Postup : 2017/0123(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0116/2020

Předložené texty :

A9-0116/2020

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0186

<Date>{10/06/2020}10.6.2020</Date>
<NoDocSe>A9‑0116/2020</NoDocSe>
PDF 202kWORD 57k

<TitreType>DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ</TitreType>     <RefProcLect>***II</RefProcLect>

<Titre>k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1071/2009, (ES) č. 1072/2009 a (EU) č. 1024/2012 za účelem jejich přizpůsobení vývoji v odvětví silniční dopravy</Titre>

<DocRef>(05115/1/2020 – C9-0105/2020 – 2017/0123(COD))</DocRef>


<Commission>{TRAN}Výbor pro dopravu a cestovní ruch</Commission>

Zpravodaj: <Depute> Ismail Ertug</Depute>

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1071/2009, (ES) č. 1072/2009 a (EU) č. 1024/2012 za účelem jejich přizpůsobení vývoji v odvětví silniční dopravy

(05115/1/2020 – C9-0105/2020 – 2017/0123(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

 s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (05115/1/2020 – C9-0105/2020),

 s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 18. ledna 2018[1],

 s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 1. února 2018[2],

 s ohledem na stanovisko Komise (COM(2020)0151),

 s ohledem na svůj postoj v prvním čtení[3] k návrhu Komise předloženému Parlamentu a Radě (COM(2017)0281),

 s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

 s ohledem na předběžnou dohodu schválenou příslušným výborem podle čl. 74 odst. 4 jednacího řádu,

 s ohledem na článek 67 jednacího řádu,

 s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Výborem pro dopravu a cestovní ruch (A9‑0116/2020),

1. schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2. konstatuje, že akt je přijat v souladu s postojem Rady;

3. pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

4. pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;


5. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

 


STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

1. Trh mezinárodní silniční dopravy

Odvětví silniční dopravy je velmi důležité, neboť zaměstnává více než 11 milionů lidí a téměř 80 % se podílí na celkové vnitrozemské nákladní dopravě v EU.

 

V současnosti jsou v platnosti dvě nařízení EU, jejichž obecným cílem je podporovat dobré fungování, efektivitu a konkurenceschopnost jednotného trhu v oblasti silniční dopravy:

 nařízení (ES) č. 1071/2009 obsahuje ustanovení, která musí podniky dodržovat, aby získaly přístup k povolání podnikatele v silniční dopravě (osobní a nákladní);

 nařízení (ES) č. 1072/2009 obsahuje ustanovení, která musí splnit podniky zamýšlející působit na trhu mezinárodní silniční nákladní dopravy a na jiných vnitrostátních trzích, než je ten jejich vlastní (kabotáž).

 

Zkušenosti s prováděním těchto nařízení však ukazují, že rozdíly při výkladu těchto ustanovení, nejednotnost praktických postupů jejich prosazování a nedostatečná spolupráce mezi členskými státy snížily jejich účinnost a vytvořily právní nejistotu a nerovné podmínky hospodářské soutěže pro podnikatele v odvětví dopravy.

 

2. Návrh Komise

Dne 31. května 2017 přijala Komise „balíček opatření v oblasti mobility I“ s cílem zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž, zjednodušit dosavadní pravidla, zachovat vnitřní trh EU a zajistit práva pracovníků v tomto odvětví. Komise v rámci tohoto prvního balíčku opatření v oblasti mobility navrhla změnu stávajících ustanovení, která musí splnit společnosti, jež chtějí působit na trhu mezinárodní silniční nákladní dopravy nebo na jiných vnitrostátních trzích, než je ten jejich vlastní (kabotáž).

 

Návrh konkrétně přináší změny ve čtyřech zvláštních oblastech: společnosti typu poštovní schránka, lehká užitková vozidla, kabotáž a prosazování práva.

 

Ve snaze ukončit praxi využívání tzv. společností typu poštovní schránka, „falešných dceřiných společností“ ve členských státech s nízkými mzdovými náklady za účelem využití platových rozdílů, navrhla Komise posílit kritéria pro usazení, aby bylo zajištěno, že podnikatel v silniční nákladní dopravě bude v členském státě usazení vyvíjet skutečnou činnost.

 

V současnosti jsou lehká užitková vozidla (vozidla do 3,5 tuny) vyňata z působnosti nařízení č. 1071/2009. Členské státy však mají možnost uplatňovat některá ustanovení tohoto nařízení i na lehká užitková vozidla registrovaná na jejich území, což vede k tomu, že se napříč EU uplatňují různé požadavky. Protože se očekává, že v příštích letech bude používání lehkých užitkových vozidel dále narůstat, navrhla Komise, aby se na ně vztahovala některá z pravidel týkajících se přístupu k tomuto povolání.

 

Trh pro kabotáž, tj. přepravu zboží v rámci jednoho členského státu přepravní společností usazenou v jiném členském státě, je předmětem restrikcí. Platná pravidla EU umožňují tři případy kabotážní přepravy v rozmezí sedmi dnů od mezinárodní dodávky. Komise navrhla nové pravidlo, totiž neomezený počet kabotážních přeprav v rozmezí pěti dnů od mezinárodní přepravy.

 

Závěrem Komise ve snaze řešit situaci, kdy se úrovně a účinnost kontrol, jakož i prosazování práva v jednotlivých členských státech liší, navrhla několik opatření, včetně stanovení ročních povinných prahových hodnot pro kontroly kabotáže a vzájemně koordinovaných přeshraničních kontrol, zlepšení spolupráce mezi členskými státy prostřednictvím pravidel pro výměnu informací, umožnění cílených kontrol poskytnutím stupně rizika podle evropského rejstříku podniků silniční dopravy a další podpory používání inteligentních tachografů a elektronických dokumentů.

 

 

3. Interinstitucionální jednání

Po přijetí postoje Parlamentu v prvním čtení dne 4. dubna 2019 probíhala od října do prosince 2019, během finského předsednictví Rady, interinstitucionální jednání (s cílem dosáhnout dohody na začátku druhého čtení). Proběhla čtyři kola třístranných jednání, některá z nich společně, a při tom posledním, které bylo zahájeno dne 11. prosince 2019, dosáhl vyjednávací tým Parlamentu předběžné dohody s předsednictvím Rady.

Znění této předběžné dohody bylo předloženo Výboru pro dopravu a cestovní ruch (TRAN) a potvrzeno dne 21. ledna 2020. Na základě přijetí dohody ve výboru TRAN uvedla jeho předsedkyně ve svém dopise předsedovi Výboru stálých zástupců (COREPER I), že doporučí plénu přijmout postoj Rady bez pozměňovacích návrhů, za předpokladu, že bude v souladu s předběžnou dohodou dosaženou mezi oběma orgány. Rada svůj postoj po ověření ze strany právníků-lingvistů formálně přijala dne 7. dubna 2020 (písemným postupem) v souladu s předběžnou dohodou.

 

 

4. Hlavní prvky dohody

Celková dohoda, kterou Parlament dosáhl s Radou, návrh dále posiluje s cílem zajistit vyvážené podmínky pro spravedlivou soutěž a striktní prosazování práva. Zejména bylo dosaženo následujících bodů:

 aby bylo možné lépe bojovat proti společnostem typu poštovní schránka, došlo k posílení a vyjasnění ustanovení týkajících se faktické a stabilní obchodní přítomnosti, tak aby mohla být prokázána skutečná vazba na členský stát usazení; to zahrnuje i požadavky týkající se přítomnosti vozidel používaných podnikatelem v odvětví dopravy v členském státě usazení (každých osm týdnů) a běžného místa výkonu práce řidičů;

 pokud jde o zahrnutí lehkých užitkových vozidel: z oblasti působnosti jsou v zájmu zmírnění administrativní zátěže vyloučena lehká užitková vozidla provozující výhradně vnitrostátní přepravu, jakož i velmi malá lehká užitková vozidla (do 2,5 tuny); na druhou stranu by se v zájmu zajištění spravedlivé hospodářské soutěže měla lehká užitková vozidla, která do oblasti působnosti zahrnuta jsou, řídit podobnými pravidly jako těžká nákladní vozidla;

 přestože byl stávající systém kabotáže zachován, byla za účelem boje proti systematické kabotáži, jejímž důsledkem jsou nomádští řidiči a sociální dumping, zavedena čekací lhůta v délce čtyř dnů, během níž nejsou v daném členském státě povoleny žádné další kabotážní přepravy; dohoda rovněž řeší problematiku možného zneužívání směrnice o kombinované přepravě některými dopravními společnostmi ve snaze obejít pravidla kabotáže;

 aby bylo dále posíleno a zjednodušeno prosazování daných pravidel, byla schválena zvláštní ustanovení s cílem posílit administrativní spolupráci mezi členskými státy, shromažďovat ve vnitrostátních elektronických rejstřících relevantnější údaje o dopravních společnostech a umožnit snadnější přístup k těmto údajům při silničních kontrolách, pravidelněji kontrolovat, zda jsou stále dodržovány licenční požadavky, a to i prostřednictvím kontrol na místě, a soustředit vnitrostátní kapacitu pro prosazování, jež není dostatečná, na vysoce rizikové společnosti;

 zavedení spoluodpovědnosti v dodavatelském řetězci s cílem posílit odpovědnost subjektů, jež se v dodavatelském řetězci nacházejí na vyšší úrovni (odesílatelé, zasílatelé, dodavatelé a subdodavatelé), aby bylo zajištěno, že přepravní služby, které si objednávají, neporušují právní předpisy;

 další vyjasnění pravidel za účelem zlepšení rovných podmínek a spravedlivé hospodářské soutěže v tomto odvětví, přičemž je nutné mít současně na paměti technologická zlepšení a digitalizaci dopravy.

 

5. Doporučení

Vzhledem k tomu, že postoj Rady je v souladu s předběžnou dohodou, jíž bylo dosaženo při interinstitucionálních jednáních, zpravodaj doporučuje, aby byl text přijat bez pozměňovacích návrhů.

 

 

 


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Změna nařízení (ES) č. 1071/2009 a nařízení (ES) č. 1072/2009 s cílem je přizpůsobit vývoji v daném odvětví

Referenční údaje

05115/1/2020 – C9-0105/2020 – 2017/0123(COD)

Datum prvního čtení v Parlamentu – číslo P

4.4.2019 T8-0341/2019

Návrh Komise

COM(2017)0281 - C8-0169/2017

Datum, kdy bylo na zasedání oznámeno obdržení postoje Rady v prvním čtení

17.4.2020

Příslušný výbor

 Datum oznámení na zasedání

TRAN

17.4.2020

 

 

 

Zpravodajové

 Datum jmenování

Ismail Ertug

12.7.2017

 

 

 

Projednání ve výboru

28.4.2020

 

 

 

Datum přijetí

8.6.2020

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

33

16

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Johan Danielsson, Andor Deli, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Dorien Rookmaker, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vera Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Leila Chaibi, Roman Haider, Henna Virkkunen

Datum předložení

10.6.2020

 


 

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

33

+

ECR

Peter Lundgren

GUE/NGL

Leila Chaibi, Kateřina Konečná, Elena Kountoura

ID

Marco Campomenosi, Roman Haider, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

NI

Mario Furore

PPE

Benoît Lutgen, Giuseppe Milazzo, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg‑Vrionidi

Renew

José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan‑Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Vera Tax

Verts/ALE

Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay‑Grunenberg, Tilly Metz

 

16

-

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

NI

Dorian Rookmaker

PPE

Magdalena Adamowicz, Andor Deli, Gheorghe Falcă, Marian‑Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Andris Ameriks, Bogusław Liberadzki, Rovana Plumb, István Ujhelyi, Petar Vitanov

 

0

0

 

 

 

 

 

Význam zkratek:

+ : pro

- : proti

0 : zdrželi se

 

 

[1] Úř. věst. C 197, 8.6.2018, s. 38.

[2] Úř. věst. C 176, 23.5.2018, s. 57.

[3] Přijaté texty ze dne 4. 4. 2019, P8_TA(2019)0341.

Poslední aktualizace: 25. června 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí