Procedūra : 2017/0123(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A9-0116/2020

Iesniegtie teksti :

A9-0116/2020

Debates :

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2020)0186

<Date>{10/06/2020}10.6.2020</Date>
<NoDocSe>A9‑0116/2020</NoDocSe>
PDF 198kWORD 54k

<TitreType>IETEIKUMS OTRAJAM LASĪJUMAM</TitreType>     <RefProcLect>***II</RefProcLect>

<Titre>par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1071/2009, (EK) Nr. 1072/2009 un (ES) Nr. 1024/2012, lai tās pielāgotu norisēm autopārvadājumu nozarē</Titre>

<DocRef>(05115/1/2020 – C9-0105/2020 – 2017/0123(COD))</DocRef>


<Commission>{TRAN}Transporta un tūrisma komiteja</Commission>

Referents: <Depute>Ismail Ertug</Depute>

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1071/2009, (EK) Nr. 1072/2009 un (ES) Nr. 1024/2012, lai tās pielāgotu norisēm autopārvadājumu nozarē

(05115/1/2020 – C9 0105/2020 – 2017/0123(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Padomes nostāju pirmajā lasījumā (05115/1/2020 – C9-0105/2020),

 ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2018. gada 18 janvāra atzinumu[1],

 ņemot vērā Reģionu komitejas 2018. gada 1. februāra atzinumu[2],

 ņemot vērā Komisijas atzinumu (COM(2020)0151),

 ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā[3] attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2017)0281),

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 7. punktu,

 ņemot vērā provizorisko vienošanos, ko atbildīgā komiteja apstiprināja saskaņā ar Reglamenta 74. panta 4. punktu,

 ņemot vērā Reglamenta 67. pantu,

 ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ieteikumu otrajam lasījumam (A9‑0116/2020),

1. apstiprina Padomes nostāju pirmajā lasījumā;

2. konstatē, ka akts ir pieņemts saskaņā ar Padomes nostāju;

3. uzdod priekšsēdētājam parakstīt aktu kopā ar Padomes priekšsēdētāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 297. panta 1. punktu;

4. uzdod ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad ir notikusi pārbaude, ka ir ievērotas visas procedūras, un pēc saskaņošanas ar Padomes ģenerālsekretāru nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

5. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

 

 


 

PASKAIDROJUMS

1. Starptautiskais autopārvadājumu tirgus

Autopārvadājumu nozare ir ļoti svarīga, jo tajā ir nodarbināti vairāk nekā 11 miljoni cilvēku un tā veido gandrīz 80 % no visiem iekšzemes kravu pārvadājumiem ES.

 

Pašlaik ir spēkā divas ES regulas, kuru vispārīgais mērķis ir atbalstīt vienotā autopārvadājumu tirgus labu darbību, efektivitāti un konkurētspēju:

 Regula (EK) Nr. 1071/2009 paredz noteikumus, kas uzņēmumiem jāievēro, lai varētu veikt autopārvadātāja profesionālo darbību (pasažieru un kravu pārvadājumi);

 Regula (EK) Nr. 1072/2009 paredz noteikumus, kas jāievēro uzņēmumiem, kuri plāno sākt darbību starptautiskajā kravas autopārvadājumu tirgū un citu valstu tirgos (kabotāža).

 

Tomēr pieredze šo regulu īstenošanā atklāja, ka atšķirības noteikumu interpretācijā, nekonsekvence praktiskajā izpildē un sadarbības trūkums starp dalībvalstīm ir mazinājis noteikumu efektivitāti un radījis juridisku nenoteiktību un nevienlīdzīgus konkurences nosacījumus uzņēmējiem.

 

2. Komisijas priekšlikums

2017. gada 31. maijā Komisija pieņēma pirmo tiesību aktu kopumu mobilitātes jomā ar mērķi nodrošināt godīgu konkurenci, vienkāršot spēkā esošos noteikumus, uzturēt ES iekšējo tirgu un nodrošināt darba ņēmēju tiesības šajā nozarē. Šā pirmā tiesību aktu kopuma mobilitātes jomā ietvaros Komisija ierosināja grozīt pašreizējos noteikumus, kas uzņēmumiem jāievēro, ja tie vēlas darboties starptautisko kravas autopārvadājumu tirgū vai citu valstu tirgos (kabotāža).

 

Ar šo priekšlikumu tiek īpaši ieviestas izmaiņas četrās dažādās jomās: pastkastītes uzņēmumi, vieglie kravas automobiļi, kabotāža un izpilde.

 

Lai izskaustu t. s. pastkastītes uzņēmumu –– “viltus meitasuzņēmumu” –– izmantošanu dalībvalstīs ar zemām algām, kurus izveido ar mērķi izmantot algu atšķirības, Komisija ierosināja stiprināt kritērijus attiecībā uz uzņēmējdarbības veikšanu nolūkā nodrošināt, ka pārvadātājs tiešām veic reālu darbību uzņēmējdarbības veikšanas dalībvalstī.

 

Pašlaik vieglie kravas automobiļi (transportlīdzekļi, kuru masa ir mazāka par 3,5 tonnām) ir izslēgti no Regulas (EK) Nr. 1071/2009 darbības jomas. Tomēr dalībvalstīm ir atļauts piemērot dažus regulas noteikumus VKA to teritorijā, un tas Eiropas Savienībā rada atšķirīgas prasības. Tā kā vieglo kravas automobiļu izmantošana nākamajos gados turpinās pieaugt, Komisija ierosināja tiem piemērot dažus noteikumus attiecībā uz piekļuvi profesijai.

 

Ierobežojumiem ir pakļauts kabotāžas tirgus, proti, iekšēji kravu pārvadājumi kādā dalībvalstī, ko veic pārvadājumu uzņēmums no citas dalībvalsts. Šobrīd spēkā esošie ES noteikumi ļauj veikt trīs kabotāžas pārvadājumus septiņu dienu laikā pēc starptautiska pārvadājuma. Komisija ierosināja jaunu noteikumu, proti, neierobežotu kabotāžas pārvadājumu skaitu piecu dienu laikā pēc starptautiska pārvadājuma.

 

Visbeidzot, Komisija ierosināja vairākus pasākumus, lai risinātu jautājumu par kontroles un izpildes atšķirīgajiem līmeņiem un efektivitāti dalībvalstīs, tostarp noteikt ikgadējās obligātās robežvērtības kabotāžas pārbaudēm un saskaņotām pārrobežu pārbaudēm, uzlabot sadarbību starp dalībvalstīm, izmantojot noteikumus par informācijas apmaiņu, atļaut veikt mērķtiecīgas pārbaudes, sniedzot riska novērtējumu ar Eiropas autotransporta uzņēmumu reģistra starpniecību, kā arī vairāk mudināt izmantot viedo tahogrāfu un e-dokumentus.

 

 

3. Starptautiskās sarunas

Pēc tam, kad 2019. gada 4. aprīlī tika pieņemta Parlamenta nostāja pirmajā lasījumā, laikposmā no 2019. gada oktobra līdz decembrim Somijas Padomes prezidentūras laikā notika iestāžu sarunas (ar mērķi panākt agrīnu vienošanos otrajā lasījumā). Pēc četrām trialoga kārtām, no kurām dažas bija kopīgas, Parlamenta sarunu grupa panāca provizorisku vienošanos ar Padomes prezidentūru pēdējā trialogā, kas sākās 2019. gada 11. decembrī.

Provizoriskās vienošanās teksts tika iesniegts Transporta un tūrisma komitejai (TRAN) un apstiprināts 2020. gada 21. janvārī. Pamatojoties uz komitejas apstiprinājumu, TRAN komitejas priekšsēdētāja vēstulē Pastāvīgo pārstāvju komitejai (COREPER I) norādīja, ka viņa ieteiks Padomes nostāju plenārsēdē apstiprināt bez grozījumiem, ja tā būs saskaņota ar provizorisko vienošanos, kas panākta starp abām iestādēm. Pēc juristu lingvistu veiktas pārbaudes Padome 2020. gada 7. aprīlī (ar rakstisku procedūru) oficiāli pieņēma savu nostāju saskaņā ar provizorisko vienošanos.

 

 

4. Galvenie vienošanās elementi

Vispārējā vienošanās, ko Parlaments panāca ar Padomi, vēl vairāk pastiprināja priekšlikumu, lai nodrošinātu līdzsvarotus apstākļus godīgai konkurencei un stingru izpildi. Jo īpaši tika panākts:

 ar mērķi labāk cīnīties pret pastkastītes uzņēmumiem, ir nostiprināti un precizēti noteikumi par faktiskas un stabilas uzņēmējdarbības esību, lai varētu pierādīt patiesu saikni ar dalībvalsti, kurā uzņēmums veic uzņēmējdarbību. Tas ietver prasības, kas saistītas ar to transportlīdzekļu klātbūtni, kurus izmanto pārvadātājs dalībvalstī, kurā uzņēmums veic uzņēmējdarbību (reizi 8 nedēļās), un ar transportlīdzekļu vadītāju parasto darba vietu;

 attiecībā uz vieglajiem kravas automobiļiem: lai samazinātu administratīvo slogu, no regulas darbības jomas ir izslēgti vieglie kravas automobiļi, kas veic tikai iekšzemes pārvadājumus, kā arī ļoti mazi vieglie kravas automobiļi (līdz 2,5 tonnām). No otras puses, lai nodrošinātu godīgu konkurenci, darbības jomā iekļautajiem vieglajiem kravas automobiļiem būtu jāpiemēro līdzīgi noteikumi kā smagajiem kravas automobiļiem;

 lai gan pašreizējais kabotāžas režīms ir saglabāts, nolūkā cīnīties pret sistemātisku kabotāžu, kas izraisa tā dēvēto “klejojošo” transportlīdzekļu vadītāju parādību un sociālo dempingu, ir ieviests 4 dienu nogaidīšanas periods, kura laikā konkrētajā dalībvalstī vairs nav atļauts veikt kabotāžas pārvadājumus. Turklāt tika risināts jautājums par to, ka daži pārvadājumu uzņēmumi, iespējams, ļaunprātīgi izmanto Kombinēto pārvadājumu direktīvu, lai apietu kabotāžas noteikumus;

 lai vēl vairāk stiprinātu un racionalizētu noteikumu izpildi, ir panākta vienošanās par īpašiem noteikumiem ar mērķi pastiprināt administratīvo sadarbību starp dalībvalstīm, valstu elektroniskajos reģistros vākt piemērotākus datus par pārvadājumu uzņēmumiem un nodrošināt vieglāku piekļuvi tiem pārbaudēs uz ceļiem, regulārāk pārbaudīt, vai licencēšanas prasības joprojām tiek pildītas, tostarp veicot pārbaudes uz vietas, un koncentrēt ierobežotās valstu izpildes spējas uz augsta riska uzņēmumiem;

 līdzatbildības ieviešana piegādes ķēdē, lai pastiprinātu piegādes ķēdes augšupējo dalībnieku (nosūtītāju, kravu ekspeditoru, līgumslēdzēju un apakšuzņēmēju) atbildību nodrošināt, ka, veicot viņu pasūtītos pārvadājumu pakalpojumus, netiek pārkāpti tiesību akti;

 turpmāka noteikumu precizēšana, lai uzlabotu vienlīdzīgus konkurences apstākļus un godīgu konkurenci šajā nozarē, ņemot vērā arī tehnoloģiskos uzlabojumus un digitalizāciju pārvadājumu nozarē.

 

5. Ieteikums

Tā kā Padomes nostāja ir saskaņā ar provizorisko vienošanos, kas panākta iestāžu sarunās, referents iesaka to apstiprināt bez grozījumiem.

 

 

 


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Grozījumu izdarīšana Regulā (EK) Nr. 1071/2009 un Regulā (EK) Nr. 1072/2009, lai tās pielāgotu norisēm nozarē

Atsauces

05115/1/2020 – C9-0105/2020 – 2017/0123(COD)

EP 1. lasījuma datums – P numurs

4.4.2019 T8-0341/2019

Komisijas priekšlikums

COM(2017)0281 - C8-0169/2017

Datums, kad plenārsēdē paziņoja par Padomes nostājas saņemšanu pirmajā lasījumā

17.4.2020

Atbildīgā komiteja

 Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN

17.4.2020

 

 

 

Referenti

 Iecelšanas datums

Ismail Ertug

12.7.2017

 

 

 

Izskatīšana komitejā

28.4.2020

 

 

 

Pieņemšanas datums

8.6.2020

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

33

16

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Johan Danielsson, Andor Deli, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Dorien Rookmaker, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vera Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Leila Chaibi, Roman Haider, Henna Virkkunen

Iesniegšanas datums

10.6.2020

 


 

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

33

+

ECR

Peter Lundgren

GUE/NGL

Leila Chaibi, Kateřina Konečná, Elena Kountoura

ID

Marco Campomenosi, Roman Haider, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

NI

Mario Furore

PPE

Benoît Lutgen, Giuseppe Milazzo, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg‑Vrionidi

Renew

José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan‑Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Vera Tax

Verts/ALE

Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay‑Grunenberg, Tilly Metz

 

16

-

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

NI

Dorian Rookmaker

PPE

Magdalena Adamowicz, Andor Deli, Gheorghe Falcă, Marian‑Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Andris Ameriks, Bogusław Liberadzki, Rovana Plumb, István Ujhelyi, Petar Vitanov

 

0

0

 

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+ : par

- : pret

0 : atturas

 

 

[1] OV C 197, 8.6.2018., 38. lpp.

[2]  OV C 176, 23.5.2018., 57. lpp.

[3] Pieņemtie teksti, 4.4.2019., P8_TA(2019)0341.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 24. jūnijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika