Postupak : 2017/0123(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0116/2020

Podneseni tekstovi :

A9-0116/2020

Rasprave :

Glasovanja :

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2020)0186

<Date>{10/06/2020}10.6.2020</Date>
<NoDocSe>A9‑0116/2020</NoDocSe>
PDF 192kWORD 54k

<TitreType>PREPORUKA ZA DRUGO ČITANJE</TitreType>     <RefProcLect>***II</RefProcLect>

<Titre>o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredaba (EZ) br. 1071/2009, (EZ) br. 1072/2009 i (EZ) br. 1024/2012 radi njihova prilagođavanja razvoju u sektoru cestovnog prometa </Titre>

<DocRef>(05115/1/2020 – C9-0105/2020 – 2017/0123(COD))</DocRef>


<Commission>{TRAN}Odbor za promet i turizam</Commission>

Izvjestitelj: <Depute>Ismail Ertug</Depute>

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 KRATKO OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredaba (EZ) br. 1071/2009, (EZ) br. 1072/2009 i (EZ) br. 1024/2012 radi njihova prilagođavanja razvoju u sektoru cestovnog prometa

(05115/1/2020 – C9-0105/2020 – 2017/0123(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: drugo čitanje)

Europski parlament,

 uzimajući u obzir stajalište Vijeća u prvom čitanju (05115/1/2020 – C9-0105/2020),

 uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 18. siječnja 2018.[1],

 uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 1. veljače 2018.[2],

 uzimajući u obzir mišljenje Komisije (COM(2020)0151),

 uzimajući u obzir svoje stajalište u prvom čitanju[3] o Prijedlogu Komisije upućenom Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2017)0281),

 uzimajući u obzir članak 294. stavak 7. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

 uzimajući u obzir privremeni sporazum koji je nadležni odbor odobrio u skladu s člankom 74. stavkom 4. Poslovnika,

 uzimajući u obzir članak 67. Poslovnika,

 uzimajući u obzir preporuku za drugo čitanje u Odboru za ekonomsku i monetarnu politiku (A9‑0116/2020),

1. prihvaća stajalište Vijeća u prvom čitanju;

2. utvrđuje da je akt prihvaćen u skladu sa stajalištem Vijeća;

3. nalaže svojem predsjedniku da u skladu s člankom 297. stavkom 1. Ugovora o funkcioniraju Europske unije potpiše akt s predsjednikom Vijeća;

4. nalaže svojem glavnom tajniku da potpiše akt nakon provjere jesu li svi postupci propisno zaključeni te da ga u dogovoru s glavnim tajnikom Vijeća da na objavu u Službenom listu Europske unije;

5. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

 


 

KRATKO OBRAZLOŽENJE

1. Međunarodno tržište cestovnog prometa

Sektor cestovnog prometa vrlo je važan. U njemu je zaposleno više od 11 milijuna osoba te čini gotovo 80 % ukupnog kopnenog prijevoza tereta u EU-u.

 

Trenutačno su na snazi dvije uredbe EU-a čiji je opći cilj pružanje potpore dobrom funkcioniranju jedinstvenog tržišta u cestovnom prometu, njegovoj učinkovitosti i konkurentnosti.

 Uredbom (EZ) br. 1071/2009 utvrđuju se odredbe koje poduzeća moraju ispuniti radi pristupanja djelatnosti cestovnog prijevoznika (u putničkom ili teretnom prijevozu).

 Uredbom (EZ) br. 1072/2009 utvrđuju se odredbe koje moraju ispunjavati poduzetnici koji žele poslovati na međunarodnom tržištu cestovnog prijevoza tereta i na stranim nacionalnim tržištima (kabotaža).

 

Međutim, iskustvo u provedbi tih uredbi pokazalo je da su razlike u tumačenju odredaba, nedosljednosti u praksama provedbe i nedostatak suradnje između država članica umanjile njihovu učinkovitost te stvorile pravnu nesigurnost i nejednake uvjete tržišnog natjecanja za prijevoznike.

 

2. Prijedlog Komisije

Komisija je 31. svibnja 2017. usvojila „prvi paket za mobilnost” u cilju osiguranja poštenog tržišnog natjecanja, pojednostavljivanja postojećih pravila, očuvanja unutarnjeg tržišta EU-a i osiguranja prava radnika u tom sektoru. U okviru tog prvog paketa za mobilnost Komisija je predložila da se izmijene trenutačne odredbe koje poduzeća moraju zadovoljiti ako namjeravaju poslovati na međunarodnom tržištu cestovnog prijevoza tereta ili na drugim nacionalnim tržištima osim domaćeg (kabotaža).

 

Prijedlogom se uvode promjene u četirima zasebnim područjima koja se odnose na: fiktivna poduzeća, laka gospodarska vozila, kabotažu i provedbu.

 

Kako bi se uklonila upotreba fiktivnih poduzeća, odnosno otvaranje „lažnih podružnica” u državama članicama s niskim plaćama kako bi se iskorištavale razlike u plaćama, Komisija predlaže daljnje postroživanje kriterija za poslovni nastan kako bi se osiguralo da je prijevoznik stvarno aktivan u državi članici nastana.

 

Laka gospodarska vozila (vozila lakša od 3,5 tona) trenutačno nisu obuhvaćena područjem primjene Uredbe br. 1071/2009. Međutim, države članice smiju primjenjivati neke odredbe te Uredbe na laka gospodarska vozila s poslovnim nastanom na njihovu državnom području, što dovodi do mnoštva različitih zahtjeva diljem EU-a. Budući da se očekuje daljnji rast upotrebe lakih gospodarskih vozila u narednim godinama, Komisija je predložila da se na takva vozila počnu primjenjivati neka od pravila u pogledu pristupa djelatnosti.

 

Primjenjuju se ograničenja na kabotažu, odnosno prijevoz robe unutar države članice koji vrši prijevozno poduzeće s poslovnim nastanom u drugoj državi članici. Trenutačna pravila EU-a dopuštaju tri kabotaže unutar sedam dana od međunarodne isporuke. Komisija je predložila novo pravilo, odnosno neograničene kabotaže unutar pet dana od međunarodnog prijevoza.

 

Komisija je u konačnici predložila nekoliko mjera kako bi se odgovorilo na različite razine i učinkovitost kontrola i provedbe među državama članicama, uključujući utvrđivanje godišnjih obveznih pragova za provjere kabotaže i usklađene prekogranične provjere, poboljšanje suradnje među državama članicama s pomoću pravila o razmjeni informacija, omogućavanje ciljanih pregleda pružanjem klasifikacije rizika u okviru Europskog registra poduzeća za cestovni promet te dodatno poticanje upotrebe pametnih tahografa i e-isprava.

 

 

3. Međuinstitucijski pregovori

Nakon usvajanja stajališta Parlamenta u prvom čitanju 4. travnja 2019. započeli su međuinstitucijski pregovori (s ciljem postizanja ranog sporazuma u drugom čitanju), koji su trajali od listopada do prosinca 2019. godine za vrijeme finskog predsjedanja Vijećem. Nakon četiri kruga trijaloga, od kojih su neki provedeni zajednički, pregovarački tim Parlamenta postigao je privremeni dogovor s predsjedništvom Vijeća tijekom posljednjeg trijaloga koji je započeo 11. prosinca 2019.

Tekst privremenog sporazuma predočen je Odboru za promet i turizam (TRAN) te je potvrđen 21. siječnja 2020. godine. Predsjednica Odbora TRAN je na temelju odobrenja Odbora u svom dopisu upućenom predsjedniku Odbora stalnih predstavnika (COREPER I) navela da će preporučiti da se na plenarnoj sjednici stajalište Vijeća odobri bez izmjena pod uvjetom da ono bude u skladu s privremenim sporazumom koji su postigle obje institucije. Nakon pravne i jezične provjere Vijeće je 7. travnja 2020. (pisanim postupkom) formalno donijelo svoje stajalište u skladu s privremenim sporazumom.

 

 

4. Glavni elementi sporazuma

Opći sporazum koji je Parlament postigao s Vijećem dodatno je ojačao Prijedlog kako bi se osigurali uravnoteženi uvjeti za pošteno tržišno natjecanje i strogu provedbu. Konkretno, ostvareno je sljedeće:

 kako bi se poboljšala borba protiv fiktivnih poduzeća, odredbe o postojanju istinskog i stabilnog poslovnog nastana stvarne poslovne prisutnosti ojačane su i pojašnjene tako da se može dokazati autentična veza s državom članicom poslovnog nastana. To uključuje zahtjeve koji se odnose na prisutnost vozila kojima se prijevoznik koristi u državi članici poslovnog nastana (jedanput u 8 tjedana) i na uobičajeno mjesto rada vozačâ;

 kada je riječ o uključivanju lakih gospodarskih vozila, vrijedi sljedeće: kako bi se smanjilo administrativno opterećenje, laka gospodarska vozila koja se isključivo bave nacionalnim prijevozom, kao i vrlo mala laka gospodarska vozila (ispod 2,5 tona) isključena su iz područja primjene. S druge pak strane, laka gospodarska vozila uključena u područje primjene trebala bi slijediti slična pravila kao teška teretna vozila kako bi se osiguralo pošteno tržišno natjecanje;

 iako je zadržan trenutačni režim kabotaže, u cilju borbe protiv sustavne kabotaže, koja vodi do pojave vozača nomada i socijalnog dampinga, uvedeno je razdoblje mirovanja od 4 dana tijekom kojeg se ne dopušta daljnja kabotaža u toj određenoj državi članici. Osim toga, ponuđena su rješenja na temu moguće zloupotrebe Direktive o kombiniranom prijevozu od strane nekih prijevoznih poduzeća kako bi se zaobišla pravila o kabotaži;

 kako bi se dodatno ojačala i pojednostavila provedba pravila, dogovorene su posebne odredbe za jačanje administrativne suradnje država članica, za prikupljanje relevantnijih podataka o prijevoznim poduzećima u nacionalnim elektroničkim registrima i za lakši pristup tim registrima tijekom provjera na cesti, za redovitije provjere ispunjavanja uvjeta za licenciranje, među ostalim i izravnim provjerama na terenu, te za usmjeravanje pozornosti deficitarnih nacionalnih tijela kaznenog progona na visokorizična poduzeća;

 uvođenje zajedničke odgovornosti u lancu opskrbe kako bi se povećala odgovornost subjekata u ranijim fazama lanca opskrbe (pošiljatelji, špediteri, izvođači radova i podizvođači) i kako bi se osiguralo da se uslugama prijevoza koje naručuju ne krši zakon;

 daljnje pojašnjavanje pravila kako bi se poboljšali jednaki uvjeti poslovanja i pošteno tržišno natjecanje u sektoru, istovremeno vodeći računa o tehnološkom poboljšanju i digitalizaciji prometa.

 

5. Preporuka

S obzirom na to da je stajalište Vijeća u skladu s privremenim sporazumom postignutim tijekom međuinstitucijskih pregovora, izvjestitelj preporučuje njegovo usvajanje bez izmjena.

 

 

 


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Izmjena Uredbe (EZ) br. 1071/2009 i Uredbe (EZ) br. 1072/2009 radi njihova prilagođavanja kretanjima u sektoru

Referentni dokumenti

05115/1/2020 – C9-0105/2020 – 2017/0123(COD)

Datum 1. čitanja u EP-u – broj P

4.4.2019 T8-0341/2019

Prijedlog Komisije

COM(2017)0281 - C8-0169/2017

Datum objave primitka stajališta Vijeća u prvom čitanju na plenarnoj sjednici

17.4.2020

Nadležni odbor

 Datum objave na plenarnoj sjednici

TRAN

17.4.2020

 

 

 

Izvjestitelji

 Datum imenovanja

Ismail Ertug

12.7.2017

 

 

 

Razmatranje u odboru

28.4.2020

 

 

 

Datum usvajanja

8.6.2020

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

33

16

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Johan Danielsson, Andor Deli, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Dorien Rookmaker, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vera Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Leila Chaibi, Roman Haider, Henna Virkkunen

Datum podnošenja

10.6.2020

 


POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

33

+

ECR

Peter Lundgren

GUE/NGL

Leila Chaibi, Kateřina Konečná, Elena Kountoura

ID

Marco Campomenosi, Roman Haider, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

NI

Mario Furore

PPE

Benoît Lutgen, Giuseppe Milazzo, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg‑Vrionidi

Renew

José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan‑Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Vera Tax

Verts/ALE

Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay‑Grunenberg, Tilly Metz

 

16

-

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

NI

Dorian Rookmaker

PPE

Magdalena Adamowicz, Andor Deli, Gheorghe Falcă, Marian‑Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Andris Ameriks, Bogusław Liberadzki, Rovana Plumb, István Ujhelyi, Petar Vitanov

 

0

0

 

 

 

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani

 

 

[1] SL C 197, 8.6.2018., str. 38.

[2] SL C 176, 23.5.2018., str. 57.

[3] Usvojeni tekstovi od 4.4.2019., P8_TA(2019)0341.

Posljednje ažuriranje: 25. lipnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti