Postup : 2017/0121(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0114/2020

Predkladané texty :

A9-0114/2020

Rozpravy :

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0184

<Date>{10/06/2020}10.6.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0114/2020</NoDocSe>
PDF 206kWORD 58k

<TitreType>ODPORÚČANIE DO DRUHÉHO ČÍTANIA</TitreType>     <RefProcLect>***II</RefProcLect>

<Titre>k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovujú špecifické pravidlá vo vzťahu k smernici 96/71/ES a smernici 2014/67/EÚ pre vysielanie vodičov v odvetví cestnej dopravy a ktorou sa mení smernica 2006/22/ES, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov, a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012</Titre>

<DocRef>(05112/1/2020 – C9‑0106/2020 – 2017/0121(COD))</DocRef>


<Commission>{TRAN}Výbor pre dopravu a cestovný ruch</Commission>

Spravodajkyňa: <Depute>Kateřina Konečná</Depute>

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 STRUČNÉ ODÔVODNENIE
 POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovujú špecifické pravidlá vo vzťahu k smernici 96/71/ES a smernici 2014/67/EÚ pre vysielanie vodičov v odvetví cestnej dopravy a ktorou sa mení smernica 2006/22/ES, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov, a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 

(05112/1/2020 – C9‑0106/2020 – 2017/0121(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

 so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (05112/1/2020 – C9‑0106/2020),

 so zreteľom na odôvodnené stanovisko predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality Senátom Poľskej republiky, ktorý tvrdí, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

 so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 18. januára 2018[1],

 zo zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 1. februára 2018[2],

_ so zreteľom na stanovisko Komisie (COM(2020)0151),

 so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní[3] k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0278),

 so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

 so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 74 ods. 4 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na článok 67 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A9-0114/2020),

1. schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2. konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

3. poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

4. poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


STRUČNÉ ODÔVODNENIE

1. Trh medzinárodnej cestnej dopravy

V odvetví cestnej dopravy by mali prispievať pravidlá Únie v sociálnej oblasti k dosiahnutiu politických cieľov zlepšiť pracovné podmienky vodičov, zabezpečiť spravodlivú hospodársku súťaž medzi spoločnosťami cestnej dopravy a zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky pre všetkých účastníkov cestnej premávky.

Kľúčové pravidlá v sociálnej oblasti, ktoré sa vzťahujú na cestnú dopravu, zahŕňajú ustanovenia o organizácii pracovného času vodičov uvedené v smernici 2002/15/ES[4], minimálne požiadavky na dodržiavanie predpisov uvedené v smernici 2006/22/ES, pravidlá o časoch jazdy, prestávkach a časoch odpočinku podľa nariadenia (ES) č. 561/2006[5] a ustanovenia o vysielaní pracovníkov uvedené v smernici 96/71/ES[6] a smernici 2014/67/EÚ o presadzovaní práva[7]. Tieto právne akty sú súčasťou širšieho úsilia zameraného na zlepšenie pracovných podmienok vodičov, zabezpečenie spravodlivej hospodárskej súťaže medzi prevádzkovateľmi a zvýšenie bezpečnosti na európskych cestách, ako aj zaistenie rovnováhy medzi sociálnou ochranou vodičov a slobodou prevádzkovateľov poskytovať cezhraničné služby. 

 

2. Návrh Komisie

Komisia 31. mája 2017 prijala „balík opatrení v oblasti mobility I“ s cieľom zabezpečiť spravodlivú hospodársku súťaž, zjednodušiť existujúce pravidlá, zachovať vnútorný trh EÚ a zabezpečiť práva pracovníkov v tomto odvetví. Ako súčasť tohto prvého balíka opatrení v oblasti mobility Komisia navrhla zaviesť osobitné pravidlá vysielania pracovníkov v cestnej doprave.

 

Cieľom návrhu Komisie je zabezpečiť primerané a vhodné uplatňovanie pravidiel o vysielaní pracovníkov a zlepšiť presadzovanie a zvýšiť štruktúru a efektívnosť administratívnej spolupráce medzi členskými štátmi.

 

3. Medziinštitucionálne rokovania

V nadväznosti na prijatie pozície Parlamentu v prvom čítaní 4. apríla 2019 sa od októbra do decembra 2019 počas fínskeho predsedníctva Rady konali medziinštitucionálne rokovania (zamerané na skorú dohodu v druhom čítaní). Uskutočnili sa štyri kolá trialógov, niektoré spoločne, po ktorých dosiahla rokovacia skupina Parlamentu predbežnú dohodu s predsedníctvom Rady počas posledného trialógu, ktorý začal 11. decembra 2019.

Text predbežnej dohody bol predložený Výboru pre dopravu a cestovný ruch (TRAN) a potvrdený 21. januára 2020. Predsedníčka výboru TRAN na základe súhlasu výboru vo svojom liste adresovanému predsedovi Výboru stálych predstaviteľov (COREPER I) uviedla, že odporučí plénu, aby schválilo pozíciu Rady bez pozmeňujúcich návrhov za predpokladu, že bude v súlade s predbežnou dohodou dosiahnutou medzi oboma inštitúciami. Po právnom a lingvistickom overení textu Rada 7. apríla 2020 (písomným postupom) formálne prijala svoju pozíciu v súlade s predbežnou dohodou.

 

4. Hlavné prvky dohody

Celkovou dohodou, ktorú Parlament dosiahol s Radou, sa tento návrh ďalej posilnil s cieľom zabezpečiť vyvážené podmienky pre spravodlivú hospodársku súťaž a prísne presadzovanie. Dosiahlo sa najmä:

Výnimky z režimu vysielania pre pracovníkov pôsobiacich v medzinárodnej cestnej doprave

Kľúčové prvky dohody sa týkajú zavedenia výnimky zo všeobecných pravidiel vysielania pracovníkov z dôvodu vysokej miery mobility a rozsahu tejto výnimky.

Výnimky z pravidiel vysielania sa týkajú najmä „bilaterálnych dopravných operácií“ pri preprave tovaru alebo cestujúcich a zahŕňajú veľmi obmedzenú flexibilitu dodatočných zastávok súvisiacich s prepravou.  Okrem toho sa spresňuje, že medzinárodná doprava v tranzite cez územie členského štátu nepredstavuje vyslanie. Takisto je potrebné objasniť kombinovanú dopravu. Ostatné dopravné operácie vrátane kabotážnej prepravy predstavujú prípady vyslania.

Hoci Rada navrhla rozšíriť oslobodenie od dane na operácie na vlastný účet, Parlament úspešne obhajoval obmedzenie výnimiek na situáciu, keď existuje zmluva o poskytovaní služieb medzi zamestnávateľom vysielajúcim vodiča a stranou pôsobiacou v hostiteľskom členskom štáte.

Okrem toho sa ozrejmuje, že prerušovaná prítomnosť vodiča v hostiteľskom členskom štáte sa nekumuluje s dlhodobým vyslaním (článok 1 ods. 8);

Prevádzkovatelia tretej krajiny

Rada prijala stanovisko Parlamentu k prevádzkovateľom z tretích krajín, aby sa zabezpečilo, že posilnenie pravidiel vysielania pre vodičov z EÚ by nemalo viesť ku konkurenčnej výhode pre prevádzkovateľov z tretích krajín, ktorí majú prístup na trh cestnej dopravy EÚ.

V súlade s článkom 1 ods. 4 smernice 96/71/ES podnikom usadeným v štáte mimo EÚ nesmú byť poskytnuté výhodnejšie podmienky, než podnikom usadeným v členskom štáte. Potvrdilo sa, že táto zásada by sa mala uplatňovať aj so zreteľom na špecifické pravidlá týkajúce sa vysielania vodičov. Členské štáty musia navyše dodržiavať svoju povinnosť, aby podniky Únie neboli diskriminované, a to aj pri schvaľovaní podmienok prístupu na trh Únie v rámci ECMT. Únia by tiež mala rokovať v rámci dohody AETR s cieľom zosúladiť ju s novými kontrolnými nástrojmi (inteligentné tachografy).

Administratívne požiadavky na vysielanie, kontrolu a presadzovanie

Prevádzkovatelia dopravy budú schopní a povinní využívať na zasielanie vyhlásení o vyslaní a požadovaných informácií informačný systém Komisie o vnútornom trhu (IMI). Pri takomto harmonizovanom postupe budú samostatné vnútroštátne informačné systémy nadbytočné.

Pokiaľ ide o kontrolné ustanovenia, rozlišuje sa medzi cestnou kontrolou a kontrolou po vyslaní. Pracovná zmluva vodiča a výplatné pásky sa však môžu požadovať priamo od prevádzkovateľa dopravy po vyslaní. Vo fáze kontroly po vyslaní bude systém IMI slúžiť ako centrálny komunikačný nástroj prevádzkovateľov dopravy a že členský štát má možnosť zapojiť sociálnych partnerov.

Rada súhlasila s požiadavkou Parlamentu stanoviť sankcie za porušovanie pravidiel lex specialis a sankcionovať subjekty logistického reťazca, ak vedeli alebo by mali vedieť o porušeniach. Rada tiež prijala ustanovenie o „inteligentnom presadzovaní práva“, ktorým sa členským štátom ukladá povinnosť začleniť kontrolu pravidiel vysielania do celkovej stratégie kontroly.

Transparentnosť, pokiaľ ide o pracovné podmienky

Rada akceptovala žiadosť Parlamentu o osobitné pravidlo týkajúce sa povinnosti hostiteľského členského štátu zabezpečiť transparentnosť, pokiaľ ide o pracovné podmienky vrátane tých, ktoré boli stanovené v určitých kolektívnych zmluvách.

Začlenenie smernice 2002/15/ES do noriem presadzovania právnych predpisov v sociálnej oblasti

Smernicou 2006/22/ES sa zaviedli normy Únie pre kontrolu a dodržiavanie predpisov týkajúcich sa času jazdy, prestávok a dôb odpočinku a pravidiel týkajúcich sa tachografov. Jej rozsah pôsobnosti sa však nevzťahoval na smernicu 2002/15/ES. Dohoda obsahuje niekoľko aspektov tejto smernice, ako napríklad: národné kontrolné systémy, minimálny počet kontrol, národné systémy hodnotenia rizikovosti alebo výmeny informácií.

Revidované normy dodržiavania predpisov v sociálnej oblasti

Vykonali sa dve zmeny s cieľom zlepšiť systém hodnotenia rizikovosti: prvou je, že Komisia zavedie spoločný vzorec na výpočet rizikovosti podniku, a druhou, že kontrolné orgány v celej EÚ budú mať k dispozícii vnútroštátne informácie o hodnotení rizikovosti, a to aj v súvislosti s vykonávaním cestných kontrol.

Splnomocnenia pre Komisiu

Dohoda obsahuje dve splnomocnenia prijímať delegované akty týkajúce sa aktualizácie príloh a tri nové splnomocnenia prijímať vykonávacie akty, konkrétne v súvislosti so spoločným vzorcom na výpočet rizikovosti podniku, spoločnou koncepciou zaznamenávania a kontrolovania období „inej práce“ a s vytvorením funkcií komunikačného nástroja IMI, ktorý sa bude používať v prípade vyhlásení o vyslaní.

Transpozícia a revízia

Členské štáty transponujú smernicu do 18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti. Hodnotenie vykonávania smernice, a najmä špecifických ustanovení týkajúcich sa vyslaných vodičov, by Komisia mala vykonať do konca roka 2025.

5. Odporúčanie

Spravodajca sa domnieva, že dosiahnutý kompromis predstavuje vyvážený výsledok. Keďže pozícia Rady je v súlade s predbežnou dohodou dosiahnutou počas medziinštitucionálnych rokovaní, spravodajkyňa odporúča jej prijatie bez zmien.


POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR

Názov

Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy

Referenčné čísla

05112/1/2020 – C9-0106/2020 – 2017/0121(COD)

Dátum prvého čítania EP – Číslo P

4.4.2019 T8-0339/2019

Návrh Komisie

COM(2017)0278 - C8-0170/2017

Oznámenie na schôdzi, že Parlamentu bola doručená pozícia Rady v prvom čítaní

17.4.2020

Gestorský výbor

 dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

17.4.2020

 

 

 

Spravodajcovia

 dátum vymenovania

Kateřina Konečná

10.7.2017

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

28.4.2020

 

 

 

Dátum prijatia

8.6.2020

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

30

19

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Johan Danielsson, Andor Deli, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Dorien Rookmaker, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vera Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Leila Chaibi, Roman Haider, Henna Virkkunen

Dátum predloženia

10.6.2020

 


 

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

30

+

ECR

Peter Lundgren

GUE/NGL

Leila Chaibi, Kateřina Konečná, Elena Kountoura

ID

Marco Campomenosi, Roman Haider, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

NI

Mario Furore

PPE

Henna Virkkunen, Benoît Lutgen, Giuseppe Milazzo, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Barbara Thaler, Elissavet Vozemberg‑Vrionidi

Renew

José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan‑Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Vera Tax

Verts/ALE

Jakop G. Dalunde

 

19

-

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

NI

Dorien Rookmaker

PPE

Magdalena Adamowicz, Andor Deli, Gheorghe Falcă, Marian‑Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Andris Ameriks, Bogusław Liberadzki, Rovana Plumb, István Ujhelyi, Petar Vitanov

Verts/ALE

Ciarán Cuffe, Karima Delli, Anna Deparnay‑Grunenberg, Tilly Metz

 

0

0

 

 

 

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+ : za

- : proti

0 : zdržali sa hlasovania

 

 

[1] Ú. v. EÚ C 197, 8.6.2018, s. 45.

[2] Ú. v. EÚ C 176, 23.5.2018, s. 57.

[3]  Prijaté texty, 4.4.2019, P8_TA(2019)0339.

 

[4] Ú. v. ES L 80, 23.3.2002, s. 35.

[5] Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 1.

[6] Ú. v. ES L 18, 21.1.1997, s. 1.

[7] Ú. v. EÚ L 159, 28.5.2014, s. 11.

Posledná úprava: 25. júna 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia