Postup : 2017/0123(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0116/2020

Predkladané texty :

A9-0116/2020

Rozpravy :

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0186

<Date>{10/06/2020}10.6.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0116/2020</NoDocSe>
PDF 202kWORD 55k

<TitreType>ODPORÚČANIE DO DRUHÉHO ČÍTANIA</TitreType>     <RefProcLect>***II</RefProcLect>

<Titre>k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 1071/2009, (ES) č. 1072/2009 a (EÚ) č. 1024/2012 s cieľom prispôsobiť ich vývoju v odvetví cestnej dopravy </Titre>

<DocRef>(05115/1/2020 – C9‑0105/2020 – 2017/0123(COD))</DocRef>


<Commission>{TRAN}Výbor pre dopravu a cestovný ruch</Commission>

Spravodajca: <Depute>Ismail Ertug</Depute>

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 STRUČNÉ ODÔVODNENIE
 POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 1071/2009, (ES) č. 1072/2009 a (EÚ) č. 1024/2012 s cieľom prispôsobiť ich vývoju v odvetví cestnej dopravy

(05115/1/2020 – C9 0105/2020 – 2017/0123(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

 so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (05115/1/2020 – C9‑0105/2020),

 so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 18. januára 2018[1],

 zo zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 1. februára 2018[2],

 so zreteľom na stanovisko Komisie (COM(2020)0151),

 so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní[3] k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0281),

 so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

 so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 74 ods. 4 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na článok 67 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A9-0116/2020),

1. schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2. konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

3. poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

4. poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


STRUČNÉ ODÔVODNENIE

1. Trh medzinárodnej cestnej dopravy

Odvetvie cestnej dopravy je veľmi dôležité, zamestnáva viac ako 11 miliónov ľudí a realizuje takmer 80 % celkového objemu vnútrozemskej nákladnej dopravy v EÚ.

 

V súčasnosti sú platné dve nariadenia EÚ so všeobecným cieľom podporovať dobré fungovanie, efektívnosť a konkurencieschopnosť jednotného trhu v cestnej doprave:

 Nariadením (ES) č. 1071/2009 sa stanovujú podmienky, ktoré musia podniky spĺňať, aby získali prístup k povolaniu prevádzkovateľa cestnej dopravy (osobnej i nákladnej).

 Nariadením (ES) č. 1072/2009 sa stanovujú podmienky, ktoré musia spĺňať podniky, ktoré majú v úmysle pôsobiť na trhu medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy a na zahraničných trhoch v iných štátoch (kabotáž).

 

Skúsenosti s vykonávaním týchto nariadení však ukazujú, že rozdiely vo výklade ustanovení, nezrovnalosti v postupoch ich presadzovania a nedostatočná spolupráca medzi členskými štátmi znížili ich účinnosť a vytvorili právnu neistotu a nerovnaké podmienky hospodárskej súťaže pre dopravcov.

 

2. Návrh Komisie

Komisia 31. mája 2017 prijala „prvý balík opatrení v oblasti mobility“ s cieľom zabezpečiť spravodlivú hospodársku súťaž, zjednodušiť existujúce pravidlá, zachovať vnútorný trh EÚ a zabezpečiť práva pracovníkov v tomto odvetví. Ako súčasť tohto prvého balíka opatrení Komisia navrhla zmeniť súčasné ustanovenia, ktoré musia spoločnosti spĺňať, ak chcú pôsobiť na trhu medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy alebo na vnútroštátnych trhoch v iných štátoch (kabotáž).

 

V návrhu sa osobitne zavádzajú zmeny v štyroch samostatných oblastiach: schránkové spoločnosti, ľahké úžitkové vozidlá, kabotáž a presadzovanie práva.

 

Na zamedzenie využívania tzv. schránkových spoločností, „falošných dcérskych spoločností“ v členských štátoch s nízkymi mzdami s cieľom zneužívať rozdiely v mzdách Komisia navrhuje ďalšie sprísnenie kritérií týkajúcich sa usadenia, aby sa zabezpečilo, že dopravca skutočne vykonáva činnosť v členskom štáte usadenia.

 

V súčasnosti sú ľahké úžitkové vozidlá (vozidlá pod 3,5 tony) vyňaté z rozsahu pôsobnosti nariadenia 1071/2009. Členským štátom sa však umožňuje uplatňovať niektoré ustanovenia nariadenia na ľahké úžitkové vozidlá registrované na ich území, čo vedie k spleti požiadaviek v rámci EÚ. Keďže sa očakáva, že používanie ľahkých úžitkových vozidiel v nadchádzajúcich rokoch naďalej porastie, Komisia navrhuje, aby sa na ľahké úžitkové vozidlá vzťahovali niektoré pravidlá v oblasti prístupu k povolaniu.

 

Trh pre kabotáž, t. j. preprava tovaru v rámci členského štátu dopravnou spoločnosťou so sídlom v inom členskom štáte, podlieha obmedzeniam. Súčasné pravidlá EÚ umožňujú tri kabotážne prepravy v priebehu siedmich dní v rámci medzinárodnej dodávky. Komisia navrhuje nové pravidlo, konkrétne neobmedzenú kabotážnu prepravu v priebehu piatich dní v rámci medzinárodnej prepravy.

 

Komisia napokon navrhla niekoľko opatrení s cieľom riešiť rôzne úrovne a účinnosť kontrol a presadzovania práva medzi členskými štátmi vrátane stanovenia ročných povinných prahových hodnôt pre kontroly kabotáže a zosúladených cezhraničných kontrol, zlepšenia spolupráce medzi členskými štátmi prostredníctvom pravidiel výmeny informácií, umožnenia cielených kontrol poskytovaním ratingu rizika prostredníctvom Európskeho registra podnikov cestnej dopravy a ďalšej podpory používania inteligentného tachografu a elektronických dokumentov.

 

 

3. Medziinštitucionálne rokovania

V nadväznosti na prijatie pozície Parlamentu v prvom čítaní 4. apríla 2019 prebiehali od októbra do decembra 2019 počas fínskeho predsedníctva Rady medziinštitucionálne rokovania (zamerané na skorú dohodu v druhom čítaní). Po štyroch kolách trialógov, z ktorých niektoré prebehli spoločne, rokovacia skupina Parlamentu dosiahla predbežnú dohodu s predsedníctvom Rady počas posledného trialógu, ktorý sa začal 11. decembra 2019.

Text predbežnej dohody bol Výboru pre dopravu a cestovný ruch (TRAN) predložený 21. januára 2020. Predsedníčka výboru TRAN na základe súhlasu výboru v liste adresovanom predsedovi Výboru stálych predstaviteľov (COREPER I) uviedla, že odporučí plénu, aby schválilo pozíciu Rady bez zmien za predpokladu, že bude v súlade s predbežnou dohodou dosiahnutou medzi oboma inštitúciami. Po právno-lingvistickom overení textu Rada 7. apríla 2020 (písomným postupom) formálne prijala svoju pozíciu v súlade s predbežnou dohodou.

 

 

4. Hlavné prvky dohody

Celkovou dohodou, ktorú Parlament dosiahol s Radou, sa tento návrh ďalej posilnil s cieľom zabezpečiť vyvážené podmienky pre spravodlivú hospodársku súťaž a striktné presadzovanie práva. Dosiahlo sa najmä:

 s cieľom lepšie bojovať proti schránkovým spoločnostiam sa ustanovenia týkajúce sa existencie skutočného a stabilného zriadenia reálnej obchodnej prítomnosti posilnili a objasnili, aby bolo možné preukázať skutočné prepojenie s členským štátom usadenia. Patria sem požiadavky spojené s prítomnosťou vozidiel používaných prevádzkovateľom dopravy v členskom štáte usadenia (raz za 8 týždňov) a s obvyklým miestom výkonu práce vodičov;

 pokiaľ ide o zahrnutie ľahkých úžitkových vozidiel: s cieľom znížiť administratívnu záťaž sú z rozsahu pôsobnosti vyňaté ľahké úžitkové vozidlá, ktoré vykonávajú výlučne vnútroštátnu prepravu, ako aj veľmi malé ľahké úžitkové vozidlá (do 2,5 tony). Na druhej strane by sa ľahké úžitkové vozidlá, ktoré sú zahrnuté do rozsahu pôsobnosti, mali riadiť podobnými pravidlami ako ťažké úžitkové vozidlá, aby sa zabezpečila spravodlivá hospodárska súťaž;

 hoci sa zachoval súčasný režim kabotáže s cieľom bojovať proti systematickej kabotáži, ktorá vedie ku kočovným vodičom a sociálnemu dampingu, zaviedlo sa obdobie štyroch dní bez kabotáže (tzv. cooling off period“), počas ktorého sa v konkrétnom členskom štáte nepovoľujú žiadne ďalšie operácie kabotáže. Okrem toho sa riešilo možné zneužívanie smernice o kombinovanej doprave niektorými dopravnými spoločnosťami s cieľom obísť pravidlá kabotáže;

 s cieľom ďalej posilniť a zefektívniť presadzovanie pravidiel sa dohodli osobitné ustanovenia, aby sa posilnila administratívna spolupráca medzi členskými štátmi, zhromaždilo viac relevantných údajov o dopravných spoločnostiach vo vnútroštátnych elektronických registroch a umožnil ľahší prístup k údajom počas cestných kontrol, pravidelnejšie kontrolovalo, či sa naďalej spĺňajú požiadavky týkajúce sa licencií, a to aj prostredníctvom kontrol na mieste, a aby sa obmedzené vnútroštátne kapacity na presadzovanie práva zamerali na vysokorizikové podniky;

 zavedenie spoločnej zodpovednosti v dodávateľskom reťazci s cieľom zvýšiť zodpovednosť aktérov v dodávateľskom reťazci pred distribúciou (odosielatelia, zasielatelia, dodávatelia a subdodávatelia) s cieľom zaručiť, aby dopravné služby, ktoré objednávajú, neporušovali zákon;

 ďalej objasniť pravidlá na zlepšenie rovnakých podmienok a spravodlivej hospodárskej súťaže v odvetví, a to aj so zreteľom na technologické zlepšenie a digitalizáciu dopravy.

 

5. Odporúčanie

Keďže pozícia Rady je v súlade s predbežnou dohodou dosiahnutou počas medziinštitucionálnych rokovaní, spravodajca odporúča jej prijatie bez zmien.

 

 


 

POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR

Názov

Zmena nariadenia (ES) č. 1071/2009 a nariadenia (ES) č. 1072/2009 s cieľom prispôsobiť ich vývoju v odvetví

Referenčné čísla

05115/1/2020 – C9-0105/2020 – 2017/0123(COD)

Dátum prvého čítania EP – Číslo P

4.4.2019 T8-0341/2019

Návrh Komisie

COM(2017)0281 - C8-0169/2017

Oznámenie na schôdzi, že Parlamentu bola doručená pozícia Rady v prvom čítaní

17.4.2020

Gestorský výbor

 dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

17.4.2020

 

 

 

Spravodajcovia

 dátum vymenovania

Ismail Ertug

12.7.2017

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

28.4.2020

 

 

 

Dátum prijatia

8.6.2020

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

33

16

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Johan Danielsson, Andor Deli, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Dorien Rookmaker, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vera Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Leila Chaibi, Roman Haider, Henna Virkkunen

Dátum predloženia

10.6.2020

 


 

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

33

+

ECR

Peter Lundgren

GUE/NGL

Leila Chaibi, Kateřina Konečná, Elena Kountoura

ID

Marco Campomenosi, Roman Haider, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

NI

Mario Furore

PPE

Benoît Lutgen, Giuseppe Milazzo, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg‑Vrionidi

Renew

José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan‑Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Vera Tax

Verts/ALE

Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay‑Grunenberg, Tilly Metz

 

16

-

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

NI

Dorian Rookmaker

PPE

Magdalena Adamowicz, Andor Deli, Gheorghe Falcă, Marian‑Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Andris Ameriks, Bogusław Liberadzki, Rovana Plumb, István Ujhelyi, Petar Vitanov

 

0

0

 

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+ : za

- : proti

0 : zdržali sa hlasovania

 

 

[1]  Ú. v. EÚ C 197, 8.6.2018, s. 38.

[2]  Ú. v. EÚ C 176, 23.5.2018, s. 57.

[3]  Prijaté texty, 4.4.2019, P8_TA(2019)0341.

Posledná úprava: 25. júna 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia