Menetlus : 2017/0123(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0116/2020

Esitatud tekstid :

A9-0116/2020

Arutelud :

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0186

<Date>{10/06/2020}10.6.2020</Date>
<NoDocSe>A9‑0116/2020</NoDocSe>
PDF 182kWORD 54k

<TitreType>SOOVITUS TEISELE LUGEMISELE</TitreType>     <RefProcLect>***II</RefProcLect>

<Titre>nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määruseid (EÜ) nr 1071/2009, (EÜ) nr 1072/2009 ja (EL) nr 1024/2012 eesmärgiga kohandada neid autovedude sektoris toimunud arenguga </Titre>

<DocRef>(05115/1/2020 – C9‑0105/2020 – 2017/0123(COD))</DocRef>


<Commission>{TRAN}Transpordi- ja turismikomisjon</Commission>

Raportöör: <Depute>Ismail Ertug</Depute>

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 LÜHISELGITUS
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määruseid (EÜ) nr 1071/2009, (EÜ) nr 1072/2009 ja (EL) nr 1024/2012 eesmärgiga kohandada neid autovedude sektoris toimunud arenguga

(05115/1/2020 – C9‑0105/2020 – 2017/0123(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (05115/1/2020 – C9‑0105/2020),

 võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 18. jaanuari 2018. aasta arvamust[1],

 võttes arvesse Regioonide Komitee 1. veebruari 2018. aasta arvamust[2],

 võttes arvesse komisjoni arvamust (COM(2020)0151),

 võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta[3] Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (COM(2017)0281) suhtes,

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7,

 võttes arvesse vastutava komisjoni poolt kodukorra artikli 74 lõike 4 kohaselt heaks kiidetud esialgset kokkulepet,

 võttes arvesse kodukorra artiklit 67,

 võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni soovitust teisele lugemisele (A9‑0116/2020),

1. kiidab nõukogu esimese lugemise seisukoha heaks;

2. märgib, et seadusandlik akt võetakse vastu kooskõlas nõukogu seisukohaga;

3. teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga seadusandlikule aktile alla vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 297 lõikele 1;

4. teeb peasekretärile ülesandeks pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise kontrollimist seadusandlikule aktile alla kirjutada ja korraldada kokkuleppel nõukogu peasekretäriga selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

5. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

 


 

LÜHISELGITUS

1. Rahvusvaheline autoveoturg

Autovedude sektor on väga tähtis – see annab tööd enam kui 11 miljonile inimesele ja moodustab ligi 80 % kõigist ELi sisemaa kaubavedudest.

 

Praegu kehtib kaks ELi määrust, mille üldeesmärk on toetada autoveo ühtse turu head toimimist, tõhusust ja konkurentsivõimet:

 määruses (EÜ) nr 1071/2009 on kehtestatud nõuded, millele ettevõtjad peavad vastama, et neid lubataks tegutsema autoveo-ettevõtja tegevusalal (sõitjate ja kaupade vedamiseks);

 määruses (EÜ) nr 1072/2009 on kehtestatud nõuded, millele peavad vastama ettevõtjad, kes kavatsevad tegutseda rahvusvahelisel autoveoturul ja lisaks koduturule ka muudel siseturgudel (kabotaaž).

 

Nimetatud määruste rakendamisest saadud kogemus näitab aga, et sätete erinev tõlgendamine, ebajärjepidevad jõustamistavad ja liikmesriikidevahelise koostöö puudumine on vähendanud sätete tulemuslikkust ning loonud veoettevõtjatele õiguskindlusetuse ja ebavõrdsed konkurentsitingimused.

 

2. Komisjoni ettepanek

Komisjon võttis 31. mail 2017 vastu I liikuvuspaketi, et tagada aus konkurents, lihtsustada kehtivaid õigusnorme, kaitsta ELi siseturgu ning tagada kõnealuse sektori töötajate õigused. Komisjon tegi esimeses liikuvuspaketis ettepaneku muuta kehtivaid sätteid, mida ettevõtjatel tuleb järgida, kui nad soovivad tegutseda rahvusvahelisel autoveoturul või lisaks koduturule ka teiste riikide siseturgudel (kabotaaž).

 

Ettepanekus tehti konkreetseid muudatusi neljas eri valdkonnas: varifirmad, väikesed tarbesõidukid, kabotaaž ja jõustamine.

 

Et kõrvaldada varifirmade kasutamise probleem – madala palgatasemega liikmesriikides palgavahe ärakasutamiseks loodud n-ö näilised tütarettevõtjad –, tegi komisjon ettepaneku tugevdada ettevõtjate asutamisega seotud kriteeriume, mille abil tagatakse, et veoettevõtjal on oma asukohaliikmesriigis reaalne tegevus.

 

Väikesed tarbesõidukid (alla 3,5 tonni kaaluvad sõidukid) jäävad praegu määruse (EÜ) nr 1071/2009 kohaldamisalast välja. Liikmesriikidel on siiski lubatud kohaldada oma territooriumil registreeritud vedajate väikeste tarbesõidukite suhtes kõnealuse määruse teatavaid sätteid, mistõttu kehtivad ELis väga erinevad nõuded. Kuna järgnevatel aastatel on oodata väikeste tarbesõidukite kasutamise edasist kasvu, tegi komisjon ettepaneku hakata nende suhtes kohaldama teatavaid reegleid, mis käsitlevad kutsealale juurdepääsu.

 

Kabotaaži turu kohta ehk veoettevõtja kaubaveo suhtes liikmesriigis, mis ei ole tema asukohariik, kehtivad piirangud. Kehtivate ELi eeskirjade kohaselt on lubatud seitsmepäevase rahvusvahelise veo raames kolm kabotaažvedu. Komisjon tegi ettepaneku uue reegli kohta, mille kohaselt on lubatud viiepäevase rahvusvahelise veo raames piiramatu arv kabotaažvedusid.

 

Lisaks pakkus komisjon välja mitu meedet, mis on seotud kontrollide ja jõustamise erineva taseme ja tõhususega liikmesriikides, sealhulgas iga-aastaste kohustuslike künniste kehtestamine kabotaažikontrollidele ja kooskõlastatud piiriülestele kontrollidele, liikmesriikidevahelise koostöö parandamine teabevahetuse eeskirjade kaudu, sihipäraste kontrollide võimaldamine riskiastme hindamise esitamisega Euroopa autoveo-ettevõtjate registri kaudu ning arukate sõidumeerikute ja e-dokumentide kasutamise edasine soodustamine.

 

 

3. Institutsioonidevahelised läbirääkimised

Pärast Euroopa Parlamendi esimese lugemise seisukoha vastuvõtmist 4. aprillil 2019 toimusid institutsioonidevahelised läbirääkimised (eesmärgiga jõuda varakult teise lugemise kokkuleppeni) 2019. aasta oktoobrist detsembrini, mil nõukogu eesistujariik oli Soome. Pärast nelja kolmepoolsete kohtumiste vooru, millest mõned toimusid koos, saavutas parlamendi läbirääkimisrühm viimasel, 11. detsembril 2019 alanud kolmepoolsel kohtumisel nõukogu eesistujaga esialgse kokkuleppe.

Esialgse kokkuleppe tekst esitati transpordi- ja turismikomisjonile (TRAN) ning kiideti heaks 21. jaanuaril 2020. Komisjoni heakskiidu alusel teatas TRAN-komisjoni esimees oma kirjas alaliste esindajate komitee (COREPER I) esimehele, et soovitab täiskogul nõukogu seisukoha muutmata kujul heaks kiita, eeldusel et see on kooskõlas kahe institutsiooni vahel saavutatud esialgse kokkuleppega. Pärast õiguskeelelist kontrolli võttis nõukogu 7. aprillil 2020 (kirjaliku menetluse teel) oma seisukoha kooskõlas esialgse kokkuleppega ametlikult vastu.

 

 

4. Kokkuleppe põhielemendid

Üldine kokkulepe, mille parlament nõukoguga saavutas, tugevdas ettepanekut veelgi, et tagada tasakaalustatud tingimused ausaks konkurentsiks ja range jõustamine. Eelkõige saavutati järgmised tulemused.

 Et võidelda paremini varifirmade vastu, on tugevdatud ja muudetud selgemaks sätteid, mis käsitlevad reaalse äritegevuse tegeliku ja pideva tegevuskoha olemasolu, et oleks võimalik tõestada tegelikku seost asukohaliikmesriigiga. See hõlmab nõudeid, mis on seotud veoettevõtja poolt asukohaliikmesriigis (kord iga 8 nädala järel) kasutatavate sõidukite olemasoluga ja juhtide tavapärase töökohaga.

 Mis puudutab väikeste tarbesõidukite hõlmamist, siis jäetakse halduskoormuse vähendamise eesmärgil kohaldamisalast välja üksnes riigisiseseid vedusid tegevad väikesed tarbesõidukid ja väga kerged väikesed tarbesõidukid (alla 2,5 tonni). Kohaldamisalasse kuuluvad väikesed tarbesõidukid peaksid aga järgima samasuguseid reegleid nagu raskeveokid, et tagada aus konkurents.

 Praegune kabotaažikord säilitati, kuid selleks, et võidelda süstemaatilise kabotaaži vastu, millest tuleneb rändavate autojuhtide tekkimine ja sotsiaalne dumping, kehtestati nelja päeva pikkune vaheperiood, mille jooksul ei ole vastavas liikmesriigis lubatud teha uusi kabotaažvedusid. Lisaks on käsitletud kombineeritud veo direktiivi võimalikku kuritarvitamist mõnede veoettevõtjate poolt, kes soovivad kabotaažireeglitest kõrvale hoiduda.

 Normide jõustamise edasiseks tugevdamiseks ja ühtlustamiseks lepiti kokku erisätetes, et tõhustada liikmesriikidevahelist halduskoostööd, koguda riiklikesse elektroonilistesse registritesse veoettevõtjate kohta asjakohasemaid andmeid ja võimaldada neile lihtsamat juurdepääsu maanteel läbiviidava kontrolli käigus, kontrollida korrapärasemalt, sealhulgas kohapealsete kontrollide abil, kas tegevusloaga seotud nõuded on endiselt täidetud, ning keskendada riikide vähene jõustamissuutlikkus suure riskiga ettevõtjatele.

 Tarneahelas kehtestatakse kaasvastutus, et suurendada tarneahela eelnevates etappides osalejate (kaubasaatjad, ekspediitorid, töövõtjad ja alltöövõtjad) vastutust tagada, et nende tellitud transporditeenustega ei rikuta õigusnorme.

 Reeglid on muudetud selgemaks, et tagada sektoris võrdsemad tingimused ja aus konkurents, pidades silmas ka transpordi tehnoloogilist arengut ja digitaliseerimist.

 

5. Soovitus

Kuna nõukogu seisukoht on kooskõlas institutsioonidevahelistel läbirääkimistel saavutatud esialgse kokkuleppega, soovitab raportöör selle muutmata kujul heaks kiita.

 

 


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Määruste (EÜ) nr 1071/2009 ja (EÜ) nr 1072/2009 muutmine eesmärgiga kohandada neid sektoris toimunud arenguga

Viited

05115/1/2020 – C9-0105/2020 – 2017/0123(COD)

EP 1. lugemise kuupäev – P-number

4.4.2019 T8-0341/2019

Komisjoni ettepanek

COM(2017)0281 C8-0169/2017

Nõukogu 1. lugemise seisukoha kättesaamisest istungil teada andmise kuupäev

17.4.2020

Vastutav komisjon
 istungil teada andmise kuupäev

TRAN

17.4.2020

 

 

 

Raportöörid
 nimetamise kuupäev

Ismail Ertug

12.7.2017

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

28.4.2020

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

8.6.2020

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

33

16

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Johan Danielsson, Andor Deli, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Dorien Rookmaker, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vera Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Leila Chaibi, Roman Haider, Henna Virkkunen

Esitamise kuupäev

10.6.2020


 

 

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

33

+

ECR

Peter Lundgren

GUE/NGL

Leila Chaibi, Kateřina Konečná, Elena Kountoura

ID

Marco Campomenosi, Roman Haider, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

NI

Mario Furore

PPE

Benoît Lutgen, Giuseppe Milazzo, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg‑Vrionidi

Renew

José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan‑Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Vera Tax

Verts/ALE

Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay‑Grunenberg, Tilly Metz

 

16

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

NI

Dorian Rookmaker

PPE

Magdalena Adamowicz, Andor Deli, Gheorghe Falcă, Marian‑Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Andris Ameriks, Bogusław Liberadzki, Rovana Plumb, István Ujhelyi, Petar Vitanov

 

0

0

 

 

 

Kasutatud tähised:

+ : poolt

 : vastu

0 : erapooletu

 

 

[1] ELT C 197, 8.6.2018, lk 38.

[2] ELT C 176, 23.5.2018, lk 57.

[3] Vastuvõetud tekstid, 4.4.2019, P8_TA(2019)0341.

Viimane päevakajastamine: 25. juuni 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika