Eljárás : 2017/0123(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0116/2020

Előterjesztett szövegek :

A9-0116/2020

Viták :

Szavazatok :

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2020)0186

<Date>{10/06/2020}10.6.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0116/2020</NoDocSe>
PDF 195kWORD 56k

<TitreType>AJÁNLÁS MÁSODIK OLVASATRA</TitreType>     <RefProcLect>***II</RefProcLect>

<Titre>az 1071/2009/EK rendeletnek, az 1072/2009/EK rendeletnek és az 1024/2012/EU rendeletnek a közúti fuvarozási ágazati fejleményekre tekintettel történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról</Titre>

<DocRef>(05115/1/2020 – C9-0105/2020 – 2017/0123(COD))</DocRef>


<Commission>{TRAN}Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság</Commission>

Előadó: <Depute>Ismail Ertug</Depute>

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 RÖVID INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az 1071/2009/EK rendeletnek, az 1072/2009/EK rendeletnek és az 1024/2012/EU rendeletnek a közúti fuvarozási ágazati fejleményekre tekintettel történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról

(05115/1/2020 – C9 0105/2020 – 2017/0123(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

 tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (05115/1/2020 – C9-0105/2020),

 tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. január 18-i véleményére[1],

 tekintettel a Régiók Bizottsága 2018. február 1-jei véleményére[2],

 tekintettel a Bizottság véleményére (COM(2020)0151),

 tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2017)0281) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára[3],

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére,

 tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 74. cikkének (4) bekezdése alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra,

 tekintettel eljárási szabályzata 67. cikkére,

 tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A9-0116/2020),

1. egyetért a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjával;

2. megállapítja, hogy a jogalkotási aktust a Tanács álláspontjának megfelelően elfogadták;

3. utasítja elnökét, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 297. cikke (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogalkotási aktust;

4. utasítja főtitkárát, hogy miután megbizonyosodott arról, hogy minden eljárást megfelelően lefolytattak, írja alá a jogalkotási aktust, és a Tanács főtitkárával egyetértésben gondoskodjon annak kihirdetéséről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.


RÖVID INDOKOLÁS

1. A nemzetközi közúti fuvarozási piac

A közúti fuvarozási ágazat igen jelentős, több mint 11 millió embert foglalkoztat, és az EU-ban a szárazföldi áruszállítási tevékenység csaknem 80%-át teszi ki.

 

Jelenleg két uniós rendelet van hatályban azzal az általános céllal, hogy a közúti fuvarozás egységes piacának megfelelő működését, hatékonyságát és versenyképességét támogassák:

 Az 1071/2009/EK rendelet olyan rendelkezéseket állapít meg, amelyeknek a vállalkozásoknak a közúti fuvarozói szakma (személyszállítás és árufuvarozás) gyakorlásához meg kell felelniük;

 Az 1072/2009/EK rendelet megállapítja azokat a szabályokat, amelyeket a nemzetközi közúti árufuvarozási piacon és a saját piacuktól eltérő nemzeti piacon (kabotázs) működni kívánó vállalkozásoknak be kell tartaniuk.

 

Az e rendeletek végrehajtása során gyűjtött tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy a rendelkezések értelmezésében mutatkozó különbségek, a végrehajtási gyakorlatok következetlenségei és a tagállamok közötti együttműködés hiánya csökkentette hatékonyságukat, és jogbizonytalanságot és egyenlőtlen versenyfeltételeket teremtett a fuvarozók számára.

 

2. Az Európai Bizottság javaslata

2017. május 31-én a Bizottság elfogadott egy „mobilitási csomagot”, melynek célja a tisztességes verseny biztosítása, a meglévő szabályok egyszerűsítése, az Unió belső piacának megőrzése és az ágazatban dolgozók jogainak biztosítása. Az első mobilitási csomag részeként a Bizottság azt javasolta, hogy módosítsák a jelenlegi rendelkezéseket, amelyeket a társaságoknak be kell tartaniuk, ha a nemzetközi közúti árufuvarozási piacon vagy a sajátjukon kívüli nemzeti piacokon kívánnak tevékenykedni (kabotázs).

 

A javaslat konkrétan négy különböző területen vezet be változásokat: a postafiókcégek, a könnyű haszongépjárművek, a kabotázs és a végrehajtás területén.

 

Az úgynevezett postafiókcégek – azaz a bérkülönbségek kihasználása érdekében az alacsony bérszínvonalú tagállamokban nyitott „hamis leányvállalatok” – használatának megszüntetése érdekében a Bizottság javasolta a letelepedésre vonatkozó kritériumok szigorítását annak biztosítása érdekében, hogy a fuvarozó valós tevékenységet folytasson a letelepedés helye szerinti tagállamban.

 

Jelenleg a könnyű haszongépjárművek (a 3,5 tonna alatti járművek) nem tartoznak az 1071/2009 rendelet hatálya alá. A tagállamoknak azonban lehetőségük van arra, hogy alkalmazzák a rendelet egyes rendelkezéseit a területükön bejegyzett könnyű haszongépjárművekre, ami Unió-szerte eltérő követelményeket eredményez. Mivel a könnyű haszongépjárművek használata az elkövetkező években várhatóan tovább fog növekedni, a Bizottság azt javasolta, hogy a szakmához való hozzáférésre vonatkozó egyes szabályokat alkalmazzák a könnyű haszongépjárművekre is.

 

A kabotázs – vagyis a valamely tagállamon belül valamely másik tagállamban székhellyel rendelkező fuvarozó vállalat által folytatott áruszállítás – piaca korlátozott. A jelenlegi uniós szabályok a nemzetközi fuvarozást követő hét napon belül három kabotázsműveletet tesznek lehetővé. A Bizottság új szabályt, nevezetesen a nemzetközi fuvarozástól számított öt napon belüli korlátlan kabotázstevékenység lehetővé tételét javasolta.

 

Végezetül a Bizottság számos intézkedést javasolt az ellenőrzések és a végrehajtás tagállamonként  eltérő szintjének és hatékonyságának kezelése érdekében, ideértve a kabotázsellenőrzésekre vonatkozó kötelező éves küszöbértékek megállapítását és az összehangolt, határokon átnyúló ellenőrzéseket, a tagállamok közötti együttműködés javítását az információcserére vonatkozó szabályok révén, a célzott ellenőrzések lehetővé tételét a közúti vállalkozások európai nyilvántartásán keresztüli kockázati besorolás rendelkezésre bocsátásával, valamint az intelligens menetíró készülékek és az elektronikus dokumentumok használatának további ösztönzését.

 

 

3. Intézményközi tárgyalások

A Parlament első olvasatbeli álláspontjának 2019. április 4-i elfogadását követően a Tanács finn elnökségének idején, 2019 októbere és decembere között intézményközi tárgyalásokra került sor (egy korai, második olvasatbeli megállapodás elérése céljával). A háromoldalú egyeztetések négy fordulóját követően – amelyek közül néhány közösen zajlott – a Parlament tárgyalócsoportja a legutóbbi, 2019. december 11-én indult háromoldalú egyeztetés során ideiglenes megállapodásra jutott a Tanács elnökségével.

Az ideiglenes megállapodás szövegét ismertették a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottsággal (TRAN), majd 2020. január 21-én elfogadták. A bizottság jóváhagyása alapján a TRAN bizottság elnöke az Állandó Képviselők Bizottsága (COREPER I.) elnökének címzett levelében jelezte, hogy módosítás nélküli elfogadásra javasolja a plenáris ülésnek a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontját, feltéve, ha az megfelel a két intézmény között kialakított ideiglenes megállapodásban foglaltaknak. A jogász-nyelvészi ellenőrzést követően a Tanács 2020. április 7-én (írásbeli eljárás keretében) az ideiglenes megállapodással összhangban hivatalosan elfogadta álláspontját.

 

 

4. A megállapodás főbb elemei

A Parlament és a Tanács között létrejött átfogó megállapodás tovább erősítette a javaslatot annak érdekében, hogy biztosítsa a tisztességes verseny és a szigorú végrehajtás kiegyensúlyozott feltételeit. Különösen a következők valósultak meg:

 A postafiókcégek elleni hatékonyabb küzdelem érdekében megerősítették és pontosították a valós üzleti jelenlét meglétére vonatkozó rendelkezéseket, hogy bizonyítható legyen a tényleges kapcsolat a székhely szerinti tagállammal. Ez magában foglalja a fuvarozó által használt járműveknek a székhely szerinti tagállamban való jelenlétére (nyolchetente egyszer) és a járművezetők foglalkoztatásának szokásos helyére vonatkozó követelményeket;

 A könnyű haszongépjárművek belefoglalása tekintetében: az adminisztratív terhek csökkentése érdekében a kizárólag belföldi fuvarozási műveleteket végző könnyű haszongépjárművek, valamint a nagyon kis (2,5 tonna alatti)  könnyű haszongépjárművek nem tartoznak a rendelet hatálya alá. Másrészről a rendelet hatálya alá tartozó könnyű haszongépjárműveknek a nehéz tehergépjárművekhez hasonló szabályokat kell követniük a tisztességes verseny biztosítása érdekében;

 Miközben a rendszeres kabotázs elleni küzdelem érdekében fenntartották a kabotázsra vonatkozó jelenlegi rendszert, amely nomád járművezetőkhöz és szociális dömpinghez vezet, 4 napos várakozási időszakot vezettek be, amely alatt az adott tagállamban további kabotázsműveletek nem engedélyezettek. Foglalkoztak továbbá a kombinált szállításról szóló irányelvvel egyes fuvarozók által a kabotázsra vonatkozó szabályok megkerülése érdekében elkövetett esetleges visszaélésekkel;

 A szabályok betartatásának további erősítése és egyszerűsítése érdekében külön rendelkezésekben állapodtak meg a tagállamok közötti igazgatási együttműködés fokozása, a nemzeti elektronikus nyilvántartásokban a fuvarozó társaságokra vonatkozó fontosabb adatok gyűjtése és a közúti ellenőrzések során e nyilvántartásokhoz való könnyebb hozzáférés lehetővé tétele, az engedélyezési követelményeknek való megfelelés – többek között helyszíni ellenőrzések révén történő – rendszeresebb ellenőrzése, valamint a szűkös nemzeti végrehajtási kapacitás kiemelt kockázatot jelentő társaságokra való összpontosítása érdekében;

 Az együttes felelősség bevezetése az ellátási láncba annak érdekében, hogy növekedjen az ellátási lánc felsőbb szintjein elhelyezkedő szereplők (feladók, szállítmányozók, vállalkozók és alvállalkozók) felelőssége annak biztosítása érdekében, hogy az általuk megrendelt fuvarozási szolgáltatások ne sértsék a jogszabályokat;

 Az egyenlő versenyfeltételek és a tisztességes verseny javítását célzó ágazati szabályok további egyértelműsítése, szem előtt tartva a közlekedés technológiai fejlődését és digitalizációját is.

 

5. Ajánlás

Mivel a Tanács álláspontja összhangban áll az intézményközi tárgyalások során elért ideiglenes megállapodással, az előadó ajánlja annak módosítások nélküli elfogadását.

 


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az 1071/2009/EK rendelet és az 1072/2009/EK rendelet módosítása az ágazati fejleményekre tekintettel

Hivatkozások

05115/1/2020 – C9-0105/2020 – 2017/0123(COD)

Az EP 1. olvasatának dátuma – P szám

4.4.2019 T8-0341/2019

A Bizottság javaslata

COM(2017)0281 - C8-0169/2017

Az első olvasatbeli tanácsi álláspont kézhezvétele ülésen történő bejelentésének időpontja

17.4.2020

Illetékes bizottság

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

17.4.2020

 

 

 

Előadók

 A kijelölés dátuma

Ismail Ertug

12.7.2017

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

28.4.2020

 

 

 

Az elfogadás dátuma

8.6.2020

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

33

16

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Johan Danielsson, Andor Deli, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Dorien Rookmaker, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vera Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Leila Chaibi, Roman Haider, Henna Virkkunen

Benyújtás dátuma

10.6.2020

 


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

33

+

ECR

Peter Lundgren

GUE/NGL

Leila Chaibi, Kateřina Konečná, Elena Kountoura

ID

Marco Campomenosi, Roman Haider, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

NI

Mario Furore

PPE

Benoît Lutgen, Giuseppe Milazzo, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Renew

José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Vera Tax

Verts/ALE

Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz

 

16

-

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

NI

Dorian Rookmaker

PPE

Magdalena Adamowicz, Andor Deli, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Andris Ameriks, Bogusław Liberadzki, Rovana Plumb, István Ujhelyi, Petar Vitanov

 

0

0

 

 

 

A jelek magyarázata:

+ : mellette

- : ellene

0 : tartózkodik

 

[1] HL C 197., 2018.6.8., 38. o.

[2]  HL C 176., 2018.5.23., 57. o.

[3] Elfogadott szövegek, 2019.4.4., P8_TA(2019)0341.

Utolsó frissítés: 2020. június 25.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat