisiacich súm očakávaných strát pre tie isté expozície vypočítaných v súlade s článkom 158 ods. 5, 6 a 10 k dátumu vykazovania. Ak je výsledkom výpočtu záporné číslo, inštitúcia stanoví sumu uvedenú v odseku 3 písm. a) tohto článku vo výške, ktorá sa rovná nule;

c) inštitúcie nahradia sumu vypočítanú podľa odseku 3 písm. b) tohto článku súčtom 12-mesačných očakávaných úverových strát stanovených podľa odseku 5.5.5 prílohy týkajúcej sa štandardu IFRS 9 a sumy opravnej položky na stratu pre očakávané úverové straty počas celej životnosti stanovenej podľa odseku 5.5.3 prílohy týkajúcej sa štandardu IFRS 9 bez opravnej položky na stratu pre očakávané úverové straty počas celej životnosti pri úverovo znehodnotených finančných aktívach vymedzených v dodatku A k prílohe týkajúcej sa štandardu IFRS 9, pričom v prípadoch, na ktoré sa vzťahuje článok 468, sa nezapočítajú očakávané úverové straty určené pre expozície oceňované reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok podľa odseku 4.1.2 A prílohy týkajúcej sa štandardu IFRS 9, k 1. januáru 2020 alebo k dátumu prvotného uplatnenia štandardu IFRS 9, podľa toho, ktorý dátum nastane neskôr, zníženým o súčet súvisiacich súm očakávaných strát pre tie isté expozície vypočítaných v súlade s článkom 158 ods. 5, 6 a 10 k 1. januáru 2020 alebo k dátumu prvotného uplatnenia štandardu IFRS 9, podľa toho, ktorý dátum nastane neskôr. Ak je výsledkom výpočtu záporné číslo, inštitúcia stanoví sumu uvedenú v odseku 3 písm. b) tohto článku vo výške, ktorá sa rovná nule.

d) odsek 6 sa nahrádza takto:

„6. Inštitúcie uplatňujú pri výpočte súm ABSA a ABIRB uvedených v odseku 1 druhého pododseku písm. a) a b) tieto koeficienty:

a) 0,7 počas obdobia od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020;

b) 0,5 počas obdobia od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021;

c) 0,25 počas obdobia od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022;

d) 0 počas obdobia od 1. januára 2023 do 31. decembra 2024.

Inštitúcie, ktorých účtovné obdobie sa začína po 1. januári 2020, ale pred 1. januárom 2021, upravia dátumy uvedené v prvom pododseku písm. a) až d) tak, aby zodpovedali ich účtovnému obdobiu, oznámia upravené dátumy svojmu príslušnému orgánu a zverejnia ich.

Inštitúcie, ktoré začnú uplatňovať účtovné štandardy uvedené v odseku 1 od 1. januára 2021 alebo po tomto dátume, uplatňujú príslušné koeficienty v súlade s prvým pododsekom písm. b) až d), pričom začnú koeficientom zodpovedajúcim roku prvého uplatnenia uvedených účtovných štandardov.“;

e) vkladá sa tento odsek:

„6a. Inštitúcie uplatňujú pri výpočte súm ABSA a ABIRB uvedených v odseku 1 druhého pododseku písm. a) a b) tieto koeficienty f2:

a) 1 počas obdobia od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020;

b) 1 počas obdobia od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021;

c) 0,75 počas obdobia od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022;

d) 0,5 počas obdobia od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023;

e) 0,25 počas obdobia od 1. januára 2024 do 31. decembra 2024.

Inštitúcie, ktorých účtovné obdobie sa začína po 1. januári 2020, ale pred 1. januárom 2021, upravia dátumy uvedené v prvom pododseku písm. a) až e) tak, aby zodpovedali ich účtovnému obdobiu, oznámia upravené dátumy svojmu príslušnému orgánu a zverejnia ich.

Inštitúcie, ktoré začnú uplatňovať účtovné štandardy uvedené v odseku 1 od 1. januára 2021 alebo po tomto dátume, uplatňujú príslušné koeficienty v súlade s prvým pododsekom písm. b) až e), pričom začnú koeficientom zodpovedajúcim roku prvého uplatnenia uvedených účtovných štandardov.“

f) dopĺňa sa tento odsek:

„7a. Odchylne od odseku 7 písm. b) môžu inštitúcie pri prepočte požiadaviek uvedených v tomto nariadení a v smernici 2013/36/EÚ priradiť sume ABSA uvedenej v odseku 1 druhom pododseku písm. a) rizikovú váhu 100 %. Na účely výpočtu veľkosti celkovej expozície k nej inštitúcie pripočítajú sumy ABSA a ABIRB uvedené v odseku 1 druhom pododseku písm. a) a b).

Inštitúcie sa môžu rozhodnúť len raz, či použijú výpočet stanovený v odseku 7 písm. b) alebo výpočet stanovený v prvom pododseku tohto odseku. Inštitúcie svoje rozhodnutie zverejnia.“;

g) Odsek 8 sa nahrádza takto:

„8. Počas období stanovených v odsekoch 6 a 6a ▌inštitúcie, ktoré sa rozhodli uplatňovať prechodné dojednania stanovené v tomto článku, podajú správu príslušným orgánom a zverejnia okrem informácií, ktoré sa požadujú v ôsmej časti, sumy vlastných zdrojov, vlastného kapitálu Tier 1 a kapitálu Tier 1, podiel vlastného kapitálu Tier 1, podiel kapitálu Tier 1, podiel celkového kapitálu, ako aj ukazovateľa finančnej páky, ktoré by mali v prípade, keby neuplatňovali tento článok.“

h) Odsek 9 sa mení takto:

i) v prvom pododseku sa druhá veta nahrádza takto:

„Ak to inštitúcii vopred povolil príslušný orgán, inštitúcia môže počas prechodného obdobia svoje rozhodnutie zvrátiť.“;

ii) v druhom pododseku sa druhá a tretia veta nahrádzajú takto:

„V takomto prípade inštitúcia stanoví sumy A4, SA, A4, IRB, , , t2 a t3 uvedené v odseku 1 vo výške, ktorá sa rovná nule. Ak to inštitúcii vopred povolil príslušný orgán, inštitúcia môže počas prechodného obdobia svoje rozhodnutie zvrátiť.“;

iii) dopĺňajú sa tieto pododseky:

„Inštitúcia, ktorá sa rozhodla uplatňovať prechodné dojednania stanovené v tomto článku, sa môže rozhodnúť, že nebude uplatňovať odsek 2, pričom o tomto rozhodnutí bezodkladne informuje príslušný orgán. V takomto prípade inštitúcia stanoví sumyA2, SA, A2, IRB  a t1 uvedené v odseku 1 vo výške, ktorá sa rovná nule. Inštitúcia môže počas prechodného obdobia svoje rozhodnutie zvrátiť za predpokladu, že to vopred povolil príslušný orgán.

Príslušné orgány informujú orgán EBA najmenej raz ročne o uplatňovaní tohto článku inštitúciami, nad ktorými vykonávajú dohľad.“

(2a) Článok 495 ods. 2 sa vypúšťa.

(3) Vkladajú sa tieto články:

„Článok 500a

Dočasné zaobchádzanie s verejným dlhom, ktorý bol vydaný v mene iného štátu

1. Odchylne od článku 114 ods. 2 platia do 31. decembra 2024 pre expozície voči ústredným vládam a centrálnym bankám členských štátov, ktoré sú denominované a financované v domácej mene iného členského štátu, tieto pravidlá:

a) do 31. decembra 2022 je riziková váha uplatňovaná na hodnoty expozície 0 % rizikovej váhy priradenej týmto expozíciám v súlade s článkom 114 ods. 2;

b) v roku 2023 dosiahne vypočítaná suma rizikovo vážených expozícií výšku 20 % z rizikovej váhy priradenej týmto expozíciám v súlade s článkom 114 ods. 2.

c) v roku 2024 dosiahne vypočítaná suma rizikovo vážených expozícií výšku 50 % z rizikovej váhy priradenej týmto expozíciám v súlade s článkom 114 ods. 2.

2. Odchylne od článku 395 ods. 1 a článku 493 ods. 4 môžu príslušné orgány umožniť inštitúciám, aby im vznikli expozície uvedené v odseku 1 tohto článku do týchto limitov:

a) 100 % kapitálu Tier 1 inštitúcie do 31. decembra 2023;

b) 75 % kapitálu Tier 1 inštitúcie do 31. decembra 2024;

c) 50 % kapitálu Tier 1 inštitúcie do 31. decembra 2025.

Limity uvedené v prvom pododseku písm. a), b) a c) sa uplatňujú na hodnoty expozícií po zohľadnení vplyvu zmiernenia kreditného rizika v súlade s článkami 399 až 403.

3. Odchylne od článku 150 ods. 1 písm. d) bodu ii) môžu inštitúcie po získaní predchádzajúceho povolenia od príslušných orgánov a za podmienok stanovených v článku 150 uplatňovať štandardizovaný prístup aj na expozície voči ústredným vládam a centrálnym bankám, ktorým sa podľa odseku 1 priraďuje 0 % riziková váha.

 

Článok 500b

Dočasné vylúčenie určitých expozícií voči centrálnym bankám z opatrenia celkovej expozície vzhľadom na pandémiu COVID-19

1. Odchylne od článku 429 ods. 4 môže inštitúcia do 27. júna 2021 vylúčiť zo svojej celkovej expozície tieto expozície voči centrálnej banke inštitúcie za podmienok stanovených v odsekoch 2 a 3:

a) mince a bankovky, ktoré predstavujú zákonnú menu v jurisdikcii centrálnej banky;

b) aktíva predstavujúce pohľadávky voči centrálnej banke vrátane rezerv držaných v centrálnej banke.

 Suma, ktorú inštitúcia vylúči, nesmie presahovať dennú priemernú sumu expozícií uvedených v písmenách a) a b) prvého pododseku za posledné celé udržiavacie obdobie povinných minimálnych rezerv v centrálnej banke inštitúcie.

2. Inštitúcia môže vylúčiť expozície uvedené v odseku 1, ak príslušný orgán inštitúcie po konzultácii s príslušnou centrálnou bankou stanovil a verejne vyhlásil, že existujú výnimočné okolnosti, ktoré odôvodňujú vylúčenie s cieľom uľahčiť vykonávanie menových politík.

 Na účely odseku 1 musia expozície, ktoré sa majú vylúčiť, spĺňať obe tieto podmienky:

a) sú denominované v rovnakej mene ako vklady prijaté inštitúciou;

b) ich priemerná splatnosť výrazne nepresahuje priemernú splatnosť vkladov prijatých inštitúciou.

Inštitúcia, ktorá podľa odseku 1 z veľkosti celkovej expozície vylúči expozície voči svojej centrálnej banke, tiež zverejní ukazovateľ finančnej páky, ktorý by mala, ak by tieto expozície nevylúčila.

 

Článok 500c

Vylúčenie prekročení z výpočtu sčítanca spätného testovania vzhľadom na pandémiu ochorenia COVID-19

Odchylne od článku 366 ods. 3 môžu príslušné orgány za výnimočných okolností a v jednotlivých prípadoch povoliť inštitúciám vylúčiť z výpočtu sčítanca stanoveného v článku 366 ods. 3 prekročenia preukázané spätným testovaním inštitúcie pri hypotetických alebo skutočných zmenách, pokiaľ takéto prekročenia nie sú výsledkom nedostatkov vnútorného modelu a pokiaľ vznikli v období od 1. januára 2020 do 31. decembra 2021.

 

Článok 500d

Dočasný výpočet hodnoty expozícií bežných nákupov a predajov čakajúcich na vyrovnanie vzhľadom na pandémiu ochorenia COVID-19

1. Odchylne od článku 429 ods. 4 môžu inštitúcie do 27. júna 2021 vypočítať hodnotu expozícií bežných nákupov a predajov čakajúcich na vyrovnanie podľa odsekov 2 až 4 tohto článku.

2. Inštitúcie zaobchádzajú s hotovosťou súvisiacou s bežnými predajmi a s cennými papiermi súvisiacimi s bežnými nákupmi, ktoré zostávajú v súvahe do dátumu vyrovnania, ako s aktívami v súlade s článkom 429 ods. 4 písm. a).

3. Inštitúcie, ktoré v súlade s uplatniteľným účtovným rámcom uplatňujú na bežné nákupy a predaje čakajúce na vyrovnanie účtovanie v deň uzavretia obchodu, vykonajú reverzne všetky kompenzácie medzi peňažnými pohľadávkami pre bežné predaje čakajúce na vyrovnanie a peňažnými záväzkami pre bežné nákupy čakajúce na vyrovnanie, ktoré sú povolené podľa uvedeného rámca. Po tom, ako inštitúcie vykonajú reverzne účtovnú kompenzáciu, môžu vykonať kompenzáciu medzi príslušnými peňažnými pohľadávkami a peňažnými záväzkami, kde sú súvisiace bežné predaje aj nákupy vyrovnané na základe dodania oproti platbe.

4. Inštitúcie, ktoré v súlade s uplatniteľným účtovným rámcom uplatňujú na bežné nákupy a predaje očakávajúce vyrovnanie účtovanie k dátumu vyrovnania, do veľkosti celkovej expozície zahrnú úplnú nominálnu hodnotu prísľubov na úhradu v súvislosti s bežnými nákupmi.

 Inštitúcie môžu vzájomne započítať úplnú nominálnu hodnotu prísľubov na úhradu týkajúcich sa bežných nákupov a úplnú nominálnu hodnotu peňažných pohľadávok týkajúcich sa bežných predajov čakajúcich na vyrovnanie, iba ak sú splnené obe tieto podmienky:

a) bežné nákupy aj predaje sú vyrovnané na základe dodania oproti platbe;

b) kúpené a predané finančné aktíva, ktoré sú spojené s peňažnými záväzkami a pohľadávkami, sú reálne ocenené prostredníctvom zisku a straty a zahrnuté do obchodnej knihy inštitúcie.

5. Na účely tohto článku je „bežný nákup alebo predaj“ nákup alebo predaj cenného papiera podľa zmlúv, ktorých podmienky si vyžadujú dodanie cenného papiera v lehote stanovenej spravidla zákonom alebo konvenciami dotknutého trhu.“;

(3a) Vkladá sa tento článok:

„Článok 518b

Správa o prekročeniach a právomociach dohľadu na obmedzenie rozdeľovania výnosov

Komisia do 31. decembra 2021 podá Európskemu parlamentu a Rade správu o tom, či môžu výnimočné okolnosti, ktoré spôsobia závažné hospodárske narušenie riadneho fungovania a integrity finančných trhov, opodstatňovať, aby:

a) príslušné orgány mohli počas takýchto období z interných modelov trhového rizika inštitúcií vylúčiť prekročenia, ktoré nevyplývajú z nedostatkov týchto modelov;

b) sa príslušným orgánom priznali ďalšie právomoci ukladať inštitúciám záväzné obmedzenia rozdeľovania výnosov počas takýchto období.

Komisia podľa potreby posúdi ďalšie opatrenia.“

Článok 2
Zmeny nariadenia (EÚ) č. 2019/876

Článok 3 nariadenia (EÚ) 2019/876 sa mení takto:

(1) vkladá sa tento odsek:

„3a. Nasledujúce body článku 1 tohto nariadenia sa uplatňujú od [dátumu nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]:

a) bod 59, pokiaľ ide o ustanovenia o zaobchádzaní s určitými úvermi, ktoré poskytujú úverové inštitúcie dôchodcom alebo zamestnancom podľa článku 123 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

b) bod 133, pokiaľ ide o ustanovenia o úprave rizikovo vážených nezlyhaných expozícií voči MSP uvedených v článku 501 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

c)  bod 134, pokiaľ ide o úpravu požiadaviek na vlastné zdroje na účely kreditného rizika pre expozície voči subjektom, ktoré prevádzkujú alebo financujú fyzické štruktúry alebo zariadenia, systémy a siete, ktoré poskytujú alebo podporujú základné verejné služby uvedené v článku 501a nariadenia (EÚ) č. 575/2013.“

(2) odsek 5 sa nahrádza takto:

„5. Článok 1 bod 46 písm. b) tohto nariadenia, pokiaľ ide o novú požiadavku na vlastné zdroje pre G-SII stanovenú v článku 92 ods. 1a nariadenia (EÚ) č. 575/2013, sa uplatňuje od 1. januára 2023.“

(3) Odsek 7 sa nahrádza takto:

„7. Článok 1 bod 18 tohto nariadenia, pokiaľ ide o článok 36 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ktorý obsahuje ustanovenie o výnimke zo zrážok pre obozretne ocenené softvérové aktíva, sa uplatňuje od dátumu nadobudnutia účinnosti regulačných technických predpisov uvedených v článku 36 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.“

Článok 3
Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od … [deň nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia] ▌.

Odchylne od druhého odseku tohto článku sa článok 1 bod 1 tohto nariadenia, pokiaľ ide o zmeny článku 429a nariadenia (EÚ) č. 575/2013 zmeneného nariadením (EÚ) 2019/876 vo vzťahu k mechanizmu kompenzácií, ktorý sa viaže na dočasné vylúčenie určitých rezerv centrálnych bánk, uplatňuje od 28. júna 2021.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli,

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Zmena nariadení (EÚ) č. 575/2013 a (EÚ) 2019/876, pokiaľ ide o úpravy v reakcii na pandémiu ochorenia COVID-19

Referenčné čísla

COM(2020)0310 – C9-0122/2020 – 2020/0066(COD)

Dátum predloženia v EP

28.4.2020

 

 

 

Gestorský výbor

 Dátum oznámenia na rokovaní

ECON

13.5.2020

 

 

 

Spravodajcovia

 Dátum menovania

Jonás Fernández

6.5.2020

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

18.5.2020

 

 

 

Dátum prijatia

9.6.2020

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

41

16

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gunnar Beck, Marek Belka, Stefan Berger, Gilles Boyer, Francesca Donato, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Raffaele Fitto, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Valentino Grant, Claude Gruffat, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Herve Juvin, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Aurore Lalucq, Aušra Maldeikienė, Costas Mavrides, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Piernicola Pedicini, Kira Marie Peter-Hansen, Sirpa Pietikäinen, Dragoș Pîslaru, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Damien Carême, Esther de Lange, Chris MacManus, Margarida Marques, Ville Niinistö, Bogdan Rzońca, Mick Wallace

Dátum predloženia

10.6.2020

 


 

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

41

+

ECR

Derk Jan Eppink, Raffaele Fitto, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

ID

Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

PPE

Stefan Berger, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Aušra Maldeikienė, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Ralf Seekatz, Inese Vaidere, Esther de Lange

Renew

Gilles Boyer, Engin Eroglu, Luis Garicano, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Dragoș Pîslaru, Stéphanie Yon-Courtin

S&D

Marek Belka, Jonás Fernández, Eero Heinäluoma, Margarida Marques, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Irene Tinagli

 

16

-

GUE/NGL

José Gusmão, Chris MacManus, Mick Wallace

ID

Gunnar Beck, Herve Juvin, Jörg Meuthen

NI

Lefteris Nikolaou-Alavanos, Piernicola Pedicini

S&D

Aurore Lalucq, Paul Tang

Verts/ALE

Damien Carême, Claude Gruffat, Stasys Jakeliūnas, Ville Niinistö, Kira Marie Peter-Hansen, Ernest Urtasun

 

2

0

S&D

Evelyn Regner, Joachim Schuster

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+ : za

- : proti

0 : zdržali sa hlasovania

 

 

[1]  Ú. v. EÚ C 180, 29.5.2020, s. 4.

[*] Pozmeňujúce návrhy: nový alebo zmenený text je vyznačený hrubou kurzívou; vypustenia sa označujú symbolom ▌.

[2]  Ú. v. EÚ C 180, 29.5.2020, s. 4.

[3] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičnsé spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1).

[4] Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES, (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).

[5] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2395 z 12. decembra 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o prechodné dojednania na zmiernenie vplyvu zavedenia IFRS 9 na vlastné zdroje a vplyvu zaobchádzania s veľkou majetkovou angažovanosťou v prípade expozícií voči niektorým subjektom verejného sektora denominovaných v domácej mene ktoréhokoľvek členského štátu (Ú. v. EÚ L 345, 27.12.2017, s. 27),

[6] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/630 zo 17. apríla 2019 o zmene nariadenia (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o minimálne krytie strát pri problémových expozíciách (Ú. v. EÚ L 111, 25.4.2019, s. 4).

[7] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/876 z 20. mája 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o ukazovateľ finančnej páky, ukazovateľ čistého stabilného financovania, požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky, kreditné riziko protistrany, trhové riziko, expozície voči centrálnym protistranám, expozície voči podnikom kolektívneho investovania, veľkú majetkovú angažovanosť, požiadavky na predkladanie správ a zverejňovanie informácií, a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 150, 7.6.2019, s. 1).

[8] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12).

[9] Patrí sem oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade – Výkladové oznámenie Komisie o uplatňovaní účtovných a prudenciálnych rámcov na uľahčenie poskytovania bankových úverov EÚ – Podpora podnikov a domácností v prostredí COVID-19 [COM(2020) 169 z 28. 4. 2020]; tlačová správa „ECB Banking Supervision provides further flexibility to banks in reaction to coronavirus“ (Bankový dohľad ECB poskytuje bankám ďalšiu flexibilitu v reakcii na koronavírus) a sprievodný súbor často kladených otázok a odpovedí, 20, marca 2020 (https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ssm.pr200320~4cdbbcf466.en.html); vyhlásenie orgánu EBA o uplatňovaní prudenciálneho rámca, pokiaľ ide o zlyhanie, odklad splátok a IFRS 9 v nadväznosti na opatrenia súvisiace s ochorením COVID-19, 25. marca 2020, k dispozícii na adrese: https://eba.europa.eu/eba-provides-clarity-banks-consumers-application-prudential-framework-light-covid-19-measures.

[10] Pozri tlačovú správu „Basel Committee sets out additional measures to alleviate the impact of Covid-19“ (Bazilejský výbor stanovuje dodatočné opatrenia na zmiernenie vplyvu Covid-19), 3. apríla 2020 (https://www.bis.org/press/p200403.htm).

[11] Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/62 z 10. októbra 2014, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o ukazovateľ finančnej páky (Ú. v. EÚ L 11, 17.1.2015, s. 37 – 43).

Posledná úprava: 15. júna 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia